Hotărârea nr. 69/2016

Hotărârea nr. 69/30.09.2016 privind majorarea salariilor polițiștilor locali cu până la trei clase de salarizare succesive în conformitate cu prevederile Legii 284 din 28 decembrie 2010.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind majorarea salariilor polițiștilor locali cu pana la trei clase de salarizare succesive in conformitate cu prevederile Legii 284 din 28 decembrie 2010

Având in vedere Raportul de specialitate al Directorului General al Politiei Locale Sector 5 Nr. 20557/2016;

Ținând cont de:

-Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 64/24.12.2010 prin care s-a infiintat Politia Locala Sector 5 București, instituție publica cu personalitate juridica.

-Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale.

-Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

-    Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

-    Legii nr. 53/2003 (r)- Codul muncii ;

-    Legii nr. 188/1999(r2)-Statutul funcționarilor publici, completată și modificată;

-In conformitate cu prevederile art.45, alin.(l) si art.81, alin.(2) lit.„j” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă recalcularea salariilor tuturor polițiștilor locali, conform pct. 3 din NOTE de la lit. ”d” al pct. A din cap. 1 al Anexei I coroborat cu art. 47 din Legea nr. 284/2010, in sensul majorării salariului de baza cu pana la 3 clase de salarizare succesive ce vor fi acordate incepand cu 01.10.2016.

Art. 2 - Politia Locala Sector 5, prin compartimentele de specialitate si Serviciul Relații cu Consiliul Local, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SECTOR 5 DIRECTOR EXECUTIV,

Nr. 65 /30.09.2016