Hotărârea nr. 90/2016

Hotărârea nr. 90/30.09.2016 privind aprobarea achiziționării unui număr de 22 de telefoane mobile și a 21 de cartele sim aferente pentru membrii Consiliului Local al Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea achiziționării unui număr de 22 de telefoane mobile și a 21 de cartele sim aferente, pentru membrii Consiliului Local al Sectorului 5

Având în vedere solicitarea membrilor Consiliului Local Sector 5 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 38940/29.09.2016;

-Raportul de Specialitate al Serviciului Relații cu Consiliul Local;

-Mențiunile doamnei consilier Crudu Claudia Elena consemnate în Procesul Verbal al ședinței extraordinare din data de 30.09.2016 cu privire la refuzul consilierilor USB de a li se atribui telefoane mobile pe perioada exercitării mandatului precum și solicitarea dlui consilier Cursaru Paul Gabriel de a i se repartiza doar telefonul mobil;

Luând în considerare :

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.3/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 5;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă achiziționarea unui număr de 22 de telefoane mobile și a 21 de cartele sim aferente pentru membrii Consiliului Local al Sectorului 5.

Art.2 - Primarul sectorului 5, Direcția Economică, Direcția Ivestiții și Achiziții Publice și Serviciului Relații cu Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.


CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SECTOR DIRECTOR EXECUTIV,

FLORlNțy|™^GNEA

Nr. /30.09.2016