Hotărârea nr. 78/2016

Hotărârea nr. 78/30.09.2016 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere

•    Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

•    Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

în temeiul art. 36, alin.(2) lit. b și alin. (6) lit. a , art. 45, art. 81 alin. (2) , lit. c , din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,republicată

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5 al Municipiului București, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate și toate instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTE

SECRETAR SECTOR 5 Director executiv, Florina DRAGNEA


STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA A SECTORULUI 5 AL MUNCIPIULUI BUCUREȘTI

“Dezvoltarea durabilă este cea care urmărește nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile lor”. (Gro Bruntland)

Comunitatea este definită a fi o „entitate social - umană,, ai cărei membri sunt legați împreună prin locuirea aceluiași teritoriu și prin relații sociale constante și tradiționale” (Gh. Geană, 1993).

Planificarea dezvoltării urbane a Sectorului 5 presupune o succesiune de decizii luate pe baza unei evaluări anterioare a situației actuale a comunității locale pentru a îndeplini obiectivele prin programul de guvernare locală utilizând mijloacele și resursele de care organizația dispune.

Activitățile umane sunt dependente de mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială și stabilitatea economică a societății sunt esențiale în definirea calității vieții.

Parteneriatul social pe care Primăria Sectorului 5 vrea să-l dezvolte împreună cu comunitatea este împletirea voinței comunității locale cu structurile administrației locale, pentru dinamizarea activității locale și a participării comunitare.

O necunoaștere detaliată a condițiilor, poate conduce la o lipsă de eficiență, dacă programele se doresc a se implementa sunt neadaptate specificului comunității, ele pot devenii ineficiente, iar beneficiarii nu vor resimți o îmbunătățire a condițiilor de viață.

Astfel s-a identificat necesitatea adoptării unei strategii pentru crearea unei punți între politici, pe de o parte, și tactici - sau acțiunile concrete, pe de altă parte.

Se vor propune proiecte care să contribuie la realizarea obiectivelor stabilite pentru direcționarea dezvoltării soc,, economică pentru dezvoltarea durabilă pe termen lung.

Dezvoltarea durabilă este definită ca fiind dezvoltarea care satisface nevoile actualei generații fără a priva generațiile viitoare de posibilitatea de a le satisface pe ale lor.

Planificarea strategică se va pune în practică printr-un management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice și să speculeze oportunitățile apărute în beneficiul comunității.

Administrația locală a Sectorului 5 și-a propus să îndeplinească pe lângă rolurile tradiționale de reglementare și de implementare și pe cele de inspirator, stimulator, facilitator, coordonator.

Reglementare - de a adopta noi hotărâri, dar și de a duce la îndeplinire reglementările existente.

Implementare - să îndeplinească sarcinile pentru care a fost creată.

Inspirator - pregătirea planurilor pentru viitor, descriind tendințele viitoare, stabilnd principii.

Stimulator - stimularea îndeplinirii strategiilor, a hotărârilor, coagulant al comunității, interventor.

Facilitator - crearea cadrului pentru punerea în practica acțiunilor, în așa fel încât participanții să-și poată prelua și îndeplini propriile misiuni.

Coordonator - responsabil pentru atingerea anumitor ținte, dar lăsând în seama altora execuția practică, asumându-și însă poziția de coordonator.

Obiectivul acestui document este descrierea cadrului strategic posibil în care Primăria Sectorului 5, dintr-o poziție pro-activă, poate susține și implementa acțiuni pentru a stimula dezvoltarea sectorului, pe termen mediu și lung.

Strategia trebuie considerată ca un document de lucru și un document previzional, deschis și perfectibil, în care obiectivele și politicile devin obligații pentru administrația publică locală și a societății civile.

1. Table of Contents

1.    Table of Contents............................................................................................................................................3

1.    PREZENTARE GENERALĂ......................................................................................................................... 5

2.    LOCALIZARE GEOGRAFICĂ...................................................................................................................... 6

2.1    Aerul și calitatea aerului..............................................................................................................................6

2.2    Apa si calitatea apei....................................................................................................................................6

2.3    Starea solurilor și a vegetației......................................................................................................................8

2.4    Nivelul zgomotului urban.............................................................................................................................9

2.5    Deșeurile.................................................................................................................................................10

3.    LOCALIZARE ISTORICĂ...................................................................................................................................12

4.    CARACTERISTICI DEMOGRAFICE    ,    SOCIALE    Șl    ECONOMICE ALE SECTORULUI 5..........................................16

1.    Populația.................................................................................................................................................16

2.    Forța de muncă........................................................................................................................................19

3.    Protecția Socială și colaborarea cu    societatatea    civilă..................................................................................22

4.    Educație, Cultură și Sport..........................................................................................................................25

6.    Sănătate și calitatea vieții..........................................................................................................................42

7.    Ordinea publică și siguranța cetățeanului....................................................................................................44

5.    CARACTERISTICI ECONOMICE........................................................................................................................49

1.    Cadru General.........................................................................................................................................49

2.    Structura agenților economici.....................................................................................................................49

3.    Perspective investiționale..........................................................................................................................52

6.    CARACTERISITICI URBANISTICE.....................................................................................................................54

1.    Context teritorial.......................................................................................................................................54

2.    Dezvoltare Urbana....................................................................................................................................73

7.    CARACTERISITICI INSTITUȚIONALE................................................................................................................79

1.    Resurse umane........................................................................................................................................79

2.    Proceduri.................................................................................................................................................80

3.    Resurse materiale și financiare.................................................................................................................83

8.    CALITATEA SI PROTECȚIA MEDIULUI.............................................................................................................85

1.    Protecția Mediului.....................................................................................................................................85

2.    Managementul Deșeurilor.........................................................................................................................88

3.    Creșterea Eficientei Energetice..................................................................................................................93

9.    ANALIZA SWOT A SECTORULUI 5....................................................................................................................95

10.    OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE A SECTORULUI 5...........................................................................99

1.    Potențial de dezvoltare - Viziunea de dezvoltare a Sectorului    5....................................................................99

2.    Priorități de dezvoltare - Obiective strategice............................................................................................100

11.


1.

2.

3.

4.


PLAN DE ACȚIUNE................................

Metodologia de implementare si control

Plan de monitorizare...........................

Lista proiectelor.................................

Anexe................................................


...........................................106

...........................................106

...........................................109

Error! Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined.


1. PREZENTARE GENERALĂ

Municipiul București se află la intersecția paralelei de 44°25' latitudine nordică cu meridianul de 26°101 longitudine estică. Orașul se întinde în Câmpia Vlăsiei, subunitate a Câmpiei Române. Câmpia Vlăsiei s-a format prin acumularea unor mari cantități de aluviuni acoperite de depozite de loess.

în arealul orașului, din cauza densității mari a construcțiilor și a amenajărilor urbanistice, valorile hipsometrice ale reliefului sunt atenuate, distingându-se greu aspectele microreliefului. Valea Dâmboviței, ce trece prin centrul orașului, străbătându-l pe direcția NV- SE, are o luncă largă de cca. 22 km lungime cu lățimea maximă de 2,5 km..

Sectorul 5 este situat în partea de Sud a Capitalei având o suprafață de 2.947 ha. Sectorul 5 se învecinează cu sectoarele: 3,4 și 6 și se delimitează astfel:

•    Limita de est a sectorului urmează traseul: Calea Victoriei până la P-ța Națiunile Unite (ambele exclusiv), Str. Apolodor până la Str. Sfinții Apostoli, pe Str. Sfinții Apostoli până la Str. Antim, Str. Antim (toate inclusiv) până la Str. George Georgescu (fostă Calea Rahovei), Str. George Georgescu (fostă Calea Rahovei), traversează Bulevardul Libertății, Calea Rahovei până la intersecția cu Str. Gazelei, pe Str. Gazelei, pe Str. Mitropolitul Filaret (toate exclusiv) până la Str. Fabrica de Chibrituri, pe Str. Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita dintre fostele incinte ale I.T.A. București >( I.T.A. Ilfov (lângă Autogara Filaret), Str. Serg. major Ancuța llie, pe Str. Cuțitul de Argint până la strada Mitropolitul Veniamin Costache, pe Str. Mitropolitul Veniamin Costache până la Str. Mitropolitul losif, pe Str. Mitropolitul losif, Calea Șerban Vodă, Șos. Giurgiului (toate exclusiv), până la linia de cale ferată București-Giurgiu.

•    Limita sud-estică este formată de o linie convențională spre vest de la intersecția căii ferate București-Giurgiu cu Șos. Giurgiului până la Str. Orșova, pe Str. Orșova (inclusiv) până la Șos. București-Măgurele. Limita continuă cu o linie convențională de la intersecția șoselei București-Măgurele cu Str. Orșova, spre nord-vest până la drumul ce face legătura cu Gara Vîrteju; se continuă pe acest drum cu direcția nord-est până la Str. Botorca, pe Str. Botorca (inclusiv) până la Str. Simfoniei; de la Str. Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legătura cu Str. Piatra Șoimului, pe Str. Drăganul (exclusiv) intersectând Șos. Alexandriei în dreptul km. 8, apoi stația de pompare a întreprinderii canal-apă București, urmează Str. Ghidiceni spre sud-vest, circa 800 m, de unde continuă cu o linie convențională până la Prel. Ghencea la intersecția cu intrarea Floarea Galbenă, cuprinzând și Stațiunea experimentală de plante medicinale București.

•    Spre nord limita sectorului urmează traseul: Prel. Ghencea de la intrarea Floarea Galbenă până la Str. Brașov, pe Bd-ul. Ghencea până la intersecția cu Calea 13 Septembrie, de unde se înscrie pe Drumul Sării, B-dul. Geniului, Șos. Cotroceni până la râul Dâmbovița (toate exclusiv), de unde urmează firul râului Dâmbovița până la podul Elefterie, în continuare pe B-dul. Regina Elisabeta (inclusiv) până la intersecția cu Calea Victoriei.

2. LOCALIZARE GEOGRAFICĂ

Situat în partea de sud-vest a Bucureștiului, cu prelungiri în zona județului Ilfov, care conduc spre orașele Giurgiu și Alexandria, sectorul 5 se învecinează la est cu sectorul IV, la nord cu sectoarele I și III și la vest cu sectorul VI, desfășurându-se pe o suprafață de 29 km2, cu o populație de cca 270.000 de locuitori.

Pornind din centrul capitalei, suprafața acestui sector, în care predomină relieful plat de câmpie este străbătut în zona sa nordică de o porțiune a râului Dâmbovița, care avea pe malul ei drept Dealul Mihai Vodă (cunoscut și sub numele de Dealul Spirei sau Dealul Arsenalului) unde își avea sălașul zona istorică a capitalei dominat de străvechea mănăstire Mihai Vodă, monument emblematic al Bucureștiului. Alt relief pronunțat ce domină partea nordică a sectorului 5 este Dealul Cotrocenilor, odinioară acoperit de întinsele păduri ale Vlăsiei, de livezi și de culturi bogate de viță de vie, ce se prelungeau până spre Dealul Patriarhiei, Radu Vodă, Dealul Văcăreștilor și actuala Șosea a Viilor, alcătuind așa numita Podgorie a Bucureștiului.

Clima orașului este temperat continentală, cu ușoare nuanțe excesive și cu unele diferențieri ale valorilor temperaturii aerului cauzate de încălzirea suplimentară a rețelei stradale din interiorul său, de arderile de combustibili industriali și casnici, de radiația exercitată de zidurile clădirilor etc. Astfel, valorile temperaturii medii anuale cresc de la periferia orașului spre centrul acestuia. Temperatura maximă absolută înregistrată a fost de 42,4 °C (5 iulie 2000, la stația meteorologică București Filaret), iar minima absolută de -32,2 °C (25 ianuarie 1942, la stația meteorologică București Băneasa).

Fenomenul de poluare a dobândit în ultimii ani o amploare din ce în ce mai mare, aceasta datorându-se în principal creșterii cantității și numărului de poluanți. Tipurile de poluare sunt: poluarea atmosferei, poluare industrială, poluarea apei, deșeurile, poluarea solului și poluarea fonică. Nu în ultimul rând trebuie amintit de poluarea radioelectrică, poluarea cu lumină și cea cu radiații ionizante (ultraviolete, radioactivitatea naturală).

2.1    Aerul și calitatea aerului

Poluarea aerului în municipiul București are un caracter specific, datorită în primul rând condițiilor de emisie, respectiv existenței unor surse multiple, înălțimi diferite ale surselor de poluare, precum și o repartiție neuniformă a acestor surse, dispersate însă pe întreg teritoriul orașului.

Aerul este supus unei poluări locale intense în acele zone, unde s-au construit și funcționează unități industriale, pentru materiale de construcții, etc. și unde, fie tehnologiile sunt învechite, fie nu sunt realizate instalații de epurare a gazelor, fi*» coexistă ambele situații. De asemenea, poluarea aerului are loc și în zonele cu trafic auto important.

2.2    Apa si calitatea apei

Apa Nova București este operatorul responsabil de gestionarea resurselor de apă, tratarea și distribuția apei către consumatori, evacuarea apelor uzate și a apelor meteorice de pe teritoriul Municipiului București. Calitatea apei potabile distribuite prin sistemul de distribuție este controlată continuu și permanent, cu analizoare automate și prin analize complexe fizico-chimice, biologice și microbiologice și este prezentat lunar printr-un buletinul de analiză a apei potabile conform unui program lunar din diferite zone ale Capitalei, clar definite, în funcție de numărul de locuitori. Conform datelor disponibile, toate probele prelevate începând cu martie 2012 sunt conforme cu Legea calității apei potabile 458/2002, și modificările ulterioare, pentru indicatorii prevăzuți la secțiunea „monitorizare de control”.

Colectarea apelor uzate se realizează prin rețeaua de canalizare construită preponderent în sistem unitar din București, care asigură colectarea, transportul, epurarea și evacuarea în emisar, atât a apelor uzate, cât și a apelor meteorice. Din punct de vedere al sistemului de colectare al apelor menajere și pluviale, pe suprafața Sectorului 5 su nt probleme cu canalizarea zonelor de la periferia sectorului care trebuiesc rezolvate. Adminsitratia actuala trebuie sa rezolve acete probleme pen tru a ridica calitatea vieții cetățenilor.

Caseta colectoare de sub râul Dâmbovița proiectată pentru a colecta gravitațional toată apa uzată colectată din întreg orașul București are o lungime de 18 km.

Râul Dâmbovița străbate Capitala de la nord-vest către sud-vest, de-a lungul unei albii artificiale cu o lungime de aproximativ 18 km. Albia sa naturală a fost modificată pentru prima dată în anul 1985, pe o lungime de 10.6 km pe limita sudică a sectorului.

R.A.D.E.T. București este unicul gestionar al sistemului centralizat de transport și distribuție a energiei termice din Capitală. Sistemul de încălzire centralizată asigură 72% din necesarul de energie termică al orașului București prin sistemul centralizat de termoficare 68% și prin centrale termice de cvartal 4%, neexistând o raportare cu privire la distribuția sistemului pe sectoare. Din analiza capacității termice instalată în surse și densitatea de consum a zonelor arondate, rezultă că distribuitorul, și-a extins arealele aferente de distribuție.

Surse de apă de suprafață

Cea mai importantă apă curgăttoare care străbate limita sudică a teritoriului sectorului, curgând pe direcția NV-SE este iâul Dâmbovița. Râurile Dâmbovița și Argeș reprezintă sursele de apă de suprafață, care asigură 86% din consumul capitalei. Calitatea apei potabile este asigurată de Compania Națională Apele Române - APA NOVA, prin stațiile de tratare.

Surse de apă subterană

Importanța ce se acordă apelor subterane derivă din cauza ponderii mari pe care o au folosințele de apă din spațiul hidrografic București - Ilfov, ce se alimentează din aceste surse (excepție făcând doar alimentarea capitalei, cel mai mare consumator de apă din România, din surse de apă de suprafață).

în cadrul acestei regiuni hidro-geologice se disting trei zone cunoscute sub numele de "strate de Frățești", cea mai importantă formațiune acviferă a țării. Sânt constituite din pietrișuri și nisipuri cu intercalați! de argile din cuaternarul inferior, așezate peste formațiuni argiloase.

în zona Bucureștiului cele trei strate de Frățești, A, B și C, sunt situate la adâncimile de 60 -160 m, în partea de sud a orașului, și între 200 - 360 m, în partea de nord. Au frecvent grosimi de 25 - 30 m și sunt despărțite de două intercalații de argile și argile nisipoase de ca. 20 m.

Rețeaua de apă potabilă

Rețeaua de apă potabilă a Bucureștiului dispune de peste 2.000 km de conducte de transport și în jur de 500 km de branșamente. Consumul de apă rece de 200 l/locuitor/zi este mult mai ridicat decât prevăd standardele UE (de 120 litri pe cap de locuitor), fapt valabil și în cazul consumului de apă caldă de 210 litri/locuitor/zi (media UE 150 l/locuitor/zi). Ineficiența sistemului explică parțial cifrele de mai sus: în București pierderile din cauza rețelei de distribuție sunt estimate la 20% din consumul total, 35% din țevile rețelei de distribuție fiind mai vechi de 40 de ani.în București, consumul de apă este destinat în proporție de 69,7% pentru populație și uz public, restul fiind destinat industriei.

Calitatea apei potabile este inadecvată chimic și bacteriologic, având un nivel ridicat de clor. Redresarea, fie chiar și parțială a calității apelor de suprafață și subterane, se va obține prin reducerea poluanților.

Față de anii anteriori, starea de calitate a apelor de suprafață se menține la fel, sau are tendința de înrăutățire, datorită în special unor surse difuze de poluare (cantități importante de diverse deșeuri, reziduuri, pesticide, etc., aruncate direct în cursurile de apă, sau care pătrund indirect, prin spălarea locurilor în care au fost depozitate), dar și datorită unor surse fixe, de natură industrială.

Colectarea și evacuarea apelor uzate și meteorice

Rețeaua țevilor de ape reziduale este incompletă în București (15% străzi nu sunt dotate cu țevi pentru ape reziduale, deficitul fiind de APROX 536 km). Apele uzate și meteorice sunt colectate printr-o rețea de canalizare. Ajutată de 12 stații de pompare, numite SPAU (stații pompare apă uzată), această rețea unitară conduce efluenții la extremitatea sud-estică a orașului, unde se află stația de epurare de la Glina.

Această rețea de colectare a apelor este dispusă în formă de schelet de peste, având ca ax central, veritabilă coloană vertebrală, caseta situată sub râul Dâmbovița, de-a lungul Splaiului Unirii. Acest enorm colector, compus din două și apoi din trei subdiviziuni, cu o secțiune de aproape 3 m fiecare, a fost construit în același timp cu amenajarea Dîmboviței, și strânge apa din marile conducte de canalizare situate sub marile bulevarde (12 canale colectoare principale și 11 canale colectoare secundare).

Bucureștiul nu are încă un sistem de purificare a apei. în consecință, 200.000 m3 de ape reziduale sunt deversate zilnic râurile Dâmbovița și Colentina, care primesc anual 120.006,77 tone de materiale organice.

2.3 Starea solurilor și a vegetației

Vatra Bucureștiului, este dispusă pe o terasă de luncă, alcătuită dintr-un orizont argilos sau nisip, cu o grosime medie de 3,5 m. în zona Dîmboviței orizontul de suprafață este alcătuit din nisipuri afânate.

Câmpia Vlăsiei s-a format prin umplerea zonei cu aluviuni aduse de râuri din Carpați și subcarpați, în timpul cuaternarului, care au fost depuse fie ca sedimente fluvio-lacustre, fie sub formă de conuri piemontane. Un alt element esențial al câmpiei îl reprezintă loessul, care s-a depus în mai multe faze, peste aluviuni și care formează suprafața câmpiilor sub care s-au sculptat văile.

Câmpia Vlăsiei se află, atât ca poziție, cât și ca geneză, la contactul mai multor tipuri genetice de câmpii. Ca urmare caracteristica de bază a câmpiei Vlăsiei este aceea că ea cumulează caracterele tipurilor vecine de câmpii, sintetizând' > le spre zona sa centrală în aspecte noi, proprii.

Solul și subsolul reprezintă o resursă naturală ce trebuie gestionată într-o manieră durabilă. Solurile municipiului București, pe lângă modificarea antropică datorită construcțiilor de tot felul, suferă un proces continuu de degradare chimică, fizică și biologică datorită emisiilor industriale, a emisiilor de la autovehiculele din traficul rutier (concentrația mare de Pb) și a celorlalte emisii caracteristice aglomerărilor urbane.

Poluarea solului și a vegetației, din cauze antropice locale, este evidentă în zonele unde sunt amplasate depozitele de deșeuri industriale.

Dintre elementele chimice puternic poluante, plumbul este specific pentru zonele cu trafic auto intens. în legătură cu aceasta, cercetările I.C.P.A. (Institutul de Cercetări în Pedologie și Agrochimie) au stabilit conținuturile de Pb în probe de sol recoltate din orizontul superficial al terenurilor situate în imediata vecinătate a arterelor de circulațe cu un trafic intens sau mai puțin intens, și din incinta parcurilor, din puncte în care solurile s-au păstrat în regim natural. Din aceste date rezultă clar că în punctele cu o circulațe auto intensă conținuturile de Pb total din primii 5 cm ai solurilor depășesc de până la 3,6 ori valoarea limitei maxime admisibile a acestui element de sol (100 ppm).

Urmare efectuării de teste de către specialiști, se constata ca Sectorul 5 are o suprafața imporntanta cu teren degradat ce trebuie regenerat pentru asigurarea unei calitati a vieții la parametri in limite normale.

Zone critice sub aspectul degradării solurilor

Sectorul

Suprafață de teren degradat (ha)

Sectorul 1

75

Sectorul 2

27,2

Sectorul 3

3,5

Sectorul 4

10,14

Sectorul 5

35

Sectorul 6

30

Total

180,84

Sursa: APM București.

In lipsa unui studiu privind flora si fauna din Municipiul București, nu se cunoaște cu precizie numărul speciilor. Plante albatice se intalnesc in special la periferie. Printre plantele cultivate in jurul blocurilor se numără: frasinulo, plopul, piersicul, cireșul, caprifooiul, iasomia, teiul, nucul, trandafirul, hibiscus etc.

Situația spatiilor verzi in Municipiul București

sector

m2 pe cap de locuitor

numărul de arbori

suprafața de spatii verzi

spatii degradate

sector 1

77,19

555.366

1.757,70

88,60

sector 2

12,43

196.340

444,00

19,10

sector 3

16,27

253.221

649,70

2,20

sector 4

21,12

233.887

634,20

224,7 (incluzând Delta Văcărești)

sector 5

12,80

198.638

369,60

16,10

sector 6

17,71

279.887

657,00

17,00

Sursa: APM București.

Se observa ca sectorul 5 are cea mai mica suprafața de spatii verzi din București, si cei mai putini m2 de spațiu ''erde pe cap de locuitor. Aceasta situație duce la un grad mai mare de poluare si astfel la o calitate a aerului sub nivelul calitativ care sa asigure un trai adecvat.

2.4 Nivelul zgomotului urban

Poluarea fonică este generată în principal de traficul dens din oraș care, în lipsa unor centuri inelare, se realizează prin centrul sectorului (capitalei). Măsurătorile efectuate au înregistrat valori duble față de norma de 45 dB. Lipsa perdelei protectoare de arbori amplasată la marginea drumurilor conduce de asemenea la creșterea poluării fonice.

Poluarea sonoră, creează disconfort și a devenit deranjantă, și chiar nocivă, în unele zone ale municipiului București, pe arterele de circulație, în apropierea unor surse de zgomot. Deși nu există o rețea de culegere sistematică de informații, pe baza măsurătorilor efectuate se apreciază că în București, pe arterele principale de circulație și mai ales pe arterele cu trafic greu, poluarea sonoră depășește frecvent cu 20-30 dB nivelul de 70 dB, considerat admisibil.

Harta de zgomot Sector 5 București

Zgomotul din trafic este un fenomen clar disturbator care are un important efect asupra oamenilor care locuiesc sau muncesc în vecinătatea arterelor de trafic intens.

Studiile au arătat că riscul bolilor de inimă și circulatorii este semnificativ crescut de un nivel de zgomot din trafic de 65-70 dB(A) sau mai mult. Aceasta datorită creșterii pulsului și a presiunii sanguine. Digestia este de asemenea redusă și tonusul muscular crescut, acestea fiind simptome clare de stres.

2.5 Deșeurile

O importantă sursă de poluare a solului o constituie depozitele necontrolate de deșeuri. Depozitarea deșeurilor colectate de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București se face pe amplasamente neautorizate. Gospodărirea și valorificarea deșeurilor în Sectorul 5 se află in centrul preocupărilor actualei administrații. Deșeurile in general si in special cele industriale si cele depozitate neautorizat, au impact negativ asupra mediului prin riscul pe care îl prezintă depozitele de a-și pierde stabilitatea, prin suprafețele de teren ocupate, prin poluarea apelor de suprafață și subterane.

Colectarea deșeurilor municipale este responsabilitatea municipalității, direct (prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale) sau indirect, prin cedarea acestei responsabilități pe bază de contract, către firme specializate în servicii de salubrizare.

Gestionarea deșeurilor reprezintă un proces cheie pentru protejarea mediului și conservarea resurselor. Un studiu recent a estimat faptul că măsurile de gestionare a deșeurilor în București ar putea contribui cu până la 5,5% la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG). In marea lor majoritate depozitele de deșeuri au amplasament^ necorespunzătoare, cu soluții inadecvate (pe marginea cursurilor de apă, neimpermeabilizate, fără împrejmuiri, făi« perdele de protecție s.a.).

Deșeurile menajere au ajuns să fie o calamitate pentru București; nu este realizată încă o selecție la sursă a deșeurilor (colectarea selectivă), decât într-o proporție neglijabilă, colectarea, transportul și depozitarea au multe deficiențe, acestea fiind surse de infecții și reflectând gradul de educație al celor care le aruncă la întâmplare, precum și al administrației locale. Toate deșeurile sunt îngropate fără a fi tratate în prealabil. Incinerarea deșeurilor este practicată în foarte mică măsură. Pentru deșeurile menajere există 2 stații pilot la București. Nu avem instalații de incinerare a pesticidelor, medicamentelor sau a altor produse chimice expirate.

Colectarea selectivă a deșeurilor municipale se realizează în Municipiul București prin proiecte pilot inițiate de către societățile de salubrizare și primării. Aceste proiecte sunt în derulare în colaborare cu asociațiile de locatari (pentru populație), scoli, instituții și agenți economici, fiind în continuă extindere, funcție de rezultatele obținute și de fondurile disponibile.

Gospodărirea deșeurilor menajere constituie prioritatea numărul unu în condițiile actuale când gunoaiele se aruncă aproape oriunde în oraș, când nu s-a organizat încă selectarea, transportul, valorificarea și depozitarea controlată. Monitoringul deșeurilor trebuie să fie mult îmbunătățit, având în vedere lipsa de încredere pe care datele raportate le inspiră.

Statisticile Agenției de Protecția Mediului din București menționează cantitatea de deșeuri generată ca fiind de 1,2 kg/locuitor/zi.

Serviciile de salubrizare sunt, in prezent, desfășurate prin intermediul Primăriei Capitalei, iar principalele activități desfășurate sunt colectarea și transportul deșeurilor menajere, atât de la persoane fizice cât și de la persoane juridice, cu excepția deșeurilor periculoase. Trebuie schimbata practica si strategia la nivel local pentru imbunatatirea curățeniei si aplicarea unei strategii locale de salubrizare care sa răspundă nevoilor sectorului 5, asta avand in vedere in special caracteristica specifica zonelor de influenta.

Frecvența colectării deșeurilor urbane trebuie corelata cu cele stipulate în Normele Naționale de Igienă emise de Ministerul Sănătății. Conform acestor norme frecvența colectării deșeurilor este de 2-3 ori pe săptămână în zonele comerciale, piețe, hoteluri, zonele centrale și semicentrale, și o dată pe săptămână în zonele periferice. Ca în orice altă țară din lume, în România deșeurile solide urbane sunt o componentă critică pentru menținerea calității mediului urban la n standard ridicat. O importantă sursă de poluare a solului o constituie depozitele necontrolate de deșeuri.

Deșeurile pot produce mai multe tipuri de disconfort și anume:

-    disconfortul vizual

-    mirosurile degajate în special în timpul verii

-    o serie de specii de animale, ce proliferează în apropierea locurilor de depozitare a gunoiului, sunt vectori ai unor boli transmisibile la om

-    deșeurile, cu precădere cele organice, atrag o categorie de insecte care pot deveni transmițătoare de agenți patogeni responsabili de producerea unor boli infecțioase.

ll

3. LOCALIZARE ISTORICĂ

Istoria sectorului 5 este legată de vatra străveche a Bucureștiului, ale cărei vestigii arheologice atestă așezări omenești încă din perioada paleoliticului. Mărturii ale unei civilizații preistorice descoperite în Dealul Mihai Vodă sau urmele culturii geto-dacilor de pe malurile Dâmboviței, bisericile și așezămintele domnești renăscute de atâtea ori din ruine, drumurile comerciale și evoluția târgului medieval până la crearea urbei moderne, toate acestea vorbesc de identitatea sectorului 5, care, alături de perimetrul sectoarelor 3 și 4 formează zona cea mai veche a Bucureștiului. Această zonă încărcată de istorie, supusă multor încercări și urgii a fost marcată de pierderea sau dislocarea unor monumente de referință pentru memoria orașului.

Rahova

înainte de izbucnirea Primului Război Mondial, zona se dezvoltase destul de mult, fiind înființate Marile Antrepozite Comunale, Fabrica de încălțăminte Millet, Fabrica de Ulei Phoenix, Fabrica de Chibrite și Timbre etc., iar în perioada interbelică aici se găsea Metalurgia Rahova.

în urma industrializării capitalei, Calea Rahovei a devenit parte a unui sector industrial, cuprins între Arsenalul Armatei din Dealul Spirii și Șoseaua Panduri și delimitat de Gara Filaret și Cotroceni. Aici erau concentrate cel puțin 20 r1" întreprinderi industriale care produceau diverse bunuri, ca: bazalt artificial, sticlărie, încălțăminte, bere, metalurgie, frânghii, chibrituri etc. în această zonă a fost ridicată Fabrica de Spirt Bragadiru, cunoscută mai târziu ca fabrică de bere.

După 1950, cartierul a intrat în declin, pe de o parte din cauza faptului că, în acel moment, era cea mai îndepărtată zonă față de centrul orașului, căreia îi lipsea infrastructura, iar pe de altă parte din cauza existenței aici a Penitenciarului Rahova. Până în 1980, teritoriul era ocupat de case mici, specifice cartierelor mărginașe capitalei.

în anii '80, cartierul se transformă radical, datorita în principal construirii Centrului Civic și a(Palatul Parlametului, ce a presupus demolarea parțială a clădirilor aflate pe Dealul Arsenalului și distrugerea aproape în totalitate a cartierului Uranus. înainte de începerea lucrărilor de sistematizare și construire a blocurilor actuale, zona era deservită de circa 130 de artere de circulație, majoritatea pietruite și fără utilitățile necesare. După 1980, cartierul a trecut printr-o restructurare majoră. La momentul sistematizării, pe o suprafață de aproximativ 3 ha a fost amenajat actualul parc Sebastian.

13 Septembrie

Este un cartier situat în sectorul 5 al Bucureștiului, în partea de sud, aproape de centrul Capitalei. Zona 13 septembrie este delimitată la est de Bdul Libertății, la vest de Drumul Sării, la nord de Palatul Parlamentului și Piața Răzoare, iar la sud de Piața Chirigiu.

Numele cartierului vine de la cea mai importantă stradă din zonă: Calea 13 septembrie, numită astfel pentru că, pe13 septembrie 1848, pompierii români conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu s-au luptat pe dealul Spirii, situat la acea vreme în apropierea Bucureștiului, cu trupele otomane conduse de Kerim Pașa. Turcii veniseră să înăbușe Revoluția de la 1848 din Țara Românească. în mod surprinzător, românii au reușit să respingă atacul, iar ziua de 13 septembrie a devenit Ziua Pompierilor.

Apartamentele din cartierul 13 septembrie sunt printre cele mai noi din București, fiind construite la sfârșitul anilor 80. Atunci a fost remodelat centrul Bucureștiului pentru realizarea unui nou centru civic. Blocurile cu 8 sau 10 etaje ridicate de-a lungul marilor bulevarde din zonă, inclusiv 13 septembrie, au apartamente foarte spațioase, cu 2 sau 3

camere. Multe dintre aceste locuințe au fost terminate după 1990 și au fost recompartimentate și utilate de către proprietari conform propriilor aspirații.

Cotroceni

Cartierul se află în sectorul 5 al Capitalei, în partea de vest a municipiului București, dar foarte aproape de centru. Cartierul se întinde de la Dâmbovița, din fața Operei, până la Grădina Botanică și Palatul Cotroceni, fiind delimitat de strada Dr. Staicovici, de șoseaua Panduri, dar și de Facultatea de Medicină Veterinară.

Construirea Cartierului Cotroceni a început o dată cu venirea regelui Carol I și ridicarea Palatului Regal în jurul Mănăstirii Cotroceni. Mai târziu, aici au fost ridicate mai multe case de locuit pentru personalul regal, în special cel militar. Cu trecerea anilor, cartierul s-a întins în jurul zonei prezidențiale a Palatului Cotroceni. în timp, cartierul s-a dezvoltat ca o zonă foarte cochetă, deși nu neapărat de bogătași. Aici au locuit artiști precum Ion Minulescu, Marin Preda, Ion Barbu sau Liviu Rebreanu. Cotroceniul este unul din cele mai verzi cartiere. E un cartier unde nu găsești blocuri. Așa se face că zona păstrează încă un aer distins, dat de construcțiile elegante, din perioada interbelică, dar și de Grădina Botanică și Palatul Cotroceni. în cartier sunt câteva parcuri importante: Romniceanu, Eroilor, Operei și Academiei.

în cartier există Facultatea de Medicină „Carol Davila" și Academia Militară precum și Spitalul Municipal, precum și o mulțime de cabinete veterinare particulare. Cartierul dispune de toate utilitățile necesare (apă, canalizare, gaze, telefon, internet).

Cartierul Cotroceni găzduiește Palatul Prezidențial, stadionul Cotroceni și Arenele BNR.

Cel mai important obiectiv din cartier este Palatul Cotroceni, care este și muzeu, dar și reședința președintelui României. Istoria acestui loc începe în anul 1679, când domnitorul Ștefan Cantacuzino a construit pe dealul Cotrocenilor o mănăstire. Peste mai bine de 200 de ani, în 1888, Carol I al României a ridicat în incinta mănăstirii un palat care să-i servească drept reședință în București. Planurile palatului au fost realizate de ahitectul Paul Gottereau în stil clasic venețian. Mai târziu, arhitectul român Grigore Cerchez a reconceput aripa nordică ân stil național romantic. Din anul 1991, aripa veche a palatului Cotroceni a devenit Muzeul Național Cotroceni, printr-o hotărâre guvernamentală.

Ferentari

Cartierul Ferentari are propria istorie in raport cu celelalte cartiere din Sectorul 5. Aici inainte de cel de-al Doilea Război Mondial, în actuala Prelungire Ferentari erau vii și livezi, de unde și numele uneia dintre cele mai sărace străzi din acest cartier: Livezilor. După terminarea războiului, în 1945, în zonele Ferentari, Rahova, Petre Ispirescu și Sebastian se adăposteau bandele de gangsteri ai orașului.

Etnia este originara din nord-vestul Indiei, si poate fi găsită azi în aproape toată lumea. Ei au migrat în Iran și în Asia mediteraneeană, începând din secolul V, apoi în Imperiul Bizantin în secolul IX, de unde au pătruns în sud-estul și centrul Europei, ca și în nordul Africii, în special Egipt, în secolele X - XIV. în secolul XV au ajuns până în Europa apuseană, iar din secolul XIX, în cele două Americi.

Nomazi plecați din nord-vestul Indiei, cu aproximativ 1.500 de ani în urmă, ei s-au împrăștiat în toată lumea. în București sunt menționați pentru prima oară la 1572.

Prima mențiune a etniei in București a apărut în 1572, când Oprea și Stan, “feciorii Orzii țiganul”, au vândut loc de casă grecului Cuciuc. Deși erau robi, cei doi aveau drept de proprietate și de liberă folosință a proprietății. în 1727, este

menționat primul țigan liber: Dumitrașco. El avea “trei case, două pivnițe cu vinuri, bani împrumutați altora, unelte de căldărar (era vătaf de căldărari) și haine".

Există mai multe legende, neatestate documentar, conform cărora numele cartierului ar proveni de la niște “ferentari”, soldați ai lui Mihai Viteazul, care au fost împroprietăriți de domnitor după bătălia de la Călugăreni (1595), alta susține că e posibil ca numele de Calea Ferentarilor să fi apărut în cinstea soldaților olteni ai Domnitorului Alexandru loan Cuza - ferentarii - care ar fi fost împroprietăriți cu pământ ca răsplată pentru vitejia pe care au arătat-o; o altă teorie privitoare la numele cartierului, susținută de unii istorici, se referă la originea latină a numelui: latinescul “Ferentarius” -soldat din infanteria ușoară a legiunilor romane.

După dezrobirea lor, în 1856, aceștia au părăsit moșiile și au început să se adune în comunități compacte, la periferia marilor localități. In timp, s-au adăugat și șatrele nomade. Așa a apărut și comunitatea din Ferentari Conform mențiunilor istorice, etnia din sudul Capitalei se întindea, la începutul secolului XX, din actualul bulevard Pieptănari, care derivă din meseria de “pieptănar”, adică făuritor de piepteni - menționată în “Istoria Bucureștilor” a lui Constantin C. Giurăscu - până în actuala Prelungire a Ferentarilor.

Cu o rezonanta aparte la urechile multor cetateni ai Bucurestiului, sectorul 5 găzduiește unele dintre cele mai importante si frumoase monumente ale orașului.


După ordinea importantei cel dintâi de menționat ar fi Palatul Parlamentului -o scurta descriere a lui si cu siguranța oricine ar fi impresionat - Conform Cărții de Recorduri Guinness, Palatul Parlamentului este cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil din lume, cea mai scumpă clădire administrativă din lume și cea mai grea clădire din lume, intrând de trei ori în cartea recordurilor. Măsoară 270 m pe 240 m, 86 m înălțime, și 92 m sub pământ, Are 12 nivele la suprafață și alte 8 subterane.


Palatul Cotroceni a fost destinat sa reprezinte reședința principilor moștenitori ai Regatului României, Ferdinand si Maria. A fost construit intre 1893 - 1895 de arhitectul francez Paul Gottreau. Palatul a fost extins in secolul al XX-lea, in cateva rânduri, cele mai importante refaceri fiind realizate in perioadele 1900 - 1910 si 1915 - 1925;. In incinta imprejurimii se afla Manastirea Cotroceni - ce a fost ridicata in anul 1679 de către domnul Șerban Cantacuzino pe dealul Cotrocenilor. Biserica și anexele mănăstirești au fost ridicate în decurs de doi ani. Opera lui Șerban Cantacuzino a fost continuată de Constantin Brâncoveanu, care a poposit adeseori la mănăstire.


Palatul Bragadiru - a fost construit in 1905 ca un loc de recreere pentru muncitorii de la fabrica de bere si cuprindea sala de bal, care funcționa si ca sala de teatru sau de concerte, o biblioteca, gradina de vara si terasa. Palatul Bragadiru este o impresionanta clădire nu numai prin mărime, cat si prin arhitectura si decorații. Palatul Bragadiru, supranumit si Colosseum, ramane una dintre cele mai impunătoare si mai impresionante construcții ale Bucurestiului.


Opera Naționala București - este una din cele patru Opere naționale din România, fiind cel mai mare teatru liric al țării. Cu o capacitate de 2200 locuri aceasta a fost ridicată în 1953, după planurile arhitectului Octav Doicescu,, sub denumirea de Teatrul de Operă și Balet.

Pe teritoriul sectorului 5 sunt amplasate o serie de instituții de interes național, cum ar fi: Președinția României, Palatul Parlamentului, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, Ministerul de Finanțe, Parchetul General, unele de interes local cum este Primăria Municipiului București, precum si cel mai vechi monument de istorie atestat documentar “Biserica Mihai Vodă”.

Sectorul 5 este străbătut de largi bulevarde, cum ar fi: Regina Elisabeta, Splaiul Independentei si Splaiul Unirii. De asemenea, pe lângă marile bulevarde sunt si cartiere mărginașe, fiind menționate aici: Ferentari, Zabrautiului, Ghencea --artiere in care veniturile populației sunt destul de modeste.

4. CARACTERISTICI DEMOGRAFICE , SOCIALE Șl ECONOMICE ALE SECTORULUI 5

1. Populația

Conform recensământului INS din anul 2011, municipiul București avea o populație de 1.883.425 de locuitori. Din punct de vedere al evoluției demografice, populația Capitalei a fost într-o continuă creștere până în anul 1992 (2.067.545 locuitori), când a început să descrească, tendință manifestată la nivelul întregii țări.

Populația municipiului București la recensăminte

25 ianuarie

21 februarie

15 martie

5 ianuarie

7 ianuarie

18 martie

20 ctombrie

1948

1956

1966

1977

1992

2002

2011

Municipiul

București

1.025.180

1.177.661

1.366.684

1.807.239

2.067.545

1.926.334

1.883.425

Sursa:    Institutul Național de Statistică

Tot în 2011, populația stabilă a Sectorului 5 era de 271.575 locuitori, reprezentând 14,42 % din totalul popula*' municipiului București.

Populația municipiului București la RPL 2011

450000

400000

350000


300000

250000

200000

150000

100000

50000

V

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6

n Seriesl

225453

345370

385439

287828

271575

367760

Sursa:    Institutul Național de Statistică

Din populația sectorului, 47,50 %, respectiv 128.997 persoane erau de sex masculin, iar 52,50 %, respectiv 142.578 persoane, erau de sex feminin.

Total

sub 5

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

8t

Femei 142578

6982

6029

5606

6142

11308

11661

12807

11733

14238

8219

10646

10683

8118

4887

4632

4006

2806

Barbati 128997

7463

6357

5937

6323

10860

11626

12615

11131

12946

7234

9241

9267

6810

3677

3129

2125

1449

Prelucrare consultant - Sursa: ecoduri.com


nin punct de vedere al persoanelor înregistrate cu domiciliul, conform Serviciului de Administrare a Bazelor de Date i-'rivind Evidența Persoanelor București, Sectorul 5 deținea la sfârșitul anului 2015, un număr de 271.575 locuitori.

