Hotărârea nr. 71/2016

Hotărârea nr. 71/30.09.2016 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport

Având în vedere raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile;

Ținând cont de prevederile Anexei 3 la O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.l." - S.A, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3 și art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin programul guvernamental de construire săli de sport.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea lucrărilor de sistematizare pe verticală a amplasamentului, a racordurilor la utilități (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat), precum și întreținerea și exploatarea obiectivului de investiție.

Art. 3 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze Protocolul de predare primire a amplasamentului menționat la art. I, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Transmiterea în folosință gratuită a terenului menționat Ia art. 1, din administrarea Consiliului Local Sector 5 către CNI S.A., se realizează pe o perioadă de maxim 5 ani.

Art. 5 -Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
BENEFICIAR    Ministerul Dezvoltării Regionale

CONSILIUL LOCA L SECTOR 5    și Administrației Publice

Nr............/..............

prin

Compania Nalională de Investiții - CNJ S.A. Nr............/.............. Nr............/..............

PROTOCOL

ÎNCHEIAT ASTĂZI

1.    Beneficiarul, Consiliul Local Sector 5, cu sediul în Str. Constantin Miile, nr. 10, sector 1, reprezentat prin Primar Daniel Florea, în calitate de predător,

Și

2.    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." -S.A., cu sediul în municipiul București, Piața Națiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, în calitate de primitor,

în baza HCLS 5 nr......../................, am procedat la predarea-primirea unui nr. de ...........

amplasamente, în suprafață totală de.........mp, identificate potrivit Cărții funciare nr...................,

nr. topo............, în scopul................................................................................., după cum urmează:

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafața

Categoria de investiții

1

Școala gimnazială nr. 135

900 mp

Sală de sport

Prezentul Protocol a fost încheiat în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat,

Beneficiar

Consiliul Loca! Sector 5 Primar,

DANIEL FLOREA


Am primit,

Compania Națională de Investiții „CNI” S.A.

Director General MANUELA IRINA PĂTRĂȘCOIU

Director Programe Investiții


Direcția Juridică Florina Dragnea

Direcția Economică Isabela DisăgUă

Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile Elena Roxana Nedelcu