Hotărârea nr. 64/2016

Hotărârea nr. 64 / 05.09.2016 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe.

PRIMĂRIA SECTORULUI 5


Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

HOTĂRÂRE

privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de

locuințe.

Consiliul Local al sectorului 5,

Având în vedere:

>    Raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă și al Direcției Economice;

>    Programul Național de Reabilitare Termică;

>    Programul Operațional Regional 2014-2020;

>    Programul Național de Dezvoltare Locală;

>    Prevederile art.14, din O.U.G. nr. 18 /2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările si completările ulterioare;

>    Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice cu modificările ulterioare;

>    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

>    Ordonanța Guvernului nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari, printr-o plată lunară, numită taxă de reabilitare termică efectuată de asociațiile de proprietari ai blocurilor de locuințe incluse în programele de creștere a eficienței energetice, pe durata de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunara [lei] = V totala [lei] x 1,66 % , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunara = taxă de reabilitare termică

V totala = suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66 % = reprezintă cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).


PRIMĂRIA SECTORULUI 5


Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

Art.2. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Pentru nerespectarea termenului de plată a taxei de reabilitare termică stabilită pentru fiecare asociație de proprietari sunt aplicate penalizări în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Taxa pentru reabilitare termică se urmărește și se execută în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Primarul, Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afișării la sediul Primăriei Sectorului 5 din str. Constantin Miile nr. 10, sector 1.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECȚOR 5, CRISTINA CORNELIA ReI/RDEAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98


Anexa Ia Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5

Regulamentul privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari

APLICARE

Prezentul regulament se aplică asociațiilor de proprietari ale blocurilor de locuințe incluse în programele de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe;

METODOLOGIE

Art.l. Sectorul 5 al Municipiului București va asigura cota de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari necesară implementării proiectelor pentru eficientizarea energetică.

Art.2. Cota de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari ce a fost asigurată de către Sectorul 5 al Municipiului București se va recupera pe o perioada de 10 ani, din care primii 5 ani de grație după formula matematică:

T lunara [lei) = V totala [lei] x 1,66 % , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunara = taxa de reabilitare termică

V totala = suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66 % = reprezintă cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

Art.3. Recuperarea sumelor de la asociațiile de proprietari se va face în baza unui grafic stabilit de comun acord între autoritatea publică locală și asociația de proprietari conform formulei menționată mai sus și asumat de părți prin semnarea acestuia.

Art.4. Asociația de proprietari se obligă si garantează colectarea și virarea sumelor ce urmează a fi achitatate de către aceasta ca taxă de reabilitare termică.

Art.5. Sumele datorate ca taxă de reabilitare termică, vor fi achitate cel târziu până Ia data de 30 ale lunii, pentru luna în curs, în contul ce îi va fi indicat de către Sectorului 5 al Municipiului București.

Art.6. Pentru nerespectarea termenului de plată a taxei de reabilitare termică stabilită pentru fiecare asociație de proprietari sunt aplicate penalizări în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Taxa pentru reabilitare termică se urmărește și se execută în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8. Asociația de proprietari poate achita în avans taxa de reabilitare termică, printr-o solicitare scrisă formulate cu 30 de zile înainte de efectuarea plății.

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98


RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asocia aferentă fiecărui bloc de locuințe inclus în programele de creștere a efi

blocurilor de locuințe.


Prin programele de creștere a eficienței energetice cu ar fi, Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) care este cel mai important instrument de finanațare de la bugetul de stat, prin Programul Operațional Regional (POR) sau prin Programul Național de Reabilitare Termică, parte dintre blocurile de locuințe ale Sectorului 5 vor beneficia de reabilitare termică.

Contribuția proprie a solicitantului, incluzând și contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv TVA va fi inițial acoperită de unitatea administrativ teritoriala și ulterior recuperată prin mecanisme stabilite în contractul dintre unitatea administrativ teritoriala și asociație.

Modalitățile privind recuperarea sumelor plătite de către autoritățile publice locale aferente contribuției asociației de proprietari se vor stabili de comun acord între autoritatea publică locală și asociația de proprietari, inclusiv prin folosirea mecanismului prevăzut de OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile art.14 (4) din O.U.G. nr.18 /2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările si completările ulterioare stabilesc faptul ca „Sumele avansate de către autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari ... se recuperează prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale"; prin urmare, proiectul de hotărâre de consiliul local va avea anexat "Regulamentul privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari".

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, completată și modificată: "în exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate."

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

Având în vedere prevederile art.7 alin 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precizăm că proiectul propus spre aprobare trebuie dezbătut și aprobat în regim de urgență datorită necesității aprobării mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă și Direcția Economică vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Director executiv, Izabela Nicoleta Disăgilă Direcția Economică