Populația stabila pe sexe si grupe de varsta (copii, școlari, adulti, batrani)

Din totalul numărului total de persoane 271575, populația stabila se imparte astfel:

Batrani: 11.09%

29,593

Copii: 5.41%

14,445

Școlari: 11.84%

31,597

Adulti: 71.65%

191,143Populația stabila după starea civila (căsătorit, necăsătorit, văduv, divorțat, concubinaj - uniune consensuala)

Total

Necasatoriti

Căsătoriți

Văduvi

Divorțați

Confidențial

Femei 142578

52927

63937

15265

9938

511

Barbati 128997

58165

62891

3037

4685

219

Concubinaj

6254

6254


Prelucrare consultant - Sursa: ecoduri.com


Populația stabila după etnie (romani, maghiari, romi - țigani, italieni, ruși)

romani maghiari    romi    ucrainieni    germani    turci    ruși    tatari    sârbi    slovaci    bulgari croati greci italieni evrei cehi    polonezi    chinezi armeni cengai    macedonieni    alții    indisponia

230224    271    6990    18    83    211    82    26    15    0    28    0    65    35    74    3    8    7    28    3    4    450    32948 ~

Prelucrare consultant - Sursa: ecoduri.com

Populația stabila după religie (ortodocși, romano-catolici, reformați, prenticostali, martori ai lui lehova)

romano -

catolici

penticostali

greco -catolici

baptiști

adventiști

musulmani

unitarieni

martorii lui lehova

creștini după evanghelie

creștini de rit vechi

evangelisti

lutherani

ortodocși

sârbi

evangelisti

evangelisti

augustini

mozaica

.

armeni

alta

religie

fara

religie

atei

alt

s

2245

98

953

380

368

498

715

8

278

246

110

25

94

397

60

100

5

335

267

Prelucrare consultant - Sursa: ecoduri.com

Populația stabila de peste 10 ani pe sexe după nivelul de educație (universitar, liceal, gimnazial,...)

Total

Superior

Superior cu licența

Posti iceal

Liceal

Profesional

Gimnazial

Primar

Fara școala

Barbati

115177

28877

25268

3025

34776

16717

22107

8353

1322

Femei

129567

35495

30597

4145

38004

10839

27792

11777

1515

Analfatel

331

561

Prelucrare consultant - Sursa: ecoduri.com

Structura pe grupe de vârstă a populației Sectorului 5 relevă un grad ridicat de îmbătrânire demografică, cu implicații negative pe termen mediu și lung. Această situație nu prezintă neapărat o problemă generată de procentul populației vârstnice (10,89 % - persoane cu vârstă peste 65 de ani), ci mai degrabă de procentul redus cu vârstă între 0 și 19 ani (18,70 %). în acest context, populația adultă, cu vârstă cuprinsă între 20 și 65 de ani, înregistrează un procent foarte ma,~ din totalul populației stabile în Sectorul 5 (70,38 %).

Totodată, este de remarcat dezechilibrul între cele două sexe în categoria de vârstă peste 65 de ani. Astfel, populația vârstnică de sex feminin prezintă un procent ridicat (67,77%) comparativ cu cea de sex masculin (36,16 %).

Structura pe vârste

în situația în care nivelul actual al natalității va fi păstrat, peste 15 ani aproximativ 30% din populația Sectorului 5 va fi vârstnică, iar populația tânără va reprezenta doar 15% din numărul total al populației.

Mișcarea naturală a populației

Municipiul

București

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6

Născuți-vii

15.934

1.646

2.665

3.281

2.261

2.406

3.675

Decedați

16.992

2.432

3.103

2.943

2.357

2.158

3.999

Spor natural

1.058

786

438

338

96

248

324

Căsătoriți

14.873

3.711

2.540

2.872

1.820

1.687

2.243

Divorțați

2.830

380

433

296

405

356

960

Născuți-morți

47

2

7

14

9

7

8

Decedați în vârstă de sub 1 an

84

10

20

15

12

18

9

Prelucrare consultant - Sursa: ecoduri.com

Populația după nivelul de educație


« Persoane nivel educație superior

■    Persoane nivel educație postliceal -maiștri

Persoane nivel educație universitar -licență

■    Persoane nivel educație liceal

■    Persoane nivel educație secundar

■    Persoane nivel educație gimnazial

Persoane nivel educație profesional - ucenici

Persoane fără școală

Persoane nivel educație primar

Persoane analfabete

Densitatea populației

Municipiul București este cea mai mare aglomerare urbană din România, populația sa fiind de 1.924.959 locuitori reprezentând circa 87% populația regiunii, peste 16% din populația urbană a țării, respectiv circa 9% din populația totală a României și având o densitate de aproximativ 8.100 Iocuitori/km2.

Sectorul 5 are o suprafața de 30kmp si o populație de 271575 locuitori, rezultând astfel o densitate pe kmp de 9053 locuitori/kmp.

în ceea ce privește distribuția populației în Sectorul 5 , din analiza repartiției pe circumscripții de recensământ reiese că numărul cel mai mare de locuitori este înregistrat în zona periferică a Sectorului, în zona de locuire individuală. Deși zona nu concentrează ansambluri de locuire colectivă, iar un procent ridicat din aceasta este nelocuit (fond construit industrial și terenuri libere introduse în intravilan prin P.U.G. 2000), numărul mare de locuitori sugerează faptul că persoanele înregistrate cu domiciliul în această zonă nu locuiesc de fapt aici.

2. Forța de muncă

J

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) de 61,0% a crescut față de anul anterior cu 0,9 puncte procentuale. Acest indicator avea, ca și în anii anteriori, valori mai ridicate pentru bărbați (68,7%, față de 53,3%

pentru femei) și pentru persoanele din mediul rural (61,7%, față de 60,5% în mediul urban). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) era de 22,5%.

Rata de ocupare a persoanelor vârstnice (55-64 ani) a fost de 43,1 %.București-llfov înregistrează anul acesta o rată a șomajului de 1,8% și 24.000 șomeri, iar în 2016 - de 1,7%, respectiv 22.000 șomeri; în 2017 de 1,5% și 20.000 șomeri, nivel similar cu cel prognozat pentru 2018. (sursa: economica.net)

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenților învățământului superior (82,5%). Pe măsură ce scade nivelul de educație, scade și gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 65,0% dintre persoanele cu nivel mediu de educație și numai 44,4% dintre cele cu nivel scăzut de educație.

Salariații, în scădere față de anul precedent (-107 mii persoane), dețin în continuare cea mai mare pondere (67,9%) în totalul populației ocupate. în anul 2014 lucrătorii pe cont propriu și lucrătorii familiali neremunerați reprezentau 30,9% din populația ocupată, (sursa INSSE)

București-llfov înregistrează anul acesta o rată a șomajului de 1,8% și 24.000 șomeri, iar în 2016 - de 1,7%, respectiv 22.000 șomeri; în 2017 de 1,5% și 20.000 șomeri, nivel similar cu cel prognozat pentru 2018. (sursa: economica.net)

Cererea de forță de muncă calificată este mai mare pentru regiune, astfel încât, corelat cu oportunitățile oferite de capitală - nivelul de viață citadin, cât și prestigiul - populația ocupată (în care predomină populația capitalei) are un nivel mai ridicat de instruire și calificare.

Rata șomajului în anul 2005 este scăzută (2,4%, media națională fiind de 5,9%) și posibilitatea de a găsi un loc de muncă este reală. Șomajul de lungă durată este foarte intens, iar cel al tinerilor (sub 25 de ani) are o pondere ridicată - 21,2%, valoare apropiată de media națională de 21,0%, iar munca la negru (în special în sectorul terțiar) este răspândită (date din 2004).

Majoritatea șomerilor înregistrați se caracterizează prin nivele scăzute de educație, ceea ce înseamnă că ne confruntăm cu o cerere de forță de muncă calificată.

Din totalul populației rezidente în Sectorul 5, 46,5% este populație inactivă (126.282 locuitori), în timp ce numai un procent de 53,5% este populație activă (145.293 locuitori). Din populația activă, 93% este ocupată, ceea ce arată o rată a șomajului foarte scăzută.

! Populația activă Populația inactivă

SITUAȚIA BENEFICARILOR DE AJUTOR DE ȘOMAJ


46,5

%

53,5

%

Șomeri inregistrati

Total din care

Femei

1. Numărul total

22.175

12.072

1.1 Șomeri beneficiari de indemnizație de șomaj

9.752

5.405

Structura pe studii:

- fara studii medii

3.124

1.446

- cu studii medii

3.881

2.209

- cu studii superioare

2.747

1.750

Structura pe varsta:

-sub 25 ani

1.271

618

- 25-30 ani

696

424

- 30-40 ani

2.127

1.336

- 40-50 ani

2.593

1.640

-50-55 ani

1.512

884

- peste 55 ani

1.553

503

1.2 Șomeri neindemnizati

12.423

6.667

Structura pe studii:

- fara studii medii

5,625

2.806

-cu studii medii

4.001

2.198

- cu studii superioare

2.797

1.663

Structura pe varsta:

- sub 25 ani

2.070

9S3

- 25-30 ani

1.268

700

- 30-40 ani

2.626

1.592

- 40-50 ani

2.858

1.708

- 50-55 ani

1.555

928

- peste 55 ani

2.046

756

2. Repartizarea pe agenții teritoriale a șomerilor inregistrati:

Municipiul București

22.175

12.072

Sectorul 1

2.769

1.493

Sectorul 2

3.647

1.940

Sectorul 3

4.872

2.657

Sectorul 4

3.810

2.068

Sectorul 5

3.277

1.789

Sectorul 6

3.800

2.125


Informație 2012 (sursa anofm)


Populația rezidentă a Sectorului 5 este ocupată preponderent în domeniile comerțului cu amănuntul, mecanicii auto-motodar, în domeniul industriei prelucrătoare. Alte domenii economice cu ocupare semnificativă sunt și administrarea publică, administrația penitenciarelor și apărarea precum și activitățile profesionale, științifice și tehnice.

ȘOMERII Al LA 11 ÎN EVIlfEN | A AGENȚIEI MUNICIPALE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ. LA SFÂRȘITUL PERIOADEI

2012

Trint.l

Triiu.il

Trim.lll

Trlm.IV

Totiil

femei

iotul

femei

Totul

femei

Total

femei

SECTOR l

Numărul loial al .șomerilor înregistrai!

2694

1443

2670

1450

2751

1486

2768

1474

Șomeri în plală

849

479

806

474

887

514

930

525

din care: absolvenți

78

42

10

3

110

52

145

67

- Șomeri neindcmnizați

1845

964

1864

976

1864

972

1838

949

SECTO1

«

Numărul loial ul șomerilor înregistrați

3542

1809

3423

1757

3656

1893

3700

1978

■ Șomeri în plată

1635

878

1542

838

1625

869

1908

1027

din care : absolvenți

98

45

16

7

66

34

157

83

• Șomeri rseindemnizuțl

1907

931

1881

919

2031

1024

1792

951

i

ÎECTOR 3

Numânil toial al șomerilor înregistrați

4973

2586

4901

2660

5054

2834

4901

2677

- Șomeri în plata

1914

1063

1755

997

1891

1087

1989

1085

din care: absolvenți

131

77

24

12

173

88

239

121

• Șomeri neindcmnizBfi

3059

1523

3146

1663

3163

1747

2912

1592

SECTOR 4

Numărul loial al șomerilor înregistrați

3722

1932

3769

2030

3627

1956

3746

2000

• Șomeri in plută

1681

926

1511

869

1597

917

1668

922

din care : absolvenți

100

46

22

10

126

61

233

109

- Șomeri netndvnimzați

2041

1006

2258

116,

2030

1039

2078

1078

SECTOR 5

Num&rul total al șomerilor înregistrați

2991

1530

3135

1661

3249

1775

3114

1700

- Șomeri in plală

1253

661

1138

630

1381

763

1507

834

din care: absolvenți

64

27

19

9

:i5

108

272

139

- Șomeri neiridemnlzați

1738

869

1997

1031

1868

1012

1607

866

SECTOR 6

Numărul total al șomerilor înregistrați

3605

1936

3552

1962

3834

2117

3821

2114

- Șomeri in plată

1660

936

1648

951

1895

1060

1920

1059

din care: absolvenți

51

16

10

6

259

128

285

146

• Șomeri neindeninizați

1945

1000

1904

1011

1939

1057

1901

1055

Simu «l<Hf4or;    MumcțpaW pciwiu (kufiMGM I tir Mcwcâ

3. Protecția Socială si colaborarea cu societatatea civilă

5    J

înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.82/24.12.2004, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, cu sediul în București, Sector 5, B-dul Regina Elisabeta nr.29-31, asigură, la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, fiind o instituție de interes public local, care a fost acreditată și reacreditată în condițiile legii.

Numărul total al șomerilor la sfârșitul trimestrului I 2016 în Sectorul 5 a fost de 2.908 persoane din care 1.536 femei. Șomeri în plată au fost 643 persoane (382 femei), din care absolvenți 30 persoane (16 femei), respectiv șomeri neindemnizați - 2.265 persoane (1.154 femei).

în ceea ce privește persoanele vârstnice, la nivelul Sectorului 5 în trimestrul I 2016 erau 59.676 persoane pensionari de asigurări sociale, beneficiari de ajutor social (pensie) 4 persoane, iar pensionari I.O.V.R -14 persoane. Din cei 59.628 pensionari existenți în Sectorul 5 repartizarea efectivului de pensionari de asigurări sociale de stat inclusiv beneficiarii de ajutor social pe grupe de pensii este următoarea: sub 50 lei - 815 persoane, între 51 lei - 250 lei - 1.089 persoane, între 251 lei - 1.000 lei - 33.332 persoane, iar peste 1.000 lei - 24.440 persoane.

în prezent, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 sunt Ansambluri Rezidențiale de Tip Familial formate din 5 apartamente sociale și Complexul de servicii pentru protecția copilului, apartamente sociale de tip familial care are în componență 4 apartamente sociale, cel din urmă fiind înființat ca urmare a accesării Programului de Interes Național PIN 1/11 care a avut ca obiectiv închiderea instituțiilor rezidențiale de tip vechi și înființarea de Centre de recuperare, case de tip familial și/sau apartamente.

Seviciul asistență maternală asigură protecția copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecție ce impune creșterea, îngrijirea și educarea copilului de către asistentul maternal profesionist la domiciliul acestuia.

Serviciul asistenșă maternală acționează în virtutea valorizării și promovării responsabilizării de sine al fiecărui copil și lucrează la dezvoltarea sentimentului că este util.

Plecarea părinților la muncă în străinătate a devenit în ultimii ani un fenomen social. De multe ori s-a ajuns la concluzia că absența părinților din viața copiilor reprezintă un factor care generează atât rezultate slabe la învățătură, cât și comportamente necorespunzătoare ale acestora, ajungându-se până la delincvență juvenilă. Monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate s-a realizat în baza Ordinului nr. 219/2006 al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, iar în anul 2014 monitorizarea acestei categorii de copii a fost stipulată în mod expres în Legea nr.

272/2004 republicată, fiind foarte clar menționate în normele metodologice situațiile care vor face obiectul acestei monitorizări. în ceea ce privește copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate, dinamica monitorizării acestora cunoaște o evoluție fluctuantă, explicația fiind aceea ca o parte din copii au devenit majori, sau au revenit părinții în țară, sau ca urmare a îmbunătățirii situației părinților care lucrează în străinătate și dobândirea unui statut cert aceștia au luat copiii cu ei.

Pentru a preveni abandonul școlar sau familial în centrele de zi sunt acordate servicii sociale copiilor ce provin din familii din comunitatea locală a Sectorului 5 ce se confruntă cu grave deprivări materiale.

în ceea ce privește asigurarea protecției și promovării drepturilor persoanelor adulte și familiei, a persoanei vârstnice sau a oricărei persoane/familii aflată în nevoie, activitatea Direcției Asistență Socială a Familiei și Persoanei Adulte și Asistență Specială a Persoanelor cu Handicap s-a concretizat prin acordarea de servicii sociale de informare și consiliere, precum și prin activități care au avut ca finalitate stabilirea și acordarea unor drepturi la beneficii sociale.

Astfel, în continuarea demersurilor preventive desfășurate, serviciile de specialitate din cadrul Direcției Asistență Socială a Familiei și Persoanei Adulte și Asistență Specială a Persoanelor cu Handicap au acordat beneficii sociale după cum urmează:

Categorie

beneficiu

Număr total de beneficiari

2010

2011

2012

2013

2014

2015

lun.2016

"!|itor social

121

64

61

50

41

27

26

. .jjtor    financiar

pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

6

5

4

4

3

3

1

Ajutor de urgenta

15.425

17.857

20.185

5.714

8.975

0

133

Ajutor de urgenta pentru plata chiriei

48

39

51

44

39

26

25

Tichete sociale

...

...

5.200

4.700

4.410

3793

-

Alocația    pentru

susținerea familiei

2.987

169

220

259

281

355

383

Indemnizația pentru creșterea copilului si stimulentul    de

inserție

2.526

2.162

2.416

2.450

2.604

2595

1287

Alocația de stat

3.071

2.828

2.857

2.758

2.742

2818

1445

Ajutorul    pentru

incalzirea locuinței

14.612

8.838

7.441

8.101

5.567

2235

2271

Referitor la asistența socială a persoanei vârstnice, activitățile specifice întreprinse au fost următoarele:

-    identificarea familiei naturale

-    consiliere socială și psihologică

-    efectuarea de analize medicale

-    întocmire dosare pentru pensionare

-    întocmire dosare pentru încadrare în grad de handicap

-    spitalizări

-    recuperare medicală

-    stabilirea identității persoanei cu ajutorul organelor de poliție

-    obținerea actelor de identitate

-    instrumentarea și monitorizarea dosarelor de internare

-    reevaluarea și monitorizarea beneficiarilor de servicii sociale/socio-medicale

în domeniul protecției persoanelor cu handicap, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a dezvoltat prin serviciile de specialitate aflate în subordine, activități de informare și consiliere, acordare de servicii și prestații sociale, facilitați, beneficii sociale complementare pentru persoanele cu handicap.

De asemenea, în vederea acordării serviciilor sociale solicitate de către persoanele adulte cu dizabilitati, au fost incheiate parteneriate cu instituții publice si private, in vederea asigurării unei recuperări si reintegrări sociale de calitate a acestei categorii de persoane, intrucat instituțiile publice de tip rezidențial vechi au fost nevoite sa se inchida sau sa isi restrângă activitatea, precum si a situației in care instituții private de tip rezidențial au fost identificate ca fiind necorespunzatoare din punct de vedere al standardelor de calitate a serviciilor oferite.

In acest moment, in cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 sunt beneficiari de servicii sociale de tip rezidențial, in cadrul altor parteneriate interinstitutionale sau public - private, un număr de 81 persoane cu handicap, iar 3 sunt beneficiare ale serviciilor unui centru multifuncțional pentru activitati de recuperare si reabilitare, fiind decontate serviciile de masa.

In ceea ce privește activitatea asistenților personali, la nivelul instituției s-au organizat cursuri de instruire, perfecționare si formare profesionala continua a acestora, cu scopul de a asigura inbunatatirea calitatii vieții persoanelor cu handicap si a accesului acestora cu sanse egale la viata sociala.

Sub aspectul integrării sociale si pentru asigurarea ingrijirilor medicale in comunitate, la domiciliul persoanelor handicap au fost derulate programe medicale de monitorizare si asistenta medicala gratuita, in funcție de nevoile identificate ale fiecărui beneficiar, prin incheierea unui parteneriat public - privat.

De asemenea, la nivelul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 au fost incheiate parteneriate cu ONG-uri care desfasoara activitati de economie sociala, in vederea calificărilor profesionale necesare persoanelor cu handicap, si obținerea unui trai independent.

Obiective generale propuse a fi implementate in perioada 2016-2020 sunt următoarele:

A.    Protecția si promovarea drepturilor fundamentale ale copiilor din Sectorul 5, prin creșterea investițiilor (financiare, materiale, umane) în dezvoltarea si bunăstarea copilului, pe baza unei abordări holistice si integrate de către toate instituțiile si autoritatile locale, in colaborare cu cele centrale ale statului, în condițiile respectării drepturilor copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum si accesului universal la servicii.

B.    Asigurarea protecției / asistentei sociale a persoanelor singure / familiilor aparținând grupurilor vulnerabile prin garantarea un nivel minim de venituri pentru populația saraca, furnizarea de beneficii de asistenta sociala si dezvoltam* unei rețele locale de servicii sociale de buna calitate, distribuite adecvat in teritoriu si accesibile tuturor celor de la nivelul comunității locale a Sectorului 5.

C.    Reducerea imbatrânirii fizice premature prin masuri care sa incurajeze populația vârstnica din Sectorul 5 sa lucreze mai mult timp si sa isi aduca contribuția la viata comunității locale prin activitati civice, mult timp după pensionare.

D.    Creșterea calitatii vieții persoanelor cu dizabilitati si participarea acestora, cu drepturi depline si sanse egale, la viata socio-economica si cultural-civica a comunității locale a Sectorului 5.

E.    Prevenirea violentei in familiile care fac parte din comunitatea locala a Sectorului 5, precum si protecția victimelor violentei in familie si responsabilizarea agresorilor prin construirea unui cadru instituțional integrat si adoptarea/aplicarea unor programe si masuri specifice la nivel local.

F.    Creșterea incluziunii socio-economice a cetățenilor români aparținând minorității rrome si asigurarea de sanse egale prin inițierea si aplicarea unor programe si masuri in domenii precum educația, formarea profesionala, sanatatea, locuirea si mica infrastructura, cultura, infrastructura sociala locala, prevenirea si combaterea discriminării etnice.

Creșterea capacitatii administrative a D.G.A.S.P.C. Sector 5, inclusiv prin promovarea cooperării i ntersectoriale si susținerea parteneriatului cu societatea civila si a parteneriatului public - privat in implementarea programelor si masurilor in domeniul asistentei sociale.

Una dintre direcțiile de acțiune de extrema importanta pentru prezdenta administrație, este implementarea strategieie antidrog. In prezent sectorul 5 se confrunta cu cel mai mare număr de utilizatori, dar si cele mai multe situații conflictuale si in fractionale. Astfel s-au pus bazele unui plan de masuri pentru reducerea consumului si masuri de prevenire.


Harta reprezintă acele zone intrate în percepția publică ca zone în care se pot găsi ușor traticanți rfe droguri

Obiectivele acesteia sunt - reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului național integrat de prevenire și asistență, în concordanță cu evidențele științifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor și intervențiilor universale, selective și indicate de prevenire implementate în școală, familie și comunitate, precum și intervențiile de :dentificare, atragere și motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistență specializată ce au ca finalitate integrarea socială.

Având in vedere profilul sectorului, multe persoane sunt asistate prin programul POAD gestionat de Minsiterul Fondurilor Europene.

Primăria Sectorului 5 și-a creat o rețea de colaborare, în vederea inițierii și sprijinirii unor proiecte de dezvoltare a comunităților dezavantajate sau aflate în situație de risc, dar și a unor proiecte având drept obiectiv creșterea calității procesului instructiv - educativ, coordonarea și dezvoltarea inițiativelor de modernizare a școlii în ansamblul ei. Primăria Sectorului 5 și-a exercitat rolul de partener de dialog, urmărind să asigure un mediu de comunicare și de asistență mutuală, astfel încât să ofere sprijin pentru concretizarea unor proiecte din domeniul asistenței și protecției sociale, educației, sănătății și dezvoltării comunitare, inițiate de organizațiile neguvernamentale.

4. Educație, Cultură și Sport

Educație

Analizând situația pe cicluri de învățământ, reiese că există 20 de grădinițe de stat, 25 de școli primare și gimnaziale de stat, noua licee de stat cu profil teoretic, tehnologice de stat, un club sportiv și un club al copiilor.

Din datele privind numărul persoanelor înscrise în învățământul preuniversitar reiese că în Sectorul 5 cele 20 de grădinițe de stat numără 5.543 preșcolari, în cele 25 de școli gimnaziale învață 18.482 elevi, iar în cadrul celor 9 unități de învățământ liceal studiază 8.304 elevi. Cadrele didactice angajate în sistem (grădinițe-licee) sunt în număr de 2.041, (în medie un cadru didactic la 16 copii).

Anterior Primăria Sectorului 5 a alocat resurse financiare si au fost efectuate revizii ale instalațiilor de gaze, instalațiilor electrice, centralelor termice din unitățile de învățământ din sector și servicii elementare de siguranță. Majoritatea școlilor din sector nu au fost reabilitate termic, acum elaborându-se în majoritatea cazurilor documdentatii tehnico economice pentru elaborarea proietelor tehnice pentru reabilitarea si modernizarea unităților de invatamant preuniversitr din sector.

Se remarcă lipsa sălilor de sport, și se dorește construcția a minimum unei Săli de sport per unitate de invatamant sau modern izarea celei existente.

Existența creșelor și a structurilor de tip afterschool este de asemenea deficitară, deși unele unități școlare au deja parteneriate cu diferite ONG-uri în acest sens. Pe de altă parte, deși există cerere pentru acest tip de servicii, există familii care, deși din cauza situației materiale precare nu își permit achitarea taxelor aferente prânzului și a programului prelungit, au nevoie de servicii afterschool în vederea reintegrării părinților în câmpul muncii.

Astfel, având în vedere profilul populației din Sectorul 5 și disparitățile la nivelul teritoriului, în formularea priorităților socio-culturale se vor avea în vedere construirea de structuri noi care sa ajute aceste categorii defavorizate.

Tot în acest sens, se manifestă necesitatea de îmbunătățire a abilităților pedagogice ale personalului angajat în raport cu copiii cu nevoi speciale ale căror afecțiuni nu impun scoaterea din sistemul normal de învățământ, ci integrarea firească în colective, precum și echiparea cadrelor didactice cu tehnici specifice de gestionare a situațiilor conflictuale și a violenței în unitățile de învățământ.

O atenție deosebită trebuie acordata liceelor tehnologice și a învățământului vocațional. Datorită existenței platformelor industriale din perimetrul Sectorului 5 (de tipul Vulcan etc.), reabilitarea și dezvoltarea liceelor tehnice și tehnologice ar completa evantaiul de oportunități pentru dinamica socială și economică locală.

Acest lucru va fi posibil prin dotarea laboratoarelor, dezvoltarea resurselor umane, dar și prin promovarea serviciilor și stabilirea de parteneriate cu structuri private din domeniu, în vederea completării curriculei cu stagii de practică, oferind astfel oportunități de încadrare pe piața forței de muncă și dezvoltare profesională pentru elevi.

Activitățile de practică profesională se desfășoară în momentul de față în ateliere școlare cu dotări insuficiente, cu metode învechite și în ateliere depășite. Inserția absolvenților acestor unități școlare pe piața muncii este cu atât mai dificilă cu cât pregătirea teoretică este limitată de profil, iar pregătirea practică este restricționată de parteneriatele cu firmele care ar avea nevoie de personal pregătit și calificat în aceste licee.

în condițiile în care rata abandonului școlar la categoria învățământ postliceal, profesional și de ucenici la nivelul municipiului București a fost în creștere constantă din 2007 până în 2012, ajungând în anul școlar 2010-2011 la aproape 23 de procente, considerăm că reintegrarea liceelor tehnologice în circuitul de învățământ de calitate este esențială pentru dezvoltarea invatamantului. în acest sens, Primăria Sectorului 5 va juca rolul de facilitator, conectând liceele tehnologice cu piața muncii. Rata abandonului școlar în Sectorul 5 este c ea mai mare din București, iar zonele problema sunt in special zonele getorizate.

Numărul unităților de învățământ gimnazial de la nivelul capitalei este suficient pentru a cuprinde toți copiii de vârstă școlară, chiar dacă distribuția acestora pe cele șase sectoare ale Capitalei și pe zone nu s-a putut adapta evoluției demografice.

Consiliul Local al Sectorului 5 a preluat în administrare baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ special din sectorul 5, în baza OUG 30/2000, a Legii 84/1995 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001.

Din punct de vedere al organizării managementului economico-financiar și administrativ, unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 sunt structurate astfel:

o Grădinițe: 20 o Scoli gimnaziale: 25 o Colegiu National: 1 o Licee teoretice: 3 o Invatamant tehnic:

■    1 liceu Tehnologic

■    1 Colegiu Economic

■    1 Colegiu de Industrie Alimentara

■    2 Colegii Tehnice

Invatamant preuniversitar liceal

Colegiul Național Gheorghe Lazăr este o unitate de învățământ reprezentativă pentru sistemul educațional din România, prin tradiția sa, prin rezultatele obținute de-a lungul timpului, prin profesionalismul celor care timp de 150 de ani au cultivat spiritul „lăzărist”.

în perioada 2002-2003 unitatea școlară a cunoscut transformări majore. Imobilul în care își desfășoară activitatea fost reabilitat integral. A fost achiziționat mobilier școlar pentru toate spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, cabinete, amfiteatru), cancelarie, cabinete metodice. Sălile de clasă, laboratoarele au fost dotate cu sisteme independente de video-proiecție, ecrane mobile și calculator pentru ca profesorii își poată susține orele utilizând tehnici de predare moderne. De asemenea, s-au realizat sisteme de sonorizare generală, televiziune internă, monitorizare incintă. Baza sportivă a liceului (sală și teren de sport) a fost de asemenea adaptată la exigențele momentului.

Cea mai importantă investiție realizată după anul 1990 pentru învățământul românesc, l-a reprezentat finalizarea și darea în folosință a școlii Dorneasca, astăzi Liceul Teoretic Ștefan Odobleja.

In anul școlar 2002-2003 s-a deschis în sectorul 5, în prezența ministrului educației, a primului ministru și a altor oficiali, la Școala Dorneasca, ce urma să funcționeze cu clasele l-XII, preluând elevii liceului Horia Hulubei și excedentul de copii de la unitățile apropiate.

In prezent, Unitatea de învățământ dispune de 24 de săli de clasă utilate cu sisteme de video-proiecție, ecran și calculator, 4 laboratoare, sistem de sonorizare, televiziune internă, monitorizare, minicomplex sportiv format din sală de sport, terenuri exterioare de fotbal, handbal și baschet, dotate cu sistem de nocturnă, iar în prezent Primăria Sectorului 5 are în vedere construirea unei săli de festivități.


Liceul Teoretic Ion Brabu

Unitate reprezentativă pentru sistemul de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, Liceul Teoretic Ion Barbu modernizat in anii anteriori, pentru a oferi elevilor și cadrelor didactice spații adecvate desfășurării unui proces instructiv-educativ de calitate in prezent necesita modernizarea bazei școlare.

Pentru desfasurarea activitatilor sportive școlare, baza materiala a necesitat reabilitarea sălii de sport și au fcou reamenajate terenurile exterioare și pista de atletism.

Primăria Sectorului 5 și-a propus un amplu proiect de dezvoltare al acestei unități de învățământ, care implică pe de o parte construirea unei noi săli de sport și transformarea celei existente, care nu corespunde standardelor, în sală de festivități, iar pe de altă parte, crearea unor spații de învățământ noi - grădiniță, semi-internat.


Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu este situat în centrul sectorului 5, pe una din arterele principale ale acestuia, Calea Rahovei. Prin numărul de elevi pe care îi școlarizează: peste 1500, prin formele de învățământ pe care organizează - învățământ primar, gimnazial, liceal zi, seral, frecvență redusă, prin rezultatele obținute de-a lungul timpului, prin proiectele și parteneriatele pe care le derulează, prin specificul său - liceu cu profil teoretic și clase cu profil sportiv, Liceul Dimitrie Bolintineanu este una dintre cele mai importante unități din sector.

Situația bazei sportive a liceului este următoarea:

>    Bazinul de 25 m, vestiarele și spațiile anexe erau într-o avansată stare de degradare.

>    Bazinul de inițiere este nefuncțional fiind utilizat ca spațiu de depozitare.

>    Lucrările la bazinul olimpic exterior sunt sistate de aproape 25 ani, structura sa de rezistență se degradase în timp, acesta fiind utilizat ca groapă de gunoi de către locuitorii din zonă și, în consecință, reprezentând un real pericol atât pentru elevii liceului cât și pentru populația sectorului 5.

>    Datorită degradării împrejmuirii, curtea liceului era folosită ca spațiu de trecere și ca spațiu de depozitare a gunoiului, de către locatarii din apropiere.

în anul 2008 au fost finalizate sala de sport, corpul de școală în care învață astăzi clasele l-lV, precum și sala de festivități, urmând ca lucrările la bazinele de înot să fie reluate după definitivarea situației juridice a terenului.

Grup Școlar Industrial D. Guști

Din anul școlar 2007-2011, Gr. Șc. Ind. Guști și-a desfășurat temporar activitatea în corpul B al Școlii 147.

în septembrie 2011 au fost finalizate lucrările la unul dintre corpurile de clădire din strada Samuil Vulcan, prin Programul de Reabilitare al Infrastructurii Educaționale din Municipiul București, astfel încât, în prezent elevii și cadrele didactice se bucură de o școală nouă și modernă.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Motoc

La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc au fost executate lucrări de reparații la sala de sport în anul 2001. în anul 2003, căminul de băieți, imobil care nu mai era funcțional de câțiva ani, a fost modernizat integral și dotat cu mobilier specific.

Tot în cadrul Colegiului a fost construită o grădiniță nouă, cu 10 săli de clasă, care va școlariza în anul școlar 2011-012, peste 220 de copii.

Colegiul Economic Viilor

Colegiul Economic Viilor reprezintă un caz particular, datorită fondurilor extrabugetare pe care le obține din activitatea de practică a elevilor (restaurant, hotel, cofetărie, etc). Consiliul Local al Sectorului 5 a hotărât ca fondurile extrabugetare obținute de unitățile de învățământ să fie în totalitate administrate de acestea, pentru cheltuieli legate de dezvoltarea școlii. Astfel, datorită volumului mare de fonduri realizate, această unitate de învățământ se autofinațează în proporție de 60% pentru cheltuielile curente.

Colegiul Tehnic Energetic

La Colegiul Tehnic Energetic au fost executate în anul 2002 lucrări de reparații la terasa corpului școală, cantină, sala de sport, igienizări, înlocuire conducă de alimentare cu apă. în perioada 2002-2003, școala a fost dotată integral cu mobilier școlar și de birouri.

în anul 2011 au fost finalizate lucrările de reabilitare a școlii, sălii de sport și a căminului, și în prezent se execută lucrările de construire a unui corp nou de școală cu destinația ateliere de practică.

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

Grupul Școlar Industrial Grigore Cerchez a fost consolidat cu fonduri de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Din 2001 Primăria Sectorului 5 a alocat fonduri pentru reparații curente. Spațiile de învățământ au fost dotate cu mobilier specific.

învățământ Gimnazial - Școli cu clasele l-VIII

Școala nr. 103

în anul 2004, clădirea în care își desfășoară activitatea școala, a fost complet reabilitată și modernizată. Au fost refăcute aleile și terenul de sport. Școala dispune de un părculeț care a fost reamenajat. în același an a fost data în folosință sala de sport construită prin Programul Guvernamental de Construire de săli de sport, fiind a 400-a sală realizată. La inaugurare au fost prezenți prim-ministrul României, ministrul educației, reprezentanții inspectoratului școlar.

Școala nr. 114 „Principesa Margareta”

în anul 2005 clădirea școlii (corpurile A, B și C) a fost reabilitată și modernizată integral. Au fost amenajate spațiile exterioare (terenuri de sport, alei, spații verzi) și a fost refăcută împrejmuirea. în același an a fost amenajat și dotat laboratorul de informatică. Școala dispune de un semi-internat cu spații destinate activităților educative, recreative și sală de mese.

Școala nr. 124 „Voievodul Mi hai”

Școala nr. 124 a fost consolidată în anul 2001 printr-un program finanțat de Banca Mondială și a fost dotată cu mobilier școlar. în perioada 2003-2004 s-au executat lucrări de reparații curente și întreținere. în anul 2007, unitatea școlară a fost reabilitată și modernizată integral și dotată cu table interactive. în viitor, în baza propunerii elaborate de Primăria Sectorului 5, școala va beneficia de o sală de sport, în cadrul programului guvernamental de construire săli de sport.

Școala nr. 125

în perioada 2003-2004, școala a fost dotată integral cu mobilier pentru săli de clasă, laboratoare, birouri. Lucrările de reabilitare a unității de învățământ s-au executat în anul 2005. în urma executării lucrărilor și reamenajării spațiilor s-a suplimentat numărul de grupe de grădiniță care funcționează în cadrul școlii, la 2 grupe. în anul 2006 s-a realizat gardul împrejmuitor, lucrare ce a necesitat un efort financiar considerabil, având în vedere suprafața terenului aferent unității de învățământ (aprox. 1 hectar). Consiliul Local al Sectorului 5 are în vedere construirea aici a unei grădinițe/creșe.

Școala nr. 126

în anul 2006, unitatea a fost reabilitată și modernizată integral, și au fost reamenajate și spațiile exterioare (teren de sport, alei, spații verzi). în cadrul unității din anul școlar 2007-2008 funcționează și o grupă de grădiniță cu program normal, în timp, această activitate dezvoltându-se, în prezent aproximativ 100 de preșcolari frecventând cursurile grădiniței. Tot pentru cei mici a fost amenajat un spațiu de joacă. în cadrul școlii există un centru de zi înființat în colaborare cu Asociația World Vision.

Școala nr. 127

Școala nr. 127 a beneficiat de lucrări de reparații capitale și modernizări, școala a fost dotată cu mobilier pentru toate spațiile de învățământ și pentru birouri.

Vor fi executate lucrări de modernizare a școlii, inclusiv dotarea cu o centrală termică proprie.

Școala nr. 128„Sf. Nicolae”

Situată în zona centrală a sectorului 5 (în apropierea Căii 13 Septembrie), Școala 128 dispune de două corpuri de clădire și o sală de sport. în corpul B al clădirii funcționează Inspectoratul Școlar al Sectorului 5.

în anul 2003, școala a fost reabilitată în întregime, atât corpul A, terenul de sport, gardul, aleile și spațiile verzi, cât și sala de sport și clădirea destinată inspectoratului, iar în 2005 au fost executate lucrări de întreținere curentă.

Școala a fost dotată cu mobilier pentru toate sălile de clasă, laboratoare, birouri. De asemenea, a fost reamenajată și dotată sala în care funcționează semi-internatul.

Școala nr. 130

Școala a fost reabilitată și modernizată integral în anul 2005. în prezent școala dispune de mobilier nou, în sălile de clasă și laboratoare (pupitre individuale), table inteligente, laborator de informatică, semi-internat. Cu sprijinul Consiliului Local al Sectorului 5 și al ISMB, școala oferă elevilor programe de instruire „A doua șansă”.

Școala nr. 131

Școala 131 este situată la periferia sectorului 5, aproape de Șoseaua București - Măgurele, într-o zonă formată din familii cu posibilități materiale reduse. Cu toate acestea, rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele școlare, dar și parteneriatele derulate și activitățile extracurriculare derulate în școală, sunt deosebite. în anul 2003, imobilul a fost reabilitat, au fost refăcute spațiile verzi, aleile, gardul. Școala a fost dotată cu mobilier, calculatoare și table interactive.

Școala nr. 132

Originală prin elementele sală de arhitectură și inedita sa istorie, fosta Școală Primară de Fete, în prezent Școala 132, îmbină armonios aspectele tradiționale și pe cele moderne. în urma lucrărilor de modernizare din anul 2003, elevii u acces în noi săli de clasă, laboratoare și într-o sală de sport amenajată la mansardă. în anul 2007 au fost executate lucrări de întreținere curentă și igienizări.

Școala nr. 134

în anul 2004 s-au executat lucrări de reabilitate și modernizare la clădirea în care funcționează școala, s-au amenajat aleile și spațiile verzi, a fost refăcută împrejmuirea, iar în 2007 au fost executate lucrări de întreținere curentă și igienizări. S-a achiziționat mobilier școlar pentru toate sălile de clasă.

Școala nr. 135 „Ștefan cel Mare”

în anul 2004, școala a fost reabilitată integral. în urma lucrărilor de modernizare, a fost reamenajată sala de festivități, Școala 135 fiind singura unitate de profil din sectorul 5 care dispune de un astfel de spațiu, motiv pentru care majoritatea acțiunilor educative, simpozioanelor, altor activități de acest tip, ce se derulează la nivelul sectorului 5 și al Municipiului București, fiind organizate aici. Astfel, deși este situată în Ferentari, Școala 135 este o „carte de vizită” a învățământului gimnazial din sectorul 5.

în urma lucrărilor din 2004, au fost redate circuitului educațional spațiile de la demisol, unde astăzi își desfășoară activitatea clasele de semi-internat, pentru care a fost amenajată și o sală de mese. Clasele au fost dotate cu mobilier nou și spațiile exterioare au fost reamenajate (teren de sport, spații verzi).

Școala nr. 136

Școala 136 reprezenta în anul 2001 modelul școlii de periferie din sectorul 5, cu o infrastructură la pământ, astfel încât atunci când se punea problema „stării învățământului din Municipiul București” o serie de oficialități veneau să viziteze această unitate de învățământ. Unitatea școlarizează un număr mare de elevi de etnie romă, având clase cu predare în limba romani, clase de a doua șansă pentru învățământ primar și secundar, și derulează numeroase proiecte de îmbunătățire a situației copiilor de etnie romă, finanțate cu fonduri structurale.

în anul 2002, școala a fost reabilitată integral, dotată cu mobilier școlar pentru sălile de clasă, laboratoare, bibliotecă, birouri, iar în 2005 a fost refăcută terasa.

Școala a fost inclusă în Proiectul de Reabilitare a Infrastructurii Educaționale din Municipiul București, astfel că, Primăria Sectorului 5 nu s-a putut implica și în reamenajarea terenului de sport, a spațiilor verzi și, mai ales, în refacerea împrejmuirii. în anul 2008, având în vedere riscurile la care erau expuși copiii li cadrele didactice, Primăria Sectorului 5, a finanțat lucrările de refacere construire a gardului.

Pentru că școala nu beneficia de sală de sport, orele de educație fizică desfășurându-se pe terenul de sport și într-o sală de clasă, amenajată pentru astfel de activități, în anul 20011 au fost finalizate lucrările de construire a unei săli de sport prin programul guvernamental de construire de săli de sport.

în cadrul școlii funcționează un club înființat de organizația Policy Center for Roma and Minorities, modelul urmând a fi multiplicat și în alte școli din sectorul 5, din zona periferică.

Școala nr. 139 „Mircea Sântimbreanu”

Școala dispune de două corpuri de clădire, corpul A destinat elevilor claselor l-lV și corpul B, pentru clasele V-VIII. La preluarea în administrare, corpul B al școlii se afla într-o stare de degradare mai avansată decât clădirea mică. Astfel, în anul 2003 au fost executate lucrări de reparații capitale și modernizări la corpul B, iar în 2004 la corpul A. Școala a fost dotată cu mobilier școlar. în anul 2004 a fost finalizată și dată în folosință sala de sport, construită prin programul guvernamental. în anul 2007, s-au realizat lucrări de reamenajare a platformelor (trenuri de sport), aleilor și spațiilor verzi precum și lucrări de întreținere și igienizări.

Școala nr. 141 „loan C. Brătianu”

Școala nr. 141 este o altă unitate de învățământ gimnazial, reprezentativă pentru sectorul 5, prin numeroasele activități școlare și extracurriculare pe care le organizează, dar și prin specificul populației școlare (mulți elevi care provin din familii cu posibilități materiale reduse, aflate în situații de risc).

Școala dispune de două corpuri de clădire, din care unul prezenta un risc seismic ridicat, funcționând fără a fi autorizat sanitar. In corpul B al Școlii 141 își desfășoară activitatea centrul de consiliere pentru copii și părinți. Din anul 2011 școala 141 beneficiază de una dintre cele mai moderne săli de sport.

Școala nr. 143

Primăria Sectorului 5 a consolidat imobilul Școlii 143, l-a modernizat, l-a dotat cu mobilier școlar. A fost amenajat un laborator de informatică, un centru de zi, au fost refăcute împrejmuirea, terenul de sport, spațiile verzi și aleile. Tot în anul 2004 a fost finalizată sala de sport, construită prin programul guvernamental.

