Hotărârea nr. 77/2016

Hotărârea nr. 77/30.09.2016 privind aprobarea Planului local de eficientizare energetică a Sectorului 5 București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului local de eficientizare energetică al Sectorului 5 București

Având în vedere

•    Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

•    Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

în temeiul art. 36, alin.(2) lit. b și alin. (6) lit. a , art. 45, art. 81 alin. (2) , lit. c , din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,republicată

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul local de eficientizare energetică al Sectorului 5 București, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate și toate instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASBMl^Ș/yZA, SECRETAMS Director executiv, Florina EțRT

NR. /?2"/    05» .2016

PLAN LOCAL DE EFICENTIZARE ENERGETICA AL SECTORULUI 5TST ENGINEERING & CONSUL TING SRL str. Eroilor 25N, corn. Berceoi, jud Ilfov tel: 0746268015 email:tstengineering@gmail.com


CUPRINS

1. CADRU GENERAL DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR

pg

1.1 Introducere

5

1.2. Contextul politici europene

6

1.3. Beneficii

6-7

1.4. Cadrul legislativ

8-10

1.5 Scop strategie naționala

10-12

1.6 Resurse energetice naționale

12-16

2. STRATEGIE LOCALA DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE

2.1 Descrierea generala a Sectorului 5

16-18

2.2 Obiective generale ale strategiei locale de creștere a eficientei energetice in Sectorul 5

18-20

2.3 Identificare probleme energetice

20-23

2.4 Managementul energetic

23-24

2.5 Conștientizare și informare

24

3. PROGRAMUL LOCAL DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN

SECTORUL 5

3.1 Masuri de de creștere a eficientei energetice referitoare la alimentarea cu energie termica, alimentare cu apă si canalizare,iluminat public,salubrizare

24-27

3.2 Creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale si de învățământ din Sectorul 5

28-59

3.3 Fundamentarea investițiilor, surse de finanțare

50-61

3.4 Monitorizare indicatori de performanta ai programului local de creștere a eficientei energetice in sectorul 5

31

4. REZULTATE PROGRAM

ANEXA 1: Program propriu de creștere a eficienței energetice pentru autoritatea locala

31-62

Termeni și definiții

a)    audit energetic - procedură sistematică de obținere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei activități și/sau instalații industriale sau al serviciilor private ori publice, de identificare și cuantificare a oportunităților rentabile pentru realizarea unor economii de energie și raportare a rezultatelor.

b)    auditor energetic - persoană fizică sau juridică atestată/ autorizată, în condițiile legii, care are dreptul să realizeze auditul energetic prevăzut la lit. (a). Auditorii energetici persoane fizice își desfășoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajați ai unor persoane juridice, conform legislației în vigoare.

c)    certificate albe - certificate emise de organisme de certificare independente care confirmă declarațiile actorilor pieței, conform cărora economiile de energie sunt o consecință a măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice;

d)    societate de servicii energetice (SSE) - persoană juridică sau fizică autorizată care prestează servicii energetice și/sau alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice în cadrul instalației sau incintei consumatorului și care, ca urmare a prestării acestor servicii și/sau măsuri, acceptă un grad de risc financiar. Plata pentru serviciile prestate este bazată, integral sau parțial, pe îmbunătățirea eficienței energetice și pe îndeplinirea altor criterii de performanță convenite de părți;

e)    conservarea energiei - totalitatea activităților orientate spre utilizarea eficientă a resurselor energetice în procesul de extragere, producere, prelucrare, depozitare, transport, distribuție și consum al acestora, precum și spre atragerea în circuitul economic a resurselor regenerabile de energie; conservarea energiei include 3 componente esențiale: utilizarea eficientă a energiei, creșterea eficienței energetice și înlocuirea combustibililor deficitari;

f)    consumator final - persoană fizică sau juridică care cumpără energie exclusiv pentru consumul propriu;

g)    contract de performanță energetică - acord contractual între beneficiar și furnizorul unei măsuri care are ca scop îmbunătățirea eficienței energetice, în mod normal SSE, în care investiția necesară realizării măsurii trebuie să fie plătită în concordanță cu nivelul de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzut în contract;

h)    economii de energie - cantitatea de energie economisită determinată prin măsurarea și/sau estimarea consumului înainte și după aplicarea uneia sau mai multor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, independent de factorii externi care afectează consumul de energie;

i)    eficiență energetică - raportul dintre valoarea rezultatului performant obținut, constând în servicii, mărfuri sau energia rezultată și valoarea energiei utilizate în acest scop;

j)    energie - toate formele de energie disponibile pe piață, inclusiv energia electrică, energia termică, gazele naturale, inclusiv gazul natural lichefiat, gazul petrolier lichefiat, orice combustibil destinat încălzirii și răcirii, cărbune și lignit, turbă, carburanți, mai puțin carburanții pentru aviație și combustibilii pentru navigație maritimă și biomasa, definită conform Directivei 2001/77/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea energiei electrice produse pe baza surselor energetice regenerabile de pe piața internă a energiei electrice;

k)    finanțare de către terți - acord contractual care implică, suplimentar fată de furnizorul de energie și beneficiar, un terț care furnizează capital pentru măsura respectivă. Valoarea financiară a economiei de energie generată de îmbunătățirea eficienței energetice determină plata terțului. Acest terț poate sau nu să fie o SSE;

l)    instrumente financiare pentru economii de energie - orice instrument financiar, precum fonduri, subvenții, reduceri de taxe, împrumuturi, finanțare de către terți, contracte de performanță energetică, contracte de garantare a economiilor de energie, contracte de externalizare și alte contracte de aceeași natură care sunt făcute disponibile pe piață, de către instituțiile publice sau organismele private, pentru a acoperi parțial sau integral costul inițial al măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice;

m)    îmbunătățirea eficienței energetice - creșterea eficienței energetice la consumatorii finali ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale și/sau economice;

n)    management energetic - ansamblul activităților de organizare, conducere și de gestionare a proceselor energetice ale unui consumator;

o)    manager energetic - persoană fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată, al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea și gestionarea proceselor energetice ale unui consumator;

p)    măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice - orice acțiune care, în mod normal, conduce la o îmbunătățire a eficienței energetice verificabilă și care poate fi măsurată sau estimată;

q)    mecanisme de eficiență energetică - instrumente generale utilizate de Guvern sau organisme guvernamentale pentru a crea un cadru adecvat sau stimulente pentru actorii pieței în vederea furnizării și achiziționării de servicii energetice și alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice;

r)    programe de îmbunătățire a eficienței energetice - activități care se concentrează pe grupuri de consumatori finali și care, în mod normal, conduc la o îmbunătățire a eficienței energetice verificabilă, măsurabilă sau estimabilă;

s)    serviciu energetic - activitatea care conduce la un beneficiu fizic, o utilitate sau un bun obținut dintr-o combinație de energie cu o tehnologie și/sau o acțiune eficientă din punct de vedere energetic care poate include activitățile de exploatare, întreținere și control necesare pentru prestarea serviciului, care este furnizat pe bază contractuală și care, în condiții normale, conduce la o îmbunătățire a eficienței energetice și/sau a economiilor de energie primară verificabilă și care poate fi măsurată sau estimată;

t)    surse regenerabile de energie - conform definiției prevăzută în Directiva 2001/77/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

1. CADRU GENERAL DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

1.1 Introducere

Eficiența energetică este un termen foarte larg care se referă la multele modalități prin care putem obține același beneficiu (lumină, încălzire, mișcare, etc.) folosind mai puțină energie. Domeniul acoperă automobilele eficiente, becurile economice, practicile industriale îmbunătățite, izolarea mai bună a caselor și o gamă largă de alte tehnologii. Pentru că economisirea energiei înseamnă și economisirea banilor, eficiența energetică este foarte profitabilă.

Principalele direcții de acțiune identificate în scopul de a îmbunătăți siguranța în alimentarea cu energie și de a răspunde în același timp cerințelor de mediu (în special în problema schimbărilor climatice și a încălzirii planetei), sunt:

   reducerea emisiilor

   creșterea eficienței energetice în paralel cu creșterea economică;

   utilizarea resurselor energetice regenerabile;

   utilizarea combustibililor curați.

Eficientizarea energetică a clădirilor reprezintă o prioritate de prim rang, având în vedere slaba calitatea a majorității construcțiilor existente, fie vechi, fie ieftine. Pe de altă parte, costurile legate de reabilitarea termică a unei clădiri sunt mai mici decât costurile legate de instalarea unei capacități suplimentare de energie termică pentru încălzire. în România, consumurile energetice pentru sectorul populației sunt la nivelul a 40% din consumul total de energie al țării, iar ponderea aceasta s-a constatat mai mult sau mai puțin peste tot în lume.

Sporirea eficienței energetice se poate realiza pe mai multe căi, de la educarea utilizatorilor clădirii în spiritul economiei de energie, la intervenții ce sunt la îndemâna multora și până la efectuarea unei expertize și a unui audit energetic în urma cărora experții recomandă o serie de soluții tehnice de modernizare. Aceste soluții depind de tipul, vechimea și destinația clădirilor și se constituie în ceea ce se numește reabilitarea sau modernizarea clădirii.

Dezvoltarea durabila determină o abordare diferită de cea clasică, cu care suntem obișnuiți, atunci când este vorba de o clădire. în prezent, clădirea este considerată ca un organism într-o evoluție continuă, care în timp trebuie tratat, reabilitat și modernizat pentru a corespunde exigențelor stabilite de utilizator într-o anumită etapă. De mare actualitate sunt analizele și intervențiile legate de economia de energie în condițiile asigurării unor condiții de confort corespunzătoare. Acest aspect a fost denumit eficientizarea energetică a clădirii. în paralel cu reducerea necesarului de energie, se realizează două obiective importante ale dezvoltării durabile, și anume, economia de resurse primare și reducerea emisiilor poluante în mediul înconjurător.

Reabilitarea/modernizarea termică a unei clădiri reprezintă îmbunătățirea ei în scopul menținerii căldurii la interior. Aceasta presupune adăugarea de izolație termică, etanșarea, îmbunătățirea sau chiar înlocuirea ferestrelor și a ușilor, precum și

îmbunătățirea echipamentelor și instalațiilor cu care este dotată clădirea. Reabilitarea termică înseamnă și implementarea de măsuri de eficiență energetică în toate activitățile de renovare și reparații ale clădirii.

1.2. Contextul politici europene

Având o contribuție semnificativă la consumul energetic al UE, la utilizarea resurselor energetice convenționale și la emisiile de dioxid de carbon, sectorul clădirilor face obiectul multor politici, strategii și obiective pe termen mediu și lung prin care se caută reducerea impactului negativ. Obiectivele mai ample, cum sunt cele de protecție a mediului, au fost formulate prin ținta „20-20-20”, care reprezintă un set de trei obiective-cheie pentru anul 2020 pentru:

   reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE în raport cu nivelurile din 1999;

   creșterea cu 20% a ponderii energiei produse din surse regenerabile în UE;

   îmbunătățirea cu 20% a eficienței energetice în UE.

   într-o perspectivă mai îndepărtată, UE a stabilit un set de obiective pe termen lung în cadrul unor foi de parcurs până în anul 2050. în ceea ce privește sectorul clădirilor, principalele trei foi de parcurs sunt:

   Obiectivul UE pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în anul 2050 (COM, 2011a), care a identificat necesitatea de a reduce cu 88%-91% emisiile de dioxid de carbon din sectorul rezidențial și din sectorul serviciilor (denumite colectiv sectorul imobiliar) până în 2050, comparativ cu nivelurile din 1990;

   Perspectiva energetică 2050 (COM, 2011 b), prin care „creșterea potențialului de eficiență energetică a clădirilor noi și existente este esențială” pentru un viitor sustenabil din punct de vedere energetic contribuie în mod semnificativ la scăderea cererii de energie, la sporirea securității aprovizionării cu energie și la o mai mare competitivitate;

   Planul pentru o Europă eficientă din punct de vedere energetic (COM, 2011c), prin care s-a identificat sectorul imobiliar ca fiind printre primele trei sectoare responsabile pentru 70%-80% din totalul impactului negativ asupra mediului. Realizarea de construcții mai bune și optimizarea utilizării acestora în cadrul UE ar scădea cu peste 50% cantitatea de materii prime extrase din subteran și ar putea reduce cu 30% consumul de apă.

Aceste foi de parcurs reprezintă o aspirație pe termen lung, care nu este doar dezirabilă din punct de vedere social și economic, ci și esențială din punct de vedere ecologic, în vederea abordării triplei provocări reprezentate de schimbările climatice, de securitate energetică și de epuizarea resurselor.

1.3 Beneficii

Renovarea fondului existent de clădiri, în vederea creșterii performanței energetice a acestora, reprezintă una dintre cele mai semnificative și strategice investiții care poate fi realizată. Vectorul-cheie al EED este atingerea obiectivului UE de scădere a consumului de energie cu 20% până în 2020 și atingerea obiectivelor pe termen lung de protecție a mediului, menționate în foile de parcurs privind energia și reducerea emisiilor de dioxid de carbon, iar beneficiile unor astfel de realizări au impact major asupra multor aspecte ale economiei și societății.

Urmare a mai multor studii realizate la nivel mondial în domeniu, impactul unei renovări energetice durabile a clădirilor poate fi rezumat după cum urmează:

• Beneficii economice - US Environmental Protection Agency (Agenția pentru Protecția Mediului din SUA) a estimat că intensificarea activității economice ca rezultat al creării de locuri de muncă și al stimulării investițiilor generează de 1,5 ori valoarea economiilor

de costuri energetice sub formă de capacități de producție suplimentare. Beneficiile adiționale necuantificate sunt reprezentate de valorile mai mari ale proprietăților1;

•    Beneficii sociale - îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor a fost de mult timp recunoscută de unele state membre ca fiind esențială pentru a asigura necesarul de încălzire accesibil financiar pentru familiile cu venituri modeste și pentru a aborda problema sărăciei energetice, estimată ca afectând 10-25% din totalul populației UE. Locuințele care dispun de o încălzire mai eficientă oferă și beneficii pentru sănătate, având mai puține zone reci și curenți de aer, mai puțin condens și o predispoziție mai redusă la mucegai, precum și o calitate mai ridicată a aerului din interior. Copenhagen Economics2 estimează că beneficiile pentru sănătate ale renovării energetice ar putea avea aproximativ aceeași valoare ca economiile în materie de costuri energetice. Un studiu-proiect al UNDP/GEF3 constată că, deși nu există o definiție oficială a sărăciei energetice în România, totuși se concluzionează că: „O mare parte a populației din România nu este capabilă - în general și în condiții normale - să își asigure niveluri suficiente de confort termic în locuințe, având în vedere costul ridicat al energiei termice în raport cu veniturile. ”

•    Beneficii pentru mediu - clădirile reprezintă cea mai mare sursă de emisii de CO2, contribuind astfel cel mai mult la schimbările climatice. Valoarea beneficiilor pentru mediu aduse de renovarea clădirilor ar putea fi de ordinul a 10% din economiile de costuri energetice;

•    Beneficii pentru sistemele energetice - economiile realizate la solicitarea maximă a sistemelor energetice urmare a îmbunătățiri performanței energetice a clădirilor, inclusiv autogenerare de energie, au aproximativ aceeași valoare cu economiile în materie de costuri energetice, potrivit unui studiu al Ecofys4, iar de acestea pot beneficia toți utilizatorii.

Cuantificarea beneficiilor multiple

Prin aplicarea următorilor multiplicatori economiilor de costuri energetice, beneficiile suplimentare pentru societate pot reprezenta aproape de 5 ori mai mult valoarea economiilor costurilor energetice datorită renovării clădirilor, astfel:

Elemente ale beneficiului

multiplicator

Economii de costuri energetice

1,0

Stimularea economiei

1,5

Beneficii sociale (pentru sănătate)

1,0

Beneficii pentru sistemele energetice

1,0

Beneficii pentru mediu

0,1

TOTAL BENEFICII suplimentare pentru societate

4,6

1.4. Cadrul legislativ

Creșterea eficienței energetice se poate realiza pe mai multe căi, de la educarea utilizatorilor clădirii în spiritul economiei de energie, la intervenții ce sunt la îndemâna multora și până la efectuarea unei expertize și a unui audit energetic în urma cărora experții recomandă o serie de soluții tehnice de modernizare. Aceste soluții depind de tipul, vechimea și destinația clădirilor și se constituie în ceea ce se numește reabilitarea sau modernizarea clădirii

Directiva Performanța Energetică a Clădirilor a Parlamentului European (EPBDrevizuită) Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.144 din 19 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează prin LEGEA nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

Scopul acestei legi este promovarea măsurilor pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, ținând seama de condițiile climatice exterioare și de amplasament, de cerințele de confort interior, de nivelul optim, din punct de vedere al costurilor, al cerințelor de performantă energetică, precum și pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

La nivel național, în domeniul eficienței energetice și în domeniul resurselor regenerabile există două documente strategice:

   Strategia pentru mobilizarea investițiilor în renovarea fondului de clădiri rezidențiale și comerciale, atât publice cât și private, existente la nivel național - Versiunea 1/2014, 30 aprilie 2014

   Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizata pentru perioada 2011-2015

Următoarea etapă de elaborare a noii Strategii Energetice a României, cea de analiză și modelare cantitativă, va consta în elaborarea și analiza unui număr de trei scenarii de dezvoltare ale sectorului energetic românesc în perspectiva anului 2030, aliniate la obligațiile de energie și de mediu asumate de țara noastră. Serviciile de modelare cantitativă vor fi angajate prin achiziție publică iar elaborarea caietului de sarcini este la ora actuală în stadiu final.

Termenul pentru recepția acestui studiu de modelare cantitativă este 15 august 2016, urmând ca pe baza lui și a raportului integrat al etapei de analiză calitativă să fie finalizat, până la 15 septembrie a.c., raportul sintetic final al noii Strategii Energetice și anexele tehnice aferente.

Noua Strategie Energetică a României va urmări obiective aliniate cu angajamentele europene și internaționale ale țării noastre privind contracararea fenomenului de încălzire globală și dezvoltarea surselor de energie verde și este centrată pe imperativele securității energetice naționale și ale competitivității piețelor de energie și a economiei în ansamblu.

De asemenea, există două planuri naționale:

   Planul Național de Acțiune privind Eficiența Energetică a României (REAP)

   Planul pentru creșterea numărului de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero- iulie 2014

Domeniul eficienței energetice și al energiei din resurse regenerabile este legiferat prin:

S Ordonanța nr. 13 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.68/2016 (actualizat: 26-02-2016)

S Ordin nr. 2008 din 15 decembrie 2015 privind aprobarea Instrucțiunii pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.952/2015 (actualizat: 26-02-2016)

S ORDIN nr. 2237 din 30 septembrie 2010 pentru aprobarea reglementarii teh nice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri" (publicat 03-11-2015)

S Ordinul nr. 263 din 30 iunie 2015 privind inventarierea clădirilor încălzite și/sau

răcite, deținute și ocupate de administrația publică centrală, cu o suprafață totală

utilă cuprinsă între 250 mp și 500 mp și punerea inventarului la dispoziția

publicului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.490/2015 (actualizat: 26-02-2015)

S ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a

Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuinței, al ministrului finanțelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administrației si internelor nr. 163/540/23/2009 (publicat: 14-04-2014)

S ORDIN nr. 3466/2013 privind inventarierea clădirilor incalzite si/sau răcite, deținute si ocupate de administrația publica centrala, si punerea inventarului la dispoziția publicului, precum si constituirea unor banei de date specifice privind eficienta energetica (publicat: 13-12-2013)

S ORDIN nr. 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanța energetică a clădirilor și inspecția sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013 (publicat: 21-10-2013)

S LEGE nr. 372/2005 REPUBLICATAprivind performanta energetica a clădirilor

(publicat: 18-10-2013)

S LEGE nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor (publicat: 23-05-2013)

S LEGE nr. 372/13.12.2005 privind performanta energetica a clădirilor cu documentele subsecvente (publicat: 22-06-2010)

S ORDIN nr. 691/08.10.2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanța energetică a clădirilor (publicat: 04-11-2010)

S ORDIN nr. 1071/16.12.2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor

o Anexa nr. 1 - Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a clădirilor si apartamentelor

o Anexa nr, 2 - Partea a IV-a - Model certificat de performanta energetica al apartamentului

S ORDONANȚA DE URGENTA nr. 114/23.12.2009 privind unele măsuri

financiar-bugetare (publicat: 04-11-2010)

S ORDIN nr. 1217/31.03.2010 privind completarea anexei nr. 4 Partea a IV-a -Breviar de calcul al performantei energetice a clădirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor (publicat: 13-08-2010)

S LEGEA 121/2014 privind eficienta energetica.

Creșterea performanței energetice a clădirilor prin proiectarea reabilitarea termică a clădirilor existente, precum și informarea corectă a proprietarilor/administratcrilor clădirilor prin certificatul de performanță energetică, reprezintă acțiuni de interes public major și general în contextul economisirii energiei în clădiri, al îmbunătățirii cadrului urban construit și al protecției mediului."

Există o serie de standarde internaționale referitoare la durabilitatea în clădiri și lucrări de construcții. Din această serie de standarde face parte și standardul SR ISO 21 931-1:2011, Dezvoltare durabilă în construcții - Cadru de lucru pentru metode de evaluare a performanței de mediu pentru lucrări de construcții Partea 1: Clădiri

1.5 Scop strategie naționala

Strategia pentru mobilizarea investițiilor în renovarea fondului de clădiri rezidențiale și comerciale, atât publice cât și private, existente la nivel național, denumită în continuare STRATEGIE și este elaborată în concordanță cu cerințele articolului 4 din Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică.

