Hotărârea nr. 89/2016

Hotărârea nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 - Baruri și alte

activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Biroul Autorizare Activități Comerciale din subordinea Primarului Sectorului 5;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;

Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale;

Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice;

Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;

Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;

Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața;

- Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;

Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1039/2009 Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 218/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2016.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art. 1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 48 din 13.10.2008 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activitate de alimentație publică și Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 80 din 26.11.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 48/2008, precum și alte dispoziții contrare.

Art. 2. Se aproba „Regulamentul pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București”, conform Anexei 1.

Art. 3. Se aprobă modelul „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București”, potrivit Anexei 2.

Art. 4. Se aprobă formularul tip „Cererea pentru emiterea/vizarea anuală Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București”, prezentat în anexa 3.

Art. 5. Se aprobă formularul tip „Declarația privind clasificarea unității”, prezentat în anexa

4.

Art. 6. Se aprobă formularul tip „Declarația pe propria răspundere privind stabilirea orarului de funcționare”, prezentat în anexa 5.

Art. 7. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Autorizațiile de funcționare emise în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 48 din 13.10.2008 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activitate de alimentație publică, modificate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 80 din 26.11.2015, rămân valabile până la data expirării acestora.

Art. 9. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Poliția Locală Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SECTOR 5, DIRECTOITIE^ECUTIV

DRAGRegulamentul pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de

servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

Capitolul I. Dispoziții generale

Art. 1. Prin prezentul regulament se stabilește procedura de emitere și vizare anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 2. Autorizația privind desfășurarea activităților se emite persoanelor fizice și juridice autorizate în condițiile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Capitolul II. Procedura de emitere și vizare anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților

Art. 3. Autorizația privind desfășurarea activităților se emite cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

a)    Deținerea legală a spațiului în care se desfășoară activitățile prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

b)    îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația specifică, în domeniile sanitar, sanitar veterinar, protecției mediului, protecției muncii și protecției împotriva incendiilor;

c)    încadrarea în normele de ordine, liniște publică și conviețuire socială.

Art. 4. Se interzice emiterea/vizarea anuală Autorizației privind desfășurarea activităților pentru persoanele fizice sau juridice, care desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață, permanente și/sau temporare, în spațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, art. 2 alin. (5) lit. a) și alte asemenea, care implică aglomerări de persoane, situate în construcții expertizate tehnic și încadrate în clasa 1 dc risc seismic, prin raport dc expertiză tehnică, indiferent dc forma de proprietate, destinație, categorie și clasa de importanță, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente.

Art. 5. în vederea emiterii Autorizației privind desfășurarea activităților, persoana tizică sau juridică va depune la sediul Primăriei Sectorului 5, următoarele documente:

a) Cererea, prevăzută în anexa 3 a HCLS5 nr. 31/ i

completată în dublu


exemplar, din care unul va fi înapoiat cu număr de înregistrare solicitantului;

b)    Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea privind desfășurarea activităților, în original;

c)    Actul constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificatul de înregistrare mențiuni, hotărâre judecătorească sau rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie certificată cu originalul;

d)    Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie certificată cu originalul;

e)    Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

f)    Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, cu precizarea expresă a suprafeței, și a edificării acestuia în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții:

i.    Autorizația de construire, însoțită de procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie certificată cu originalul;

ii.    Actul de proprietate valabil pentru bunul imobil și dovada schimbării de destinație, dacă este cazul (certificat de urbanism, autorizație de construire, extras de carte funciară), în copie certificată cu originalul;

iii.    Actul privind deținerea legală a spațiului în care se desfășoară activitatea, respectiv actul de proprietate, contractul de închiriere, comodat, asociere etc., după caz, în copie certificată cu originalul;

iv.    Releveul spațiului, din documentația cadastrală avizată sau întocmit de persoană autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcționale -

spațiu deservire, pregătire-predare, de depozitare, anexe utilități}, după caz, în copie certificată cu originalul;

v.    Acordul coproprietarilor/coindivizarilor, în funcție de caz, în copie certificată cu originalul;

vi.    Declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că nu au fost efectuate lucrări de construire sau modificare, cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, la spațiul în care se desfășoară activitatea;

g)    Fotografii din interiorul și exteriorul unității, din care să reiasă modul în care este compartimentat spațiul în care se desfășoară activitatea și încadrarea sa în zonă;

h)    Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;

i)    Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat numai cu un prestator autorizat de către Primarul General al Municipiului București, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

j)    Dovada efectuării deratizării, dezinsecției și dezinfecției spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

k)    Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria

Sectorului 5, prevăzută în anexa 4 a LICLS5 nr.

