Hotărârea nr. 87/2016

Hotărârea nr. 87/30.09.2016 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5, Fundația Policy Center for Roma and Minorities, Școala Gimnazială nr.136, Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu și Școala Gimnazială Petrache Poenaru privind derularea proiectului ” Clubul de Educație Alternativă”, în perioada 1 octombrie 2016 – 31 august 2017.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5, Fundația Policy Center for Roma and Minorities, Școala Gimnazială nr. 136, Școala Gimnazială Ion I. C. Brâtianu și Școala Gimnazială Petrache Poenaru privind derularea proiectului „Clubul de Educație Alternativă”, în perioada 1 octombrie 2016 - 31 august 2017

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice

-    Adresa emisă de Fundația Policy Center for Roma and Minorities, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 37758/23.09.2016

-    Adresa emisă de Școala Gimnazială nr. 136, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 37778/23.09.2014

Adresa emisă de Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 37903/23.09.2014

Adresa emisă de Școala Gimnazială Petrache Poenaru, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 37902/23.09.2014

-    în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat dintre Primăria Sectorului 5, Fundația Policy Center for Roma and Minorities, Școala Gimnazială nr. 136, Școala Gimnazială Ion I. C. Brătianu și Școala Gimnazială Petrache Poenaru prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Realizarea proiectului mai sus menționat va fi asigurată din bugetul local al Sectorului 5, Capitolul Cultură.

Art.3 Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția Economică, Fundația Policy Center for Roma and Minorities, Școala Gimnazială Nr. 136, Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu și Școala Gimnazială Petrache Poenaru vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexă la HCLS 5 NR. 77/W <7 /2016

ACORD DE PARTENERIAT

Primăria Sectorului 5 București, cu sediul în București, Str. Constantin Miile nr. 10, Sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea în calitate de Primar

Fundația Policy Center for Roma and Minorities (PCRM), cu sediul social în localitatea Jilava, județ Ilfov. Șos. Giurgiului, nr. 78, cod poștal 077120, CIF 23434300 și sediul de corespondență în București, str. Franceză nr. 52, sc. C, ap. 33, sector 3, reprezentată legal prin Florin Botonogu, în calitate de Președinte,

Școala Gimnazială Nr. 136, cu sediul în Prelungirea Ferentari nr. 74A, sector 5, București, cod fiscal 33323431, reprezentată legal prin Doamna Verde Laura, în calitate de Director,

Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu, cu sediul în Str. Amurgului nr. 35, sector 5, București, cod fiscal 33323393, reprezentată legal prin doamna Drăghici Luminița, în calitate de Director, Școala Gimnazială Petrache Poenaru, cu sediul în Str. Bacău nr. 1, sector 5, București, cod fiscal 12292863, reprezentată legal prin doamna Popa Loredana, în calitate de Director Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie implementarea, în perioada 1 octombrie 2016 - 31 august 2017, a proiectului „Clubul de Educație Alternativă” (CEA), în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 136, Școlii Gimnaziale Ion I.C. Brătianu și a Școlii Gimnaziale Petrache Poenaru Sector 5, București. Clubul de Educație Alternativă reprezintă un spațiu educațional non-formal, inovativ, dezvoltat de Fundația PCRM, în care copiii își petrec timpul liber în mod constructiv, fiind implicați în diverse activități de educație alternativă, menite să contribuie la o dezvoltare armonioasă.

Obiectivele proiectului sunt:

g)    Stimularea îmbunătățirii participării școlare în rândul a 150 de copii romi și neromi aflați în situații de risc, având vârste cuprinse între 6 și 17 ani, elevi ai Școlilor Gimnaziale nr. 136, Petrache Poenaru, Ion I.C Brătianu din comunitatea dezavantajată din Ferentari, Municipiul București, prin intermediul unei abordări educaționale non-formale și remediale, adaptate nevoilor de dezvoltare ale acestora, pe parcursul a 11 luni;

h)    Stimularea dezvoltării de abilități de viață prin activități educaționale non-formale, în rândul a 150 de copii romi și neromi aflați în situație de risc, având vârste cuprinse între 6 și 17 ani, elevi ai Școlilor Gimnaziale nr. 136, Petrache Poenaru, Ion I.C Brătianu din comunitatea dezavantajată din Ferentari, Municipiul București, pe parcursul a 11 luni.

