Hotărârea nr. 80/2016

Hotărârea nr. 80/30.09.2016 privind aplicarea la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”, proiect ” ECO charge CITY friendly”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aplicarea la "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in", proiect "ECO charge CITY friendly"

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

în conformitate cu prevederile:

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in;

HCL Sector 5 nr. 67 din data 05.09.2016 privind aprobarea demarării proiectului

"ECO charge CITY friendly" prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in"

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă aplicarea la "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in" a Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 2 - Se împuternicește Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, dl. Daniel Florea să reprezinte Primăria Sectorului 5 în relația cu Administrația Fondului de Mediu.

Art. 3 - Se aprobă punerea la dispoziție pentru realizarea proiectului "ECO charge, CITY friendly" a locurilor de parcare publice aflate în administrarea ADP Sector 5, respectiv: (1) Str Sebastian nr. 116, bl.l+bl.2, locurile de parcare 1 și 2, (2) Calea 13 Septembrie nr. 206-208, bl. V38, bl.V39, locurile de parcare 1 și 2, (3) Str Frunte Lată nr. 1, bl. P6 cu Șoseaua Panduri nr. 21, locurile de parcare 1 și 2 și (4) Str Petre Ispirescu, bl. 57, colt cu Calea Rahovei,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

locurile de parcare 3 și 4, astfel cum rezultă din Adresa nr. 10611 din data 23.09.2016 înregistrată în evidența Primăriei Sector 5 sub nr. 38027 din data 26.09.2016. Documentul care atestă regimul juridic al locurilor de parcare rezidențială este HCGMB nr. 124/2008, privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4-Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "ECO charge, CITYfriendly" rezultați din Studiul de oportunitate al proiectului "CITY charge ECO friendly" anexat prezentei hotărâri.

Art. 5 - întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 6 - Valoarea totală a proiectului este de 289.255 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 45.000 lei, iar 244.255 lei (reprezentând cheltuieli eligibile, neeligibile și diverse și neprevăzute) se asigură din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Sectorului 5, pe anul 2016.

Art. 7 - Primarul, Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRET?

Director executiv, Flori





STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU PROIECTUL

"ECO charge CITY friendly"



I Date generale

1.    Denumirea obiectivului de investiții

Amenajare statii de reincarcare autovehicule electrice.

2.    Amplasamentul

In urma verificărilor de teren, s- au constatat 4 locații in care se pot amplasa statii de reincarcare mașini electrice (unde pot fi racordate la punctele trafo aflate la o distanta de aproximativ 30- 150m).

Nr.crt. Obiectiv

Obiectiv 1 Str. Sebastian, nr. 1 16, bl. l+bl.2 fata ( Biserica); Obiectiv 2 Calea 13 Septembrie, nr. 206- 208, bl. V38, V39-Al. Botorani, nr. 5-7, bl. V36- V37;

Obiectiv 3 Str. Petre Ispirescu, bl. 5F, colt cu Calea Rahovei;

Obiectiv 4 Str. Frunte Lata, nr.l, bl. P6; nr.3, bl. PI6.

3.    Titularul investiției

Primăria Sector 5 București

4.    Beneficiarul investiției

Primăria Sector 5 București și cetățenii Sectorului 5

5.    Elaboratorul studiului

Elaboratorul studiului este Primăria Sector 5 București

II Informații generale privind proiectul

1.Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

Entitatea responsabilă cu managementul investiției este Primăria Sectorului 5, prin Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila, direcție înființata prin HCL, nr. 20 din 19.07.2016, privind modificarea Organigramei si a Statutului de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5.

Primăria Sectorului 5 are experiența in implementarea proiectelor locale si a celor cu finanțare internaționala, punând in practica mai multe proiecte cu puternic caracter social.

• în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în perioada 2010-2013, se derulează proiectul strategic „Soluții inovative și oportunități pentru asigurarea accesului, participării și succesului școlar în învățământul obligatoriu - SOS”. Parteneri în acest proiect sunt: Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Primăria Sectorului 5, Expert Italia SRL.

