Hotărârea nr. 72/2016

Hotărârea nr. 72/30.09.2016 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale Principesa Margareta, Str. Pandele Roșca, nr. 2-4, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale Principesa Margareta, Str. Pândele Roșea, nr. 2-4, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport

Având în vedere raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile;

Ținând cont de prevederile Anexei 3 la O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3 și art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale Principesa Margareta, Str. Pândele Roșea, nr. 2-4, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin programul guvernamental de construire săli de sport.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea lucrărilor de sistematizare pe verticală a amplasamentului, a racordurilor la utilități (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat), precum și întreținerea și exploatarea obiectivului de investiție.

Art. 3 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze Protocolul de predare primire a amplasamentului menționat la art. 1, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Transmiterea în folosință gratuită a terenului menționat la art. 1, din administrarea Consiliului Local Sector 5 către CNI S.A., se realizează pe o perioadă de maxim 5 ani.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

BENEFICIAR    Ministerul Dezvoltării Regionale

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5    și Administrației Publice

Nr............/..............

prz'w

Compania Națională de Investiții - CN1 S.A. Nr............/.............. Nr............/..............


PROTOCOL

ÎNCHEIAT ASTĂZI


1.    Beneficiarul, Consiliul Local Sector 5, cu sediul în Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, reprezentat prin Primar Daniel Florea, în calitate de predător,

Și

2.    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." -S.A., cu sediul în municipiul București, Piața Națiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, în calitate de primitor,

în baza HCLS 5 nr......../................, am procedat la predarea-primirea unui nr. de ...........

amplasamente, în suprafață totală de.........mp, identificate potrivit Cărții funciare nr...................,

nr. topo............, în scopul................................................................................., după cum urmează:


Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafața

Categoria de investiții

1

Școala gimnazială Principesa Margareta

900 mp

Sală de sport

în două exemplare de valoare juridică egală, câte un


Prezentul Protocol a fost încheiat exemplar pentru fiecare parte.


Ant predat,

Beneficiar

Consiliul Local Sector 5 Primar,

DANIEL FLOREA


Am primit,

Compania Naționalăi de lnvesti(ii „CNI” S.A.


Director General MANUELA /RINA PĂTRĂȘCOIU


Direcția Juridică Florina Dragnea


Director Programe Investiții


Direcția Economică Isabela DisăgUă


Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile Elena Roxana Nede/cuContrasemnează, p. Secretar Sector 5, Director Exacutiv Flor/tWJMgnea