Hotărârea nr. 88/2016

Hotărârea nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

MU NICIPIU L BUCU REȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Biroul Autorizare Activități Comerciale din subordinea Primarului Sectorului 5;

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale;

Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice;

Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și în t reprinderi le fam i li al e;

Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;

-    Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața;

Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

-    Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;

-    Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1039/2009 Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art. 1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 47 din 30.09.201 1 privind eliberarea Acordului de funcționare comercianților -persoane lîzice sau juridice, autorizate să desfășoare activități comerciale și Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 81 din 26.11.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 47/201 1, precum și alte dispoziții contrare.

Art. 2. Se aproba „Regulamentul pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București”, conform Anexei 1.

Art. 3. Se aprobă modelul „Acordului de funcționare”, potrivit Anexei 2.

Ari. 4. Se aprobă formularul tip „Cererea pentru emiterea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București”, prezentat în anexa 3.

Art. 5. Se aprobă formularul tip „Declarația privind clasificarea unității”, prezentat în anexa 4.

Art. 6. Se aprobă formularul tip „Declarația pe propria răspundere privind stabilirea orarului de funcționare”, prezentat în anexa 5.

Ari. 7. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Acordurile de funcționare emise în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 47 din 30.09.2011 privind eliberarea Acordului de funcționare comercianților - persoane fizice sau juridice, autorizate să desfășoare activități comerciale, modificate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 81/2015, rămân valabile până la data expirării acestora.

Art. 9. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Poliția Locală Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Regulamentul pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București

Capitolul I. Dispoziții generale

Art. 1. Prin prezentul regulament se stabilește procedura de emitere și prelungire a Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 2. Acordul de funcționare se emite persoanelor fizice și juridice autorizate în condițiile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Capitolul II. Procedura dc emitere și prelungire a Acordului de funcționare

Art. 3. Acordul de funcționare se emite cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor

criterii:

a)    Deținerea legală a spațiului în care se desfășoară activitatea de comercializare a produselor și prestare a serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

b)    îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația specifică, în domeniile sanitar, sanitar veterinar, protecției mediului, protecției muncii și protecției împotriva incendiilor;

c)    încadrarea în normele de ordine, liniște publică și conviețuire socială.

Art. 4. Se interzice emiterea/prelungirea Acordului de funcționare pentru persoanele fizice sau juridice, care desfășoară activități de comercializare a produselor și prestare a serviciilor de piață, permanente și/sau temporare, în spațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, art. 2 alin. (5) fit. a) și alte asemenea, care implică aglomerări de persoane, situate în construcții expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasa de importanță, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente.

Art. 5. In vederea emiterii sau prelungirii Acordului de funcționare, persoana fizică sau juridică va depune la sediul Primăriei Sectorului 5, următoarele documente:

a)    Cererea, prevăzută în anexa 3 a HCLS5 nr.    U^&ompletată în dublu

exemplar, din care unul va fi înapoiat cu număr de înregistrare solicitantului;

b)    Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Acordului de funcționare, în original;

c)    Actul constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificatul de înregistrare mențiuni, hotărâre judecătorească sau rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie certificată cu originalul;

d)    Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie certificată cu originalul;

e)    Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

f)    Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, cu precizarea expresă a suprafeței, și a edificării acestuia în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții:

i.    Autorizația de construire, însoțită de procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie certificată cu originalul;

ii.    Actul de proprietate valabil pentru bunul imobil și dovada schimbării de destinație, dacă este cazul (certificat de urbanism, autorizație de construire, extras de carte funciară), în copie certificată cu originalul;

iii.    Actul privind deținerea legală a spațiului în care se desfășoară activitatea, respectiv actul de proprietate, contractul de închiriere, comodat, asociere etc., după caz, în copie certificată cu originalul;

iv.    Releveul spațiului, din documentația cadastrală avizată sau întocmit de persoană autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcționale -

spațiu deservire, pregătire-predare, de depozitare, anexe utilități), după caz, în copie certificată cu originalul;

v. Acordul coproprietarilor/coindivizarilor, în funcție de caz, în copie certificată cu originalul;

vi. Declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că nit au fost efectuate lucrări de construire sau modificare, cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, la spațiul în care se desfășoară activitatea;

g)    fotografii din interiorul și exteriorul unității, din care să reiasă modul în care este compartimentat spațiul în care se desfășoară activitatea și încadrarea sa în zonă;

h)    Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;

i)    Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat numai cu un prestator autorizat de către Primarul General al Municipiului București, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

j)    Dovada efectuării deratizării, dezinsecției și dezinfecției spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

k)    Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria

Sectorului 5, dacă este cazul, prevăzută în anexa 4 a HCLS5 nr. ââ/uQ > original;