Obiectivul proiectului îl constituie facilitarea accesului la educație și creșterea nivelului de educație și formare profesională inițială a copiilor, tinerilor sau adulților, după caz.

Scopul proiectului vizează prevenirea sau reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, promovarea și dezvoltarea de programe educaționale pentru creșterea motivației de învățare.

Grup țintă este reprezentat de:

-    elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii;

-    persoane care au părăsit timpuriu școala;

-    persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu;

-    cadre didactice implicate în dezvoltarea și implementarea programelor de educație tip „A doua șansă” sau a altor programe de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii.

Școlile din Sectorul 5, selectate în Proiect sunt: Școala nr. 103, Școala nr. 125, Școala nr. 127 „Republica Peru”, Școala nr. 131, Școala nr. 135 „Ștefan cel Mare”, Școala nr. 136, Școala nr. 143, Școala nr. 148„George Călinescu”, Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, Grupul Școlar Industrial „Dimitrie Guști”.

Rezultate așteptate'.

-    creșterea participării școlare a copiilor romi, precum și a celor cuprinși în programul „A doua șansă” și diminuarea abandonului școlar;

-    realizarea incluziunii copiilor cu dizabilități ușoare în învățământul de masă;

-    creșterea nivelului de calitate a vieții în comunitate, prin asigurarea rechizitelor necesare tinerilor/adulților pe parcursul a 36 de luni.

-    dezvoltarea unui mediu incluziv în școli.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

-prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și reducerea ratei abandonului școlar cu 10% în învățământul obligatoriu, cu 15% în rândul elevilor de etnie romă sau a celor cu dizabilități, prin îmbunătățirea mediului educațional în 30 de școli, din 2 regiuni;

-    sprijinirea integrării școlare a 150 de elevi cu dizabilități, prin acordarea serviciilor educaționale diferențiate;

-    furnizarea competențelor de bază pentru 1200 de tineri/adulți care au abandonat școala, pentru reintegrarea în educație și creșterea șanselor de angajare, prin înființarea a 120 de clase tip „A doua șansă”;

-    creșterea atractivității educației și menținerea în sistem a 900 de elevi expuși riscului de părăsire timpurie a școlii, prin oferirea serviciilor integrate de consiliere/orientare;

-    dezvoltarea abilităților și expertizei necesare pentru 1200 de cadre didactice din 2 regiuni, cu responsabilități în activitățile de educație și consiliere a copiilor cu risc de abandon, a celor cu Cerințe Educative Speciale, a tinerilor/adulților care nu au finalizat învățământul obligatoriu;

-    dezvoltarea/dotarea cu echipamente informatice/multimedia a 30 de centre resursă pilot pentru creșterea participării în învățământul obligatoriu și oferirea de servicii/programe educaționale diferențiate;

-    dezvoltarea rețelei centrelor resursă.

• Proiect derulat prin PHARE 2001- Asigurarea accesului la educație a grupurilor dezavantajate cu focalizare pe rromi, desfasurat in perioada 2003-2004

Obiectivele generale ale proiectului sunt 1. Asigurarea accesului la educație pentrui copii de varsta preșcolara si școlara din comunități defavorizate, in mod special din familii de rromi. 2.Diversificarea pachetului de servicii oferite de școala elevilor și părinților din comunitățile defavorizate 3. Reducerea riscului de abandon școlar, marginalizare și excludere socială.

Obiectivele specifice sunt 1 .Identificarea grupurilor țintă și evaluarea nevoilor beneficiarilor direcți; 2. Stabilirea pachetului de servici pentru fiecare categorie de beneficiari și crearea acestor servicii în cadrul unităților implicate în proiect; 3. Asigurarea sprijinului educațional diferențiat pentru copii din grupul țintă; 4. Facilitarea accesului copiilor de vârstă preșcolară din familii în diicultate și în situație de risc la învățământul preșcolar; 5. Formarea de personal în domeniul educației multi- și interculturale și pentru consilierea și sprijinirea copiilor și familiilor în dificultate; 6. Crearea de centre de zi pentru integrare școlară în școlile implicate în proiect; 7. Organizarea unor cursuri de formare a părinților de tip "școala părinților”; 8. Asigurarea programelor de remediere școlară și acompaniere educațională pe toată durata proiectului; 9. Inițierea și organizarea unor programe educaționale extrașcolare cu implicarea părinților și a comunității locale; 10. Asigurarea unei mese zilnice pe întreaga durată a proiectului pentru copii din grupul țintă; 11. Implicarea comunității în educația copiilor pentru stabilirea unor parteneriate formalizate cu actorii comunitari pentru evitarea abandonului școlar, a marginalizării și excluderii cu precizarea de responsabilități concrete; 12. Responsabilizarea familiei față de situația educațională a copilului pe bază de contract pentru includerea în rândul beneficiarilor.

