Hotărârea nr. 74/2016

Hotărârea nr. 74/30.09.2016 privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în

Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București

Având în vedere:

Raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile;

Rezultatul votului, consemnat în procesul verbal al comisiei de validare;

Adresa emisă de Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, nr. 37.344/21.09.2016;

Adresa emisă de Ioniță Elena, Namian Romeo Valentin Mihail și Boboc Juliette Helene, reprezentați de avocat Pangratie Cătălin Nicolae, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 20.568/27.05.2016;

Ținând cont de prevederile art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin.l și alin. 5, art.81 alin.2, lit. j) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă constituirea comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului în suprafață de 1.395 mp, situat în Calea Rahovei nr. 313, lot 7, în următoarea componență:

1.    Dl. Marian Țigănuș - Viceprimar;

2.    Dl. Popescu Radu Marian - Consilier Juridic, Direcția Juridică;

3.    Vanghelie Daniel Marian - Consilier Local

4.    Matei Ion - Consilier Local

5.    Bârsan Mihai - Consilier Local

6.    Dl. Pușchin Eduard - Directorul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu

7.    Dna. Roșu Alina - Administrator Financiar Șef, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

Art. 2 - Secretariatul comisiei va fi asigurat de reprezentanții Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile.

Art. 3 - Comisia de negociere constituită potrivit art. I din prezenta hotărâre, va înainta spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate. Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliu Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, precum și membrii Comisiei de negociere menționați la la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, p.SECRETAR SECTOR 5UTIV

SNEA