în


1) Declarație pe propria răspundere privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor, prevăzută în anexa 5 a

HCLS5 nr. JJ/

m) Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:

i. Autorizația sanitară de funcționare/Certificat de conformitate cu normele de igienă și sănătate publică emis(ă) de Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

ii.    Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;

iii.    Autorizație dc mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;

iv.    Autorizația funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

v.    Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, în copie certificată cu originalul;

vi. Autorizație emisă de Registrul Auto Român, dacă este cazul, în copie certificată cu originalul;

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;

n) Acordul de funcționare, în original, în cazul în care se solicită prelungirea acestuia.

Art. 6. (1) Acordul de funcționare va fi eliberat sau prelungit de Primarul Sectorului 5, prin serviciile de specialitate, în maxim 30 de zile de la data solicitării și este valabil 12 luni din momentul emiterii, cu condiția valabilității documentelor depuse.

(2)    în caz contrar, valabilitatea Acordului de funcționare va fi stabilită în funcție de cel mai scurt termen al oricăruia din actele depuse.

(3)    Titularul Acordului dc funcționare este obligat să solicite prelungirea acestuia cu 30 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau alin. (2).

(4)    La modificarea condițiilor inițiale de funcționare, a obiectului de activitate sau a punctului de lucru, persoana fizică sau juridică va solicita emiterea unui nou Acord de funcționare.

Capitolul III. Dispoziții finale

Art. 7. în situația în care persoana fizică sau juridică, din diferite motive, își încetează activitatea pentru care a fost autorizată prin Acordul de funcționare, aceasta are obligația de a prezenta și depune la Primăria Sectorului 5, în termen de 30 dc zile calendaristice de la încetarea

activității, actul care atestă radierea activității de la instituțiile abilitate și Acordul de funcționare în original.

Art. 8. Desfășurarea activității de comercializare a produselor și prestare a serviciilor de piață tară deținerea Acordului de funcționare sau cu nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia ori a prevederilor legale în vigoare atrage aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de legislație.

Art. 9. (1) Primarul Sectorului 5, în condițiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, poate să revoce Acordul de funcționare numai dacă acesta nu a produs efecte juridice.

(2) în situația în care Acordul de funcționare a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice, Primarul Sectorului 5 poate să solicite instanței anularea acestuia.

ANEXA 2 la IICLS5 nr.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5 CABINET PRIMAR


Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53


ACORD DE FUNCȚIONARE

5

NR.............................J......................................


în baza cererii nr................................

emite acordul de funcționare pentru:


și a H.C.L.S. 5 nr.


se


cu sediul în .......................................................str...........................................................nr.............,

sc..............., ap..............., sector/județ................................, tel.................................., înmatriculat

la Registrul Comerțului sub nr..........................................; CUI..........................................................

Activitatea (cod CAEN) autorizată este:.........................................................................................


La punctul de lucru situat în.....................................................Str...........................................

Nr............., sc..............., ap..............., sector/județ.................................., Tel..................................

Orar de funcționare:...............................................................................................................................

DURATA VALABILITĂȚII ACORDULUI:......................................................................................

Alte mențiuni: Acordul de funcționare este valabil 12 luni din momentul emiterii, cu condiția valabilității documentelor depuse. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfășurată și a regulamentului, atrage după caz, revocarea sau anularea acordului de funcționare și sancționarea conform legislației în vigoare.

Acordul de funcționare se emite strict pentru obiectul și activitatea pentru care a fost solicitat.


Șef Birou Autorizare Activități Comerciale,


Consilier juridic,


PRIMAR,


A

întocmit,

Data ridicării:


Nr.

crt.