F//^.t2y^în original;


1) Declarație pe propria răspundere privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor, prevăzută în anexa 5 a

HCLS5 nr.    țfofa

m) Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/inslituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:

i. Autorizația sanitară de funcționare/Certi ficat de conformitate eu normele de igienă și sănătate publică emis(ă) de Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, în copie certificată eu originalul;

ii. Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară elibcrat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;

iii.    Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;

iv.    Autorizația funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

v.    Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, în copie certificată cu originalul;

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente.

n)    Dovada achitării taxei pentru emiterea sau vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

o)    Autorizația privind desfășurarea activităților, în original, în cazul în care se solicită vizarea anuală a acesteia.

Art. 6. Valoarea taxei pentru emiterea sau vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților este cea prevăzută de Codul Fiscal și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

Art. 7. (1) Autorizația privind desfășurarea activităților va fi emisă de Primarul Sectorului 5, prin serviciile de specialitate, în maxim 30 de zile de la data solicitării și este valabilă până la sfârșitul anului fiscal, respectiv până la 31 decembrie, cu condiția valabilității documentelor depuse, indiferent de data la care persoana fizică sau juridică a depus cererea de autorizare.

(2)    în caz contrar, valabilitatea Autorizației privind desfășurarea activităților va fî stabilită în funcție de cel mai scurt termen al oricăruia din actele depuse.

(3)    La modificarea condițiilor inițiale de funcționare, a obiectului de activitate sau a punctului de lucru, persoana fizică sau juridică, va solicita emiterea unei noi Autorizații privind desfășurarea activităților.

Art. 8. (1) Titularul Autorizației privind desfășurarea activităților este obligat să solicite, cu 30 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) sau alin. (2), vizarea anuală a acesteia.

(2) In vederea vizării anuale a Autorizației privind desfășurarea activităților, persoana fizică sau juridică va depune, la sediul Primăriei Sectorului 5, documentele prevăzute la art. 5.

Capitolul III. Dispoziții finale

Art. 9. în situația în care persoana fizică sau juridică, din diferite motive, își încetează activitatea pentru care a fost autorizată, aceasta are obligația de a prezenta și depune la Primăria Sectorului 5, în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea activității, actul care atestă radierea activității de la instituțiile abilitate și Autorizația privind desfășurarea activităților în original.

Art. 10. Desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 -Baruri și alte activități de servire a băuturilor fără deținerea Autorizației sau cu nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia ori a prevederilor legale în vigoare atrage aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de legislație.

Art. 11. (1) Primarul Sectorului 5, în condițiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, poate să revoce Autorizația privind desfășurarea activităților numai dacă aceasta nu a produs efecte juridice.

(2) în situația în care Autorizația privind desfășurarea activităților a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice, Primarul Sectorului 5 poate să solicite instanței anularea acesteia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA AGHEORGHIESEI EjJțffMUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5 CABINET PRIMAR

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.49.90


AUTORIZAȚIE

5

privind desfășurarea activităților prevăzute în grapele CAEN

NR.............................J......................................

în baza cererii nr................................ și a H.C.L.S. 5 nr............................................, se

emite Autorizația privind desfășurarea activității pentru:

cu sediul în.......................................................str...........................................................nr.............,

sc................ ap..............., sector/județ................................, tel...................................înmatriculat

la Registrul Comerțului sub nr..........................................; CUI..........................................................

Activitatea (cod CAEN) autorizată este:.........................................................................................

La punctul dc lucru situat în.....................................................Str...........................................

Nr............., sc..............., ap..............., sector/județ.................................., Tel..................................

Orar de funcționare:...............................................................................................................................

DURATA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI:..................................................................................

Alte mențiuni: Autorizația privind desfășurarea activității este valabilă până la sfârșitul anului fiscal, respectiv până la 31 decembrie, cu condiția valabilității documentelor depuse. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată și a regulamentului, atrage după caz, revocarea sau anularea Autorizației privind desfășurarea activității și sancționarea conform legislației în vigoare.

Autorizația privind desfășurarea activității se emite strict pentru obiectul și activitatea pentru care a fost solicitată.

Consilier juridic,


Ș ef B i ro u A uto ri zare Activități Comerciale,

PRIMAR,

întocmit,

Data ridicării:

Nr.

crt.

Nr. și data cererii de

vizare și a chitanței

Perioada de

valabilitate

A

întocmit

Semnătura și

ștampilă

1.

Nume și prenume,

PRIMAR,

Semnătură,

ȘEF BIROU,

2.