Etapele pentru renovarea clădirilor existente, identificate și prezentate în „Ghidul BPIE de elaborare a strategiilor pentru renovarea energetică a clădirilor” sunt prezentate în

Conform art.2 din Legea 121/2014 - Imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorita contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentarii cu energie, dezvoltării durabile si competitivității, la economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

5 http://bpie.eu/renovation strategy.html

Politica naționala de eficienta energetica este parte integranta a politicii energetice a statului si urmărește:

a)    eliminarea barierelor in calea promovării eficientei energetice;

b)    promovarea mecanismelor de eficienta energetica si a instrumentelor financiare pentru economia de energie;

c)    educarea si conștientizarea consumatorilor finali asupra importantei si beneficiilor aplicării masurilor de imbunatatire a eficientei energetice;

d)    cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii, furnizorii, distribuitorii de energie si organismele publice in vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica naționala de eficienta energetica;

e)    promovarea cercetării fundamentale si aplicative in domeniul utilizării eficiente a energiei.

Politica naționala de eficienta energetica definește obiectivele privind imbunatatirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, masurile de imbunatatire a eficientei energetice aferente, in toate sectoarele economiei naționale cu referiri speciale privind:

a)    introducerea tehnologiilor cu eficienta energetica ridicata, a sistemelor moderne de măsură si control, precum si a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continua a eficientei energetice si previzionarea consumurilor energetice;

b)    promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor si aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum si a surselor regenerabile de energie;

c)    reducerea impactului asupra mediului al activitatilor industriale si de producere, transport, distribuție si consum al tuturor formelor de energie.

La nivel național, datorită stării clădirilor, în principal din cauza neefectuării reparațiilor la acestea, îndeosebi în cazul blocurilor de locuințe din zonele urbane și, parțial, în cazul caselor unifamiliale din zonele rurale5, aproximativ 58% din blocurile de locuințe existente (cca. 2,4 milioane de apartamente) construite înainte de 1985 necesită reabilitare și modernizare termică.

Sectorul nerezidențial

Clădirile nerezidențiale reprezintă 18% din suprafața totală construită și aproximativ 5% din totalul fondului imobiliar, în care sunt incluse aici majoritatea clădirilor publice6. Spațiile ocupate de administrația publică, clădirile educaționale și cele comerciale determină împreună aproximativ 75% din consumul nerezidențial de energie (figura 2), fiecare reprezentând 20-25% din total.

masurat in thou toe


Figura 2 - Distribuția consumului final de energie în funcție de tipul de clădire nerezidențială

(sursa: INCD URBAN-INCERC) în ceea ce privește performanțele energetice, clădirile din domeniul educației (sunt cele mai mari consumatoare de energie(354 kWh/m2 pe an), celelalte sectoare încadrându-se în intervalul 200-250 kWh/m2 pe an (figura 3).

NOTĂ: datele de mai sus reprezintă consumul total de energie, inclusiv al aparatelor electrocasnice și al altor sisteme consumatoare de energie.

Sistemele reglementate consumatoare de energie sunt cele care intră sub incidența Directivei privind performanța energetică a clădirilor, incluzând aici încălzirea, răcirea, ventilarea, apa caldă și sistemele de iluminat. Consumul energetic al aparatelor electrocasnice și al altor sisteme consumatoare de energie intră în sfera altor domenii de politici, îndeosebi pentru proiectarea ecologică și achizițiile durabile.

Performanta medie de energie [kWh/m2 an]


Indicele mediu de emisii de CO2 [kgCO2/m2 an]
Figura 3 - Performanța energetică și emisiile de CO2 în funcție de sectorul imobiliar (sursa: INCD URBAN-INCERC)

1.6. Resursele energetice naționale

Resursele energetice ale României sunt diverse, dar reduse cantitativ.

Rezervele actuale de țiței ale României sunt estimate la aproximativ 73,7 mii.tone. Zăcămintele de gaze naturale sunt de asemenea limitate, producția interna fiind în declin după 1990. Rezervele actuale de gaze naturale sunt estimate la 184,9 mld.metri cubi în timp ce producția de gaze naturale este în jur de 12,3 mld. metri cubi reprezentând aproximativ 60 % din consumul național anual total de gaze naturale.

în condițiile reducerii rezervelor de țiței și gaze naturale, rolul cărbunilor indigeni și, în particular, al lignitului, crește în balanța energetică națională. Resursele cunoscute de huilă din România sunt de 705 mii. tone, iar cele de lignit din România sunt estimate la 1490 mii. tone.

Resursele de minereu de uraniu prezintă un interes deosebit pentru economia națională, având în vedere funcționarea centralelor de la Cernavodă și dezvoltarea viitoare a programului de energie nucleară.

în Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1069/2007, s-au asumat țintele naționale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 și 2020, respectiv: 33%, 35% și 38%. în cadrul Planului național de acțiune privind eficiența energetică a României (REAP) România urmărește să obțină aproape 43% din producția sa de energie electrică și 22% din energia necesară pentru termoficare și răcire din surse regenerabile

până în anul 2020. Chiar dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, capacitatea rețelei de electricitate a țării creează anumite dificultăți, iar pentru atingerea acestor obiective este necesară o implicare mai mare a sectorului privat.

Potrivit obiectivului UE privind energia regenerabilă, România trebuie să se asigure de faptul că cota sa de energie (electrică, termică și de transport) obținută din surse regenerabile va atinge o pondere de 24% din consumul final brut de energie al țării până în anul 2020 (de la un nivel de 17,8% înregistrat în 2005 și unul de 20,4% înregistrat în 2008).

în contextul negocierilor de aderare la UE a fost elaborată Foaia de parcurs din domeniul energetic din Romania, aprobată de guvern prin HG 890/2003. în document se arată că SRE vor fi încurajate, acestea reprezintând o sursă internă ce poate ajuta la reducerea importurilor de energie, și astfel, îmbunătățind siguranța alimentării cu energie.

Costurile investițiilor inițiale în acest domeniu sunt foarte mari, ceea ce reprezintă un factor restrictiv în dezvoltarea lor. Pentru a depăși acest obstacol, se va demara un program stimulator ce va include și o componentă financiară.

Resurse purtătoare de energie primară

Rezerve

Producție

anuală

estimată

Perioada estimată de asigura

Rezerve

Exploatabile

concesionate

în perimetre noi

Rezerve

geologice

Rezerve

exploatabile

concesionate2)

în

perim no

Mii.

tonei)

Mii.

tep

Mii.

tone

Mii. tep

Mii.

tonei)

Mii.

tep

Mii. tone1)

Ani

Ani

An

1

2

3

4

5

6

7

8

9=2/8

10=4/8

11=

Cărbune

- Huilă

755

422

105

38,8

2,5

229

*

■ Lignit

1.490

276

445

82,4

1.045

133

3,0

47

15

30

Țiței

74

72

4,5

14

Gaz

natural1)

185

159

10,5

15

Tabelul 1. Situația resurselor naționale de energie primară

Notă: 1) exclusiv gaze naturale, exprimate în mld. m3;

2) durata de acordare a unei concesiuni este de cel puțin 2 ani;

*) depinde de evoluția reglementărilor Comisiei Europene în domeniu.

Tabelul 2. Estimarea rezervelor naționale de țiței și gaze naturale din România până în anul 2020 -ANRM

ANUL

ȚIȚEI milioane tone

GAZE NATURALE

miliarde m3

2011

60

134

2012

56

127

2013

52

120

2014

48

114

2015

45

107

2016

41

101

2017

38

95

2018

34

89

2019

31

83

2020

28

77

Premise avute în

vedere în cadrul estimării

Din    cauza epuizării zăcămintelor,

producția    de țiței poate

înregistra scăderi anuale de 2 - 4%.

Gradul de înlocuire a rezervelor exploatate nu va depăși 15-20%

Din cauza epuizării zăcămintelor, producția de gaze poate înregistra scăderi anuale de 2 - 5%.

Gradul de înlocuire a rezervelor exploatate nu va depăși 15-30%

Tabelul 3. Potențialul național al surselor regenerabile din România

Sursa de energie regenerabilă

Potențialul

energetic

anual

Echivalent

economic

energie (mii tep)

Aplicație

Energie solară

- termică

60x106GJ

1433,0

Energie termică

- fotovoltaic

1200 GWh

103,2

Energie electrică

Energie eoliană

23000 GWh

1978,0

Energie electrică

Energie hihroelectrică din care:

-sub 10 MW

40000 GWh 6000 GWh

3440,0 516,0

Energie electrică

Biomasă și biogaz

318x106 GJ

7597,0

Energie termică

Energie geotermală

7x106 Gj

167,0

Energie termică

Sursa: Planul Național de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) - 2010

Tabel 4. Prognoza producției naționale de energie electrică și a consumului intern brut în perioada 2010-2020:

Total producție de    energie

electrică

Consum intern brut de energie electrică

Producția de E ■ SRE

Producția de energie electrică în    centrala

nucleară

Producția de energie electrică în termocentrale

Pondere    E-

SRE în total consum intern

%

TWh

TWh

TWh

TWh

TWh

%

2005

59,41

56,48

20,21

5,54

33,66

35,8

2008

65,5

62,5

18

10,8

36,7

28,8

2009

67,5

64,2

19,5

10,8

37,4

30,4

2010

70,6

66,1

21,7

10,8

38,1

32,8

2011

72,2

67,7

22,3

10,8

39,1

32,9

2012

74,5

69,5

23

10,8

40,7

33,1

2015

89,5

74,5

26

21,6

41,9

34,9

2020

100

85

32,5

21,6

45,9

38,2

2. STRATEGIE LOCALA DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE

2.1 Descrierea generala a Sectorului 5

Suprafața: 30 kmp Populație: 287480 Gospodarii: 95217 Nr. locuințe: 99655 Nr. grădinițe: 23 Nr. scoli: 25 Nr. licee: 9 Nr. universități: 5


Așezare geografica

Situat în partea de sud-vest a Bucureștiului, cu prelungiri în zona județului Ilfov, care conduc spre orașele Giurgiu și Alexandria, sectorul 5 se învecinează la est cu sectorul IV, la nord cu sectoarele I și III și la vest cu sectorul VI, desfășurându-se pe o suprafață de 29 km2, cu o populație de cca 270.000 de locuitori.

Pornind ca și celelalte sectoare din centrul capitalei, sectorul V conturează și el o parte din desenul unei flori cu șase petale, care se deschid spre toate punctele cardinale ale orașului. Suprafața acestui sector, în care predomină relieful plat de câmpie este străbătut în zona sa nordică de o porțiune a râului Dâmbovița, care avea pe malul ei drept Dealul Mihai Vodă (cunoscut și sub numele de Dealul Spirei sau Dealul Arsenalului) unde își avea sălașul zona istorică a capitalei dominat de străvechea mănăstire Mihai Vodă, monument emblematic al Bucureștiului. Alt relief pronunțat ce domină partea nordică a sectorului 5 este Dealul Cotrocenilor, odinioară acoperit de întinsele păduri ale Vlăsiei, de livezi și de culturi bogate de viță de vie, ce se prelungeau până spre Dealul Patriarhiei, Radu Vodă, Dealul Văcăreștilor și actuala Șosea a Viilor, alcătuind așa numita Podgorie a Bucureștiului.

Activitati economice principale:

10470 agenți economici

Obiective turistice:

Unul dintre edificiile prețioase ale Sectorului 5 care a rezistat timp de secole seismelor, focului și năvălirilor dușmane, fiind sacrificat in 1984, de ambiția nefasta a unui conducător megaloman, a fost Biserica mănăstirii Cotroceni , ridicata intre anii 1679 -1681 de domnitorul Serban Cantacuzino. Biserica , purtând hramul Maicii Domnului . Biserica facea parte din complexul caselor domnești in care au locuit de-a lungul timpului ctitorul Serban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu , Alexandru loan Cuza. In anul 1893, casele domnești sunt refăcute, alături fiiind ridicat Palatul Regal Cotroceni

Instituții importante

   Palatul Parlamentului

   Palatul administrativ al Municipiului București (până în 2010 Primăria Municipiului București)

   Ministerul Apărării Naționale

   Academia Tehnică Militară din București

   Universitatea Națională de Apărare Carol I

   Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila"

   Universitatea din București (Rectoratul, Facultatea de Chimie, Facultatea de Drept)

   Opera Națională București

   Institutul Cervantes cu sediul în clădirea ce a adăpostit Hotel Cișmigiu

Muzee

♦♦♦ Muzeul Național de Artă Contemporană

   Muzeul Gheorghe Tattarescu

   Autogara Filaret - clădirea primei gări feroviare din România (linia București-Giurgiu, 1869)

   Palatul Bragadiru

*i* Grand Hotel du Boulevard

   Palatul Vama Poștei

   Mănăstirea Antim

   Vama București Antrepozite

   Monumentul Eroilor Sanitari

♦♦♦ Monumentul Eroilor Patriei

♦♦♦ Statuia iui George Enescu din București

   Statuia lui Mihail Kogălniceanu din București

   Monumentul Domniței Bălașa

   Unul din edificiile prețioase ale sectorului V, care a rezistat timp de secole seismelor, focului și năvălirilor dușmane, fiind sacrificat în 1984 de ambiția nefastă a unui conducător megaloman, a fost Biserica mănăstirii Cotroceni, ridicată între anii 1679-168d. de domnitorul Șerban Cantacuzino. Biserica, purtând hramul Maicii Domnului era o perfecțiune a artei românești medievale și era pictată de renumitul zugrav Pârvu Mutu. Biserica făcea parte din complexul caselor domnești în care au locuit de-a lungul timpului ctitorul Șerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Alexandru loan Cuza. Din 1893, casele domnești sunt refăcute, alături fiind ridicat Palatul Regal Cotroceni, după proiectul arhitectului francez Paul Gottereau, edificiul fiind completat mai apoi cu elemente în stil tradițional românesc de arhitectul Grigore Cerchez.

Parcuri

   Parcul Cișmigiu

   Parcul Izvor

   Parcul Sebastian

   Parcul Humulești

2.2 Obiective generale ale strategiei locale de creștere a eficientei energetice in Sectorul 5

Scopul general al dezvoltării strategiei de scădere a intensității energetice în Sectorul 5 București, are la baza o abordare succesiva pe etape care permite o monitorizare atentă si o îmbunătățire continuă în atingerea obiectivelor tintă propuse

Obiectiv general

Obiective strategice

Avantaje

Scăderea intensității

1

energetice în Sectorul 5 București

t

Creșterea eficientei energetice a clădirilor rezidențiale si de învățământ din Sectorul 5, prin reabilitarea termica a acestora

Creșterea numărului și valorii investițiilor publice ce implică folosirea surselor regenerabile

Dezvoltarea sistemului de achiziții verzi

Dezvoltarea durabilă a clădirilor existente oferind un fond de clădiri modern și eficient din punct de vedere energetic, adecvat secolului XXI și anilor care

vor urma

Asigurarea îmbunătățirii condițiilor de studiu din clădiriile de învățământ Dezvoltarea unui sector care va conduce la marirea locurilor de munca Reducerea dependenței de furnizorii externi de energie

însușirea unei atitudini responsabile fata de procesele    nocive,

permițând imbunatatirea condițiilor de locuit si ale mediului inconjurator.

Obiectivul general se refera la:

   asigurarea continuității și siguranței în alimentare, a consumatorilor finali de energie la parametrii stabiliți prin contracte;

   realizarea investițiilor necesare pentru respectarea criteriilor de performanță ale serviciilor;

   realizarea investițiilor necesare pentru promovarea măsurilor de eficiență energetică în instalațiile aflate în administrarea autorităților locale;

   realizarea investițiilor necesare pentru utilizarea resurselor energetice regenerabile locale;

   organizarea permanentă de campanii de informare a utilizatorilor serviciilor publice etc.

STRATEGIA LOCALA are, în principal, rol de:

stimulare a dezbaterilor între principalele părți interesate în dezvoltarea și implementarea acesteia pentru a se ajunge la un consens privind direcționarea politicilor și inițiativelor care vizează creșterea performanțelor energetice ale clădirilor din sector;

încurajare a tuturor părților interesate în adoptarea atitudinilor ambițioase, adecvate și care au în vedere îmbunătățirea calității spațiilor de locuit și a unităților de învățământ, pentru a asigura avantaje imediate și pe termen lung pentru deținătorii clădirilor și pentru a susține economia.

Strategia energetică locală furnizează liniile directoare pentru emiterea - de către autoritățile publice locale ale Sectorului 5-a hotărârilor legate de condițiile locale de producere și de utilizarea eficientă a energiei de către consumatorii municipiului. Toate acțiunile care se vor întreprinde și deciziile care vor fi luate de Consiliul Local al Sectorului 5 vor trebui să fie corelate cu obiectivele pe termen lung incluse în acest document.

Strategia energetică locală, prin obiectivele sale pe termen lung, contribuie la creșterea capabilității departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului Local al sectorului de a gestiona problematica energetică și, în același timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată către piață și către consumatorii de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a municipiului și de a asigura protecția corespunzătoare a mediului.

Programul propriu de creștere a eficientei energetice este prezentat în capitolul următor.

2.3 Identificare probleme energetice

Problemele energetice generale existente:

   reglarea furnizării de căldură este inexistentă sau redusă, ca urmare nu există optimizare energetică între necesar și consum;

   conductele termice au izolația deteriorată sau inexistentă, conducând astfel la pierderi importante de căldură;

   în unele încăperi, datorită lipsei dispozitivelor de reglaj a temperaturii, se înregistrează temperaturi de confort excesive (24-28°C) creând disconfort termic

   nu există o cultură adecvată a economisirii energiei ceea ce duce la utilizarea iluminatului interior și pe perioada zilei când nu este necesar, iar temperaturile excessive în încăperi se „rezolvă" prin deschiderea ferestrelor;

   multe instalații electrice sunt neverificate sau improvizate din punctul de vedere al siguranței și continuității în funcționare, existând pericolul real de incendiu sau electrocutare ;

   nu există o abordare coerentă privind gestionarea consumurilor respectiv mentenanța instalațiilor existente;

   echipamentele electronice utilzate în cadrul administrației publice sunt învechite, în cea mai mare parte, și nu sunt certificate în ceea ce privește economisirea energetică;

   unele clădiri au ferestre vechi, deformate în timp și neetanșe, cu pierderi de căldură sau absorbții de aer rece;

   pereții portanti/neportanti de exterior sunt construiti cu materiale vechi care nu asigura o rezistenta termica confortabila.

Ponderea importantă a reducerilor de costuri energetice poate proveni din îmbunătățiri ale eficienței energetice, dar și din modernizarea sau schimbarea surselor tradiționale de energie consumată și posibilitatea de cuplare la alte surse de energie.

Prin aplicarea unor programe de eficientizare energetică asupra consumatorilor aflați în subordinea Sectorului 5 se va putea realiza o creștere semnificativă a randamentului

acestora concomitent cu reducerea consumului de energie fără a se reduce confortul consumatorilor.

Principalii consumatori ai Sectorului 5 sunt structurați astfel:

a)    unități de învățământ - 57 unități școlare: o 23 grădinițe

o 25 de școli generale

o 9 licee și colegii

b)    Parcuri si aliniamente stradale

Denumire

Suprafață (mp)

Parcuri și grădini

163 764

Aliniamente stradale

124 863

Spații verzi din cuprinsul ansamblului de locuințe

1 495 000

TOTAL

1 783 627

   Parcul Cișmigiu

   Parcul Izvor

   Parcul Sebastian

   Parcul Humutești

c) Clădiri rezidențiale si nerezidentiale

Potrivit studiilor, consumul energetic al municipalităților românești este mai ridicat decât al majorității orașelor europene raportat la numărul de locuitori.

Clădirile administrației publice locale ale Sectorului 5 București sunt în mare majoritate vechi și neizolate. In aceiași situație sunt si clădirile cu destinație de cămine pentru nefamilisti din zona Ferentari.

Informații despre consumurile de energie la nivelul sectorului 5

In anul 2014, consumul total estimat de energie electrică pe teritoriul municipiului sectorului 5 a fost de aproximativ 364 GWh/a. Cu toate acestea, consumatorii finali nu pot în prezent să își stabilească mixul energetic, iar mixul energetic al municipiului sectorului 5 este, în consecință, același ca și mixul pentru România în ansamblu.

Energia electrică pe teritoriul sectorului 5 este generată în principal de ENEL, gazele naturale de DISTRIGAZ Sud iar rețeaua de termoficare este asigurata de RADET -București. Până în prezent au fost instalate doar câteva sisteme fotovoltaice. Pe teritoriul ectorului 5 nu se produce energie electrică folosind hidroenergie, biomasă sau energie eoliană.

FIȘĂ DE PREZENTARE ENERGETICĂ a Sectorului 5

în anul 2014, consumul estimativ de energie al sectorului 5 s-a ridicat la circa 2,9 TWh. Tabelul 5 prezintă consumul de energie per sector și transportator de energie.

