Hotărârea nr. 92/2016

Hotărârea nr. 92/30.09.2016 privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 București

Având în vedere

•    Raportul comun de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții, al Poliției Locale Sector 5 și al DGASPC Sector 5

Văzând

•    Adresa nr. 8422/09.03.2016 a DGASPC Sector 5

•    Adresa nr. 22166/26.09.2016 a Poliției Locale Sector 5

•    Adresa nr. 38224/26.09.2016 a Bucharest Fashion Exchange SRL

în temeiul prevederilor art. 36 , alin.1, alin. 2 lit.”a”, art. 45 alin.1, art.115 alin.1, lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea comisiei de negociere pentru închirierea unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza sectorului 5, București, cu următoarea componență:

Nr.

Crt.

Nume și prenume

Funcția/instituția

Rol Comisie

1

Dl. Marian Țigănuș

Viceprimar - Primăria

Sectorului 5

Președinte

2

Florentina Popescu

Director General - DGASPC Sector 5

Membru

3

Apostoaie Alina

Șef Serviciu Contabilitate -DGASPC Sector 5

Membru

4

Isabela Disăgilă

Director Executiv - Direcția Economică, Primăria Sectorului

5

Membru

5

Radu Sanda

Consilier Juridic- Direcția Juridică, Primăria Sectorului 5

Membru

6

Aurelia Negru

Șef Birou- Direcția Investiții și Achiziții, Primăria Sectorului 5

Membru

7

Cornel Stana

Director General- Poliția Locală Sector 5

Membru

8

Mirela Dan

Șef Birou Achiziții— Poliția Locală Sector 5

Membru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Art.2. Secretariatul comisiei va fi asigurat de dna. Oprescu Mirela, Director Executiv al Direcției Juridice a Poliției Locale Sector 5. .

Art. 3. Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta hotătâre va înainta spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art.4. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, precum și membrii Comisiei de negociere menționați la art. 1 , vor duce la îndeplinire prevedrile prezentei hotătâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR jSEjGTOR 5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CRISTINA CORNELIA