Hotărârea nr. 75/2016

Hotărârea nr. 75/30.09.2016 privind modificarea anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.7/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5

Având în vedere:

-Cererea dlui consilier Gheorghe Ștefan, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 37237/20.09.2016;

-Raportul de Specialitate al Serviciului Relații cu Consiliul Local;

-Propunerea dlui consilier Cursaru Paul Gabriel în sensul înlocuirii dlui consilier Jelea Bogdan Ion cu dna consilier Pop Claudia Ramona în Comisia nr.7 - Educație, Tineret și Sport; -Rezultatul votului consemnat în Procesul-Verbal al Comisiei de Validare;

Luând în considerare :

-LIotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.7/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.35/25.08.2016 privind validarea mandatului de consilier al drei Florea Alexandra Cristina;

în temeiul prevederilor art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative și a prevederilor art.45 alin.(l) și alin. (5) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se modifică Anexa nr.2 a H. C. L. Sector 5 nr.7/06.07.2016, în sensul înlocuirii drei consilier Florea Alexandra Cristina cu dl consilier Gheorghe Ștefan, în componența Comisia nr.3-Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului, Relația cu Patronatul și Sindicate.

Art.2- Se modifică Anexa nr.2 a H. C. L. Sector 5 nr.7/06.07.2016, în sensul înlocuirii dlui consilier Jelea Bogdan Ion cu dna consilier Pop Claudia Ramona în Comisia nr.7 -Educație, Tineret și Sport.

Art.3-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.7/06.07.2016 rămân în vigoare.

Art.4-Primarul sectorului 5, persoanele nominalizate și Serviciului Relații cu Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SECTOR DIRECTOR EXECUTIV,

FLontatoț d/ragnea

' VW

Nr. /30.09.2016