Rezultatele așteptate: Rata de retenție și de promovabilitate în sistemul școlar se va îmbunătăți, unitățile școlare vor fi mai bine echipate pentru evitarea eșecului instituțional si imbunătățirea situației socio-economie a familiilor implicate în proiect.

Activitățile fmantate:Al. Studierea fenomenului și monitorizarea copiilor în dificultate care riscă să abandoneze școala; A2. înființarea și pregătirea grupurilor de sprijin în școli și grădinițe din sectorul 5; A3. Reabilitarea, amenajarea și dotarea spațiilor destinate activităților de integrare din școlile participante; A4. Crearea de centre de integrare școlară și funcționarea acestor servicii destinate copiilor și părinților în dificultate; A5. Programe de integrare în grădiniță a copiilor cu vârstă preșcolară; A6. Centru de resurse pentru cadre didactice și profesioniști în domeniul social.

2. Descrierea investiției

Scopul investiției:

Asigurarea infrastructurii pentru statii de reincarcare vehiculele electrice de transport rutier; Achiziționare statii de reincarcare autovehicule electrice.

Obiectivele operaționale ale investiției:

Reducerea emisiilor cu efect de sera prin asigurarea infrastructurii pentru Vehiculele Electrice, in condiția in care aproape un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră provin din activități de transport iar mobilitatea urbană este responsabilă pentru 40% din toate emisiile de CO2 generate de transportul rutier.

Reducerea poluării aerului si a poluării fonice prin incurajarea achiziționării de Vehicule Electrice, in condiția in care 9 din 10 cetățeni europeni sunt expuși la emisii de particule nocive si zgomote asociate transportului care depășesc limitele acceptabile.

Informații despre entitatea responsabila cu managementul investiției

Entitatea responsabila cu managementul investiției este Primăria Sectorului 5 iar responsabilitatea monitorizării sistemului si a bunei funcționari a stațiilor de reincarcare electrica revine im sarcina Administrației Domeniului Public Sector 5.

Situația actuala/fundamentarea necesității

Politica și legislația europeană dezvoltă standarde de mediu mai ridicate pentru orașe, fapt ce impacteaza direct planificarea transportului. Vehiculele curate și eficiente din punct de vedere energetic care au un rol important dejucat în politica climatică și energetică a Uniunii Europene și electrificarea transportului (electro-mobilitatea) reprezintă priorități pentru strategiile europene climatice și de eficiență energetică.

Comisia Europeană a stabilit obiective ambițioase pentru eliminarea treptată a vehiculelor cu combustibili convenționali din mediul urban și pentru a reduce dependența noastră de importurile de petrol, cât și pentru a reduce gazele cu efect de seră și poluarea aerului sau poluarea fonică locală. Cartea Albă 201 1 solicită reducerea la jumătate a utilizării de mașini cu alimentare convențională în transportul urban până în 2030 și eliminarea completă până în 2050.

Mașinile clasice produc emisii de carbon care ajung in atmosfera si ne fac vulnerabili la poluare si gaze cu efect de sera. Pentru a ajuta la menținerea unui mediu inconjurator curat, mașina electrica este un mare pas inainte.

Preocupările din ce în ce mai ridicate cu privire la siguranța alimentării cu energie, schimbările climatice și sănătatea au determinat trecerea de la combustibilii fosili la combustibili alternativi și la noi sisteme de propulsie pentru vehiculele cu un potențial mai mare de durabilitate pe termen lung.

