Hotărârea nr. 84/2016

Hotărârea nr. 84/30.09.2016 privind aprobarea Ghidului solicitanților pentru finanțarea de la bugetul local al sectorului 5 a activităților extrașcolare (proiecte și programe educative școlare) derulate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ghidul solicitanților cu privire la finanțarea de la bugetul local al

sectorului 5 a activităților extrașcolare {proiecte și programe educative școlare) derulate de

unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5

Având în vedere raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile;

Luând în considerare rezultatul votului consemnat în procesul verbal al comisiei de validare;

în temeiul art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă ghidul solictanților privind finanțarea de la bugetul local al sectorului 5 a activităților extrașcolare (proiecte și programe educative școlare) derulate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se desemnează Dl. Cursaru Paul Gabriel, consilier local membru în comisia Educație, Tineret și Sport, și Dl. Gheorghe Ștefan, consilier local membru în comisia Cultură, Culte, Minorități Naționale, să facă parte din comisia de evaluare a proiectelor depuse.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția Economică, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

GHIDUL SOLICITANȚILOR

privind finanțarea de la bugetul local al sectorului 5 a activităților extrașcolare (proiecte și programe educative școlare) derulate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5

Programul are ca scop sprijinirea și dezvoltarea programelor educaționale extrașcolare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, prin:

recunoașterea activității educative școlare și extrașcolare ca parte esențială a educației obligatorii;

recunoașterea importanței activității educative școlare și extrașcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaționate de cunoștințe, a abilităților și competențelor; valorificarea oportunităților oferite de activitatea educativă școlară și extrașcolară pentru crearea condițiilor egale/echitabile de acces la educație pentru dezvoltarea deplină a potențialului personal și reducerea inegalității și excluziunii sociale; stimularea implicării copiilor/tinerilor în promovarea valorilor și principiilor etice: dreptate, toleranță, pace, cetățenie activă, respectarea drepturilor omului; utilizarea potențialului activității educative școlare și extrașcolare ca mijloc complementar de integrare socială și participare activă a copiilor/tinerilor în comunitate;

promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calității procesului educațional;

asigurarea resurselor umane și financiare pentru implementarea și recunoașterea valorică a programelor educative școlare și extrașcolare din perspectiva rezultatelor învățării;

recunoașterea activității educative școlare și extrașcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor naționale și europene în acest domeniu; menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant;

susținerea evenimentelor culturale școlare și a schimburilor de experiență;

perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru activitățile cultural-creative;

încurajarea exprimării potențialului cultural și artistic, în mod continuu, de cât mai mulți copii;

atragerea și stimularea elevilor, pentru practicarea activităților culturale, vocaționale, independent sau în cadru organizat.

A.    CONDIȚII DE SPRIJIN

1. Sprijinul poate fi solicitat de persoane juridice: unități de învățământ preuniversitar de stat, din raza administrativ-teritorială a sectorului 5, în asociere cu persoane juridice fără scop patrimonial (dacă este cazul).

B.    OBIECTUL FINANȚĂRII

1. Finanțarea nerambursabilă se poate acorda pentru organizarea (de)/participarea (la) proiecte și programe educative, concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale de elevi, excursii, serbări, expediții, școli, tabere și caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, ateliere deschise, etc, la nivel municipal, național și internațional.

C.    ACORDAREA SPRIJINULUI

1. Documentația de solicitare a sprijinului financiar se întocmește în două exemplare (seturi), fiecare set îndosariat dar incluse în același plic și anexe (numai 1 exemplar) și se înaintează în pachet sigilat, până la data anunțată de finanțator, la registratura Primăriei Sectorului 5, la adresa: Str. Constantin Miile nr. 10, sector 1, București: Solicitare de finanțare nerambursabilă- proiecte și programe educative școlare.

Documentația trebuie să conțină, în ordine, următoarele:

-    formularul de solicitare a finanțării;

-    bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului/acțiunii, inclusiv bugetul detaliat;

-    declarația de imparțialitate;

-    Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect.

Anexe: Documentele de înființare ale asociației culturale (act constitutiv, statut, etc.)-l exemplar, pentru acțiunile organizate de unitatea de învățământ, în parteneriat cu alte asociații/fundații culturale.

2.    Finanțarea se va realiza prin încheierea unui contract de finanțare, în limita sumelor alocate în buget, între Primăria Sectorului 5, unitatea de învățământ preuniversitar de stat și persoana juridică tară scop patrimonial, acolo unde este cazul.

