Hotărârea nr. 82/2016

Hotărârea nr. 82/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării la Campionatul Mondial de Kickboxing, ce va avea loc în perioada 7-12 noiembrie 2016, în Italia.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării la Campionatul Mondial de Kickboxing, ce va avea loc în perioada 7-12 noiembrie 2016, în Italia

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

Adresa nr. 004/30.08.2016, emisă de Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34.238/30.08.2016.

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului la care face referire Acordul de parteneriat va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliu Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. X2 /5o.o9-    2016

ACORD DE PARTENERIAT

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare a adresei emise de Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34.238/30.08.2016, părțile, respectiv:

Primăria Sectorului 5 București

î

Cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea, în calitate de Primar, și doamna Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic,

și

Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM

Cu sediul social în București, Șos. București-Măgurele, nr. 75A, sector 5, cod fiscal 26729411, înregistrată sub nr. 6472/302/2010, reprezentată prin domnul Florin Mina, în calitate de Președinte.

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie susținerea participării a trei sportivi români - Denis Anghel, Adrian Mînă, Delia Georgescu, la Campionatul Mondial de Kickboxing, ce va avea loc în perioada 7-12 noiembrie 2016, în Andria, Italia.

Contextul proiectului:

Sportul, ca instrument pentru educație, dezvoltare și pace, promovează cooperarea, solidaritatea, toleranța și incluziunea socială, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Scopul proiectului:

Proiectul promovează sportul de performanță și sprijină sportivii români, locuitori ai sectorului 5 să participe la competițiile de nivel internațional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Facilitarea accesului membrilor comunității sectorului 5 la competiții internaționale.

Spațiul de desfășurare a proiectului:

Competițiile sportive vor avea loc în perioada 7-12 noiembrie 2016, în Andria, Italia.

Cap. 2 VALOAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Valoarea prezentului acord de parteneriat este de 6.000 lei (2.000 lei/sportiv).

Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 3. 1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 3 luni de la data semnării sale.

Cap. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 4.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 4.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate partenerului său.

Art. 4.2. Obligațiile Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM

Art. 4.2.1. Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM se obligă să coordoneze toate activitățile aferente participării sportivilor români, legitimați la club, să participe la Campionatul Mondial de Kickboxing 2016.

Art. 4.2.2. Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM se obligă să achiziționeze serviciile de transport, taxe de participare, cazare, în baza sprijinului financiar primit de la Primăria Sectorului 5

Art. 4.2.3. Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM se obligă să promoveze parteneriatul cu Primăria Sectorului 5 în comunicările oficiale ale proiectului, inclusiv în comunicatele de presă.

Art. 4.2.4. în momentul solicitării efectuării plății sumei prevăzute la art. 2.1, Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 5, un decont justificativ pentru plățile efectuate, conținând toate actele juridice și financiar-contabile aferente plății (contracte, facturi fiscale, bonuri fiscale, chitanțe, ordine de plată etc), certificate conform cu originalul.

Art. 4.3 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 4.3.1 Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, va asigura monitorizarea activităților prevăzute în prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.3.2. Primăria Sectorului 5 va achita suma prevăzută la art. 2.1, în baza facturii/facturilor emise de Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, reprezentând valoarea prezentului acord de parteneriat.

Cap. 5 ALTE CLAUZE

Art. 5.1 Pot fi aduse modificări la prezentul acord de parteneriat numai în urma acordului scris al părților semnatare, prin act adițional.

Art. 5.2 Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 5.3 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acordului de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-1 soluționa.

Art. 5.4 Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi /    .2016, în două exemplare cu

caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

CONTRASEMNEAZĂ p.SECRETAR SECTOR DIRECTOR EXECUTIV,

FL


GNEA