Hotărârea nr. 73/2016

Hotărârea nr. 73/30.09.2016 privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret-Sector 5 și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret - Sector 5 și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

Având în vedere raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, precum și expunerea de motive a Dlui. Consilier Alexandru Sebastian Lazarov;

în conformitate cu prevederile art. 3, art. 4, lit. e) și art. 10 din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă constituirea, pe lângă Primăria Sectorului 5, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret - Sector 5, organism consultativ, fără personalitate juridică, în scopul participării tinerilor la elaborarea, promovarea și realizarea politicilor în domeniul tineretului, la nivel local.

ART. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret - Sector 5, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la HCLS 5 nr. ¥3    / %0.    , _2016

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret - Sector 5

Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret - Sector 5, denumit în continuare CCPT, este structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate juridică, ce funcționează pe lângă Primăria Sectorului 5.

Art. 2. CCPT își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, denumit în continuare ROF, și în conformitate cu reglementările legislației naționale și europene în vigoare.

Art. 3. CCPT reprezintă forul consultativ pe lângă Primăria Sectorului 5, care funcționează în scopul participării tinerilor la elaborarea, promovarea și realizarea politicilor în domeniul tineretului la nivel local.

Capitolul II- COMPONENȚĂ

Art. 4. Din cadrul CCPT pot face parte reprezentanți ai structurilor de tineret cu activitate la nivelul Sectorului 5 astfel:

i)    Președinții organizațiilor studențești;

j)    Președintele Fundației pentru Tineret a Municipiului București (sau un reprezentant desemnat de acesta) și președinții organizațiilor neguvernamentale de tineret;

k)    Președintele Consiliului Elevilor din cele 9 licee ale sectorului 5;

l)    Președinții structurilor de tineret ale partidelor politice (sau un reprezentant desemnat de aceștia).

Art. 5. înscrierea în CCPT se va face prin adeziune scrisă depusă la Secretariatul CCPT, conform modelului prevăzut în anexa care face parte din prezentul regulament.

Capitolul III- COMPETENȚE

Art. 6. (1) Principalele domenii de lucru abordate de CCPT sunt în conformitate cu Strategia Națională de Tineret a României 2015-2020, promovând incluziunea social a tinerilor prin:

m)    Muncă și antreprenoriat;

n)    Educație nonformală și cultură;

o)    Sănătate, sport și recreere;

p)    Participare și activități de voluntariat;

q)    Incluziune socială și susținerea tinerei familii;

r)    Turism.

(2) în funcție de prioritățile stabilite, CCPT poate stabili alte domenii de lucru, în baza hotărârii plenului CCPT.

Capitolul IV-DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STRUCTURILOR COMPONENTE Art. 7. Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele drepturi:

m)    dreptul de a desemna reprezentanți delegați, cu drept de vot, în cadrul plenului CCPT;

n)    dreptul de a vota, prin reprezentanții lor, în cadrul plenului CCPT;

o)    dreptul de a propune și de a participa la activitatea CCPT;

p)    dreptul de a fi informate cu privire la activitatea CCPT;

q)    dreptul de a se retrage din CCPT;

r)    dreptul de a desemna membri pentru Comisiile de lucru CPT.

Art. 8. Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele obligații:

o)    obligația de a respecta prezentul Regulament;

p)    obligația de a desemna reprezentanți la ședințele de plen ale CCPT;

q)    obligația de a-și informa membrii cu privire la problemele dezbătute în cadrul ședințelor CPT;

r)    obligația de a respecta deciziile CCPT, în cazul în care acestea nu contravin statutelor proprii;

s)    obligația de a răspunde convocărilor la sesiuni, la termenul stabilit;

t)    obligația de a nu acționa în numele CCPT fără a avea un mandat în acest sens;

u)    obligația de a-și anunța în scris retragerea din CCPT;

Capitolul V- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Secțiunea 1 - Structuri interne

Art. 9. Structurile interne ale CCPT sunt următorele:

g)    Plenul;

h)    Comisiile de lucru;

i)    Secretariatul.

Secțiunea a 2-a - Plenul

Art. 10. (1) Plenul este structura internă de conducere, cu rol deliberativ, a CCPT.

(2) Plenul este format din totalitatea reprezentanților structurilor ce intră în componența CCPT, respectiv câte un reprezentant din partea tuturor structurilor de tineret la nivel local, cu sau fără personalitate j urid ică.

(3)    Membrii reprezentanți în Plen pot fi doar tineri, conform legislației în vigoare.

(4)    Ședințele de plen sunt prezidate de către președintele ales după constituirea CCPT.

