Hotărârea nr. 8/2016

Hotărârea nr.8 / 06.07.2016 privind revocarea membrilor Consiliului de Administrației al S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL

Având în vedere Informarea SC Economat Sector 5 SRL cu privire la activitatea societății precum și propunerea făcută de Grupul PSD+UNPR, consemnată în Procesul Verbal al ședinței;

Luând în considerare prevederile OG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.„h” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.38/19.03.2014 și Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.61/30.07.2015.

Art.2 - Consiliul de Administrație al SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL va fi alcătuit, până la data numirii Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice din 5 persoane, respectiv:

1.    Cîrdei Adrian

2.    Petre Marian Leonard

3.    Merliu Marian

4.    Petrovici Sorin Antonio

5.    Disăgilă Isabela Nicoleta

Art.3 - Se împuternicește Consiliul de Administrație să numească directorul general al SC Economat Sector 5 SRL în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.4 - Comisia de selecție constituită va demara de urgență procedura pentru a întreprinde toate demersurile legale și administrative în vederea organizării de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor CA al SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.5 - Primarul Sectorului 5, persoanele desemnate la art.2, SC ECONOMAT Sector 5 SRL, Comisia prevăzută la art. 4 și Serviciul Secretariat Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezei ' ’1 ' “


1EDI


AZĂ,

rOR5,


URDEAN

Nr. 0$    /06.07.2016