Hotărârea nr. 65/2016

Hotărârea nr. 65 / 05.09.2016 privind derularea activităților ce implică investiții de reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

HOTĂRÂRE

privind derularea activităților ee implică investiții de reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5

Având în vedere

•    Raportul comun de specialitate al Direcției Strategii și Programe și Dezvoltare Durabilă și al Direcției Invatamant, Cultură, Culte, Sport Și Relații Cu Minoritățile

•    Legea nr. I /2011 a educației naționale

•    Art. 5 și art. 6 din Ordonanța de urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală

•    Ghidul de implementare a Programului Național de Dezvoltare Locală

•    Ghidul general și Ghidurile Specifice POR 2014-2020

în temeiul art. 45, alin (1) și art. 81 din Legea nr. 215 a administrației publice local, CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă derularea activităților ce implică investiții de reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București și aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 de către Primăria Sectorului 5 prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă și Direcția Invatamant, Cultură, Culte, Sport Și Relații Cu Minoritățile.

Art. 2. Se aprobă preluarea de către Primăria Sectorului 5 prin direcțiile de specialitate a activității de organizare a procedurilor de achiziție publică și urmărirea derulării contractelor de lucrări menționate la art.l pentru unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.3. Unitățile de învățământ preuniversitar vor punde la dispoziție logistica necesară îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afișării ei la Sediul Primăriei Sectorului 5 din Str. Constantin Miile nr. 10.

NR.    ^9-2016
MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98


Raport de specialitate

privind derularea activităților ce implică investiții de reparații, moderniza' construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe

Pe raza Sectorului 5 al Municipiului București își desfășoară activitatea 20 de grădinițe, 25 de școli gimnaziale și 9 licee, din care marea majoritate necesită intervenții pentru consolidări, reabilitări termice, amenajări și modernizări,construcție săli de sport și săli de clasă renovate și dotate.

Având în vedere nenumăratele deficiențe în infrastructura educațională și luând în considerare normele europene, precum și dorința actualei administrații de a dezvolta calitatea educației preuniversitare, Primăria Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, dorește să acceseze fonduri nerambursabile , guvernamentale și europene, inclusiv prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru lucrări de reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5.

Ținând cont atât de prevederile Ghidului de implementare a Programului Național de Dezvoltare Locală , conform căruia „Obiectivele de investiții din cadrul programului se realizează pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare" cât și de Ghidurile generale și specifice ale Programului Operațional Regional 2014-2020, dar și pentru a simplifica procedura de inițiere și derulare a lucrărilor de investiții , am elaborat prezentul Proiect de Hotărâre a Consiliului Local Sector 5 privind derularea activităților ce implică investiții de reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București de către Primăria Sectorului 5 prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.RAME


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ CULTE, SPORT Șl RELAȚII CU MINORITĂȚILE DIRECȚIA EXECUTIV/]


ROXANA NEDELCU