întrucât vehiculele electrice nu emit gaze de eșapament, adoptarea lor poate întări securizarea alimentării cu energie printr-o utilizare cât mai largă a surselor de energie (indigene) regenerabile și cu conținut redus de carbon (sau poate conținut de carbon zero) în sectorul de transport, contribuind la atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de CO2 și la îmbunătățirea calități aerului urban. In paralel, piața vehiculelor electrice cunoaște o creștere remarcabila, mai ales in tari precum Norvegia- 15% creștere lunara a vânzărilor sau in Anglia, Franța sau Statele Unite.

întrucât autoritățile locale caută să încurajeze adoptarea de VE, sunt necesare noi modele de gândire. Chiar dacă de obicei nu este necesar suportul public pentru noile tehnologii, numeroasele beneficii publice (de sănătate și de mediu) datorate electromobilității le plasează într-o poziție distinctă.

Consumatorii nu vor cumpăra vehiculele dacă nu sunt disponibile stații de încărcare, iar investiția care s-ar putea face în infrastructură depinde de cerere (însemnând un număr important de VE pe șosele).

Orașele trebuie să ia în considerare posibilitatea oferirii unui sistem de sprijin pentru a face mai simplă utilizarea unui VE în oraș de către posibilii utilizatori, anume furnizarea unei rețele publice de încărcare.

Aceste rețele oferă atât un beneficiu fizic, prin permiterea reîncărcării bateriilor cât și un beneficiu psihologic prin anularea unui alt obstacol important: problema autonomiei Deși standardizarea tehnologiei de încărcare nu a fost realizată încă, orașele trebuie să coordoneze implementarea infrastructurii cu autoritățile naționale pentru a asigura continuitatea tehnologică a rețelei.

AVANTAJELE UTILIZĂRII UNEI MAȘINI ELECTRICE

Economisirea banilor chetuiti pe combustibilii tradiționali; mașinile electrice, chiar daca electricitatea ar presupune costuri, tot ar ramane mai ieftin de folosit; vezi calculatorul de cost al combustibilului vs electricitate pe My Electric Car website.

Utilizarea tehnologiilor viitorului;

Stimulente financiare de la stat pentru un comportament responsabil cu mediul inconjurator;

-    Mașinile electrice sunt 100% eco- friendly pentru ca acestea funcționează cu motoare alimentate electric. Ele nu emit gaze toxice sau fum in atmosfera si funcționează alimentate de o sursa curata de energie.

O mai buna calitate a aerului inseamna un aer mai sănătos si costuri medicale mai mici.

-    Electricitatea folosita poate sa provină din surse regenerabile: solara, eoliana sau geotermala. Exista o tendința ca materialele de producție a VE sa fie cat mai prietenoase cu mediul inconjurator, materiale reciclate- sticle de plastic reciclate, pungi de plastic, parti recuperate de la mașini vechi si chiar electrocasnice.

Bateriile folosite la VE sunt reciclabile.

Din punct de vedere al siguranței, vehiculele electrice sunt supuse acelorași teste de siguranța ca si cele clasice; beneficiul suplimentar vine de la lipsa combustiobilului inflamabil, eliminandu- se astfel riscul de explozie.

-    Mai mult decât atat, centrul gravitațional este mai jos, astfel incat este mult mai greu ca mașinile sa se rostogolească.

Daca in anii trecuti costul unei mașini electrice era foarte mare, datorita avansului tehnologic, atat costul de achiziție a unui VE a scăzut cat si intretinerea acestuia. Producerea in masa a bateriilor si sumele alocate de stat pentru incurajarea achiziționării de vehicule electrice, determina un interes sporit pentru acestea.

-    Mentenanta ieftina. Fiind electric, motorul nu are nevoie de ulei si nici de vizite dese la sevice. Poluarea fonica este aproape inexistenta.

Unul din principalele DEZAVANTAJE ale achiziționării unui Vehicul Electric, este lipsa infrastructurii si a punctelor de reincarcare a bateriei.