Energie

electrică

Energie

termică/răcire

Gaze

naturale

Motorină

Benzină

Total

Clădiri, echipamente/facilități:

Clădiri sectoriale, echipamente/facilități

4.473

1.980

230.860

0

0

237.313

Clădiri de învățământ,

echipamente/facilități

92.500

5.160

521.180

0

0

618.840

Clădiri rezidențiale

238.400

153.100

1.120.680

0

0

1.512.180

Iluminat public

9.580

0

0

0

0

9.580

Subtotal

344.893

160.240

1.872.720

0

0

2.377.85

Parcul sectorial de vehicule

0

0

0

0

82

82

Transport public

14.120

0

0

36.520

0

50.640

Transportul comercial și privat

0

0

0

293.590

212.432

506.022

Subtotal

14.120

0

0

330.110

212.514

556.744

TOTAL

359.013

160.240

1.872.720

330.110

212.514

2.934.597

Tabel 5 Consumul final de energie al municipiului sectorului 5 în anul 2014 (valorile sunt exprimate în MWh/an)

Emisii de C02

Consumul de energie estimat în anul 2014 a cauzat emisii de CO2 de aproape 860t. Valorile emisiilor per sector activitate și furnizor de energie sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Energie

electrică

Energie

termică/răcire

Gaze

naturale

Motorină

Benzină

Total

Clădiri, echipamente/facilități:

Clădiri sectoriale, echipamente/facilități

3.127

1.081

46.827

0

0

51.035

Clădiri de învățământ, echipamente/facilități

65.110

2.819

105.288

0

0

173.217

Clădiri rezidențiale

166.713

83.661

226.400

0

0

476.744

Iluminat public municipal

6.746

0

0

0

0

6746

Subtotal

241.696

87.561

378.515

0

0

707.772

Transport:

Parcul sectorial de vehicule

0

0

0

0

20

20

Transport public

9.820

0

0

6.800

0

16.620

Transportul comercial și privat

0

0

0

78.500

56.780

135.280

Subtotal

9.820

0

0

85.300

56.800

151.920

Total

251.516

87.561

378.515

85.300

56.800M

859.692

Tabel 6 Emisiile de CO2 estimate în sectorul 5 în anul 2014 (valorile sunt exprimate în tone pe an (Va))

2.4. Managementul energetic

Managementul energetic, are ca principal obiectiv asigurarea unui consum judicios si eficient al energiei, în scopul maximizării profitului prin minimizarea costurilor energetice. Obiectivele secundare, rezultate în urma aplicării unui program de management energetic, se referă la:

   creșterea eficientei energetice si reducerea consumurilor de energie, în scopul reducerii costurilor;

   realizarea unei bune comunicări între compartimente, pe problemele energetice specifice si responsabilizarea acestora asupra gospodăririi energiei;

   dezvoltarea si utilizarea permanentă a unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice, raportarea acestor

consumuri si dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a acestor consumuri;

   găsirea celor mai bune căi de a spori economiile bănești rezultate din investițiile în eficientizarea energetică a proceselor specifice de producție, prin aplicarea celor mai performante soluții cunoscute la nivel mondial;

   asigurarea siguranței în alimentare a instalațiilor energetice.

2.5 Conștientizare și informare

Autoritatea Sectorului 5 va iniția campanii de informare periodice în mass-media locală sau prin mijloace adresate direct consumatorului final (broșuri, flyere, website, comunicate de presă, interviuri televizate, info-chioșcuri etc.) prin care să transmită acestuia mesaje legate de:

   acțiunile întreprinse privind reducerea pierderilor prin rețelele de infrastructură edilitare și efectele lor;

   măsurile de creștere a eficienței energetice implementate de operatorii serviciilor de interes general local și efectele lor;

   costurile și performanțele tehnice ale unor tipuri de echipamente recomandate pentru creșterea eficienței alimentării cu energie la utilizatorii finali;

   măsurile de utilizare a surselor regenerabile implementate de operatorii serviciilor de interes general local și efectele lor;

   analize comparative privind costurile reale ale diverselor tipuri de utilități existente în oraș: energie termică (încălzire individuală, la nivel de scară, bloc, centralizată), energie electrică, alimentare cu apă și canalizare, gaze naturale, salubrizare etc.

3. PROGRAMUL LOCAL DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL 5

3.1 Masuri de de creștere a eficientei energetice referitoare la alimentarea cu energie termica, alimentare cu apă si canalizare,iluminat public,salubrizare

La nivel național strategia energetică stabilește obiective pentru consumul public de energie și descrie strategiile aferente:

   Iluminatul public va fi dezvoltat pe baza unor echipamente pentru iluminat cu consum redus de energie.

   Pomparea apei. Consumul și pierderile vor fi reduse și instalațiile de pompare modernizate. Operatorul asigură valori de referință - benchmarking care vor arata o scădere anuală constantă în consumul de energie electrică pentru acest sector.

   Transportul cu autobuze va fi dezvoltat utilizând autobuze cu consum redus de combustibil și, în viitor, introducerea conceptelor cu autobuze hibride, alături de componența electrică existând GPL si biocombustibil. în prezent, este in implementare un program de înlocuire a autobuzelor cu eficiență scăzută, introducându-se autobuze de ultimă generație. Acest program va trebui să continue. Trebuie introduse linii speciale pentru autobuze cu prioritate în trafic.

   Liniile de tramvai vor fi extinse și modernizate. Un program de modernizare prin care se introduc așa-numitele tramvaie ușoare este în curs de implementare și va fi continuat.

   Liniile de troleibuz trebuie să fie extinse și modernizate. Un program de modernizare este în curs de implementare și va fi continuat. Troleibuzele, la fel ca și autobuzele, vor avea benzi speciale si prioritate în trafic.

   Linia de metro va fi extinsa conform planificării deja existente. Un sistem de transport subteran eficient, însemnând un sistem extins, este cheia pentru rezolvarea problemelor de trafic din București.

Planul local de eficentizare energetica al sectorului 5 are la bază Strategia Energetică Națională a României, urmărind obligatoriu următoarele direcții:

   creșterea ponderii energiei regenerabile din totalul surselor sale de energie până în anul 2020

   realizarea unei/ unor surse noi, în co-generare de înaltă eficiență;

   reducerea consumului global de energie primară in sectorul 5, cu 20% până în anul 2020

   reabilitarea și modernizarea rețelelor, construcțiilor și echipamentelor aferente sistemului de alimentare cu energie termică;

   utilizarea rațională și eficientă a resurselor primare neregenerabile și scăderea progresivă a ponderii acestora în consumul final

   reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020, în comparație cu anul 1990

   reducerea impactului negativ asupra mediului

Planul local de eficentizare energetica al sectorului 5 se concentrează pe domeniile pentru care este responsabilă, propunând obiective și măsuri complementare obiectivelor Strategiei Energetice a Municipiului București, menționate anterior.

Procesele de implementare ale planului sunt specifice unui sistem de management strategic bazat pe procesul dinamic și ciclic „ PDCA ” ( Plan-Do-Check-Act / Planificare-Efectuare-Verificare-Analiză și Acțiune).

PDCA însemnând:

>    Planifică : stabilirea obiectivelor și proceselor necesare obținerii rezultatelor în concordanță cu cerințele și politicile stabilite;

>    Efectuează : implementarea proceselor;

>    Verifică : monitorizarea și măsurarea proceselor și a rezultatelor față de politici, obiective și cerințe și raportarea rezultatelor,

>    Acționează : întreprinderea de acțiuni pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor

Abordarea bazată pe proces utilizată în cadrul sistemului de management strategic de eficientizare energetica permite primăriei Sectorului 5 să accentueze importanța:

•    înțelegerii și satisfacerii cerințelor de reabilitare termica a clădirilor;

•    obținerii de rezultate în ceea ce privește performanța și eficacitatea și implementării strategiei de eficientizare economica ;

•    îmbunătățirii continue a proceselor pe baza măsurărilor obiective.

Acțiuni planificate si ținte de atins până în anul 2020

în continuare prezentam măsurile care au fost planificate în vederea asigurării faptului că țintele de reducere a emisiilor de CO2 vor fi atinse. Măsurile acoperă următoarele domenii:

Reabilitare clădiri, echipamente/facilități (clădiri sectoriale, clădiri de învățământ, clădiri rezidențiale, iluminat public)

Transport ca obiectiv strategic al municipalității Bucurestiului (încurajarea utilizării vehicolelor cu emisii reduse- parcul sectorial de vehicule, transport public, transport privat și comercial, biciclete)

Producția locală de energie electrică (din surse fotovoltaice, certificate verzi) Energia termică (centrale termice solare, condiționarea aerului)

Iluminat public

Organizare internă

Prezentăm în cele ce urmeaza analiza a costurilor preconizate asociate implementării măsurilor planificate de Primăria Sectorului pentru perioada 2016-2020. Se așteaptă ca implementarea măsurilor planificate să ducă la o reducere de 22% a emisiilor de CO2 și la economii de energie de circa 20%. în plus, cota deținută de sursele regenerabile de energie în total mix energetic va crește cu 8%.

Costuri

estimate [euro]

Economii de energie așteptate [MWh/a]

Producția de energie din surse

regenerabile

așteptată

[MWh/a]

Reducerea

emisiilor de CO2

așteptată

[Va]

Reabilitare termica clădiri rezidențiale

58.640.000

351.137

0

70.650

Reabilitare termica clădiri de învățământ/ sere

12.500.000

74.850

0

15.060

Echipamente facilitați / iluminat clădiri sectoriale

1.460.000

9.815

0

1.960

Transport

30.950.000

69.665

0

22.453

Producția locală de energie electrică

3.800.000

20.896

38.000

26.200

Energie termică/electrica

12.800.000

50.790

97.709

30.188

Iluminat publc

1.900.000

9.980

0

5.450

Total

587.133

112.709

171.961

mm

Tabel 7 Prezentarea generală a costurilor și efectelor preconizate ale măsurilor planificate

3.2. Creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale si de învățământ din Sectorul 5

începând cu anul 2009, Sectorul 5 al Municipiului București a demarat un program de reabilitarea termica a blocurilor de locuințe, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 5 în cadrul Programului local de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 5” s-au finalizat lucrările de anvelopare termică la un număr de 348 blocuri până la finalul anului 2015.

CENTRALIZARE BLOCURI REABILITATE

Nr.CRT

BLOC

1.

Calea Ferentari nr. 11, bl. 82, sc. 3

2.

Calea Ferentari nr. 11, bl. 82, sc. 1

3.

Calea Ferentari nr. 11, bl. 82, sc. 2

4.

Calea Rahovei nr. 293, bl. 81 A

5.

Șos. Alexandriei nr. 108, bl. M 3

6.

Calea Rahovei nr. 291, bl. 81 B, sc. 3

7.

Calea Rahovei nr. 291, bl. 81 B, sc. 2

8.

Calea Rahovei nr. 291, bl. 81 B, sc. 1

9.

Calea Ferentari nr.72 - 74, bl. B 3, sc. Int. B

10.

Calea Rahovei nr. 299, bl. 1, sc. A, B

11.

Șos. Alexandriei nr. 15, bl. 22

12.

Șos. Alexandriei nr. 7 A, bl. 12

13.

Str. Ion Urdăreanu nr. 5, bl. P 41, sc. 1

14.

Str. Ion Urdăreanu nr. 5, bl. P 41, sc. 2

15.

Str. Vedea nr. 1, bl. 82, sc. 4

16.

Str. Telița nr. 17 A, bl. 119 C

17.

Al. Lerești nr. 1-3 bl. A2 sc. 3, 4

18.

Str. Lerești nr. 3 bl. A2 sc. 5, 6

19.

Str. Lerești nr. 5 bl. A1 tr 1 sc. 1, 2

20.

Str. Lerești nr. 7 bl. A1 sc. 3, 4

21.

Al. Livezilor nr. 2 bl. 27

22.

Al. Livezilor nr. 4 bl. 26

23.

Al. Livezilor nr. 25 bl. 28

24.

Str. Malcoci nr. 1 bl. 45 sc. 1

25.

Str. Malcoci nr. 3 bl. 46

26.

Str. Mărgeanului nr. 2 bl. M71

27.

Str. Mărgeanului nr. 30 bl. M12

28.

Str. Maria Cunțan nr. 1 bl. S40

29.

Str. Maria Cunțan nr. 2 bl. S43

30.

Str. Pricopan nr. 26 bl. 51

31.

Sos. Panduri nr. 7 bl. P30

32.

Str. Petre Ispirescu nr. 1 bl. P47

33.

Str. Petre Ispirescu nr. 7 bl. 41 sc. 1

34.

Str. Petre Ispirescu nr. 9 bl. 40 sc. 2

35.

Str. Petre Ispirescu nr. 9 bl. 40 sc. 1

36.

Str. Petre Ispirescu nr. 11 bl. M217

37.

Str. Petre Ispirescu nr. 13 bl. M216

38.

Str. Petre Ispirescu nr. 15 bl. M215

39.

Str. Petre Ispirescu nr. 27 bl. M199

40.

Str. Pictor Dan Mihail nr. 4 bl. 62 sc. A, B

41.

Al. Platanului nr. 3 bl. A31

42.

Al. Platanului nr. 7 bl. A44

43.

Str. Popa (sublocotenent) nr.17, Bloc 23 A

44.

Str. Popovici Nicolae (elev) nr. 1 bl. P42 sc. 2

45.

Cal. Rahovei nr. 217 bl. 12 sc. 3

46.

Cal. Rahovei nr. 327 bl. 11 sc. 1

47.

Al. Sălaj nr. 11 bl. 62B sc. B

48.

Bd. Pieptănari nr. 84 bl. P7

49.

Al. Platanului nr. 2 bl. A29

50.

Str. Prundului nr. 27 bl. 1 sc. 2, 3

51.

Str. Prundului nr. 27 bl. 1 sc. 1

52.

Str. Prundului nr. 27 bl. 2 sc. 1,2

53.

Al. Sălaj nr. 13 bl. 62A sc. A

54.

Sos. Sălaj nr. 133 bl. 55 sc. 2

55.

Sos. Sălaj nr. 133 bl. 55 sc. 6

56.

Sos. Sălaj nr. 133 bl. 55 sc. 1

57.

Sos. Sălaj nr. 134 bl. 50

58.

Sos. Sălaj nr. 257 bl. B4

59.

Sos. Sălaj nr. 261 bl. B3

60.

Str. Telița nr. 4 bl. 66B

61.

Str. Telița nr. 12 bl. 56 sc. 4

62.

Str. Telița nr. 2 bl. 66A

63.

Al Salaj nr255, bl 1S

64.

Str. Telița nr. 6 bl. 67A sc. 3, 4

65.

Str. Telița nr. 6 bl. 67A sc. 1,2

66.

Cal. Rahovei nr. 305 bl. 52 sc. 1, 2, 3

67.

Str. Telița nr. 14 bl. 52A sc. 1

68.

Str. Telița nr. 14 bl. 52A sc. 2

69.

Str. Telița nr. 19 bl. 122A

70.

Str. Telița nr. 21 bl. 122B sc. 1

71.

Str. Tutunari nr. 4 bl. 90A sc. 1

72.

Str. Vasile Dumitrescu nr. 2 bl. 66C

73.

Str. Vasile Topliceanu (sg mj) nr. 7 bl. P67

74.

Str. Vasile Topliceanu (sg mj) nr. 10 bl. P38

75.

Str. Toporași nr. 1-7 bl. 15

76.

Str. Vasile Topliceanu (sg mj) nr. 11 bl. P36 sc. 2,3

77.

Str. Vasile Topliceanu (sg mj) nr. 11 bl. P36 sc. 1

78.

Str. Vasile Topliceanu (sg mj) nr. 16 bl. 42A sc. 3

79.

Str. Vasile Topliceanu (sg mj) nr. 16 bl. 42A sc. 1

80.

Str. Vasile Topliceanu (sg mj) nr. 16 bl. P42A sc. 2

81.

Str. Vedea nr. 5 bl. 91

82.

Str. Verigei nr. 3 bl. 1

83.

Str. Vasile Topliceanu (sg mj) nr. 15 bl. P42B

84.

Sos. Viilor nr. 101 bl. 1

85.

SOS. ALEXANDRIEI NR.104, BL. M5

86.

SOS. ALEXANDRIEI NR.114, BL. OD 1

87.

SOS. ALEXANDRIEI NR.112, BL. M 1, SC. 1

88.

SOS. ALEXANDRIEI NR.24, BL.PC 7, SC. 1

89.

SOS. ALEXANDRIEI NR. 9, BL. 4

90.

SOS. ALEXANDRIEI NR. 13, BL. 21

91.

SOS. ALEXANDRIEI NR. 102, BL. L29

92.

SOS. ALEXANDRIEI NR. 70, BL. L9

93.

SOS. ALEXANDRIEI NR. 10, BL. PC2

94.

SOS. ALEXANDRIEI NR. 19, BL. 30

95.

SOS. ALEXANDRIEI NR. 74, BL. L 11

96.

SOS. ALEXANDRIEI NR. 16, BL. L 4, sc. A,B

97.

Șos. Alexandriei nr. 68, bl. L 8, sc. 1

98.

SOS. ALEXANDRIEI NR. 8, BL. L 3

99.

Str. Baltagului nr. 2 bl. V75

100.

Str. Baltagului nr. 3 bl. V77

101.

Str. Baltagului nr. 5 bl. V81 sc. 2

102.

Str. Baltagului nr. 5 bl. V81 sc. 3

103.

Str. Baltagului nr. 6 bl. V76A

104.

Str. Baltagului nr. 11 bl. V67

105.

Str. Bârcă nr. 2 bl. M184

106.

Str. Bârcă nr. 4 bl. M189 sc. 2

107.

Str. Bârcă nr. 8 bl. M194

108.

Str. Bârcă nr. 16 bl. M160

109.

Str. Bârnova nr. 1 bl. M115

110.

Str. Bârnova nr. 3 bl. M116

111.

Str. Bârnova nr. 4 bl. M111B

112.

Str. Bârnova nr. 6 bl. M111C

113.

Str. Bârnova nr. 8 bl. M110

114.

Str. Bârnova nr. 19 bl. M187, sc. 1

115.

AL Botorani nr. 1 bl. V28

116.

Al. Botorani nr. 6 bl. V83 sc. 1

117.

Al. Botorani nr. 6 bl. V83 sc. 2

118.

Al. Botorani nr. 6 bl. V83 sc. 3

119.

Al. Botorani nr. 11 bl. V43 sc. 1

120.

Al. Botorani nr. 17 bl. V50 sc. 2

121.

Al. Botorani nr. 17 bl. V50 sc. 1

122.

Al. Botorani nr. 19 bl. V51

123.

Int. Buturugeni nr. 4 bl. P1 sc. D

124.

Str. Dunavăț nr. 10 bl. 61

125.

Str. Cobadin nr. 3 bl. P19 sc. 3

126.

Str. Cobadin nr. 10 bl. M201

127.

Str. Constantin Marinescu (It col) nr. 12 bl. A39

128.

Al. Costinești nr. 1 bl. 1

129.

Al. Craiovița nr. 3 bl. A50 sc. 2

130.

Str. lacob Andrei nr. 9 - 13, bl. Z 5, sc.1 - 4

131.

Str. lacob Andrei nr.21, bl. 3

132.

Str. lacob Andrei nr.31, bl. 15,

133.

Str. lacob Andrei nr.31, bl. 16,

134.

Str. lacob Andrei nr.31, bl. 3,

135.

Str. lacob Andrei nr.31, bl. 7,

136.

Str. lacob Andrei nr.31, bl.1, sc 1..2

137.

Str. lacob Andrei nr.31, bl.11,

138.

Str. lacob Andrei nr.38, bl. 4, sc.1+ 2

139.

Str. Mărgeanului nr.50, bl.M 125

140.

Str. Mărgeanului nr. 14, bl. M50,sc. 1+2

141.

Str. Mărgeanului nr.16, bl. M49

142.

Str. Mărgeanului nr.48, bl. M 126

143.

Str. Oltina nr.1, bl.27

144.

Str. Teiuș nr.1, bl. 10,

145.

Str. Recaș nr.7, bl. Z4, sc. 1, 2

146.

Str. M. Sebastian nr. 141, bl. V73, sc.1

147.

Str. Malcoci nr.24, bl.39, sc. A - F

148.

Str. Pecineaga nr.12, bl. 24, sc.1 + 2

149.

Str. Pecineaga nr.14, bl 23,

150.

Str. Pecineaga nr.2, bl. 23 B,

151.

Str. Maria Cunțan nr. 4, bl. S 42, sc. 2

152.

Str. Maria Cunțan nr.4,bl.S 42,sc.1 + 3

153.

Str. Mihail Sebastian nr.137, bl.V 79, sc.2

154.

Str. Mihail Sebastian nr.9, bl.S 32, sc.A

155.

Str. Nedeleanu nr 10, Bl P60, Sc2

156.

Str. Novaci nr.7, bl. P 52, sc.1

157.

Str. Petre Ispirescu nr.31, bl. M 198 A

158.

Str. Petre Ispirescu nr.3, bl.42 A, sc.1+2

159.

Str. Petre Ispirescu nr.5, bl.42 B, sc.1- 3

160.

Str. Petre Păun nr.1, bl. 69 C, sc.1 + 2

161.

Str. Pictor Dan Mihail nr. 2, bl. 67, sc.1+2+3+4

162.

Str. Pucheni nr.2, bl. 2, sc. A - F

163.

Șos. Progresului nr.20, bl. P 52, sc.1

164.

Șos. Progresului nr.51, bl. 5 A, sc. 1

165.

Șos.Panduri nr.15, bl. P 18

166.

Str. Sg.Maj.Nedeleanu Ion nr.14, bl.V 23, sc.2

167.

Str. Sg.Maj.Nedeleanu Ion nr.14, bl.V 23, sc.3

168.

str. Sold. Croitoru nr.6, bl.8

169.

Str. Sold.Cândea Ion nr.4, bl. 21 B, sc.2

170.

Str. Soldat Tunsu Petre nr. 10, bl. 9,

171.

Str. Topologului nr. 3, bl. Z 3 - Z 4, sc. 1, 2,3, 4

172.

Str. Spătaru Preda nr. 21, bl. 129 A, sc. A

173.

Șos. Alexandriei nr. 106, bl. M 4

174.

Str. Mărgeanului nr. 46, bl. M 112

175.

Str. Mărgeanului nr. 44, bl. M 113

176.

Str. Mărgeanului nr. 42, bl. M 114

177.

Șos. Alexandriei nr. 110, bl. M 29

178.

Str. Mărgeanului nr. 4, bl. M 70

179.

Calea Rahovei nr. 303, bl. 66, sc. A 2

180.

Șos. Alexandriei nr. 16, bl. L 4, sc. C

181.

Str. Mihail Sebastian nr. 141, bl. V73

182.

Str. Mihail Sebastian nr. 143, bl. A 33

183.

Str. Zăbrăuțului nr. 1 bl. P5

184.

Str. Zăbrăuțului nr. 5 bl. P3

185.

Str. Zăbrăuțului nr. 7 bl. P4

186.

Str. Zăbrăuțului nr. 9 bl. P1

187.

Str. Zăbrăuțului nr. 11 bl. P2

188.