Art. 11. Plenul are următoarele atribuții:

g)    propune Consiliului Local al Sectorului 5 modificarea prezentului Regulament;

h)    stabilește componența comisiilor de lucru;

i)    adoptă rezoluții și recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidență în domeniul tineretului.

Art. 12. (1) Plenul se întrunește o dată pe lună, în sesiune ordinară, preferabil în ultima zi de joi a fiecărei luni, sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar. Convocarea se va face în scris de către Secretariatul CCPT sau de cel puțin 1/3 din membrii cu drept de vot.

(2)    Convocarea plenului în sesiune ordinară se face cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfășurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte; convocarea poate fi reprogramată din motive obiective.

(3)    Sesiunea plenului se consideră statutară, la prima întrunire, numai în prezența a minimum jumătate plus unu din membrii cu drept de vot, iar la a doua întrunire în prezența a minimum 1/3 plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. în cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, sesiunea se va amâna pentru o dată ulterioară, ce va fi comunicată de Secretariatul CCPT.

(4)    La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului pot participa, ca invitați, câte un reprezentant din partea oricărei structuri de/pentru tineret care își manifestă interesul de a participa la respectiva sesiune, precum și alte persoane care primesc acest statut în plen; aceștia nu au drept de vot și pot interveni în dezbateri numai cu acordul conducătorului de ședință.

(5)    Reprezentanții Primăriei Sectorului 5 și cei ai Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București sunt participanți de drept la ședințele plenului.

Art. 13. (1) Plenul adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuțiilor sale.

(2)    Hotărârile plenului se adoptă prin consens. în cazul în care nu poate fi realizat consensul hotărârile se vor adopta cu votul majorității membrilor prezenți.

(3)    Modificarea ROF se face numai cu avizul Consiliului Local al Sectorului 5, la propunerea a minim 1/2 din membrii cu drept de vot ai plenului, iar pentru aprobare este necesar votul majorității membrilor prezenți.

Secțiunea a 3-a - Comisiile de lucru

Art. 14. (1) Comisiile de lucru sunt structuri interne de specialitate, fiecare dintre acestea acționând pe câte un domeniu de lucru prevăzut în ROF sau stabilit de plen.

(2)    O comisie de lucru este formată din reprezentanții aleși din rândul membrilor plenului.

(3)    Un membru al plenului nu poate face parte din mai multe comisii de lucru.

Art. 15. Comisiile de lucru au ca atribuție principală elaborarea strategiilor și politicilor în domeniile de lucru prevăzute în ROF, precum și în alte domenii considerate prioritare de către plen.

Art. 16. Modul de desfășurare a activității Comisiilor se stabilește de către plen.

Art. 17. Pe lângă comisiile de lucru prevăzute mai sus, se poate hotărî înființarea unor comisii cu caracter temporar, pentru a lucra pe teme specifice, considerate prioritare de către plen, pe domenii de interes care nu sunt prevăzute în ROF.

Secțiunea a 4-a - Secretariatul

Art. 18. Secretariatul este asigurat de către Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile din cadrul Primăriei Sectorului 5, prin dl. Bălmău Marius, inspector principal.

Art. 19. Secretariatul are următoarele atribuții:

g)    întocmește procesele-verbale ale sesiunilor plenului;

h)    ține evidența documentelor CCPT;

i)    convoacă sesiunile de lucru conform art. 12.

Capitolul IV - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 20. Secretariatul CCPT verifică dacă structurile aplicante respectă condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 pentru a intra în componența CCPT, pe baza documentelor justificative înaintate.

Art. 21. Prevederile prezentului ROF au la bază Legea tinerilor 350/2006 și se completază cu alte documente legislative în vigoare.

Anexa la ROF


FORMULAR DE ADEZIUNE LA

CONSILIUL CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET - SECTOR 5

CĂTRE:    PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații Cu Minoritățile

Subsemnatul/a_, în calitate de președinte/

reprezentant al __, cu sediul în

_, strada_, nr._, Bl._, Ap.

_, înregistrată la

domiciliat/ă în_strada_, nr._, Bl.

_, Ap. _, legitimat cu CI seria _, nr. _, eliberat de

_, la data de_,

solicit înscrierea în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret - Sector 5.

Declar pe proprie răspundere că datele din adeziune sunt corecte și sunt de acord cu folosirea acestora exclusiv pentru uzul intern al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret -Sector 5.

Data    Semnătura

Contrasemnează,


p. Secretar Sector 5, Director Executiv Flori'n'a/ Dragnea