Hotărârea nr. 83/2016

Hotărârea nr. 83/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și S.C. Arttheea Concept S.R.L., în vederea realizării proiectului ” Zâmbetul Copilăriei”, în patru unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, pe parcursul anului școlar 2016-2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și

S.C. Arttheea Concept S.R.L., în vederea realizării proiectului „Zâmbetul Copilăriei’'5, în patru unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, pe parcursul anului școlar 2016-2017

Având în vedere:

raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 37402/21.09.2016, emisă de S.C. Arttheea Concept S.R.L.;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei pentru Cultură, Culte, Minorități Naționale;

-    Raportul Comisiei pentru Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

-    Raportul Comisiei pentru Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. I și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 și S.C. Arttheea Concept S.R.L., prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. J3    2016ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei emise de S.C. Arttheea Concept S.A., înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 37402/21.09.2016 părțile, respectiv:

Primăria Sectorului 5 București

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

și

S.C. Arttheea Concept S.A.

Cu sediul în București, Str. Turnul Eiffel, nr. 6, sector 2, nr. de ordine în registrul comerțului:

J40/1332/06.02.2014, CUI 32755490, cont bancar_, deschis la

___ , reprezentată prin doamna

Roată Iulia-Nicoleta, în calitate de Administrator,

convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie realizarea proiectului „Zâmbetul Copilăriei” și constă în organizarea unui curs opțional de dans adresat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani din unitățile de învățământ din sectorul 5.

Scopul acestui proiect care promovează mișcarea în rândul copiilor, îl constituie formarea, prin dans, a deprinderilor estetice și artistic-motrice ale acestora, stimularea dezvoltării fizice armonioase, precum și formarea unor abilități de socializare.

Spațiul și intervalul de desfășurare a proiectului: în cadrul proiectului se vor organiza cursuri de dans în patru unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, de trei ori pe săptămână, durata fiecărui curs fiind de 50 de minute.

Beneficiarii proiectului: fiecare grupă de dans va fi constituită din minim 20 de cursanți, respectiv maxim 40 de cursanți și se vor putea înscrie atât elevi din cele patru școli în cadrul cărora se vor organiza cursurile, cât și din alte unități de învățământ aflate pe raza sectorului 5.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Tariful serviciilor prestate de S.C. Arttheea Concept S.R.L. va fi de 280 lei/oră, iar bugetul total al proiectului va fi determinat în funcție de numărul de grupe constituite și perioada de derulare în fiecare unitate de învățământ preuniversitar

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. I Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de I I luni de la data semnării sale. Cursurile de dans se vor desfășura pe parcursul anului școlar 2016-2017, de la data de 01.10.2016, până la data de 3 1.08.2017.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.3. Obligațiile S.C. Arttheea Concept S.R.L.

Art. 4.3.1. Va concepe, organiza, coordona și implementa activitățile din proiect, conform obligațiilor asumate prin prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.3.2. Se obligă să asigure elevilor selectați, provenind din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, accesul gratuit la cursurile de dans.

Art. 4.3.3. Va stabili, de comun acord cu cele patru unități de învățământ în care se va derula proiectul, orarul lunar de derulare a cursurilor de dans și îl va prezenta, spre informare, Primăriei Sectorului 5 - Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile.

Art. 4.3.4. Va pune la dispoziție sonorizarea, profesorii, va asigura selecția muzicală și alte elemente necesare desfășurării activității (vestimentații, decor etc.).

Art. 4.3.5. Va întocmi, pentru fiecare curs, lista de prezență a cursanților.

Art. 4.3.6. Va achita toate taxele legale ce îi cad în sarcină, ca urmare a prestării acestor servicii. Art. 4.3.7. Să întocmească factura lunară pentru serviciile prestate și să predea Primăriei Sectorului 5, în termen de maximum 10 zile, decontul justificativ.

Art. 4.3.8. Se obligă să transmită o serie de raportări către Primăria Sectorului 5 - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, după cum urmează:

raportarea inițială, prin intermediul căreia va fi comunicată lista elevilor selectați în grupul-țintă al proiectului, conținând datele personale ale acestora (nume și prenume, unitate de învățământ, clasă, adresa de domiciliu);

raportarea lunară, prin intermediul căreia va fi transmisă lista în care se consemnează frecvența elevilor la cursuri, precum și alte documente care atestă desfășurarea acestor activități;

raportarea finală, prin intermediul căreia vor fi comunicate rezultatele obținute în cadrul proiectului sau orice alte informații considerate relevante.

Art. 4.4 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.4.1. Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, va selecta cele patru unități de învățământ preuniversitar de stat în cadrul cărora se va derula proiectul și va încheia, cu fiecare dintre aceste instituții, o convenție de colaborare, cu avizul ISMB - Sector 5.

Art. 4.4.2. Va asigura promovarea proiectului în unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 4.4.3. Va asigura comunicarea cu reprezentanții unităților de învățământ selectate, ori de câte ori se impune, asigurând medierea între entitățile implicate în proiect și elevii beneficiari.

Art. 4.4.4. Va achita lunar contravaloarea serviciilor prestate, în baza facturii/facturilor emise de S.C. Artheea Concept S.R.L.

Art. 4.4.5. Va asigura monitorizarea activității derulate de S.C. Artheea Concept S.R.L. în cadrul proiectului care face obiectul prezentului acord de parteneriat.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi /    .2016, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.