Str. Vicina nr. 2 bl. 29 sc. 1

189.

Str. Glicinelor nr. 7, Bl. M 55, sc 1

190.

Str. Campeanu llie (It) nr. 3, Bl. 15A, sc A,B

191.

Str. (sld) Popa, nr. 5, bl. 15B

192.

Str Telița nr 3, Bl 70, sc A

193.

Str Telița nr 3, Bl 70, sc B

194.

Str. Vâltoarei nr. 4, bl. 6, sc. 1

195.

Str. Vâltoarei nr. 4, bl. 6, sc. 2

196.

Str. Vâltoarei nr. 4, bl. 6, sc. 3

197.

Str. Verigei nr. 2, bl. Z 3

198.

Str. Verigei nr. 6, bl. 2,

199.

Str. Vâltoarei nr. 6, bl. 3

200.

Str. Tutunari nr.4, bl. 90 A, sc. 2-

201.

Al. Craiovița nr. 1, bl. A 51, sc. 2

202.

Str. Mihail Sebastian nr. 135, bl. V 29

203.

Str. Petre Ispirescu nr.4, bl.P 49, sc.B + C

204.

Str. Petre Ispirescu nr. 4, bl. P 49, sc. A

205.

Str. Maria Cunțan nr. 3 bl. S44 sc. 1

206.

Str. Maria Cunțan nr. 3 bl. S44 sc. 3

207.

Str. Maria Cunțan nr. 3 bl. S44 sc. 2

208.

Str. Mihail Sebastian nr. 37 bl. S4 sc. 1

209.

Al. Rădășeni nr. 3, Bl. 17

210.

Str. Vulcan Samuil nr. 17 bl. S45 sc. 1

211.

Str. Vulcan Samuil nr. 17 bl. S45 sc. 2

212.

Str. Vulcan Samuil nr. 17 bl. S45 sc. 3

213.

Aleea Sălaj nr. 1, bl. 21

214.

Aleea Sălaj nr.10, bl. 37

215.

Aleea Sălaj nr.13, bl. 62 A, sc. 2

216.

Aleea Costinești nr.8, bl.6

217.

Aleea Platanului nr. 1, bl. A 32

218.

Aleea Botorani nr. 15 bl. V49

219.

Aleea Stogu nr. 1, bl. 10

220.

Aleea Stogu nr. 2, bl. 11

221.

Aleea Podul Giurgiului nr.10, bl.8

222.

Aleea Podul Giurgiului nr.2, bl.2

223.

Aleea Podul Giurgiului nr.5, bl.12

224.

Aleea Podul Giurgiului nr.9,bl.10

225.

Aleea Podul Giurgiului nr.8,bl.5,sc.A+B

226.

Str. Vicina nr. 3, bl. 33, sc. C

227.

Str. Telița nr.21, bl. 122 B,SC2

228.

Str. Vicina nr. 3, bl. 33, sc. 1

229.

Str. Vigoniei nr. 6, bl. 14 T

230.

Str. Zăbrăuțiului nr. 13, bl. M 1

231.

Str. Zăbrăuțiului nr. 3, bl. P6

232.

Șos. Sălaj nr. 133, bl. 55, sc. 3

233.

Șos. Sălaj nr.133, bl. 55, sc. 4

234.

Șos. Sălaj nr.133, bl. 55, sc. 5

235.

Calea Ferentari nr.72-74, bl. B 1

236.

Calea Ferentari nr.72-74, bl.B 2

237.

Calea Ferentari nr.9, bl.83, sc. 1,2

238.

Șos. Viilor nr. 78 - 88, bl.103

239.

Str. Dunăvăț nr. 1 bl. 66D sc. 1

240.

Str. Dunăvăț nr. 1 bl. 66D sc. 2

241.

Str. Dunăvăț nr. 1 bl. 66D sc. 3

242.

Str. Dorneasca nr. 12 bl. P60 sc. 1

243.

Str. Dorneasca nr. 18 bl. 78A sc. 3

244.

Str. Dumbrava Nouă nr. 6 bl. M80 sc. 1

245.

Str. Dumbrava Nouă nr. 28 bl. M208A

246.

Str. Dumbrava Noua nr. 39, bloc S17

'    247.

Str. Dunăvăț nr. 5 bl. 59

248.

Str. Dunăvăț nr. 14 bl. 61A sc. 1,2

249.

Str. Dunăvăț nr. 2 bl. 45A

250.

Str. Dunăvăț nr. 9 bl. 57 sc. 1-6

251.

Str. Dunăvăț nr. 11 bl. 51A

252.

Str. Dunăvăț nr. 12 bl. 60

253.

Cal. Ferentari nr. 4A bl. 117A

254.

Str. Făt Frumos nr. 1 bl. S29

255.

Str. Focșani nr. 2 bl. M195

256.

Str. Focșani nr. 6 bl. M196

257.

Str. Focșani nr. 8 bl. M178

258.

Str. Focșani nr. 10 bl. M193

259.

Str. Frunte Lată nr. 3 bl. P16

260.

Str. Frunte Lată nr. 5 bl. P15

261.

Str. Gârbea Ion (cpt) nr. 2 bl. P2B

262.

Str. Gârbea Ion (cpt) nr. 4 bl. P2C

263.

Str. Gheorghe lorga (sg mj) nr. 2 bl. 55A

264.

Str. Gheorghe lorga (sg mj) nr. 6 bl. 53A

265.

Str. Gheorghe lorga (sg mj) nr. 8 bl. 53

266.

Str. Humulești nr. 6 bl. S2

267.

Str. Ileana Cosânzeana nr. 1 bl. S31 sc. 2

268.

Str. Ilie Mihail (sd) nr. 2 bl. M123A

269.

Str. Ilie Mihail (sd) nr. 4 bl. M123B

270.

Cal. Ferentari nr. 72-74 bl. B4

271.

Str. Ilie Mihail (sd) nr. 6 bl. M123C

272.

Str. Ilie Mihail (sd) nr. 7 bl. M130

273.

Str. Ilie Mihail (sd) nr. 13 bl. M132A

274.

Str. Ion Nedeleanu (sg maj) nr. 2 bl. P40 sc. 1

275.

Str. Ion Nedeleanu (sg maj) nr. 3 bl. P39 sc. 1

276.

Str. Ion Nedeleanu (sg maj) nr. 4 bl. P42A sc. 5

277.

Str. Ion Nedeleanu (sg maj) nr. 9 bl. P61 sc. 2

278.

Str. Ion Nedeleanu (sg maj) nr. 14 bl. V23 sc. 1

279.

Str. Ion Urdăreanu nr. 4 bl. P23 sc. 2

280.

Str. Ion Urdăreanu nr. 4 bl. P23 sc. 1

281.

Str. Ion Urdăreanu nr. 5A bl. P45

282.

Str. loniță Cegan nr. 4 bl. P12 sc. 1,2

283.

Str. lovița nr. 8 bl. P13

284.

Str. Lacul Plopului nr. 3 bl. P64 sc. 1

285.

Str. Lacul Plopului nr. 3 bl. P64 sc. 2, 3, 4

286.

Aleea Ghimeș nr 6, bl 25, sc1

287.

Aleea Ghimeș nr 6, bl 25, sc2

288.

Aleea Costinești nr.3, bl.2, sc.A+B

289.

Aleea Costinești nr.5, bl.3, sc.A+B

290.

Aleea Costinești nr.7, bl.4, sc. A+ B

291.

Aleea Costinești nr.2, bl. 9 sc A+B

292.

Calea Rahovei nr. 295, bl. 72, sc.A

293.

Calea Rahovei nr. 317, bl. 30 A

294.

Calea Rahovei nr. 329, bl. 11 A, sc. 1

295.

Str. Calea Rahovei nr. 303, bl. 66, sc 4 C

296.

Aleea Imașului nr. 10, bl.43, sc.1

297.

Aleea Imașului nr. 10, bl.43, sc.2

298.

Aleea Imașului nr. 11, bl.1, sc.1, 2

299.

Aleea Imașului nr. 9, bl.40, sc.1+ 2

300.

Aleea Imașului nr.5, bl. 46 - 48,

301.

Aleea Imașului nr.7 bl. 42 - 44, sc.B

302.

Aleea Pricopan nr. 1, bl.33

303.

Aleea Pricopan nr. 10, bl. 19, sc.A+ B

304.

Str. Pricopan nr 26, bl 52 sc 2

305.

Str. Pricopan nr 26, bl 52 sc 3

306.

Str. Pricopan nr 26, bl 52 sc 4

307.

Intr. Aurel Ciurea nr.2, bl.S41

308.

Str. Anghel Dogaru nr.33, bl. 7, sc.2

309.

Str. Barcă nr.21, bl. M 10, sc. 2

310.

Str. Buzoieni nr.8, bl. M 41, sc.1

311.

Str. Cap.lvan Anghelache nr.1O, bl. M 25

312.

Str. Cartojani nr.2, bl.53A, Sc.1

313.

Str. Cartojani nr.2, bl.53A, Sc.2

314.

Str. Cartojani nr.2, bl.53A, Sc.3

315.

Str. Cobadin nr.4,bl.P24, Sc.3

316.

Str. Dumbrava Noua nr.27, bl.M141

317.

Str. Dumbrava Nouă nr 15, Bl M109A

318.

Str. Crăișorului nr. 2 bl. M135A

319.

Str. Crăișorului nr. 4 bl. M135B

320.

Str. Crăișorului nr. 5 bl. M143A

321.

Str. Crăișorului nr. 6 bl. M135C

322.

Str. Crăișorului nr. 7 bl. M143B

323.

Str. Crăișorului nr. 8 bl. M134

324.

Str. Crizantemelor nr. 6 bl. Z9

325.

Str. Crizantemelor nr. 8 bl. Z8

326.

Str. Crizantemelor nr. 14 bl. Z5

327.

Str. Dorneasca nr. 2 bl. P72

328.

Str. Dorneasca nr. 6 bl. P63 sc. 1

329.

Str. Dorneasca nr. 8 bl. P62 sc. 1

330.

Str. Dorneasca nr. 8 bl. P62 sc. 2

331.

Str. Dorneasca nr. 10 bl. P61 sc. 3

332.

Str. Dunavăț nr. 16 bl. 60A

333.

Str. Dorneasca nr. 11 bl. P79 sc. 1

334

Str. Făt Frumos nr. 5, bl. P 12, sc.1

335.

Str. Făt Frumos nr.3, bl. P 11 A, sc.1

336.

Str. Frunte Lată nr.4, bl. P 5, sc.1

337.

Str. Frunte Lată nr.4, bl. P 5, sc.2

338.

Str. Garoafei nr. 4, bl. 6, sc. A+ B

339.

Str. Garoafei nr.2, bl. 5, sc. A+ B

340.

Str. Garoafei nr.8, bl. 9, sc. 1+ 2

341.

Str. Glicinelor nr.9, bl. M 56, sc. A

342.

Str. Humulești nr. 12, bl. H 8,

343.

Str. Humulești nr. 8, bl. H 6, sc.1,2,3

344.

Str. lancu Jianu nr.74, bl. M 205,

345.

Str. Ileana Cosânzeana nr. 1, bl.S 31,sc.1

346.

Str. Ileana Cosânzeana nr.2, bl.P11

347.

Cal. 13 Septembrie nr. 85 bl. 77C

348.

Cal. 13 Septembrie nr. 101 bl. 97

349.

Cal. 13 Septembrie nr. 131 bl. T2C

350.

Sos. Alexandriei nr. 17 bl. 27, sc. 1,2

351.

Str. Baltagului nr. 4 bl. V76

352.

Str. Cândea Ion (sd) nr. 4 bl. 21B sc. 1

353.

Str. Mișcă Petre (cap) nr. 5 bl. M18 sc. 1

354.

Str. Mișcă Petre (cap) nr. 5 bl. M18 sc. 2

355.

Str. Mișcă Petre (cap) nr. 11 bl. M22

356.

Str. Moțoc nr. 11 bl. P53

357.

Str. Năbucului nr. 2 bl. V59

358.

Str. Năsăud nr. 17 bl. 31

359.

Str. Năsăud nr. 68 bl. 86 sc. D

360.

Str. Novaci nr. 6 bl. P78A sc. 1

361.

Str. Novaci nr. 7 bl. P52 sc. 2

362.

Str. Novaci nr. 11 bl. P33 sc. 3

363.

Str. Novaci nr. 14 bl. P65

364.

Str. Oltina nr. 2 bl. 28B

365.

Bd. Pieptănari nr. 80 bl. P8

366.

Șos. Alexandriei nr. 106, bl. M 4

367.

Str. Mărgeanului nr. 46, bl. M 112

368.

Str. Mărgeanului nr. 44, bl. M 113

369.

Str. Mărgeanului nr. 42, bl. M 114

370.

Șos. Alexandriei nr. 110, bl. M 29

371.

Str. Mărgeanului nr. 4, bl. M 70

372.

Calea Rahovei nr. 303, bl. 66, sc. A 2

373.

Șos. Alexandriei nr. 16, bl. L 4, sc. C

374.

Str. Mihail Sebastian nr. 141, bl. V 73

375.

Str. Mihail Sebastian nr. 143, bl. A 33

UNITATI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

»

Un domeniu în care autoritatea locală a demonstrat că sectorul 5 poate genera modele educaționale este cel al învățământului preuniversitar de stat. în unitățile de învățământ din sectorul 5 (23 de grădinițe, 25 școli și 9 licee) aproximativ 10% din totalul elevilor înscriși sunt copii de etnie romă. Grădinițele și școlile cu un număr mare de copii de etnie romă nu sunt concentrate într-un singur loc, ci se disting mai multe zone: Rahova, Ferentari, Amurgului, Sălaj, Zețari, Zăbrăuțiului, Sos. București Măgurele, Prelungirea Ghencea, astfel încât se poate spune că din centrul sectorului 5 către oricare dintre periferiile acestuia există pretutindeni comunități rome, compacte sau mai puțin omogene.

Asigurarea accesului la un învățământ de calitate, în condiții moderne, pentru copiii din sectorul 5, a reprezentat, în mod constant, un obiectiv prioritar pentru Primăria Sectorului 5, astfel încât, anual, începând din 2000, peste 30% din cheltuielie bugetare ale Consiliului Local Sector 5 au fost realizate pentru susținerea acestui domeniu.

îmbunătățirea mediului educațional reprezintă pentru autoritatea locală principalul instrument de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii, menținerea copiilor în sistemul de educație și formare profesională inițială, reducerea abandonului școlar, crearea mijloacelor materiale pentru susținerea eficienței în învățământul public, și, nu în ultimul rând, un factor de stabilitate și progres pentru comunitatea locală. Proiectul de modernizare și extindere a unităților de învățământ din sectorul 5 este unul unic în București, constând în reabilitarea integrală a bazei materiale a acestora, modernizarea spațiilor de învățământ și extinderea lor, dotarea cu echipamente educaționale, reabilitarea bazelor sportive, în mod unitar, atât pentru școlile de tradiție din centrul sectorului cât și pentru cele de la periferie.

Unitatea de învățământ care școlarizează cei mai mulți romi, având clase cu predare în romani, clase de a doua șansă pentru învățământ primar și secundar este Școala nr. 136 (apoximativ jumătate din elevii școlii sunt de etnie romă). Școala 136 reprezenta în anul 2000 modelul școlii de periferie din sectorul 5, astfel încât atunci când se punea problema „condițiilor groaznice din învățământul din Municipiul București”, o serie de oficialități din țară sau din străinătate veneau să viziteze această unitate de învățământ. Aceasta a fost prima unitate de învățământ gimnazial din sectorul 5 reabilitată integral de Primăria Sectorului 5 și azi beneficiază de laboratoare noi, sală de calculatoare, sală de sport. în anii următori aceleași lucrări de intervenție au fost derulate în toate școlile din zona Ferentari sau alte zone periferice din sectorul 5.

Una din cele mai sensibile componente ale învățământului preuniversitar, grădinițele, reprezintă de asemenea un domeniu major de intervenție pentru Primăria Sectorului 5. Grădinițele din sectorul 5 au fost modernizate, au fost dotate integral cu mobilier pentru sălile de clasă și birouri, blocurile alimentare și spațiile de servire a mesei, călcătoriile și spălătoriile beneficiază de agregate de tip industrial și mobilier specific. în sălile de clasă există sisteme de proiecție, ecrane mobile și calculatoare. Au fost amenajate cabinete de informatică și cabinete fonice pentru susținerea orelor de limbi străine iar unele dintre grădinițe dispun de săli de fitness cu aparatură specifică pentru grupele de vârstă 3-6 ani. S-au amenajat spațiile verzi, au fost achiziționate locuri de joacă moderne, au fost refăcute aleile și împrejmuirile. După transformările care au avut loc, mulți părinți au crezut că unitățile s-au transformat în unități de învățământ particular, și nu că fac parte din rețeaua învățământului public. Aproape jumătate din grădinițele din sector au fost extinse cu corpuri noi de clădire, mai ales în zona periferică unde spațiile existente erau insuficiente, iar părinții care nu găsesc loc la o grădiniță de stat nu pot susține financiar accesul copilului la o grădiniță particulară. în centrul sectorului, în zona Calea Rahovei, a fost deschisă anul acesta o grădiniță care dispune de 250 de locuri.

1.    COLEGIUL LAZĂR

2.    LICEUL TEORETIC ȘT. ODOBLEJA

3.    LICEUL TEORETIC ION BARBU

4.    LICEUL TEORETIC D.BOLINTINEANU

5.    COLEGIUL IND ALIM.D. MOȚOC

6.    COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

7.    COLEGIUL ECONOMIC VIILOR

8.    COLEGIUL TEHNOLOGIC GR. CERCHEZ

9.    GRUP ȘC. IND. D. GUȘTI

10.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 2

11.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 103

12.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 114

13.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 115

14.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 124

15.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 125

16.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 126

17.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 127

18.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 128

19.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 130

20.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 131

21.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 132

22.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 134

23.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 135

24.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 136

25.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 139

26.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 141

27.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 143

28.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 144

29.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 146

30.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 147

31.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 148

32.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 150

33.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 188

34.    ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR. 280

35.    GRĂDINIȚA NR. 33

36.    GRĂDINIȚA NR. 34

37.    GRĂDINIȚA NR. 35

38.    GRĂDINIȚA NR. 53

39.    GRĂDINIȚA NR. 54

40.    GRĂDINIȚA NR. 55

41.    GRĂDINIȚA NR. 72

42.    GRĂDINIȚA NR. 73

43.    GRĂDINIȚA NR. 75

44.    GRĂDINIȚA NR. 168

45.    GRĂDINIȚA NR. 169

46.    GRĂDINIȚA NR. 178

47.    GRĂDINIȚA NR. 185

48.    GRĂDINIȚA NR. 205

49.    GRĂDINIȚA NR. 242

50.    GRĂDINIȚA NR. 244

51.    GRĂDINIȚA NR. 245

52.    GRĂDINIȚA NR. 268

53.    GRĂDINIȚA NR. 269

54.    GRĂDINIȚA NR. 270

55.    GRĂDINIȚA NR. 271

Continuarea programului de reabilitare termică privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe va determina un confort sporit asociațiilor de proprietari din Sectorul 5 care au depus cereri de anvelopare si sunt aprobate in vederea demarării procesului de reabilitare termica.

Proiectele propuse pentru perioada 2016 - 2020 ale Sectorului 5 privesc reabilitarea și modernizarea unor unități de învățământ și instituții publice, precum si a imobilelor de locuințe. Un alt obiectiv strategic de eficientizare energetica este reabilitarea serelor din Cartierul Ghencea.

