Hotărârea nr. 68/2016

Hotărârea nr. 68 / 30.09.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.

IVIUIXIViriUL, BUCUKESII CONSILIUL LOCAL SECTOR5

HOTĂRÂRE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016

Având in vedere Adresa nr.12372/20.01.2016 a Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 inregistrata la Primăria Sector 5 cu nr. 2181/22.01.2016 referitoare la previziunile privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectoruli 5 si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economica ,

Având in vedere Legea privind bugetul de stat pe anul 2016, Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale completata si modificata prin OUG nr.63/2010

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016, conform anexelor nr 1-80 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2 Prevederile art. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 57/05.09.2016 raman neschimbate.

ART 3 Prevederile art. 3 ale neschimbate.


Hotărârii Consiliului Local Sector 5


nr. 06/25.03.2016 raman


ART4. Prevederile art. 4 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 57/05.09.2016 raman neschimbate.

ART5 Prevederile art. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 06/25.03.2016 raman neschimbate.

ART. 6 Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local si Direcția Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.