Hotărârea nr. 76/2016

Hotărârea nr. 76/30.09.2016 privind aprobarea demarării Proiectului de Regenerare Urbană Ferentari – RUF.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea demarării proiectului de „Regenerare Urbană Ferentari” — „R U F”

Având în vedere

• Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

în temeiul art. 36, alin.(2) lit. b și alin. (6) lit. a , art. 45, art. 81 alin. (2) , lit. c , din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,republicată

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Pe aprobă demararea proiectului de „Regenerare Urbană Ferentari” - „RUF”.

Art.2. Se desemnează Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă pentru elaborarea strategiei de implementare a proiectului și desfășurarea tuturor activităților aferente acesteia.

Art.3. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR.
REGENERARE URBANA

FERENTARI

ISTORIC

Prima mențiune a etniei in București a apărut în 1572, când Oprea și Stan, "feciorii Orzii țiganul", au vândut loc de casă grecului Cuciuc. Deși erau robi, cei doi aveau drept de proprietate și de liberă folosință a proprietății.


In 1727, este menționat primul țigan liber: Dumitrașco. El avea "trei case, două pivnițe cu vinuri, bani împrumutați altora, unelte de căldărar (era vătaf de căldărari) și haine".

După dezrobirea lor, în 1856, aceștia au părăsit moșiile și au început să se adune în comunități compacte, la periferia marilor localități. In timp, s-au adăugat și șatrele nomade. Așa a apărut și comunitatea din Ferentari Conform mențiunilor istorice, etnia din sudul Capitalei se întindea, la începutul secolului XX, din actualul bulevard Pieptănari, care derivă din meseria de "pieptănar", adică făuritor de piepteni - menționată în "Istoria Bucureștilor" a lui Constantin C. Giurăscu - până în actuala Prelungire a Ferentarilor.


Aici înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, în actuala Prelungire Ferentari erau vii și livezi, de unde și numele uneia dintre cele mai sărace străzi din acest cartier: Livezilor.

După terminarea războiului, în 1945, în zonele Ferentari, Rahova, Petre Ispirescu și Sebastian se adăposteau bandele de gangsteri ai orașului.

Există mai multe legende, neatestate documentar, care susțin :

•    numele cartierului ar proveni de la niște "ferentari", soldați ai lui Mihai Viteazul, care au fost împroprietăriți de domnitor după bătălia de la Călugăreni (1595),

•    alta susține că e posibil ca numele de Calea Ferentarilor să fi apărut în cinstea soldaților olteni ai Domnitorului Alexandru Ioan Cuza - ferentarii - care ar fi fost împroprietăriți cu pământ ca răsplată pentru vitejia pe care au arătat-o;


•    o altă teorie privitoare la numele cartierului, susținută de unii istorici, se referă la originea latină a numelui; latinescul "Ferentarius" - soldat din infanteria ușoară a legiunilor romane.Dimitrie Bolintineanu in Legende istorice (1865) - Ferentarul lauda vitejia ostașului si devotamentul acestuia pentru tara.

Ferentarul, ager și cu lungă chică,

Intră în oștime fără nici o frică.

Tare ca un leu.

Iute ca săgeata tabăra străbate:

"Ferentar sînt eu!"

Astfel ferentarul știe ca să moară:

Pentru țara dragă, pentru soțioară Cine n-ar muri?

Unul ca acela blestemat să fie!

Nimeni să nu-l plîngă, nimeni să nu-l știe

Cînd el va pierii...

Ploiești


Ploiesti/Campulun


Pitești


Turnu

Măgurele


Giurgiu


Proiectul Regenerare Urbană Ferentari (RUF) isi propune soluționarea problemelor urbane ale zonei și găsirea unei îmbunătățiri de lungă durată pentru condițiile economice, fizice, sociale și de mediu pentru Sectorul 5 si implicit pentru Capitala.

DEZVOLTARE DURABILĂ, SUSTENABILĂ, implică satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite abilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi; pentru ca dezvoltarea să fie durabilă, trebuie să țină seama de factorii sociali și de mediu, să evalueze consecințele pe termen lung

Criteriile: Societate, Economie, Ecologie - se definesc prin șase parametri, calitativi sau cantitativi, cu contribuție la sustenabilitatea proiectului si se reprezintă

economie


ecologie


societate

diversitate

accesibilitate

participare

varietate spațiala

identitate

cultura urbana

economie

funcționare

potențial

comunicare

servicii

activ itati

costuri

ecologie

sol

bioclima

perisaj urban

ape

materiale

transport

REGENERARE URBANA FERENTARI -

DOMENIUL SOCIAL-SOCIETATE

RECUPERAREA SPATIILOR PUBLICE SI CREAREA DE NOI SPATII PUBLICE
ASIGURAREA UNUI CLIMAT URBAN (ASPECT SI FACILITAȚI) CARE SA DIMINUEZE TENDINȚELE DE ENCLAVIZARE.
SCHIMBAREA STRUCTURII SOCIALE PRIN MASURI DE GESTIONARE A CONFLICTELOR SI DE INTEGRARE SOCIALA

Capitalul uman este o resursa importanta a zonei, care trebuie pastrata, insa dezvoltata si responsabilizata

PASTRAREA IDENTITĂȚII CULTURALE A CARTIERULUI PRIN VALORIFICAREA TOPONOMIEI, A REPERELOR CULTURALE SI ISTORICE

Utilizarea resurselor (activitatilor) cluturale specifice zonei ca mijloc de aglutinare a societății. Dezvoltarea sentimentului de aparteneta la comunitate prin promovarea valorilor locale( culturale, sportuve, artistice, politice, etc).