Legislație si oportunități in Romania

în Romania, in aprilie 2011, au fost adoptate noi politici pentru promovarea vehiculelor de transport rutier „curat” și eficient - (hibrid și electrice). Acestea au fost implementate în două moduri:

1.    Subvenții pentru achiziționarea de VE (de până la 20% din preț, dar nu mai mult de 3.700 €) - la sfârșitul lui 2011 reglementările pentru aplicarea acestei prevederi au fost publicate dar stipulate numai în anumite intervale. Până la momentul acesta, aceste perioade nu au fost specificate. Acestea se pot acorda persoanelor fizice, instituțiilor publice și administrațiilor publice.

2.    Un program rabla pentru administrații și instituții publice, persoane fizice, ONG-uri și întreprinderi mici și mijlocii, prin care se acordă un voucher (în valoare de 3.600 €, sumă de patru ori mai mare decât subvenția acordată pentru 1 vehicul) pentru achiziționarea de mașini noi care pot fi folosite pentru VE. însă, această ofertă este valabilă pentru o perioadă limitată de timp;

Dezvoltarea infrastructurii de încărcare este un instrument util pentru ca orașele să poată crește numărul vehiculelor electrice conduse de către clienți și flote comerciale.

Decizia orașelor de a susține orientarea către vehicule electrice trebuie analizată atent, pentru a se asigura că toate aspectele implementării sunt integrate și durabile.

în următorii ani, toți constructorii importanți vor oferi Vehicule Electrice (VE) și Vehicule Electrice cu Alimentare la Priză (PHEV) pe piață. Spre deosebire de alte schimbări treptate pentru vehicule și funcționarea acestora, acesta este un pas care va afecta pentru totdeauna mediile urbane. Beneficiile reduceri poluării fonice și a aerului, vor face ca orașele să devină locuri mai bune pentru locuit, lucru sau joc.

ZONA, AMPLASAMENT SI STATUT JURIDIC AL TERENURILOR PE CARE E AMPLASATA CONSTRUCȚIA

Terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu in curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica.

Obiectiv 1 Str. Sebastian, nr. 116, bl.l+bl.2 fata (Biserica);

Obiectiv 2 Calea 13 Septembrie, nr. 206- 208, bl. V38, V39-Al. Botorani, nr. 5-7, bl. V36- V37;

Obiectiv 3 Str. Petre Ispirescu, bl. 5F, colt cu Calea Rahovei;

Obiectiv 4 Str. Frunte Lata, nr.l, bl. P6; nr.3, bl. P16.

Terenurile se afla in administrarea ADP Sector 5.

Documentul care atesta administrarea locurilor de parcare rezidențiala de către Administrarea Domeniului Public al fiecărui sector al municipiului București este HCLGMB nr. 124/2008 cu modificările si completările ulterioare.

STUDIU TOPOGRAFIC SI PLAN TOPOGRAFIC DE AMPLASARE

DESCRIEREA CONSTRUCȚIE

Implementarea proiectului va asigura un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul stațiilor de reincarcare solicitate, destinate exclusiv incarcarii autovehiculelor electrice si electrice- hibrid plug- in si marcate corespunzător.

DESCRIEREA TEHNOLOGICA

Stațiile de incarcare pentru uz public trebuie sa faca parte din cea mai recenta tehnologie disponibila, sa permită incarcarea simultana a doua automobile electrice, cu o putere maxima de pana la 2x 22kW în curent continuu (AC) si poate fi echipata cu diverse tipuri de borne de alimentare, avand incorporat contorul inteligent pentru masurarea energiei electrice.

Structura statiei trebuie proiectata astfel incat sa permită update- uri, sa fie protejata pentru orice fel de condiții meteorologice sau vandalism. Stațiile de incarcare trebuie sa permită identificarea utilizatorilor, sa poata permite managementul de la distanta al procesului de incarcare.

Interfața trebuie sa fie intuitiva, in diverse limbi de circulație internaționala, statia trebuie sa fie ușor de utilizat si de intretinut.