3.    Finanțarea va fi acordată fie în urma unui concurs de proiecte, fie în baza unei cereri justificate.

a.    în cazul concursului de proiecte, procedura de acordare a finanțării nerambursabile se face conform ghidului de finanțare anexat, în baza lansării unui anunț, de către Primăria Sectorului 5, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile. Comisia de evaluare a proiectelor depuse va fi formată din consilieri locali (un reprezentant al Comisiei Educație, Tineret și Sport, un reprezentant al Comisiei de Cultură, Culte, Minorități Naționale), doi reprezentanți ai executivului, numiți prin dispoziție de primar și un reprezentant al ISMB - Sector 5.

b.    în cazul unor acțiuni neprevăzute (invitații la competiții interne și internaționale, programe comune în parteneriat etc.), finanțarea nerambursabilă va putea fi acordată prin solicitare directă adresată comisiei de evaluare, care va analiza oportunitatea și necesitatea acordării sprijinului financiar.

4.    Comisia de evaluare va supune spre aprobare Consiliului Local propunerile de acordare a finanțării nerambursabile, rezultate fie în urma aplicării unui concurs de proiecte , fie în urma analizării solicitărilor directe. Comisia va specifica categoriile de cheltuieli pentru care se aprobă sprijinul, solicitantul fiind obligat să respecte sumele aprobate pe tip de cheltuială, conform bugetului defalcat prezentat în cererea de sprijin.

5.    Pentru acțiunile care se desfășoară pe o perioadă mai îndelungată (de ex: evenimente la nivel național/internațional), alocarea sumelor aprobate se poate face eșalonat (lunar, trimestrial etc.).

D. DECONTAREA CHELTUIELILOR

1. Solicitantul va prezenta copii după documentele justificative (facturi, chitanțe etc.) pentru cheltuielile efectuate pentru întregul proiect (inclusiv pentru sumele provenite din contribuție

proprie sau din alte surse de finanțare), precum și prezentarea performanțelor obținute sau a realizării obiectivelor propuse.

2.    Decontul va fi prezentat la termenul stabilit în cererea de finanțare, care nu poate depăși 15 zile de la data finalizării proiectului.

3.    în cazul sprijinului acordat eșalonat, tranșa următoare va fi alocată numai după prezentarea decontului pentru sumele acordate în tranșa anterioară, printr-o solicitare scrisă.

4.    în cazul nedepunerii la timp a decontului vor fi percepute penalități conform legii.

5.    Finanțarea nerambursabilă se acordă în baza unui contract încheiat între Primăria Sectorului 5, unitatea de învățământ și persoana juridică fără scop patrimonial, acolo unde este cazul, într-o singură tranșă sau mai multe tranșe aferente realizării programului sau proiectului, potrivit contractului. Acordarea fiecărei tranșe se face numai după justificarea utilizării tranșei anterioare. Prima tranșă nedecontată nu poate depăși 30% din valoarea sumei aprobate.

6.    Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului selecției o unitate de învățământ nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, proiectul în cauză se elimină de la finanțare.

7.    Unitățile de învățământ care au beneficiat de finanțare nerambursabilă în baza prezentului ghid au obligația să întocmească și să transmită Primăriei Sectorului 5 o raportare intermediară și finală.

8.    în cazul rezilierii contractului de finanțare ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării nerambursabile este obligat să returneze Primăriei Sectorului 5 sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acesteia, în vederea finanțării altor programe și proiecte.

9.    Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarii finanțărilor nerambursabile datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare care sunt venituri ale bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale.

10.    în cazul solicitărilor directe, acordarea finanțării nerambursabile se va face numai în cazuri bine justificate, cererea fiind transmisă finanțatorului cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea acțiunii. Evaluarea cererii va fi făcută de comisia mai sus menționată,

fînalizându-se printr-un referat de aprobare a finanțării. Decontarea cheltuielilor va conține copii după documentele justificative, certificate “conform cu originalul”.

E. DISPOZIȚII FINALE

1.    Lipsa anexelor, depunerea solicitărilor într-un singur exemplar și neprezentarea deconturilor pentru finanțări anterioare este eliminatorie.

2.    Unitățile de învățământ care au mai primit finanțare din partea Primăriei Sectorului 5 și nu au decontat cheltuielile vor fi excluse de la o nouă finanțare nerambursabilă, pe o periodă de 1 an.

