Hotărârea nr. 86/2016

Hotărârea nr. 86/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5, Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în vederea susținerii trupei de teatru AS, pe parcursul anului școlar 2016-2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5, Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în vederea susținerii trupei de teatru AS, pe parcursul anului școlar 2016-2017

Având în vedere:

raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al

Direcției Economice;

adresele înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 37078/19.09.2016 și 37414/21.09.2016, emise de conducerea Asociației Culturale Andart, respectiv de cea a Colegiului Național Gheorghe Lazăr,

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5, Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.    zjoo?. 2016Anexa la HCLS 5 nr.    2016

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adreselor înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 37078/19.09.2016 și 37414/21.09.2016, emise de conducerea Asociației Culturale Andart, respectiv de cea a Colegiului Național Gheorghe Lazăr, părțile, respectiv:

Asociația Culturală Andart

»

Cu sediul social în București, Str. Intrarea Serdarului, nr. 1-3, et.2, ap. 3, sector 1, CIF 26412579, înregistrată în Registrul Special aflat la grefa Judecătoriei Sector 1 București, sub nr. 151/06.01.2010, având contul nr. R004INGB0000999901811150, deschis la ING BANK, sucursala Ion Mihalache, reprezentată prin domnul Andrei-Cristian Gheorghe, în calitate de Președinte,

Colegiul Național Gheorghe Lazăr

Cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 48, sector 5, numit în continuare Colegiul Național Gheorghe Lazăr, reprezentat prin domnul Victor-Ioan Nicolae, în calitate de Director,

Și

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea trupei de teatru AS, pe parcursul anului școlar 2016-2017.

Contextul proiectului:

Trupa de teatru AS a fost înființată în aprilie 2006 și este formată exclusiv din elevi ai Colegiului Național Gheorghe Lazăr din București, înscriși în clasele IX-XII. Activitatea trupei se desfășoară sub forma unor ateliere, având drept scop dezvoltarea personală a tinerilor prin intermediul educației teatrale. începând cu anul 2008, trupa de teatru AS organizează Festivalul Național de Arte pentru

Liceeni Florian Pittiș, un concurs de muzică și teatru care onorează memoria artistului omonim, fost absolvent al Colegiului Național Gheorghe Lazăr. Evenimentul se remarcă prin faptul că reprezintă unul dintre puținele festivaluri de teatru școlar desfășurate pe scena unui teatru profesionist. De asemenea, se impune precizarea că, în special în ultimii ani, spectacolele pregătite și prezentate de artiștii lăzăriști amatori au avut ca punct de pornire texte contemporane semnate Neil LaBute, Kazuo Ishiguro, Tadeusz Slobodzianek, John Cariani sau Reginald Rose și a căror problematică explorează și pun în valoare experiența și teme de interes pentru tineri de liceu.

Scopul proiectului:

Scopul proiectului îl constituie completarea sistemului formal de instruire instituționalizată cu metode alternative de educație prin cultură teatrală, pentru cel puțin 20 de elevi ai Colegiului Național Gheorghe Lazăr din București, pe parcursul anului școlar 2016-2017, sub coordonarea specialiștilor în artă sau pedagogie teatrală, desemnați de Asociația Culturală Andart.

Obiectivele-cadru specifice proiectului:

dezvoltarea gustului pentru frumos, a abilităților de comunicare și de socializare ale liceenilor care alcătuiesc trupa de teatru AS prin educație teatrală și învățare prin joc;

stimularea spiritului de echipă, prin îmbunătățirea modului de interacțiune dintre membrii

trupei;

stimularea spiritului liber al elevilor și a principalelor procese psihice (memoria, atenția, gândirea, imaginația) ale acestora;

dezvoltarea capacității liceenilor de a adopta strategii pertinente în funcție de situația contextuală dată;

dezvoltarea gustului elevilor de a experimenta, de a cerceta și de a învăța lucruri noi; dezvoltarea complianței la reguli a tinerilor din grupul-țintă, prin descoperirea unor rigori în

relațiile cu ceilalți.

Spațiul și intervalul de desfășurare a proiectului:

Activitățile proiectului se vor derula în cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului școlar 2016-2017, timp de 11 luni calendaristice.