i)    Stimularea implicării părinților în educația copiilor și combaterea stereotipurilor față de minoritatea romă în rândul cadrelor didactice din Școlile Gimnaziale nr. 136, Petrache Poenaru, Ion I.C Brătianu, prin cunoașterea potențialului și nevoilor de dezvoltare ale acestor copii.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

150 copii romi și neromi aflați în situație de risc, din comunitățile Ferentari și Rahova-Amurgului, cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani, elevi ai Școlilor Gimnaziale nr. 13 6, Ion I.C. Brătianu și Petrache Poenaru (50 de copii din CEA din Școala Gimnazială nr. 136, 50 de copii din CEA din Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu ,50 de copii din CEA din Școala Gimnazială Petrache Poenaru);

12 cadre didactice din Școlile Gimnaziale nr. 136, Ion I.C. Brătianu și Petrache Poenaru (4 cadre didactice din Școala Gimnazială nr. 136, 4 cadre didactice din Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu, 4 cadre didactice din Școala Gimnazială Petrache Poenaru);

-    24 părinți (8 părinți ai copiilor din CEA din Școala Gimnazială nr. 136, 8 părinți ai

copiilor din CEA din Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu, 8 părinți ai copiilor din din CEA din Școala Gimnazială Petrache Poenaru)

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea prezentului acord de parteneriat este de 565.431 lei, cu toate taxele incluse și se determină conform anexei la prezentul Acord - bugetului proiectului.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 11 luni, de la data semnării sale. Activitățile proiectului se vor desfășura în perioada 1 octombrie 2016-31 august 2017.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord de parteneriat și anexei semnate de părțile implicate.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, partea care a încălcat prevederile acordului va fi obligată Ia repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate co-contractantului său.

Art. 4.3 Obligațiile Fundației Policy Center for Roma and Minorities:

Va coordona proiectul;

Va stabili echipa de proiect;

Va stabili grupul țintă și grupul de control, specifice proiectului;

Va dezvolta/ actualiza fișele individuale de lucru/ observație pentru copiii implicați în activitățile proiectului;

Va desfășura sesiuni de educație remedială și va oferi ajutor la lecții copiilor beneficiari ai Clubului de Educație Alternativă;

Va desfășura ateliere de educație non-formală și activități sportive pentru beneficiarii Clubului de Educație Alternativă;

Va desfășura un program de consiliere psihologică, adresat copiii care participă la activitățile Clubului de Educație Alternativă, și a unui program de recuperare logopedică; Va organiza evenimente tematice, menite să contribuie la combaterea rasismului, a discriminării, a violenței și a manifestării atitudinilor negative față de minoritatea romă,

precum și promovarea drepturilor omului (de exemplu, expoziție de fotografie, campionat sportiv, serbare de Paști, serbare de Crăciun);

Va organiza două traininguri privind educația alternativă și interacțiunea cu copiii, adresate echipei Clubului de Educație Alternativă și cadrelor didactice;

Va organiza un program de educație parentală, adresat părinților, în vederea unei mai bune înțelegeri a nevoii de implicare în dezvoltarea copiilor

Va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5 un decont justificativ, conținând actele juridice și financiar-contabile aferente plăților/ cheltuielilor efectuate, reprezentând contribuția partenerului Primăria Sectorului 5 pentru buna derulare a proiectului, certificate conform cu originalul;

Va asigura monitorizarea și evaluarea proiectului, în funcție de următorii indicatori dezvoltați:

•    1 echipă a proiectului;

•    1 Club de Educație Alternativă dezvoltat în Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu

•    1 grup țintă al proiectului și 1 grup de control al proiectului;

•    150 de mape cu fișe specifice copiilor implicați în proiect;

•    45 de copii vor fi implicați în atelierele de educație remedială la Matematică și

Limba Română;

•    150 de copii vor primi ajutor la lecții din partea asistenților educațional ai CEA

•    150 de copii vor participa la ateliere de educație non-formală de creație, artistice, recreative, sportive, în funcție de nevoile lor de dezvoltare, învățare și de preferințele acestora;

•    45 de copii implicați într-un program de consiliere psihologică;

•    30 de copii vor face progrese fiind implicați într-un program de recuperare logopedică;

•    Organizarea de evenimente recreative pentru copii: 1 eveniment de Halloween, serbare de Crăciun, 1 cupă fotbalistică, 1 mini-turneu de teatru, 1 eveniment de Ziua Internațiomală a Copilului, 1 expoziție de fotografie;