Școala nr. 144

Situată la periferia sectorului 5, Școala nr. 144 a beneficiat de reparații curente în anii 2002, 2003, 2006 și 2007. De asemenea, a fost dotată cu mobilier școlar în anul 2002. Pentru că în zonă nu există unități de învățământ preșcolar, din anul 2006, în cadrul Școlii nr. 144 își desfășoară activitatea și o grupă de grădiniță. Având în vedere faptul că în acea zonă nu există nicio unitate destinate învățământului preșcolar, Primăria Sectorului 5 a demarat lucrile de construire a unei grădinițe.

Școala nr. 146 „I. Gh. Duca”

Una dintre cele mai frumoase unități de învățământ din sectorul 5, Școala nr. 146 se evidențiază prin calitatea procesului instructiv-educativ, demonstrată prin rezultatele obținute de elevii săi la olimpiadele și concursurile școlare și la testele și examenele naționale.

în anul 2003, școala a fost modernizată: au fost reabilitate clădirea, terenul de sport, spațiile verzi și împrejmuirea. S-a achiziționat mobilier pentru spațiile de învățământ: săli de clasă, laboratoare, cabinete. Sălile de clasă au fost dotate cu sisteme de video-proiecție, ecran și calculator, a fost amenajat un laborator de informatică. S-au realizat sisteme de sonorizare, televiziune internă, monitorizare. O atenție deosebită s-a acordat modernizării semi-internatiilui, Școala 146 dispunând de cantină proprie.

Școala nr. 147„Petrache Poenaru”

în anul 2003, Școala nr. 147 a fost reabilitată, dotată cu mobilier școlar pentru clase și laboratoare, sala de sport a fost modernizată. în anul 2006 a fost refăcut gardul și aleile și spațiile verzi, iar în anul 2007 a fost reabilitat corpul B. Școala dispune de sistem de supraveghere cu camere video.

Școala nr. 148„G. Călinescu”

Școala nr. 148 se distinge prin parteneriatele derulate cu diferite organizații, ce au ca obiect consilierea elevilor care provin din familii cu posibilități materiale reduse, aflate în situații de risc, prin calitatea activităților extrașcolare pe care unitatea le organizează.

în anul 2003, școala a fost reabilitată și modernizată, dotată cu mobilier școlar pentru toate sălile de clasă și laboratoare.

în prezent ea este inclusă în proiectul de reabilitare a infrastructurii educaționale, urmând a fi executate o serie de lucrări la sala de sport (prevăzută a îndeplini și funcția de sală de festivități), refacerea împrejmuirii și a terenurilor de sport, modernizări la imobilul în care își desfășoară activitatea școala.

Școala nr. 150„Sf. Elefterie”

Școala nr. 150 își desfășoară activitatea în trei corpuri de clădire, astfel: corpul A - școală pentru clasele l-VIII, corpul B - clasele l-lV și semi-internat, corpul C - grădiniță.

în anul 2003 a fost reabilitat corpul A, pentru care s-a achiziționat și mobilier școlar și de birouri, a fost modernizat terenul de sport, au fost reamenajate aleile și spațiile verzi.

Reparat și igienizat în perioada 2002-2003, corpul B a beneficiat de reparații capitale și modernizări în anul 2007, când s-a reabilitat și grădinița.

Școala nr. 188

în anul 2004 Școala nr. 188 a cunoscut aceleași transformări ca și celelalte unități de acest tip din sectorul 5: clădirea școlii a fost reabilitată integral și dotată cu mobilier pentru sălile de clasă, laboratoare, cancelarie, birouri, biblioteca. Tot în același an a fost finalizată sala de sport cu o capacitate de 50 locuri, construită prin programul guvernamental. Ulterior, în anul 2007, au fost executate lucrări de reparații și întreținere curentă.

Școala nr. 280 "Mihail Sebastian”

Școala cu clasele l-IVIII care școlarizează cel mai mare număr de elevi din sectorul 5, a beneficiat de lucrări de reparații curente în anul 2002. în perioada 2002-2003, școala a fost dotată cu mobilier școlar pentru clase și laboratoare.

în anul 2003 a fost modernizată complet clădirea școlii, sala de sport, terenurile de sport, aleile, spațiile verzi și împrejmuirea, iar în anul 2007 au fost executate lucrări de reparații curente.

Școala nr. 2

Școala nr. 2 este inclusa în Proiectul de reabilitare a infrastructurii educaționale din Municipiul București, derulat de Primăria Municipiului București cu fonduri externe, provenind de la Banca Europeană de Investiții.

Școala nr. 115

Școala este inclusa în Proiectul de reabilitare a infrastructurii educaționale din Municipiul București. Primăria Sectorului 5 a dotat unitățile cu mobilier școlar în perioada 2002-2003, iar în anul 2011 vor începe lucrările de construire a unei grădinițe la școala nr. 115.

Una din cele mai sensibile componente ale învățământului preuniversitar, grădinițele, au reprezentat de asemenea o prioritate pentru Primăria Sectorului 5.

Grădinițele din sectorul 5 sunt:

Grădinița nr. 178 „Flori de tei”

Grădinița nr. 185 „Garofița"

Grădinița 268

Grădinița nr. 34

Grădinița nr. 35

Grădinița nr. 54 „Mihail Eminescu”

Grădinița nr. 55 „Floarea soarelui”

Grădinița nr. 169

Grădinița nr. 244

Grădinița nr. 245

Grădinița nr. 269

Grădinița nr. 270

Grădinița nr. 271

Grădinița Electromagnetica

Grădinița nr. 33

Grădinița nr. 72

Grădinița nr. 75

Grădinița nr. 171

Grădinița nr. 53

Grădinița nr. 168

Grădinița nr. 242

Grădinița nr. 73

Grădinița nr. 205

Problematica lipsei acute a locurilor în grădinițele de stat în Municipiul București reprezintă un aspect prioritar pentru reprezentanții administrației publice locale, aspect semnalat în repetate rânduri atât de către mass-media, societatea civilă si unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Astfel, în ultimii ani, ne confruntăm cu o creștere constantă a numărului de copii care urmează să beneficieze de servicii educaționale în acest tip de unități de învățământ, corelată cu imposibilitatea grădinițelor de a face față numărului mare de cereri de înscriere, precum și cu desființarea unor unități de acest tip ca urmare a retrocedării imobilelor în care funcționează.

Toate acestea au condus, pe de o parte, la creșterea numărului de copii la grupă peste limita admisă de lege (20 copii), iar pe de altă parte, la creșterea numărului de copii care rămân în afara sistemului de învățământ preșcolar, aceștia din urmă fiind nevoiți fie să opteze pentru a se înscrie la o grădiniță particulară, fie să nu beneficieze de astfel de servicii educaționale.

Conform datelor provenind de la Direcția regională de Statistică a Municipiului București, la nivelul anului 2007, se contura următoarea situație:

a.    Ponderea copiilor înscriși la grădiniță în total copii în vârstă de 3 - 6 ani (%)

Din acest punct de vedere, sectorul 5 se clasează pe locul al doilea, cu un procent 58,6, fiind surclasat de sectorul 3, la nivelul căruia se înregistrează un procent de 56,6.

La nivel de capitală, 68,3% din copiii în vârstă de 3 - 6 ani sunt înscriși la grădiniță.

b.    Numărul de copii ce revin unui cadru didactic

La nivelul sectorului 5 se înregistrează cel mai mare număr de copii/cadru didactic, respectiv 18,5, în condițiile în care media la nivel de capitală este de 15,1 copii/cadru didactic.

Acestea sunt doar câteva expresii valorice relevante care denotă riscurile de a avea un proces instructiv-educativ de o calitate necorespunzătoare (ca urmare a numărului mare de copii ce revin unui cadru didactic), precum și implicațiile sociale ale faptului ca aproximativ 43% din copiii din sectorul 5 nu frecventează cursurile unei grădinițe de stat. Prognoza pentru următorii ani este în trend ascendent.

Sectorul 5 mai prezintă o particularitate ca urmare a structurii socio-economice a populației, în sensul că grădinițele particulare nu reprezintă o opțiune pentru locuitorii acestui sector. Astfel, deși criza grădinițelor este binecunoscută la nivelul capitalei și a determinat o creștere spectaculoasă a sectorului privat, în sectorul 5 doar 363 copii urmează cursurile unei grădinițe particulare, deși planul de școlarizare în învățământul particular este de 408 locuri.

Astfel, se impunea realizarea unor construcții noi, cu destinația grădiniță, care să poată școlariza atât copii care sunt refuzați la înscriere ca urmare a numărului limitat de locuri, cât și pe cei care, în anii următori, se vor înscrie la grupa mică.

Având în vedere faptul că la nivelul sectorului 5 nu există terenuri aparținând domeniului public sau ne confruntăm cu numeroase cereri de revendicare a unor bunuri imobile aparținând domeniului public, autoritatea locală a construit astfel de unități de învățământ pe terenurile excedentare ale grădinițelor, școlilor sau liceelor din sectorul 5. Primăria Sectorului 5 mai are în plan execuția unor lucrări de extindere a Grădinițelor: 53, 245,205

în acest sens, au fost realizate construcții cu destinația grădiniță, după cum urmează:

•    Mansardarea clădirilor existente: Grădinița 168 și Grădinița 269.

•    Extinderi cu un corp nou de clădire la Grădinițele 35, 54,178,185, 242, 34.

•    Construirea de grădinițe noi: Colegiul Tehnic de Ind. Alimentară D. Moțoc, Școala 115 corp B și Școala 144.

Cultură și Sport

Primăria Sectorului 5 și-a propus să sprijine activ și eficient procesul instructiv-educativ din cadrul unităților din sectorul 5, acordând o atenție deosebită nu numai condițiilor materiale necesare desfășurării optime a acestuia, ci și implicării, antrenării și motivării elevilor și cadrelor didactice prin organizarea de diferite evenimente socio-culturale, concursuri tematice și alte acțiuni.

Având în vedere necesitatea oferirii tinerei generații a posibilității de a -și exprima liber opiniile, nevoile, de a se familiariza cu ceea ce reprezintă, administrația a organizat si a participat la diferte programe culturale de promovare a tradițiilor si culturii locale.

Primăria Sectorului 5 a răsplătit rezultatele deosebite ale elevilor și cadrelor didactice din Sectorul 5, obținute în cadrul concursurilor școlare, olimpiadelor școlare și activităților extracurriculare, concursurilor sportive, organizate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București sau de alte instituții din domeniul educației și sportului

Parteneriatele derulate de Primăria Sectorului 5 cu diferite ONGjjri a promovat devoltarea un or proiecte culturate si sportive care au prezentat un mare interes pentru locuitorii sectorului 5, astfel:

1.    Fundația „Children Action”

Aceastj organizație și-a propus lansarea unei campanii de informare a părinților din zona adiacentă Parcului Mihail Sebastian cu privire la oferta de servicii social-educaționale, dezvoltate pentru a sprijini copiii cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani, aflați în situație de risc. în acest sens, în data de 20 noiembrie 2010, programele de sprijin adresate copiilor și părinților aflați în dificultate, au fost popularizate în Parcul Sebastian.

2.    ING Asigurări de Viață S.A.

Propunerea de parteneriat a ING Asigurări de Viață S.A., Agenția București 4, a vizat implementarea proiectului estival „Maratonul de distracție cu ING Asigurări de Viață”. Proiectul a urmărit desfășurarea unor acțiuni recreative, sportive și de stimulare a creativității, în scopul promovării principiilor participării active și interactive, pe care le presupun aceste activități de loisir, în rândul locuitorilor din zona adiacentă Parcului Mihail Sebastian.

3.    World Vision România

Inițiativa Organizației World Vision România a împlinit cu generozitate obiectivul vizând conștientizarea rolului cărții și al bibliotecii în viața școlarilor din unitățile de învățământ din Sectorul 5. Acțiunea propriu zisă a constat în distribuirea manualelor, compendiilor, materialelor informative și a constituit, pentru noi, un excelent prilej de a observa că importanța pe care tinerii sunt dispuși să o acorde cărții nu este deloc neglijabilă, în ciuda prejudecăților cu care este întâmpinată uneori lectura.

Demersul a reprezentat o încercare de a dezvolta proiecte menite să amelioreze consecințele inegalității șanselor, determinate de starea materială precară a familiilor defavorizate, dar și de promovare și valorizare a principiilor educative și civice.

5. Daria’s

Inițiat de Asociația Culturală „Daria’s”, în colaborare cu I.S.M.B. și R.A.D.E.F., denumit „Caravana Culturală”, proiectul și-a propus să promoveze valorile artei, prin intermediul celor mai reprezentative filme românești, în rândul elevilor din patru unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Lice Teoretic „Ștefan Odobleja”, Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Autoritatea locală a încurajat derularea acestui program educațional interactiv, din dorința de a atrage tinerii către literatură, teambuilding, artă în general, spectacolele de teatru și film vizionate având rolul de a modela personalitățile în formare, de a schimba atitudini și mentalități.

5.    Organizația „Salvați copiii”

Proiectul a avut drept scop desfășurarea unei expoziții fotografice în incinta instituției noastre, dar și crearea unui spațiu de informare și dezbatere publică pe tema drepturilor copiilor. Astfel, în anul 2010, în holul Primăriei Sectorului 5, au fost amplasate panouri pentru expunerea lucrărilor de artă fotografică, iar întreaga acțiune a condus la o sensibilizare a cetățenilor cu privire la importanța respectării drepturilor copiilor.

6.    Policy Center for Roma and Minorities

Evenimentul „Citește cu Mine”, desfășurat la Școala cu Clasele l-VIII Nr. 136, a reprezentat o secvență din campania implementată de Policy Center for Roma and Minorities la nivel național. Principalele obiective pe care și le-a propus proiectul au urmărit încurajarea copiilor de a pătrunde în lumea lecturii, dar și o mai mare implicare a părinților și formatorilor de opinie în educația elevilor provenind din medii vulnerabile. Acțiunea poate fi considerată o strategie de succes, în procesul de incluziune, dar și de responsabilizare socială. De altfel, elevii școlii au primit vizita unor reprezentanți la vârf ai unor mecanisme instituționale care pot veni cu soluții concrete și recomandări, în vederea obținerii unei incluziuni sociale eficiente pentru populația de etnie romă. Primăria Sectorului 5 susține în permanență activitățile derulate de către organizația Policy Center în Clubul de la Școala cu Clasele l-VIII Nr. 136.

7.    Asociația „Sfântul Stelian”

Colaborarea cu Asociația „Sfântul Stelian” vizează domeniul educației incluzive și al non-discriminării, prin participarea la concretizarea obiectivului general al proiectului „Școala diversității - Sectorul 5, promotor al educației incluzive și non-discriminării în școală”, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, respectiv dezvoltarea componentei incluzive a educației școlare față de categoriile dezavantajate socio-economic și discriminate pe considerente etnice în cadrul școlilor din Sectorul 5.

8.    Centrul Romilor pentru Politici Publice Sastipen

începând cu anul 2010, Primăria Sectorului 5 a sprijinit activitățile inițiate și implementate de Centrul Romilor pentru Politici Publice - Sastipen, în beneficiul populației defavorizate din Sectorul 5.

Obiectivul principal al colaborării l-a reprezentat dezvoltarea unui program de asistență pshiho-medico-socială, finanțat de UNICEF România și ONODC, fiind adresat cetățenilor Sectorului 5, romi și neromi, care locuiesc în cartierul Ferentari, zona Tunsu Petre, Aleea Livezilor, Vâltoarei, zonă preponderent locuită de persoane aflate în dificultate.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din:

-    Copii și tineri aflați în dificultate

-    Persoane infestate HIV/SIDA și Hepatita C

-    Bolnavi cronici

-    Consumatori de droguri

-    Persoane    neasigurate medical

-    Persoane    fără loc de munca

-    Persoane    cu dizabilități

-    Persoane    de etnie romă aflate în dificultate

Obiectivele specifice ale Programului au vizat:

a.    Continuarea activităților din cadrul proiectului „Centrul de asistență medico-socială Sastipen”, proiect ce oferă servicii populației aflate în situații de risc;

b.    Acordarea de prim-ajutor și consultații primare beneficiarilor Centrului Sanitar;

c.    Direcționarea beneficiarilor către serviciile de specialitate oferite de autoritățile sanitare în baza programului de vouchere implementat de UNICEF (programul de vouchere se referă la asistarea persoanelor care nu au asigurare medicală și care pe baza unui bilet special beneficiază de servicii de specialitate);

d.    Activității de informare, educare și conștientizare a beneficiarilor cu privire la importanța sănătății;

e.    Activități de identificare, mobilizare și consiliere a beneficiarilor aflați în dificultate (consumatori de droguri, TBC, HIV/SIDA, hepatită, bolnavi cronici ș.a);

f.    Distribuție de materiale sanitare de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală;

g.    Activități de harm reduction în rândul consumatorilor de droguri.

9. Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor

din România

Colaborarea cu această asociație a vizat sprijinirea demersului de popularizare a campaniilor precum „Cere bonul fiscal!”, „închide! Stinge! Reciclează!” sau a altor proiecte derulate în spiritul directivelor europene cu privire la consumul durabil, în rândul angajaților instituției noastre, precum și în cel al elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ de pe raza sectorului nostru, în cadrul Campaniei Naționale de educare și informare a consumatorilor „O9atitudine!”.

10. Asociația Culturală Româno-Elenă „Armonia” și Societatea Culturală „Balkania Contemoprană”

Primăria Sectorului 5 a demarat în anul 2010, o campanie de susținere a proiectului „Școala românească de la Atena”, inițiat de Asociația Culturală Româno-Elenă „Armonia” și de Societatea Culturală „Balkania Contemoprană”. Cele două asociații și-au propus inițierea unor cursuri la Atena, destinate românilor și moldovenilor, copii și adulți, interesați să își îmbunătățească nivelul de cunoștințe și să mențină contactul cu limba și literatura română.

Primăria Sectorului 5 a decis să popularizeze acest proiect generos în rândul liceelor de pe raza sa teritorială (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” și Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”), în încercarea de a se realiza o colectă de manuale școlare, caiete auxiliare, dicționare, atlase și alte materiale cu specific școlar. La finalul campaniei, acestea au ajuns în diaspora, la copiii provenind din familii de imigranți români și moldoveni aflați la Atena sau în regiunea Attica. Primăria Sectorului 5 a contribuit astfel la crearea unei rec oportunități de păstrare a limbii și tradițiilor românești, prin intermediul cărților și rechizitelor dăruite comunității stabilite la Atena.

Primăria Sectorului 5 și Asociația Pro Familia organizează, cu sprijinul Consiliului Local al Sectorului 5, programul socio-cultural și educativ Seri de film, muzică și poezie in Parcul Sebastian. Sunt proiecții de film pentru copii sau pentru întreaga familie. Pentru cei mici vor fi pregătite activități antrenante, care vor asigura o doză generoasă de bună dispoziție. Astfel, prichindeii din sectorul 5 vor învăța să realizeze decorațiuni tematice, utilizând tehnici creative, vor interacționa cu alți „meșteri” de vârsta lor și vor fi transformați în frumoase personaje cu ajutorul picturilor pe față.

Scopul proiectului îl constituie promovarea activităților culturale și educative de substanță în rândul membrilor comunității sectorului 5, în vederea diversificării ofertei de timp liber de calitate al acestora. Totodată, proiectul urmărește promovarea valorilor fundamentale ale familiei, formă elementară de organizare socială.

Edificiile religioase din Sectorul 5 au, în mare majoritate, valoare de patrimoniu. Autoritatea locală, în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de c1" aparținând cultelor religioase, a decis că e imperios necesar să se implice în asigurarea unor fonduri care să fie orientate pentru împlinirea obiectivelor de reabilitare sau de întreținere și pentru reparații curente a bisericilor din parohiile din sector.

Cele mai importante lacase de cult din Sectorul 5, va sunt prezentate după cum urmează:


Biserica Sfânta Treime Ghencea, situată la întretăierea străzii Sebastian cu Calea 13 Septembrie și ctitorită în anul 1927, pe locul unei vechi biserici din 1820.

2.    Biserica Parcul Ghencea - Infrastructura acestui lăcaș de cult a fost îmbunătățită prin renovarea Centrului Comunitar-Cantină Socială, de serviciile căruia beneficiază aproximativ 150 de persoane (100 de adulți și 50 de copii).

3.    Biserica Sapienței, cu hramul „Adormirii Maicii Domnului”, reprezintă un edificiu religios de proporții modeste, fiind ctitorită în 1710 și pictată în 1884 de pictorul Gheorghe Tattarescu. Biserica este inclusă în patrimoniul monumentelor istorice.

4.    Biserica Acoperământul Maicii Domnului, situată în Strada Teiuș, Nr. 121, este o apariție nouă în peisajul spiritual al zonei.

5.    Biserica Sfântul și Dreptul Filaret Milostivul, din cadrul Spitalului Prof. Dr. Marius Nasta, a fost construită exclusiv din fondurile asigurate de Consiliul Local al Sectorului 5.


Manastirea Antim Monument medieval cu o valoare deosebită, Mănăstirea Antim, cu hramul "Tuturor Sfinților", a fost ridicată între anii 1713-1715 de către marele cărturar și mitropolit al Țării Românești, Antim Ivireanul, pe locul unei bisericuțe de lemn din secolul XVII. Din complexul Mănăstirii Antim fac parte chiliile și clădirea Sinodului (translată în 1985), unde se află un prețios muzeu cu opere de artă, icoane, manuscrise vechi și cărți rare.


"Sfântul Elefterie Vechi", situată pe strada cu același nume din cartierul Cotroceni, a fost zidită în 1744, în timpul domniei lui Mihail Racoviță (1741-1744) de mitropolitul Neofit, cu banii unor negustori înstăriți. Biserica de proporții reduse, dar cu forme zvelte și elegante, are un frumos pridvor cu coloane de piatră și arcade trilobate, al căror contur este prelungit și pe zidurile exterioare ale bisericii, deasupra brâului fiind înșirate medalioane mărunte cu urme de frescă. Pictura originală din interior a fost acoperită cu zugrăveală din 1867.

8. Biserica cu hramul "Sf. Constantin și Elena " din Strada Mărgeanului nr. 6, ridicată pe locul dăruit de o familie de drept credincioși, a fost zidită în 1931 și terminată în 1942

9.    Biserica Sfinții Apostoli - Valul distrugerilor comuniste din sectorul V s-a oprit

înspre partea vestică, în dreptul bisericii "Sfinții Apostoli", care, din fericire, nu a împărtășit soarta Bisericii "Sfântul Spiridon" - Vechi (secolul XVII) din imediata vecinătate, demolată în 1985, într-o singură zi. Atestată documentar din secolul XVI, Biserica Sfinții Apostoli a fost restaurata de-a lungul timpului de Grigore Ghica, Constantin Brâncoveanu,

Ștefan Cantacuzino, iar în 1936 de Comisia    Monumentelor

Istorice. Exemplar deosebit de arhitectură medievală, biserica se distinge prin frumusețea ancadramentelor ușii, a ferestrelor și a pisaniei din 1715, bogat sculptată în piatră, cu stema Țării Românești și pajura bicefală a Cantacuzinilor, cu pietrele funerare din interiorul bisericii, cu tâmpla frumos sculptată în lemn de tei.


Biserica Spirea Noua -Printre bisericile cu valoare istorică din sectorul 5 se află și Biserica Spirea Nouă din cartierul Puișor, cu hramul "Adormirii Maicii Domnului", ctitorită în 1768 de un grup de preoți și credincioși din partea locului.


Biserica Sf. Nicolae (Barbatescu Vechi) - Biserica dateaza din secolul XVIII, fiind ridicată

pe moșia boierilor Bărbătești, care aveau terenuri in zona Lupeștilor. Pe aceste locuri, în 1764, mitropolitul Grigorie a ridicat un schit care a luat numele de Bărbătescu, având hramul "Sf. Nicolae". Mai târziu, biserica este refăcută din zid de către enoriași și terminată în 1918 de loan Șelaru. Biserica Sf. Nicolae ( Bărbătescu Vechi) de proporții reduse,cu aspect patriarhal, este profilată pe decorul dezolant al unei construcții neterminate din 1989.


12. , **    .^Biserica Mihai Vodă- Manastirea Mihai Vodă reprezintă una dintre cele mai vechi

construcții din București, datand din anul 1594, ctitorie a domnitorului Mihai Viteazul. Complexul mănăstirii a suferit r multe transformări de-a lungul timpului.

In anul 1985 biserica a fost propusa pentru demolare. Anexele mănăstirii precum si zidul au fost daramate insa in urma memoriilor trimise de unii intelectuali ai vremii către mai multe instituții, Biserica Mănăstirii Mihai Vodă si turnul clopotniței au putut fi salvate.

Translatarea in panta a bisericii a fost făcută pe o distanta de 289 m, edificiul fiind mutat de pe Dealul Mihai Vodă, fosta strada a Arhivelor nr. 2 si pana in locul in care se afla si astazi, Strada Sapientei nr. 4, in apropierea malului Dambovita.


13. MMMM■Biserica llie Gorgan, semnalată în documente la 1629, are o arhitectura mai puțin obișnuta, reprezentata de interiorul în formă de navă centrală, fără pronaos, cu coloanele și stucaturile din lemn, de clopotnița de lemn și de tumul de clopotniță situat deasupra naosului, precum și de cele aproape o sută de trepte de marmură, formând un piedestal care dă o solemnitate monumentală edificiului.


14.    \ JKS9KWE Ansamblul Catedrala Mântuirii Neamului ce urmeaza a fi construit in Sectorul

5 din București, pe Dealul Arsenalului, in imediata apropiere a Palatul Parlamentului reprezintă cel mai mare edificiu avand o suprafața de peste 1800 mp destinata unei capacitatii de 5500 persoane. Catedrala va avea o lungime de 87,60 m, o lățime de 50 m si o inaltime de 95,60 m.


15.    "" In vecinătatea Academiei Militare, în zona Cotrocenilor, alaturi de clădirea Azilului pentru

orfane "Elena Doamna", ridicat în 1862 de soții Davila (sub patronajul Elenei Cuza), se află uitată pe nedrept și lăsată în "ărăsire Capela Azilului. Capela a fost pictată în ulei și tempera de celebrul artist Gheorghe Tattarescu, insa starea uCtuală de ruină a Capelei, cu mormintele părăsite ale soților Davila, precum și statuia Anei Davila, realizată de Karl Storck, lăsată și ea în paragină, necesită intervenții urgente de salvare și restaurare, pentru ca aceste prestigioase vestigii să fie redate circuitului de valori naționale.

Primăria Sectorului 5 va susține mereu inițiativele care promovează mișcarea, sportul de performanță și un stil de viață sănătos. Autoritatea locală s-a implicat, alături de FRT în diverse proiecte de promovare la competiții sportive, beneficiind si de existenta terenurilor sportive de la Arenele BNR.

In domeniul sportului pentru toți trebuie încurajata practicarea individuală și continuă a sportului de către cât mai mulți cetățeni, prin crearea unui cadru social și organizatoric complex și favorizant, susținut de organele guvernamentale în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale. Acestea trebuie sa acționeze pentru stimularea și sprijinirea practicării activităților fizice și sportive de către toate categoriile de cetățeni, fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, în vederea menținerii unei bune stări de sănătate și a consolidării socializării cetățenilor.

Menținerea unei stări optime de sănătate a celor care practică exercițiile fizice în mod conștient și sistematic, precum și creșterea potențialului lor de muncă și de viață; favorizarea proceselor de creștere și optimizare a dezvoltării corporale/ fizice a cetățenilor; dezvoltarea / educarea calității motrice de bază și a celor specifice disciplinelor sportive; formarea unui sistem larg de deprinderi și priceperi motrice și valorificarea lor în planul sportiv - performanțial; formarea și chiar perfecționarea capacității și a obișnuinței de practicare sistematică, corectă și conștientă a exercițiilor fizice cu precădere în timpul liber; promovarea valențelor educative, stabilirea unor relații asociative civilizate și sporirea contribuției educației fizice la socializarea tinerei generații, reprezintă preocupări ale Administrației Publice Locale.

6. Sănătate si calitatea vieții

5    >

Sistemul public de sănătate românesc este încă incapabil să răspundă cerințelor unei societăți moderne în principal din cauza infrastructurii slabe, a insuficienței resurselor umane calificate in mai multe specialități de baza, precum și în contextul unei capacități administrative limitate.

Problemele serviciilor de sănătate sunt legate in principal de calitatea, de capacitatea, dar și de accesibilitatea acestora. De menționat că, la nivelul UE, sănătatea este în continuare considerată ca fiind un domeniu subsidiar, aflat sub responsabilitate națională.

Din datele oficiale ale Recensământului din 2011 la nivelul Capitalei, pe suprafața Sectorului 5 se află un număr de 14 unități medicale, dintre care cinci sunt spitale și/ sau policlinici. Toate aceste instituții nu intră în jurisdicția primăriei c. sector, în cadrul căreia nu funcționează nici o structură responsabilă cu acest domeniu.

Spitalele de pe raza Sectorului 5 sunt: Institutuil de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. "Prof. Dr. D. Hociotă", , Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", ambele cu activități substanțiale în cercetare Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie Imunologie "Cantacuzino" , Spitalul Clinic de Urologie "Prof. dr. Th. Burghele" si Spitalul Universitar de Urgenta București.

Sectorul de sănătate trebuie astfel sa înceapă sa se pregătească deja pentru amplificarea poverii bolilor cronice pe măsura îmbătrânirii populației ajustându-si progresiv capacitatea, inclusiv pregătindu-se sa răspundă nevoilor ce au ca punct de origine nivelul comunitar.

Distribuția dotărilor de sănătate în sectoarele bucureștene

în cadrul etapei de analiză diagnostic, complementar cercetării de birou, vizitelor pe teren și interviurilor cu actorii relevanți pentru dezvoltarea Sectorului 5, s-au utilizat o serie de instrumente pentru obținerea unei imagini cât mai clare a percepției și nevoilor comunității.

în ceea ce privește problemele, principalele aspecte amintite de toate actorii relevanți se referă la aspectul clădirilor, poluarea, numărul mare al câinilor comunitari, precaritatea școlilor si a procesului educațional, salubritatea, transportul, situația străzilor si aleilor dintre blocuri si lipsa locurilor de parcare.

Efectele poluării apei asupra stării de sănătate

Impactul asupra organismului uman al apei cu caracteristici bacteriologice necorespunzătoare folosită în scop potabil se reflectă în morbiditatea prin boli infecțioase cu poarta de intrare digestivă, conform tabelului următor.

Cu toate aspectele necorespunzătoare (mai ales dpdv bacteriologic) ale apei din surse individuale - fântâni, folosită de un procent de peste 10-12 % din locuitorii capitalei și a înrăutățirii calității acestei ape pe perioada inundațiilor, remarcăm faptul că nu s-au semnalat îmbolnăviri digestive ale populației ce a folosit astfel de surse.

Impactul asupra organismului uman al apei cu caracteristici bacteriologice necorespunzătoare folosită în scop potabil se reflectă în morbiditatea prin boli infecțioase cu poarta de intrare digestivă, cu toate aspectele necorespunzătoare (mai ales dpdv bacteriologic) ale apei din surse individuale - fântâni, folosită de un procent de peste 10-12 % din locuitorii capitalei și a înrăutățirii calității acestei ape pe perioada inundațiilor, remarcăm faptul că nu s-au semnalat îmbolnăviri digestive ale populației ce a folosit astfel de surse.

Jectele slabei gestionari a deșeurilor asupra stării de sănătate

Un aspect care trebuie menționat este faptul ca în zonele periferice mai există gospodarii care nu sunt abonate la un agent prestator, astfel încât reziduurile menajere sunt depuse neorganizat la capăt de stradă sau pe terenuri virane. S-a ajuns astfel în situația să existe depozite neorganizate de gunoi, care pot avea un impact puternic asupra sănătății populației.

Consecințele pot fi:

•    impurificarea solului cu consecințe sanitare, sociale și economice, influența negativă asupra psihicului și confortului populației;

•    impurificarea aerului prin gaze de descompunere, cu producerea de mirosuri neplăcute, pericol de incendiu și explozie;

•    impurificarea surselor și instalațiilor de alimentare cu apă și a oglinzilor de apă folosită la îmbăiere prin reziduuri diverse sau prin produși de descompunere (fenoli, nitrați, nitriți, amoniac, pesticide, produse petroliere, germeni patogeni);

favorizarea înmulțirii muștelor, țânțarilor, gândacilor, rozătoarelor - vectori pentru germeni patogeni și producători de disconfort, facilitând transmiterea bolilor digestive și cutanate;

•    antrenarea prin apele meteorice a reziduurilor menajere și stradale în gurile de scurgere ale canalizării cu înfundarea acestora și formarea de colecții de ape stagnante, favorizând dezvoltarea țânțarilor;

•    persistenta în reziduuri a germenilor patogeni, provocatori de boli infecțioase digestive, cutanate, oculare și ORL, precum și afecțiuni respiratorii și alergice.

Reziduurile stradale, la a căror producere participă ca un procentaj important și dezvoltarea explozivă a diferitelor tipuri de comerț stradal, autorizat și neautorizat, produc un aspect urbanistic necorespunzător, inestetic, uneori de-a dreptul murdar al arterelor de circulație. Aceasta situație este generată în principal de existența permanentă a pământului sub forma de praf pe timp uscat sau de noroi în caz de precipitații. Sursa de pământ pe arterele de circulație este excedentul acestuia în zona spațiilor verzi, cu nivelul situat peste cota bordurilor precum și pământul restant în fostele și actualele șantiere de construcții. Astfel, datorită vântului, precipitațiilor, mijloacelor de transport și pietonilor, are loc un transport continuu de pământ pe arterele de circulație, care este antrenat în acest mod în canalizarea orașului, provocând

înfundarea gurilor de scurgere și obturarea conductelor, cu ape stagnante și uneori imposibilitatea evacuării în totalitate a apelor uzate din imobilele de locuit.

Animale abandonate și influența asupra stării de sănătate a populației

Principala problemă în municipiul București o constituie câinii fără stăpân, care își asigură hrana în mare parte din gunoaiele stradale. Ei sunt într-o situație proastă din punct de vedere al sănătății, și constituie un pericol important pentru sănătatea oamenilor care intră în contact cu aceștia (în special copiii).

Aproape săptămânal mass-media relatează cazuri grave în care copii, bătrâni sunt mușcați grav de câinii fără stăpân. Activitatea unităților speciale care se ocupă de strângerea câinilor fără stăpân și castrarea acestora este de multe ori îngreunată chiar de populație, care ia apărarea câinilor fără stăpân, fără să țină cont de pericolul pe care îl prezintă aceștia.

Calitatea locuirii

încălzirea globală este determinată de cantitatea enormă de energie pe care oamenii o produc și o consumă. Pe măsură ce nevoile noastre energetice cresc, devenim din ce în ce mai dependenți de combustibilii fosili (petrol, gaze naturale și cărbune). Utilizarea acestui tip de combustibili, care generează emisii ridicate de CO2, acoperă aproximativ 80% din consumul energetic al UE.

Strategia stabilită de Guvernul României urmărește creșterea gradului de confort termic, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru: încălzire, alimentare cu apă caldă de consum, și în consecință reducerea emisiilor poluante în vederea diminuării efectului de seră la scară planetară.

Dezvoltarea durabilă a mediilor urbane este un proces care schimbă modul de exploatare si valorificare a resurselor, direcția investițiilor si a dezvoltării tehnologice, modul de lucru al instituțiilor, în scopul creșterii bunăstării economice, a echității sociale si calității mediului pe termen mediu si lung (Munier, 2007).

De altfel, în spatiile rezidențiale, componenta locuire se confruntă permanent cu patru dimensiuni: confort (dependent de modele de consum), igienă si sănătate (descarcă toate neconformitătile din celelalte paliere), securitate (inclusiv intimitate) si agresivitate fată de mediul exterior (Clausen si alții, 2003).

Asigurarea unui echilibru între acestea impune si asigurarea durabilității spatiilor de locuit. în municipiul București, prioritară pentru cea mai mare parte a populației este asigurarea confortului si a securității, neglijând multe aspecte Cc..„ tin de igienă si impactul asupra mediului.

Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor din Sectorul 5 București si implicigt creșterea clitatii locuirii, va contribui la reducerea sărăciei energetice (fuei poverty) a proprietarilor de apartamente și garsoniere din aceste blocuri, prin reducerea costurilor cu încălzirea a acestora, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea puterii de cumpărare.

De asemenea, intervenția asupra anvelopei exterioare a blocului de locuințe va permite amelioararea aspectului urbanistic local, aspect ce interesează întreaga comunitate a Sectorului 5.

7. Ordinea publică și siguranța cetățeanului

în scopul asigurării ordinii și liniștii publice, cât și pentru creșterea eficienței pazei obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat s-a înființat Poliția Locala pentru ordine publică. Menținerea unei stări de ordine și siguranță publică corespunzătoare pe teritoriul Sectorului 5 se realizează de către aceasta în cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, precum și alte forțe complementare din sistemul de ordine și siguranță publică.

Pe lângă aceste instituții în segmentul pazei obiectivelor și a altor bunuri de interes public de pe raza Sectorului 5 sunt angrenate societăți de pază, care asigură ordinea și siguranța persoanelor în școlile și liceele de pe raza sectorului. De asemenea se asigură si menținerea ordinii publice și se asigură de buna desfășurare a tuturor acțiunilor artistice, culturale și sportive organizate de primăria sectorului 5.

Ordinea și liniștea publică este asigurată de către polițiști locali. în prevenirea infracționalității un rol important îl au și polițiștii de proximitate ai politiei sectorului 5 de pe raza secțiilor de poliție, bine amplasate în comunitate.

Poliția Locala Sector 5 se organizează și funcționează în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 64 din 24.12.2010, prin preluarea posturilor și personalului Poliției Comunitare sector 5, precum si a structurilor din aparatul de specialitate al Primarului, responsabil cu controlul privind disciplina în construcții, protecția mediului și comerț.

Organizarea si funcționarea Poliției Locale Sector 5, sunt prevăzute de Legea 155 din 14.07.2010 - Legea Politiei jccale si HG 1332 din 29.12.2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și de prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare al instituției.

Poliția Locala Sector 5, este o instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 și sub directa coordonare a Primarului. Poliția Locala Sector 5 se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor.

Situația infracționalității

Pentru a crea o viziune de ansamblu asupra evoluției stării infracționale în perioada 2010-2015 din analiza datelor operative rezultă că din punct de vedere judiciar criminalitatea a avut un curs ascendent prin creșterea numărului faptelor de natură să afecteze climatul de siguranță în rândul cetățenilor, și implicit criminalitatea stradală. Din gama infracțiunilor stradale reținem furturile de toate genurile, tâlhăriile, vătămări corporale prin lovire sau alte violențe, distrugere în paguba avutului public (spații verzi, mobilier urban, etc.), înșelăciunile și alte genuri de fapte pedepsite de lege.

Având in vedere situația infractionalitatii, prezenta administrație considera foarte importanta asigurarea creșterii siguranței cetățeanului prin supravegherea permanenta cu camere de luat vederi a zonelor sensibile, cu grad ridicat de infracționalitate pentru a putea determina condițiile ce favorizează fenomenul infracțional precum si pentru identificarea in stare incipientă a infracțiunilor in vederea luării de măsuri pentru reducerea acestora și prevenirea criminalității și a faptelor ilicite prin creșterea factorului psihologic si totodată a gradului de incredere fata de instituțiile direct responsabile in asigurarea siguranței si securității cetățeanului.

Sistemul de supraveghere video necesar a fi implementat va asigura monitorizarea zonelor de interes de pe raza sectorului 5 București si va permite:

•    Monitorizarea stării de intretinere a salubrității din Sectorul 5;

•    Supravegherea permanentă a unor zone cu risc ridicat de producere de evenimente si de infracționalitate;

•    Prezentarea directă si intuitivă a situației zonelor monitorizate;

•    Asigurarea determinării din timp a condițiilor care favorizează apariția si evoluția unor evenimente;

•    Micșorarea timpului de răspuns in cazul intervențiilor pentru situații de urgență si criză;

•    Gestionarea eficientă a resurselor materiale si umane;

•    Prevenirea infracțiunilor si a operațiunilor ilegale;

•    Asigurarea de probe juridice;

•    Crearea factorului psihologic pentru scăderea infracționalității in zonele de risc;GRADUL DE VULNERABILITATE


• umttâ administrativa > centura rutiera a Bucurosului i ret ©a stradali majoră a Bncuaețtlulul t ■ limită du sector

i etoroonle naturale importanto    ,


vulnerabilitatea sociala vulnerabilitate sociala puternică vulnerabilitate sociali -popuf ape lânârl vulnerabilitatea cea mal mică vulnerobibtoto ho că. populație imbotrânlta

Sursa MDRAP


vulnerabilitate puternica funcționată


Harta infracțiunilor sesizate in București

Politia locala are printre altele următoarele atribuții:

-    menține ordinea si liniștea publica in zonele si locurile stabilite

-    menține ordinea publica in imediata apropiere a unităților de invatamant publice, a unităților sanitare publice, in parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piețe, cimitire, precum si in alte asemenea locuri publice aflate in proprietatea si/sau in administrarea unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine si siguranța publica;

-    constata contravenții si aplica sancțiuni,

-    participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce compun sistemul integrat de ordine si siguranța publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale;

-    asigura fluenta circulației pe drumurile publice din raza teritoriala de competenta, avand dreptul de a efec' semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru indeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege in domeniul circulației pe drumurile publice;

-    constata contravenții si aplica sancțiuni pentru incalcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

-    constata contravenții si aplica sancțiuni pentru incalcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclisti, conducători de mopede si vehicule cu tracțiune animala;

-    constata contravenții si aplica sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația in zona pietonala, in zona rezidențiala, in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

5. CARACTERISTICI ECONOMICE

1. Cadru General

Economia sectorului este dominată în cea mai mare parte de funcțiile capitalei, populația activă a acestuia fiind legată de unitățile care își desfășoară activitatea aici. Regiunea București-llfov reprezintă cea mai mare aglomerare industrială a României, în care sunt prezente toate ramurile industriale. Declinul industrial treptat de după '90 a dus la pierderea a numeroase locuri de muncă, iar închiderea accelerată a multor întreprinderi ineficiente a accentuat diminuarea forței de muncă din industrie și migrarea ei către sectorul terțiar.

Comerțul, activitățile de depozitare, distribuție, administrație- gospodărie comunală, construcții au avut o evoluție rapidă, astfel încât regiunea se distanțează ca nivel de dezvoltare de celelalte regiuni, în ciuda poziției geografice nefavorabile.

Cu o creștere susținută în ultimii șapte ani (1998-2004), PIB-ul pentru Regiunea București- Ilfov (5.616,7 euro/locuitor în anul 2004) a fost de aproximativ două ori mai mare decât media la nivel național (2.932,9 euro/locuitor). în consecință și productivitatea muncii, calculată ca raport între valoarea adăugată brută regională (VABR) și populația ocupată, evidențiază faptul că Regiunea București-llfov prezintă cel mai înalt nivel între celelalte regiuni ale țării (11.451 euro/persoană ocupată față de media națională de 6.194,8 euro/persoană angajată)*.

Sectorul serviciilor este bine dezvoltat, cu precădere în ceea ce privește telecomunicațiile, intermedierile financiare, educația și cercetarea, transportul și depozitarea, turismul și serviciile culturale, serviciile către întreprinderi (inclusiv software) și comerțul. Având în vedere funcția de capitală pe care o îndeplinește Bucureștiul, administrația publică concentrează, de asemenea, un număr important de angajați.