Nr. și data cererii de

prelungire

Perioada de

valabilitate

A

întocmit

Semnătură și

ștampilă

1.

Nume și prenume,

PRIMAR,

Semnătură,

ȘEF BIROU,

2.

Nume și prenume,

PRIMAR,

Semnătură,

ȘEF BIROU,

3.

Nume și prenume,

PRIMAR,

Semnătură,

ȘEF BIROU,

4.

Nume și prenume,

PRIMAR,

Semnătură,

ȘEF BIROU,

5.

Nume și prenume,

PRIMAR,

. -

Semnătură,

ȘEF BIROU,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGHEORGHIESEl EMIL

ANEXA 3 la HCLS5 nr.

CERERE

pentru emiterea/prelungirea „Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București”

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a............................................................................................................

domiciliat în ........................................ Str.................................................................

nr........... Bl......... sc.............. Et........... Ap............. sector/județ .....................

posesor al B.I./C.I. serie ............ nr................... CNP .................................................

emis de.................................... la data de .................... în calitate de

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.............................................................................., cu

sediul în localitatea................................................................str.........................................................

nr.............., bl........., sc............., ap............județ/sector...................................................................

vă rog a-mi aproba emiterea/prelungirea Acordului de funcționare conform H.C.L.S.5 nr................,

pentru următoarele activități............................................................................................

la punctul de lucru de la adresa..........................................................................................

Anexez următoarele documente:

a)    Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Acordului de funcționare, în original;

b)    Actul constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificatul de înregistrare mențiuni, hotărâre judecătorească sau rezoluția emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie certificată cu originalul;

c)    Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie certificată cu originalul;

d)    Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

e)    . Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea, cu precizarea expresă

a suprafeței, și a edificării acestuia în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții:

i.    Autorizația de construire, însoțită de procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie certificată cu originalul;

ii.    Actul de proprietate valabil pentru bunul imobil și dovada schimbării de destinație, dacă este cazul (certificat de urbanism, autorizație de construire, extras de carte funciară), în copie certificată cu originalul;

iii.    Actul privind deținerea legală a spațiului în care se desfășoară activitatea, respectiv actul de proprietate, contractul de închiriere, comodat» asociere etc., după caz, în copie certificată cu originalul;

iv.    Releveul spațiului, din documentația cadastrală avizată sau întocmit de persoană autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcționale -spațiu deservire, pregăti re-predare, de depozitare, anexe utilități), după caz, în copie certificată cu originalul;

v.    Acordul coproprietarilor/coindivizarilor, în funcție de caz, în copie certificată cu originalul;

vi. Declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că nu au fost efectuate lucrări de construire sau modificare, cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, la spațiul în care se desfășoară activitatea;

f)    Fotografii din interiorul și exteriorul unității, din care să reiasă modul în care este compartimentat spațiul în care se desfășoară activitatea și încadrarea sa în zonă;

g)    Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în copie certificată cu originalul;

h)    Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat numai cu un prestator autorizat de către Primarul General al Municipiului București, precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

i)    Dovada efectuării deratizării, dezinsecției și dezinfecției spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

j)    Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, dacă este cazul, în original;

k)    Declarație pe propria răspundere privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor;

l)    Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:

i.    Autorizația sanitară de funcționare/Certificat de conformitate cu normele de igienă și sănătate publică emis(ă) de Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

ii.    Autorizație sanitar veterinară/Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;

iii.    Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul;

iv.    Autorizația funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, în copie certificată cu originalul;

v.    Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, în copie certificată cu originalul;

vi. Autorizație emisă de Registrul Auto Român, dacă este cazul, în copie certificată eu originalul;

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;

m) Acordul de funcționare, în original, în cazul în care se solicită prelungirea acestuia.

Data


Semnătura și ștampilă

TELEFON:

PERSOANĂ DE CONTACT:


ANEXA 4 la HCLS5 m.    Z ,30 oȘ_ 2olG

DECLARAȚIE

privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice

Subsemnatul.....................................................................................................

.........5

cu domiciliul în ............................................... str........................................ nr.........

județul/sectorul ..................................., în calitate de1.......................................................

la Societatea comercială.............................................................................................................