•    2 traininguri privind lucrul cu copiii din comunități dezavantajate adresate atât echipei CEA, cât și cadrelor didactice;

•    1 program de educație parentală adresat părinților din cadrul CEA Școala gimnazială Ion I. C. Brătianu

•    1 plan de M&E;

•    1 raport evaluare proiect

•    10 rapoarte (financiare și narative)

Va menține o bună comunicare cu Primăria Sectorului 5 în vederea desfășurării proiectului

Art. 4.4 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Va achita suma prevăzută la art. 2.1, în baza facturii și a decontului justificativ emise lunar de Fundația Policy Center for Roma and Minorities,

Va suporta plata cheltuielilor cu utilitățile aferente spațiilor utilizate pentru derularea activităților specifice proiectului.

Va menține o bună comunicare cu Fundația Policy Center for Roma and Minorities în vederea desfășurării proiectului.

Art. 4.6 Obligațiile Școlii Gimnaziale nr. 136:

Să sprijine desfășurarea activităților din proiectul „Clubul de Educație Alternafivă”-program educațional non-formal derulat în cadrul școlii;

Să pună la dispoziție spațiul necesar desfășurării activităților din cadrul proiectului;

Să delege câte un reprezentant din partea părinților și a cadrelor didactice pentru stabilirea unei bune comunicări în vederea implementării și monitorizării activităților din cadrul proiectului;

Să asigure asistența medicală a copiilor, întreținerea, paza și curățenia din cadrul spațiului alocat pentru acest proiect;

Să respecte criteriile de selecție stabilite de parteneri;

Să participe la evaluările periodice și finale ale proiectului, împreună cu partenerii.

Art. 4.7 Obligațiile Școlii Gimnaziale Petrache Poenaru:

Să sprijine desfășurarea activităților din proiectul „Clubul de Educație Alternativă”-program educațional non-formal derulat în cadrul școlii;

Să pună la dispoziție spațiul necesar desfășurării activităților din cadrul proiectului;

Să delege câte un reprezentant din partea părinților și a cadrelor didactice pentru stabilirea unei bune comunicări în vederea implementării și monitorizării activităților din cadrul proiectului;

Să asigure asistența medicală a copiilor, întreținerea, paza și curățenia din cadrul spațiului alocat pentru acest proiect;

Să respecte criteriile de selecție stabilite de parteneri;

Să participe la evaluările periodice și finale ale proiectului împreună cu partenerii.

Art. 4.8 Obligațiile Școlii Gimnaziale Ion I. C. Brătianu:

Să sprijine desfășurarea activităților din proiectul „Clubul de Educație Alternativă”-program educațional non-formal derulat în cadrul școlii;

Să pună la dispoziție spațiul necesar desfășurării activităților din cadrul proiectului;

Să delege câte un reprezentant din partea părinților și a cadrelor didactice pentru stabilirea unei bune comunicări în vederea implementării și monitorizării activităților din cadrul proiectului;

Să asigure asistența medicală a copiilor, întreținerea, paza și curățenia din cadrul spațiului alocat pentru acest proiect;

Să respecte criteriile de selecție stabilite de parteneri;

Să participe la evaluările periodice și finale ale proiectului, împreună cu partenerii.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare.

Art. 5.2 Rezilierea contractului nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură, decurgând din derularea prezentului acord de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Prezentul acord de parteneriat cuprinde următoarele anexe ca părți integrante ale acestuia:

Anexa 1 - Bugetul proiectului

Art. 5.5 Prezentul acord de parteneriat va putea fi modificat doar cu acordul scris și expres al ambelor părți, sub forma unui act adițional.

Art. 5.6 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi........................./2016, în 5 exemplare

cu caracter original, câte unul pentru fiecare parte.

Fundația Policy Center for Roma and Minorities    Primăria Sectorului 5

Președinte,    Primar,

Botonogu Florin    Daniei Florea

Direcția Economică Director Executiv,

Isabela Nicoleta Disăgilă

Direcția Juridică Director Executiv,

Florina Dragnea

Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile

Director Executiv, Elena Roxana Nedelcu

Școala Gimnazială nr. 136 Director,

Verde Laura

Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu Director,

Drăghici Luminița

Școala Gimnazială Petrache Poenaru Director,

Popa Loredana

CONTRASEMNEAZĂ


p.SECRETAR SECTOR 5 DIRECTOR EXECUTIV,

FLORIN^ D^A^^EA