Lista blocurilor ce urmeaza a fi anvelopate

Nr crt

Tip

artera

Adresa

1

B-dul

Regina Elisabeta nr. 54, bl. 54

2

Calea

13 Septembrie nr 83 bl 77B

3

Calea

13 Septembrie nr 241 bl V6

4

Calea

13 Septembrie nr. 102 , Bl. 48 A

5

Calea

13 Septembrie nr. 103 , Bl. 99

6

Calea

13 Septembrie nr. 104 , Bl. 48

7

Calea

13 Septembrie nr. 111 , Bl. 107

8

Calea

13 Septembrie nr. 113, Bl. 109

9

Calea

13 Septembrie nr. 114 , Bl.56

10

Calea

13 Septembrie nr. 115, bl. 111

11

Calea

13 Septembrie nr. 117, bl. 123

12

Calea

13 Septembrie nr. 119 , Bl. 125

13

Calea

13 Septembrie nr. 121 , Bl. 127

14

Calea

13 Septembrie nr. 123 , Bl. 129

15

Calea

13 Septembrie nr. 126 , Bl. P 34

16

Calea

13 Septembrie nr. 126 A , Bl. P 43

17

Calea

13 Septembrie nr. 128 , Bl. P 35

18

Calea

13 Septembrie nr. 128 A , Bl. P 44

19

Calea

13 Septembrie nr. 130, Bl. P 36

20

Calea

13 Septembrie nr. 214, bl. V 45

21

Calea

13 Septembrie nr. 218 , Bl. V 47

22

Calea

13 Septembrie nr. 239, Bl. V 5, Sc. 2

23

Calea

13 Septembrie nr. 239, Bl. V 5, Sc. 3

24

Calea

13 Septembrie nr. 239, Bl. V 5, Sc. A

25

Calea

13 Septembrie nr. 59-61 , Bl. 59 - 61

26

Calea

13 Septembrie nr. 65-66, bl. 65-67, sc. 1

27

Calea

13 Septembrie nr. 65-66, bl. 65-67, sc. 2

28

Calea

13 Septembrie nr. 71 , Bl. 69

29

Calea

13 Septembrie nr. 73 , Bl. 71

30

Calea

13 Septembrie nr. 75 - 79 , Bl. 73 - 75 , Sc. A

31

Calea

13 Septembrie nr. 75 - 79 , Bl. 73 - 75 , Sc. B

32

Calea

13 Septembrie nr. 75 - 79 , Bl. 73 - 75 , Sc. C

33

Calea

13 Septembrie nr. 81 , Bl. 77 A

34

Calea

13 Septembrie nr. 87 , Bl. 79

35

Calea

13 Septembrie nr. 89, bl. 81

36

Calea

13 Septembrie nr. 95 , Bl. 83 - 85

37

Calea

13 Septembrie nr.105 , Bl. 101

38

Calea

13 Septembrie nr.106 , Bl.50

39

Calea

13 Septembrie nr. 108-112 , BI.52-54

40

Calea

13 Septembrie nr.109 , Bl. 105

41

Calea

13 Septembrie nr.116 , Bl 58

42

Calea

13 Septembrie nr. 118 , Bl 60 sc A

43

Calea

13 Septembrie nr. 118-120 , Bl 60-62 sc1 +2

44

Calea

13 Septembrie nr. 139, Bl T1B

45

Calea

13 Septembrie nr.210, Bl V40

46

Calea

13 Septembrie nr.216 , BI.V46

47

Șoseaua

Alexandria nr. 1 , Bl. 1

48

Șoseaua

Alexandria nr. 1 , Bl. 2

49

Șoseaua

Alexandria nr. 1 , Bl. 3

50

Șoseaua

Alexandria nr. 100 , Bl. L 28

51

Șoseaua

Alexandria nr. 11 , Bl. C 11

52

Șoseaua

Alexandria nr. 13 A , Bl. 21 Bis

53

Șoseaua

Alexandria nr. 17 , Bl. 26

54

Șoseaua

Alexandria nr. 18 , Bl. L 5 , Sc. A

55

Șoseaua

Alexandria nr. 18 , Bl. L 5 , Sc. B

56

Șoseaua

Alexandria nr. 2 , Bl. PC 1

57

Șoseaua

Alexandria nr. 20 , Bl. L 6 , Sc. B

58

Șoseaua

Alexandria nr. 22 , Bl. P C 6

59

Șoseaua

Alexandria nr. 4 , Bl. L 1

60

Șoseaua

Alexandria nr. 6 , Bl. L 2

61

Șoseaua

Alexandria nr. 7 , Bl. 1

62

Șoseaua

Alexandria nr. 72 , Bl. L 10

63

Șoseaua

Alexandria nr. 76 , Bl. PC 8

64

Șoseaua

Alexandria nr. 78, Bl. PC 9

65

Șoseaua

Alexandria nr. 80 , Bl. L 21

66

Șoseaua

Alexandria nr. 82 , Bl. L 22

67

Șoseaua

Alexandria nr. 84 , Bl. L 23

68

Șoseaua

Alexandria nr. 86 , Bl. L 24

69

Șoseaua

Alexandria nr. 88, bl. PC10

70

Șoseaua

Alexandria nr. 9 A , Bl. 5 Bis

71

Șoseaua

Alexandria nr. 94 , Bl. P C 11

72

Șoseaua

Alexandria nr.20 ,Bl. L 6,Sc.A

73

Șoseaua

Alexandriei nr. 96, bl. P C 12

74

Strada

Amurgului nr 22 bl. P 3

75

Strada

Amurgului nr 24 bl P4

76

Strada

Amurgului nr 4 bl 1

77

Strada

Amurgului nr. 10 -12 , Bl. D5 - C6

78

Strada

Amurgului nr. 16 , Bl. 8 B

79

Strada

Amurgului nr. 16 , Bl. 8 C

80

Strada

Amurgului nr. 16, Bl. 8 A

81

Strada

Amurgului nr. 18, Bl, P 1

82

Strada

Amurgului nr. 20 , Bl. P2

83

Strada

Amurgului nr. 26 , Bl. P5

84

Strada

Amurgului nr. 30, bl. P6

85

Strada

Amurgului nr. 4 , Bl. 3 , Sc. 1

86

Strada

Amurgului nr. 6 , Bl. 2, Sc.1-5

87

Strada

Amurgului nr. 8 , Bl. 4

88

Strada

Anghel Dogaru nr46, bl4 sc3

89

Strada

Anghel Dogaru nr. 31, Bl. 6, Sc. 1

90

Strada

Anghel Dogaru nr. 31, Bl. 6, Sc. 2

91

Strada

Anghelache I. nr. 3 , Bl. M 30 , Sc. 1

92

Strada

Anghelache I.Cap. nr. 6 , Bl. M 26

93

Strada

Anghelache Ivan nr. 3 , Bl. M 30, Sc. 1

94

Strada

Anghelache Ivan nr. 3 , Bl. M 30, Sc. 2

95

Strada

Anghelache Ivan nr. 7 , Bl. M 31

96

Strada

Anghelache Ivan nr.24, bl. M 27

97

Strada

Anghelache Ivan Cap. nr. 2 , Bl. M 28 , Sc.l

98

Strada

Anghelache Ivan nr 9, bl M34

99

Strada

Anghelache Ivan nr. 1 , Bl. M 29, Sc.2

100

Strada

Anghelache Ivan nr. 1, bl. M29, sc. 2

101

Strada

Anghelache Ivan nr. 5 , Bl. M 32

102

Strada

Anghelache Ivan nr. 8 , Bl. M 21

103

Strada

Antiaeriana nr. 111 -117 , Bl. A 1

104

Aleea

Bacau nr 11 bl H5

105

Aleea

Bacau nr 4 bl H9

106

Aleea

Bacau nr 5 bl H2

107

Aleea

Bacau nr 9 bl H1

108

Aleea

Bacau nr. 13, bl. H 4

109

Aleea

Bacau nr. 2 , Bl. H 2

110

Aleea

Bacau nr. 3 , Bl. H 3

111

Aleea

Bacau nr. 7 , Bl. H 1

112

Aleea

Bacau nr. 8, bl. B 3

113

Aleea

Bacau nr. 9 , Bl. H 1 G

114

Aleea

Bacau nr.1, Bl. B 1

115

Strada

Baciului nr. 12 , Bl. 12

116

Strada

Baciului nr. 14 , Bl. 9

117

Strada

Baciului nr. 16 , Bl. 8

118

Strada

Baciului nr. 18, bl. 7

119

Strada

Baciului nr. 2 , Bl. 14

120

Strada

Baciului nr. 3 , Bl. 7

121

Strada

Baciului nr. 4 , Bl. 9

122

Strada

Baciului nr. 4 , Bl. 9, sc. 2

123

Strada

Baciului nr. 5, bl. 9

124

Strada

Baltagului nr. 5, Bl. V 81, Sc. 1

125

Aleea

Bărbătești nr. 1 , Bl. 58 , Sc. 1

126

Aleea

Bărbătești nr. 1 , Bl. 58 , Sc. 2

127

Aleea

Bărbătești nr. 1 , Bl. 58 , Sc. 3

128

Aleea

Bărbătești nr. 1, bl. 58, sc. 2

129

Strada

Barca nr 20, bl M107 A

130

Strada

Barca nr 6, bl M190

131

Strada

Barca nr. 10, Bl. M 186

132

Strada

Barca nr. 11 , Bl. M 86,

133

Strada

Barca nr. 12 , Bl. M 179 A

134

Strada

Barca nr. 13 , Bl. M 5 , Sc. 2

135

Strada

Barca nr. 14 , Bl. M 161

136

Strada

Barca nr. 15 , Bl. M 6 , Sc. 2

137

Strada

Barca nr. 15, bl. M 6, sc. 1

138

Strada

Barca nr. 17, Bl. M8

139

Strada

Barca nr. 18, Bl. M 108

140

Strada

Barca nr. 19, Bl. M 7

141

Strada

Barca nr. 21, Bl. M 10, Sc. 1

142

Strada

Barca nr. 22 , Bl. M 107

143

Strada

Barca nr. 24, Bl. M 106

144

Strada

Barca nr. 26 , Bl. M 105

145

Strada

Barca nr. 28 , Bl. M 104

146

Strada

Barca nr. 30 , Bl. M 103

147

Strada

Barca nr. 4, bl. M 189 sc 1

148

Strada

Barca nr. 7 , Bl. M 90 , Sc. 1

149

Strada

Barca nr. 9, Bl. M 87

150

Strada

Barnova nr. 10 , Bl. M 164

151

Strada

Barnova nr. 11, bl. M 120

152

Strada

Barnova nr. 12 , Bl. M 163

153

Strada

Barnova nr. 13, Bl. M 120 A

154

Strada

Barnova nr. 5 , Bl. M 117

155

Strada

Barnova nr. 7 , Bl. M 118

156

Strada

Barnova nr. 9, bl. M 119

157

Strada

Blejan Florea nr. 5 , Bl. 14, Sc.1

158

Strada

Blejan Florea nr. 3, bl. 13

159

Strada

Blejan Florea Serg. Maj. nr. 4 , Bl. 15

160

Aleea

Botorani nr 4, bl V82 sc 2

161

Aleea

Botorani nr 8, bl V84

162

Aleea

Botorani nr. 10, Bl. V 57, Sc. 1+2

163

Aleea

Botorani nr. 11 , Bl. V 43 , Sc. 2

164

Aleea

Botorani nr. 13, bl. V 44

165

Aleea

Botorani nr. 4 , Bl. V 82 , Sc. 3

166

Aleea

Botorani nr. 4, Bl. V 82, Sc. 1

167

Aleea

Botorani nr. 5, Bl. V 36, Sc. 1+2

168

Aleea

Botorani nr. 7, Bl. V 37

169

Aleea

Botorani nr. 9 , Bl. V 42

170

Aleea

Botorani nr.3, bl. V35

171

Strada

Brutus M. I. nr. 13 , Bl. 13

172

Șoseaua

Bucuresti-Magurele nr. 33, Bl. ABC

173

Intrarea

Buturugeni nr. 2, bl. P 1 C

174

Strada

Buzoeni nr. 2 , Bl. M 76

175

Strada

Buzoeni nr. 5 , Bl. M 72

176

Strada

Buzoieni nr. 1 , Bl. M 74 , Sc.1 + 2

177

Strada

Buzoieni nr. 10 , Bl. M 40

178

Strada

Buzoieni nr. 11 , Bl. M 47 , Sc. 1

179

Strada

Buzoieni nr. 11 , Bl. M 47 , Sc. 2

180

Strada

Buzoieni nr. 13 , Bl. M 48

181

Strada

Buzoieni nr. 14, Bl. M 33, Sc. 1

182

Strada

Buzoieni nr. 14, Bl. M 33, Sc. 2

183

Strada

Buzoieni nr. 16, bl. M 38

184

Strada

Buzoieni nr. 3, bl. M 73

185

Strada

Buzoieni nr. 4, bl. M 77

186

Strada

Buzoieni nr. 6 , Bl. M 78

187

Strada

Buzoieni nr. 9 , Bl. M 43 , Sc. 1

188

Strada

Buzoieni nr. 9, bl. M 43 sc2

189

Strada

Buzoieni nr. 9, bl. M 43 sc3

190

Strada

Campeanu llie Lt. nr. 1 , Bl. 15 , Sc. 1

191

Strada

Campeanu llie Lt. nr. 2 , bl. 18 B

192

Strada

Campeanu llie Lt. nr. 4 , Bl. 18 A

193

Strada

Campeanu llie Lt. nr. 5 , Bl. 2, Sc. 1

194

Strada

Candea Ion nr. 11 , Bl. 22

195

Strada

Caporal Preda nr. 1 , Bl. 19 , Sc. 1 + 2

196

Strada

Caporal Preda nr. 2, bl. 3 E

197

Strada

Caporal Preda nr. 3 , Bl. 21 , Sc. 1

198

Strada

Caporal Preda nr. 5, Bl. 4, Sc. 1

199

Strada

Cartojani nr. 4, bl. 55 A, sc, 1

200

Strada

Cartojani nr. 4, bl. 55 A, sc, 2

201

Strada

Cegan lonita nr. 2, bl. P 11

202

Strada

Cegan lonita nr. 1, bl. P 17

203

Strada

Cegan lonita nr. 5 , Bl. P 26

204

Strada

Chimirului nr. 34 bl S4

205

Strada

Cioranu Mihail nr. 2 , Bl. 66

206

Strada

Cioranu Mihail nr. 6 - 8 - 10 , Bl. 70

207

Strada

Cobadin nr 12 bl M202

208

Strada

Cobadin nr 3, bl P19 sc1+2

209

Strada

Cobadin nr. 1 , Bl. P 19 A

210

Strada

Cobadin nr. 4 , Bl. P 24, Sc. 2

211

Strada

Cobadin nr. 4, bl. P 24, sc. 1

212

Strada

Cobadin nr. 5 , Bl. P 14 , Sc. 1

213

Strada

Cobadin nr. 7 , Bl. M 209

214

Strada

Cobadin nr. 8, bl. M 200

215

Strada

Constantin Radu nr. 11 - 17 , Bl. Z 13 , Sc. 1

216

Strada

Contești nr 6, bl P83 sc1

217

Strada

Contești nr 6, bl P83 sc2

218

Strada

Contești nr. 6, bl. P 83, sc. 3

219

Aleea

Costinesti nr. 10 , Bl. 5

220

Aleea

Costinesti nr. 4 , bl. 8

221

Aleea

Costinesti nr. 6 , Bl. 7

222

Aleea

Craiovita nr. 1 , Bl. A 51 , Sc. 1

223

Aleea

Craiovita nr. 2 , Bl. A 30

224

Aleea

Craiovita nr. 3 , Bl. A 50 , Sc. 1

225

Strada

Craisorului nr. 3, Bl. M 136

226

Strada

Crizantemelor nr 10 bl Z6

227

Strada

Crizantemelor nr. 12, bl. Z 7

228

Strada

Crizantemelor nr. 16 , Bl. Z 4

229

Strada

Crizantemelor nr. 18 , Bl. Z 3

230

Strada

Crizantemelor nr. 2 , Bl. Z 11

231

Strada

Crizantemelor nr. 20 , Bl. Z 2

232

Strada

Crizantemelor nr. 4 , Bl. Z 10

233

Strada

Croitoru Vasile nr. 5, bl. 3, sc. 1

234

Strada

Croitoru Sold. nr. 8 , Bl. 9

235

Strada

Croitoru Vasile nr. 3, bl. 2

236

Strada

Croitoru Vasile nr.5, bl.3, sc.3

237

Strada

Croitoru Vasile nr.5, bl.3, sc.1

238

Strada

Croitoru Vasile Sold. nr. 10 , Bl. 9A , Sc. 1

239

Strada

Croitoru Vasile Sold. nr. 3 , Bl. 2 , Sc. 2

240

Strada

Croitoru Vasile Sold. nr. 5 , Bl. 3 , Sc. 2

241

Strada

Croitoru Vasile Sold. nr. 7 , Bl. 4 , Sc. 2

242

Strada

Croitoru Vasile Sold. nr. 7 , Bl. 4 , Sc. 3

243

Strada

Croitoru Vasile Sold. nr. 7 , Bl. 4 , Sc. 4

244

Strada

Davila Ana nr. 6 , Bl. A 1

245

Strada

Davila Ana nr. 6 , Bl. A 1

246

Strada

Davila Ana nr. 6 , Bl. A 2

247

Strada

Davila Ana nr. 6 , Bl. A 2

248

Strada

Davila Ana nr. 6 , Bl. A 3

249

Strada

Davila Ana nr. 6 , Bl. B 2

250

Strada

Davila Ana nr. 6 , Bl. B 3

251

Strada

Davila Ana nr. 6 , Bl. C

252

Strada

Dobrun nr2, blM58sc2

253

Strada

Dobrun nr 4, bl M 57 sc 2

254

Strada

Dobrun nr. 2 , Bl. M 58 , Sc. 1

255

Strada

Dobrun nr. 3, Bl. M 67, Sc. 1

256

Strada

Dobrun nr. 3, Bl. M 67, Sc. 2

257

Strada

Doina nr. 16 , Bl. 12

258

Strada

Doina nr. 11 -15 , Bl. 1, 2, 3

259

Strada

Doina nr. 11 BL 1

260

Strada

Doina nr. 14 , Bl. 18 , Sc. 2

261

Strada

Doina nr. 14, bl. 18, sc. 1

262

Strada

Doina nr. 18 , Bl. 17 , Sc. 1

263

Strada

Doina nr. 18 , Bl. 17 , Sc. 2

264

Strada

Doina nr. 18 , Bl. 17 , Sc. 2

265

Strada

Doina nr.18 , Bl. 17, Sc. 3

266

Strada

Domnita Anastasia nr. 5

267

Strada

Domnita Anastasianr. 13 , Bl. 7

268

Strada

Donici Gheorghe nr. 4 , Bl. 71

269

Strada

Dorneasca nr 16, bl P58, sc. 3

270

Strada

Dorneasca nr 18, bl P78 sc2

271

Strada

Dorneasca nr. 13, bl. P 80

272

Strada

Dorneasca nr. 14, Bl. P 59, Sc. 1+2+3

273

Strada

Dorneasca nr. 16 , Bl. P 58

274

Strada

Dorneasca nr. 18 , Bl. P 78 , Sc. 1

275

Strada

Dumbrava Noua 43 bl S19

276

Strada

Dumbrava Noua nr 11 bl M5 sc1

277

Strada

Dumbrava Noua nr 25, bl M142

278

Strada

Dumbrava Noua nr 38 bl P21B sc2

279

Strada

Dumbrava Noua nr. 1 , Bl. M 41, Sc. 2

280

Strada

Dumbrava Noua nr. 10 , Bl. M 82 , Sc. 2

281

Strada

Dumbrava Noua nr. 12 , Bl. M 83 , Sc.1 +2

282

Strada

Dumbrava Noua nr. 13, bl. M109

283

Strada

Dumbrava Noua nr. 14, bl. M 84

284

Strada

Dumbrava Noua nr. 16 , Bl. M 85

285

Strada