Nr.Primăria Sectorului 5

Avizat ISMB - S5

CERERE DE FINANȚARE

_pentru proiecte și programe școlare_

A.    DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI?-"

1.    Denumirea completă a unității de învățământ:

str._, nr._nr. telefon:_, CUI:__

Cod IBAN:_, deschis la____

2.    Denumirea completă a persoanei juridice fără scop patrimonial (dacă e cazul):

Numele și prenumele

Ocupația:_ Funcția în asociație_

Adresa_nr. de telefon__

3.    Datele coordonatorului de proiect:

Numele și prenumele_

Ocupația:_ Funcția în asociație_

Adresa_nr. de telefon__

B.    DATE DESPRE PROIECT:

Titlul proiectului:_____

Ramura sportivă:___

Perioada de desfășurare_Locul desfășurării:__

D. DESCRIEREA PROIECTULUI (prezentare scurtă max.150 cuvinte)

Descrierea detaliată se va prezenta în anexă.

E. JUSTIFICAREA PROIECTULUI (obiective și rezultate scontate)

F.BUGETUL

Bugetul cumulat

Categoria de cheltuieli

Suma solicitată de la Consiliul Local al Sectorului 5

Contribuția

beneficiarului

Total

(1+2)

0

1

2

3

TOTAL

G. TERMENUL LIMITĂ DE DECONTARE A CHELTUIELILOR

(30 zile de la data finalizării proiectului, dar nu mai mult de 15 zile de la de la data intrării banilor în cont)

Conducerea unității școlare certifică valabilitatea celor cuprinse în cererea de finanțare, își asumă responsabilitatea pentru derularea acțiunilor conform celor descrise în proiect și se angajează să respecte termenul de decontare a sumei primite.


(numele și prenumele)


(semnătura)


Anexa 2 la ghid

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației

_în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau

toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:_

Anexa 3

Bugetul detaliat al proiectului

Nr.

crt.

Natura cheltuielilor

Specificații

Suma solicitată

Resurse proprii

1

Cheltuieli privind alocația de masă

0

2

Cheltuieli privind cazarea

3

Cheltuieli privind transportul (se va specifica felul transportului)

4

Cheltuieli privind închirierea de bunuri și servicii

5

Cheltuieli pentru achiziții de materiale consumabile

0

6

Cheltuieli pentru activități social-culturale

7

Cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripționări și altele asemenea

8

Cheltuieli pentru transport, altul decât cel de persoane

9

Cheltuieli reprezentând taxele de participare la acțiuni sportive

10

Cheltuieli pentru procurarea de cărți, publicații și materiale pe suport magnetic

11

Cheltuieli pentru promovare activității

12

Alte cheltuieli

TOTAL CHELTUIELI

-3-

//* /

îi i

te

TT

1 1/5 H

TpX-

_ r -< ,

a-// CA

Anexa 4 la ghid

MODEL

RAPORTĂRI INTERMEDIARE ȘI FINALE

Contract de finanțare nr. _____ din_

Denumirea completă a unității de învățământ:

str._, nr._, nr. telefon:_nr. fax

_, e-mail_CUI:_Cod IBAN:

_, deschis la_


Data înaintării raportului_

I.    Raport de activitate (raport narativ) nu va depăși o pagină și pentru o evaluare de ansamblu a modului în care s-a derulat programul/proiectul sportiv și va cuprinde următoarele date:

Descrierea pe scurt a proiectului/programului educativ școlar, desfășurat până la data întocmirii raportului

-    Realizarea activităților propuse (în caz de nerealizare menționați cauzele)

-    Rezultate obținute și rezultate așteptate

-    Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea proiectului/programului educativ școlar

-    Alte comentarii (după caz, ecouri de presă, colaborarea cu alți parteneri etc.)

II.    Raport financiar - se vor anexa în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate (facturi, chitanțe fiscale, bonuri etc.), prezentându-se și un centralizator, după modelul de mai jos:

Nr.

crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare

Nr. și seria documentului justificativ

Observații

TOTAL

Contrib.

proprie

Primit

1.

Acțiunea/activitatea

a. Alocație de masă

b. Cazare

c. Transport

d. închirieri de bunuri și servicii

e. Tipărituri, inscripționări

f. Acțiuni promoționale și de publicitate

f. Taxe de participare

g. Alte cheltuieli (se vor nominaliza):

TOTAL acțiune/activitate


29