Activitățile specifice proiectului:

programe de dezvoltare personală a liceenilor prin educație teatrală;

2 spectacole de teatru realizate și susținute de către trupa AS;

cel puțin 5 evenimente culturale (festivaluri naționale/internaționale, seri culturale), la care vor participa membrii trupei AS;

3 ateliere de educație vizuală, muzică, ritm și expresie corporală, moderate de traineri invitați și dedicate liceenilor din grupul-țintă al proiectului;

organizarea celei de-a X-a ediții a Festivalul Național de Arte pentru Liceeni Florian Pittiș, în semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017.

Beneficiarii proiectului:

A.    Beneficiari direcți

-    cel puțin 20 de liceeni, elevi ai Colegiului Național Gheorghe Lazăr, care manifestă aptitudini artistice, sunt iubitori de artă teatrală, sunt/vor fi incluși în trupa de teatru AS și care vor participa, pe lângă programele de pregătire propriu-zisă, la ateliere de educație vizuală, muzică, ritm și expresie corporală.

B.    Beneficiari indirecți

-    publicul larg (membri ai comunității locale, părinți, profesori, colegi).

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea proiectului este de 51.580 lei și se determină conform anexei 1 la prezentul acord de parteneriat.

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 11 luni de la data semnării sale. Activitățile propriu-zise se vor desfășura pe parcursul anului școlar 2016-2017, până la data de 31.08.2017.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile Asociației Culturale Andart

Art. 4.3.1. Asociația Culturală Andart va concepe, organiza, coordona și implementa toate activitățile din proiect, conform obligațiilor asumate prin prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.3.2 Asociația Culturală Andart se obligă să coordoneze și să deruleze procedura d< selecție a liceenilor din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr în grupul-țintă al proiectului;

Art. 4.3.3. Asociația Culturală Andart se obligă să stabilească, de comun acord cu Colegiul Național Gheorghe Lazăr, orarul lunar de derulare a repetițiilor, a programelor de dezvoltare personală prin educație teatrală, a atelierelor de educație vizuală, muzică, ritm și expresie corporală și a celorlalte activități desfășurate la sediul unității școlare și să-l prezinte, spre informare, Primăriei Sectorului 5 - Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile.

Art. 4.3.4 Asociația Culturală Andart se obligă să asigure liceenilor din grupul-țintă accesul gratuit la activitățile proiectului.

Art. 4.3.5. Asociația Culturală Andart se obligă să transmită o serie de raportări către Primăria Sectorului 5 - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, după cum urmează:

raportarea inițială, prin intermediul căreia va fi comunicată lista liceenilor selectați în grupul-țintă al proiectului, conținând datele personale ale acestora (nume și prenume, clasă, adresa de domiciliu);

raportarea lunară, prin intermediul căreia va fi transmisă lista în care se consemnează frecvența elevilor la activitățile proiectului, precum și alte documente care atestă desfășurarea acestor activități;

raportarea finală, prin intermediul căreia vor fi comunicate rezultatele obținute în cadrul proiectului sau orice alte informații considerate relevante.

Art. 4.3.6 Asociația Culturală Andart este răspunzătoare de achiziționarea drepturilor necesare producerii și prezentării spectacolelor teatrale, răspunde de achitarea onorariilor și a drepturilor de autor și conexe, aferente organizării și producerii acestora, precum și de orice alte obligații decurgând din utilizarea și aducerea la cunoștința publică a repertoriului muzical/artistic, conform legislației române.

Art. 4.3.7. în condițiile în care momente din spectacolele teatrale vor fi transmise pe un post de televiziune, Asociația Culturală Andart este conștientă că este răspunzătoare și se va asigura că evenimentele promovate nu vor încălca legile și reglementările în vigoare ale CNA.

Art. 4.3.8. Asociația Culturală Andart se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.3.9. Asociația Culturală Andart se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a proiectului.

Art. 4.3.10. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Asociația Culturală Andart va pune la dispoziția Primăria Sectorului 5, un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.4 Obligațiile Colegiului Național Gheorghe Lazăr

Art. 4.4.1. Colegiul Național Gheorghe Lazăr se obligă să faciliteze derularea procedurii de selecție a liceenilor în grupul-țintă al proiectului;

Art. 4.4.2. Colegiul Național Gheorghe Lazăr se obligă să avizeze orarul lunar de derulare a repetițiilor, a programelor de dezvoltare personală prin educație teatrală, a atelierelor de educație vizuală, muzică, ritm și expresie corporală și a celorlalte activități ale proiectului, desfășurate la sediul unității școlare.