Dumbrava Noua nr. 17 , Bl. M 121

286

Strada

Dumbrava Noua nr. 18 , Bl. M 165, Sc. 2

287

Strada

Dumbrava Noua nr. 18, bl. M 165, sc. 1

288

Strada

Dumbrava Noua nr. 2 , Bl. M 78

289

Strada

Dumbrava Noua nr. 21 , Bl. M 133

290

Strada

Dumbrava Noua nr. 23, bl. M 134 A

291

Strada

Dumbrava Noua nr. 24 , Bl. M 206

292

Strada

Dumbrava Noua nr. 26, bl. M 207

293

Strada

Dumbrava Noua nr. 29, bl. P 41

294

Strada

Dumbrava Noua nr. 3 , Bl. M 29 , Sc. 1

295

Strada

Dumbrava Noua nr. 30, bl. M 208

296

Strada

Dumbrava Noua nr. 31 , Bl. P 47

297

Strada

Dumbrava Noua nr. 33 , Bl. P 3 , Sc. 5

298

Strada

Dumbrava Noua nr. 34, Bl. M 197

299

Strada

Dumbrava Noua nr. 35, bl. S 22

300

Strada

Dumbrava Noua nr. 36, Bl. P 25, Sc. 1

301

Strada

Dumbrava Noua nr. 36, Bl. P 25, Sc. 2

302

Strada

Dumbrava Noua nr. 37, Bl. S 16, Sc. A

303

Strada

Dumbrava Noua nr. 38, bl. P21B

304

Strada

Dumbrava Noua nr. 4, bl. M 79

305

Strada

Dumbrava Noua nr. 41, bl. S 18, sc. 1

306

Strada

Dumbrava Noua nr. 5 , Bl. M 28 , sc. 2

307

Strada

Dumbrava Noua nr. 6 , Bl. M 80 , Sc. 2

308

Strada

Dumbrava Noua nr. 7 , Bl. M 17

309

Strada

Dumbrava Noua nr. 8 , Bl. M 81

310

Strada

Dumbrava Noua nr. 9 , Bl. M 16 A

311

Strada

Dumbrava Noua nr19,bl M122 scA

312

Strada

Dunavat nr 18 bl 58 sc 5

313

Strada

Dunavat Nr 4 bl 45 B

314

Strada

Dunavat Nr 8 bl 63

315

Strada

Dunavat nr. 18 , Bl. 58 , Sc. 1,2,3

316

Strada

Dunavat nr. 18 , Bl. 58 , Sc. 4

317

Strada

Dunavat nr. 20 , Bl. 49 E

318

Strada

Dunavat nr. 22 , Bl. 49 D

319

Strada

Dunavat nr. 24 , Bl. 49 C

320

Strada

Dunavat nr. 5 , Bl. 65

321

Strada

Dunavat nr. 6 , Bl. 45 C

322

Strada

Eforie nr. 2

323

Strada

Elev Popovici Nicolae nr 2 bl P49, sc. 1

324

Strada

Elev Popovici Nicolae nr 4 bl P50

325

Strada

Elev Popovici Nicolae, nr. 6, bl. P51, sc. 3

326

Strada

Elev Popovici Niculae nr. 6 , Bl. P 51, Sc. 1+ Sc2

327

Strada

Elev Popovici nr. 1, Bl. P 42 sc1

328

Strada

Eroilor nr. 15-23, bl. A 1 ,A 3, A 5, B 1 ,B 3, C 1

329

Strada

Eroilor nr. 26-30 si Carol Davila nr. 59, bl. B 2,A 4,A2,C

2

330

Strada

Farcasanca nr. 15 , Bl Z 16

331

Strada

Farcasanca nr. 18 , Bl. Z 15 , Sc. 2

332

Strada

Farcasanca nr. 22 , Bl. Z 17

333

Strada

Farcaseanca Radu Constantin nr. 16 , Bl. Z 14

334

Strada

Fat Frumos nr 10 bl P 15 sc 5

335

Strada

Fat Frumos nr 7 bl P 13 sc 1

336

Strada

Fat Frumos nr. 10 , Bl. P 15

337

Strada

Fat Frumos nr. 2, bl. P 6

338

Strada

Fat Frumos nr. 5, Bl. P 12 , Sc. 2

339

Strada

Fat Frumos nr. 7 , Bl. P 13 , Sc. 3

340

Strada

Fat Frumos nr. 7 , Bl. P 13, Sc. 2

341

Strada

Fat Frumos nr. 8 , Bl. P 16 , Sc. 2

342

Strada

Fat Frumos nr. 8 , Bl. P 16 , Sc. 3

343

Strada

Fat Frumos nr. 8 , Bl. P 16 , Sc. A

344

Strada

Ferentari nr. 8 , Bl. 117 , Sc. 2

345

Strada

Ferentari nr 20, bl 126,

346

Strada

Ferentari nr 72 bl C5

347

Strada

Ferentari nr. 10 , Bl. 119 , Sc. B

348

Strada

Ferentari nr. 10 , Bl. 119, sc. A

349

Strada

Ferentari nr. 12 , Bl. 119 D , Sc. 2

350

Strada

Ferentari nr. 12 , Bl. 119 D , Sc. 1

351

Strada

Ferentari nr. 12 , Bl. 123

352

Strada

Ferentari nr. 12 , Bl. 123 , Sc. 2

353

Strada

Ferentari nr. 13 , Bl. 94 , Sc. B

354

Strada

Ferentari nr. 14 , Bl. 124

355

Strada

Ferentari nr. 14 , Bl. 124 , Sc.2

356

Strada

Ferentari nr. 15 , Bl. 95 , Sc. 3

357

Strada

Ferentari nr. 15 , Bl. 95 , Sc. 4

358

Strada

Ferentari nr. 16 , Bl. 124A

359

Strada

Ferentari nr. 17 , Bl. 96 , Sc. 1

360

Strada

Ferentari nr. 17 , Bl. 96 , Sc. 2

361

Strada

Ferentari nr. 23 , Bl. 129 B , Sc. 1

362

Strada

Ferentari nr. 23 , Bl. 129 B , Sc. 2

363

Strada

Ferentari nr. 23 , Bl. 129 B , Sc. 3

364

Strada

Ferentari nr. 3, bl. 75

365

Strada

Ferentari nr. 52 - 60 , Bl. A

366

Strada

Ferentari nr. 52-60, bl B

367

Strada

Ferentari nr. 6 , Bl. 70 , Sc. 1

368

Strada

Ferentari nr. 6 , Bl. 70 , Sc. 2

369

Strada

Ferentari nr. 6 , Bl. 70 , Sc. 3

370

Strada

Ferentari nr. 7 , Bl. 83 A

371

Strada

Ferentari nr. 72 , Bl. 1 C , Sc. 1 + 2 + 3 + 4

372

Strada

Ferentari nr. 72 , Bl. 3 C

373

Strada

Ferentari nr. 72 , Bl. 4 C

374

Strada

Ferentari nr. 72 , Bl. 5 A , Sc. A + B

375

Strada

Ferentari nr. 72 , Bl. A 3

376

Strada

Ferentari nr. 72 , Bl. C 6

377

Strada

Ferentari nr. 72 , Bl. C 7

378

Strada

Ferentari nr. 72 , Bl. C 9

379

Strada

Ferentari nr. 72, bl 4 A

380

Strada

Ferentari nr. 72, Bl. 1 A

381

Strada

Ferentari nr. 72, bl. 10 A

382

Strada

Ferentari nr. 72, bl. 19 C

383

Strada

Ferentari nr. 72, bl. 20

384

Strada

Ferentari nr. 72, bl. 5 A, sc. C + D

385

Strada

Ferentari nr. 72, bl. A 2

386

Strada

Ferentari nr. 72, bl. A 6

387

Strada

Ferentari nr. 72, bl. C 6

388

Strada

Ferentari nr. 72, bl. C 7

389

Strada

Ferentari nr. 72-74, bl. 2 C

390

Strada

Ferentari nr.13 , Bl. 94 , Sc. 3

391

Strada

Focșani nr 1, , bl M 188

392

Strada

Focșani nr. 3 , Bl. M 182

393

Strada

Focșani nr. 4 , Bl. M 183

394

Strada

Focșani nr. 5 , Bl. M 181

395

Strada

Frecatei nr. 2 , Bl. 35

396

Strada

Frunte Lata nr 2, bl P4

397

Strada

Frunte Lata nr 7 bl P14 A

398

Strada

Frunte Lata nr. 1, bl. P 6

399

Strada

Frunte Lata nr. 4, bl P 5, sc. 3

400

Strada

Galea N. nr.5 , Bl. 10

401

Strada

Garoafei nr. 10 , Bl. 8

402

Strada

Garoafei nr. 6 , Bl. 7

403

Strada

Gen. Ion Dragalina nr. 31, Bl. AB

404

Strada

George Cosbuc nr.31-37, Sc. A

405

Strada

George Cosbuc nr.31-37, Sc. B+C

406

Strada

Gheorghe Donici nr 2, bl 65

407

Aleea

Ghimes nr. 10 , Bl. 29

408

Aleea

Ghimes nr. 2 , Bl. 24

409

Aleea

Ghimes nr. 4 , Bl. 23

410

Aleea

Ghimes nr. 8, Bl. 28

411

Strada

Glicinelor nr. 10 , Bl. M 52

412

Strada

Glicinelor nr. 12 , Bl. M 51

413

Strada

Glicinelor nr. 8 , Bl. M 53 , Sc. 1

414

Strada

Gradina cu Cai nr. 3, bl 1

415

Strada

Humulesti nr. 10 , Bl. H 7

416

Strada

Humulesti nr. 2 , Bl. S 5

417

Strada

Humulesti nr. 4 , Bl. S 1

418

Strada

lacob Andrei nr. 40 , Bl. 6

419

Strada

lacob Andrei nr46, Bl 1

420

Strada

lacob Andrei nr. 1 , Bl. Z 19 ,

421

Strada

lacob Andrei nr. 2 , Bl. Z 6 ,

422

Strada

lacob Andrei nr. 2, bl. 26

423

Strada

lacob Andrei nr. 21 , Bl. Z 9 ,

424

Strada

lacob Andrei nr. 23 , Bl. 2 ,

425

Strada

lacob Andrei nr. 31 , Bl. 10

426

Strada

lacob Andrei nr. 31 , Bl. 13

427

Strada

lacob Andrei nr. 31 , Bl. 5

428

Strada

lacob Andrei nr. 31 , Bl. 6

429

Strada

lacob Andrei nr. 31 , Bl. 8

430

Strada

lacob Andrei nr. 31 , Bl. 9

431

Strada

lacob Andrei nr. 31 , Bl.14

432

Strada

lacob Andrei nr. 31, bl. 12

433

Strada

lacob Andrei nr. 31, bl. 17

434

Strada

lacob Andrei nr. 36 , Bl. 5 , Sc. 1

435

Strada

lacob Andrei nr. 36 , Bl. 5 , Sc.2+3

436

Strada

lacob Andrei nr. 42 , Bl. 10

437

Strada

lacob Andrei nr. 44 , Bl. 11

438

Strada

lacob Andrei nr.16, Bl. Z 2

439

Strada

lancu Jianu nr. 5 , Bl. M 176

440

Strada

lancu Jianu nr. 72 , Bl. M 204

441

Strada

lancu Jianu nr. 3, bl. M 177

442

Strada

lancu Jianu nr. 6, bl. M 192

443

Strada

lancu Jianu nr. 70, bl. M 203

444

Strada

lancu Jianu nr. 9, bl. M 180

445

Strada

Ileana Cosanzeana nr 9 bl P2 sc5

446

Strada

Ileana Cosanzeana nr.4, bl.PlO, sc.2

447

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 1 , Bl. S 31, Sc.3

448

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 10 , Bl. P 7 , Sc. 1

449

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 10 , Bl. P7 , Sc. 2 + 4 + 5

450

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 10 , Bl. P7 , Sc. 3

451

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 11 , Bl. P 1

452

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 3 , Bl. S 35 , Sc. 1

453

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 3 , Bl. S 35 , Sc. 3

454

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 3 , Bl. S 35 , Sc. B

455

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 5, Bl. S36

456

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 6 , Bl. P 9 , Sc. 1

457

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 6 , Bl. P 9 , Sc. 2

458

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 8 , Bl. P 8

459

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 9 , Bl. P 2 , Sc. 1

460

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 9 , Bl. P 2 , Sc. 3

461

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 9 , Bl. P 2 , Sc. 4

462

Strada

Ileana Cosanzeana nr. 9, Bl. P2, Sc. 2

463

Strada

Ileana Cosanzeana nr.3,BI.S 35,Sc. B

464

Strada

llie Mihail Sd. nr. 3 , Bl. M 128

465

Strada

llie Mihail nr 1, Bl M132

466

Strada

llie Mihail nr 9, Bl M131

467

Strada

llie Mihail nr. 1, Bl. M 127

468

Strada

llie Mihail nr. 5, bl. M 129

469

Strada

llie Mihail Sold. nr. 8 , Bl. M 122 B

470

Strada

Ilina Cap. nr. 6 , Bl. 14 , Sc. 1

471

Strada

Ilina Caporal nr 6 bl 14 sc2

472

Strada

llina Caporal nr. 1 ,BI 13A

473

Strada

llina Caporal nr. 11, Bl. 21, Sc. 2

474

Strada

llina Caporal nr. 13, Bl. 21 A

475

Strada

llina Caporal nr. 2 , Bl. 11 B

476

Strada

llina Caporal nr. 5, bl. 3 B, sc. A

477

Strada

llina Caporal nr. 5, bl. B 3, sc. B

478

Strada

llina Caporal nr. 6, bl. 14, sc. 3

479

Strada

llina Caporal nr. 9 , Bl. 3 C

480

Aleea

Imasului nr. 4, bl. 50

481

Aleea

Imasului nr. 6 , Bl. 49

482

Aleea

Imasului nr. 7, Bl. 42, Sc. 1

483

Aleea

Imasului nr. 7, bl. 42-44, sc.3

484

Aleea

Imasului nr. 8, bl. 45-47, sc. 1, 3, 4

485

Aleea

Imasului nr. 8, bl. 45-47, sc. 2

486

Aleea

Imasului nr.7, Bl. 44, Sc. 4

487

Splai

Independentei nr. 3, bl. 17, sc. 1

488

Strada

Ion Creanga nr. 6 B, bl. 89

489

Strada

Ion Urdareanu nr. 3 A , Bl. P42

490

Strada

Ion Urdareanu . nr. 3 , Bl. P 28

491

Strada

Ion Urdareanu nr. 1, bl. P 29, sc. 1

492

Strada

Ion Urdareanu nr. 2, bl. P 22, sc. 1

493

Strada

Ion Urdareanu nr. 2, bl. P 22, sc. 2

494

Strada

lorga Gheorghe nr. 3, 59 A, sc. 1

495

Strada

lorga Gheorghe nr. 1 , Bl. 59 B, sc.1

496

Strada

lorga Gheorghe nr. 4 , Bl. 55

497

Strada

lorga Gheorghe Sg. Nr. 1 , Bl. 59 B , Sc. 2

498

Strada

lovita ne. 10 bl. P 13 A

499

Strada

lovita nr 12 bl P1A

500

Strada

lovita nr 4 bl P24A

501

Strada

Ispirescu Petre nr29, bl M 198

502

Strada

Ispirescu Petre nr39, bl M 137

503

Strada

Ispirescu Petre nr. 6 , Bl. P 1 A

504

Strada

Ispirescu Petre nr. 10, Bl. P 14, Sc. 2

505

Strada

Ispirescu Petre nr. 10, Bl. P 14, Sc. 3

506

Strada

Ispirescu Petre nr. 17, Bl. M 214

507

Strada

Ispirescu Petre nr. 19 , Bl. M 213

508

Strada

Ispirescu Petre nr. 21 , Bl. M 212

509

Strada

Ispirescu Petre nr. 23 , Bl. M 211

510

Strada

Ispirescu Petre nr. 25 , Bl. M 210

511

Strada

Ispirescu Petre nr. 33 , Bl. M 140

512

Strada

Ispirescu Petre nr. 37 , Bl. M 138

513

Strada

Ispirescu Petre nr. 8 , Bl. P 6, Sc. 3

514

Piața

Kogalniceanu Mihail nr. 1, Bl. 1

515

B-dul

Kogalniceanu Mihail nr. 47

516

B-dul

Kogalniceanu Mihail nr. 55

517

B-dul

Kogalniceanu Mihail nr.8

518

B-dul

Kogalniceanu Mihail nr.9

519

B-dul

Kogalniceanu nr. 35, Bl. 35

520

B-dul

Kogalniceanu nr. 37, Bl. A+B

521

B-dul

Kogalniceanu nr. 8,

522

Strada

Lacul Plopului nr 6, bl P75

523

Strada

Lacul Plopului nr 7, bl V20 sc4

524

Strada

Lacul Plopului nr. 10 , Bl. V 7 , Sc. 1 + 2

525

Strada

Lacul Plopului nr. 5 , Bl. P 73 , Sc. 1 + 2

526

Strada

Lascarescu Valdemar nr. 3 , Bl. Z 1

527

Strada

Lascarescu Valderman nr 1 bl z2

528

Strada

Lecca Constantin nr. 2, bl. 66 E

529

Aleea

Leresti nr. 2 , Bl. A 2 sc1+2

530

Strada

Leresti nr. 2, bl. 37

531

Aleea

Leresti nr. 4 , Bl. 38

532

Strada

Leresti nr. 4, Bl. D 3

533

Aleea

Leresti nr. 6 , Bl. D 2

534

Aleea

Leresti nr. 8 , Bl. D 1

535

B-dul

Libertății nr. 22, bl. 102, sc. 1

536

Strada

Livezilor nr. 11, bl. 21

537

Strada

Livezilor nr. 12 , Bl. 30

538

Strada

Livezilor nr. 13, bl. 20, sc. 1

539

Strada

Livezilor nr. 13, bl. 20, sc. 2

540

Strada

Livezilor nr. 14 , Bl. 29

541

Strada

Livezilor nr. 15, bl. 16

542

Strada

Livezilor nr. 16 , Bl. 31

543

Strada

Livezilor nr. 18 , Bl. 1

544

Strada

Livezilor nr. 20 , Bl. 2

545

Strada

Livezilor nr. 22, bl. 32

546

Strada

Livezilor nr. 23 , Bl. 12

547

Strada

Livezilor nr. 24 , Bl. 35

548

Strada

Livezilor nr. 27 , Bl. 10

549

Strada

Livezilor nr. 29 , Bl. 7

550

Strada

Livezilor nr. 33 , Bl. 9

551

Strada

Livezilor nr. 35 , Bl. 5, Sc. 1+ 2+ 3 (3 asociații)