înregistrată la registrul comerțului sub nr. de înmatriculare........./..../............, cu sediul social în

............................județul/sectorul............................str..............................................

nr........... declar pe propria răspundere că unitatea de alimentație publică situată în

(sediul unității)

este de tipul.............................................................., având următoarele caracteristici funcționale:

1.    Total suprafață (mp)................................, din care:

de servire...........................................;

de pregătire/predare...............................;

de depozitare.......................................;

anexe, utilități.......................................;

(birouri, grupuri sanitare, vestiare ete.)

2.    Numărul locurilor pentru consumatori:

Data..........................


Total

din care: Saloane

Terasă

Gradină de vară

Semnătura agentului economic și ștampila societății comerciale


ANEXA 5 Ia IICLS5 nr.


8$ /    &c> (Î3


DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND STABILIREA ORARULUI DE FUNCȚIONARE

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a............................................................................................................

domiciliat în ........................................ Str.................................................................

nr........... Bl......... sc.............. Et........... Ap............. sector/județ .....................

posesor al B.I./C.I. serie ............nr................... CNP .................................................

emis de.................................... la data de ..................., în calitate de

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.............................................................................., cu

sediul în localitatea................................................................str.........................................................

nr.............., bl........., sc............., ap............județ/sector...................................................................

vă aduc la cunoștință următorul orar de funcționare ......................................................................

.............................................................................................................................................................. 9

pentru următoarele activități............................................................................................

..................’ * ’ ’............•........................................................................................5

la punctul de lucru de la adresa..........................................................................................

Declar că acesta a fost stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și a

reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor.

Data:


