Hotărârea nr. 63/2016

Hotărârea nr. 63 / 05.09.2016 privind aprobarea derulării, în parteneriat, a proiectului ” Mai bine pentru toți- împreună pentru noi!” și a cheltuielilor de implementare, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU).

HOTĂRÂRE


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 privind aprobarea derulării, în parteneriat, a proiectului ”Mai bine pentru toți -împreună pentru noi!” și a cheltuielilor de implementare, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU)

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

în conformitate cu prevederile:

-    Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020;

-    Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorităților rome, cu Anexele aferente;

-    OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 - Aprobarea derulării proiectului ”Mai bine pentru toți - împreună pentru noi!”, în colaborare cu Asociația Clusterelor de Economie Socială - Food Bank, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Școala Gimnazială Nr. 125 și a cheltuielilor legate de implementare, în vederea depunerii în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Art. 2 - Primarul, Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 5, Direcția Investiții și Achiziții Publice, Direcția Economică și Direcția de învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minorități, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘED,


’Ă[IESEI EMI


NIPMUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea derulării, în parteneriat, a proiectului "Mai bine pentru toți - împreună jientfu ^' noi!" și a cheltuielilor de implementare, în cadrul Programului Operațional Capital

Conform datelor furnizate în cadrul Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2014-2020), în prezent, unul din cinci români se confruntă cu sărăcia determinată de venitul insuficient, și o mare parte din sărăcia bazată pe venit este persistentă, trei sferturi dintre persoanele sărace aflându-se în această situație de cel puțin trei ani. O treime din populație este afectată de depravare materială severă, în sensul că nu-și poate permite să achiziționeze articole considerate dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trai decent.

încă mai există în România copii care nu au mers niciodată la școală, iar procentul tinerilor fără o educație adecvată este ridicat. Multe persoane sunt în continuare inactive sau neangajate formal, cu șanse mici de a căpăta acces corespunzător la piața muncii. Există inegalități în ceea ce privește acoperirea cu servicii medicale de bază. La nivel național, există un număr semnificativ de comunități dezavantajate în care toate aceste probleme se cumulează, făcând aproape imposibilă întreruperea ciclului excluderii fără sprijin și intervenții din exterior. Una din aceste comunități este comunitatea marginalizată din zona LUPTĂTORII ANTIFASCIȘTI.

Excluziunea socio-economică este perpetuată atunci când rezultatele slabe la învățătură și starea proastă de sănătate limitează semnificativ oportunitățile de acces pe piața muncii pentru următoarea generație. Ruperea cercului vicios al sărăciei și excluziunii necesită intervenții orientate, concepute astfel încât să abordeze factorii de bază ai inegalității.

Este, astfel, esențială coordonarea serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare a forței de muncă și a serviciilor de sănătate, pentru a facilita ocuparea persoanelor care nu lucrează, dar care sunt apte de muncă. Această abordare a sărăciei și excluziunii sociale se bazează pe conceptul de furnizare de servicii integrate și pe asigurarea armonizării și coerenței dintre diferitele programe și intervenții, atât la nivel de individ, cât și la nivelul comunității.

Este nevoie de o abordare integrată în vederea îmbunătățirii nivelului de educație, a capacității de inserție profesională și a accesului la piața muncii, precum și a accesului la infrastructură de bază de calitate, după cum și la creșterea accesului la servicii medicale de calitate a grupurilor vulnerabile, inclusiv roma.

Romii prezintă un risc mult mai mare de sărăcie, indiferent de vârstă, educație sau mediul de reședință/domiciliu. Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020 evidențiază că: "Analiza datelor din Ancheta Bugetelor de Familie a indicat faptul că romii sunt expuși unui risc de sărăcie de zece ori mai mare decât celelalte etnii (33% dintre ei trăiau în sărăcie absolută


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53

pe baza pragului național al sărăciei din 2013, în timp ce doar 3,4% din populația care nu este de etnie romă au avut niveluri de consum sub pragul sărăciei). îngrijorător este faptul că riscul de sărăcie este extrem de mare pentru copiii romi - rata de sărăcie în cazul lor este de 37,7%, în timp ce rata națională a sărăciei este de doar 4,3%."

Conform studiului „Elaborarea strategiilor de integrare a comunităților urbane marginalizate

-Atlasul zonelor urbane marginalizate din România"1, există trei criterii principale pentru definirea și analiza diferitelor tipuri de zone/ comunități marginalizate și anume: capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile de locuire.

Pentru a contribui la rezolvarea problemelor complexe descrise mai sus, proiectul "Mai bine pentru toți - împreună pentru noi!" poate obține finanțare în cadrul Axei prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Programul Operațional Capital Uman POCU 2014-2020

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări" (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a)

Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a)

Obiectiv specific

în cadrul apelului de proiecte deschis este vizat un singur obiectiv specific, respectiv Obiectivul specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate care are ca rezultat așteptat un număr redus de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome

Proiectul va fi implementat de Asociația Clusterelor de Economie Socială - Food Bank, în colaborare Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Școala Gimnazială Nr. 125.

Astfel se depune spre aprobare prezentul Raport, privind implementarea proiectului finanțat din FSE prin POCU, care urmărește reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, pentru un număr de 620 persoane, locuitori ai Sectorului 5.

Scopul proiectului (obiectivul general) este reducerea numărului de persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona LUPTĂTORII ANTIFASCIȘTI.

Activitățile orientative ale proiectului sunt:

1. activități/ sub-activități în domeniul educației (de exemplu educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar, învățământ primar, secundar a doua șansă și reducerea părăsirii timpurii a școlii);


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53

2.    activități/ sub-activități în domeniul ocupării forței de muncă (de exemplu consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informai, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, participarea la programe de ucenicie și stagii, susținerea antreprenorialului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu etc.);

3.    activități/ sub-activități în domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale);

4.    activități/ sub-activități în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit (inclusiv reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea asigurării de utilități;

5.    activități/ sub-activități în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări acte;

6.    activități/ sub-activități în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului;

Primăria Sectorului 5 se va implica în derularea proiectului și va asigura cheltuielile de implementare pentru următoarele activități: oferirea de pachete cu alimente specifice, de pachete cu materiale igienico-sanitare și de mese calde pentru copiii ante-preșcolari, preșcolari și școlari implicați în derularea activităților proiectului, cât și pentru părinții acestora; totodată Primăria va participa prin furnizarea de date relevante, în vederea elaborării metodologiei de furnizare a serviciului de informare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii; va organiza mese rotunde cu privire la corelarea forței de muncă existente cu piața muncii în domeniu; va pune la dispoziția proiectului un spațiu în care se vor desfășura activitățile Centrului Multifuncțional de Asistență Intercomunitară, ce va fi creat prin proiect și nu în ultimul rând va furniza servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit pentru peroanele din grupul țintă care sunt identificate cu acestă nevoie, precum și va furniza servicii de asistență juridică pentru reglementarea situației privind actele de identificare, de proprietate, de utilități și altele.

Având în vedere cele menționate anterior supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Mai bine pentru toți - împreună pentru noi!" și a cheltuielilor de implementare.

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare : "în exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate."

Având în vedere art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precizăm că proiectul propus spre aprobare trebuie dezbătut și aprobat în regim de urgență datorită închiderii apelului de depunere a proiectului mai sus menționat, respectiv 15 septembrie 2016, precum și timpul limitat pentru pregătirea documentației și a cererii de finanțare.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 5, Direcția Investiții și Achiziții Publice, Direcția Economică și Direcția de învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minorități, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. ,