în anul 2005 în Regiunea București-llfov erau active 2 parcuri industriale din totalul celor 34 înregistrate la nivel național. După forma de proprietate ambele parcuri industriale sunt private, acoperind o suprafață de 33,07 ha.

Accesul întreprinderilor la societatea informațională este încă scăzut. Doar 12,2% din întreprinderile din Regiunea București-llfov sunt conectate la internet, existând 13,6 computere la 100 de angajați. 60,1% din computerele întreprinderilor sunt conectate la internet.

2. Structura agenților economici

Bucureștiul cuprinde șase sectoare administrative, cu disparități semnificative în termeni de structura populației, ocupare, acces la educație, număr total de întreprinderi operaționale în cadrul granițelor lor și performanțe economice.

Unul dintre principalele avantaje ale mediului de afaceri este rata de regenerare a agenților privați. Astfel, în fiecare an ponderea companiilor nou înființate o depășește pe cea a companiilor ce ies de pe piață. în manieră generală, acestă situație reflectă o reactivitate bună a agenților economici, în ansamblul lor, față de cererea de pe piață.

în evidențele Registrului Comerțului București figurează un total de 29.346 firme care au sediu si ale 11.562 care au punct de lucru-filială în sectorul 5. Numărul agenților economici care isi desfasoara activitatea pe raza sectorului 5 este de 15.232 din totalul de 144.803 la nivelul Municipiului București.

Bucureștiul concentrează 54% din investițiile străine in România. Capitala generează peste 14% din produsul intern brut al tarii si reprezintă zona unde sunt plasate 21% din companiile active in România


Peste 170.000 muncitori în platformele industriale din București, care au locuit în apropierea locului de muncă, au fost concediați între 1990 și 1995, ca o consecință a restructurării industriale, care a generat degradare fizică, de mediu și socială. Zonele urbane poluate, unde au fost operaționale până în anii 90 marile întreprinderi din industriile mecanică, metalurgică și chimică, sunt, în prezent, doar parțial re-convertite în facilități de depozitare sau în unități mici de producție, cu suprafețe mari ne-utilizate. Nivelul înalt de poluare este agravat și de traficul în creștere.


In economia sectorului 5 București se observă dispariția agenților economici mari și foarte mari în favoarea unităților mijlocii și mici de producție și mai ales de prestări servicii. De aici, flexibilitatea crescută în adaptarea la regimul economiei de piață, si implicit si în asigurarea unor servicii destinate populației.

Agenti economici:activi/inactîvi


r

r 40%

L

60% ,

1


■ Activ «Inactiv


Principalele firme care isi desfasoara activitatea pe raza sectorului 5 sunt:

RCS & RDS SA NN ASIGURĂRI DE VIATA SA TRANSENERGO COM SA STRABAG SRL GLAXOSMITHKLINE SRL

CHS AGRITRADE ROMANIA SRL INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL SCHENKER LOGISTICS ROMANIA SA

Criza economică a afectat dinamica investițiilor imobiliare și implicit ritmul de dezvoltare economică al zonei a scăzut. Sectorul se confruntă cu multe probleme ce constituie impediment în regenerarea urbană:

-    Majoritatea terenurilor sunt proprietate privată ceea ce constituie un avantaj din punctul de vedere al utilizării eficiente dar și un dezavantaj în cazul dezvoltării și extinderii infrastructurii de transport, de utilități și a infrastructurii socialețcentre sociale, unități școlare,spitale,etc.), procesul de expropriere fiind dificil.

-    Proprietatea privată a utilităților publice (apă, canal, gaze) presupune diluarea autorității administrației locale asupra furnizării acestor servicii.

-    Lipsa căilor de acces face dificilă aprovizionarea locuitorilor din zonă și aproape imposibilă intervenția mașinilor de pompieri și a ambulanței.

-    Pentru a ajunge la linia de centură a orașului trebuie folosite rute ocolitoare . ipsa accesului direct la linia de centură îngreunează transportul de mărfuri și și face dificilă dezvoltarea anumitor afaceri în zonă.

Sectorul serviciilor este bine dezvoltat, cu precădere în ceea ce privește telecomunicațiile, intermedierile financiare, educația și cercetarea, transportul și depozitarea, turismul și serviciile culturale, serviciile către întreprinderi (inclusiv software) și comerțul. Având în vedere funcția de capitală pe care o îndeplinește Bucureștiul, administrația publică concentrează, de asemenea, un număr important de angajați.

Investițiile directe cu impact semnificativ în economie, au fost în creștere cu 40% față de perioada corespunzătoare a anilor anteriori, (Agenția Romana pentru Investiții Străine (ARIS)). Puțin peste 40% din cifra de afaceri a activităților economice din București este concentrată în sectorul 1, 17,2% în sectorul 2 și 13,5% în sectorul 3, în timp ce aproape 30 % fiind investiții în sectoarele 4, 5 si 6 ale Municipiului București.

Unele distruse de incendii sau calamitati naturale, altele pur si simplu căzute prada timpului, piețele din sectorul 5 erau, pana nu de mult, aproape nefrecventabile. In doar cativa ani, piețele au trecut prin procese de modernizare si extindere, iar acum se prezintă ca veritabile complexe comerciale.

In sector sunt dezvoltate mai multe complexe comerciale agroalimentare, respectiv

D Piața agroalimentară 13 Septembrie 0 Piața agroalimentară Cotroceni 0 Piața agroalimentară Ferentari D Piața agroalimentară George Coșbuc 0 Piața agroalimentară Rahova

Piața 13 Septembrie s-a confruntat timp de 8 ani cu probleme legate de revendicarea terenului. Primăria Sectorului 5 a castigat procesul in cauza si in consecința se vor efectua in scurt timp lucrări de modernizare si pentru aceasta piața.

La fel se vor reabilita si cellalte piețe, fiecare dintre ele se afla intr-o zona istorica ce este nedesar a fi revitalizata .

S-a luat in calcul si menținerea si promovarea ideii infiintari unor piețe agroalimentare volante, care sa satisfaca nevoile locuitorilor prin amplasarea acestora in vecinătatea blocurilor. O astfel de piața volanta funcționează cu succes pe platoul din fata Academiei Militare.

Centrele comerciale prezente pe raza sectorului sunt: LIBERTY CENTER, CENTRUL PROSPER, KULTHO MARRIOTT, VULCAN VALUE CENTRE

Liberty Center a fost deschis în data de 1 noiembrie 2008, în partea de sud a Bucureștiului, la intersecția a doua bulevarde principale - Calea Rahova și Progresului - și are aproximativ 26.000 mp suprafață închiria bilă. Situat la o distanță de doar 2 km față de Piața Unirii, având acces excelent cu transportul în comun (5 linii de tramvai si 2 linii de autobuz) care facilitează legătura centrului comercial cu zonele principale ale orașului, peste 600 locuri de parcare gratuit, Liberty Center oferă o gamă completă de produse și servicii dispuse pe 3 etaje de shopping, entertainment, restaurante și servicii

Centrul comercial Vulcan Value Center, o investiție de aproape 50 mii. euro, pentru care se estimează venituri din chirii de 4,1 mii. euro pe an, si-a propus sa schimbe conceptul de vanzare in retail din zona pe care o deservește. Proiectul dezvoltat de fondul de investiții sud-african New Europe Property Investments (NEPI) in Rahova este 95% inchiriat.

Prosper Piaza este un complex comercial conținând magazine fashion, electronice, bijuterii, parfumuri, banca, supermarket, piața si multe altele.

Toate centrele comerciale si toate supermarketurile si hiper marketurile dezvoltate in sector, prezintă un mar" potențial pentru crearea de locjuri de munca pentru cetățenii sectorului si astfel promovarea investiilor viitoare in teritoriu.

Zona sectorului 5 s-a manifestat și ca un important centru economic și industrial, fiind reprezentată de întreprinderi precum uzina Vulcan, Electromagnetica, întreprinderea textilă „Unirea”, S.C. Muntenia S.A., Fabrica de bere Rahova, S.C. Romtrans S.A. aflată în una din vechile case ale complexului fostei Burse a Vămilor, din Calea Rahovei, nr. 196, precum și alte obiective de importanță majoră.

Industria Iutei a avut o dezvoltare majora pe teritoriul sectorului 5, producând o gamă diversificată de articole naturale, ecologice și biodegradabile fabricate din fire de iută 100% sau bumbac. Producând totodată sfoară din iută, fire din iută, saci din iută, țesături iută, covoare din iută.Avand in vedere lipsa pieței de desfacere, aceasta este in proces de vanzare si pe teritoriul acesteia se va construi un centru comercial DEDEMAN, care sa creasca economia locala.

Inerentă progresului tehnologic, precum si pentru pregătirea investițiilor, activitatea de cercetare - dezvoltare constituie o componentă decisivă pentru orice activitate economică în competiția alerta pentru eficientă.

3. Perspective investiționale

Procesul de dezindustrializare înregistrat după 1990 a afectat puternic sectorul 5, cauzând atât numeroase suprafețe dezafectate (surse pentru infracționalitate) cât și un număr mare de șomeri. Aceste aspecte au accentuat segregarea socială la nivelul zonei.

De altfel, activitățile economice sunt ezentate de mici ateliere, ce utilizează de regulă forță de muncă masculină, fără cerințe de pregătire profesională, iar în foarte multe cazuri fără acte (munca la negru).

Orașul cu cei mai multi locuitori din tara, pe primul loc in topul centrelor industriale si comerciale din Romania si al zecelea oraș din Uniunea Europeana după numărul de locuitori, Bucurestiul este unul dintre orașele din Romania cu o istorie bogata, construita insa si pe legende inedite.

In dezvoltarea economică a sectorului 5 București se observă dispariția agenților economici mari și foarte mari în favoarea unităților mijlocii și mici de producție și mai ales de prestări servicii. De aici, flexibilitatea crescută în adaptarea la regimul economiei de piață, implicit în asigurarea unor servicii destinate populației. Un cadru oportun pentru dezvoltarea infrastructurii economice din Sectorul 5 este reprezentat de proiectele legislative în privința Parteneriatului Public Privat, precum și a infrastructurii de afaceri (parcuri industriale, incubatoare de afaceri, parcuri științifice și tehnologice și clustere).

Țînând cont de profilurile dominante ale activităților economice din sector, planurile de dezvoltare trebuie să genereze efecte de multiplicare și integrare, astfel prezenta administrație are in vedere 2 strategii prioritare 1. compensarea nivelului inegal de dezvoltare economico-urbanistică si 2. capitalizarea resurselor economice existente în patrimoniul sau pe teritoriul Sectorului 5

In acest sens, prezenta administrație va promova dezvoltarea a unui:

• Parc științific și tehnologic

o capitalizează resursele fixe oferite de vechile platforme industriale de pe teritoriul Sectorului o oportunitate de regenerare a platformelor industriale și vecinătăților acestora, o existenta de terenuri virane

Principalul impact pozitiv pe care o astfel de strategie l-ar avea se regăsește în domeniile specifice cercetării și dezvoltării științifice, din țară și regiune. Totuși, se estimează că poate exista și un puternic efect pozitiv cu efecte de multiplicare economică asupra antreprenorilor din teritoriul Sectorului 5 ce activizează în domeniile construcțiilor, amenajărilor interioare și serviciilor de arhitectură. Aceste domenii sunt puternic reprezentate în rândul companiilor ce activează pe îritoriul Sectorului 5 din București, si ar avea ca rezultat regenerarea zonelor industriale dezafectate pentru industrii creative, crearea unui HUB de industrii creative si regenerarea urbana a zonelor Ferentari, Fabriaca de Bere Rahova, ect.

Pe modelul incubatoarelor de afaceri se pot dezvolta zone de lucru pentru start-up-uri din industrii creative sau altele de noua generație. Această strategie poate avea un impact benefic dual:

o integrarea pe piața muncii și în activități productive a unei generații profund marcate de lipsa de activitate: conform datelor oficiale, în regiunea București-llfov se înregistrează o absorbție scăzută pe piața muncii a tinerilor cu studii superioare - aprox. 40% anual. Această situație, cuplată cu evidența fenomenului de brain-drain (pierderea talentelor) dovedesc necesitatea imperioasă de a stimula activitățile economice ce pot să ocupe forța de muncă tânără calificată.

o exploatarea și specializare într-o zonă de activitate economică pentru care cererea la nivel global prezintă o creștere exponențială.

în cadrul economiei mondiale actuale, se relevă o dinamică specifică a fluxurilor de capital. Până în etapa crizei conomico-financiare din 2008, majoritatea investițiilor străine (FDI) în România veneau din zona Uniunii Europene (UE) sau a Statelor Unite ale Americii (SUA). în momentul de față, factori geopolitici și economici fac ca o sursă importantă de potențiale investiții străine în România să vină din China sau Orientul Mijlociu. Investițiile chineze în Românie sunt parte a unei tendințe generale de inserare pe piața Europei de Est, în timp ce investițiile străine din Orientul Mijlociu survin pe fondul instabilității politice din regiune, ca urmare a evenimentelor caracterizate de „Primăvara Arabă”. Astfel, în timp ce capitalul chinezesc poate fi atras prin prisma unei strategii de colaborare națională, capitalul din zona Orientului Mijlociu este mai degrabă atras prin programe de relaționare directă cu oamenii de afaceri din regiune, în căutare de investiții

sigure (ex: Parteneriate Publice Private) într-o zonă stabilă atât din punct de vedere economic, cât și politic.

6. CARACTERISITICI URBANISTICE

1. Context teritorial

Situat în partea de sud-vest a Bucureștiului, cu prelungiri în zona județului Ilfov, care conduc spre orașele Giurgiu și Alexandria, sectorul 5 se învecinează la est cu sectorul 4, la nord cu sectoarele 1 și 3 și la vest cu sectorul VI, desfășurându-se pe o suprafață de 29 km2, cu o populație de cca 270.000 de locuitori.

Accesibilitatea și mobilitatea între județul Ilfov și Sectorul 5 se realizează în principal prin Șoseaua Alexandriei si București - Măgurele.

în cadrul municipiului București, Sectorul 5 are legături facile atât cu zona centrală prin bulevardul Kogalniceanu, Bulvardul Regina Elisabeta si Spaiul Independentei.

Elaborarea și aprobarea pentru prima dată în ultimii 60 de ani, în 2000, a unui Plan Urbanistic General pentru București, a conturat cadrul legal și tehnic de dezvoltare urbanistică a orașului.

în acest moment, din punct de vedere urbanistic, zona de sud a sectorului este alcătuita din locuințe de tip semirural, zone cu funcțiuni industriale și de depozitare , zone de gospodărie comunală, zone pentru activități comerciale, zonă de locințe colective,zona de teren agricol intravilan și o mare zonă destructurată cu teren aflat în proces de construire.

în conformitate cu prevederile Planului de Urbanism General, zona ar urma să se dezvolte în zone mite cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțime maximă P+4, locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu sau fără rețele edilitare, subzone de unități mici și mijlocii productive și de servicii, zonă de gospodărie comunală, zonă de sere,culoare de protecție față de infrastructura tehnică.

în ultimii 10 ani zona aflată în perimetrul sus amintit a făcut obiectul investițiilor imobiliare. în această zonă cea mai mare parte a terenurilor sunt parcelate în vederea construirii de locuințe.

ZONAREA FISCALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ZONAREA FISCALA A TERITORIULJUI SECTORULUI 5

In conformitate cu Hotararea Consiliului General al Municipiului București, nr. 143/2003 privind reglementările urbanistice pe zone si categorii de folosința a teritoriului Municipiulii București, Sectorul 5 are următoarea zonara fiscala si delimitările teritoriale ale acestuia.

55

ÎNCADRAREA PE ZONE - SECTORUL 5

REGLEMENTARI URBANISTICE DE ZONARE FISCALA A TERITORIULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL 2004

ANEXA G

Conform amendamentului la Hotărârea nr. 143 / mai 2003


SECTOR 5Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.

....../.....05.2003 cu privire la “Reglementările urbanistice

do încadrare pe zone sl categorii de folosința a teritoriului Municipiului București, pentru anul 2004**, pentru aplicarea prevederilor OO nr. 30/2002, a HG nr. 1278/2002 si a HCGMB nr. 301/2002.

Dinamismul trecerii terenurilor din categoriile extravilan in intravilan, conform PUG aprobat, nu permite demarcarea unei limite definitive a teritoriului Intravilan; Clasarea pe categoriile extravilan “I", “II" sl “III" se face conform precizărilor din Anexa A.

ZONA A

ZONAB

ZONAC

ZONAD

LIMITA DE SECTORSURSA: PMB

Intravilan

•    5 - A: ZONA “A” - reprezentată grafic în culoare ROȘIE. _____

Delimitată prin teritoriul cuprins între arterele de circi^țt^fA/ț^ț.

Splaiul Independentei, mal drept, numere pare si imparkxinctusiy’țîraprietatilecare au o latura adiacenta arterei, de la Sos. Cotroceni pana la^tr.    :

Limita administrativa a sectorului 5 - sector 1, panațjla B-aO&Wil kogalniceanu;

B-dul Mihail Kogalniceanu, numere pare si imparei 'ihUiN^fwLidtatife.care au o latura adiacenta arterei, de la Podul Operei (Splaiul Indepetidra^Lpaii^nî’Oileâ Plevnei (Piața Mihail Kogalniceanu) (limita administrativa a sectorului 5 - sector-’'i)K

Piața Mihail Kogalniceanu, numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei;

B-dul Regina Elisabeta (limita administrativa a sectorului 5 - sector 1), numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la Piața Mihail Kogalniceanu pana la Calea Victoriei;

Calea Victoriei (exclusiv) (limita sector 3), de ia B-dul Regina Elisabeta pana la Splaiul Independentei (Piața Națiunile Unite);

Piața Națiunile Unite, numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei;

limita administrativa sector 5/4, pana la intersecția cu str. Constantin Istrati;

Str. Constantin Istrati numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, intre limta sector 4 si Sos. Viilor;

Str. di; Constantin Istrati numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, între Sos Viilor si str. Progresului

Str. Veseliei, numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei de la str. Progresului până la str. Doina;

Str Doina, numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la Str. Veseliei pana la str. Nasaud;

Str. Nasaud, numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la str. Doina pana la Str. Progresului;

Str. Progresului, numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la Str. Nasaud pana la Calea Rahovei;

Calea Rahovei, numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la Str. Progresului pana la Str. Mihail Sebastian;

Str. Mihail Sebastian, numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la Calea Rahovei pana la Calea 13 Septembrie,

Calea 13 Septembrie, numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la Str. Mihail Sebastian la Drumul Sării;

Limita sector 5/6 (Drumul Sării, Bd. Geniului, Sos. Cotroceni), pana la Splaiul Indendentei;

•    5 - B : ZONA ”B” - reprezentată grafic în culoare PORTOCALIE.

Delimitată prin teritoriul cuprins între arterele (le circulație:

Calea 13 Septembrie (exclusiv), de la Drumul Sării pana la Str. Mihail Sebastian;

Str. Mihail Sebastian (exclusiv), de la Calea 13 Septembrie pana la Calea Rahovei;

Calea Rahovei (exclusiv), de la Str. Mihail Sebastian, pana la Str. Progresului;

Str. Progresului (exclusiv), de la Calea Rahovei pana la Str. Nasaud;

Str. Nasaud (exclusiv), de la Str. Progresului pana la Str. Doina;

Str. Doina (exclusiv), de la Str.Nasaud pana la str. Constantin Musat;

Str. serg. Constantin Musat numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei;

Calea Ferentarilor (exclusiv) de la serg. Constantin Musat pana la Sos. Salaj;

Sos. Salaj (exclusiv), de la Calea Ferentarilor pana la Str. Amurgului;

Str. Amurgului (exclusiv), de la Sos. Salaj pana la Sos. Alexandriei;

Sos. Alexandriei - numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, pana la intersecția cu Str. Botorca;

Str. Ion Conea numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la prelungirea str. Botorca pana la limita de sud-vest a Depoului/Autobaza R.A.T.B.;

Perimetrul Depoului/Autobaza R.A.T.B. pana la prelungirea str. Tăcerii; prelungirea str. Tăcerii, de la limita Depou pana str. Lacul Mare;

str./Lacul Mare numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei,

Sos. Alexandriei numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la str. Lacul Mare pana la str. Mărgeanului;

str. Mărgeanului numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei;

Str. Petre Ispirescu (exclusiv de la Str. Mărgeanului pana la Calea 13 Septembrie.

•    5 - C : ZONA ”C” - reprezentată grafic în culoare GALBENĂ.

Delimitată prin teritoriul cuprins între arterele de circulație:

Str. Petre (spirescu numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la Calea 13 Septembrie pana la Str. Mărgeanului ;

Str. Mărgeanului (exclusiv) ;

Sos Alexandriei (exclusiv) de la str. Mărgeanului si str. Lacul Mare;

Str Lacul Mare (exclusiv);

prelungire limita de nord-est Depou R.A.T.B. pana la limita de sector;

Limta sector 5/6 pana la str. Petre Ispirescu.

Delimitată prin teritoriul cuprins între arterele de circulație:

Sos. Alexandriei (exclusiv) de la str. Botorca pana Ia str Amurgului ;

Str. Amurgului numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei;

Sos. Sălaj numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la Calea Ferentarilor pana la str. Amurgului;

Calea Ferentarilor inclusiv proprietățile caic au o latura adiacenta artere, de la sos. Sălaj la str. serg. Mușat Constantin;

Str. serg. Mușat Constantin (exclusiv);

Str. Doina (ecxlusiv), de la str. Serg. Mușat Constantin pana la str. Veseliei;

Str. Veseliei (exclusiv), de la str. Doina si str. Progresului ;

Str. Dr. Constantin (strati (exclusiv), de la str. Progresului pana la limita sector 4/5 ;

Limita sector 4/5 pana la B-dul Pieptănari;

B-dul Pieptănari numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la limita de sector 4/5 pana la Calea Ferentarilor;

Calea Ferentarilor numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta artere, de la B-dul Pieptănari si str. Spiralei,

Str. Spiralei numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei de la Calea Ferentarilor pana la str. Bachus;

Str. Bachus numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la str. Spiralei pana la str. Salviei;

Str. Salviei numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la str. Bachus pana la str. Semănătorului;

Str. Semănătorului numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la str. Salviei pana la str. Vasile Poenaru;

Str. Vasile Poenaru numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei;


Sos. Salaj numere impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei de la str. Vasile Poenaru pana la Drumul Bragadiru;

Sos. Salaj numere pare inclusiv proprietățile care au o lattft^aSJiațe^ațarterei, de la Drumul Bragadiru pana la str. Pucheni;

de la Sos. Salaj pana la str. Racaciuni;    (I

Str. Racaciuni numere pare si impare, inclusiv piWrtctfltî

arterei;    __

Str. Teius numere pare si impare, inclusiv proprietățile o^^u^y la str. Racaciuni pana la str. Abatajului;


Str. Pucheni numere pare si impare, inclusiv propiie/itil/c£r^^"a lkturSadiacenta arterei, fu o latura adiacenta adiacenta arterei, de

Str. Abatajului numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei;

Sos. București - Măgurele numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la str. Abatajului pana la Intrarea București - Măgurele ;

Intrarea București - Măgurele numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura


adiacenta arterei;

Str. Nepturt numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la Intrarea București - Măgurele si str. Vârtejului;

Intrarea Neptun numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la Intrarea București - Măgurele pana la Drumul Movila;

Drumul Movila numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, pana la limita administrativa a municipiului;

limita administrativa a municipiului, de la Drumul Movila pana la Sos. Alexandriei.

Sos. Alexandriei numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la limita administrativa a municipiului pana la str. Botorca.

Delimitată prin teritoriul cuprins între arterele dc circulație:

Prelungirea Ghencea (limita administrativa sector 5/6), de la limita adininisttrativa a municipiului pana la Intrarea Pepinierei;

Limita sector 5/6 adiacenta Intrării Pepinierei;

prelungirea limitei sector 5/6 pana la prelungirea str. Condorului;

Str. Condorului numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, intre prelungirea limitei sector 5/6 pana la Drumul Cooperativei;

Drumul Cooperativei numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la str. Condorului pana la str. Mateiu Caragiale;

Str. Mateiu Caragiale numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei;

Intrarea Cooperativei numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei;

Drumul Cooperativei numere pare si impare, inclusiv proprietățile care au o latura adiacenta arterei, de la Intrarea Cooperativei pana la limita administrativa municipiu;

Limita administrativa municipiu, de la Drumul Cooperativei pana la Prelungirea Ghencea (limita sector 5/6).

•    5 - D : ZONA ”D reprezentată grafic în culoare VERDE.

Delimitată prin teritoriul cuprins între arterele de circulație:

Drumul Movila (exclusiv) de la limita administrativa municipiu pana la Intrarea Neptun; Intrarea Neptun (exclusiv),

Str. Neptun (exclusiv), de la str. Vârtejului pana la Intrarea București - Măgurele;

Intrarea București - Măgurele (exclusiv);

Sos. București - Măgurele (exclusiv), de la Intrarea București - Măgurele pana la str. Abatajului;

Str. Abatajului (exclusiv);

Str. Teius (exclusiv), de la str. Abatajului pana la str. Racaciuni;

Str. Racaciuni (exclusiv);

Str. Pucheni (exclusiv), de la str. Racaciuni pana la Sos. Salaj;

Sos. Salaj - numere pare (exclusiv), de la str. Pucheni si Drumul Bragadiru ;

Sos. Salaj - numere impare (exclusiv), de la Drmul Bragadiru pana la str. Vasile Poenaru ; Str. Vasile Poenaru (exclusiv) ;

Str. Semănătorului (exclusiv), de la str. Vasile Poenaru pana la str. Salviei;

Str. Salviei (exclusiv), de la str. Semănătorului pana la str. Bachus ;

Str. Bachus (exclusiv), de la str. Salviei pana la str. Spiralei;

Str. Spiralei (exclusiv), de la str. Bachus pana la Calea Ferentarilor;

Calea Ferentarilor (exclusiv), de la str. Spiralei pana la B-dul Pieptănari;

B-dul Pieptănari (exclusiv), de la Calea Ferentarilor pana la limita administrativa sector 4/5 Limita sector 4/5, de la B-dul Pieptănari pana la limita administrativa municipiu;

Limita administrativa municipiu, de la limita administrativa sectoe 4/5 pana la Drumul Movila.

Delimitată prin teritoriul cuprins între arterele de circulație:

Drumul Cooperativei (exclusiv), de la limita administrativa municipiu si Intrarea Cooperativei;

Intrarea Cooperativei (exclusiv);

Str. Mateiu Caragiale (exclusiv);

Drumul Cooperativei (exclusiv), de la str. Mateiu Caragiale si str. Condorului ;

Str. Condorului (exclusiv), de la Drumul Cooperativei si prelungirea limitei administrative sector 5/6 ;

Limita administrativa sector 5/6 de la Intrarea Pepinierei pana la prelungirea străzii Lacul Mare;

prelungirea str. Lacul Mare, de la limita administrativa sector 5/6 pana la prelungirea limitei de nord a Depoului R.A.T.B.;

limita nord - NV a Depoului R.A.T.B pana la str. Ion Conea;

Str. Ion Conea (exclusiv), de la limita vest a Depoului pana la prelungirea străzii Botorca; Sos. Alexandriei (exclusiv), de la str. Botorca pana la limita administrativa a municipiului; limita administrativa a municipiului, de la Sos. Alexandriei pana la Drumul Cooperativei.

DISTRIBUȚIA SPAȚIALA A POPULAȚIEI TINERE


sector 3

FW'* 1

%


<KP4Sursa: MDRAP

0 caracteristică importantă, cu impact asupra acțiunilor specifice privind viabilizarea zonelor de locuit, o constituie prezența unor ansambluri de locuințe colective (blocuri cu apartamente) realizate prin planuri urbanistice și de investiții distincte.

DENSITATEA LOCUIRII.... Umilă «tonlnlstratMl    oefiaitalea locuirii    1,71.2,16 mm 2 63-2,87

— centura futfrr* a Bucuretfuliai    pw'-wn*) losuln'o ocupilo

nolea st redata majora o ttucurestmilul    mm J.18-3,41 mm 2.87-3,26

■■■» I Imită do «retor

■■■ elemente naturale importante    2.41 -2,81 mm 3 26-3.89

DISTRIBUȚIA SPAȚIALA A LOCUIRII

. • _. 1 IntilA admlnlutraltva —— centura rutieri a BtlCUtd^MuIlfi

locuire in regim individual pe toi

■ ■ -<

relea stradala maforfl a Bucurestmlul

1 Itntli do sector

aaao clement» naturale importante

DISTRIBUȚIA SPAȚIALA A LOCUINȚELOR COLECTIVEMedia preturilor te tipuri de teren

MEDIE PREȚ TEREN LIBER (EUR/MP)MEDIE PREȚ APARTAMENT CU 2 CAMERE (EUR/MP)

s


MEDIE PREȚ APARTAMENT CU 3 CAMERE (EUR/MP)

Media preturilor terenurilor pe sector


ZONAâ    ZONA 2    ZONA 3    ZONA 414CO

1200

1000

800

600

400

200
Sursa: MDRAP


Clădiri

Ponderea în funcție de regimul de înălțime


■    Clădiri - Regim înălțime P

■    Clădiri - Regim înălțime P+1

■    Clădiri - Regim înălțime P+2

■    Clădiri - Regim înălțime P+3

■    Clădiri - Regim înălțime P+4

■    Clădiri - Regim înălțime P+5

■    Clădiri - Regim înălțime P+6 Clădiri - Regim înălțime P+7

□    Clădiri - Regim înălțime P+8 Clădiri - Regim înălțime P+9

□    Clădiri - Regim înălțime P+10 și peste

□    Clădiri - Regim înălțime N/A

Total clădiri = 7332

Clădiri

Ponderea în funcție de anul în care au fost realizate


■    Clădiri ante 1919

■    Clădiri 1919- 1945 Clădiri 1946 - 1960

«Clădiri 1961 - 1970

■    Clădiri 1971 - 1980

■    Clădiri 1981 - 1990 Clădiri 1991 -2000 Clădiri 2001 - 2005 Clădiri 2006-2011 Clădiri perioada - N/A

Total clădiri = 7332

La nivelul Sectorului 5 rețeaua stradală e compusă din de artere și mari bulevarde în administrarea Primăriei Municipiului București

Din analiza infrastructurii rutiere reiese faptul ca este necesară identificarea în teren și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii rețelelor secundare rutiere. Pentru aceasta este necesară dezvoltare în detaliu a planului de mobilitate, aflat în curs de elaborare la data redactării prezentului document, pentru întreaga rețea de străzi secundare a sectorului. Totodată prin introducerea sensurilor unice pe străzile secundare ale sectorului și regândirea întregului sistem de circulație se vor elimina punctele negre de blocaj rutier. Recalcularea timpilor de semaforizare și introducerea semafoarelor inteligente ar putea conduce pe termen scurt și mediu la o reducere a timpilor de așteptare și implicit la o creștere a fluenței.

Măsura în care spațiul de la bordură stradală și suprafețele pietonale nereglementate sunt folosite pentru parcare, este determinată de cererea zonei și de disponibilitatea alternativelor din afara străzii. Restricțiile se pot aplica, în general, numai atunci când, într-o anumită zonă, oferta este depășită de cerere, unde problemele de securitate sunt cauzate de parcare sau pentru a îmbunătăți zonele centrale istorice.

Parcările în afara infrastructurii rutiere de tipul celor subterane sau supraterane pot constitui o alternativă. Totuși aceste soluții sunt costisitoare, necesitând pe lângă construcția propriu-zisă intervenții de modificare a oțelelor edilitare din subteran dar și a acceselor pietonale folosite curent de cetățeni. Pentru construcția spațiilor de parcare subterane sau supraterane sunt necesare investiții de minim 120.000 euro per obiect, la care se adaugă costurile necesare devierii rețelelor edilitare. De asemenea, prețul de utilizare al acestor sisteme trebuie controlat variabil astfel încât pentru navetiștii de lungă ședere și pentru rezidenți tariful să fie unul redus pentru a crește gradul de ocupare. Pentru parcajele temporare orare tarifele de utilizare se recomandă a fi mai ridicate pentru a reduce traficul din orele de vârf și pentru a promova modalitățile de utilizare în afara orelor de vârf.

Pentru fluidizarea traficului se recomandă construcția de parcări, amplasate în vecinătatea zonelor aglomerate. Costul sistemului depinde în primul rând de racordarea la infrastructura dedicată transportului public (ex. linii de tramvai sau metrou deservite). La acesta se adaugă, în primul rând, costurile de construire și mentenanță a parcării precum și cele legate de personal. în cazul în care investiția inițială este publică, dar serviciul devine atât de popular încât se transformă într-unul profitabil, autoritatea publică poate concesiona operarea parcarlor pe bază de contract către operatorii de transport public.

Din punct de vedere al transportului în comun, Sectorul 5 este deservit de rețeaua de transport public de suprafață, administrată de RATB, și rețeaua de transport subteran administrată de METROREX. Toată suprafața sectorului este acoperită de transportul public de călători cu distanțe maxime de aproximativ 500m până prima stație de transport public din orice punct al sectorului..

Gradul mediu de uzură al parcului inventar de vehicule RATB (http://ratb.ro/docpdf/statistic 20i2.pdf) era la nivelul anului 2012 3,26% pentru tramvaie, 1,89 pentru troleibuze și 14,20% pentru autobuze. Astfel, pentru încurajarea utilizării transportului public, dar și pentru a asigura siguranța călătorilor, sunt necesare investiții majore în inventarul de vehicule destinate transportului public.

Totodată, în vederea refuncționalizării fostelor zone industriale este obligatorie, pe lângă o regândire a sistemului public de transport în comun, o proiectare tehnico-edilitară urbană a viitoarei trame pentru a asigura accesibilitatea potențialilor noi rezidenți.

Sistemul de transport public nu este funcțional pe termen lung într-un areal limitat și trebuie să aibă posibilitatea de a se dezvolta și în zonele de influență învecinate. Astfel, la nivel metropolitan a fost înființată Autoritatea Metropolitană de Transport București (AMTB) , prin Ordonanța de Guvern Nr.21/2011, ca instituție publică sub controlul Ministerului Transporturilor. AMTB are în lucru o strategie, pentru stabilirea priorităților și coordonarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de transport și pentru asigurarea furnizării eficiente a serviciilor în întreaga zonă metropolitană. Conform propunerilor existente, AMTB va organiza, autoriza, coordona, monitoriza și controla serviciile de transport public de persoane, cu autobuze, în zona metropolitană. O altă inițiativă urmărește înființarea Autorității Executive de Transport 72

Metropolitan București (AETMB) sau înființarea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care se va concentra pe managementul metropolitan, în special prin asigurarea unui transport integrat la nivelul zonei București și zonelor de influență.

în ceea ce privește modurile alternative de transport, acestea sunt aproape inexistente la nivelul Sectorului, lipsind spațiile amenajate destinate pistelor de biciclete.

Pentru creșterea accesibilității și mobilității pe termen mediu la nivelul Sectorului 5 se recomandă:

•    aplicarea regulamentului local cu privire la parcarea neregulamentara

•    completarea semnalizării rutiere folosind indicatoare/marcaje de orientare și ghidaj

•    realizarea unor piste de bicicliști pentru creșterea mobilității urbane și reducerea poluării

•    dezvoltarea sistemelor de parcaje rezidențiale particularizate la funcțiunile socio-economice

•    repararea si modernizarea aleilor dintre blocuri si sistematizarea verticala a parcărilor aflate pe domeniul public al sectorului 5

•    montarea unor baterii de incarnare pentru mașini electrice pentru promovarea consumului alternativ pentru mașini electrice cu scopul de a reduce emisiei de CO2

•    achiziționarea de mașini electrice pentru politia locala a sectorului 5 pentu a promova reducerea consumului de carburant convențional

2. Dezvoltare Urbana

Conform Strategiei Naționale privind schimbările climatice, îmbunătățirea legislației privind amenajarea teritoriului și urbanismul va contribui la limitarea extinderii urbane necontrolate. Construcția și reabilitarea spațiilor verzi vor continua să reprezinte o prioritate pentru administrația publică locală și va trebui susținută prin derularea unor proiecte finanțate atât din bugetele locale, naționale cât și din proiectele finanțate de organismele financiare internaționale. Pădurile periurbane sau centurile verzi ale localităților și marilor orașe reprezintă o prioritate constituind o sursă naturală de stocare a carbonului. Pentru dezvoltarea și întreținerea lor sunt necesare programe de extindere a spațiilor verzi și în vecinătatea zonelor urbane.

Strategia Europa 2020 stabilește o abordare mai largă care vizează utilizarea eficientă a resurselor în Europa. Acest lucru înseamnă delimitarea creșterii economice de utilizarea resurselor, sprijinirea tranziției către o economie cu “misii scăzute de gaze cu efect de seră, creșterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie, modernizarea uansporturilor și promovarea eficienței energetice - acțiuni care vor afecta orașele europene.

Orașele alcătuiesc doar două procente din suprafața pământului, totuși în ele trăiesc mai mult de jumătate din populația lumii. în Europa, proporția locuitorilor din mediul urban este chiar mai mare. Astăzi, aproape 75% dintre europeni locuiesc în orașe și zone urbane, iar până în 2020 ponderea este de așteptat să crească la 80%. Supraaglomerarea, poluarea datorată traficului și zgomotului, precum și emisiilor industriale sunt doar câteva dintre problemele care trebuie să fie monitorizate în mod constant pentru a obține o înaltă calitate a vieții fără costuri ridicate pentru mediu.

Politicile și măsurile UE în sprijinul unui mediu urban de calitate pentru cetățeni sunt în continuă evoluție. Datorită problemelor noi de mediu care apar pe parcurs, politici și programe suplimentare sunt dezvoltate pentru a menține mediile urbane curate, verzi și sănătoase.

Orice structură socio-spațială se formează între cel puțin doi indivizi, între care se stabilește o relație, prin prisma spațiului ca suport. Ei comunică prin intermediul spațiului care căpătă dimensiune de limbaj. în urma interacțiunii cu 73

spațiul, individul imprimă acestuia o imagine proprie, formată în urma percepției „spațiului trăit”. (A. Fremont, 1976:23) Individul este, înainte de toate, un actor social raportat la un spațiu, deoarece împărtășește referințele unui grup, prin care este posibilă realizarea comunicării. Este o ființă socială, deoarece în existența cotidiană individul participă la situații comune obiective, opinii, practici și strategii generate de alți actori.

în funcție de complexitatea relațiilor dintre componentele grupurilor sociale și teritoriile pe care le ocupă, și ținând cont de distanțele fizice și sociale stabilite între elemente, se disting următoarele structuri socio-spațiale: imediate, temporare sau efemere, simple și complexe.

Structurile socio-spațiale urbane sunt formate dintr-un mozaic de cartiere și suburbii. Din punct de vedere fizic, cartierul constituie o porțiune de spațiu, mai mult sau mai puțin individualizată și reperabilă în cadrul orașului. Cartierul urban este o traducere spațială a diversității grupurilor sociale, care au fost produse în urma diviziunii muncii. (J.Y. Anthier, 2006:23)

Cel mai important element al vecinătății urbane îl reprezintă identificarea individului cu zona în care locuiește, unde își desfășoară o mare parte din activitățile cotidiene. Acest fenomen include celelalte elemente care, reunite, creează vecinătatea. De amintit este și importanța vechimii vecinătății și a interacțiunilor ce au loc între indivizii din comunitate, vecinătate și interacțiunile grupului cu restul spațiului din afara vecinătății.

în cadrul vecinătății se poate observa existența unor caracteristici diferite ale grupurilor ce o alcătuiesc, acest diferă în funcție de vechimea locuirii în zonă, de gradul de coeziune internă și interacțiune a membrilor, dar și de intensitatea sentimentului de apartenență la comunitate și de elemente privind structura socială a comunității.

Comunități defavorizate - Sector 5

COMUNITĂȚI MARGINALIZATE LA NIVELUL REGIUNII BUCUREȘTI ILFOV


City wiL'i no atona disadvanlagod oo employnieni tJiniension ' 07- 173% j 17 3 - 34.7 %

| 34.7 - 51.9 %

| 51.9-74.0%

[ 74.0 • 100 %

I I Rs;iur*

CZ) K-st


Fka intervale /epresfrrd qulnlileâ câiculdhlit â’. hatarjl uibdii le vel Data scorce: Nts. Populaton and Hov9inj Cansis 2011 Cartagrapfty ESRl.ArcGIS 10 1

Sursa Agenția de dezvoltare București Ilfov

City w«h n<? marginali araas :    ;

0-2-1,9%

Kg 1,9-4 1%

Bl 4.1 - 8.6 % m 6.8 . 12.9 % mi 12.9-47.2%

ftajiuna Jutftt


CHIUIA.;


3UCHAR&SI - SECTOR 6'


BUCW63L - aeC'JM 5


L0UFTEÂ


OTOP6HI


ilîCHARgȘT • SijCtQR


:,-_yo.ukrAHi


BUCKAKE3T -SSC1OR2


Șl;CHAH=5r-5EClCR3


PANTEUWJM


BHAGADIIW ;.


MĂGURELE


POPEȘTI.

LEORPEM


SUCHARE5T- SECTOR

The intfrvals racresenl qumtites eatelHatetf at național arțar» level. Data sourc-r NlS. PopUalkjn snj Hcusing Cen-îJS 2011 Caifegraahy ESRl.ArcGIS 10 1

Sursa Agenția de dezvoltare București Ilfov

TAB2. POPULAȚIE, GOSPODARII SI CLĂDIRI LA RECENSĂMÂNTUL DIN ANUL 2011 - REZULTATE PRELIMINARE ROMANIA PE JUDEȚE, MUNICIPII SI ORAȘE, COMUNE

POPULAȚIE STABILA

din care:

Numărul

gospodăriilor

populației

Numărul mediu de persoane pe o gospodărie a populației

Numărul

clădirilor

din care:

Populația stabila din gospodăriile populației

Clădiri cu

locuințe 11

Ambele sexe

Masculin

Feminin

Ambele

sexe

Masculin

Feminin

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mun. București

1677985

777433

900552

1654880

766127

888753

692019

2.39

113863

113382

A. MUNICIPII SI ORAȘE

1677985

777433

900552

1654880

766127

888753

692019

2.39

113863

113382

- Sector 1

194608

88595

106013

187357

85114

102243

80191

2.34

28576

28422

- Sector 2

304523

140098

164425

301611

138368

163243

126630

2.38

24885

24792

- Sector 3

342541

157917

184624

341207

157224

183983

152940

2.23

13251

13208

- Sector 4

261306

121498

139808

259531

120570

138961

104908

2.47

11609

11549

- Sector 5

241585

114959

126526

239023

113263

125760

93964

2.54

26385

26353

- Sector 6

333422

154366

179056

326151

151588

174563

133386

2.45

9157

9058

Sursa: insse.ro


TAB10. LOCUINȚE CONVENȚIONALE PE FORME DE PROPRIETATE LA RECENSĂMÂNTUL DIN ANUL 2011 - REZULTATE PRELIMINARE ROMANIA PE JUDEȚE. MUNICIPII SI ORAȘE, COMUNE

\l

CT>


Numărul locuințelor convenționale

Locuințe convenționale după forma de proprietate

Privata particulara

De stat

Privata de grup

Cooperatista

Asociativa

A cultelor religioase

Număr

in % fata de

total

Număr

in % fata de

total

Număr

In % fata de

total

Număr

In % fata de

total

Număr

In % fata de

total

Număr

In % fata de

total

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mun. București

803794

790569

98.4

11009

1.4

1819

0.2

17

*

117

263

A. MUNICIPII SI ORAȘE

803794

790569

98.4

11009

1.4

1819

0.2

17

-

117

263

- Sector 1

104872

102651

97.9

1900

1.8

247

0.2

7

25

*

42

- Sector 2

153589

151455

98.6

1931

1.3

125

0.1

-

-

25

*

53

- Sector 3

170205

167326

98.3

2342

1.4

417

0.2

c

41

74

-Sector 4

120438

118434

38.3

1300

1.1

637

0.5

5

1

6

1

se

1

- Sector 5

102382

100739

98.4

1431

1.4

186

0.2

-

5

21

- Sector 6

152308

149964

98.5

2105

1.4

207

0.1

-

-

15

17

a — o * Z

C "O


•'i

g


cx> xr cm cn o> co

s s s s


...... ÎS

m cn 'tf <o x—

83SS 8


cq r-~ tp cm a ud


’î    cm    t-    xx-    cm

u)    cm    t~    c3    cd

r-    o    v-    t-    cm

'-o    r—    '.o    t-~    co

c5>    *-»    'O    -r~    <5>


CO C3 O v— CM CO

S58S §8


H-

0


oh

3


E

=3


E fi


■s


-s


IO    x—    CO    IO    UD    x—

O    r^~    •£    cr>

55    r-    <o    m    t~    -rr

cn    cn    x—    o    cm    r—

co    co    (o    ■<—    co    -»r


x-    x—    IO x- CD UD CO x-


8 8 88


<X> OD «O OO xf CO


X—    C-    CM    10    O    tO

xț    -ț    ,r    n,    S.