Semnătura și ștampilă,


Anexă la Acordul de parteneriat nr._


NR.C

RT

DENUMIRE CHELTUIALA

LUNA 1- OCTOMBRIE

2016

LUNA 2- NOIEMBRIE 2016

LUNA 3- DECEMBRIE 2016

LUNA 4- IANUARIE 2017

LUNA 5- FEBRUARIE 2017

LUNA 6- MARTIE 2017

LUNA 7-APRILE 2017

LUNA 8- MAI 2017

LUNA 9- IUNIE 2017

LUNA 10- IULIE 2017

LUNA 11-AUGUST 2017

ALTE COSTURI CARE SE

VOR EFECTUA PE

DURATA PROIECTULUI

TOTAL COST/ LINIE

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

A.l

Manager de proiect

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 lei

2,350 le

2,350 lei

2,350 le

2,350 lei

2,350 lei

25,850 le

25,850 lei

A.2

Manager financiar

1,350 lei

1,600 lei

1,350 lei

1,600 lei

1,350 lei

1,600 lei

1,350 lei

1,600 lei

1,350 lei

1,600 lei

1,350 lei

1,600 lei

1,350 lei

1,600 lei

1,350 lei

1,600 lei

1,350 lei

1,600 le

1,350 lei

1,600 le

1,350 lei

1,600 lei

14,850 le

17,600 lei

A.3

Asistent proiect

2,101 lei

0 lei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

0 lei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Olei

23,111 le

0 lei

A.4

Coordonator CEA

1,155 lei

1,720 lei

1,155 lei

1,720 lei

1,155 lei

1,720 lei

1,155 lei

1,720 lei

1,155 lei

1,720 lei

1,155 lei

1,720 lei

1,155 lei

1,720 lei

1,155 lei

1,720 lei

1,155 lei

1,720 le

1,155 lei

1,720 le

1,155 lei

1,720 lei

12,705 le

18,920 lei

A.5

Asistent ed. 1- CEA 136/ Lucru manual

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 le

1,830 lei

800 le

1,830 lei

800 lei

20,130 le

8,800 lei

A.6

Asistent ed. 2- CEA 136/ ed. Financiara

750 lei

2,400 lei

750 lei

2,400 lei

750 lei

2,400 lei

750 lei

2,400 lei

750 lei

2,400 lei

750 lei

2,400 lei

750 lei

2,400 lei

750 lei

2,400 lei

750 lei

2,400 le

750 lei

2,400 le

750 lei

2,400 lei

8,250 le

26,400 lei

A.7

Asistent ed. 3 -CEA 136/ ed. Pt sanatate

497 lei

800 lei

495 lei

800 lei

495 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 le

1,830 iei

800 le

1,830 lei

800 lei

16,127 le

8,800 lei

A.8

Asistent ed. 4-CEA 147/ ed. Financiara

575 lei

2,400 lei

575 lei

2,400 lei

575 lei

2,400 lei

575 lei

2,400 lei

575 lei

2,400 lei

575 lei

2,400 lei

575 lei

2,400 lei

575 lei

2,400 lei

575 lei

2,400 le

575 lei

2,400 le

575 lei

2,400 lei

6,325 le

26,400 lei

A.9

Asistent ed. 5 -CEA 147/ Lucru manual

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 le

1,830 lei

800 le

1,830 lei

800 lei

20,130 le

8,800 lei

A. 10

Asistent ed. 6-CEA 147/ ed. Pt sanatate

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 lei

1,830 lei

800 le

1,830 lei

800 le

1,830 lei

800 lei

20,130 le

8,800 lei

A.ll

Asistent ed. 7-CEA 141/ ed. Financiara

0 lei

0 lei

2,630 lei

Olei

2,630 lei

Olei

2,630 lei

0 lei

2,630 lei

Olei

2,630 lei

Olei

2,630 lei

Olei

2,630 lei

Olei

2,630 lei

Ole

2,630 lei

Ole

2,630 lei

Olei

26,300 le

Olei

A.12

Asistent ed. 8 -CEA 141/ Lucru manual

0 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

0 lei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Olei

21,010 le’

Olei

A.13

Asistent ed. 9-CEA 141/ ed. Pt sanatate

Olei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

0 lei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Olei

21,010 lei

Olei

A. 14

Profesor Ib.romana CEA136

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 le

250 iei

1,500 le

250 lei

1,500 lei

2,750 lei

16,500 lei

A. 15

Profesor Ib.romana CEA 147

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 le

250 lei

1,500 le

250 lei

1,500 lei

2,750 lei

16,500 lei

A. 16

Profesor Ib.romana CEA 141

0 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

0 lei

1,750 lei

0 lei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Ole

1,750 lei

Ole

1,750 lei

Olei

17,500 lei

Olei

A.17

Profesor Matematica CEA 136

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 le

250 lei

1,500 le

250 lei

1,500 lei

2,750 lei

16,500 lei

A.18

Profesor Matematica CEA 147

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 lei

250 lei

1,500 le

250 lei

1,500 le

250 lei

1,500 lei

2,750 lei

16,500 lei

A.19

Profesor Matematica CEA 1411

0 lei

0 lei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

0 lei

1,750 lei

0 lei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Ole

1,750 lei

Ole

1,750 lei

Olei

17,500 lei

Olei

A.20

Instructor fotbal -CEA 136, CEA 147 CEA 141

1,350 lei

1,450 lei

1,350 lei

1,450 lei

1,350 lei

1,450 lei

375 lei

2,425 lei

375 lei

2,425 lei

375 lei

2,425 lei

375 lei

2,425 lei

375 lei

2,425 lei

375 lei

2,425 le

850 lei

2,425 le

850 lei

1,950 lei

8,000 lei

23,275 lei

A.21

Instructor volei -CEA 136, CEA 147 CEA 141

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

0 lei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Ole

1,750 lei

Ole

1,750 lei

Olei

19,250 lei

Olei

A.?'

