Hotărârea nr. 79/2016

Hotărârea nr. 79/30.09.2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.58/05.09.2016, privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 58/05.09.2016 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de

înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă în conformitate cu:

•    Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

•    Prevederile HCGMB nr. 80 / 25.08.2016 privind predarea către Consiliul

Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București de la Consiliul General al Municipiului București

•    Legii Serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată

•    Legii Serviciilor comunitare de utilități publice nr 51/2006

în temeiul art. 36, alin.(2) și alin. (6), art. 45, alin (1), art. 81 alin. 2 lit. J din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,republicată

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică și se completează art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 58/05.09.2016 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București, care va avea următorul cuprins:

„Art. 4. Se aprobă inițierea unei proceduri în regim de urgență pentru asigurarea serviciului public de salubrizare , inclusiv activitatea de salubrizare stradală și activitatea de iarnă pe raza sectorului 5 până la finalizarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare și a tarifelor aferente, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.2. Celelelte prevederi ale HCL Sector 5 nr.58/05.09.2016 rămân neschimbate.

Art.3. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. i^/ 3®*® . .2016ANEXA NR 1 LA HCL NR

DIN 3^).

Activitatea de salubrizare stradala

Nr. crt.

Operații salubrizare stradală

Tarif unitar    (TVA)

UM

Valoare

1

Măturat mecanic

ron/mp

0,0277

2

Măturat manual

ron/mp

0,0354

3

întreținere

ron/mp

0,0163

4

Evacuat depozite necontrolate

ron/mc

77,9119

5

Stropit carosabil

ron/mp

0,0129

6

Răzuit rigole

ron/mp

0,3331

7

Spălat carosabil

ron/mp

0,0233

Activitate de iarna

Nr. crt.

Operațiune

Preț mediu/utilaj/h (lei/h) *preț/muncitor/h (fără TVA) / mc (unde e cazul)

Nr. utilaje (buc) *nr. muncitori

Preț unitar total/h (lei/h) fără TVA

Preț unitar/zi (fără TVA)

1

Pluguit

100,0334

25

2500,84

60020,16

2

Evacuare zăpadă

104,7993

10

1047,99

25151,76

3

Combatere polei

637,6466

14

8927,05

214249,2

Total 1

forță umană *

12,9458

180

2330,24

55925,76

ANEXA NR 2 LA HCL NR^-J/DIN

&)■(£} 2-0 f (a ,


Contrasemnează . Secretar    Z

Cristina CorneliaJFe