2    3    fc    £    3

cn    xr    <o    -r-    cT)    J)


X— CO <O cn IO cn co <o co r-~- co co cn Cn cn <n cn cn


x—    x—    xf CT) (\J Xf


n- r— i-_ r~-


cp Ci

o> g S? ‘ g


CM O> UD CQ CM

feSSȘ 8


£?

3


CM CM    ——


cm co xr o o o


U'l 10

o S


S

O

-O


Conform datelor Recensământului populației din 2011 - Sectorul 5 este sectorul cu cel mai mic număr al populației dintre cele 6 sectoare ale Bucureștiului. Cu toate acestea, în acest sector se înregistrate cea mai mare densitate la nivel de locuință, ceea ce denotă un număr relativ mic al locuințelor, raportat la celelalte sectoare. Din ultimul tabel se poate observa, totodată, slaba dotare a locuințelor din acest sector, înregistrâdu-se un procent sub media municipiului în ceea ce privește alimentarea cu apă, accesul la canalizare, sau dotarea locuințelor cu baie sau grup sanitar.

NEOFORT BIZ IMOBILIARE este un nou proiect imobiliar ce va fi dezvoltat in zona 13 Septembrie ■ Drumul Sării, sector 5, București. Conform cu cele declarate de dezvoltator pe pagina sa web de prezentare, acest proiect este un ansamblu rezidențial destinat familiilor de tineri, care cauta o locuința bine conectata la mijloacele de transport către centrul orașului si mai multe centre comerciale.

Un aspect util ii prezintă faptul ca, deși apartamentele sunt poziționate in oglinda, acestea au la fiecare apartament mare un corespondent similar dar cu o dimensiune mai mica.. Din punct de vedere al aprovizionării, in zona sunt supermarketurile Megaimage, Prosper Mall etc. Pana in Unirii sau Cotrocenii faceți 5-7 minute cu mașina.

Dezvoltatorul a concesionat de la Primăria sector 5 un teren pentru locuri de parcare destinate locatarilor. Acestea vor fi repartizate in ordinea solicitării cu contract ADP. Prețul prezentat in oferta conține finisajele la cheie si toate utilitat'1'' funcționale.

Confort Urban Residence Rahova, cel mai mare proiect imobiliar din sectorul 5 al Capitalei, face parte din categoria selecta a ansambluri rezidențiale din Capitala. Bazele proiectului au fost puse in anul 2012 când au inceput primele lucrări de construcție, iar de la inceputul anului 2013 Confort Urban Residence Rahova a livrat anual cate 8 blocuri complet finalizate, cu un număr de aproximativ 500 de apartamente.

Promenada comerciala din cadrul ansambluilui are un număr mare de spatii comerciale si spatii de recreere asigurantd astfel necesitățile locuitorilor ansamblului de locuințe.

Confort Urban Residence Rahova este dezvoltat pe o suprafața de teren de peste 40.000 mp in sectorul 5 al capitalei, mai exact pe Șoseaua Salaj, cu acces ușor din Calea Rahovei, in imediata apropiere a marilor centre si galerii comerciale din zona.

7. CARACTERISITICI INSTITUȚIONALE

Administrația publică, cu precădere cea locală, îndeplinește un rol de facilitator și reglementator al cadrului în care au loc schimburile economice între actorii din mediul de afaceri, iar lipsa unor obiective și direcții de acțiune clare pentru stimularea unei dezvoltări sustenabile a economiei s-a datorat și unei capacități administrative limitate a instituțiilor administrației publice locale. Aceste aspecte au condus la stabilirea unor priorități de consolidare a capacității administrative și dezvoltarea unor strategii de reformă a administrației publice, cum ar fi Strategia de reformă accelerată a administrației publice 2004-2006, care a stat la baza dezvoltării Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 (PO DCA), precum și alte documente programatice în domeniu.

Capacitatea administrativă este cel mai adecvat descrisă ca fiind ansamblul resurselor materiale, instituționale și umane de care dispune o unitate administrativ-teritorială, precum și acțiunile pe care le desfășoară aceasta pentru exercitarea competențelor stabilite prin lege.ț Legea nr. 195 / 2006 LEGEA-CADRU a descentralizării,cap 1, art. 2.). Este vorba despre acea componentă a unei organizații care constă în utilizarea eficientă a resurselor umane, financiare, materiale și a procedurilor pentru realizarea eficace a activităților specifice și atingerea obiectivelor strategice și operaționale stabilite.

Procesul de modernizare a administrației publice locale se bazează, între altele, pe conștientizarea impactului cesteia în procesul de dezvoltare economică și comunitară locală și necesitatea implementării unor instrumente moderne de management al politicilor publice locale și de promovare a unei culturi a planificării strategice, a monitorizării și evaluării gradului de îndeplinire a obiectivelor publice și de utilizare a resurselor în mod eficient.

întărirea competențelor și condițiilor de luare a deciziilor a fost recunoscută în cadrul proceselor de reformă a administrației publice derulate în România, fiind incluse inițiative vizând dezvoltarea capacității de formulare a politicilor publice, planificare strategică și evaluare, îmbunătățirea calității fundamentărilor și analizelor prezentate factorilor de decizie.

Percepția comunității de afaceri rămâne nefavorabilă cu privire la eforturile pe care aceasta trebuie să le facă pentru a corespunde cu cerințele de informare ale autorităților publice, iar această percepție se va menține dacă o procedură standard pentru evaluarea și reducerea barierelor administrative ale legislației emise, nu va fi dezvoltată. Absența capacităților și practicilor de evaluare reprezintă o deficiență semnificativă, atât în ciclul de management, cât și în ciclul de responsabilizare.

Percepția mai degrabă negativă a opiniei publice cu privire la eficacitatea proceselor și activităților derulate la nivelul administrației publice reflectă slaba eficacitate organizațională. Problema identificată este reprezentată de nevoia de a continua și coordona inițiativele de modernizare care au fost finanțate în ultimii șase ani. Abordarea logică este aceea de a grupa inițiativele privind analiza de structuri și sisteme, investițiile în capacitatea administrativă a resurselor umane, mai ales la nivelul funcționarilor publici de conducere.

1. Resurse umane

în cadrul Consiliului Local al Sectorului este bugetat un număr total de 400 posturi, funcționari publici (_) sau

personal contractual (_), organizați într-un număr de_direcții subordonate Primarului, Vice-primarului și

Secretarului.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici reprezintă cadrul normativ general aplicabil funcției publice și funcționarilor publici, perfecționarea profesională a funcționarilor publici reprezentând o secțiune importantă a acesteia, instituind totodată atât dreptul cât și obligația funcționarilor publici și a autorităților publice în care aceștia își desfășoară activitate, de a-și îmbunătății continuu 79

pregătirea profesională și de a dobândi noi abilități și competențe. în cursul anului 2015, un număr de_angajați

ai Primăriei Sectorului 5 au participat la cursuri de formare profesională, însă proiectele care se vor implementa în domeniul capacității administrative includ sesiuni de formare a personalului.

Din analiza efectuată în cadrul Consiliului Local, rezultă că au fost sau sunt în implementare un număr de 10 proiecte, dintre care două sunt destinate unor măsuri de întărire a capacității administrative sau dezvoltării resurselor umane. Resursa umană este cea mai importantă resursă a unei organizații întrucât prin intermediul personalului sunt gestionate toate activitățile acesteia.

Cunoștințe în domeniul managementului financiar, economic, legislativ, managementului resurselor umane, analiza și managementul politicilor publice sunt deosebit de utile pentru personalul administrațiilor locale, fie județene sau locale, în perspectiva sarcinilor pe care aceștia trebuie să le îndeplinească în activitatea operațională, cotidiană, dar și în cea de natură strategică sau în cadrul proiectelor.

2. Proceduri

Eforturile de reformă a administrației publice din ultimii ani s-au concentrat pe reducerea barierelor administrative, reducerea timpului de răspuns la problemele apărute și o apropiere mai mare de cetățeni a administrației publice. Toate aceste direcții de acțiune sunt preponderent în sarcina administrației publice locale.

Inițiativele precum îmbunătățirea reglementărilor, sprijinirea implementării reformelor privitoare la conceperea politicilor publice locale prin formarea diferitelor categorii de personal implicate în acest proces sau prin revizuirea procedurilor de lucru existente, precum și prin organizarea de consultări privind procesul de elaborare a politicilor locale sunt instrumente eficiente care vor fi folosite în procesul de reașezare a raporturilor între administrația locală și cetățeni sau mediul de afaceri.

Dezvoltarea unor domenii vitale în administrația publică, precum domeniul juridic, al resurselor umane, al auditului și al contabilității vor fi sprijinite atât în maniera unor reforme individuale cât și în manieră integrată. Astfel, câteva posibile operațiuni indicative din acest domeniu major sunt: sprijinirea modernizării structurilor consiliului local; dezvoltarea unei metodologii de evaluare a costurilor administrative generate de reglementările adoptate la nivel local asupra cetățenilor și tmediului de afaceri etc..

Procedurile operaționale existente in cadrul Primăriei Sectorului 5 sunt cele prezentate in tabelul următor, menționam ca acestea sunt ineficiente si incomplete. Având in vedere modificările legislative din ultimul an, precum si modificările organigramei de funtionare a consiliului local si a aparatului de specialitate, trebuiesc adaptate, modificate si reviziutpentru a asigura funcționalitatea sistemului.

Nr.crt

Denumire document

Cod document

Nr. ed /

rev

Data reviziei

Nr.

exemplare

PROCEDURI DE SISTEM

1

Controlul documentelor

PS-01

1/0

2

Controlul înregistrărilor

PS-02

1/0

3

Managementul funcțiilor sensibile

PS-03

1/0

4

Delegarea de competențe și responsabilități

PS-04

1/0

5

Semnalarea neregulilor

PS-05

1/0

6

Monitorizarea performanțelor

PS-06

1/0

7

Organizarea ședințelor comisiei SCIM

PS-07

1/0

8

Managementul riscurilor

PS-08

1/0

9

Evaluarea controlului intern managerial

PS-09

1/0

10

Comunicarea

PS 10

1/0

Serviciul administrativ, aprovizionare, achiziții

c

1

Elaborare program anual achiz publice

PO-AP-01

1/0

2

Achiziții

PO-AP-02

1/0

3

Licitație deschisa

PO-AP-03

1/0

4

Licitație restrânsă

PO-AP-04

1/0

5

Dialog Competitiv

PO-AP-05

1/0

6

Negocierea cu publicare de anunț

PO-AP-06

1/0

7

Negocierea tara publicare de anunț

PO-AP-07

1/0

8

Cererea de oferte

PO-AP-08

1/0

9

Concurs de soluții

PO-AP-09

1/0

10

Aprovizionare

PO-AP-10

1/0

Serviciul intretinere, transport

1

Desfasurarea activitatilor parcului auto

PO-APIT-01

1/0

Registrul Agricol

1

Registru agricol

PO-RA-01

1/0

2

Atestat de producător

PO-RA-02

1/0

3

Contracte de arenda

PO-RA-03

1/0

Cadastru

1

Emiterea titlurilor de proprietate

PO-FF-01

1/0

2

Modificarea sau corectarea titlurilor de proprietate

PO-FF-02

1/0

3

Vanzarea terenurilor in extravilan

PO-FF-03

1/0

Birou buget

1

Buget de venituri si cheltuieli

PO-DEB-01

1/0

2

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile

PO-DEB-02

1/0

3

Finanțarea cheltuielilor de personal

PO-DEB-03

1/0

4

Finanțarea cheltuielilor cu bursele

PO-DEB-04

1/0

5

Efectuarea plăților pentru obiective de investiții

PO-DEB-05

1/0

6

Finanțarea cheltuielilor materiale

PO-DEB-06

1/0

7

Finanțarea cheltuielilor de capital

PO-DEB-07

1/0

8

Lista obiectivelor de investiții publice

PO-DEB-08

1/0

9

Obiective investiții noi

PO-DEB-09

1/0

Birou financiar contabilitate

1

întocmire Bilanț Contabil

PO-DEFC-01

1/0

2

Stat de plata

PO-DEFC-02

1/0

3

Control Financiar Preventiv Propriu

PO-DEFC-03

1/0

4

Completarea Registrului Jurnal

PO-DEFC-04

1/0

5

Completarea Registrului Inventar

PO-DEFC-05

1/0

6

Completarea Registrului de casa

PO-DEFC-06

1/0

7

Registru cartea mare

PO-DEFC-07

1/0

8

Casari mijloace fixe

PO-DEFC-08

1/0

9

Incasari si plăti numerar prin caserie

PO-DEFC-09

1/0

10

Intrări ieșiri stocuri

PO-DEFC-10

1/0

11

ALOP

PO-DEFC-11

1/0

12

Evidenta angajamentelor

PO-DEFC-12

1/0

13

întocmirea Ordonantarilor de plata

PO-DEFC-13

1/0

14

Stat salarii

PO-DEFC-14

1/0

15

Inventarierea elementelor de activ si pasiv

PO-DEFC-15

1/0

16

Sprijin financiar unitati de cult

PO-DEFC-16

1/0

17

Reevaluarea patrimoniului

PO-DEFC-17

1/0

Urbanism

1

Emitere autoritatie de construire

PO-URB-01

1/0

2

Eliberare certificat de urbanism

PO-URB-02

1/0

81

3

Regularizare taxa autorizare

PO-URB-03

1/0

4

Elab.temelor program si coord.activ.proiectantilor

PO-URB-04

1/0

Biroul spatii de locuit si spatii cu alta destinație

1

închirierea,actualizarea,evidenta si gestionarea contr.de închiriere a locuințelor din fd.locativ

PO-SLSAD-01

1/0

2

Evidenta,administrarea,gestionarea,intretiner ea si exploatarea fd.locativ

PO-SLSAD-02

1/0

3

Vanzarea locuințelor din fd.locativ

PO-SLSAD-03

1/0

Compartiment Audit Public Intern

1

Audit public intern

PO-API-01

1/0

Biroul relații mass-media si documentare

1

Organizarea conferințelor de presa

PO-RMMD-01

1/0

2

Accesul la informațiile de interes public

PO-RMMD-02

1/0

3

Deplasările externe

PO-RMMD-03

1/0

Compartiment experti etnie rroma

1

Activitatea de incluziune a cetățenilor romani apartinand minorității rome

PO-EERR-01

1/0

Direcția juridica

1

Reprezentarea in instanța

PO-DJ-01

1/0

2

Tratarea petițiilor

PO-DJ-02

1/0

3

Graficul de circulație a documentelor juridice

PO-DJ-03

1/0

4

Avizarea documentelor cu caracter juridic

PO-DJ-04

1/0

5

Organizarea activ.de inmanare a citațiilor

PO-DJ-05

1/0

Compartimentul securitate si sanatate in munca Pî

>l

1

Instruirea in domeniul SSM

PO CSSM-01

1/0

2

Comitetul de ssm

PO CSSM-02

1/0

3

Evaluarea riscurilor

PO CSSM-03

1/0

Serviciul organizarea muncii si managementul calitatii muncii

1

Ocupare posturi vacante

PO-OMMCM-01

1/0

2

Elaborarea Statului de funcții

PO-OMMCM-02

1/0

3

Fise post

PO-OMMCM-03

1/0

4

Competenta, conștientizare, instruire

PO-OMMCM-04

1/0

5

Evaluare personal

PO-OMMCM-05

1/0

6

Dosar personal

PO-OMMCM-06

1/0

7

REVISAL

PO-OMMCM-07

1/0

8

Dispoziții resurse umane

PO-OMMCM-08

1/0

9

întocmire si eliberare adeverințe

PO-OMMCM-09

1/0

10

Ocupare posturi vacante contractuali

PO-OMMCM-10

1/0

11

Desfasurarea activitatii comisiei de disciplina

P0-0MMCM-11

1/0

12

Consiliere etică

P0-0MMCM-12

1/0

13

Protecția avertizorilor

P0-0MMCM-13

1/0

14

Prevenirea si gestionarea fraudelor, a faptelor de corupție

P0-0MMCM-14

1/0

15

Prevenirea si soluționarea conflictelor de interese

P0-0MMCM-15

1/0

16

Elaborare,actualizare,aprobare ROF

P0-0MMCM-16

1/0

Compartimentul Relații cu Asociațiile de proprietari si Locatari

1

înființarea asociațiilor de proprietari

PO-UP-CRA-01

1/0

2

Activitatea primăriei in relația cu asoc.de proprietari

PO-UP-CRA-01

1/0

3

Controlul financiar contabil si de gestiune la asoc.de proprietari

PO-UP-CRA-01

1/0

Serviciul Gospodărie Comunala

1

Eliberarea de avize pentru lucrări la rețelele tehnico-edilitare

PO-UP-GC-01

1/0

2

înregistrarea vehiculelor

PO-UP-GC-01

1/0

82

3

Prevenirea inzapezirii

PO-UP-GC-01

1/0

Serviciul Inspecție Gospodărie Comunala si probleme edilitare

1

Repararea străzilor

PO-UP-IGCPE-01

1/0

2

Gestionarea câinilor fara stapan

PO-UP-IGCPE-01

1/0

3

Sistemul de colectare a deșeurilor

PO-UP-IGCPE-01

1/0

4

Gestionarea serviciilor publice de gospod.comunala

PO-UP-IGCPE-01

1/0

Serviciul Verificare Lucrări Edilitare si Reabilitare Termica

1

Reabilitare termica

PO-UP-SRE-01

1/0

Serviciul Autoritate Tutelara

1

Instituirea tutelei pentru persoana pusa sub INTERDICȚIE

PO-SAT-01

1/0

2

Aprobarea darii de seama si descărcarea de gestiune a tutorelui

PO-SAT-02

1/0

3

Prevenirea separării copilului de familie

PO-SAT-03

1/0

4

Efectuarea anchetelor psihosociale

PO-SAT-04

1/0

Serviciul Evidenta Electorala

1

întocmirea, transmiterea si actualizarea listelor electorale

PO-SEE-01

1/0

2

Utilizarea registrului electoral

PO-SEE-02

1/0

Seviciul Secretar

at, Consiliu Local

1

Informații interes public

PO-SSCL-01

1/0

2

Transparenta decizionala

PO-SSCL-01

1/0

3

Activitatea de secretariat la cabinetul primarului

PO-SSCL-01

1/0

4

Arhivare

PO-SSCL-01

1/0

5

Arhivare

PO-SSCL-01

1/0

6

Protecția informațiilor clasificate

PO-SSCL-01

1/0

7

Pregătirea si transmiterea documentelor aferente ședințelor Consiliului Local

PO-SSCL-01

1/0

8

Hotărârile Consiliului Local

PO-SSCL-01

1/0

9

Emiterea dispozițiilor

PO-SSCL-01

1/0

Comp.prognoze urbanistice,

panouri publ.firme luminoase

1

Avizarea si autorizarea firmelor

PO-PUAPP-01

1/0

2

Avizare si autorizare a sistemelor publicitare

PO-PUAPP-02

1/0

3

Aprobarea PUD

PO-PUAPP-03

1/0

Comp.Relații cu publicul, audiente, reclama

tii, sesizări

1

Audiente

PO-RPAR-01

1/0

2

Soluționarea reclamatiilor

PO-RPAR-02

1/0

Birou Evidenta Populației

1

înregistrarea si actualizarea datelor

PO-EP-01

1/0

2

Eliberarea actelor de identitate

PO-EP-02

1/0

3

Date cu caracter Personal

PO-EP-03

1/0

4

Eliberarea pașapoartelor

PO-EP-04

1/0

Serviciul Stare Civila

1

Stare civila

PO SC-01

1/0

Direcția manag

ement proiecte

1

Scrierea si inaintarea cererilor de finanțare

PO-MP-01

1/0

2

Implementarea proiectelor

PO-MP-02

1/0

3

Etape in elab.SDL

PO-MP-03

1/0

Informatica

1

Funcționare sistem informatic

PO-INF-01

1/0

3. Resurse materiale si financiare

»

83

Fondurile europene nerambursabile au o pondere nesemnificativă în nivelul veniturilor consiliului local. Majoritatea veniturilor Cosiliului Local au provenit din transferuri de la bugetul de stat prin redistribuirea sumelor provenite din impozitul pe profit și cotele defalcate din TVA sau subvenții și activitatea de impozite și taxe locale.

Principalele nevoi de consolidare rezultate atât în urma analizelor întreprinse, la nivelul departamentelor Primăriei Sectorului 5, au relevat următoarele direcții de consolidare a capacității administrative și instituționale:

•    Formarea profesională a personalului;

•    Dotarea materială (echipamente IT și alte materiale);

•    Informatizarea unor procese.

•    Crearea si promovarea unor noi proceduri de lucru

•    Comunicarea intra/ interinstituțională;

Din punct de vedere al capacității financiare necesare pentru susținerea unor proiecte de investiții prioritare pentru Sector, autoritățile locale au la dispoziție alte soluții complementare:

•    în funcție de limita de îndatorare atinsă de unitatea administrativ-teritorială, (de până la 25 %, conform legii), contractarea unor împrumuturi rambursabile de la instituții bancare,

•    Elaborarea și implementarea unor proiecte finanțate din fondurile europene nerambursabile aferente perioade de programare 2014-2020. Fondurile Structurale și de Investiții aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 reprezintă o oportunitate importantă pentru autoritățile locale.

•    Implementarea de proiecte finantabile din Programul National de Dezvoltare Locala, susținut de către Ministerul Dezvoltării.

•    Implementarea de proiecte finantabile de Compania Naționala de Investiții, susținute de către Ministerul Dezvoltării.

Obiectivele tematice pentru dezvoltarea României

Provocări de dezvoltare


Obiective tematice


COMPETITIVITATEA


Programul Operațional Competitivitate Programul Operațional Regional Programul Operațional Capital Uman Programul Operațional Competitivitate Programul Operațional Regional

PO Capital Uman

PO Dezvoltarea Capital Uman


1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării


2.    îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informatice și de comunicare

3.    Creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol și a sectorului pescuitului și acvaculturii

8.    Promovarea ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă

9.    Promovarea incluziunii sociale și


OAMENII Șl SOCIETATEA

INFRASTRUCTURA


RESURSELE


Programul Operațional Regional / CLLD PO Competitivitate PO Capital Uman PO Regional

Programul Operațional Competitivitate Programul Operațional Infrastructură Mare Programul Operațional Regional Programul Operațional Infrastructură Mare Programul Operațional Regional Programul Operațional Infrastructură Mare

Programul Operațional Infrastructură Mare Programul Operațional Regional


combaterea sărăciei

10. Investirea în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții

2. îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informatice și de comunicare 7. Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor apărute în infrastructura rețelelor importante

4.    Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

5.    Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor

6.    Protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor


ADMINISTRAȚIA Șl GUVERNAREA


Programul Operațional Capacitate Administrativă Programul Operațional Regional Programul Operațional Competitivitate


11. Creșterea capacității instituționale și o administrație publică eficientă 2. îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informatice și de comunicare

8. CALITATEA SI PROTECȚIA MEDIULUI

1. Protecția Mediului

Din punct de vedere al amplasamentului, pe raza Sectorului 5 se regăsesc patru parcuri cu o suprafață totală de 38,4 ha.

S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA S.A. este instituția ce răspunde de gestionarea domeniului public al Sectorului 5. Din obiectivele acesteia amintim: asigurarea curățeniei spațiilor verzi, întreținerea, amenajarea și reamenajarea lor, plantarea și întreținerea materialului dendrofloricol conform reglementărilor legale în vigoare; menținerea spațiilor amenajate în conformitate cu utilitatea lor inițială; executarea lucrărilor de cosire, udare și însămânțare a spațiilor verzi din aria de responsabilitate; executarea de toaletări de copaci (coronament), precum și plantări de diferite specii de arbuști; efectuarea curățeniei miniparcurilor și a spațiilor de joacă pentru copii; executarea proiectării și dotări cu mobilier (tobogane, leagăne, balansoare etc.) pentru spațiile de joacă. *din ROF sau statut

în cadrul activitatii, printre altele se urmărește ecologizarea spațiilor verzi și transformarea acestora în miniparcuri dotate cu mobilier urban și coșuri de gunoi.

Primăria Sectorului 5 are în inventar parcele cu subfuncțiunea miniparcuri cu o suprafață totală de 369,9 mp, din care suprafețe verzi aferente locurilor de joacă, 331,2 mp cu locuri de joacă. Din total suprafeței spațiul verde e reprezentat de 369,9 mp, locurile de joacă 331,20 mp.

Sectorul 5 se confrunta cu o mare nevoie de spațiu verde ceea ce obliga la eforturi pentru a păstră in buna stare toate parcurile din Sectorul 5.

80 de parculete amenajate intre blocuri s-au deteriorat in timp, astfel ca s-au inititia acțiuni de reabilitare a acestora si se s-a inceput amenajarea altor 180. Acestea vor fi dotate cu locuri noi de joaca, suprafețe anti-trauma si gazon, pentru a oferi cele mai bune condiții de petrecere a timpului liber.

Sectorul 5 are localizat pe raza teritorului sau foste zone industrializate cu mare potențial poluant: uzina Vulcan, Electromagnetica, întreprinderea textilă „Unirea", S.C. Muntenia S.A., Fabrica de bere Rahova, S.C. Romtrans S.A. aflată în una din vechile case ale complexului fostei Burse a Vămilor, din Calea Rahovei, nr. 196, precum și alte obiective care 'nfluenteazaq calitatea mediului inconjurator.

Aceste uzine si intreprinderi sunt in prezent parcuri business care măresc potențialul economic al sectorului, (electromagnetica Business Park, Liberty Center, zona Progresu etc)

La nivel național, prin HG nr. 529/2013 s-a aprobat Strategia națională a României privind schimbările climatice, 2013-2020. Conform acestei strategii, amenajarea teritoriului constituie un instrument important pentru evoluția societății, reprezentând practic implementarea politicilor economice, sociale și ecologice în zonele urbane. Sectorul rezidențial are o pondere de 40% din consumul energetic al UE, oferind un potențial deosebit pentru eficiență energetică și în consecință pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pentru realizarea acestui obiectiv s-au prevăzut mai multe obiective specifice care vor contribui la atingerea obiectivului general printre care se numără și creșterea suprafețelor de spații verzi în zonele urbane și periurbane.

Spațiile verzi, străzile liniștite și parcurile de agrement sunt importante pentru activități sociale, relaxare, sănătate și sport. Zonele verzi deschise și parcurile sunt părți importante pentru promovarea calității vieții în mediul urban, corelate cu utilizarea extinsă a transportului în comun și a bicicletelor.

Suprafețele alocate spațiilor verzi în cadrul orașelor europene depind atât de managementul actual al acestora, cât și de tradițiile existente în domeniu, în diferite orașe ale continentului nostru. în contextul presiunii la care este supus spațiul verde, suprafața acestuia și modificările survenite în totalul ei devin un indicator important

în evaluarea politicilor de planificare a „verdelui urban”.

Dar, pe lângă asigurarea unei suprafețe optime de spațiu verde, municipalitățile europene trebuie să aibă în vedere și necesitățile diverselor grupe de utilizatori, cererile pentru varietatea unor forme de recreere, îmbunătățirea mediului înconjurător urban, satisfacerea necesităților pentru conservarea naturii și a locurilor importante din punct de vedere cultural.

Cadrul de referință pentru dezvoltarea durabilă a orașelor europene, încurajează cetățenii săi pentru a schimba obiceiurile lor referitoare la transport, indicând alternative la autoturism, cum ar fi ciclismul, mersul pe jos și transportul public.

Analizele internaționale și naționale asupra performanțelor spațiului verdeurban recurg, mai ales, la utilizarea unor indicatori comparativi între țări și, respectiv, între orașe. Sunt utilizați, în special, indicatori cantitativi, cum ar fi: suprafața totală de spațiu verde în arealele urbane, ponderea suprafeței de spațiu verde în total areal urban, suprafața de spațiu verde pe locuitor.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, norma de spațiu verde pentru un locuitor trebuie să fie de 50 mp. La nivelul Uniunii Europene, unde mediul urban reprezintă habitatul pentru circa 75% din populație, standardele în ceea ce privește spațiile verzi sunt de minimum 26 mp/locuitor.

Indicele de spațiu verde pentru un locuitor calculat în București este de 23 mp/capita. Acesta a fost comunicat de UATMB în urma finalizării Cadastrului verde al Municipiului București - Registrul spațiilor verzi (datele conțin și suprafețele spațiului verde aferent domeniului privat) la finele anului 2012.

Prin O.U.G. nr. 59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, aprobată prin Legea nr. 343/2007, a fost reglementată posibilitatea finanțării, din Fondul pentru mediu, a proiectelor elaborate de autoritățile administrației publice locale în scopul creșterii suprafețelor spațiilor verzi din localități și apropierea mărimii acestora, pe cap de locuitor, de standardele europene.

Sintetic, principalele date statistice privind cele șase sectoare, subdiviziuni administrativ teritoriale, se prezintă astfel:

Anul 2014

Populația (locuitori)

Suprafața (Km2)

Densitatea (Ioc/km2)

Sector 1

246.104

70

3.516

Sector 2

377.094

32

11.784

Sector 3

474.586

34

13.958

Sector 4

321.988

34

9.470

Sector 5

299.056

30

9.969

Sector 6

391.924

38

10.318

Sursa: Direcția Generală de Statistică a Municipiului București

în anul 2010, Consiliul Local al Sectorului 5 a hotărât înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca acționari Consiliul Local al Sectorului 5 și Administrația Domeniului Public Sector 5, cu obiect principal de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase fiind înființată SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

Această entitate execută, în baza comenzilor primite de la ADP Sectorul 5, lucrări de întreținere și salubrizare a spațiilor verzi.

în administrarea Sectorului 5 (respectiv a Administrației Domeniului Public Sector 5) au rămas doar un număr de 4 parcuri și unele aliniamente stradale, iar SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA are ca principală activitate salubrizarea acestora.

Situația pe sectoare a spațiilor verzi conform Cadastrului verde se prezintă după cum urmează:

- hectare -


Spații verzi, locuri de joacă și squaruri

Parcuri

Pădure

Total

Sectorul 1

905,5

183,7

668,4

1.757,7

Sectorul 2

347,8

96,2

0

444,0

Sectorul 3

514,8

134,9

0

649,7

Sectorul 4

464,9

169,3

0

634,2

Sectorul 5

331,2

38,4

0

369,6

Sectorul 6

610,0

47,0

0

657,0

Total

3174,1

669,6

668,4

4.512,2

Sursa: cadastru verde - Sinteză peisagistică și întreținere spații verzi - curtea de conturi

Din cele de mai sus se observă că dispersia spațiului verde pe sectoare este foarte dezechilibrată, astfel: locuitorii din Sectorul 1 al Capitalei beneficiază de cel mai mult spațiu verde, respectiv 39% din totalul spațiului verde din București în timp ce locuitorii Sectorului 5 beneficiază doar de 370 ha de spațiu verde, ceea ce reprezintă 8% din totalul spațiului verde din Capitală. Se face precizarea, că în cadrul spațiului verde al Sectorului 1 este inclusă și o parte din pădurea Băneasa, fiind și singurul Sector care deține pădure.

Conform datelor raportate de entitățile publice auditate, repartizarea spațiului verde în anul 2014 între cele 7 entități care au atribuția de administrare a acestuia, este următoarea:

Entitate

Parcuri

Scuaruri si intersecții stradale

Spatii verzi si locuri de joaca (intre blocuri)

Luciu de apa, fântâni arteziene

Total spațiu verde

ALPAB

260,58

12,45

X

375,26

648,29

Sectorul 1

51,74

117,08

54,02

X

222,84

Sectorul 2

95,14

45,15

24,21

X

354,5

Sectorul 3

90,95

45,88

232,75

18,57

388,15

Sectorul 4

8,39

3,59

160,26

X

172,24

Sectorul 5

9,79

6,32

66,37

X

82,48

Sectorul 6

30,96

9,09

172,97

0,29

213,31

Total

547,5

239,6

900,6

394,1

2.081,80


= Parcuri

■    Scuaruri si intersecții stradale

= Spatii verzi si locuri de joaca (intre blocuri)

Luciu de apa, fântâni arteziene

■    Total spațiu verde

Sursa: prelucrare consultant - cadastru verde - Sinteză peisagistică și întreținere spații verzi - curtea de conturi

In conformitate cu buletinul de in formare al publicului emis de către Agenția pentru Protecția Mediului București, indicele specific de calitatea aerului este calculat pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), ozon (03), monoxid de carbon (CO) și PM10. Indicele general este calculat ca max. din indicii specifici când există date pentru minim 3 poluanți. Datorită faptului că datele de PM10 sunt disponibile după 1-2 săptămâni, după analiza manuală din laborator, indicii generali zilnici din prezentul buletin sunt calculați pentru minim 2 poluanți disponibili urmând ca Buletinul lunar privind calitatea aerului să actualizeze inidicii generali zilnici prin includerea informațiilor privind PM'. Datele sunt furnizate de stația/stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Unul din factorii ce pot genera valori ridicate ale poluanților din aer sunt noxele generate în principal de traficul auto pe străzile principale ale sectorului.

Primăria Sectorului 5 nu are competențe în a interveni pe categorii de străzi administrate de către Primăria Capitalei, Sectorul 5 al Municipiului București susține masuri pentru a păstra valorile calității aerului în limitele admisibile, si va promova activ sistemele ecologice de transport public și privat.

Pentru valorificarea spațiilor verzi și a parcurilor de dimensiuni mari, Sectorul 5 al Muncipiului București dorește implementarea unor soluții de conectare a acestora pe cat posibil prin rute pietonale și velo. Acestea vor fi inițial de informare cu privire la situația existentă și potențialului de valorificare de către cetățeni a spațiilor verzi recreative. Ulterior conștientizării populației, se vor putea construi trasee dedicate ce conectează importantele parcuri din sector cu si prin arterele principale de circulație pietonală și velo.

In conformitate cu cele stipulate in Sinteza peisagistică și întreținere spații verzi publicata de Curtea de Conturi Finanțarea lucrărilor de amenajarea spațiilor verzi de pe domeniul public al Sectorului 5 s-a realizat din fondurile bugetu^, local al Sectorului si a totalizat in perioada 2007 -2010 valoarea de 88.315 mii lei. Intre sectoare se observă diferențieri mari în fundamentarea cheltuielilor, astfel în timp ce la nivelul Sectorului 3 (cu valorile cele mai mari) execuția bugetului a reprezentat 93% (plăți raportate la prevederi), la Sectorul 5 (cu valorile cele mai mici), execuția bugetară a fost de numai 18%.

2. Managementul Deșeurilor

Creșterea cantității de deșeuri menajere de aproximativ 3,4 ori în ultimii patru ani reprezintă o altă problemă acută a regiunii, cu precădere pentru Municipiul București. Nerezolvarea sau rezolvarea lipsită de perspectivă poate crea mari disfuncționalități zonei metropolitane în perspectivă.

Tipurile de deșeuri și codurile aferente în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor, sunt următoarele:

o deșeuri municipale și similare din comerț, industrie, instituții inclusiv fracțiile colectate separat (ex. deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoases)-cod 20;

o deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat) - cod 15 01 o Deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajere și reabilitare interioara si/sau exterioara -cod 17

Date privind generarea și gestionarea deșeurilor municipale sunt disponibile în ancheta statistica anuala realizează la nivel local de către Agenția pentru Protecția Mediului București. Ancheta statistica se realizează exhaustiv pe baza a doua chestionare:

o AS-GD-MUN „Ancheta statistica pentru primarii sau unitati specializate în servicii de salubrizare”; o AS-GD-TRAT „Ancheta statistica privind tratarea deșeurilor”;

In cadrul etapei de colectare a datelor privind generarea și colectarea deșeurilor municipale, s-au trimis solicitări către organismele relevante, respectiv:

•    Agenției de protecție a mediului Bucukresti

•    Operatorilor de salubrizare

•    Agenției Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

•    Primăriei Generale a Municipiului București

Nu s-a putut determina cantitatea totală de deșeuri municipale colectată în Sectorul 5. însă, din analiza și „iterpretarea datelor primite din partea reprezentanților Primăriei Generale a Municpiului București, s-au obtinut rezultate relevante pentru estimarea cantităților ce vor face obiectul viitorului contract de salubrizare.

în tabelul de mai jos, sunt centralizate, cantitățile de deșeuri raportate de către SC RER Ecologic Service București REBU SA și de către SC Compania ROMPREST Service SA.

Conform datelor puse la dispoziție de reprezentanții Primăriei Municipiului București, la nivelul anului 2014 cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora colectata de către SC Compania ROMPREST Service SA a fost de circa 3.155 tone, intreaga cantitate fiind valorificata ca material de umplutura. De asemenea, SC RER Ecologic Service București REBU SA a colectat de la populație în anul 2014 cca. 1.530 tone. Nu au fost disponibile date privind cantitățile de deșeuri din construcții și demolări colectate de ceilalți operatori de salubrizare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul sectorului 5 a Municipiului București.

Cantitati de deșeuri voluminoase

Din datele puse la dispoziție rezulta ca nu s-au colectat separat deșeuri voluminoase de la populație în anul 2014.

Cantitati de deșeuri periculoase menajere

Din datele puse la dispoziție rezulta ca nu s-au colectat separat deșeuri periculoase menajere de la populație în anul 2014.

Cantitati de deșeuri din echipamente electrice și electronice

Datele existente referitoare la colectarea și gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) prezintă situația doar la nivel de municipiu, nu și pe sectoare.

In prezent, gospodăriile care au contract cu operatorii de salubrizare care prestează servicii în sectorul 5 sunt facturate direct de către operator, care și colectează contravaloarea serviciului prestat. Facturarea se face lunar, pe baza tarifului pe persoana și a numărului de persoane din gospodărie declarat de titularul de contract.

Lipsa contractului de delegare pentru prestarea serviciilor de salubrizare face ca o parte din populația sectorului 5 sa nu aiba contract cu operatorii existenți și sa nu plateasca serviciul. Astfel serviciul nu este prestat pentru intreaga populație,

cu consecințe atat pentru sustenabilitatea financiara a serviciului cat și din punct de vedere a protecției mediului, prin apariția depozitelor necontrolate.

Principalele cauze care influențează gradul de calitate a serviciului public de salubrizare sunt:

-    lipsa unui contract de delegare pentru prestarea serviciilor de salubrizare;

-    existența depozitelor necontrolate de deșeuri, aparute în urma depozitarii necontrolate a deșeurilor, în special de către persoanele care nu au incheiate contracte cu operatorii de salubrizare;

-    inexistenta unui sistem pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase;

-    lipsa unor programe eficiente de educare și conștientizare a utilizatorilor, atat în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor cat și în ceea ce privește pastrarea curățeniei pe domeniul public;

Proiecția de generare a deșeurilor de ambalaje în Municipiul București s-a determinat în conformitate cu prevederile Metodologiei de elaborare a planurilor regionale și județene de gestionare a deșeurilor aprobata prin Ordinul 951/2007.

Evoluția cantitatii de deșeuri de ambalaje generata în SECTOR 5_

Total deșeuri de ambalaje generate

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Total

27.623

27.899

28.178

28.460

28.745

29.032

29.323

29.616

Hârtie și carton

7.903

7.982

8.062

8.142

8.224

8.306

8.389

8.473

Plastic

7.770

7.848

7.927

8.006

8,086

8.167

8.248

8.331

Sticlă

4.179

4.221

4.263

4.306

4.349

4.393

4.437

4.481

Metale

1.522

1.537

1.553

1.568

1.584

1.600

1.616

1.632

Lemn

6.248

6.311

6.374

6.438

6.502

6.567

6.633

6.699

Ambalaje provenite de la populație

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Total    14.271

14.414

14.558

14.703

14.850

14.999

15.149

15.300

Hârtie și carton

4.347

4.390

4.434

4.478

4.523

4.568

4.614

4.660

Plastic

5.439

5.494

5.549

5.604

5.660

5.717

5.774

5.832

Sticlă

3.344

3.377

3.411

3.445

3.479

3.514

3.549

3.585

Metale

1.142

1.153

1.164

1.176

1.188

1.200

1.212

1.224

Lemn

0

0

0

0

0

0

0

0

Ambalaje provenite de unitati economice, industrie și instituții

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Total

13.352

13.486

13.621

13.757

13.894

14.033

14.174

14.315

Hârtie și carton

3.556

3.592

3.628

3,664

3.701

3.738

3.775

3.813

Plastic

2.331

2.354

2.378

2.402

2.426

2.450

2.475

2.499

Sticlă

836

844

853

861

870

879

887

896

Metale

381

384

388

392

396

400

404

408

Lemn

6.248

6.311

6.374

6.438

6.502

6.567

6.633

6.699

In tabelul de mai jos sunt prezentate cantitatile de deșeuri menajere și asimilabile celor menajere din comerț și instituții, estimate a fi generate în Sectorul 5 pentru perioada 2017-2024.

Evoluția cantitatilor de deșeuri menajere și asimilabile generate, tone

Evoluția cantitatilor de deșeuri menajere și asimilabile generate, tone

SECTOR 5

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Deșeuri

menajere

96.520

97.165

97.815

98.470

99.128

99.792

99.761

99.731

Deșeuri

asimilabile

28.956

29.150

29.345

29.541

29.739

29.937

29.928

29.919

TOTAL

125.476

126.315

127.160

128.011

128.867

129.729

129.690

129.651

Proiecția de generare a deșeurilor voluminoase

Deșeuri voluminoase

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Populație (mii pers.)

286

286

286

285

285

284

284

284

283

Indicator de generare (kg/loc/an)

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Cantitate generata (tone/an)

2008

2005

2003

2000

1997

1995

1992

1990

1987

Proiecția de generare a deșeurilor menajere periculoase

Deșeuri periculoase menajere

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Populație (mii pers.)