Este necesara renovarea țesutului urban alterat precum si pastrarea țesutului urban cu valoare culturala artistica semnificativa sau din punct de vedere al vechimii.

ASIGURAREA ACCESIBILITĂȚII SI A MOBILITĂȚII

Dotarea tuturor clădirilor ce aparțin domeniului public cu rampa de acces, astfel incat accesul sa fie facil si pentru persoanele cu dizabilitati fizice.


Identificarea zonelor unde exista persoane nevazatoare si montarea de panouri de circulație care sa indice acest lucru, in scopul reducerii vitezelor si a evitării accidentelor.

REGENERARE URBANA FERENTARI -

DOMENIUL ECONOMIC

încurajarea activitatilor economice si promovarea diverisficarii

ACESTORA

Susținerea activitatilor populației de etnie roma ( meșteșug tradițional)

ASIGURAREA DE INVESTIȚII DURABILE
FOLOSIREA RESURSELOR UMANE LOCALE

Organizarea unui târg anual pentru comercializarea produselor realizate de meșteșugarii tradiționali si a celor create in centrul multicultural.

ASIGURAREA DIVERSIFICĂRII LOCUIRII

înființarea unui centru multicultural unde sa se desfasoare activitati meșteșugărești tradiționale specifice persoanelor de etnie roma. In acest centru se va pune la dispoziție infrastructura necesarea dezvoltării unui atelier de creație specific.

Exemplu : caldararii - se ocupa cu realizarea produselor din tabla; Fierarii- realizarea potcoavelor si a diverselor unelte; argintari; tinichigii etc.


REGENERARE URBANA FERENTARI -

DOMENIUL ECOLOGIC

ASIGUREREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT DURABIL

Sa promoveze formule de transport alternativ, îmbunătățirea conexiunilor pentru transportul în comun, sa stabilească trasee pietonale și pentru biciclete, realizarea unui sistem integrat de parcări etc.

PROMOVAREA MASURILOR DE ÎMBUNĂTĂTIERE A SPATIILOR VERZI EXISTENTE SI CREAREA DE NOI SPATII VERZI

Operațiunile de regenerare urbană sunt operațiuni integrate ce vizează zonele cu probleme complexe și severe, care vizeaza zonele rezidențiale cu calitate scăzută a locuirii și grad de vulnerabilitate crescut (de exemplu Livezilor, Iacob Andrei etc.)

UTILIZAREA DE SOLUȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI.

Diseminarea fenomenului de tip cauza-efect intre mediul curat si mediul sănătos de convientuire. Amenajarea spațiilor publice neamenajate (parcuri, miniparcuri și locuri de joacă)

Dotarea cu mobilier urban a spațiilor publice neamenajate (parcuri, miniparcuri și locuri de joacă) Refacerea spațiilor verzi degradate și plantarea de copaci

Instalarea unui sistem de iluminat eficient energetic (control centralizat, soluții de iluminat cu un consum scăzut de energie sau instalarea de panouri fotovoltaice)

Creșterea nivelului de siguranță în spațiul public (inclusiv prin instalarea de camere video)

Creșterea eficientei energetice si promovarea planului de acțiuni pt îndeplinirea obiectivelor memorandumului Orizont 2020

PROMOVAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEȘEURILOR

Instalare tonomat pentru reciclare PET uri, cu emisie de bonuri valorice pentru cumpărare produse alimentare din cadrul magazinelor de tip Economat din sectorul 5.

Instalare containere pentru colectare deșeuri in mod selectiv.

Gestionarea inteligenta a deșeurilor si stocarea acestora in subteran pentru a imbunatatii aspectul si calitatea mediul înconjurător

OBIECTIVE SI MASURI

Obiectivul principal

Imbunatatirea (folosirii) spațiului

Imbunatatirea economica a spațiului

Imbunatatirea valorii comerciale

Crearea de locuri de munca

Creșterea valorii proprietății

Creșterea eficientei transportului

Creșterea eficientei energetice Imbunatatirea accesibilității

Imbunatatirea aspectelor sociale ale spațiului

Imbunatatirea siguranței

Creșterea coeziunii sociale

Creșterea valorilor

recreaționale

Reducerea dezavantajelor minorităților sociale

Imbunatatirea aspectelor de mediu ale spațiului

Imbunatatirea spatiilor verzi

Reducerea cantitatii de gunoi

Creșterea eficientei energetice Imbunatatirea calitatii aerului din interior


Regenerare


Urbana


F ERENTARI


ECHIPA DE PROIECT

ANNAMARIA VASILE FLORENTINA POPESCU ROXANA NEDELCU ALINA NEAGU

ALEXANDRA BADOI MIHAI ENACHE DORIN LETEA CIPRIAN PURICE

VA MULȚUMIM! dezvoltare@setor5.ro