Nume și prenume,

PRIMAR,

Semnătură,

ȘEF BIROU,

3.

Nume și prenume,

PRIMAR,

Semnătură,

ȘEF BIROU,

4.

Nume și prenume,

PRIMAR,

Semnătură,

ȘEF BIROU,

5.

Nume și prenume,

PRIMAR,

Semnătură,

ȘEF BIROU,

..Xo

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGHEORGTIIESE1 EMIL

CERERE

pentru emiterea/vizarea anuală „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a

băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București”

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a............................................................................................................

domiciliat în ........................................ Str.................................................................

nr........... Bl......... sc.............. Et........... Ap............. sector/județ .....................

posesor al B.I./C.I. serie ............nr................... CNP .................................................

emis de.................................... la data de ..................., în calitate de

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr............................................................................... cu

sediul în localitatea................................................................ str.........................................................

nr............... bl........., sc............., ap............județ/sector...................................................................

vă rog a-mi aproba emiterea/vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților conform H.C.L.S.5 nr................, pentru următoarele activități...............................................................

iii.    Actul privind deținerea legală a spațiului în care se desfășoară activitatea, respectiv actul de proprietate, contractul de închiriere, comodat, asociere etc., după caz, în copie certificată cu originalul;

iv.    Releveul spațiului, din documentația cadastrală avizată sau întocmit de persoană autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcționale -spațiu deservire, pregătire-predare, de depozitare, anexe utilități), după caz, în copie certificată cu originalul;

v.    Acordul coproprietarilor/coindivizarilor, în funcție de caz, în copie certificată cu originalul;

vi.    Declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că nu au fost efectuate lucrări de construire sau modificare, cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, la spațiul în care se desfășoară activitatea;

f)    Fotografii din interiorul și exteriorul unității, din care să reiasă modul în care este compartimentat spațiul în care se desfășoară activitatea și încadrarea sa în zonă;

g)    Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;

h)    Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat numai cu un prestator autorizat de către Primarul General al Municipiului București, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

i)    Dovada efectuării deratizării, dezinsecției și dezinfecției spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de 1I.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

j)    Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, în original;

k)    Declarație pe propria răspundere privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor;

l)    Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:

i. Autorizația sanitară de funcționare/Certificat de conformitate cu normele de igienă și sănătate publică emis(ă) de Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

ii.    Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară cliberat(â) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;

iii.    Autorizație de mediu emisă dc Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;

iv.    Autorizația funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă emisă, de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

v.    Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, în copie certificată cu originalul;

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente.

m)    Dovada achitării taxei pentru emiterea sau vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

n)    Autorizația privind desfășurarea activităților, în original, în cazul în care se solicită vizarea anuală a acesteia.

Data


Semnătura și ștampilă

TELEFON:

PERSOANĂ DE CONTACT:
DECLARAȚIE

privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice

Subsemnatul.......................................................................................................

cu domiciliul în ............................................... str........................................ nr.........

județul/sectorul ..................................., în calitate de1.......................................................

la Societatea comercială.............................................................................................................

înregistrată la registrul comerțului sub nr. de înmatriculare........./..../............, cu sediul social în

............................județul/sectorul............................str..............................................

nr........... declar pe propria răspundere că unitatea de alimentație publică situată în

(sediul unității)

este de tipul.............................................................., având următoarele caracteristici funcționale:

1.    Total suprafață (mp)................................, din care:

de servire...........................................;

de pregătire/predare...............................;

de depozitare.......................................;

anexe, utilități.......................................;

(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc.)

2.    Numărul locurilor pentru consumatori:

Total

din care: Saloane

Terasă

Gradină de vară

Data.......................... Semnătura agentului economic și

ștampila societății comerciale

Patron, director, administrator

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND STABILIREA ORARULUI DE FUNCȚIONARE

J

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a............................................................................................................

domiciliat în ........................................ Str.................................................................

nr........... Bl......... sc.............. Et........... Ap............. sector/județ .....................

posesor al B.I./C.I. serie............nr................... CNP .................................................

emis de.................................... la data de ..................., în calitate de

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.............................................................................., cu

sediul în localitatea................................................................str.........................................................

nr.............., bl........., sc............., ap............județ/sector...................................................................

vă aduc la cunoștință următorul orar de funcționare ......................................................................

.............................................................................................................................................................. 9

pentru următoarele activități............................................................................................

...........................................................................*................................................

la punctul de lucru de la adresa..........................................................................................

Declar că acesta a fost stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și a reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor.

Data:


Semnătura și ștampilă,