286

286

286

285

285

284

284

284

283

Indicator de generare (kg/loc/an)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Cantitate generata (tone/an)

717

716

715

714

713

712

712

711

710

Proiecția de generare a deșeurilor din echipamente electrice și electronice

DEEE

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Populație (mii pers.)

286

286

286

285

285

284

284

284

283

Cantitatea introdusa pe piața (kg/loc/an)

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Cantitatea generata (tone/an)

1970

1968

1965

1962

1960

1957

1955

1952

1950

Hrogramul de salubrizare stradala trebuie sa asigure:

•    Includerea tuturor străzilor a căror imbracaminte permite desfasurarea operațiunilor de maturare (imbracaminte asfaltica, beton, pavele cu rosturi bituminoase, piatra de rau etc) din Sectorul 5 în programele de salubrizare stradala; aceasta includere generează o extindere de cca. 11% a ariei actuale de execuție.

•    Creșterea ponderii operației de maturat mecanizat în volumul total de lucrări ce urmeaza a fi executat intrucat aceasta operație are costurile unitare mai scăzute decât maturatul manual.

•    Corelarea frecventei de execuție a operațiilor cu prevederile Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul București.

•    Asigurarea unui număr și tip de utilaje adecvat necesităților impuse de noua structura a operațiilor cat și de specificul lor tehnologic.

Deșeuri Reciclabiie

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor ce transpune Directiva 2008/98/CE, prevede la art.17.:

„(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația ca începând cu anul 2012 să asigure colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

(2) Producătorii de deșeuri și Autoritățile administrației publice locale au următoarele îndatoriri:

a)    să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere si, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere „

(3/ Comisia stabilește reguli detaliate de aplicare și metode de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la alineatul (2) din prezentul articol. „

Ținînd cont de faptul că:

•    Decizia Comisiei din 18.11.2011 stabilește normele și metodele de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE. în cadrul acestei decizii sunt propuse metode de calcul a țintelor pentru deșeurile reciclabiie. La data elobarării prezentului document, România nu a transmis metoda de calcul preferată pentru calculul tintei de reutilizare și reciclare deșeuri municiplale. Metodele au impact diferit asupra cantităților necesare a fi colectate separat în vederea atingerii țintei de 50%

•    cantitățile de deșeuri reciclabiie colectate separat în vederea atingerii țintei de 50% se verifică la nivel național și în conformitate cu prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor respectiv a Planului de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București - ambele documente fiind în curs de elaborare la data pregătirii prezentului studiu

•    colectarea separată a deșeurilor verzi din parcuri și grădini în vederea reciclării nu fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrize pe raza Sectorului 5 -deci în cazul prezentului studiu nu poate fi considerată cantitatea aferenta ca și contribuție la atingerea tintei.

•    în prezent colectarea separată a deșeurilor biodegradabile provenite de la populație în vederea reciclării în Municipiul București prezintă numeroase incoveniente/dificultăți

pentru Sectorul 5 s-a considerat colectarea separată a 80% deșeuri reciclabiie din cantitatea totală de deșeuri reciclabiie generate pe raza sectorului, ceea ce reprezintă aproximativ 25% deșeuri reciclabiie din cantitatea totală de deșeuri menejare și similare generată.

Deșeuri provenite din activități de construcție și demolări

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor ce transpune Directiva 2008/98/CE, prevede la art.17:

„(2) Producătorii de deșeuri și Autoritățile administrației publice locale au următoarele îndatoriri:

b)    să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări, cu excepția

materialelor geologice naturale definite ta categoria 17 05 04 din Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare

(3) Comisia stabilește reguli detaliate de aplicare și metode de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la alineatul (2) din prezentul articol."

în ceea ce privește deșeurile provenite din activități de construcție și demolări, conform prevederilor legale, activitatea serviciului de salubrizare care face obiectul delegării este reprezentată de colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora.

Ținta de 70% se aplică însă întregii cantități de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și dmolări generate atat de populație cât și de unităti economice la nivel național și în conformitate cu prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor respectiv a Planului de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București - ambele documente fiind în curs de elaborare la data pregătirii prezentului studiu.

Astfel, pentru deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară acestora colectata separat de la populație s-a considerat un procent de valorificare de 30% din cantitatea totala de deșeuri din construcții si demolări colectata de la populație.

C

3. Creșterea Eficientei Energetice

Eficiența energetică este un termen foarte larg care se referă la multele modalități prin care putem obține același beneficiu (lumină, încălzire, mișcare, etc.) folosind mai puțină energie. Domeniul acoperă automobilele eficiente, becurile economice, practicile industriale îmbunătățite, izolarea mai bună a caselor și o gamă largă de alte tehnologii. Pentru că economisirea energiei înseamnă și economisirea banilor, eficiența energetică este foarte profitabilă.

Principalele direcții de acțiune identificate în scopul de a îmbunătăți siguranța în alimentarea cu energie și de a răspunde în același timp cerințelor de mediu (în special în problema schimbărilor climatice și a încălzirii planetei), sunt:

-    reducerea emisiilor

-    creșterea eficienței energetice în paralel cu creșterea economică;

-    utilizarea resurselor energetice regenerabile;

-    utilizarea combustibililor curați.

Având o contribuție semnificativă la consumul energetic al UE, la utilizarea resurselor energetice convenționale și la emisiile de dioxid de carbon, sectorul clădirilor face obiectul multor politici, strategii și obiective pe termen mediu și lung prin care se caută reducerea impactului negativ. Obiectivele mai ample, cum sunt cele de protecție a mediului, au fost formulate prin ținta „20-20-20", care reprezintă un set de trei obiective-cheie pentru anul 2020 pentru:

•    reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE în raport cu nivelurile din 1999;

•    creșterea cu 20% a ponderii energiei produse din surse regenerabile în UE;

•    îmbunătățirea cu 20% a eficienței energetice în UE.

Eficiența energetică este un termen foarte larg care se referă la multele modalități prin care putem obține același beneficiu (lumină, încălzire, mișcare, etc.) folosind mai puțină energie. Domeniul acoperă automobilele eficiente, becurile economice, practicile industriale îmbunătățite, izolarea mai bună a caselor și o gamă largă de alte tehnologii. Pentru că economisirea energiei înseamnă și economisirea banilor, eficiența energetică este foarte profitabilă.

Principalele direcții de acțiune identificate în scopul de a îmbunătăți siguranța în alimentarea cu energie și

de a răspunde în același timp cerințelor de mediu (în special în problema schimbărilor climatice și a încălzirii planetei), sunt:

-    reducerea emisiilor

-    creșterea eficienței energetice în paralel cu creșterea economică;

-    utilizarea resurselor energetice regenerabile;

-    utilizarea combustibililor curați.

Eficientizarea energetică a clădirilor reprezintă o prioritate de prim rang, având în vedere slaba calitatea a majorității construcțiilor existente, fie vechi, fie ieftine. Pe de altă parte, costurile legate de reabilitarea termică a unei clădiri sunt mai mici decât costurile legate de instalarea unei capacități suplimentare de energie termică pentru încălzire, în România, consumurile energetice pentru sectorul populației sunt la nivelul a 40% din consumul total de energie al țării, iar ponderea aceasta s-a constatat mai mult sau mai puțin peste tot în lume.

Sporirea eficienței energetice se poate realiza pe mai multe căi, de la educarea utilizatorilor clădirii în spiritul economiei de energie, la intervenții ce sunt la îndemâna multora și până la efectuarea unei expertize și a unui audit energetic în urma cărora experții recomandă o serie de soluții tehnice de modernizare. Aceste soluții depind de tipul, vechimea și destinația clădirilor și se constituie în ceea ce se numește reabilitarea sau modernizarea clădirii.

Dezvoltarea durabila determină o abordare diferită de cea clasică, cu care suntem obișnuiți, atunci când estp vorba de o clădire. în prezent, clădirea este considerată ca un organism într-o evoluție continuă, care în timp trebu^ tratat, reabilitat și modernizat pentru a corespunde exigențelor stabilite de utilizator într-o anumită etapă. De mare actualitate sunt analizele și intervențiile legate de economia de energie în condițiile asigurării unor condiții de confort corespunzătoare. Acest aspect a fost denumit eficientizarea energetică a clădirii. în paralel cu reducerea necesarului de energie, se realizează două obiective importante ale dezvoltării durabile, și anume, economia de resurse primare și reducerea emisiilor poluante în mediul înconjurător.

Reabilitarea/modernizarea termică a unei clădiri reprezintă îmbunătățirea ei în scopul menținerii căldurii la interior. Aceasta presupune adăugarea de izolație termică, etanșarea, îmbunătățirea sau chiar înlocuirea ferestrelor și a ușilor, precum și îmbunătățirea echipamentelor și instalațiilor cu care este dotată clădirea. Reabilitarea termică înseamnă și implementarea de măsuri de eficiență energetică în toate activitățile de renovare și reparații ale clădirii.

9. ANALIZA SWOT A SECTORULUI 5

Analiza realităților și evoluțiilor la nivel local, regional, național și european arată fără dubiu că supraviețuirea și dezvoltarea colectivităților locale, depind aproape exclusiv și în egală măsură de capacitatea Consiliului Local de:

•    înțelegere a contextelor economice și legislative și a fenomenului de globalizare,

•    identificare a obiectivelor și priorităților de acțiune și dezvoltare,

•    angajare a reformelor necesare și proiectelor concrete,

•    atragere și motivare a societății civile,

•    reabilitare și dezvoltare a infrastructurilor publice, a unui cadru instituțional și a unui mediu de afaceri stimulant pentru întreprinzătorii și investitorii privați,

•    protejare și valorizare a mediului și resurselor locale și zonale,

•    amenajare a spațiului comunitar și de sporire a calității sale ambientale,

•    integrare în structuri asociative intercomunitare (între Consilii Locale limitrofe).

Responsabilitatea de a elabora, adopta și respectiv de a implementa o strategie de dezvoltare durabilă revine Primarului - aparatului de specialitate al primarului - ca instituție executivă, în conformitate cu atribuțiile legale, și Consiliului Local sector 5 București, ca autoritate deliberativă.

Strategia va trebui să implice și stabilirea obligațiilor și atribuțiilor de execuție ce revin instituției Primarului. Această nouă postură a administrației locale conduce nemijlocit și la nevoia de mai multă transparență și profesionalism în relația cu partenerii sociali și economici - respectiv la modernizarea și eficientizarea propriului aparat.

Cetățeanul trebuie scos din pasivitatea sa amețitoare către o conștientizare activă a responsabilității? Formarea conștiinței nu reprezintă o posibilitate oarecare de a schimba ceva pe termen lung ci singurul drum către un viitor durabil comun. Formarea conștiinței reprezintă și calea pași mici și a schimbărilor mari, ce nu se întâmplă de pe azi pe mâine.

PUNCTE TARI

Activitatea agenților economici din Sectorul 5 reprezintă aprox 11% din activitatea economică la nivel municipal;

Reactivitate bună a agenților economici față de cererea de piață;

Preponderența activităților de comerț (51,50%);

Populație putina comparativ cu celelalte sectoare ale municipiului București (271.575 locuitori în 2011); Creștere demografică înregistrată între anii 2010 și 2013;

Număr crescut al rezidenților cu educație superioară (30.000 locuitori);

Număr mare al absolvenților de învățământ post-liceal și de maiștri) și ai învățământului profesional Număr crescut de școli, existenta a unui număr de 7 licee tehnologice de stat și teoretice;

Posibilitatea incheierii de Parteneriate cu unitățile de învățământ universitar din sector;

O proporție teritoriala a Centrul Istoric al municipiului București pe teritoriul Sectorului 5 Număr mare al insituțiilor de cultură;

Parcul IZVOR ca principal amplasament pentru desfășurarea evenimentelor culturale;

Suprafețe mari de teren rezultate în urma închiderii marilor platforme industriale;

Sediile centrale instituțiilor guvernamentale (Cotroceni; Palatul Partlamentului, etc)

Densitatea și diversitatea activităților economice din zona centrală, precum și a punctelor de interes Existenta de monumente de clasa A, clasa B și ansambluri arhitecturale protejate;

Resurse mari de terenuri libere, neocupate, aflate în proprietate privată;

Resurse mari de terenuri libere, neocupate, aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București Dezvoltarea dinamică a zonelor periferice ale Sectorului 5;

Noii poli de dezvoltare din sector

Existenta a unui număr de 4 parcuri mari: Parcul Cișmigiu - principala cale de acces, Parcul Izvor, Parcul Sebastian etc.

Existența miniparcurilor;

Suprafețe mari destinate locurilor de joacă pentru copii;

Existenta Penitenciarului Rahova pe teritoriul Sectorului 5

PUNCTE SLABE

9% din companiile înființate pe teritoriul Sectorului 5 sunt suspendate sau dizolvate;

Subdezvoltare a sectorului IT - numai 5% din firmele ce activează în Sectorul 5 sunt din acest domeniu; Dezechilibru în cadrul populației între cele două sexe Neintegrarea socială a popualției minoritare;

Procent scăzut al populației active; Procent crescut al populației pensionare;

Insuficiența sălilor de sport; Insuficiența bazinelor de înot;

Insuficiența creșelor și a structurilor de tip afterschool;

Dotare insuficientă a școlilor cu calculatoare; Insuficiența dotărilor necesare pentru specializarea elevilor din liceele tehnologice;

Rată crescută a abandonului școlar în anumite școli;

Slaba deservire Sectorului 5 cu dotări de sănătate;

Inexistenta spitalelor cu caracter general; Inexistența maternităților

Starea insalubra prin existenta depozitelor gunoiere in zona locuințelor cu risc mare de imbolnavire; Insuficiența sălilor de spectacole;

Concentrare a evenimentelor culturale în zona centrală a municipiului București;

Inexistența unei interconectări între teritoriul Sectorului 5 și zona periurbană a Bucureștiului;

Slaba accesibilitate si lipsa mobilității urbane in zonele marginalizate

Starea degradată a fondului construit industrial; si din zona centrală, predominând construcțiile cu risc seismic - zone cu vulnerabilitate fizică crescută;

Protecția și valorificarea patrimoniului din zona centrală;

Ocuparea abuzivă a unor imobile vacante;

Ghetoizarea unor zone din sector (Livezilor etc)

Nivelul de sărăcie accentuat al unora dintre familile rezidente Sectorului 5;

Infracționalitatea crescută din zona Ferentari si alte zone marginalizate;

Număr mare de locuințe insalubre si tendința de getorizare a altor zone

Număr mare de bolnavi infenctati cu viruși (HIV, TBC etc) cu potențial risc pentru intreaga populație a sectorului

Caracterul semi-rural al unor zone de locuire individuală - zone cu vulnerabilitate socială crescută; Calitatea scăzută a locuirii și a confortului urban din cauza incompatibilităților funcționale - zonele de locuire învecinate cu zonele industriale;

Lipsa interculturalitatii avand in vedere structura populației sectorului Stratificarea structurilor socio-spațiale formate în perioade istorice diferite;

Numeroase monumente degradate și aflate la limita existenței morale și fizice ;

Zone inundabile de-a lungul râului Dâmbovița

Insuficiența locurilor de parcare;

OPORTUNITĂȚI

»

Potențial de creștere a încrederii antreprenorilor de a se lansa pe piață, în condițiile procentului scăzut de faliment, insolvență sau lichidare al firmelor din cadrul Sectorului 5;

Companiile mari private din Regiunea NUTSII, dispuse să investească în teritoriul Sectorului 5;

Fondurile structurale și de investiții europene: Fondul european de dezvoltare regională (F.E.D.R.),

Fondul social european (F.S.E.) și Fondul de coeziune (F.C.);

Investitori străini din China sau Orientul Mijlociu, Stale Unite ale Americii etc.;

Găzduirea unor evenimente internaționale, care să promoveze Sectorul 5;

Complexul Sportiv Progresul, si a Bazei Steaua amplasate în Sectorului 5

Râul Dâmbovița oferă posibilitatea amenajării unor zone de agrement care să atragă populația în zonă și oferă oportunitatea articulării teritoriului sectorului la dezvoltarea întregului oraș;

Crearea premiselor pentru dezvoltarea unei statii de metrou care sa ofere oportunitatea unei mai bune mobilități;

Centrul istoric prezintă un potențial ridicat pentru activități cu mare impact economic, social și simbolic; Buna colaborare cu actorii relevanți in domeniul protecției sociale

Parteneriate incheiate cu ONG-urile care operează in zona poentru dezvoltarea de programe comune pentru imbunatatirea calitatii vieții cetățenilor sectorului 5

Crearea pemiselor pentru colaborare insitutionala intre toate sectorarele Municipiului București precum si cu Primăria Capitalei

Existenta diverselor programe cu finanțare nerambursabila guvernamentale romanești, precum si a celor fonduri nerambursabile ale entităților europene la toate nivelurile;

Potențial de colaborare cu instituțiile cu rol activ in dezvoltarea urbana Posibilitatea infiintarii unui Grup de Acțiune Locala la nivelul sectorului

AMENINȚĂRI

Tendința scăzută de absorbție a forței de muncă tânără în Regiunea București-llfov

îmbătrânirea populației din cauza scăderii numărului populației tinere și a înaintării în vârstă a populației

adulte;

Măsurile adoptate de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru integrarea copiilor -proveniți din clase social defavorizate - în comunitate și școală, sa nu fie suficiente si necorelata cu problematica familiei

Scăderea gradului de atractivitate al Sectorului 5 și migrarea populației către alte sectoare din cauza deservirii deficitare a transportului in comun, lipsa accesibilității si mobilității;

Riscurile și vulnerabilitățile identificate la nivelul zonei Ferentari ca pot să accentueze propriile vulnerabilități ale sectorului;

Existenta zonelor industriale nedezvoltate care poate să îngreuneze procesul de dezvoltare al periferiilor, de regenerare urbană al zonelor industriale în primul rând și de creștere a calității locuirii;

■ Riscurile și vulnerabilitățile identificate la nivelul zonei Ferentari pot să accentueze propriile vulnerabilități ale sectorului

10. OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE A SECTORULUI 5

1. Potențial de dezvoltare - Viziunea de dezvoltare a Sectorului 5

Pe baza rezultatelor analizei profilului Sectorului 5 al Municipiului București din punct de vedere economic, sociocultural, spațial și al mediului natural au fost identificate o serie de trăsături distinctive ale Sectorului, ce definesc potențialul de dezvoltare al acestuia și îl diferențiază atât la nivelul Capitalei, cât și în afara acesteia.

Sectorul 5 se remarcă drept o zonă cu o dezvoltare dinamică, o zona tanara, un potențial de creștere populației, oferind în același timp avantajele unor resurse importante de teren pentru dezvoltare si deschidere pentru regenerare urbana.

Potențialul teritorial atrage mediul de afaceri, aglomerările zonale poziționează Sectorul 5 ca o locație cu potențial ridicat pentru atragerea de investitori, avand in vedere creșterea consumului devine o necesitate dezvoltarea ofertei comerciale si productive.

Creșterea responsabilității sociale pe care o promovează investitorii, precum si adminsitratia actuala, viziunea strategică poziționează Sectorul 5 ca pe SECTORUL REGENERABIL al Bucureștiului, dezvoltandu-l in viitorul apropiat ca un teritoriu atractiv pentru a locui, pentru a lucra, pentru petrecerea timpului liber și pentru afaceri.

Au fost realizate cercetări cu participarea tuturor actorilor locali ce au condus la definirea următoarelor priorități:

•    Dezvoltarea capacitatii instituționale pentru consolidarea ordinii de drept

•    Sistem viabil de protecție sociala

•    Acces mai mare la facilitați si refacerea spiritului comunitar

•    Dezvoltare si creștere economica

•    Protejarea spatiilor naturale si a mediului

•    Reducerea criminalității si creșterea siguranței cetățeanului

Elementul major in asigurarea succesului strategiei il va constituii implicarea cetățenilor in problemele comunității, schimbarea mentalitatii si a comportamentului individual si comunitar, dezvoltarea spiritului de apartenența la comunitate.

2. Priorități de dezvoltare - Obiective strategice

Prioritățile de dezvoltare si obiectivele imediate ale administrației publice a Sectorului 5 sunt:

I. Comunicarea cu cetățenii prin asigurarea Transparenței administrației locale — o primărie aproape de oameni - RECEPTIV

Administrația locală reprezintă entitatea care gestionează teritoriul pe care il reprezintă și, pentru ca acest lucru sa fie corespunzător realizat este nevoie de competență și eficiență în activități. Administrația locală a sectorului are competențe limitate în acest sens, procesul de descentralizare nefiind încă încheiat. Astfel, încă nu se știe în mod concret cum va arăta administrația locală din București, în anul 2018 împiedicând actualmente realizarea unor previziuni precise referitor la dezvoltarea sectorului.

Pe de altă parte administrația locală primește tot mai multe competențe ceea ce implică pregătirea cadrelor și adaptarea procedurilor de lucru. Astfel devine necesara creșterea competențelor profesionale ale personalului și măsuri care să eficientizeze procesul de elaborare și implementare a politicilor locale prin digitizarea unor procese, reducând timpul de răspuns la sesizări sau servicii destinate publicului.

Necesitatea de a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă prin investiții publice și dezvoltarea unor servicii eficiente și ușor accesibile pentru companii și cetățeni obligă administrația publică locală să promoveze și măsr~ de întărire a capacității administrative.. Firește, toate aceste acțiuni trebuie sprijinite material, prin dotarea cu echipamente TIC moderne sau alte bunuri curente necesare unei bune desfășurării a activităților administrative.

Prioritatea o reprezintă creșterea eficacității organizaționale prin promovarea unor acțiuni care să urmărească dezvoltarea capacității profesionale a personalului dezvoltarea mecanismelor de elaborarea și implementare a politicilor publice locale; digitalizarea procedurilor și proceselor administrative prin dezvoltarea și implementarea unui sistem de management al documentelor la nivelul Consiliului Local Sector 5, dotarea materială (echipamente IT și alte materiale) prin asigurarea dotărilor materiale necesare și actualizarea mijloacelor TIC aflate la dispoziția instituției (hardware și sofware).

Implementarea unor mecanisme digitale si transparente de control si monitorizare a integrității activitatii derulate in cadrul instituției in raport cu intreprinderile, societatea civila sau alte instituții publice.

•    Agregarea si analiza informațiilor din surse externe, deschise, inclusiv social media, pentru a identifica si trata preventiv posibile cazuri de corupție a personalului administrației semnalate on-line

•    Cursuri formare privind etica si integritatea pentru funcționarii publici.

•    Campanii de informare si conștientizare pentru funcționarii publici si cetateni

•    Sesiuni de schimb de experiența si bune practici in activitatea publica.

Colaborare activa si transparenta cu funcționalități interne (pentru angajați) cat si externe (pentru public): management transparent de contracte/furnizori, monitorizare pas cu pas a dosarelor de autorizații, analiza instituționala si performante, semnalare acte de coruptie/probleme la nivel de comunitate cu posibilitate de urmărire a statusului acestei inregistrari, programare audiente, rezumate si decizii in urma ședințelor de CL, analiza gradului de satisfacție a populației in raport cu activitatea instituției.

II. Reducerea sărăciei prin dezvoltarea de programe de Sănătate si protecție socială -

RESPONSABIL

Sănătatea populației constituie o prioritate fundamentală a acestei administrații, deoarece neasigurarea ei aduce mai multe pierderi decât câștiguri, și anume: lipsa de resurse umane pentru procesele economice și administrative (morbiditate) concretizate în pierderi, cheltuieli (bugetare) majorate pentru tratament și spitalizare, probleme sociale în familiile afectate cu repercusiuni asupra membrilor de familie.

Starea de sănătate a populației este determinată de accesul la sănătate, pe de o parte, și de accesul la servicii de sănătate, pe de alta parte. Accesul la starea de sănătate depinde într-o mare măsură de factori externi sistemului de sănătate: factori genetici, factori de mediu, factori de dezvoltare economică, factori socio-culturali. Accesul la serviciile de sănătate este influențat aproape în totalitate de organizarea sistemului sanitar.

în sectorul 5 se remarcă inechități în accesul la serviciile de îngrijiri, ceea ce determină inechități în starea de sănătate a diferitelor grupuri de populație, a unor comunități din diferite zone periferice ale sectorului și a grupurilor defavorizate economic.

Sănătatea este element cheie pentru asigurarea unei vieți active și de calitate, un drept fundamental la care trebuie să aibă acces toți cetățenii.

în contextul unei acoperiri deficitare cu servicii medicale la nivelul Sectorului, este necesară:

a)    Susținerea modernizării unităților de sănătate existente cu un număr crescut de pacienți/subscriși și crearea unor unități noi (unități de urgențe, maternitate)

b)    Susținerea furnizării de servicii medicale de bază în comunitățile afectate de marginalizare socială

c)    Susținerea acțiunilor de prevenție, inclusiv prin dezvoltarea de campanii de informare publică privind consumul de droguri și de alcool etc.

d)    Continuarea programelor de asistență socială destinate grupurilor vulnerabile, în conformitate cu strategia DGASPC

e)    Construirea de locuințe sociale si de necesitate

f)    Susținerea dezvoltării unor proiecte integrate în comunitățile defavorizate (identificate în analiza diagnostic), care să acționeze pe mai multe paliere, de ex: îmbunătățirea calității spațiului de locuit, măsuri de creștere a șanselor de angajare pentru părinți, măsuri de încurajare a participării la școală și asigurarea serviciilor de tip after-school pentru copii etc. Aceste intervenții implică o multitudine de actori publici și privați, iar rolul autorității locale este unul fundamental, în primul rând ca facilitator și coordonator.

III. Reducerea criminalității si a infractionalitatii in sector prin creșterea Siguranței cetățeanului -

RIGUROS

Asigurarea unui serviciu public de calitate și gestionarea eficientă a acestor resurse este condiționată de cantitatea, veridicitatea ordinelor de misiune și distribuirea lor în teritoriu precum și calitatea informațiilor necesare pentru stabilirea personalului.

Siguranța publică exprimă sentimentul de liniște și încredere pe care îl conferă serviciul polițienesc pentru aplicarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice, a gradului de siguranță al persoanelor, colectivităților și bunurilor, precum și pentru realizarea parteneriatului societate civilă - poliție, în scopul soluționării problemelor comunității, al apărării drepturilor, libertăților și intereselor legale ale cetățenilor.

Starea de ordine și siguranță publică se realizează prin măsuri generale, de natură economică, socială și politică, precum și prin măsuri speciale, cu caracter preponderent preventiv.

Poliția Locala Sector 5, are în vedere, cu prioritate, asigurarea cadrului adecvat pentru furnizarea unor servicii publice de calitate în interesul locuitorilor sectorului și nu numai, prin aplicarea legii în mod corect dar ferm, având în față o problematică foarte diversă.

Pe teritoriul sectorului sunt amplasate și funcționează un număr foarte mare de instituții publice, agenți economici, așezăminte culturale și de cult precum și zone în care în mod frecvent se produc aglomerări de persoane.

Deși riguros reglementată, activitatea instituției având obiective destul de bine definite și individualizate, a reușit doar parțial să asigure un climat de siguranță și securitate în deplin acord cu așteptările cetățenilor sectorului. Cerșetoria, furtul, spargerile din locuințe, construcțiile ilegale, poluarea mediului, agresiunile fizice unele cu consecințe grave, comerțul ilegal, consumul de alcool și droguri, atacurile cibernetice, furturile din bancomate și din conturi, înșelătoria, indisciplina în trafic etc. sunt fapte care se întâlnesc tot mai des în cotidian.

Luând in considerare situația infracțională existentă si în vederea asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, garantării proprietății publice și private, precum și limitării infracțiunilor de natură economico-financiare, a criminalității și a corupției, îmbunătățirii climatului de siguranță publică și parteneriatului cu societatea civilă, Consiliul Local al Sectorului 5 trebuie sa dezvolte un sistem de supraveghere video a zonelor critice care sa fie inter -onectate in sistemul de monitorizare video implementat la Politia Capitalei.

Sistemul de supraveghere si monitorizare video va asigura in zone cu risc ridicat pentru societate, celeritate pentru facilitarea activităților de prevenire a infracționalității, prin determinarea din timp a condițiilor de apariție unor fapte care aduc atingere valorilor sociale, asigură baze de date pentru analiza evenimentelor, probe juridice obiective și scădem'timpului de răspuns în cazul intervențiilor pentru situații de urgență.

Instalarea sistemului de supraveghere video, capabil să asigure monitorizarea unor zone de interes de pe raza sectorului 5 privește îmbunătățirea condițiilor de asigurare a ordinii și liniștii publice, realizarea unui trafic rutier civilizat și fluidizarea circulației auto, monitorizarea unor aspecte legate de comerțul stradal sau în piețele din sectorul 5. Acestea vor fi folosite pentru combaterea speculei și sancționarea celor care depozitează gunoi pe stradă, în spațiul public comunitar precum și a celor care aruncă deșeuri la întâmplare.

Monitorizarea se va realiza permanent de către Poliția Locala sector 5 iar prin interconectare cu celelalte structuri care asigura ordinea si liniștea publica (de către Brigada de Poliție Rutieră si Politia Locala etc.) Sistemul va funcționa cu ajutorul unor camere de luat vederi, interconectate cu echipamente de comunicație care sa aduca fluxurile video la un dispecerat al Politiei Locale, unde se vor monitoriza, înregistra și procesa imaginile.

Transferul datelor va asigura accesul, pe diverse niveluri de autorizare, la imagini video și/sau înregistrări, parțial sau total, pe baza unor module de acces hard/soft specializate.

IV. Dezvoltarea capitalului uman al sectorului 5 prin Educație și sport - RE VITAL IZ A"T

Susținerea educației și învățării pe tot parcursul vieții contribuie la creșterea competitivității prin pregătirea unei forțe de muncă adaptate cerințelor angajatorilor, asigură sustenabilitate economică pe termen lung și îmbunătățește calitatea vieții locuitorilor, prin sporirea șanselor de angajare, menținerea unei vieți active și a implicării în societate.

Investiția în educație trebuie, așadar, percepută pe mai multe paliere:

a)    Asigurarea infrastructurii educaționale necesare derulării în bune condiții a actului de învățământ, pe toate categoriile (de la învățământul preșcolar până la cel secundar, obligatoriu și nu numai). Dotarea corespunzătoare a laboratoarelor, construirea de săli de sport, echiparea claselor sunt câteva exemple de intervenții necesare.

b)    Dezvoltarea unui program de construire de creșe și asigurarea de facilități de tip after-school, in special in zonele marginalizate pentru a contribui la reducerea abandonului școlar si creșterea atractivitatii procesului eductional,

c)    Susținerea parteneriatelor dintre sistemul de învățământ și ceilalți actori publici și privați, în vederea instituirii unor canale de intervenție complexă, care să contribuie la reducerea abandonului școlar timpuriu, îmbunătățirea rezultatelor la învățătură, creșterea ratelor de participare la educație, reducerea violenței în școală etc.,

d)    Susținerea activă a dezvoltării unui învățământ incluziv în școală

e)    încurajarea excelenței în școli

f)    Atragerea de talente prin susținerea parteneriatelor cu mediul academic și de cercetare

g)    Susținerea activităților creative și sportive pentru copii in colaborare cu actorii sociali relevanți

h)    Asumarea rolului de facilitator în cadrul comunității prin incurajarea legăturilor dintre sistemul de învățământ și angajatori.

i)    încurajarea învățării pe tot parcursul vieții, ținând seama de profilul educațional și ocupațional al populației din sector, de schimbările în structura economică și de perspectivele de dezvoltare.

j)    încurajarea participării la educație a persoanelor aflate cel mai departe de piața muncii (șomeri pe termen lung, persoane fără studii și fără calificări etc.), în parteneriat cu instituțiile responsabile și cu actori privați, ca măsură pentru creșterea șanselor de angajare ale acestora.

k)    Construcția de noi terenuri de sport pentru toate vârstele

l)    Participarea la organizarea de competittii sportive naționale si internaționale

m)    încurajarea practicării sportului la toate vârstele

n)    Construcția de bazine de inot

o)    Construcția unor complexe multifuncționale sportive pentru promovarea sportului de masa si dezvoltarea de programe pentru folosirea sportului pentru dezvoltarea resursei umane.

V. Dezvoltarea durabila prin promovarea Regenerării urbane - REGENERABIL

Operațiunile de regenerare urbană sunt operațiuni integrate ce vizează zonele cu probleme complexe și severe, care vizeaza:

a)    Zonele rezidențiale cu calitate scăzută a locuirii și grad de vulnerabilitate crescut (de exemplu Livezilor, lacob Andrei etc.)

b)    Susținerea conversiei siturilor industriale și integrarea acestora în țesutul urban, respectiv adaptarea funcțiunilor și caracterului noilor dezvoltări la nevoile comunității corelarea potențialului și nevoilor de dezvoltare economică cu nevoile comunității, de exemplu prin integrarea în noile dezvoltări de spații și funcțiuni cu caracter public -promovarea asigurării mobilității urbane prin asigurarea traversării siturilor industriale pentru a creste accesibilitatea zonelor sectorului

c)    Susținerea creșterii suprafețelor spatiilor verzi si promovarea de acțiuni care sa reducă consumul de energie convenționala, la reducerea emisilor de CO2 si reducerea efectului de sera.

d)    Dezvoltarea unei zone pilot in regenerare urbana impreuna cu Ministerul Dezvoltării si Administrației Publice si alti factori relevanți in domeniu

e)    Creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități

f)    încurajarea circulației pietonale

g)    Introducerea sistemelor de calmare a traficului prin prioritizarea circulațiilor pietonalee în zonele cu periculozitate ridicata.

h)    Regenerarea parcurilor si a locurilor de joaca existente

i)    înființarea de noi spatii de joaca

j)    Amenajarea spatiilor din jurul blocurilor si a miniparculetelor

k)    Amanajarea parcărilor

l)    Promovarea consumului responsabil in toate domeniile

m)    Construirea de parcari subterane

n)    încurajarea folosirii de energii alternative

0) Construirea de facilitați sociale care sa permită locuirea pana la revitalizarea si sau consolidarea condominiilor degradate

p)    Construcția de locuințe de necesitate si de tip ANL

q)    Regenerarea Urbana a zonei Ferentari

Având în vedere faptul că multe dintre ansamblurile de locuințe colective se apropie de expirarea perioadei medii de viață, apare necesitatea planificării și susținerii unor operațiuni, operațiuni ce trebuie să vizeze o serie de paliere precum:

a)    Dezvoltarea fondul construit

b)    Modernizarea echipamentelor și dotărilor urbane

c)    Definirea unui spațiu public

d)    Rezolvarea problemelor sociale (sărăcie, incluziune socială)

Revitalizarea urbană va presupune si intervenții în zone cu probleme mai puțin severe, vizând creșterea calității locuirii și a confortului urban, modelând :

i.    Imaginea urbană și amenajarea spațiilor publice

ii.    Susținerea/ facilitarea amplasării unor servicii cu caracter public (de exemplu comerț, alimentație publică) în anumite zone

iii.    Crearea de spații de interacțiune socială și creare de centre de cartier - noi centralități (poate inclusiv activități economice)

iv.    Dezvoltarea unui sistem de spații verzi și spații pietonale și gândirea intervențiilor asupra spațiului public la nivelul întregului sector, precum si crearea de trasee care să încurajeze parcurgerea pietonală/ cu bicicleta.

v.    Elaborarea unui program de amenajare și personalizare a spațiilor publice din cartiere pentru definirea identității locale care sa vizeze:

-    Amenajarea spațiilor publice neamenajate (parcuri, miniparcuri și locuri de joacă)

-    Dotarea cu mobilier urban a spațiilor publice neamenajate (parcuri, miniparcuri și locuri de joacă)

-    Refacerea spațiilor verzi degradate și plantarea de copaci

-    Instalarea unui sistem de iluminat eficient energetic (control centralizat, soluții de iluminat cu un consum scăzut de energie sau instalarea de panouri fotovoltaice)

-    Creșterea nivelului de siguranță în spațiul public (inclusiv prin instalarea de camere video)

Promovarea regenerării zonelor industriale pentru industrii creative. Pe modelul incubatoarelor de afaceri se pot dezvolta zone de lucru pentru start-up-uri din industrii creative precum grafică, design, arhitectură etc. Impactul acestui plan va asigura printre altele si integrarea pe piața muncii și în activități productive generațiiei tinere. Se impun masuri pentru pastrarea talentelor ai astfel devină imperioasă acțiunea de a stimula activitățile economice ce pot să absoarbă specializările profesionale actuale ale forței de muncă tânără a României.

în vederea creșterii atractivității pentru investiții, Sectorul 5 trebuie să se diferențieze și să își creeze o identitate uternică pentru asigurarea regenerării sectorului. Pentru a realiza telul propus, prezenta administraie trebuie sa stimuleze dialogul cu mediul de afaceri prin creșterea accesului la informații pentru investitori potențial, precum și prin stabilirea unor canale de comunicare și/ sau mecanisme specifice pentru comunicarea oportunităților pentru investiții și promovarea brandului Sectorului 5 - #refresh5!

11. PLAN DE ACȚIUNE

5

1. Metodologia de implementare si control

Pentru punerea in practica a acestei strategii, trebuie implicați toti actorii interesați din Sectorul 5. De aceea, aboradarea pe care o propunem este parteneriatul incheiat intre unitatea administrativ teritoriala si actorii relevanți din societate.

Coordonarea proiectelor și atingerea țintelor asumate sunt cad în responsabilitatea Consiliului Local, metodele și instrumentele de intervenție ale acestuia sunt limitate. Pentru o dezvoltare unitară, proiectele ce se regăsesc in planul de masuri vor fi implementate prin formarea de parteneriate acolo unde este cazul, dar și acțiuni independente ale partenerilor care să contribuie la un scop comun.

Prezentul document strategic constituie este definitoriu pentru activitatea Consiliului Local Sector 5 pentru perioada 2014 - 2020. Este un document orientativ pentru ceilalți actori publici și privați din sector, inclusiv pentru a oferi cetățenilor o imagine asupra viziunii prezentei administrații.

Implementarea și monitorizarea proiectelor din strategie se va realiza la nivelul Direcției de strategii si Dezvoltare Durabila din cadrul Consiliului Local, implicând o persoană responsabilă, desemnată drept coordonator implementare strategie, din rândul conducerii instituției (ex. Directorul direcției).

Monitorizarea implementării se va realiza prin cuantifiarea indicatorilor fiecărui obiectiv si se va evalua anual.

Structura de implementare și monitorizare

Echipa de implementare va avea în vedere principalele disfuncționalități și nevoi ale comunității, perspectivele și potențialul de dezvoltare pentru fiecare domeniu identificat.

Procesul de monitorizare și evaluare a Strategiei

Activitatea de monitorizare este o etapă esențială a planificării strategice pentru ca permite compararea pe bază de date între obiectivele și activitățile implementate și rezultatele atinse.

Un proces eficient de monitorizare contribuie la procesul de planificare strategică per ansamblu, inclusiv prin indicarea unor componente strategice care au nevoie de ajustări semnificative, cu probleme sau care, din contră, performează și au nevoie de investiții suplimentare.

Monitorizarea si evaluarea strategiei, permite analiza activităților, a rezultatelor, precum și identificarea riscurilor ce pot apărea în etapa de implementare a proiectelor.

Având în vedere perioada de 4 ani de planificare strategică pentru Sectorul 5, se impune efectuarea unor analize intermediare, care să indice în ce măsură operațiunile programului se desfășoară conform programării și la timp, precum revizuirea programului în cazul identificării unor disfuncționalități.

Procesul de monitorizare a implementării strategiei va urmări pașii stabiliți. Această sarcină asigură culegerea datelor exacte legate de activitățile implementate.

în vederea facilitării procesului de monitorizare, se va forma un Grup de Monitorizare. Grupul va asigura activitatea de analiză primară a tuturor datelor primite, pe obiective strategice, și informarea conducerii executive în legătură cu progresul procesului de implementare a Strategiei, întocmirea unor rapoarte sintetice privind stadiul activităților.

Pentru monitorizarea obiectivelor principale ale Strategiei este necesară parcurgerea următoarelor etape:

•    Identificarea obiectivului/obiectivelor generale ale ;

•    Definirea indicatorilor ce cuantifică atingerea obiectivelor

•    Stabilirea procentului de realizare si incheierea raportului de monitorizare a obiectivelor

•    Estimarea datei la care se consideră îndeplinite obiectivele cu stabilirea datei la care se va face monitorizarea;

•    Identificarea potențialelor variații față de reperele stabilite inițial;

•    Stabilirea strategiilor de acțiune și de remediere a factorilor perturbatori.

Monitorizarea activităților Strategiei are ca baza punctele importante in desfasurarea proiectelor: perioada, conexiuile intre activitati, resursele financiare umane, bugetul alocat.

Monitorizarea rezultatelor în etapa de implementare a Strategiei se realizeza în paralel cu monitorizarea, astfel incat sa se poata cuantifica în mod direct activitățile (de ex.)

Proiect

Activitățile proiectului

Durata

Rezultate estimate pentru perioada de raportare

Rezultate realizate în perioada de raportare

Obs. Moniorizare

(fluctuații,

depășirea

termenelor)

...............................

Monitorizarea financiară a Strategiei în etapa de implementare se face corelând bugetul cheltuit și bugetul aprobat-punctul de referință pentru monitorizarea Strategiei.

Metodologia de implementare și control a Strategiei va cont de asigurarea unui management eficient al timpului pentru activități și proiecte, monitorizarea riscurilor de natură financiară sau legate de procesele de achiziții publice și utilizarea resurselor umane la maximum pentru asigurarea in proiecte a unui personal adecvat obiectivelor și activităților implementate.

2. Plan de monitorizare

OBIECTIVE    SPECIFICE    MASURI    2016    2017    2018    2019    2020

1

OP 1.1. Creșterea eficacității organizaționale

M.1.1.1. Dezvoltarea capacității

profesionale a personalului Consiliului Local Sector 5 și al unităților din subordinea acestuia

M.1.1.2 Creșterea transparenței, eticii și

integrității în cadrul autorității locale

M.1.1.3. Dezvoltarea mecanismelor de elaborarea și implementare a politicilor publice locale

OP 1.2. Dotarea materială (echipamente IT, programe soft și alte materiale)

M. 1.2.1. Susținerea activității instituției prin asigurarea dotărilor materiale necesare

M. 1.2.2 Crearea si instalarea de programe software care sa asigure buna desfășurare a activitatii administrației locale

M.1.2.3. Actualizarea mijloacelor TIC aflate la dispoziția instuției (hardware și sofware) si a instituțiilor subordonate

OP.1.3. Susținerea comunicării cu cetățenii prin

instalarea de centre de informare in sector

M.1.3.1 Instalarea de centre de informare in sector

M1.3.2 Dezvoltarea comunicării intre membrii comunității

M.1.3.3. Organizarea de evenimente pentru promovarea schimburilor interculturale

OP.2.1. Dezvoltarea educației și a învățării

M.2.1.1. Asigurarea infrastructurii educaționale necesare actului de învățământ

M.2.1.2. Susținerea activităților pentru copii

M.2.1.3 Dezvoltarea de mecanisme pentru stoparea abandonului școlar

M.2.1.4 Elaboarea de parteneriate cu mediul academic și de cercetare, pentru promovarea talentelor și susținerea forței de muncă specializată

2

M.1.2.1. Susținerea activității instituției prin asigurarea dotărilor materiale necesare

OP.2.2. Creșterea accesului ia servicii

M.2.2.2. Diversificarea serviciilor de asistență socială și adaptarea acestora

medicale și de asistență socială

M2.2.3. Program de investiții în servicii sociale inovatoare, adaptate nevoilor

109

OP.2.3.Crearea premiselor pentru construirea de locuințe sociale si de necesitate

M 2.3.1 Elaborarea Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 5 - PUZ

M 2.3.2 Construirea de locuintede necesitate

MM 2.3.3 construirea de locuințe de tip ANL

3

OP 3.1 Creșterea siguranței cetățenilor

M 3.1.1 instalarea unui sistem de supraveghere video

M 3.1.2 Participare la reducerea consumului de droguri

M 3.1.3 Asigurarea siguranței cetățenilor prin asigurarea pazei in zone publice

OP 3.2 Protejarea obiectivelor publice

M 3.2.1 Asigurarea pazei obiectivelor publice si protejarea invetitiilor publice

4

OP. 4.1 Imbunatatirea infrastructurii sportive

M 4.1.1 Investiții în construcția, extinderea și reabilitarea sălilor de sport a școlilor

M 41.2 Construirea de complexe multifuncționale sportive

M 4.1.3 Construirea de bazine de inot

M 4.1.4 Construcția de terenuri de sport in parcur

OP 4.2 Asigurarea infrastructurii educaționale

M 4.2.1 Reabilitarea infrastructurii școlare

M 4.2.1 Construirea si reabilitarea de crese

M 4,2.2 Reabilitarea infrastructurii preșcolare

OP 4.3 Pregătirea

M.4.3.1. Promovarea participării la educație și formare pentru creșterea șanselor de angajare ale cetățenilor sectorului 5.