A.z

structor baschet -CEA 136, CEA 147 CEA 1/

1,750 lei

0 lei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

0 lei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Ole

1,750 lei

Ole

1,750 lei

Olei

19,250 lei

Olei

structor teatru-CEA 136, CEA 147 CEA 141

1,400 lei

1,401 lei

1,400 lei

1,401 lei

1,400 lei

1,401 lei

2,800 lei

0 lei

2,800 lei

Olei

2,800 lei

Olei

2,800 lei

Olei

2,800 lei

Olei

2,800 lei

Ole

2,800 lei

Ole

2,800 lei

Olei

26,600 lei

4,203 lei

A.24

Instructor muzica -CEA 136, CEA 147 CEA 14

Olei

0 lei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Ole

1,750 lei

Ole

1,750 lei

Olei

17,500 lei

0 lei

A.25

Instructor combaterea consumului de drogu

105 lei

2,000 lei

105 lei

2,000 lei

105 lei

2,000 lei

105 lei

2,000 lei

105 lei

2,000 lei

105 lei

2,000 lei

105 lei

2,000 lei

105 lei

2,000 lei

105 lei

2,000 le

105 lei

2,000 le

105 lei

2,000 lei

1,155 lei

22,000 lei

A.26

Instructor foto-CEA 136, CEA 147 CEA 141

Olei

Olei

0 lei

Olei

Olei

Olei

0 lei

Olei

Olei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Olei

1,750 lei

Ole

1,750 lei

Ole

1,750 lei

Olei

10,500 lei

0 lei

A.27

Consilier psihologic CEA 136

Olei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Olei

21,010 lei

0 lei

A.28

Consilier psihologic CEA 147

Olei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Olei

21,010 lei

0 lei

A.29

Consilier psihologic CEA 141

Olei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Olei

21,010 lei

Olei

A.30

Consilier ed. Parentala-CEA 136, CEA 147,CE

Olei

Olei

1,401 lei

Olei

1,401 lei

Olei

1,401 lei

Olei

1,401 lei

Olei

1,401 lei

Olei

1,401 lei

Olei

1,401 lei

Olei

1,401 lei

Ole

1,401 lei

Ole

1,401 lei

Olei

14,010 lei

0 lei

A.31

Logoped -CEA 136, CEA 147

0 lei

Olei

0 lei

Olei

Olei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Olei

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Ole

2,101 lei

Olei

16,808 lei

Olei

TOTAL CAPITOL A

21,623 lei

24,521 lei

41,407 lei

24,521 lei

41,407 lei

24,521 lei

45,268 leî

24,095 lei

45,268 lei

24,095 lei

47,018 lei

24,095 lei

47,018 lei

24,095 lei

47,018 lei

24,095 lei

47,018 lei

24,095 lei

47,493 lei

24,095 lei

47,493 lei

23,620 lei

478,031 lei

265,848 lei

CAPITOLUL B- COSTURI LUNARE

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

B.l

Școala de dans

2,000 lei

6,000 lei

2,000 lei

6,000 lei

2,000 lei

6,000 lei

2,000 lei

6,000 lei

2,000 lei

6,000 lei

2,000 lei

6,000 lei

2,000 lei

6,000 lei

2,000 lei

6,000 lei

2,000 lei

6,000 lei

2,000 lei

6,000 lei

2,000 lei

6,000 lei

22,000 lei

66,000 lei

B.2

Consumabile educationale/birotica/ papetar

1,500 lei

800 lei

1,500 lei

800 lei

1,500 lei

800 lei

1,500 lei

800 lei

1,500 lei

800 lei

1,500 lei

800 lei

1,500 lei

800 lei

1,500 lei

800 lei

1,500 lei

800 lei

1,500 lei

800 lei

1,500 lei

800 lei

16,500 lei

8,800 lei

B.3

Consumabile curățenie si igiena

600 lei

80 lei

600 lei

80 lei

600 lei

80 lei

600 lei

80 lei

600 lei

80 lei

600 lei

80 lei

600 lei

80 lei

600 lei

80 lei

600 lei

80 lei

600 lei

80 lei

600 lei

80 lei

6,600 lei

880 lei

B.4

Telefon

200 lei

400 lei

200 lei

400 lei

200 lei

400 lei

200 lei

400 lei

200 lei

400 lei

200 lei

400 lei

200 lei

400 lei

200 lei

400 lei

200 lei

400 lei

200 lei

400 lei

200 lei

400 lei

2,200 lei

4,400 lei

B.5

Internet

100 lei

100 lei

100 lei

100 lei