552

Strada

Livezilor nr. 37 , Bl. 4, Sc. 1+2

553

Strada

Livezilor nr. 37 , Bl. 4, Sc. 3

554

Strada

Livezilor nr. 45 , Bl. 39

555

Strada

Livezilor nr. 5 , Bl. 23

556

Strada

Livezilor nr. 6, bl. 25

557

Strada

Livezilor nr. 8 , Bl. 24

558

Strada

Livezilor nr. 18, bl. 1

559

Strada

Livezilor nr.31, bl. 8

560

Strada

Livezilor nr.7, bl. 22, sc. 1-2

561

Strada

Locusteanu A Dr nr 1, bl 80

562

Strada

Locusteanu A Dr nr 4, bl 77 B

563

Strada

Locusteanu A. nr. 2 , Bl. 77 A

564

Strada

Locusteanu A. nr. 6 , Bl. 77 C

565

Strada

Locusteanu A. nr. 8 , Bl. 77 D

566

Strada

Magurei nr. 1-5, bloc D1

567

Strada

Malcoci nr. 1 , Bl. 45 , Sc. 2

568

Strada

Malcoci nr. 2 , Bl. 36 , Sc. A

569

Strada

Malcoci nr. 2, bl. 36, sc. 2

570

Strada

Malcoci nr. 21 , Bl. 40

571

Strada

Malcoci nr. 26 , Bl. 38

572

Strada

Manescu Constantin nr. 8 , Bl. 8

573

Strada

Manescu Constantin, nr. 2 , Bl. 6

574

Strada

Manescu Constantin, nr. 6 , Bl. 7

575

Strada

Mărgeanului nr. 10 , Bl. M 57, Sc. 1

576

Strada

Mărgeanului nr. 18 , Bl. M 37 , Sc. 1 + 2

577

Strada

Mărgeanului nr. 20 , BI.M 36

578

Strada

Mărgeanului nr. 22 , Bl. M 35

579

Strada

Mărgeanului nr. 22, bl. M 35. sc. 1

580

Strada

Mărgeanului nr. 24 , Bl. M 24

581

Strada

Mărgeanului nr. 26 , Bl. M 23 A , Sc. 2

582

Strada

Mărgeanului nr. 26 , Bl. M 23 A, sc.1

583

Strada

Mărgeanului nr. 28 , Bl. M 23

584

Strada

Mărgeanului nr. 32 , Bl. M 11 A , Sc.1 + 2

585

Strada

Mărgeanului nr. 34 , Bl. M 11

586

Strada

Mărgeanului nr. 36, bl. M 102

587

Strada

Mărgeanului nr. 38 , Bl. M 101

588

Strada

Mărgeanului nr. 40 , Bl. M 100

589

Strada

Mărgeanului nr. 52, bl. M 124

590

Strada

Mărgeanului nr. 6A , Bl. M 69

591

Strada

Mărgeanului nr. 8, bl. M 68

592

Strada

Marin Constantin nr. 2 , Bl. Z 1

593

Strada

Marinescu Constantin nr. 6, bl. A 36

594

Strada

Marinescu Constantin nr 5, bl V70 sc1

595

Strada

Marinescu Constantin nr 5, bl V70 sc2

596

Strada

Marinescu Constantin nr. 10 , Bl. A 38

597

Strada

Marinescu Constantin nr. 11 , Bl. V 66

598

Strada

Marinescu Constantin nr. 13 , Bl. V 65

599

Strada

Marinescu Constantin nr. 15, bl. V 64

600

Strada

Marinescu Constantin nr. 7, Bl. V 69

601

Strada

Marinescu Constantin nr. 7, bl. V 69, sc.2

602

Strada

Marinescu Constantin nr. 8 , Bl. A 37

603

Strada

Marinescu Constantin nr. 9, bl. V 68, sc.1

604

Strada

Marinescu Constantin nr. 9, Bl. V68, Sc. 2

605

Strada

Marinescu Constantin nr.3, BI.V 71

606

Strada

Mihail Cioranu nr. 4, bl. 68

607

Strada

Mirinescu Mihail Dr., nr. 20 si 22

608

Strada

Mișca Petre Cap. nr 7 , Bl. M 20

609

Strada

Mișca Petre Cap. Nr. 1 , Bl. M 82 , Sc. 1

610

Strada

Mișca Petre Cap. Nr. 3 , Bl. M 17 , Sc. 2

611

Strada

Mișca Petre nr. 10 , Bl. M 9 , Sc. 1

612

Strada

Mișca Petre nr. 12 , Bl. M 13 , Sc. 1

613

Strada

Mișca Petre nr. 12 , Bl. M 13 , Sc. 2

614

Strada

Mișca Petre nr. 12 , Bl. M 13 , Sc. 3

615

Strada

Mișca Petre nr. 4, Bl. M 16

616

Strada

Mișca Petre nr. 6 , Bl. M 15

617

Strada

Mișca Petre nr. 8 , Bl. M 14

618

Strada

Mișca Petre nr. 9, bl. M 19

619

Strada

Modoran Ene nr.9, bl. M 88 sc2

620

Strada

Modoran Ene nr. 10 , Bl. M 90 , Sc. 2

621

Strada

Modoran Ene nr. 11, Bl. M 162

622

Strada

Modoran Ene nr. 12 , Bl. M 179

623

Strada

Modoran Ene nr. 15 , Bl. M 174

624

Strada

Modoran Ene nr. 16, Bl. M 191, Sc. 2

625

Strada

Modoran Ene nr. 7, bl. M 92, sc. 1

626

Strada

Modoran Ene nr. 7, bl. M 92, sc. 2

627

Strada

Modoran Ene Sold. nr. 13 , Bl. M169 , Sc.2

628

Strada

Modoran Ene Sold. nr. 3 , Bl. M 93 B

629

Strada

Modoran Ene Sold. nr. 6 , Bl. M 94 , Sc. 1 + 3

630

Strada

Modoran Ene Sold. nr. 6 , Bl. M 94 , Sc. 2

631

Strada

Modoran Ene, nr.9, bl. M88, sc.1

632

Strada

Modoran Ene. nr. 1 , Bl. 10 C

633

Strada

Modoran Ene. nr. 14 , Bl. M 185

634

Strada

Modoran Ene. nr. 5 , Bl. M 93 A

635

Strada

Modoran Ene. nr. 8 , Bl. M89

636

Strada

Modoran Ene. nr. 9 , Bl. M 91

637

Strada

Motoc nr 9 bl P54

638

Strada

Motoc nr. 2 , Bl. P 3 , Sc. 1

639

Strada

Motoc nr. 2 , Bl. P 3,SC.2,3,4

640

Strada

Motoc nr. 2, bl. P 3, sc. 2

641

Strada

Motoc nr. 4 , Bl. P 56

642

Strada

Motoc nr. 7 , Bl. P 48, Sc. 2

643

Strada

Motoc nr. 7 , Bl. P 48, sc.1

644

Strada

Munții Carpati nr. 2, bl. P8

645

Strada

Musat Constantin nr. 1, Bl. 16 sc 3

646

Strada

Musat Constantin nr. 5 , Bl. 14, Sc. 2

647

Strada

Musat Constantin Serg. Nr 1 , Bl. 16 , Sc. 1

648

Strada

Musat Constantin Serg. Nr 1 , Bl. 16 , Sc. 2

649

Strada

Nasaud nr. 64 , Bl. 32 , Sc. 1

650

Strada

Nasaud nr 6 bl 24

651

Strada

Nasaud nr. 11, bl. 25

652

Strada

Nasaud nr. 25 , Bl. 95 , Sc. 1

653

Strada

Nasaud nr. 25 , Bl. 95 , Sc. 2

654

Strada

Nasaud nr. 4 , Bl. 20 , Sc. 1

655

Strada

Nasaud nr. 4 , Bl. 20 , Sc. 2

656

Strada

Nasaud nr. 64, Bl.32, Sc.2

657

Strada

Nasaud nr. 70, Bl. 86 C

658

Strada

Nasaud nr. 74, bl. 84, sc. 2

659

Strada

Nasaud nr. 74, bl. 84, sc. A

660

Strada

Nasaud nr. 8, bl. 21

661

Strada

Nasaud nr.6 4 , Bl. 32

662

Strada

Nasaud nr.7 , Bl. 23

663

Strada

Nedeleanu Ion nr. 12, Bl. P 76, Sc. 1

664

Strada

Nedeleanu Ion nr. 12, Bl. P 76, Sc. 2

665

Strada

Nedeleanu Ion nr. 12, Bl. P 76, Sc. 3

666

Strada

Nedeleanu Ion nr. 12, Bl. P 76, Sc. 4

667

Strada

Nedeleanu Ion nr. 5, Bl. P 34

668

Strada

Nedeleanu Ion Serg. Maj. Nr. 2 , Bl. P 40 , Sc. 2

669

Strada

Nedeleanu Ion Serg. Maj. nr. 7 , Bl. P 33 , Sc. 1

670

Strada

Nedeleanu Ion Sg. Maj. nr. 13 , Bl. V 22 , Sc. 1

671

Strada

Nedeleanu Ion Sg. Maj. Nr. 13 , Bl. V 22 , Sc. 2

672

Strada

Nicolae Paulescu nr. 59 A

673

Strada

Novaci nr 4, bl S9 sc 1

674

Strada

Novaci nr. 1, bl. S 15

675

Strada

Novaci nr. 10 , Bl. P 60 SC4

676

Strada

Novaci nr. 10, Bl. P 60, Sc. 3

677

Strada

Novaci nr. 11 , Bl. P 33 , Sc. 2

678

Strada

Novaci nr. 11 , Bl. P 33, Sc. 2

679

Strada

Novaci nr. 12, BI.P 61,Sc.1

680

Strada

Novaci nr. 3 , Bl. S 23

681

Strada

Novaci nr. 4, bl S 9, sc. 2

682

Strada

Novaci nr. 5 , Bl. P 55 , Sc. 1

683

Strada

Novaci nr. 6, bl. 78 A, sc. 2

684

Strada

Novaci nr. 7, bl. P 52, sc. 3

685

Strada

Novaci nr. 8, bl. 57, sc. 1

686

Strada

Novaci nr. 8, bl. 57, sc. 4

687

Strada

Novaci nr. 8, Bl. P 57, Sc. 2

688

Strada

Novaci nr. 8, Bl. P 57, Sc. 3

689

Strada

Olaru Zamfir nr. 10 , Bl. 86 E

690

Strada

Olaru Zamfir nr. 6 , Bl. 87 C

691

Strada

Olaru Zamfir nr. 8 , Bl. 87 D

692

Strada

Oltina nr. 3 , Bl. 28

693

Strada

Oltina nr. 4 , Bl. 23

694

Strada

Otulescu Scarlat nr. 2, Bl. 12

695

Șoseaua

Panduri nr 1, bl P33 sc 1

696

Șoseaua

Panduri nr. 1, bl. P 33, sc. 2

697

Șoseaua

Panduri nr. 11, bl. P 20

698

Șoseaua

Panduri nr. 13, bl. P 19

699

Șoseaua

Panduri nr. 17, bl. P 10

700

Șoseaua

Panduri nr. 19 , Bl. P 9

701

Șoseaua

Panduri nr. 21, Bl. P 8

702

Șoseaua

Panduri nr. 23, bl. P 7

703

Șoseaua

Panduri nr. 27, Bl. P 3

704

Șoseaua

Panduri nr. 3, bl. P 32

705

Șoseaua

Panduri nr. 5, bl. P 31

706

Șoseaua

Panduri nr. 5, bl. P 31

707

Șoseaua

Panduri nr. 9, bl. P 21

708

Strada

Pășunilor nr 30 bl 6

709

Strada

Pavel Constantin nr. 26, bl. Z 8

710

Strada

Pecineaga nr 97 bl 47 A

711

Strada

Pecineaga nr. 1, bl. 28 C

712

Strada

Pecineaga nr. 10 , Bl. 17 C, Sc. 2

713

Strada

Pecineaga nr. 10 , Bl. 17C , Sc. 1

714

Strada

Pecineaga nr. 3 , Bl. 28 A

715

Strada

Pecineaga nr. 4 , Bl. 23 A

716

Strada

Pecineaga nr. 5, bl.29C

717

Strada

Pecineaga nr. 7 , Bl. 25

718

Strada

Pecineaga nr. 81 , Bl. 46

719

Strada

Pecineaga nr. 9, bl.26

720

Strada

Petre Păun nr. 3 , Bl. 69 D , Sc. 4

721

Strada

Petre Păun nr. 3 , Bl. 69 D , Sc. 1

722

Strada

Petre Păun nr. 3 , Bl. 69 D , Sc. E

723

Strada

Petre Păun nr. 3, Bl. 69 D, Sc. 2

724

Strada

Petre Păun nr. 3, Bl. 69 D, Sc.3

725

Strada

Petrini Doctor nr 10

726

B-dul

Pieptănari nr. 9 , Bl. 5 , Sc. A

727

B-dul

Pieptănari nr. 9 , Bl. 5 , Sc. B

728

Strada

Platanului nr. 4 , Bl. A 46 , Sc.1

729

Strada

Platanului nr. 4, bl. A 46

730

Strada

Platanului nr. 5 , Bl. A 45

731

Strada

Platanului nr. 6 , Bl. A 47

732

Strada

Platanului nr. 9 , Bl. A 43 , Sc. 1 A

733

Strada

Platanului nr. 9 , Bl. A 43 , Sc. 2 B

734

Aleea

Podul Giurgiului nr. 1 , Bl. 14

735

Strada

Podul Giurgiului nr. 1 , Bl. 9

736

Aleea

Podul Giurgiului nr. 2 , Bl. 3

737

Strada

Podul Giurgiului nr. 2 , Bl. 7 FARADO

738

Aleea

Podul Giurgiului nr. 4, bl. 6

739

Strada

Podul Giurgiului nr. 7, bl. 13

740

Strada

Popa Slt nr. 9, Bl. 17 A

741

Strada

Popa Slt. nr 46 bl 20

742

Strada

Popa Slt. Nr. 1 , Bl. 15 ,

743

Strada

Popa Slt. nr. 11 , Bl. 17 B

744

Strada

Popa Slt. nr. 2 , Bl. 13 B

745

Strada

Popa Slt. nr. 3 . Bl. 15 A

746

Strada

Popa Slt. Nr. 4 . Bl. 13 C

747

Strada

Popa Slt. nr. 7 , Bl. 17

748

Aleea

Posada nr. 1 , Bl. 35

749

Aleea

Posada nr. 2 . Bl. 34

750

Aleea

Posada nr. 3 , Bl. 36

751

Aleea

Posada nr. 4 , Bl. 33

752

Aleea

Posada nr. 6, bl. 32

753

Aleea

Posada nr. 8 , Bl. 31

754

Strada

Pribeagului nr. 1, Bl. 25

755

Aleea

Pricopan nr 2 bl 11

756

Aleea

Pricopan nr. 12 , Bl. 20

757

Strada

Pricopan nr. 18 , Bl.34

758

Strada

Pricopan nr. 2 , Bl. 11

759

Strada

Pricopan nr. 20 , Bl.35

760

Strada

Pricopan nr. 22 , Bl. 36

761

Aleea

Pricopan nr. 3, bl. 13

762

Aleea

Pricopan nr. 4, bl. 12

763

Aleea

Pricopan nr. 5, bl. 14, sc. A + B

764

Aleea

Pricopan nr. 6 , Bl. 16

765

Aleea

Pricopan nr. 6 A , Bl. 17

766

Strada

Pricopan nr. 7, bl. 7

767

Aleea

Pricopan nr. 8, bl. 18

768

Strada

Pricopan nr. 9 , Bl. 8

769

soseaua

Progresului nr. 20, bl. P 52, sc. B

770

soseaua

Progresului nr. 53 , Bl. 5

771

Strada

Prundului nr. 27, Bl. 2, Sc. 3

772

Strada

Pucheni nr. 1, Bl. Z 1, Sc. 1

773

Strada

Pucheni nr. 1, Bl. Z 1, Sc. 2

774

Strada

Pucheni nr. 4 , Bl. 3

775

Strada

Pucheni nr. 5, bl. Z 3

776

aleea

Radaseni nr. 1, Bl. 14

777

aleea

Radaseni nr. 2 , Bl. 22

778

aleea

Radaseni nr. 7 , Bl. 27

779

Strada

Radu Constantin nr. 9 , Bl. Z 12

780

Strada

Radu Constantin nr. 14 -16-18, Bl. Z 4

781

Strada

Radu Constantin nr. 17, bl. Z 13, sc. 4

782

Strada

Radu Constantin nr. 20 , Bl. Z 25

783

Strada

Radu Constantin nr. 21, bl. Z 15, sc. 1

784

Strada

Radu Constantin nr. 22, bl. 24 Z

785

Strada

Radu Constantin nr. 24 , Bl. Z 21

786

Strada

Radu Constantin nr. 26 , Bl. Z 20

787

Strada

Radu Constantin nr. 27 , Bl. M 18

788

Strada

Radu Constantin nr. 7, Bl. Z 11

789

Strada

Radu Constantin nr. 8, bl. Z 7

790

Strada

Radu Costantin nr. 17 , Bl. Z 13 , Sc. 2

791

Calea

Rahovei nr. 327 , Bl. 11, Sc. 2

792

Calea

Rahovei nr 323 bl 26

793

Calea

Rahovei nr 330, bl 57

794

Calea

Rahovei nr 352 bl 20 A

795

Calea

Rahovei nr 356, bl 16, sc.2

796

Calea

Rahovei nr. 217, Bl.12, Sc.1

797

Calea

Rahovei nr. 286 , Bl. 1

798

Calea

Rahovei nr. 295 , Bl. 72 , Sc. 2

799

Calea

Rahovei nr. 303 , Bl. 66 , Sc. A 1

800

Calea

Rahovei nr. 303 , Bl. 66 , Sc. D

801

Calea

Rahovei nr. 307 , Bl. 44 A

802

Calea

Rahovei nr. 309 , Bl. 44 , Sc. 2

803

Calea

Rahovei nr. 309 , Bl. 44, Sc. 1

804

Calea

Rahovei nr. 319 , Bl. 30 , Sc. 1

805

Calea

Rahovei nr. 319, bl. 30, sc. 2

806

Calea

Rahovei nr. 321 , Bl. 28 , Sc. 1 + 2 + 3

807

Calea

Rahovei nr. 321 , Bl. 28 , Sc. 4

808

Calea

Rahovei nr. 322 , Bl. 67, sc 1,3,4

809

Calea

Rahovei nr. 323, bl. 57 A, sc. B

810

Calea

Rahovei nr. 325 , Bl. 13 , Sc. A

811

Calea

Rahovei nr. 325 , Bl. 13 , Sc. C

812

Calea

Rahovei nr. 325 , Bl. 13, sc.B

813

Calea

Rahovei nr. 326 , Bl. 59, Sc. A

814

Calea

Rahovei nr. 326 , Bl. 59, Sc.B

815

Calea

Rahovei nr. 328, bl. 57 A, sc. A

816

Calea

Rahovei nr. 332 - 334 , Bl. 43 / 43 B

817

Calea

Rahovei nr. 336 , Bl. 43 A

818

Calea

Rahovei nr. 338 , Bl. 37

819

Calea

Rahovei nr. 344 , Bl. 31

820

Calea

Rahovei nr. 352 , Bl. 20 A, Sc. 1

821

Calea

Rahovei nr. 352 , Bl. 20 B , Sc.1 +2

822

Calea

Rahovei nr. 356 , Bl. 16 , Sc. 1

823

Calea

Rahovei nr. 358, bl. 10 B

824

Calea

Rahovei nr. 360 , Bl. 10 A

825

Calea

Rahovei nr.217,BI 12,Sc.2

826

Calea

Rahovei nr.322, bl. 67, sc. 2

827

B-dul

Regina Elisabeta nr. 23

828

B-dul

Regina Elisabeta nr. 42

829

B-dul

Regina Elisabeta nr. 55

830

B-dul

Regina Elisabeta nr. 63

831

Strada

Sabinelor nr. 106 , Bl. 115

832

Strada

Sabinelor nr. 108 , Bl. 113

833

Strada

Sabinelor nr. 125, Bl. 121

834

Strada

Sabinelor nr.123 , Bl. 119

835

Aleea

Salaj nr 11, bl 62B sc A

836

Șoseaua

Salaj nr 140, bl 47 sc1

837

Șoseaua

Salaj nr 259, bl 4B

838

Șoseaua

Salaj nr. 1 - 3, bl. 128 B

839

Șoseaua

Salaj nr. 132 , Bl. 50 A

840

Șoseaua

Salaj nr. 135 , Bl . 68

841

Șoseaua

Salaj nr. 136 , Bl. 49 , Sc. 1

842

Șoseaua

Salaj nr. 136 , Bl. 49 , Sc. 2 + 3 + 4

843

Șoseaua

Salaj nr. 137,bl. 69 A

844

Șoseaua

Salaj nr. 138 , Bl. 48

845

Șoseaua

Salaj nr. 138 , Bl. 48 , Sc. 1 - 6

846

Șoseaua

Salaj nr. 139 , Bl. 69 B

847

Șoseaua

Salaj nr. 140 , Bl. 47 , Sc. 2 - 5

848

Aleea

Salaj nr. 19, bl. 34 (fosta Frecatei nr. 4 )

849

Șoseaua

Salaj nr. 2 , Bl. 126 A , Sc. 2

850

Șoseaua

Salaj nr. 251, bl. S 3

851

Șoseaua

Salaj nr. 253 , bl. S 2

852

Șoseaua

Salaj nr. 263 , Bl. B 2

853

Șoseaua

Salaj nr. 265 , Bl. 2 , Bacau

854

Șoseaua

Salaj nr. 267, bl. 1 B

855

Aleea

Salaj nr. 3, bl. 15, sc. A + B

856

Aleea

Salaj nr. 5 , Bl. 10 Z

857

Aleea

Salaj nr. 7 , Bl. Z 5

858

Șoseaua

Salaj nr. 7, bl. 58 A, sc. 2

859

Aleea

Salaj nr. 8 , Bl. 41

860

Aleea

Salaj nr. 9 , Bl. Z 4

861

Strada

Scarlat Otulescu nr. 4, Bl. 9

862

Strada

Sebastian Mihail nr 110, bl V86

863

Strada

Sebastian Mihail nr112, bl V85

864

Strada

Sebastian Mihail nr. 17, Bl. S 21

865

Strada

Sebastian Mihail nr. 33 , Bl. S 6 , Sc.1

866

Strada

Sebastian Mihail nr. 33 , Bl. S 6 , Sc.2

867

Strada

Sebastian Mihail nr. 104 , Bl. V 89

868

Strada

Sebastian Mihail nr. 106,bl. V88

869

Strada

Sebastian Mihail nr. 11 , Bl. S 30 , Sc. 3

870

Strada

Sebastian Mihail nr. 110 , Bl. V 86 , Sc. 3

871

Strada

Sebastian Mihail nr. 116 , Bl. 1 , Sc. 1 , Bl. 2 , Sc. 2

872

Strada

Sebastian Mihail nr. 133 , Bl. V 30 , Sc. 1

873

Strada

Sebastian Mihail nr. 136 A , Bl. V 91

874

Strada

Sebastian Mihail nr. 145, bl. A 28

875

Strada

Sebastian Mihail nr. 15 , Bl. S 20

876

Strada

Sebastian Mihail nr. 19, bl. S 11

877

Strada

Sebastian Mihail nr. 21, bl. S 12, sc. 2

878

Strada

Sebastian Mihail nr. 21, Bl. S12, Sc. 1

879

Strada

Sebastian Mihail nr. 27 , Bl. S 10, Sc.2

880

Strada

Sebastian Mihail nr. 29 , Bl. S 7

881

Strada

Sebastian Mihail nr. 5 , Bl. S 34 , Sc. 2

882

Strada

Sebastian Mihail nr. 5 , Bl. S 34 , Sc. 3

883

Strada

Sebastian Mihail. nr. 11, Bl. S 30, Sc. 1 + 2

884

Strada

Sebastian Mihail. nr. 5 , Bl. S 34 , Sc. 1

885

Strada

Serbota nr 3 bl V20 sc 2

886

Strada

Serbota nr 3 bl V20 sc 3

887

Strada

Serbota nr. 1 , Bl. V 19

888

Strada

Serbota nr. 3 , Bl. V 20 , Sc. 1

889

Strada

Serbota nr. 5 , Bl. V 8

890

Strada

Serbota nr. 6 , Bl. P 74

891

Strada

Serbota nr.7, bl. V 9

892

Strada

Serbota nr.9, bl. V21

893

Strada

Sergent Cristian Stanciu nr 3, bl V90 sc3

894

Strada

Sergent Cristian Stanciu nr 3, bl V90 sc5

895

Strada

Sergent Turturica nr. 2, bl. 70 A

896

Strada

Sergent Turturica nr. 4, BL. 70 B

897

Strada

Silfidelor nr. 4 , Bl. 2

898

Strada

Șinei nr. 44, bl. 2

899

Strada

Sirenelor nr. 90 , Bl. 117

900

Strada

Spataru Preda nr. 15, bl, 18, sc. 3

901

Strada

Spataru Preda nr. 15, bl. 18, sc. 4

902

Strada

Spataru Preda nr. 17, Bl. 11

903

Strada

Spataru Preda nr. 19, bl. 19

904

Strada

Spataru Preda nr. 20 , Bl. 97 A , Sc. 1 + 2 + 3

905

Strada

Spataru Preda nr. 21 , Bl. 129 A , Sc. 2

906

Strada

Spataru Preda nr. 21 , Bl. 129 A , Sc. 3

907

Strada

Staicovici Dr. nr. 45 - 49 , Bl. 1 - 5

908

Aleea

Stogu nr. 7 - 9 , Bl. 8

909

Aleea

Surianu nr. 1, bl. 5, sc. 1+2

910

strada

Telita nr. 13 , Bl. 116

911

strada

Telita nr. 15 , Bl. 120 , Sc. 1

912

strada

Telita nr. 15 , Bl. 120 , Sc. 2

913

strada

Telita nr. 15 , Bl. 120 , Sc. 3

914

strada

Telita nr. 17 , Bl. 121

915

strada

Telita nr. 8, bl. 66 A

916

strada

Teodoru Ing. nr. 2 - 4

917

strada

Toliceanu Vasile nr 16, bl P42A sc 4

918

strada

Topliceanu V. nr.8 , Bl. P 37, Sc. 2

919

strada

Topliceanu V. nr. 8 , Bl. P 37 , Sc. 2

920

strada

Topliceanu V. nr.8, BI.P 37, Sc. 1

921

strada

Topliceanu Vasile nr. 14, bl. P 39 sc2

922

strada

Topliceanu Vasile nr. 3, bl. 66

924

strada

Topliceanu Vasile nr. 9, bl. P31

925

strada

Topolnita nr 5, Bl M53 sc2

926

strada

Topolnita nr. 10, Bl. M 45

927

strada

Topolnita nr. 12, Bl. M 44

928

strada

Topolnita nr. 3 , Bl. M 54

929

strada

Topolnita nr. 7 , Bl. M 46

930

B-dul

Tudor Vladimirescu nr. 57 , BI.T 4 , Sc. 2

931

B-dul

Tudor Vladimirescu nr. 82 , Bl. 133

932

B-dul

Tudor Vladimirescu nr 53 bl T6

933

B-dul

Tudor Vladimirescu nr 84 bl 131

934

B-dul

Tudor Vladimirescu rnr. 82 , Bl. 133

935

Strada

Tunsu Petre nr. 11, Bl. A Sc. 1 + 2

936

Strada

Tunsu Petre nr. 17 , Bl. C

937

Strada

Tunsu Petre nr. 6 , Bl. 13

938

Strada

Tunsu Petre nr. 13 , Bl. B , Sc. 2

939

Strada

Tunsu Petre nr. 4 , Bl. 14

940

Strada

Tunsu Petre nr. 13 , Bl. B , Sc. 1

941

Strada

Tunsu Petre nr 20, bl E

942

Strada

Tunsu Petre nr. 11 , Bl. A, Sc. 3

943

Strada

Tunsu Petre nr. 11 , Bl. A, Sc. 4

944

Strada

Tunsu Petre nr. 14 , Bl. 3

945

Strada

Tunsu Petre nr. 15, bl. 1, sc. 1 + sc. 2

946

Strada

Tunsu Petre nr. 16 , Bl. 1+2

947

Strada

Tunsu Petre nr. 18. bl. D , sc. 1

948

Strada

Tunsu Petre nr. 18. bl. D , sc. 2

949

Strada

Tunsu Petre nr. 8 , Bl. 12

950

Strada

Tutunari nr. 15 , Bl. 87 B

951

Strada

Tutunari nr. 2 , Bl. 90

952

Strada

Tutunari nr. 26 , Bl. 76 ABC , Sc. A

953

Strada

Tutunari nr. 26 , Bl. 76 ABC , Sc. B

954

Strada

Tutunari nr. 26 , Bl. 76 ABC, sc.C

955

Strada

Tutunari nr. 6 , Bl. 87 A

956

Strada

Uranus nr 98 bl U8 sc B, C

957

Strada

Uranus nr 98 bl U8 sc D

958

Strada

Uranus nr. 100 , Bl. 53

959

Strada

Uranus nr. 98, bl. U 8, sc. A

960

Strada

Usurelu Ion Cap. nr. 14 , Bl. M 2

961

Strada

Usurelu Ion Cap. nr. 23 , Bl. M 4

962

Strada

Vedea nr. 3 , Bl. 114

963

Strada

Vedea nr. 4, bl. 93 A

964

Strada

Vedea nr. 6, Bl. 86 A+B

965

Strada

Vedea nr. 7 , Bl. 87 E

966

Strada

Vedea nr. 8, bl. 92

967

Strada

Verigei nr. 1, bl. 5

968

Strada

Vicina nr 3 , Bl. 33 , Sc. 2

969

Strada

Vicina nr. 1 , Bl. 32

970

Aleea

Vicina nr. 1 , BI.1

971

Strada

Vicina nr. 1, bl. 32, sc. 1

972

Strada

Vicina nr. 10, Bl. 38

973

strada

Vicina nr. 2 , Bl. 29 , Sc. 2

974

Aleea

Vicina nr. 2, bl. 9

975

Aleea

Vicina nr. 3 , Bl. 2

976

Strada

Vicina nr. 33, bl. 6

977

Strada

Vicina nr. 4 , Bl. 29 A - Rahova

978

Aleea

Vicina nr. 5, bl. 3

979

Strada

Vicina nr. 6, bl. 29 B

980

Strada

Vicina nr. 8 , Bl. 37

981

Strada

Vigoniei nr. 2 , Bl. 15

982

Strada

Vigoniei nr. 2 , Bl. 8

983

Strada

Vigoniei nr. 2 B , Bl. 1 ,Turn

984

Strada

Vigoniei nr. 4 , Bl. 9 , Sc. 1 - 4

985

Strada

Vigoniei nr. 4 , Bl. 9 , Sc. 5 - 8

986

Strada

Vigoniei nr. 8 , Bl. 10

987

Șoseaua

Viilor nr. 95 , Bl. 102

988

Șoseaua

Viilor nr. 92 , Bl. 4 A + 4 B

989

Șoseaua

Viilor nr.94, Bl. C.F.R

990

Strada

Zamfir Olaru nr. 2 , Bl. 81 C

991

Strada

Zamfir Olaru nr. 4, Bl. 78

992

Strada

Zamfir Olaru nr. 8 , Bl. 87 D

Pentru perioada următoare se vor întocmi studiile de fezabilitate și se vor derula investiții sprijinirea categoriilor sociale defavorizate, în perioada 2014-2020, autoritatea administrației publice locale a Sectorului 5 își propune efectuarea lucrărilor necesare de reparații și consolidări la imobilele aflate în administrare și situate în zona insalubre ale cartierului FERENTARI, precum și demolarea clădirilor cu risc crescut de consolidare isi relocarea proprietarilor în spatii locuibile provizorii în vederea amenajării unor locuințe sociale de calitate - aflat in faza de pregătire a documentației