M.4.3.2. Corelarea studiului din sistemul

de învățământ și nevoile angajatori pentru armonizarea cererii și ofertei pe piața muncii

<    5

OP.5.1. Structurarea dezvoltării urbane a Sectorului 5

M.5.1.1.Promovarea dezvoltării urbane prin elaborarea de proceduri si reglementari

OP.5.2. Regenerarea urbană a zonelor vulnerabile din Sectorul 5

M.5.2.1. Ameliorarea condițiilor de locuit din zonele cu grad crescut de vulnerabilitate

M.5.2.2. Stabilirea unui model de intervenție pentru regenerarea urbană a cartierelor

M.5.2.3. Regenerarea urbană a fostelor platforme și zone industriale

OP.5.3. Revitalizarea urbană a fondului construit și a spațiilor publice

M.5.3.1. Revitalizarea infrastructurii de locuit

M.5.3.2. Constituirea de centre de cartier

M 5.3 3 Instalarea sistemelor de iluminat eficient energetic în spațiile publice

M 5.3.4 Susținerea constituirii unui HUB creativ

OP.3.4.îmbunătățirea mobilității și accesibilității

M.3.4.1. încurajarea și susținerea dezvoltării parcajelor de subterane

M.3.4.2. Sistematizarea locurilor de parcare de reședință cu indicatoare și marcaje rutiere (inclusiv spații de parcare rezidențiale verzi)

M.3.4.3.Modernizarea străzilor din administrarea Primăriei Sectorului 5

111

3. Fise de proiect

c

transparenței


Obiectiv strategic 1. Comunicarea cu cetățenii prin asigurarea administrației locale - o primărie aproape de oameni - RECEPTIV

OP 1.1. Creșterea eficacității organizaționale

OP.1.1

1. Dezvoltarea și implementarea unui proiect de dezvoltare a competențelor profesionale ale personalului Consiliului Local Sector 5 și ale unităților din subordine Scop și obiective specifice

Scopul urmărit vizează formarea unui corp de funcționari publici și personal contractual profesionist și eficient în cadrul Consiliului Local Sector 5 și ale unităților din subordine.

Obiectivele specifice stabilite pentru proiect sunt:

•    Elaborarea și implementarea unui sistem coerent de identificare a nevoilor de formare în cadrul instituției și planificarea activităților de formare în funcție de prioritățile operaționale și strategice ale instituției.

•    Elaborarea planului de formare și a modulelor necesare pentru perioada 2015-2020.

•    Derularea de sesiuni de formare pentru personal în domeniile prioritare identificate.

Justificare (probleme abordate)

Existența unui sistem clar, coerent și eficient de dezvoltare a competențelor profesionale ale angajaților este atât obligație legală cât și una managerială, generată de nevoia de a asigura un nivel de performanță maxim pentru politice locale. în absența unui corp de personal bine pregătit profesional, celelalte componente ale capacității instituționale (proceduri sau resurse materiale și financiare), oricât de bine gestionate, nu vor conduce la

îndeplinirea obiectivelor organizației.

Activități principale

•    Analiza personalului la nivelul CL S5 raportată la activitățile desfășurate de instituție și fișele de post ale personalului

•    Dezvoltarea unei metodologii de stabilire a necesarului de formare profesională, a priorităților de formare și de formulare a metodelor de formare corespunzătoare

•    Elaborarea unui plan de formare profesională pentru perioada 2015-2020

•    Dezvoltarea unor module de formare și derularea unor sesiuni de formare profesională

ezultate așteptate

•    Raport de analiză a situației profesionale a personalului CL S5 comparativ cu sarcinile încredințate prin fișele de post și activitățile instituției

•    Metodologie în domeniul formării profesionale dezvoltată și aprobată la nivelul CL S5

•    Plan de formare profesională aprobat

•    Modul de formare profesională derulate

Buget estimat    1.335.000 lei

Calendar estimativ    2016 - 2020

Surse de finanțare potențiale

PO CA, POCU

OP.1.1

2. Dezvoltarea mecanismelor de consultare și comunicare internă și externă a autorității publice locale în procesul de elaborare și implementare a politicilor locale.

Scop și obiective specifice

Scop

Dezvoltarea mecanismelor de consultare publică și comunicare utilizate la nivelul Consiliului Local al Sectorului, astfel încât să genereze un management al ciclului politicilor publice eficient și eficace. Obiective specifice

•    Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului de conducere și de execuție în domeniul politicilor publice, comunicării interne și al mecanismelor de consultare publică;

•    îmbunătățirea procesului de elaborare și implementare a documentelor de politici publice la nivelul factorilor de decizie din consiliul local;

Justificare (probleme abordate)

Deși au fost înregistrate rezultate promițătoare la nivel central, conceptul politicilor publice nu a fost încă implementat eficient la nivelul administrației publice locale, cu toate că acest nivel decizional este cel mai aproape de cetățean și cel mai în măsură să răspundă nevoilor comunității. De asemenea, s-a putut observa că există deficiențe în procesele de comunicare și consultare între autoritatea locală și public, deficiențe care generează tensiuni în implementarea unor inițiative locale, chiar dacă acestea urmăresc interesul public.

Problema centrală căreia i se adresează proiectul este procesul de consultare și comunicare din cadrul administrației publice locale.

Activități principale

•    Formarea personalului de conducere și de execuție din cadrul CL S5 în domeniul consultării publice și procesului de elaborare și implementare a politicilor publice;

•    Organizarea și desfășurarea de exerciții pilot în vederea elaborării, fundamentării și adoptării unor documente de politici publice locale în cadrul autorităților publice locale selectate și a instituțiilor subordonate, care să includă și activități de consultare publică;

•    Dezvoltarea unor proceduri clare de abordare a activității de consultare publică în cadrul

instituției.

Rezultate așteptate

•    Personal de conducere și de execuție format în domeniul consultării și politicilor publice

•    Exerciții pilot desfășurate;

Buget estimat

315.000 lei


2016-2017


Calendar estimativ

Surse de finanțare potențiale

• POCA

OP.1.1

3. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorității locale

Scop și obiective specifice

Scopul urmărit vizează reducerea perioadei de răspuns la solicitările publicului și mediului de afaceri precum și eficientizarea activității compartimentelor CL S5 prin informatizarea unor procese și promovarea instrumentelor digitale de lucru.

Obiectivele specifice:

•    Elaborarea unui sistem TIC integrat de lucru cu publicul, inclusiv transmiterea electronica a răspunsului la petiții sau alte solicitări.

•    Utilizarea unor soluții TIC pentru reducerea costurilor administrative pentru firme și cetățeni

Justificare (probleme abordate)

Climatul economic dificil din ultimii ani a determinat atât autoritățile de la nivelul Uniunii _uropene cât și pe cele de la nivel național să caute soluții pentru asigurarea unui proces sustenabil de dezvoltare economică, crearea de locuri de muncă și reducerea excluziunii sociale.

Pe lângă instrumentele directe de intervenție dezvoltate pentru abordarea acestor provocări, este nevoie de intervenții susținute de asigurare a capacității administrative pentru facilitarea inițiativelor de dezvoltare.

Toate analizele întreprinse asupra sectorului administrației publice românești începând cu anii 2000 au relevat o capacitate redusă de răspuns la provocările din societate, un nivel ridicat al costurilor administrative impuse asupra mediului de afaceri și cetățenilor din cauza procedurilor greoaie, un grad relativ ridicat de corupție și o reticență față de utilizarea unor mijloace moderne de interacțiune cu publicul.

Utilizarea sistemelor e-guvernare și TIC pentru eficientizarea procesului administrativ sunt instrumente recunoscute în Acordul de Parteneriat pentru perioada 2014-2020, Strategiei entru dezvoltarea capacității administrative (în lucru). Agendei Digitale pentru România și utilizate pe larg la nivelul Uniunii Europene. Ele au ca scop reducerea timpului de răspuns la provocările apărute, apropierea mai mare de cetățean și companii prin facilitarea accesului mai rapid și deschis la instituții și reducerea sarcinilor administrative pentru utilizatorii de servicii publice.

în ceea ce privește relația între companii și cetățeni cu administrația, în 2011, numai 63 % dintre întreprinderile românești utilizau internetul pentru a interacționa cu autoritățile publice, comparativ cu media UE 27 de 87 %, în timp ce numai 31 % dintre cetățeni utilizau serviciile de e-Guvernare (ținta europeană pentru sfârșitul anului 2015 este de 50 %).

Aceste investiții se referă la dezvoltarea capacității administrative/legislative, dezvoltarea și implementare unor standarde comune de lucru pentru instituțiile publice responsabile, , utilizarea unitară a instrumentelor de e-guvernare dezvoltate, promovarea accesului deschis al cetățenilor și întreprinderilor la serviciile electronice dezvoltate). Direcția principală stabilită prin intermediul Agendei Digitale pentru România este de a utiliza proiecte de e-guvernare pentru a modernizarea instituțiilor publice centrale și autoritățile locale care oferă servicii

pentru cetățeni și întreprinderi, în mod integrat, transparent și sigur.

Măsurile vizate în acest proiect vor susține reformele instituționale necesare, incluzând asistență, formare și alte măsuri de creștere a capacității administrative.

Activități principale

•    Analiza procedurilor de lucru și identificarea necesităților de informatizare a activitților și a necesarului hardware

•    Stabilirea procedurilor sau etapelor care vor fi supuse informatizării

•    Elaborarea soluției software pentru informatizarea activităților

•    Achiziția echipamentelor hardware necesare

•    Implementarea și testarea sistemului integrat de lucru

Buget estimat    1.000.000 Euro

Calendar estimativ    2016-2018

Surse de finanțare potențiale

•    POC, PO CA

Parteneri potențiali

•    Ministerul pentru Societate Informațională

Obiectiv strategic 1. Comunicarea cu cetățenii prin asigurarea transparenței (. administrației locale - o primărie aproape de oameni - RECEPTIV

OP 1.2. Dotarea materială (echipamente IT, programe soft și alte materiale)

OP 1.2 ■ 1. Susținerea activității instituției prin asigurarea dotărilor materiale necesare

Scop și obiective specifice

Scopul urmărit vizează reducerea perioadei de răspuns la solicitările publicului și mediului de afaceri precum și eficientizarea activității compartimentelor CL S5 prin informatizarea unor procese și promovarea instrumentelor digitale de lucru.

Obiectivele specifice:

•    Dotarea cu un sistem TIC integrat de lucru cu publicul,

•    Achiziționarea de echipamen te TIC pentru reducerea costurilor administrative pentru firme și cetățeni

Justificare (probleme abordate)

Climatul economic dificil din ultimii ani a determinat atât autoritățile de la nivelul Uniunii Europene cât și pe cele de la nivel național să caute soluții pentru asigurarea unui proces sustenabil de dezvoltare economică, crearea de locuri de muncă și reducerea excluziunii sociale.

Pe lângă instrumentele directe de intervenție dezvoltate pentru abordarea acestor provocări, este nevoie de intervenții susținute de asigurare a capacității administrative pentru facilitarea inițiativelor de dezvoltare.

Utilizarea sistemelor e-guvernare și TIC pentru eficientizarea procesului administrativ sunt instrumente recunoscute în Acordul de Parteneriat pentru perioada 2014-2020, Strategiei pentru dezvoltarea capacității administrative (în lucru). Agendei Digitale pentru România și utilizate pe larg la nivelul Uniunii Europene. Ele au ca scop reducerea timpului de răspuns la provocările apărute, apropierea mai mare de cetățean și companii prin facilitarea accesului mai rapid și deschis la instituții și reducerea sarcinilor administrative pentru utilizatorii de servicii publice.

Măsurile vizate în acest proiect vor susține reformele instituționale necesare, incluzând asistență, formare și alte măsuri de creștere a capacității administrative.

Activități principale

•    Achiziția echipamentelor hardware necesare

•    Implementarea și testarea sistemului integrat de lucru

Buget estimat    1.000.000 Euro

Calendar estimativ    2016-2018

Surse de finanțare potențiale

•    POC, PO CA

Parteneri potențiali Ministerul pentru Societate Informațională

OP 1.2 - 2 Crearea si instalarea de programe software care sa asigure buna desfășurare a activitatii administrației locale Scop și obiective specifice

Scopul urmărit vizează reducerea perioadei de răspuns la solicitările publicului și mediului de afaceri precum și eficientizarea activității compartimentelor CL S5 prin informatizarea unor procese și promovarea instrumentelor digitale de lucru.

Obiectivele specifice:

•    Integrarea subunităților si a departamentelor primăriei

•    Achiziționarea de licențe

•    Arhivarea electronica a documentelor primăriei

Justificare (probleme abordate)

Climatul economic dificil din ultimii ani a determinat atât autoritățile de la nivelul Uniunii Europene cât și pe cele de la nivel național să caute soluții pentru asigurarea unui proces sustenabil de dezvoltare economică, crearea de locuri de muncă și reducerea excluziunii ,ociale.

Pe lângă instrumentele directe de intervenție dezvoltate pentru abordarea acestor provocări, este nevoie de intervenții susținute de asigurare a capacității administrative pentru facilitarea inițiativelor de dezvoltare.

Măsurile vizate în acest proiect vor susține reformele instituționale necesare, incluzând asistență, formare și alte măsuri de creștere a capacității administrative.

Activități principale

•    Achiziția de licențe

•    Implementarea și testarea sistemului integrat de lucru intre toate subunitățile primăriei

Buget estimat    1.000.000 Euro

Calendar estimativ    2016-2018

o urse de finanțare potențiale

•    POC, PO CA

Parteneri potențiali Ministerul pentru Societate Informațională

OP 1.2 - 3 Actualizarea mijloacelor TIC aflate la dispoziția instuției (hardware și sofware) si a instituțiilor subordonate Scop și obiective specifice

Scopul urmărit vizează reducerea perioadei de răspuns la solicitările publicului și mediului de afaceri precum și eficientizarea activității compartimentelor CL S5 prin informatizarea unor procese și promovarea instrumentelor digitale de lucru.

Obiectivele specifice:

•    Integrarea subunităților si a departamentelor primăriei

•    Achiziționarea de licențe

•    Arhivarea electronica a documentelor primăriei

Justificare (probleme abordate)

Climatul economic dificil din ultimii ani a determinat atât autoritățile de la nivelul Uniunii Europene cât și pe cele de la nivel național să caute soluții pentru asigurarea unui proces sustenabil de dezvoltare economică, crearea de locuri de muncă și reducerea excluziunii sociale.

Pe lângă instrumentele directe de intervenție dezvoltate pentru abordarea acestor provocări, este nevoie de intervenții susținute de asigurare a capacității administrative pentru facilitarea inițiativelor de dezvoltare.

Toate analizele întreprinse asupra sectorului administrației publice românești începând cu anii 2000 au relevat o capacitate redusă de răspuns la provocările din societate, un nivel ridicat al costurilor administrative impuse asupra mediului de afaceri și cetățenilor din cauza procedurilor greoaie, un grad relativ ridicat de corupție și o reticență față de utilizarea unor mijloace moderne de interacțiune cu publicul.

Măsurile vizate în acest proiect vor susține reformele instituționale necesare, incluzând asistență, formare și alte măsuri de creștere a capacității administrative.

Activități principale

•    Achiziția de licențe si de echipamente

•    Actualizarea sistemelor pentru integrare

•    Crearea premiselor pentru dezvoltarea sistemelor spart cities.

Buget estimat    1.000.000 Euro

Calendar estimativ    2016-2018

Surse de finanțare potențiale

• POC, PO CA

c

Obiectiv strategic 1. Comunicarea cu cetățenii prin asigurarea transparenței administrației locale - o primărie aproape de oameni - RECEPTIV

OP.1.3. Susținerea comunicării cu cetățenii prin instalarea de centre de informare in sector

OP 1.3 -1 Instalarea de centre de informare in sector

Scop și obiective specifice

Scopul urmărit vizează reducerea perioadei de răspuns la solicitările publicului și mediului de afaceri precum și eficientizarea activității compartimentelor CL S5 prin informatizarea unor procese și promovarea instrumentelor digitale de lucru.

Obiectivele specifice:

•    Creșterea transparentei si dezvoltarea informării cetetenilor despre acțiunile administrației

•    Creșterea comunicării cu cetățenii

Justificare (probleme abordate)

Pe lângă instrumentele directe de intervenție dezvoltate pentru abordarea acestor provocări, este nevoie de intervenții susținute de asigurare a capacității administrative pentru facilitarea

Distanta mare intre localizarea primăriei si diversele punct de in teres din sector, fac sa fie nevoie de o apropiere a administrației de cetateni si probleme lor. Aceste investiții se referă la dezvoltarea capacității administrative/legislative, dezvoltarea și implementare unor standarde comune de lucru pentru instituțiile publice responsabile,

Măsurile vizate în acest proiect vor susține comunicarea corecta a cetățenilor, informarea acetgora si promovarea reformelor instituționale necesare, incluzând asistență, formare și alte măsuri de creștere a capacității administrative.

Activități principale

•    Instalarea de posturi de comunicare in sector

•    Integrarea acestora in circuitul administrativ

Buget estimat    1.000.000 Euro

Calendar estimativ    2016-2017

Surse de finanțare potențiale

•    POC, PO CA

Parteneri potențiali

•    Ministerul pentru Societate Informațională

•    Ministerul Dezvoltării si Administrației publice

OP 1.3 - 2 Dezvoltarea comunicării intre membrii comunității

Scop

Scopul programului este de a îmbunătăți gradul de dotare al cartierelor de locuit din Sectorul 5. Obiectivul principal al programului este transformarea zonelor de locuire colectivă din „cartiere dormitor” în zone dinamice, în care populația rezidentă își petrece timpul liber într-un mod activ si interactionează cu restul locuitorilor.

J    >

Justificare (probleme abordate)

întrucât prin consultarea elevilor din licee și a celor din școlile gimnaziale s-a constatat că petrecerea timpului liber se realizează preponderent în proximitatea locuinței, este necesară crearea unor spații publice în interiorul cartierelor de locuit, cu amenajări specifice fiecărei categorii de vârstă (excepție fac locurile de joacă pentru copii, care există într-un număr destul de mare). Totodată, definirea unor spații publice exclusiv pietonale, cu rol de coagulare socială, separate total de circulația carosabilă, devine o necesitate în contextul creșterii numărului de autovehicule și implicit a numărului parcărilor aferente, în detrimentul spațiilor ( ietonale.

în procesul amenajării centrelor de cartier se recomandă implicarea locuitorilor, în vederea însușirii spațiului și a reprezentativității acestuia pentru comunitate, astfel încât să contribuie ulterior și la întreținerea și menținerea curățeniei.

Activități principale

•    Realizarea proiectelor de amenajare a spațiilor publice;

•    Amenajarea zonelor pietonale cu pavaj;

•    Amenajarea terenurilor de sport pentru tenis, fotbal etc;

•    Dotarea spațiilor publice cu mobilier urban adecvat: bănci, iluminat public, pergole etc.;

•    Amenajarea zonelor de relaxare diferențiate pe categorii de vârstă;

•    Amenajarea și plantarea spațiilor verzi;

•    Instalarea sistemelor de supravegere video;

•    Organizarea de evenimente culturale pentru adulți în aceste spații;

•    Organizarea de evenimente sportive pentru copii și pentru tineri.

Rezultate așteptate

•    Creșterea coeziunii sociale;

•    Creșterea atractivității cartierelor de locuire individuală din Sectorul 5 și implicit a valorii imobiliare a apartamentelor.

Buget estimat    18.750.000 lei

Calendar estimativ    2016 - 2020

Surse de finanțare potențiale

•    Bugetul local;

•    Program Operațional Regional 2014-2020;

•    Program National Dezvoltare Locala

•    Compania Naționala de Investiții

OP 1.3 -3 Organizarea de evenimente pentru promovarea schimburilor interculturale

Scop și obiective specifice

Scopul proiectului vizează consolidarea activităților cultural-sociale la nivelul Sectorului 5 și presupune

obiective precum identificarea cerințelor de pe piață și atractivitatea manifestărilor deja existente ,

corelarea acestora cu viziunea strategică ieșeană pentru domeniul culturii și susținerea activă a acelor

manifestări care reprezintă un punct de atractivitate locală, se pot auto-susține financiar pe termen

mediu și aduc cele mai mari beneficii în raport cu efortul de organizare.

Justificare (probleme abordate)

Conform Barometrului de Consum Cultural pe 2010, realizat de Centrul de Cercetare și Consultanță în

Domeniul Culturii, „un procent de peste 60 % dintre respondenții care merg la cinema obișnuiesc să

participe anual la festivaluri”. în plus, interesul publicului pentru evenimente culturale care se derulează

în timpul nopții (precum Noaptea Muzeelor, Noaptea Galeriilor etc.), ne arată că interesul publicului

pentru evenimente atipice, cu o componentă internațională substanțială, este în creștere și merită

exploatat.

Festivalurile au calitatea de a condensa mai multe activități corelate, de a așeza pe aceeași scenă

reprezentanți locali și invitați străini, într-un interval restrâns de timp, lucru care cu o promovare

adecvată, un buget rezonabil și o continuitate asigurată, conduce în timp la fidelizare publicului,

creșterea apetitului acestuia pentru cultură și intensificarea turismului cultural în perioade de timp clar

delimitate.

Activități principale

•    Organizarea de festivaluri pentru promovarea culturii naționale

•    Promovarea de acțiuni interculturale si promovarea de tradiții

Rezultate așteptate

•    Diversificarea ofertei culturale și includerea în aceasta a invitaților străini și a creațiilor lor în mod constant și profesionist selectat.

•    Intensificarea turismului cultural

Buget estimat    2.000.000 lei (anual sau o dată la doi ani)

Calendar estimativ    2015-2020

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR)

•    Europa Creativă 2014-2020;

•    Parteneriat Public Privat (PPP);

•    Surse proprii;

•    Parteneriat cu alte instituții de cultură (Ministerul Culturii, ICR, rețeaua EUNIC etc.)

•    Fondurile norvegiene instrumentate de Unitatea de Management a Proiectului (Ministerul Culturii).

(■

Obiectiv strategic II. Reducerea sărăciei prin dezvoltarea de programe de sănătate și protecție socială - RESPONSABIL

OP.2.1. Dezvoltarea educației si a învățării

f    f    f

1. Asigurarea infrastructurii educaționale necesare actului de învățământ

Scop și obiective specifice

Scopul programului vizează identificarea schimbărilor din ultimii ani din sistemul educațional și acomodarea acestora în cadrul infrastructurii educaționale existente. Obiectivele cuprind modernizarea infrastructurii școlare prin echipamente noi și premise renovate, pentru a răspunde mai bine noilor tendințe educaționale în acord cu piața muncii. Se urmărește îmbunătățirea dotărilor permanente din unitățile de învățământ, de la ateliere și laboratoare de practică, la centre afterschool și de excelență, până la renovarea curților anterioare și a anexelor.

Justificare (probleme abordate)

Numărul ridicat al copiilor și elevilor care se înscriu la unitățile școlare din Sectorul 3, profilarea tehnică a u nui număr semnificativ de licee din totalul celor din capitală (în apropierea Platformei Republica), coroborat cu impactul social al economiei de piață și ratele abandonului școlar, conduce la necesitatea modernizării infrastructurii școlare, cu elemente concrete de modernizare.

Activități principale

•    Realizarea studiilor de fezabilitate pentru lucrările de renovare, modernizare și/sau reabilitare

•    Derularea lucrărilor de renovare, modernizare și/sau reabilitare

•    Realizarea achizițiilor de dotări, echipamente, materiale etc.

•    Modernizarea atelierelor de practică din cadrul liceelor tehnologice, dotarea lor cu echipamente noi și performante,

•    Echiparea și dotarea adecvată a centrelor de tip afterschool;

Rezultate așteptate

•    îmbunătățirea infrastructurii educaționale;

•    Modernizarea liceelor tehnologice;

•    Dotarea modernă a atelierelor și a laboratoarelor de practică;

•    îmbunătățirea rețelei de centre afterschool.

Buget estimat    220.000.000 lei

Calendar estimativ    2016 - 2020

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții

•    Parteneriat Public Privat (PPP);

•    Surse proprii;

•    Bugetul local; Buget de stat

•    Fondurile norvegiene instrumentate de Unitatea de Management a Proiectului din Ministerul Culturii;

•    Horizon 2020.

OP.2.1

2. Susținerea activităților pentru copii

Scop și obiective specifice

Scopul programului vizează identificarea schimbărilor din ultimii ani din sistemul educațional și acomodarea acestora în cadrul infrastructurii educaționale existente. Obiectivele cuprind eficientizarea rețelei școlare pentru a răspunde mai bine noilor tendințe demografice, precum și adaptarea conținutului curricular la nevoile comunității, cu accentul pus pe absorbția viitorilor absolvenți pe piața muncii.

Justificare (probleme abordate)

Numărul ridicat al copiilor și elevilor care se înscriu la unitățile școlare din Sectorul 5, profilarea tehnică a unui număr semnificativ de licee din totalul celor din capitală, coroborat cu impactul social al economiei de piață și ratele abandonului școlar, conduce la necesitatea regândirii rețelei școlare, realizată în baza unor principii și criterii clare. Acestor măsuri li se pot adăuga demersuri de adaptare a ofertei educaționale la nevoile elevilor, adaptarea/diversificarea ofertei curriculare la decizia școlii.

Activități principale

•    Realizarea de rețele școlare, pentru eficientizarea folosirii resurselor;

•    Asigurarea consultanței și sprijinirea managerilor unităților de învățământ în vederea dezvoltării parteneriatelor active cu autoritățile și comunitatea locală;

•    Crearea unor parteneriate cu institute de cercetare în domeniul curriculei și a științelor educaționale și psiho-pedagogice;

•    Actualizarea programei aferente liceelor tehnologice și modernizarea manierei de lucru în atelierele de practică, precum și promovarea adecvată a acestora în rândul elevilor pentru creșterea numărului celor înscriși;

•    Modernizarea și extinderea rețelei de cluburi ale copiilor și diversificare ofertei de cursuri: ore de ecologie și protecția mediului, de șah, de dansuri de societate (vals și tango), de lectură, de teatru contemporan etc. și promovarea acestor acțiuni în școli;

•    Comunicarea cu asociații ale elevilor, părinților, MECTS;

•    Activități de diseminare și comunicare eficientă, tezultate așteptate

•    îmbunătățirea ofertei educaționale;

•    Modernizarea liceelor tehnologice;

•    Extinderea rețelei de cluburi ale copiilor;

Buget estimat    1.315.000 lei

Calendar estimativ    2016-2017

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții, SEE

•    Parteneriat Public Privat (PPP); Surse proprii;

•    Bugetul local; buget de stat

3. Dezvoltarea de mecanisme pentru stoparea abandonului școlar

Scop și obiective specifice

Obiectivele cuprind eficientizarea rețelei școlare pentru a răspunde mai bine noilor tendințe demografice, precum și adaptarea conținutului curricular la nevoile comunității, cu accentul pus pe absorbția viitorilor absolvenți pe piața muncii. In extenso, se vizează reducerea fenomenului absenteismului și a abandonului școlar, dar și creșterea ratei de tranzit a elevilor de la învățământul gimnazial la cel liceal pentru elevi.

Justificare (probleme abordate)

Numărul ridicat al copiilor și elevilor care se înscriu la unitățile școlare din Sectorul 5, profilarea tehnică a unui număr semnificativ de licee din totalul celor din capitală, conduce la necesitatea regândirii rețelei școlare, realizată în baza unor principii și criterii clare. Acestor măsuri li se pot adăuga demersuri de adaptare a ofertei educaționale la nevoile elevilor, adaptarea/diversificarea ofertei curriculare la decizia școlii.

Activități principale

•    Analiza rețelei unităților școlare și elaborarea unui studiu despre mecanismele care declanșează fenomenul absenteismului și modalități de contracarare;

•    Crearea unor parteneriate cu companii din mediul privat în vederea stabilirii de stagii de practică (și în arii teoretice și vocaționale, nu doar tehnice)

•    Dezvoltarea de parteneriate cu posibili angajatori pentru sesiuni de ucenicie, în vederea creșterii ratei de absorbție pe piața muncii a tinerilor calificați;

•    Adaptarea/diversificarea ofertei curriculare, introducerea de cursuri care dezvoltă abilități practice și comunicaționale, adaptate realităților sociale contemporane;

•    Modernizarea și extinderea rețelei de cluburi ale copiilor și diversificare ofertei de cursuri: ore de ecologie și protecția mediului, de șah, de dansuri de societate (vals și tango), de lectură, de teatru contemporan etc. și promovarea acestor acțiuni în școli;

•    Activități de diseminare și comunicare eficientă.

Rezultate așteptate

•    îmbunătățirea ofertei educaționale;

•    Reducerea ratei abandonului școlar, în special la nivel liceal.

Buget estimat    8.500.000 lei

Calendar estimativ    2015-2020

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții

•    Parteneriat Public Privat (PPP);

•    Surse proprii;

•    Bugetul local;

•    Fondurile norvegiene instrumentate de Unitatea de Management a Proiectului din Ministerul Culturii;

•    Horizon 2020.

4. Elaboarea de parteneriate cu mediul academic și de cercetare, pentru promovarea talentelor și susținerea forței de muncă specializată Scop și obiective specifice

Scopul programului vizează identificarea schimbărilor din ultimii ani din sistemul educațional și acomodarea acestora în cadrul infrastructurii educaționale existente. Obiectivele cuprind eficientizarea rețelei școlare si promovarea excelentei in scoli si licee.

Justificare (probleme abordate)

Numărul ridicat al copiilor și elevilor din sector coroborat cu impactul social al economiei de piață exodul de inteligenta, conduce la necesitatea regândirii rețelei școlare, si crearea de masuri care sa promoveze excelenta. Acestor măsuri li se pot adăuga demersuri de adaptare a ofertei educaționale la nevoile elevilor, adaptarea/diversificarea ofertei curriculare la decizia școlii.

Activități principale

•    Realizarea de rețele școlare, pentru eficientizarea folosirii resurselor;

•    Crearea unor parteneriate cu institute de cercetare în domeniul curriculei și a științelor educaționale și psiho-pedagogice;

•    Crearea unor parteneriate cu companii din mediul privat în vederea stabilirii de stagii de practică (și în arii teoretice și vocaționale, nu doar tehnice)

•    Dezvoltarea de parteneriate cu posibili angajatori pentru sesiuni de ucenicie, în vederea creșterii ratei de absorbție pe piața muncii a tinerilor calificați;

•    Activități de diseminare și comunicare eficientă.

Rezultate așteptate

•    îmbunătățirea ofertei educaționale;

•    încheierea de parneriate cu mediul academic pentru promovarea cercetării si inovării

•    Modernizarea liceelor tehnologice;

•    Reducerea ratei abandonului școlar, în special la nivel liceal,

juget estimat    18.500.000 lei

Calendar estimativ    2015-2020

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții

•    Parteneriat Public Privat (PPP);

•    Surse proprii;

•    Bugetul local;

•    Fondurile norvegiene instrumentate de Unitatea de Management a Proiectului din Ministerul Culturii;

•    Horizon 2020.

(.

Obiectiv strategic II. Reducerea sărăciei prin dezvoltarea de programe de

sănătate și protecție socială - RESPONSABIL

OP.2.2. Creșterea accesului la servicii medicale si de asistentă socială

J    f    f

OP 2.2 - 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale din Sectorul 5

Scop și obiective specifice

Scopul pachetului de proiecte vizează îmbunătățirea infrastructurii medicale în scopul creșterii calității serviciilor medicale la nivelul întregului sector și a îmbunătățirii accesului cetățenilor la servicii medicale de bază.

Obiectivele specifice se referă la modernizarea unităților medicale (policlinici, dispensare, cabinete medicale) precum și facilitarea construirii unui spital de urgențe și a unei maternități - unități medicale care lipsesc din perimetrul Sectorului 5 - modernizarea acelor spitale din sector care necesită acest lucru, precum și dezvoltarea de centre cu servicii comunitare integrate în acele zone care necesită o atenție specială dpdv social.

Justificare (probleme abordate)

La momentul actual există disparități clare între dotarea cu unități medicale de la nivelul Sectorului 5, comparativ cu celelalte sectoare bucureștene și în raport cu numărul ridicat al populației din sector, dincolo de lipsa de motivare a personalului medical, calitatea infrastructurii (starea clădirilor în care funcționează cabinetele medicale) este adesea suboptimală iar nivelul dotărilor este foarte redus.

Pachetul de proiecte va contribui la îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale de bază și la diversificarea unităților sanitare.

Primăria Sector 5 poate contribui la sprijinirea investițiilor în infrastructura medicală, alături de autoritățile centrale și de Ministerul Sănătății. Investițiile pot fi derulate fie ca proiect integrat, fie ca proiecte individuale la nivelul fiecărei unități medicale.

Activități principale

•    Actualizarea analizei nevoilor de investiții în domeniul infrastructurii de sănătate;

•    Realizarea studiilor de fezabilitate pentru lucrările de extindere și/sau reabilitare

•    Derularea lucrărilor de extindere/reabilitare

•    Realizarea achizițiilor de dotări, echipamente, materiale etc.

ez uita te așteptate

•    Cel puțin două noi unități medicale noi (spital de urgențe și maternitate)

•    Sprijinirea unui program de prevenție în domeniul sănătății pentru populație

•    Cel puțin 5 unități medicale mari renovate și modernizate

Buget estimat    40.000.000 lei

Calendar estimativ    2014-2020

Surse de finanțare potențiale

Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR); Ministerul Sănătății;

OP 2.2 - 2 Diversificarea serviciilor de asistență socială și adaptarea acestora

Scop și obiective specifice

Scopul pachetului de proiecte este acela de a îmbunătăți infrastructura medicala de pe raza Sectorului 5 și, implicit, calitatea serviciilor sociale.

Obiectivele specifice vizează extinderea și reabilitarea spațiilor destinate acestor servicii, iar acolo unde este cazul dezvoltarea de noi unități dedicate intervențiilor de urgență etc.

Justificare (probleme abordate)

Programul de investiții propus vine ca rezultat al analizei infrastructurii de servicii medicale și continuă procesul de îmbunătățire a calității serviciilor de asistență socială furnizate.

Totodată, se are în vedere dezvoltarea unor centre de intervenție de urgență pentru copii, persoane defavorizate și cu dizabilități, ceea ce în timp va spori semnificativ accesul la servicii specifice pentru persoanele aflate în dificultate și va crea noi oportunități pentru acestea, contribuind la îmbunătățirea calității vieții.

Activități principale

•    Realizarea studiilor de fezabilitate pentru lucrările de construcție extindere și/sau reabilitare

•    Derularea lucrărilor de construcție, extindere/reabilitare

•    Realizarea achizițiilor de dotări, echipamente, materiale etc.

Rezultate așteptate

•    Cel puțin 3 centre beneficiare ale investițiilor

Buget estimat    8 200.000 lei

Calendar estimativ    2016 - 2020

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR);

•    Surse proprii;

Parteneri potențiali

•    Ministerul sanatatii

•    ONG-uri din domeniul protecției sociale.

OP2.2 - 3 Program de investiții în servicii sociale inovatoare, adaptate nevoilor

Scop și obiective specifice

Scopul il reprezintă dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale publice sau private, orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile și favorabile incluziunii sociale.

•    Crearea de servicii alternative bazate pe conceptul familial sau sprijin comunitar (inclusiv crearea infrastructurii sociale - locuințe sociale sau servicii rezidențiale de talie mică, incluse în comunitate). Astfel de servicii se pot constitui prin proiecte de tip economie socială.

•    înființarea unor servicii sociale în concordanță cu nevoile și situațiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echilibrată a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul sectorului

Justificare (probleme abordate)

La nivelul Sectorului 5 sunt disparități între zona situată în centrul și zonele de la periferie, cele din urmă aflându-se într-o situație deficitară. Se impune, astfel, realizarea unor investiții în centre dedicate spre periferie, care să permită o acoperire mai echilibrată. De asemenea, analiza nevoilor a relevat .aptul că, în unele cazuri, serviciile oferite sunt insuficiente în comparație cu cererea - de exemplu, în cazul centrelor de zi pentru copii și elevi, este nevoie de mai multe astfel de centre.

Realizarea pachetului de investiții va conduce la diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor de asistență socială oferite grupurilor vulnerabile, promovând astfel o mai bună integrare a acestora în comunitate și creșterea calității vieții beneficiarilor.

Activități principale

•    Realizarea reformei instituționale pentru diverse categorii de beneficiari prin crearea de servicii alternative bazate pe conceptul familial sau sprijin comunitar;

•    Realizarea investițiilor în infrastructura de mici dimensiuni;

•    Operaționalizarea noilor servicii;

•    Participarea în proiecte de economie socială și crearea de parteneriate pentru susținerea inițiativelor private de dezvoltare a serviciilor sociale;

îuget estimat    35.000.000 lei

Calendar estimativ    2016-2020

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FSE);

•    Parteneriat Public Privat (PPP);

•    Surse proprii;

•    Bugetul local; alte surse legal constituite

•    Fondurile norvegiene.

Obiectiv strategic II. Reducerea sărăciei prin dezvoltarea de programe de sănătate și protecție socială - RESPONSABIL

OP.2.3. Crearea premiselor pentru construirea de locuințe sociale si de necesitate

OP 2.3 -1 Elaborarea Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 5 - PUZ

Scop și obiective specifice

Scopul proiectului este de a aprofunda elementele generale de reglementare ale Planului Urbanistic General al municipiului București, cu evidențierea componentelor distinctive ale teritoriului sectorului 5, această documentație fiind atât utilă, cât și necesară în vederea operaționalizării eficiente a P.U.G.-ului. Totodată P.U.Z.-ul va deveni instrumentul de lucru reglementator în baza căruia administrația publică va stabili regulile clare de construire și va elibera Certificate de Urbanism.

Obiectivele P.U.Z.-ului coordonator ale Sectorului 5 vor fi delimitarea zonelor afectate de servituți publice, interdicții temporare și permanente de construire a zonelor expuse la riscuri naturale, identificarea și stabilirea clară a infrastructurii rutiere care trebuie modernizată, evidențierea fondului construit valoros și a modului de valorificare a acestuia, stabilirea clară a condițiilor de amplasare și conformare volumetrică a construcțiilor și amenajărilor, fundamentarea realizării unor investiții de utilitate publică.

Justificare (probleme abordate)

vând în vedere că noul instrument reglementator la nivelul municipiului București - P.U.G.-ul este în lucru, iar abordarea acestei documentații de urbanism este mai flexibilă și dinamică față de ceea ce s-a realizat până în prezent, P.U.Z.-ul coordonator al Sectorului 5 va trebuie să se alinieze cu această direcție de dezvoltare, dar în același timp să aibă un caracter particularizat, în concordanță cu specificul teritoriului sectorului 5.

Activități principale

•    Inițierea elaborării P.U.Z.;

•    Elaborarea propunerilor preliminare ale P.U.Z Coordonator Sector 5;

•    Prezentarea populației spre informare, a propunerilor preliminare ale P.U.Z.;

•    înaintarea documentației P.U.Z. spre avizare la toate instituțiile abilitate;

•    Ședință de consultare publică cu privire la propunerile finale ale P.U.Z. Coordonator Sector 5;

•    Introducerea în documentația P.U.Z. a propunerilor enunțate;

•    Aprobare P.U.Z. Coordonator al Sectorului 5;

Rezultate așteptate

•    Protejarea patrimoniului construit;

•    Delimitarea clară a amplasamentului viitoarelor obiective de utilitate publică;

•    Dezvoltarea spațială coordonată și echilibrată a Sectorului 5;

•    Atragerea investitorilor prin oferirea unor condiții avantajoase de construire.

Buget estimat    1.000.000 lei

Calendar estimativ    2016-2018

Surse de finanțare potențiale

•    Bugetul local;

•    Buget de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

OP 2.3 - 2 Construirea de locuințe de necesitate

Scop și obiective specifice

Scopul proiectului este de a construi locuințe de necesitate care se realizează în vederea rezolvării cazurilor sociale deosebite existente pe plan local.

Aceste locuințe se vor atribui cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Locuințele sociale aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale și nu se vând.

Locunțele sociale se pot realiza prin construcții noi sau prin transformarea unor construcții existente, cu respectarea exigențelor minimale de dotare și confort prevăzute în anexa nr.1 la Legea locuinței nr.114/1996.

Justificare (probleme abordate)

La nivelul Sectorului 5 sunt disparități între zona situată în centrul și zonele de la periferie, cele din urmă aflându-se într-o situație deficitară. Se impune, astfel, realizarea unor investiții pentru asigurarea de locuințe de necesitate pentru cetățenii care sunt la limita supraviețuirii si nu isi pot permite achiztia unei locuințe, sau pentru a asigura locuințe de necesitate in cazul in care locuințele proprii au neoive de in teventii de consolidae sau alte intervenții.

Realizarea pachetului de investiții va conduce la diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor de asistență socială oferite grupurilor vulnerabile, promovând astfel o mai bună integrare a acestora în comunitate și creșterea calității vieții beneficiarilor.

Activități principale

•    Construirea de locuințe de necesitate

Buget estimat    35.000.000 lei

Calendar estimativ 2016-2020

Surse de finanțare potențiale

•    Surse proprii;

•    Bugetul local; alte surse legal constituite

•    Bugetul local;

•    Buget de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

OP 2.3 - 3 Construirea de locuințe tip ANL

Scop și obiective specifice

Scopul proiectului este de a construi locuințe de tip ANL care se realizează în vederea rezolvării cazurilor sociale deosebite existente pe plan local.

Aceste locuințe se vor atribui cu unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Locunțele sociale se pot realiza prin construcții noi sau prin transformarea unor construcții existente, cu respectarea exigențelor minimale de dotare și confort prevăzute în anexa nr. 1 la Legea locuinței nr. 114/1996.

