Hotărârea nr. 67/2016

Hotărârea nr. 67 / 05.09.2016 privind aprobarea demarării proiectului ”ECO charge CITY friendly” prin ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării proiectului " ECO charge CITYfriendly" prin "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in"

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

în conformitate cu prevederile:

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (I) și art. 81 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă participarea Sectorului 5 al Municipiului București la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Art. 2 - (1) Se aprobă demararea înființării a 4 (patru) stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

(2) Valoarea totală a proiectului este de 150.000 lei, din care valoarea finanțării

nerambursabile este de 45.000 lei, respectiv 11.250 lei/stație. iar 105.000 lei se asigură din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Sectorului 5, pe anul 2016.

Art. 3 - Primarul, Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,SECTOR 5, CRISTINA CORNELIA/fEU/RPEAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, AGHEORGHIESEI EMILMUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53


Mașinile electrice vor fi pe departe autoturismele viitorului. Cu scopul de a reduce la minimum dependența de petrol și de atenua impactul transporturilor asupra mediului, ne propunem să creem infrastructura necesară funcționării acestor autovehicule pur electrice.

Avantajele vehiculelor electrice constau în poluare zero pe țeava de eșapament, prezintă risc mult mai redus de incendiu/explozie în caz de accident, datorită lipsei de combustibili, costurile de întreținere și alimentare sunt mai mici decât în cazul combustibililor clasici, zgomotul produs în mers este mult mai redus decât în cazul mașinilor clasice, iar timpul de încărcare al bateriilor este mai mic dacă operațiunea se face într-o stație specială.

Astfel, Primăria Sectorului 5 dorește să înființeze 4 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pentru uz public amplasate pe raza Sectorului 5, prin "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in" din Fondul de Mediu.

O stație va permite încărcarea simultană a două automobile electrice, cu o putere maximă de până la 2x22 kW în curent alternativ (AC) și va putea fi echipată cu diverse tipuri de borne de alimentare, având încorporat contorul inteligent pentru măsurarea energiei electrice.

Valoarea totală a investiției este de 150.000 lei, din care se rambursează suma de 11.250lei/stație, respectiv suma de 45.000 lei din Fondul de Mediu, prin programul mai sus menționat. Costurile de implementare vor fi suportate din bugetul local.

Având în vedere cele menționate anterior supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului " ECO charge CITY friendly".


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare : "în exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate."

Având în vedere art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionalâ în administrația publică, precizăm că proiectul propus spre aprobare trebuie dezbătut și aprobat în regim de urgență datorită închiderii apelului de depunere a proiectului mai sus menționat, precum și timpul limitat pentru pregătirea documentației și a cererii de finanțare.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Direcția Economică vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.