SPECIFICAȚII TEHNICE ECHIPAMENTE

Spatiile de reincarcare vor respecta standardele EN62196- 2 si EN62196-3 pentru stațiile cu putere normala si inalta;

ANALIZA DE CONSUM

Energie electrica- vezi tabel indicatori tehnico- economici.

DESCRIEREA MODULUI DE ÎNTREȚINERE

Stațiile de reincarcare instalate prin Program vor permite accesul permanent si nediscriminatoriu publicului;

Stațiile de reincarcare instalate prin Program vor fi semnalizate corespunzător cu un panou de informare care va fi menținut si intretinut in buna stare pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului.

NECESAR DE UTILITATI

Energie electrica- vezi tabel indicatori tehnico- economici.

FURNIZORUL DE ENERGIE

Romania are un sector bine dezvoltat de energie regenerabilă, iar emisiile generale de CO2 din mixul energetic utilizat sunt din ce in ce mai scăzute, permițând astfel consumatorilor sa utilizeze intr- o proporție mare energie verde. - vezi anexa mix energetic. Consumatorii finali, indiferent dacă sunt persoane fizice, societăți comerciale sau autorități locale pot decide dacă doresc ca punctele lor de încărcare să fie alimentate numai cu energie verde. Odată produsă, energia electrică este transmisă prin rețeaua de energie electrică spre substațiile locale care gestionează furnizarea de energie electrică către consumatorii finali.

La acest punct, trebuie avută în vedere capacitatea rețelei locale.

Capacitatea rețelei

Deși instalarea punctelor de încărcare este relativ înaintată, este un exercițiu bun pentru organizația care o implementează, să discute cerințele electrice nu doar cu furnizorul lor local de energie electrică, dar și cu operatorul rețelei de distribuție . în lansarea inițială, cererea suplimentară de la încărcarea vehiculelor este puțin probabil să aibă un impact semnificativ asupra rețelei de energie electrică. însă, pe măsură ce proporția flotei de vehicule crește, acest lucru poate avea un impact negativ asupra rețelei.

Se preconizează ca mașinile electrice vor lua cu asalt domeniul auto in viitorul apropiat. Acest lucru s-ar putea intampla datorita numeroaselor avantaje aduse de autovehicului electric. Unul din avantajele acestui autoturism este dat de reducerea cheltuielilor lunare. Chiar daca curentul electric nu este gratis, acesta are un preț mult redus fata de carburantul convențional. Astfel, ca diferența de preț se va observa cu ușurința inca de la prima reincarnare a bateriei electrice.

Atenție: Toate proiectele și instalațiile EVCP trebuie avizate de către electricieni calificați și să corespundă standardelor necesare. Instalarea și / sau proiectarea defectuoasă pot fi periculoase.

Cerințele de bază pentru un punct de încărcare sunt destul de simple: o alimentare cu curent electric cu priza corespunzătoare. Chiar dacă este posibil să conectați un cablu de încărcare al VE într-o priză standard, de locuință, acest fapt nu este încurajat. în caz de consum mare de energie și timp nu sunt indicate conexiunile prin cabluri standard.

Primul aspect care trebuie luat în calcul este viteza de încărcare dorită. Viteza reîncărcării bateriei depinde de curentul electric furnizat și de capacitatea bateriei.

Terminologia specifică punctelor de încărcare poate deasemenea să creeze confuzii cu privire la modurile de încărcare, conectori și viteză.

Un oraș care dorește să instaleze puncte de încărcare pentru vehicule electrice, trebuie să acorde o deosebită atenție tipului de utilizator pentru care punctele de încărcare sunt destinate.

în timp ce dispozitivele de încărcare accelerată și rapidă oferă servicii la nivel înalt și reduc la minim timpul de încărcare, costurile sunt semnificativ mai mari decât în cazul dispozitivelor standard de încărcare. Dacă sunt vizate vehiculele pentru servicii de livrare sau cele de înaltă utilizare, atunci sunt necesare dispozitive de încărcare rapidă, pentru a reduce la minim timpul de încărcare. însă, majoritatea orașelor se concentrează pe unități de încărcare standard, din cauza fondurilor mai restrânse și a costurilor de funcționare per unitate. Trebuie deasemenea notat faptul că încărcarea rapidă poate avea un efect negativ asupra vieții bateriei și că unii constructori de mașini nu recomandă folosirea acestora. în majoritatea situațiilor urbane, stradale, dispozitivele de încărcare oferă posibilitatea încărcării la maxim și nu sunt considerate principala variantă de încărcare. Unul dintre obiectivele principale pentru încărcarea stradală este aceea de a crea vizibilitate și încredere pentru posibilii conducători de VE.