Justificare (probleme abordate)

La nivelul Sectorului 5 sunt disparități între zona situată în centrul și zonele de la periferie, cele din urmă aflându-se într-o situație deficitară. Se impune, astfel, realizarea unor investiții pentru asigurarea de locuințe e necesitate pentru cetățenii care sunt la limita supraviețuirii si nu isi pot permite achiztia unei locuințe, sau pentru a asigura locuințe de necesitate in cazul in care locuințele proprii au neoive de in teventii de consolidae sau alte intervenții.

Realizarea pachetului de investiții va conduce la diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor de asistență socială oferite grupurilor vulnerabile, promovând astfel o mai bună integrare a acestora în comunitate și creșterea calității vieții beneficiarilor.

Activități principale

•    Construirea de locuințe de tip ANL

Buget estimat    85.000.000 lei

Calendar estimativ 2016-2020

Surse de finanțare potențiale

•    Surse proprii;

•    Bugetul local; alte surse legal constituite

•    Buget de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

c

Obiectiv strategic III. Reducerea criminalității si a infractionalitatii in sectorul 5 prin creșterea siguranței cetățeanului - RIGUROS OP 3.1 Creșterea siguranței cetățenilor

OP.3.1

1. Instalarea unui sistem de supraveghere video

Scop și obiective specifice

Obiectivul principal constă în creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității, prin instalarea de camere de supraveghere in zone cu infracționalitate ridicată.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

□    Creșterea siguranței cetățeanului prin supravegherea permanenta a unor zone sensibile, cu grad ridicat de infracționalitate pentru a putea determina condițiile ce favorizează fenomenul infracțional precum și pentru identificarea în stare incipientă a infracțiunilor în vederea luării de măsuri pentru reducerea acestora;

□    Prevenirea criminalității si a faptelor ilicite prin creșterea factorului psihologic și totodată a gradului de încredere fata de instituțiile direct responsabile în asigurarea siguranței si securității cetățeanului;

Justificare (probleme abordate)

Siguranța publică exprimă sentimentul de liniște și încredere pe care îl conferă serviciul polițienesc nentru aplicarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice, a gradului de siguranță al persoanelor, colectivităților și bunurilor, precum și pentru realizarea parteneriatului societate civilă -poliție, în scopul soluționării problemelor comunității, al apărării drepturilor, libertăților și intereselor legale ale cetățenilor

Activități principale

•    Instalarea unui sistem de supraveghere video

•    Dotarea dispeceraturlui de politie care sa urmareasca in timp real

Rezultate așteptate

•    îmbunătățirea siguranței cetățeanului

•    Protejarea obiectivelor publice

Buget estimat    15.000.000 lei

Calendar estimativ    2016 - 2020

Surse de finanțare potențiale

•    Bugetul local; fonduri legal constituite

2. Creșterea nivelului de siguranță în spațiul public

Scop și obiective specifice

Obiectivul principal constă în prevenirea criminalității, si asigurarea pazei obiectivelor impotriva accesului neautorizat, a vandalismelor, a perturbării activității de învățământ, a accesului în incinte cu substanțe periculoase, a traficului cu substanțe interzise, a furturilor, a distrugerilor, incendiilor precum si a altor acțiuni producătoare de pagube materiale.

Justificare (probleme abordate)

Asigurarea de servicii de pază, monitorizare, intervenție rapidă a obiectivelor, bunurilor, valorilor aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București, inclusiv salvare acolo unde este cazul.

Necesitatea este deternminata de caracterul infracțional al zonelor publice din sector, si mai ales de nevoia de protejare in conformitate cu prevederile legale (Legea 333/2003) a copiilor din scoli si licee impotriva agresiunilor de orice tip.

îndeplinirea obiectivelor se va realiza prin (si nu numai):

-    paza obiectivelor împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;

-    paza obiectivelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale;

-    paza obiectivelor, bunurilor si asigurarea integrității acestora;

-    asigurarea ordinii și liniștii publice în interiorul obiectivului;

Buget estimat    25.315.000 lei

Calendar estimativ    2016-2017

Surse de finanțare potențiale

• Bugetul local; buget de stat

3. Asigurarea siguranței cetățenilor prin asigurarea pazei in zone publice

Scop și obiective specifice

Obiectivul principal constă în prevenirea criminalității, si asigurarea pazei obiectivelor impotriva accesului neautorizat, a vandalismelor, a perturbării activității de învățământ, a accesului în incinte cu substanțe periculoase, a traficului cu substanțe interzise, a furturilor, a distrugerilor, incendiilor precum si a altor acțiuni producătoare de pagube materiale.

Justificare (probleme abordate)

Asigurarea de servicii de pază, monitorizare, intervenție rapidă a obiectivelor, bunurilor, valorilor aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București, inclusiv salvare acolo unde este cazul.

Necesitatea este deternminata de caracterul infracțional al zonelor publice din sector, si mai ales de nevoia de protejare in conformitate cu prevederile legale (Legea 333/2003) a copiilor din scoli si licee impotriva agresiunilor de orice tip.

îndeplinirea obiectivelor se va realiza prin (si nu numai):

-    paza obiectivelor împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;

-    paza obiectivelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale;

-    paza obiectivelor, bunurilor si asigurarea integrității acestora;

-    asigurarea ordinii și liniștii publice în interiorul obiectivului;

Buget estimat    25.315.000 lei

Calendar estimativ    2016-2017

Surse de finanțare potențiale

• Bugetul local; buget de stat

c

Obiectiv strategic III. Reducerea criminalității si a infractionalitatii H sectorul 5 prin creșterea siguranței cetățeanului - RIGUROS

OP.3.2. Protejarea obiectivelor publice

1. Asigurarea pazei obiectivelor publice si protejarea investițiilor publice

Scop și obiective specifice

Obiectivul principal constă în prevenirea criminalității, si asigurarea pazei obiectivelor impotriva accesului neautorizat, a vandalismelor, a perturbării activității de învățământ, a accesului în incinte cu substanțe periculoase, a traficului cu substanțe interzise, a furturilor, a distrugerilor, incendiilor precum si a altor acțiuni producătoare de pagube materiale.

Justificare (probleme abordate)

Asigurarea de servicii de pază, monitorizare, intervenție rapidă a obiectivelor, bunurilor, valorilor aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București, inclusiv salvare acolo unde este cazul.

Necesitatea este deternminata de caracterul infracțional al zonelor publice din sector, si mai ales de nevoia de protejare in conformitate cu prevederile legale (Legea 333/2003) a copiilor din scoli si licee ipotriva agresiunilor de orice tip.

îndeplinirea obiectivelor se va realiza prin (si nu numai):

-    paza obiectivelor împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;

-    paza obiectivelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale;

-    paza obiectivelor, bunurilor si asigurarea integrității acestora;

-    asigurarea ordinii și liniștii publice în interiorul obiectivului;

Buget estimat

15.315.000 lei 2016-2017


Calendar estimativ

Surse de finanțare potențiale

Bugetul local; buget de stat

c

Obiectiv strategic IV. Dezvoltarea capitalului uman al sectorului 5 prin Educație și sport - REVITALIZAT OP 4.1 Imbunatatirea infrastructurii sportive

OP.4.1

1.investiții în construcția, extinderea și reabilitarea sălilor de sport a școlilor

Scop și obiective specifice

Scopul pachetului de proiecte este acela de a îmbunătăți infrastructura sportivă (educativă și de agrement) din perimetrul Sectorului 5, implicit, calitatea serviciilor oferite elevilor și adulților, pentru o conduită sănătoasă a vieții.

Justificare (probleme abordate)

Sectorul 5 este unitatea administrativă cu populație numeroasă, și totuși sunt puține școlile cu săli de sport modernizate, iar bazele de agrement sportiv sunt în număr limitat. Pentru o viață trăită sănătos, conduita sportivă trebuie învățată din școală. Ulterior, familiile trebuie să aibă unde să practice sporturi, cunoscut fiind că pentru această activitate sunt preferate premisele aflate în apropierea locuințelor.

Activități principale

•    Realizarea studiilor de fezabilitate pentru lucrările de construcție extindere și/sau reabilitare

•    Derularea lucrărilor de construcție, extindere/reabilitare

•    Realizarea achizițiilor de dotări, echipamente, materiale etc.

Rezultate așteptate

•    Menținerea în bună folosință a sălilor de sport deja amenajate

•    Identificarea a altor zone prielnice dezvoltării de baze sportive cu teme diversificate in scoli

Buget estimat    20.000.000 lei

Calendar estimativ    2016 - 2020

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR);

•    Surse proprii;

•    Buget de stat

•    CNI

•    Program National Dezvoltare Locala

OP.4.1

2. Construirea de complexe multifuncționale sportive

Justificare (probleme abordate)

Sectorul 5 este unitatea administrativă populație numeroasă, și totuși bazele de agrement sportiv sunt în număr limitat. Pentru o viață trăită sănătos, conduita sportivă trebuie învățată din școală. Ulterior, familiile trebuie să aibă unde să practice sporturi, cunoscut fiind că pentru această activitate sunt preferate premisele aflate în apropierea locuințelor.

Activități principale

•    Realizarea studiilor de fezabilitate pentru lucrările de construcție

•    Derularea lucrărilor de construcție, a centrelor muItifunctinale sportive

•    Dotarea, echiparea acestora etc.

Rezultate așteptate

•    Amenajarea de complexe multifuntionale, terenuri multisport si piste de atletism

•    Identificarea a altor zone prielnice dezvoltării de baze sportive cu teme diversificate

Buget estimat

Calendar estimativ

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR);

•    Surse proprii;

•    Buget de stat

•    CNI

•    Program National Dezvoltare Locala

OP.4.1

3. Construirea de bazine de inot

Scop și obiective specifice

Justificare (probleme abordate)

Sectorul 5 este unitatea administrativă populație numeroasă și totuși sunt puține săli de sport, iar bazele de agrement sportiv sunt în număr limitat. Pentru o viață trăită sănătos, conduita sportivă trebuie promovata de către societate. Cetățenii trebuie să aibă unde să practice sporturi, cunoscut fiind că pentru această activitate sunt preferate spatiile aflate în apropierea locuințelor, numai asa se dezvolta sportul de masa si se reduce riscul îmbolnăvirilor timpurii.

Activități principale

•    Realizarea studiilor de fezabilitate pentru lucrările de construcție extindere și/sau reabilitare

•    Derularea lucrărilor de construcție, extindere/reabilitare

•    Realizarea achizițiilor de dotări, echipamente, materiale etc.

Rezultate așteptate

•    Construirea a cel puțin 2 bazine de inot

•    Reabilitarea bazinelor existente si introducerea in circuitul sportiv

Buget estimat    80.000.000 lei

Calendar estimativ    2016-2020

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR);

•    Surse proprii;

•    Buget de stat

•    CNI

•    Program National Dezvoltare Locala

OP.4.1

4. Construcția de terenuri de sport in parcuri

Scop și obiective specifice

Justificare (probleme abordate)

Sectorul 5 este unitatea administrativă populație numeroasă și totuși sunt puține săli de sport, iar bazele de agrement sportiv sunt în număr limitat.

Pentru o viață trăită sănătos, conduita sportivă trebuie promovata de către societate. Cetățenii trebuie să aibă unde să practice sporturi, cunoscut fiind că pentru această activitate sunt preferate spatiile aflate în apropierea locuințelor, numai asa se dezvolta sportul de masa si se reduce riscul imbolnavirilor timpurii.

Prin construirea de terenuri de sport in parcuri, aceste vor putea fi folosite de toti cetățenii si asa se promovează sportul intre cetateni, știut fiind ca promovarea directa este cea mai buna maniera de a crea opinii.

Activități principale

•    Realizarea studiilor de fezabilitate pentru lucrările de construcție extindere și/sau reabilitare

•    Derularea lucrărilor de construcție, extindere/reabilitare

•    Realizarea achizițiilor de dotări, echipamente, materiale etc.

Rezultate așteptate

•    Construirea a cel puțin 2 bazine de inot

•    Reabilitarea bazinelor existente si introducerea in circuitul sportiv

Buget estimat    80.000.000 lei

Calendar estimativ    2016-2020

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR);

•    Surse proprii;

•    Buget de stat

•    CNI

•    Program National Dezvoltare Locala

Obiectiv strategic IV. Dezvoltarea capitalului uman al sectorului 5 prin

Educație și sport - REVITALIZAT

OP.4.2. Asigurarea infrastructurii educaționale

OP 4.2 - 1. Reabilitarea infrastructurii școlare

Scop

Scopul programului vizează identificarea schimbărilor din ultimii ani din sistemul educațional și acomodarea acestora în cadrul infrastructurii educaționale existente. Obiectivele cuprind eficientizarea rețelei școlare pentru a răspunde mai bine noilor tendințe demografice, precum și adaptarea conținutului curricular la nevoile comunității, cu accentul pus pe absorbția viitorilor absolvenți pe piața muncii.

Justificare (probleme abordate)

Numărul ridicat al copiilor și elevilor care se înscriu la unitățile școlare din Sectorul 5, profilarea tehnică a unui număr semnificativ de licee din totalul celor din capitală, coroborat cu impactul social al economiei de piață și ratele abandonului școlar, conduce la necesitatea regândirii rețelei școlare, realizată în baza unor principii și criterii clare. Acestor măsuri li se pot adăuga demersuri de adaptare a ofertei educaționale la nevoile elevilor, adaptarea/diversificarea ofertei curriculare la decizia școlii.

Activități principale

•    Realizarea de rețele școlare, pentru eficientizarea folosirii resurselor;

•    Modernizarea și extinderea școlilor și diversificare ofertei de cursuri

•    Dotarea, echiparea si reabilitarea infrasctructurii școlare pentru creșterea nivelului educației.

Rezultate așteptate

•    îmbunătățirea ofertei educaționale;

•    Modernizarea liceelor tehnologice;

•    Extinderea rețelei de cluburi ale copiilor;

Buget estimat    80.500.000 lei

Calendar estimativ    2016-2019

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții, SEE

•    Parteneriat Public Privat (PPP); Surse proprii;

•    Bugetul local; buget de stat

•    PNDL

•    CNI

OP 4.2 - 2 Construirea si reabilitarea de crese

Scop

Scopul programului vizează construirea de facilitați pentru structuri anteprescolare. Obiectivele cuprind ntre altele si reficientizarea structurilor anteprescolare - creselor - pentru a răspunde mai bine noilor tendințe demografice, precum și adaptarea conținutului educațional prin diversificarea acestuia

Justificare (probleme abordate)

Numărul ridicat al copiilor și elevilor care doresc sa se înscrie la cresele Sectorul 5, conduce la necesitatea regândirii rețelei preșcolare, realizată în baza unor principii și criterii clare.

Activități principale

•    Realizarea de rețele noi crese, pentru eficientizarea folosirii resurselor;

•    Modernizarea și extinderea creselor existente și diversificare ofertei de cursuri

•    Dotarea, echiparea si reabilitarea infrasctructurii anteprescolare.

rezultate așteptate

•    îmbunătățirea ofertei educaționale anteprescoalara;

•    Modernizarea creselor

•    Construirea de noi crese.

Buget estimat    30.500.000 lei

Calendar estimativ    2016-2019

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții, SEE

•    Parteneriat Public Privat (PPP); Surse proprii;

•    Bugetul local; buget de stat . PNDL

> CNI

OP4.2 - 3 Reabilitarea infrastructurii preșcolare

Scop

Scopul programului vizează identificarea schimbărilor din ultimii ani din sistemul educațional și acomodarea acestora în cadrul infrastructurii preșcolare existente. Obiectivele cuprind eficientizarea grădinițelor pentru a răspunde mai bine noilor tendințe demografice, precum și adaptarea conținutului educațional prin diversificarea acestuia

Justificare (probleme abordate)

Numărul ridicat al copiilor și elevilor care se înscriu la unitățile preșcolare din Sectorul 5, , conduce la necesitatea regândirii rețelei preșcolare, realizată în baza unor principii și criterii clare.

Activități principale

•    Realizarea de rețele noi spatii preșcolare, pentru eficientizarea folosirii resurselor;

•    Modernizarea și extinderea gradinielor existente și diversificare ofertei de cursuri

•    Dotarea, echiparea si reabilitarea infrasctructurii preșcolare pentru creșterea nivelului educației.

Rezultate așteptate

•    îmbunătățirea ofertei educaționale;

•    Modernizarea grădinițelor;

Buget estimat Calendar estimativ

30.500.000 lei 2016-2019


Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții, SEE

•    Parteneriat Public Privat (PPP); Surse proprii;

•    Bugetul local; buget de stat

•    PNDL

•    CNI

Obiectiv strategic IV. Dezvoltarea capitalului uman al sectorului 5 prin Educație și sport - REVITALIZAT

OP 4.3 Pregătirea forței de muncă

OP 4. 3 -1 Promovarea participării la educație și formare pentru creșterea șanselor de angajare ale cetățenilor sectorului 5.

Scop și obiective specifice

Scopul programului vizează identificarea nevoii de forța de munca avand in vedere m odificarile economie ale zonei. Obiectivele cuprind eficientizarea invatarii si adaptarea conținutului curricular la nevoile comunității, cu accentul pus pe absorbția viitorilor absolvenți pe piața muncii.

Justificare (probleme abordate)

Numărul ridicat al șomerilor din sector poate fi explicat si prin lipsa specilizarilor necesare dezvoltării

actiivitatilor economice, coroborat cu impactul social al economiei de piață și la necesitatea regândirii

rețelei de formare, realizată în baza unor principii și criterii clare.

Activități principale

•    Analiza rețelei unităților de formare și elaborarea unui studiu despre nevoile de specialiști din sector;

•    Realizarea de rețele de formare, pentru eficientizarea folosirii resurselor;

•    Crearea unor parteneriate cu companii din mediul privat în vederea stabilirii de stagii de practică (și în arii teoretice și vocaționale, nu doar tehnice)

•    Dezvoltarea de parteneriate cu posibili angajatori pentru sesiuni de ucenicie, în vederea creșterii ratei de absorbție pe piața muncii a tinerilor calificați;

•    Adaptarea/diversificarea ofertei curriculare, introducerea de cursuri care dezvoltă abilități practice și comunicaționale, adaptate realităților sociale contemporane;

Rezultate așteptate

•    îmbunătățirea ofertei de formare;

•    Modernizarea liceelor tehnologice;

•    încheierea de protocoale pentru promovarea uceniciei in fabricile din sector;

Buget estimat    4.500.000 lei

Calendar estimativ    2016-2018

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene

•    Surse proprii;

OP 4.3 - 2 Corelarea studiului din sistemul de învățământ și nevoile angajatori pentru armonizarea cererii și ofertei pe piața muncii Scop și obiective specifice

Scopul programului vizează identificarea nevoii de forța de munca avand in vedere m odificarile economie ale zonei. Obiectivele cuprind eficientizarea invatarii si adaptarea conținutului curricular la nevoile comunității, cu accentul pus pe absorbția viitorilor absolvenți pe piața muncii. In extenso, se vizează reducerea fenomenului absenteismului și a abandonului școlar, dar și creșterea ratei de tranzit a elevilor de la învățământul gimnazial la cel liceal pentru elevi.

Justificare (probleme abordate)

Numărul ridicat al copiilor și elevilor care se înscriu la unitățile școlare din Sectorul 5, profilarea tehnică a unui număr semnificativ de licee din totalul celor din capitală, coroborat cu impactul social al economiei de piață și ratele abandonului școlar, conduce la necesitatea regândirii rețelei școlare, realizată în baza unor principii și criterii clare. Numărul ridicat al șomerilor din sector poate fi explicat si orin lipsa specilizarilor necesare dezvoltării actiivitatilor economice, coroborat cu impactul social al .conomiei de piață și la necesitatea regândirii rețelei de formare, realizată în baza unor principii și criterii clare.

Activități principale

•    Analiza rețelei unităților școlare și elaborarea unui studiu despre mecanismele care declanșează fenomenul absenteismului și modalități de contracarare;

•    Crearea unor parteneriate cu institute de cercetare în domeniul curriculei și a științelor educaționale și psiho-pedagogice;

•    Actualizarea programei aferente liceelor tehnologice și modernizarea manierei de lucru în atelierele de practică, precum și promovarea adecvată a acestora în rândul elevilor pentru creșterea numărului celor înscriși;

Rezultate așteptate

•    îmbunătățirea ofertei educaționale;

•    Modernizarea liceelor tehnologice;

Buget estimat    6.500.000 lei

Calendar estimativ    2016-2020

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții

•    Parteneriat Public Privat (PPP);

•    Surse proprii;

•    Bugetul local

c

Obiectiv strategicV. Dezvoltarea durabila prin promovarea Regenerării urbane-REGENERABIL

OP 5.1 Crearea premiselor dezvoltării urbane a Sectorului 5

1. Promovarea Dezvoltării Urbane, elaborarea de proceduri si reglamentari

Scop și obiective specifice

Scopul proiectului este de a aprofunda elementele generale de reglementare ale dezvoltării urbane, cu evidențierea componentelor distinctive, această documentație fiind atât utilă, cât și necesară în vederea operaționalizării eficiente a strategiei de regenerare urbana.

Obiectivele dezvoltării urbane Sectorului 5 vor fi promovarea proiectelor de dezvoltare urbana si revitalizare a infrastructurii urbane si zonale, fondului construit valoros și a modului de valorificare a acestuia, stabilirea clară a condițiilor de amplasare și conformare a construcțiilor și amenajărilor, fundamentarea realizării unor investiții de utilitate publică.

Justificare (probleme abordate)

Având în vedere că noul instrument reglementator la nivelul municipiului București - P.U.G.-ul este în lucru, direcțiile de dezvoltare durabila promovate pot fi introduse in acesta constituindu-se intr-un plan zonal de dezvoltare care sa creeze premisele de dezvoltare a intregului secotor si implicit sa creeze premisele de dezvoltare a intregii capitale.

Activități principale

•    Elaborarea strategiei de dezvoltare urbana

•    Elaborarea de strategii zonale pentru revitalizare sau regenerare urbana;

•    Prezentarea populației spre informare, a propunerilor preliminare .;

Rezultate așteptate

•    Protejarea patrimoniului construit;

•    Dezvoltarea durabila Sectorului 5;

•    Atragerea investitorilor prin oferirea unor condiții avantajoase de construire.

Buget estimat    1.000.000 lei

Calendar estimativ    2016-2018

Surse de finanțare potențiale

•    Bugetul local;

•    Buget de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Obiectiv strategic V. Dezvoltarea durabila prin promovarea

Regenerării urbane - REGENERABIL

OP.5.2. Regenerarea urbană a zonelor vulnerabile din Sectorul 5

1 Ameliorarea condițiilor de locuit din zonele cu grad crescut de vulnerabilitate

Scop și obiective specifice

Scopul proiectului este de a îmbunătăți nivelul de trai al locuitorilor din Cartierele Rahova, Ferentari etc. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea și modernizarea infrastructurii publice urbane din zonele menționate, în vederea creșterii calității mediului urban.

Justificare (probleme abordate)

Conform studiilor imobiliare, valoarea apartamentelor cu trei camere construite înainte de 1990, a scăzut considerabil în perioada 2008-2014. Pe fondul crizei economice, acest trend descendent este justificat și este observabil la nivelul întregului sector și al municipiului București. Cu toate acestea, în alte cartiere, precum Cotroceni sau Kogalnieanu, se poate observa o tendință de creștere a valorii imobiliare, în perioada 2013-2014.

''cest fapt este justificat în principal de imaginea urbană nefavorabilă a cartierului, generată de starea de degradare a fondului construit existent, a spațiilor verzi neîntreținute, a carosabilului și pietonalului aflate în stare rea. Toate aceste aspecte se reflectă în interesul scăzut al populației (care își caută o locuință) de a deveni rezidentă a acestor cartiere.

Activități principale

•    Realizarea unui program de Regenerare urbana cu scopul de a stabili parametrii finanțării și de a atrage fondurile necesare;

•    Modernizarea infrastructură carosabilă și pietonală pe străzile de categoria a lll-a și a IV-a (colectoare și de deservire locală) - aproximativ 20 de străzi;

•    Amenajare arhitecturală și peisagistică a spațiilor publice din Cartierele Rahova, Ferentari etc.

•    Amenajare spații de odihnă și recreere (inclusiv mobilier urban);

•    Amenajarea unor spații publice și a locurilor de joacă pentru copii.

Rezultate așteptate

•    Creșterea atractivității cartierului - îmbunătățirea imaginii urbane;

•    Creșterea calității locuirii;

•    Spații publice amenajate, de interacțiune socială și petrecere a timpului liber și care răspund necesarului locuitorilor din zonă;

•    Creșterea siguranței pentru toți rezidenții prin amenajări arhitecturale și peisagere adaptate corespunzător fiecărei categorii de vârstă;

Buget estimat 150.000.000 lei Calendar estimativ 2016-2020

Surse de finanțare potențiale

•    Bugetul local;

•    Program Operațional Regional 2014-2020;

•    Bugetul de stat al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației publice

2. Crearea unui model de intervenție pentru regenerarea urbană a cartierelor

Scop și obiective specifice

Proiectul vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii publice urbane din zona Ferentari în vederea dezvoltării urbane și integrării zonei cu vecinătățile, a creșterii nivelului de trai și coeziunii sociale, a creșterii calității mediului și îmbunătățirii pe termen lung a accesibilității și mobilității în zonă.

Justificare (probleme abordate)

Zona de intervenție prezintă probleme complexe din punct de vedere social și urbanistic, probleme ce trebuie abordate integrat. Din punct de vedere urbanistic zona este una de conflict, fiind mărginită de terenuri vacante. Calitatea infrastructurii publice urbane este scăzută, zona prezentând suprafețe mari vacante și spații verzi neamenajate și degradate (maidane), porțiuni de stradă cu trotuare inadecvate circulației pietonale și accesibilitate deficitară din cauza parcării automobilelor pe trotuare, lipsa spațiilor și oportunităților pentru petrecerea timpului liber și interacțiune socială. Din punct de vedere social, zona este una enclavizată, săracă, un procent ridicat de abandon școlar și o calitate scăzută a locuirii.

Activități principale/ proiecte

•    Elaborare proiectului de regenerare urbana și documentație aferentă

•    Modernizarea străzlor (străzi, inclusiv trotuare și organizarea parcării);

•    Amenajarea unui spațiu public pentru interacțiune in comunitate

•    Amenajarea arhitecturală și peisageră a infrastructurii publice

Rezultate așteptate

•    Spații publice amenajate care oferă dotări pentru comunitate (locuri de joacă, spații de interacțiune socială, loocuri de odihnă și de petrecere a timpului liber), contribuind la creșterea coeziunii sociale

•    Stoparea degradării spațiilor verzi și creșterea calității mediului

•    Creșterea accesibilității, atât în interiorul zonei, cât și a conexiunilor cu vecinătățile

•    Mobilitate pietonală îmbunătățită

Buget estimat: 200.000.000 RON Calendar estimativ: 2015 - 2018 Surse de finanțare potențiale

•    POR (Programul Operațional Regional),

•    Surse proprii;

•    Fonduri norvegiene

•    Fonduri elvețiene

•    Buget local si fonduri legal constituite

•    Buget de stat si Bugetul Comisiei Europene

OP.5.2

3. Regenerarea urbană a fostelor platforme și zone industriale

Scop și obiective specifice

Exploatarea potențialului existent în zonele industriale din teritoriul Sectorului 5, vizând un impact pozitiv asupra activității economice din domeniile specifice cercetării și dezvoltării (CDI), dar și efecte de multiplicare în domeniile construcțiilor, amenajărilor interioare și serviciilor de arhitectură.

Obiectivele specifice includ:

(1)    capitalizarea resurselor fixe existente pe platformele industriale de pe teritoriul Sectorului 5

(2)    atragerea investiților private de dezvoltare a activității economice specifice, prin punerea la dispoziție de dotări și facilități corespunzătoare

(3)    generarea de locuri de muncă

(4)    încurajarea înființării de noi companii în aria Sectorului 5

Justificare (probleme abordate)

"oecializare în domenii de tehnologie medie-înaltă, dezvoltare economică sustenabilă, lărgirea bazei fiscale de persoane juridice, absobție crescută pe piața muncii, revitalizarea unor zone dezafectate, exploatarea resurselor existente etc.

Activități principale

•    Identificarea unor locații potențiale

•    Lucrări de dezvoltare a infrastructurii în zonele identificate pentru implementarea proiectului

•    Construirea de spații și facilități comune (ex: zonă administrativă, săli de ședințe, spații de evenimente, laboratoare)

•    Dezvoltarea de spații de birouri în parteneriat public-privat

•    Evenimente de networking și atragere a investitorilor privați

Rezultate așteptate

•    Dezvoltarea infrastructurii suport

Buget estimat    minim 88.00.000 lei

Calendar estimativ 2017-2020

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FEDR);

•    Surse proprii;

•    Buget de stat

•    CNI

•    Program National Dezvoltare Locala

Obiectiv strategic V. Dezvoltarea durabila prin promovarea Regenerării urbane - REGENERABIL

OP 5.3. Revitalizarea urbană a fondului construit și a spațiilor publice

OP 5.3 - 1. Reabilitarea infrastructurii de locuit

Scop

Scopul programului vizează reducerii costurilor cu încălzire ale populației, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajută la îmbunătățirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de confort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de intreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră;

•    Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

•    conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Justificare (probleme abordate)

In vederea contribuirii la strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, prioritățile corespunzătoare de investiții specifice zonelor urbane, trebuie să combine acțiuni intreprinse pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în zonele urbane, să îmbunătățească mediul urban, să promoveze mobilitatea urbană durabilă, precum și incluziunea socială prin sprijinirea regenerării fizice și economice a zonelor urbane defavorizate) și să le încorporeze în strategia de dezvoltare urbană a sectorului în vederea punerii în aplicare a principiului dezvoltării urbane integrate.

Activități principale

•    Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe;

•    Creșterea eficientei energetice

Rezultate așteptate

•    îmbunătățirea calitatii vieții cetățenilor

•    Reducerea consumului de energie convenționala

•    Reducerea emisiilor de CO2

duget estimat    500.500.000 lei

Calendar estimativ    2016 - 2020

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții, SEE

•    Parteneriat Public Privat (PPP); Surse proprii;

•    Bugetul local; buget de stat

. PNDL

•    CNI

OP 4.3 - 2 Constituirea de centre de cartier

Scop și obiective specifice

Scopul programului este de a îmbunătăți gradul de dotare al cartierelor de locuit din Sectorul 5. Obiectivul principal al programului este transformarea zonelor de locuire colectivă din „cartiere dormitor” în zone dinamice, în care populația rezidentă își petrece timpul liber într-un mod activ și interacționează cu restul locuitorilor. Mai mult, prin crearea spațiilor cu rol de centralitate la nivelul cartierului, se dorește devoltarea microîntreprinderilor cu activități complementare și conexe locuirii, care să asigure atât necesarul din punct de vedere al alimentației publice, dar și din punct de vedere al ofertei recreative (de loisir): bistro, bowling, tenis etc.

Justificare (probleme abordate)

în procesul amenajării centrelor de cartier se recomandă implicarea locuitorilor, în vederea însușirii spațiului și a reprezentativității acestuia pentru comunitate, astfel încât să contribuie ulterior și la întreținerea și menținerea curățeniei.

Activități principale

•    Realizarea proiectelor de amenajare a spațiilor publice;

•    Amenajarea zonelor pietonale cu pavaj;

•    Amenajarea terenurilor de sport pentru tenis, fotbal etc;

•    Dotarea spațiilor publice cu mobilier urban adecvat: bănci, iluminat public, pergole etc.;

•    Amenajarea zonelor de relaxare diferențiate pe categorii de vârstă;

•    Amenajarea și plantarea spațiilor verzi;

•    Instalarea sistemelor de supravegere video;

•    Organizarea de evenimente culturale pentru adulți în aceste spații;

•    Organizarea de evenimente sportive pentru copii și pentru tineri.

Rezultate așteptate

•    Creșterea coeziunii sociale;

•    Creșterea calității locuirii;

•    Creșterea atractivității cartierelor de locuire individuală din Sector

Buget estimat

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții, SEE

•    Parteneriat Public Privat (PPP); Surse proprii;

•    Bugetul local; buget de stat

•    PNDL . CNI

OP 5.3 - 3 Instalarea sistemelor de iluminat eficient energetic în spațiile publice

Scop și obiective specifice

Implementarea sistemului de management la sistemului public de iluminat și conectarea tuturor spațiilor publice comune la sistemul de iluminat public. Prin implementarea proiectului se ating următoarele obiective propuse securitatea traficului pietonal nocturn, securitatea persoanelor și bunurilor, ambianța plăcuță și confort luminos în absența luminii naturale, reducerea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică, îmbunătățirea condițiilor de viață și protejarea mediului înconjurător.

Justificare (probleme abordate)

în contextul creșterii siguranței cetățenilor și îmbunătățirea aspectului spațiilor publice comune, a parcurilor, respectiv a spațiilor verzi și a locurilor de joacă.

Odată cu creșterea prețurilor energiei, iluminatul parcurilor din sectorul 5 eficient din punct de vedere energetic poate deveni o variantă din ce în ce mai atractivă, ce contribuie totodată la securitatea întregului sistem și la combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, efectele iluminatului eficient pot face mai ''trăgător sectorul și comunitățile rezidente, evidențiind reperele locale atractive sau accentuând atmosfera în cursul unor evenimente publice importante ce se pot organiza în zonele respective.

Activități principale

Datorită distanței mari între sursele de iluminat sau a lipsei acestora ce conduc la apariția zonelor urbane iluminate necorespunzător sunt necesare următoarele activități:

•    Instalarea panourilor fotovoltaice pe sistemele de iluminat public și panourile informative

•    Implementarea sistemelor de management dinamic al sistemelor de iluminat;

•    înlocuirea sistemelor clasice de iluminat cu incandescență cu soluții de iluminat tip LED Rezultate așteptate

•    Eliminarea punctelor negre din rețea.

•    Conectarea tuturor spațiilor publice la sistemul public de luminat

•    Scăderea costurilor de funcționare și iluminare a parcurilor din sector.

Buget estimat    4.550.000 lei

Calendar estimativ    2015 - 2020

Surse de finanțare potențiale

•    Bugetul local; Alte surse legal constituite.

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții, SEE

•    Parteneriat Public Privat (PPP); Surse proprii;

•    Bugetul local; buget de stat

. PNDL

•    CNI

OP 5.3 - 4 Susținerea constituirii unui HUB creativ

J

Scop și obiective specifice

Regenerarea zonelor industriale pentru industrii creative. Pe modelul incubatoarelor de afaceri se pot dezvolta zone de lucru pentru start-up-uri din industrii creative precum grafica, design, arhitectura etc. Obiectivele specifice sunt:

•    integrarea pe piața muncii și în activități productive a unei generații profund marcate de lipsa de activitate.

•    susținerea unor activități economice cu valoare adăugată crescută, prin măsuri de încurajare a localizării în aria Sectorului 5

•    dezvoltarea agenților economici din Sectorul 5 într-o zonă de activitate economică ce se află în creștere exponențială ca cerere la nivel global

Justificare (probleme abordate)

Proiectul este necesar pentru absorbția pe piața muncii a populației tinere, calificate - reprezentată în pondere mare în structura socio-demografică a Sectorului 5, dezvoltarea sinergică a unor domenii de activitate cu valoare adăugată mare, încurajarea start-up-urilor și a înființării de noi companii pe raza sectorului, consolidarea poziționării pe piață a Sectorului 5 ca o zonă emergentă din punct de vedere economic.

Activități principale

•    Identificarea unei locații potențiale pentru un HUB creativ, pe aria sectorului, ținând cont de concentrații existente pe acest tip de activități economice

•    Susținerea și desfășurarea unor evenimente de networking specifice domeniilor creative, sub egida Primăriei Sectorului 5, în scopul atragerii profesioniștilor din domeniu din tot teritoriul capitalei

•    Realizarea unor materiale și evenimente de promovare publice

•    Constituirea unei entități administrative cu personalitate juridică care să gestioneze și promoveze activitatea acestei concentrații profesionale

Rezultate așteptate

•    Crearea spațiului

•    Spații comune amenajate și dotate

•    10 companii concentrate

Buget estimat    5.000.000 RON

Calendar estimativ    2016-2019

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții, SEE

•    Parteneriat Public Privat (PPP); Surse proprii;

•    Bugetul local; buget de stat

•    PNDL

•    CNI

(

Obiectiv strategic V. Dezvoltarea durabila prin promovarea

Regenerării


urbane - REGENERABIL

OP 5.4 îmbunătățirea mobilității si accesibilității

9    9    9    9

OP 5.4 -1 încurajarea și susținerea dezvoltării parcajelor de subterane.

Scop și obiective specifice

Creșterea mobilității în sectorul 5 și creșterea atractivității sistemului de transport public în defavoarea transportului auto privat, cu efecte benefice asupra congestionării în trafic și mediului. Proiectele individuale trebuie să aibă ca obiective realizarea unui terminal de transport in comun la nivelul solului ca punct de capăt a liniilor de autobuze, tramvaie, și microbuze pre-orasenesti, reținerea unor spații fără construcții masive pentru viitoarele stații de metrou și construcția parcajelor cu minim 400-500 de locuri

Justificare (probleme abordate)

Pentru a se putea derula această investiție este necesara implicarea Primăriei Sectorului 5 în vederea asigurării următoarelor legături cu căile de comunicații penetrante majore din sector dar și a legăturii cu principalele trasee de transport public. Pentru fluidizarea traficului din ector relevante sunt construcțiile a minim două parcări. Sectorul poate adopta si schema de park and ride, ca parte a strategiei de a rezolva problema congestionării traficului pe principalele rute principale și secundare intens utilizate.

Activități principale

•    Elaborarea studiului de fezabilitate urmat de un proiect tehnic, și a documentațiilor pentru obținerea avizelor, caietelor de sarcini pentru execuție, detalii de execuție etc.

•    Obținerea finanțării pentru investițiile propuse.

•    Realizarea de parteneriate cu operatorii de transport public și potențialii administratori ai acestor tipuri de parcaje în vederea eficientizării costurilor de utilizare și mentenanță

Rezultate așteptate

•    Scăderea folosirii autoturismului privat in dauna transportului public;

•    Se asigură conexiuni între principalele căi de comunicații dintre județul Ilfov și municipiul București.

•    Scăderea timpului de transfer

•    Creșterea numărului de pasageri în transportul public

•    Eficientizarea transportului public

•    îmbunătățirea factorilor de mediu.

Buget estimat    55.500.000 lei

Calendar estimativ    2016-2018

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții, SEE

•    Parteneriat Public Privat (PPP); Surse proprii;

•    Bugetul local; buget de stat

•    PNDL

•    CNI

OP 5.4 - 2 Sistematizarea locurilor de parcare de reședință cu indicatoare și marcaje rutiere (inclusiv spații de parcare rezidențiale verzi)

Scop și obiective specifice

îmbunătățirea infrastructurii urbane prin sistematizare locurilor de parcare de reședință pentru a facilita mobilitatea populației, a bunurilor și serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile a Sectorului 5. Obiectivul specific constă în reabilitarea și modernizarea parcărilor de reședință, dotarea cu indicatoare și marcaje rutiere a parcajelor aflate în vecinătatea imobilelor de locuit multietajate

Justificare (probleme abordate)

în momentul de față infrastructura locurilor de parcare este insuficientă raportată la cerințele sectorului 5. Aglomerarea unui număr ridicat de vehicule în spațiile de parcare existente conduce la deteriorare fizică a soluțiilor existente și la îngreunarea desfășurării traficului rutier și pietonal din zonă. Parcarea în mod haotic conduce la un trafic greoi, încet, cu multe blocaje din cauza stopării circulației pe prima bandă a străzilor, la accidente și incidente rutiere datorită scăderii vizibilității. De asemenea, în multe situații, șoferii parchează pe spațiile verzi sau parcări improvizat. Ca urmare a creșterii mari a numărului autoturisme și a necesității locurilor de parcare pentru acestea se propun a se amenaja locuri noi de parcare corect dimensionate și regândirea celor existente, poziționate în conformitate cu standardele și

normele tehnice existente.

Activități principale

•    Lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii de parcaje rezidențiale, inclusiv prin introducerea grilajelor verzi de bază;

•    Reabilitarea trotuarelor și aleilor de acces în parcaj;

•    Refacerea sistemului de iluminat a parcajelor;

•    Amenajarea spațiilor verzi de aliniament, dotarea cu indicatoare și realizarea marcajelor.

Rezultate așteptate

•    Asigurarea desfășurării în condiții optime a activităților sociale și economice ale sectorului;

•    Stoparea fenomenului de degradare al spațiilor verzi din vecinătate locurilor de parcare;

•    Creșterea gradului de confort și a siguranței persoanelor din sector;

•    Sporirea securității și a siguranței vehiculelor parcate în zonele de reședință;

•    Asigurarea condițiilor de siguranță și confort pentru desfășurarea traficului rutier și pietonal;

•    înlăturarea aspectului neîngrijit și neunitar al parcajelor ce deservesc zonele rezidențiale.

Buget estimat    6.500.000 lei

Calendar estimativ    2016-2020

Surse de finanțare potențiale

•    Fonduri Europene Structurale și de Investiții

•    Parteneriat Public Privat (PPP);

•    Bugetul local, alte fonduri legal constituite

OP 5.4 - 3 Modernizarea străzilor din administrarea Primăriei Sectorului 5

Scop și obiective specifice

îmbunătățirea accesibilității zonelor din Sectorul 5 cu dezvoltare structurală deficitară sau deteriorate aflate în rețeaua de stradală administrate de sector.

Justificare (probleme abordate)

în contextul creșterii frecvenței deplasărilor, atât pe distanțe scurte (mobilitate pietonală), cât și pe distanțe lungi (mobilitate cu mijloacele de transport în comun, auto, de marfă etc.) reiese obligativitatea regândirii conceptului cunoscut de mobilitate prin intervenții primare la infrastructura rutieră și pietonală.

Activități principale

•    Identificarea necesarului de lucrări și elaborarea SF

•    Reabilitarea și modernizarea străzilor aflate în administrarea Primăriei Sectorului 5 identificate în stare avansată de degradare

•    Asfaltarea străzilor (și a zonelor pietonale) cu îmbrăcăminte rutieră din beton sau asfalt bituminos degradate

•    Monitorizarea traficului via poliția comunitară (dacă se va considera oportună înființarea acestei instituții)

•    Amenajarea trotuarelor, crescând accesibilitatea pentru persoane cu deficiențe de mobilitate, cărucioare și biciclete;

•    Amplasare mobilier urban (ex. bănci, rasteluri, șa) indicatoare rutiere și pentru pietoni adaptate specificului sectorului.

•    Amenajarea unor piste de biciclete pe traseele identificate conform studiilor de specialitate (ex, plan de mobilitate urbană, studiu de trafic)

Rezultate așteptate

•    Reducerea costurilor de administrare pentru străzile modernizate.

•    Creșterea accesibilității și mobilității în Sectorul 5

•    Schimbarea percepției față de siguranța pietonală și utilizarea surselor de transport alternativ precum cel velo.

•    îmbunătățirea calității fondului construit amenajat rutier și pietonal.

•    Facilitarea accesului în toate cartierele din municipiu.

Buget estimat    500.000 lei/km

Calendar estimativ    2015 - 2020

Surse de finanțare potențiale

•    Bugetul local;

•    Alte surse legal constituite.

•    PNDL
u>


c