3.3 Fundamentarea investițiilor, surse de finanțare

Pentru analiza scenariilor care ilustrează impactul asupra consumului de energie și a emisiilor de CO2 la diferite niveluri (și anume, procentajul clădirilor renovate anual), precum și amploarea renovării (și anume, nivelul energetic atins)în sectorul clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, până în anul 2050, se pot considera mai multe scenarii care ilustrează impactul financiar, economic și ecologic, asupra ocupării forței de muncă și a consumului de energie pentru diferitele niveluri de asimilare și amploare a renovării clădirilor. Scenariile evaluează, în principal, următoarele rezultate, atât anual, cât și totale:

•    Economiile de energie;

•    Reducerea emisiilor de CO2;

•    Investițiile totale necesare pentru implementarea măsurilor de renovare;

•    Economiile de costuri ale energiei;

•    Impactul asupra ocupării forței de muncă - numărul echivalent de locuri de muncă cu normă întreagă create până în anul 2050;

•    Indicatorii de rentabilitate;

>    Rata internă de rentabilitate (IRR) - bazată pe economiile nete realizate anual (economiile de costuri din care se scad investițiile necesare într-un an dat);

>    Economiile nete pentru consumatori - diferența dintre economiile de costuri ale energiei pe durata de viață și investițiile pe durata de viață. Ambele cifre sunt la valoarea actuală netă;

>    Economiile nete pentru societate, incluzând valoarea externalităților - suma economiilor de costuri ale energiei pe durata de viață și valoarea externalităților, din care se scad investițiile pe durata de viață. Ambele cifre sunt prevăzute cu o rată de actualizare socială;

>    Costul reducerii emisiilor de dioxid de carbon - economiile sociale nete pe durata de viață raportate la economiile de emisii de dioxid de carbon pe durata de viață. 0 cifră negativă indică un beneficiu net per tonă de CO2 economisită.

Finanțarea investițiilor care au ca obiectiv principal creșterea eficienței energetice se vor realiza:

   de la bugetul de stat și bugetele locale;

   pe baza unui contract de performanță energetică;

   prin utilizarea unor finanțări din partea terților;

   prin utilizarea co-finanțării din fonduri europene.

Procedura de implementare a proiectelor din fonduri nerambursabile si derularea schemei se desfasoara după cum urmeaza:

S lansarea cererilor de propuneri de proiecte;

S primirea și înregistrarea cererii de finanțare;

S verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor și

beneficiarilor; doar proiectele care trec de aceasta etapa vor putea face obiectul etapei următoare; transmiterea către beneficiar a acordului de principiu cu îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale schemei;

■/ evaluarea tehnică și financiară a proiectelor;

S selecția proiectelor;

v' întocmirea și semnarea contractului de finanțare;

S derularea proiectelor și rambursarea cheltuielilor: plățile se efectuează de către Unitatea de plata pe baza de documente justificative, după aprobarea cereriilor de rambursare;

■/ efectuarea monitorizării pe durata derulării proiectelor;

•/ finalizarea proiectelor: plata finală se face în baza documentației prezentate in conformitate cu prevederile contractuale;

■/ efectuarea monitorizării după implementarea proiectelor.

3.4 Monitorizare indicatori de performanta ai programului local de creștere a eficientei energetice in sectorul 5

Cel mai simplu mod de monitorizare a rezultatelor obținute prin implementarea măsurilor din programul de îmbunătățire a eficienței energetice al sectorului 5, este prin comparații pe baza datelor cu privire la:

(a)    starea obiectivelor înainte și după punerea în aplicare a măsurilor din Programul de îmbunătățire a eficienței energetice

(b)    cantitatea totală de energie economisită pentru întreaga perioadă de punere în aplicare a programului, precum și proiecțiile pentru o anumită perioadă de timp folosind datele din măsurători reale și previziunile bazate pe rezultatele efective de la măsurile puse în aplicare.

Evaluarea programului include, de asemenea, o comparație a rezultatelor obținute pentru fiecare dintre obiectivele stabilite : scăderea costurilor cu energia, reducerea emisiilor, îmbunătățirea calității serviciilor energetice și a altor indicatori care fac obiectul programului.

Monitorizarea și evaluarea începe de obicei de la primii pași ai proiectului și continuă după finalizarea implementării măsurilor în scopul stabilirii impactului pe termen lung al programului asupra economiei locale, consumului de energie, mediului și asupra comportamentului uman.

Pentru descrierea măsurilor de eficiență energetică implementate se vor completa la zi Anexa 3.

4. Rezultate program

Rezultatele programului de implementare al masurilor de eficientizare economica se face prin completarea fiselor de monitorizare.

• ANEXE

AN

EXA 1 - Plan de măsuri- indicatori de performanță

Nr.

Domenii de acțiune

Acțiuni/măsuri cheie

Compartiment, persoană sau companie responsabilă

1

2

3

1

Clădiri de învățământ, echipamente/facilități

Renovarea și eficientizarea energetică școlilor și grădinițelor (reabilitare termică, modernizare sursă de încălzire,reabilitare termică + modernizare sursă de încălzire)

Compartiment tehnic Compartiment strategie

2

Iluminat clădiri sectoriale

Sistem de iluminat eficient din punct de vedere energetic în clădirile sectoriale (LED)

Compartiment tehnic Compartiment strategie

3

Clădiri de învățământ

Auditul energetic al tuturor clădirilor de învățământ ce intra in proces de rabilitare

Compartiment tehnic Compartiment strategie

4

Clădiri de învățământ, echipamente/facilități

Conceptul de renovare

Compartiment tehnic Compartiment strategie

5

Clădiri rezidențiale, echipamente/facilități

Renovarea/reabilitarea unui procent de 20% din clădirile rezidențiale în fiecare an se va realiza prin accesarea unor fonduri în condiții favorabile (ex. Finanțări UE); programe naționale de finanțare și finanțare locala. Valorile reprezintă energie termică sub forma încălzirii spațiilor și a apei calde.

Proprietarii de clădiri Compartiment strategie

Perioada de implementare

Costuri estimate [euro]

Economii de energie așteptate [MWh/a]

Producția de energie din surse

regenerabile

așteptată

[MWh/a]

Reducerea emisiilor de CO2

așteptată

[Va]

4

5

6

7

8

2016-2020

12.500.000

74850

0

15.060

2016-2016

1.460.000

9.815

0

1960

2016

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2016-2020

58.640.000

351.137

0

70.650

AN

EXA 1 - Plan de măsuri- indicatori de performanță

6

Clădiri rezidențiale, echipamente/facilități

Auditul energetic al tuturor clădirilor de învățământ ce intra in proces de rabilitare

Compartiment tehnic Compartiment strategie

7

Iluminat public sectorial

Introducerea telemanagementului pentru iluminatul public (reducerea gradată a intensității, întreruperea pe timp de noapte).

Compartiment tehnic + EnergoBit + Elin GmbH Compartiment strategie

8

Iluminat public sectorial

1.300 becuri cu LED pentru iluminatul public

Compartiment tehnic Compartiment strategie

9

Transport

Monitorizarea consumului de combustibil al parcului sectorial de vehicule

înlocuirea a cel puțin 3 autovechicole

Compartiment tehnic Compartiment administrativ Compartiment strategie

10

Transport

PLAN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

înlocuirea periodică a vechilor mașini personale cu mașini mai eficiente

Introducere zone cu restricții de viteza

Rețea de puncte de self-service pentru închirierea de biciclete (20 de puncte de închiriere in sect.5,

300 biciclete, 35 km de noi rute și benzi dedicate pentru bicicliști semnalizate)

Proiect de parteneriat public - privat dezvoltat de Sectorul 5 pentru introducerea utilizării în comun a mașinilor

Consiliul local al Municipiului București Consiliul local al Sectorului 5 Compartiment strategie

2016

0

0

0

0

2016

500.000

980

0

980

2016

1.400.000

9000

0

9000

2016-2020

45.000

9.655

0

9.655

2016-2020

30.905.000

60.000

0

60.000

ANEXA 1 - Plan de măsuri- indicatori de performanță

11

Producția locală de

energie electrică

Achiziția de certificate verzi românești pentru acoperirea necesarului de energie a clădirilor și facilităților municipale, iluminatului public și transportului public (pentru a suplimenta centralele municipale de generare de energie). Cost: 50 euro/MWh (hidrocentrale), recurent anual până la momentul când va generarea municipală de energie din surse regenerabilă va fi suficientă.

Compartiment strategic

2016-2020

800.000

5.896

8.000

5.760

12

Producția locală de energie electrică

Centrale fotovoltaice pe clădirile rezidențiale (30% prin programul de finanțare)

Proprietarii de clădiri/apartamente Compartiment strategic

2016-2020

3.000.000

15.000

30.000

20.440

13

Energie termica si electrica

Centrală pe biomasă în noul sera ce urmeaza a fi renovată (inclusiv biomasă din deșeuri)

Primăria sectorului 5 Compartiment strategic

2016-2020

12.800.000

50.790

97.709

30.188

14

Energie termica si electrica

100.000 mp de panouri solare pe clădirile terțiare

Proprietarii de clădiri

2016-2020

0

In evaluare

In evaluare

In evaluare

MASURI DE URBANISM

Nr.

Domenii de acțiune

Acțiuni/măsuri cheie

Compartiment, persoană sau companie responsabilă

Perioada de implementare

Costuri

estimate

[euro]

1

2

3

4

5

Planificarea

transportului/mobilității

Extinderea rețelei de benzi separate de autobuz /biciclete

Compartiment tehnic + Compartiment strategie

2016-2018

In evaluare

Planificarea

transportului/mobilității

Implementarea de politici publice pentru reducerea traficului pe arterele principale

Compartiment tehnic + Compartiment strategie

2016-2017

In evaluare

Planificarea

transportului/mobilității

Majorarea tarifelor de parcare și crearea acestora

Compartiment tehnic + Compartiment strategie

2017-2020

In evaluare

Standarde pentru renovarea și dezvoltarea de clădirilor din sector

Cerințe minime pentru ofertanți

Compartiment tehnic (achiziții publice)

2016-2020

In evaluare

Standarde pentru renovarea și dezvoltarea de clădiri noi

Standarde energetice înalte (eficiență și surse regenerabile) pentru noile clădiri municipale și marile lucrări de renovare

Compartiment tehnic + Compartiment urbanism

2016-2020

In evaluare

MASURI DE ACHIZIȚII PUBLICE

Nr.

Domenii de acțiune

Acțiuni/măsuri cheie

Compartiment, persoană sau companie responsabilă

Perioada de implementare

Costuri

estimate

[euro]

1

2

3

4

5

1

Cerințe/standarde de eficiență energetică

Ghid pentru achizițiile verzi ale primăriei: produse foarte eficiente din punct de vedere energetic, materiale reciclate

Compartiment achiziții publice + Compartiment tehnic

Compartiment strategic

2016

In evaluare

2

Cerințe/standarde de eficiență energetică

Ghid pentru achiziții publice a lucrărilor de reabilitare termica

Compartiment achiziții publice + Compartiment tehnic

Compartiment strategic

2016

In evaluare

Nr.

Domenii de acțiune

Acțiuni/măsuri cheie

Compartiment, persoană sau companie responsabilă

Perioada de implementare

Costuri

estimate

[euro]

1

2

3

4

5

1.

Servicii de consiliere

Intensificarea consultărilor cu proprietarii de clădiri

Compartiment urbanism

2016-2020

In evaluare

2.

Suport financiar și

împrumuturi

nerambursabile

Subvenții pentru panourile fotovoltaice de pe clădirile rezidențiale și terenuri (30% din costurile investiției)

Compartiment financiar

2016-2016

In evaluare

3.

Suport financiar și

împrumuturi

nerambursabile

Cooperarea cu băncile locale. Credite cu dobândă mică pentru centrale termice solare sau fotovoltaice și reabilitarea termică a clădirilor. Promovarea activă a ofertelor prin intermediul primăriei.

Compartiment PR + băncile locale

2016-2020

In evaluare

4.

Suport financiar și

împrumuturi

nerambursabile

Subvenții pentru auditurile energetice și certificatele de performanță energetică pentru 100 blocuri de apartamente.

Compartiment financiar

2016-2020

In evaluare

5.

Conștientizare și relaționare locală

Conceptul de comunicare. Punctează ce anume trebuie comunicat, când, către cine și în ce manieră.

Compartiment PR

2016

In evaluare

MASURI DE COLABORAREA CU ADMINISTRAȚIILE DE LOCUITORI


6.

Conștientizare și relaționare locală

Cooperare cu investitori profesioniști (congres pe tema energiei, climatului și aspectelor relevante ale mobilității, 2 zile pe an)

Compartiment urbanism + Compartiment patrimoniu

2016-2020

In evaluare

7.

Conștientizare și relaționare locală

Cooperare strânsă cu domeniul industrial și mediul de afaceri (congres pe tema energiei, climatului și aspectelor relevante ale mobilității, 1 zi pe an)

Investitori +

Compartiment investitori străini

2016-2020

In evaluare

8.

Conștientizare și relaționare locală

Campanie de comunicare pentru colectarea selectivă a deșeurilor

Companii private de colectare a deșeurilor + Compartiment PR

2016-2020

In evaluare

9.

Conștientizare și relaționare locală

Campanii de conștientizare în probleme de energie (Ziua Energiei și Ziua Mobilității, o dată pe an)

Compartiment energie + Compartiment PR

2016-2020

In evaluare

10.

Formare și educație

Cursuri avansate de formare în domeniul energiei pentru angajații primăriei

Compartiment energie

2016-2020

10.000/an

11.

Formare și educație

Distribuirea de manuale privind bunele practici de mediu și economisirea de energie către angajații primăriei

Compartiment energie

2017

In evaluare

MASURI DE ORGANIZARE INTERNA

Nr.

Domenii de acțiune

Acțiuni/măsuri cheie

Compartiment, persoană sau companie responsabilă

Perioada de implementare

Costuri

estimate

[euro]

1

2

3

4

5

1

Organizare internă

Un nou compartiment de energie cu personal specializat (eficiență energetică, surse regenerabile, monitorizare, strategii, comunicare, evenimente, formare avansată)

Compartiment RU

2016

In evaluare

2

Organizare internă

Alocarea de responsabilități privind monitorizarea consumului de energie (clădiri publice, zona sectorului 5)

Compartiment energie + Compartiment RU

2017

In evaluare

ANEXA 3 - Monitorizare- Plan masuri

NIVEL

ORGANIZARE

1

2

3

Manager energetic

Nici unul desemnat

Atribuții desemnate, dar nu împuternicite

20-40% din timp este dedicat energiei

Recunoscut și împuternicit care are sprijinul municipalității

Compartiment specializat

EE

Nici unul desemnat

Activitate sporadică

Echipa activă ce coordonează programe de eficiență energetică

Politica Energetică

In stadiu de elaborare si implementare politică energetică

Nivel scăzut de cunoaștere și de aplicare

Politica organizaționala sprijinită la nivel de municipalitate.

Toți angajații sunt înștiințați de obiective și responsabilități

Răspundere    privind

consumul de energie

Fără răspundere, fără buget

Răspundere sporadica, estimări folosite in alocarea bugetelor

Principalii consumatori sunt contorizați separat. Fiecare entitate are răspundere totala in ceea ce privește consumul de energie

PREGĂTIREA PROG

DAMULUI de îmbunătățire a EE

9

Colectare    informații    /

dezvoltare sistem bază de date

Colectare limitată

Se verifica facturile la energie/ fără sistem de bază de date

Contorizare, analizare si raportare zilnica

Exista sistem de baza de date

Documentație

Nu sunt disponibile planuri, manuale, schițe pentru clădiri si echipamente

Exista anumite documente și înregistrări..

Existenta documentație pentru clădire și echipament pentru punere în funcțiune

Benchmarking

Performanța energetică a sistemelor și echipamentelor nu sunt evaluate

Evaluări limitate ale funcțiilor specifice ale municipalități

Folosirea instrumentelor de evaluare cum ar fi indicatorii de performanță energetică

Evaluare tehnică

Nu exista analize tehnice

Analize limitate din partea furnizorilor

Analize extinse efectuate in mod regulat de către o echipa formată din experți interni si externi.

Bune practici

Nu au fost identificate

Monitorizări rare

Monitorizarea regulata a revistelor de specialitate, bazelor de date interne și a altor documente

Crearea PROGRAML

LUI de îmbunătățire a EE

9

Obiective Potențial

Obiectivele de reducere a consumului de energie nu au fost stabilite

Nedefinit. Conștientizare mică a obiectivelor energetice de către alții în afara echipei de energie

Potențial definit prin experiență sau evaluări.

ANEXA 3 - Monitorizare- Plan masuri

îmbunătățirea planurilor

existente de eficiență energetică

Nu este prevăzută îmbunătățirea planurilor existente de eficiență energetică

Există planuri de eficiență energetică

îmbunătățirea planurilor stabilite; reflectă evaluările.

Respectarea deplină cu liniile directoare și obiectivele organizației

Roluri și Resurse

Nu sunt abordate, sau sunt abordate sporadic

Sprijin redus din programele organizației

Roluri definite și finanțări identificate. Program de sprijin garantate.

Integrare analiză energetică

Impactul energiei nu este considerat.

Deciziile cu impact energetic sunt considerate numai pe bază de costuri reduse

Proiectele / contractele includ analiza de energie. Proiecte energetice evaluate cu alte investiții. Se aplică durata ciclului de viață in analiza investiției

Implementarea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE

Planul de comunicare

Planul nu este dezvoltat.

Comunicări periodice pentru proiecte.

Toate părțile interesate sunt abordate în mod regulat.

Conștientizarea eficienței energetice

Nu exista

Campanii ocazionale de conștientizare a eficienței energetice.

Sensibilizare și comunicare. Sprijinirea inițiativelor de organizare.

Consolidare competențe personal

Nu există

Cursuri pentru persoanele cheie.

Cursuri / certificări pentru întreg personalul.

Gestionarea Contractelor

Contractele cu furnizorii de utilități sunt reînnoite automat, fără analiză.

Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.

Există politică de achiziții eficiente energetic .. Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.

Stimulente

Nu există

Cunoștințe limitate a programelor de stimulente.

Stimulente oferite la nivel regional și național.

Monitorizarea si Evaluarea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE

»

Monitorizarea rezultatelor

Nu există

Comparații istorice, raportări sporadice

Rezultatele raportate managementului organizațional

Revizuirea Planului de

Acțiune

Nu există

Revizuire informala asupra progresului.

,—-

Revizuirea planului este bazat pe rezultate. Diseminare bune practici

1

   A se vedea și modelul realizat de BPIE care indică economii energetice potențiale pentru afaceri, gospodării și bugetul public, dacă strategia de renovare, prin scenariile de renovare propuse, urmează a fi pusă în aplicare

2

   http://www.copenhageneconomics.com/Website/Publications/Energy-Climate.aspx

3

   http://www.undp.ro/libraries/proiects/EE/Assesment%20Report%20on%20Fuel%20Poverty%20-

%20DRAFT(l).pdf

4

„Economisirea energiei: Reducerea prețurilor energiei în Europa pentru 2020 și ulterior", Ecofys, 2013.

5

   UN ECE 2001; TrainRebuild 2012.

6

   Spațiile locative deținute de stat reprezință un procent foarte mic din clădirile nerezidențiale.