100 lei

100 lei

100 lei

100 lei

100 lei

100 lei

100 lei

1,100 lei

0 lei

B.6

Apa potabila

300 lei

400 lei

300 lei

400 lei

300 lei

400 lei

300 lei

400 lei

300 lei

400 lei

300 lei

400 lei

300 lei

400 lei

300 lei

400 lei

300 lei

400 lei

300 lei

400 lei

300 lei

400 lei

3,300 lei

4,400 lei

B.7

Transport

300 lei

320 lei

300 lei

320 lei

300 lei

320 lei

300 lei

320 lei

300 lei

320 lei

300 lei

320 lei

300 lei

320 lei

300 lei

320 lei

300 lei

320 lei

300 lei

320 lei

300 lei

320 lei

3,300 lei

3,520 lei

TOTAL CAPITOL B

5,000 lei

8,000 lei

5,000 lei

8,000 lei

5,000 lei

8,000 lei

5,000 lei

8,000 lei

5,000 lei

8,000 lei

5,000 lei

8,000 lei

5,000 lei

8,000 lei

5,000 iei

8,000 lei

5,000 lei

8,000 lei

5,000 lei

8,000 lei

5,000 lei

8,000 lei

55,000 lei

88,000 lei

ITOLUL C- COSTURI SPECIFICE AFERENTE PROIECTl

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

PS 5

PCRM

C.l

Costuri serbare de Crăciun ( gustări copii,)

Olei

0 lei

Olei

1,200 lei

0 lei

Olei

Olei

0 lei

Olei

0 lei

Olei

Olei

1,200 lei

Olei

C.2

Costuri petrecere 1 iunie( cadouri copii,

gustări)

Olei

Olei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

5,000 lei

0 lei

Olei

5,000 lei

0 lei

C

C.4

Cupa fotbalistica 60 lei *80 copii/ premii

plome/ gustări

0 lei

0 lei

0 lei

Olei

Olei

Olei

Olei

Olei

4,800 lei

0 lei

0 lei

Olei

4,800 lei

Olei

. urneu teatru- 6 reprezentatiii piese de

teatru-15 opii*50 lei*6 reprezentații ( gustări/ echipament/ premii)

Olei

0 lei

Olei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

Olei

0 lei

Olei

0 lei

4,500 lei

4,500 lei

0 lei

C.5

Costuri expoziție foto

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

Olei

2,500 lei

2,500 lei

Olei

C.6

Aparate foto unica folosinta( 7 copii*3 sc=

21 copii)*2 aparate

Olei

Olei

Olei

0 lei

Olei

0 lei

Olei

0 lei

Olei

0 lei

0 lei

1,500 lei

1,500 lei

Olei

C.7

Instrumente muzicale-Chitara( 2 sc*6

chitari)+ 6 chitari contribuție PCRM

Olei

0 lei

Olei

0 lei

0 lei

Olei

0 lei

Olei

0 lei

0 lei

Olei

2,900 lei

2,900 lei

0 lei

C.8

Transport- Tabara de creație- Muzeul

Satului București

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

Olei

0 lei

0 lei

0 lei

Olei

Olei

1,000 lei

0 lei

1,000 lei

Olei

C.9

Gustări traninguri( resursa umana/ locatie-

contributie PCRM)

Olei

Olei

Olei

0 lei

Olei

0 lei

Olei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

3,000 lei

3,000 lei

0 lei

C.10

Materiale educaționale si sportive ( cârti, mingi, corzi chitara, recuzita teatru)

Olei

0 lei

0 lei

0 lei

Olei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

Olei

Olei

6,000 lei

1360

6,000 lei

1,360 lei

TOTAL CAPITOL C

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

Olei

0 lei

1,200 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

Olei

0 lei

Olei

Oleî

4,800 lei

0 lei

5,000 lei

Olei

1,000 lei

Olei

20,400 lei

1,360 lei

32,400 lei

1,360 lei

TOTAL LUNAR

26,623 lei

32,521 lei

46,407 lei

32,521 lei

46,407 lei

32,521 lei

51,468 lei

32,095 iei

50,268 lei

32,095 lei

52,018 lei

32,095 lei

52,018 lei

32,095 lei

52,018 lei

32,095 lei

56,818 lei

32,095 lei

57,493 lei

32,095 lei

53,493 lei

31,620 lei

20,400 lei

1,360 lei

565,431 lei

355,208 lei

TOTAL PS5

565,431 lei

TOTAL PCRM

355,208 lei

i    __

CONTRASEMNEAZĂ p.SECRETAR SECTOR 5 DIRECTOR EXECUTIV, fl/wMtragnea

^^^gPRESEDINTE de ședința.