Cerințe pentru persoane cu dizabilități: Trebuie deasemenea acordată atenție asigurării faptului că punctele de încărcare sunt complet accesibile. Acestea includ și criteriile de înălțime și amplasare. Factori suplimentari precum apropierea de o trecere cu acces pentru scaune cu rotile (borduri teșite) sunt deasemenea importanți.

Scenariile tehnico-economice pentru atingerea obiectivele proiectului de investiții

Prezentul proiect răspunde obiectivelor stabilite prin Planul de Dezvoltare Regionala prin creșterea calitatii vieții cetățenilor sectorului 3.

Scenariile tehnico-economice luate în considerare pentru definirea soluțiilor constructive de realizare a proiectului de investiție au luat în considerare următoarele principii de lucru:

•    Reducerea la minim a numărului stațiilor de reincarcare;

•    Asigurarea unui raport optim între performanțe și cheltuielile de realizare a obiectivului.

Alegerea soluțiilor constructive s-a făcut în baza unei analize complexe, care a luat în considerare următoarele elemente:

•    Scopul de realizare al proiectului, obiectivele operaționale și atribuțiile legale ale utilizatorului sistemului în raport cu aceste obiective;

•    Amplasarea și caracteristicile operative ale dispeceratului de monitorizare.

Considerații generale

Pentru determinarea soluțiilor generale de implementare a stațiilor de incarcare au fost luate în considerare următoarele principii de lucru:

•    Asigurarea unui număr minim de statii de reincarcare. Alegerea soluțiilor constructive trebuie să ia în considerare o optimizare a numărului de statii de reincarcare, în raport cu cerințele zonei, pentru a se atinge un anumit nivel de eficiență. Folosirea unui număr mare de statii de reincarcare poate duce la neutilizarea acestora, chiar daca tendința pe termen mediu si lung este ca numărul acestora sa creasca. Asigurarea unei flexibilități ridicate de sistem, care să permită dezvoltări ulterioare, atât prin adăugarea unor noi elemente în zonele in care instalam stațiile de reincarcare, pe baza elementelor suplimentare care pot apărea după o anumită perioadă de utilizare a sistemului, cât și prin introducerea unor noi obiective.

•    Asigurarea unui raport optim între performanțe și cheltuielile de realizare a obiectivului.

Scopul și obiectivele operaționale

Din analiza acestor elemente s-au sintetizat următoarele considerente generale de proiectare:

•    Atingerea obiectivelor Comisiei Europene de a elimina treptat vehiculele cu combustibili convenționali din mediul urban si de a reduce dependenta noastra de importurile de petrol, dar si de a reduce gazele cu efect de sera, poluarea aerului si poluarea fonica locala.

•    Vehiculele curate și eficiente din punct de vedere energetic care au un rol important dejucat în politica climatică și energetică a Uniunii Europene și electrificarea transportului (electro-mobilitatea) reprezintă priorități pentru strategiile europene climatice și de eficiență energetică.

•    Cartea Albă 201 1 solicită reducerea la jumătate a utilizării de mașini cu alimentare convențională în transportul urban până în 2030 și eliminarea completă până în 2050.

•    Mașinile electrice sunt 100% eco- friendly pentru ca acestea funcționează cu motoare alimentate electric. Ele nu emit gaze toxice sau fum in atmosfera si funcționează alimentate de o sursa curata de energie.

•    O mai buna calitate a aerului inseamna un aer mai sănătos si costuri medicale mai mici.

•    Electricitatea folosita poate sa provină din surse regenerabile: solara, eoliana sau geotermala.

