Hotărârea nr. 81/2016

Hotărârea nr. 81/30.09.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/05.09.2016, privind aprobarea demarării proiectului ” ECO charge CITY friendly” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 67/05.09.2016

privind aprobarea demarării proiectului "ECO charge CITY friendly" prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in"

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

în conformitate cu prevederile:

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică și se completează art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/05.09.2016 privind aprobarea demarării proiectului ” ECO charge CITY friendly” prin "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in", care va avea următorul cuprins:

”Art. 2 - Valoarea totală a proiectului este de 289.255 lei din care valoarea finanțării nerambursabile este de 45.000 lei, diferența asigurându-se din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Primăriei Sector 5."

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr.67/05.09.2016 rămân neschimbate.

Art. 3 - Primarul, Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR.


-0


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR^, Director executiv, Florina DRAJ