Art. 4.4.3. Colegiul Național Gheorghe Lazăr se obligă să solicite și să obțină acordul scris al părinților/tutorilor/reprezentanților legali, privind participarea liceenilor la activitățile pe care le presupune proiectul. Părinții/Tutorii/Reprezentanții legali își asumă angajamentul de a asigura prezența copilului propriu la aceste activități. în cazul în care, din motive obiective sau personale, bine întemeiate, elevul decide să renunțe la proiect, acesta poate fi înlocuit cu un alt licean din unitatea școlară respectivă.

Art. 4.4.4. Colegiul Național Gheorghe Lazăr se obligă să comunice cu reprezentanții Primăriei Sectorului 5 și ai Asociației Culturale Andart, ori de câte ori se impune, asigurând medierea între entitățile implicate în proiect și liceenii beneficiari.

Art. 4.5 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.5.1. Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, are dreptul să verifice existența angajamentului scris al părinților/tutorilor/reprezentanților legali, privind participarea liceenilor la activitățile pe care le presupune proiectul.

Art. 4.5.2. Primăria Sectorului 5 are dreptul să inițieze ședințele de monitorizare a implementării proiectului.

Art. 4.5.3. Primăria Sectorului 5 se obligă să contribuie la asigurarea mediatizării proiectului pe raza sectorului 5;

Art. 4.5.4. Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, se obligă să monitorizeze activitățile prevăzute în prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.5.5. Primăria Sectorului 5 se obligă să achite suma prevăzută la art. 2.1, în baza facturii/facturilor emise de Asociația Culturală Andart, reprezentând valoarea prezentului acord de parteneriat.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, /    .2016, în trei exemplare cu caracter

original, câte unul pentru fiecare Parte.

Contrasemnează,

p. Secretar Sector 5, Director Executiv

FL:nea

Anexa 1 la Acordul de Parteneriat nr._/_2016

Bugetul estimativ al proiectului privind susținerea trupei de teatru AS, pe parcursul anului școlar 2016-2017

Nr.

crt.

Descrierea tipurilor de cheltuieli

Sume alocate (valoare netă)

Sume alocate (valoare brută)

1.

Onorarii    -    echipa

desemnată de Asociația Culturală Andart pentru coordonarea liceenilor din trupa de teatru AS (echipa va fi formată din profesori coordonatori)

1.000 lei * 9 luni = 9.000 lei

Observație: Timp de alte 2 luni, coordonarea liceenilor din trupa de teatru AS va fi suportată exclusiv de Asociația Culturală Andart, fără a implica financiar Primăria Sectorului 5.

1750 lei (onorariu, impozite și contribuții salariale) * 9 luni = 15.750 lei

2.

Onorarii    -    echipa

trainerilor/colaboratorilor invitați

500 lei * 3 traineri = 1.500 lei

876 lei (onorarii, impozite și contribuții salariale) * 3 =

2.628 lei

3.

Deplasări la festivaluri naționale/internaționale de teatru

4.000 lei (~ 15 liceeni) * 4 evenimente = 16.000 lei

16.000 lei

4.

Cheltuieli organizatorice - Festivalul Național de Arte pentru Liceeni Florian Pittiș

- onorarii personal tehnic: 5.000 lei;

8.752 lei (onorarii, impozit, salarii și contribuții)

- servicii de sonorizare: 2.000 lei;

2.000 lei

- materiale promoționale (500 pliante, 150 de afișe, 40 de diplome, 200 de legitimații): 3.000 lei;

3.000 lei

- cheltuieli servicii (asigurare masă    participanților    din

provincie): 70 de beneficiari *

15 lei/masa * 3 zile = 3.150 lei;

3.150 lei

- achiziție cupe: 300 lei

300 lei

Total general:

39.950 lei/an școlar (net)

51.580 lei/an școlar (brut)

Contrasemnează, p. Secretar Sector 5, Director Executiv

Nr._/_20161