•    Exista o tendința ca materialele de producție a VE sa fie cat mai prietenoase cu mediul înconjurător, materiale reciclate- sticle de plastic reciclate, pungi de plastic, parti recuperate de la mașini vechi si chiar electrocasnice.

•    Bateriile folosite la VE sunt reciclabile.

•    Din punct de vedere al siguranței, vehiculele electrice sunt supuse acelorași teste de siguranța ca si cele clasice; beneficiul suplimentar vine de la lipsa combustiobilului inflamabil, eliminandu- se astfel riscul de explozie.

•    Mai mult decât atat, centrul gravitațional este mai jos, astfel incat este mult mai greu ca mașinile sa se rostogolească.

•    Daca in anii trecuti costul unei mașini electrice era foarte mare, datorita avansului tehnologic, atat costul de achiziție a unui VE a scăzut cat si întreținerea acestuia. Producerea in masa a bateriilor si sumele alocate de stat pentru încurajarea achiziționării de vehicule electrice, determina un interes sporit pentru acestea.

•    Mentenanta ieftina. Fiind electric, motorul nu are nevoie de ulei si nici de vizite dese la sevice.

•    Poluarea fonica este aproape inexistenta.

Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Soluția propusă pentru realizarea investiției are un impact pozitiv asupra mediului, deoarece stațiile de alimentare susțin si incurajeaza achiziționarea de Vehicule Electrice, avand ca efect scăderea semnificativă a cantității de gaze poluante emise în atmosferă.

Indicatorii tehnico-economici:

l.


Valoarea totala a investiției: 218.830 lei (+ TVA) + 21.883 lei ( +TVA)+ 400 lei ( fara TVA) Taxe avize,acorduri, autorizații    400 lei ( nu se percepe TVA)

Cost stație (4 buc)    103.240 lei +TVA

Cost punere în funcțiune (4 stații)    3.115 lei+TVA

Cost amplasare panou de informare (4 buc)    12.800 lei+TVA

Cost fundație amplasare stație și amenajare teren (4 stații) 4.000 lei+TVA Cost branșament:

10.680 lei+TVA 30.705 lei +TVA 30.705 lei +TVA 23.585 lei +TVA 21.883 lei+ TVA


Str Sebastian nr. 116, bl.l+bl.2, locurile de parcare 1 si 2

Calea 13 Septembrie nr. 206-208, bl. V38, bl.V39, locurile 1 si 2

Str Frunte Lată nr. 1, bl. P6 cu Șoseaua Panduri nr. 21, locurile de parcare 1 și 2 Str Petre Ispirescu, bl. 57, colt cu Calea Rahovei, locurile de parcare 3 și 4 Cheltuieli diverse si neprevăzute

2. Eșalonarea investiției: Anul 1: valoarea totală
Durata de realizare (luni): 4 luni
3. Capacități:

Prin această investiție se realizează achiziția și montarea a 4 stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice, pe raza Sectorului 5.

4. Avize și acorduri de principiu necesare:

aviz de urbanism

aviz de amplasament și racordare ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Nr.

Crt.

Denumirea    capitolelor    si

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Ici fara TVA)

Valoare    (

curo    fara

TVA)

TVA

(lei)

Valoare (lei cu TVA)

Valoare (curo    cu

TVA)

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări    pentru    protecția

mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2 Cheltuieli necesare pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Total Capitol 2    0,00

0,00 0 0

0

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

400,00

89,88

0,00

0,00

0,00

3.3

Proiectare si inginerie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenta tehnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 3

400,00

89,88

0,00

400,00

89,88

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

103.240,00

23.200,00

20.648,00

123.888,00

27.840,00

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

115.590,00

25.975,00

23.118,00

138.708,00

28.770,00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 4

218.830,00

49.175,00

43.766,00

262.596,00

56.610,00

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1    Lucrări de construcții

5.1.2    Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

21.883,00

4.917,00

4.376,00

26.259,00

5.661,00

Total Capitol 5

21.883,00

4.917,00

4.376,00

26.259,00

5.661,00

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea    personalului    de

exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total General

241.113,00

54.181,88,

48.142,00

289.255,00

62.360,88