Hotărârea nr. 61/2016

Hotărârea nr. 61 / 05.09.2016 privind aprobarea demarării proiectului ”Eficiență energetică – clădiri de infrastructură publică din Sectorul 5” (EECIPS- 5).

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării proiectului

"Eficiență energetică - clădiri de infrastructură publică din Sectorul 5” (EECIPS -5)

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

în conformitate cu prevederile:

Programul Operațional Regional 2014 - 2020;

Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice pentru prioritatea de investiții 3.1 "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B - "Clădiri publice”

Ghidul solicitantului - Condiții Generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Hotărârea de Guvern nr. 163/2004 privin aprobarea Strategiei Naționale în domeniul eficienței energetice;

Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică la clădiri, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobarea demarării proiectului "Eficiență energetică - clădiri de infrastructură publică din Sectorul 5” (EECIPS -5), în vederea depunerii în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Art. 2 - Primarul, Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții Publice, Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR 5,

CRISTINA CORNELIA FEW^EANMUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea demarării proiectului

"Eficiență energetică - clădiri de infrastructură publică din Sectorul 5" (EECIPS-5)

Eficientizarea energetică a clădirilor reprezintă o prioritate de prim rang pentru sectorul nostru, având în vedere slaba calitate a majorității construcțiilor existente, fie vechi, fie ieftine. Pe de altă parte, costurile legate de reabilitarea termică a unei clădiri sunt mai mici decât costurile legate de instalarea unei capacități suplimentare de energie termică pentru încălzire.

Prin urmare, suntem în stadiul de consultare publică a Planului Local de Eficientizare Energetică a Sectorului 5 și de identificare a clădirilor publice din Sectorul 5 asupra cărora vom interveni prin lucrări de reabilitare termică.

Spre ducerea la îndeplinire a acestui obiectiv, luăm în considerare câteva documente strategice relevante, cum ar fi:

Strategia Națională privind Eficienta Energetică, care are ca scop principal identificarea posibilităților și mijloacelor de creștere a eficienței energetice pe întreg lanțul energetic. A fost aprobata prin HG nr.163/2004;

Planul Național de acțiune în domeniul eficienței energetice (PNAEE), aprobat prin H.G. 122/2015 cuprinde politici și măsuri de implementare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (măsuri orizontale, măsuri de eficiență energetică în clădiri rezidențiale și comerciale, în clădirile organismelor publice, în industrie, în transport, în serviciile de încălzire și răcire precum și în transformarea, transportul, distribuția energiei și răspunsul cererii de energie);

Strategia națională a României privind schimbările climatice 2013-2020 aprobata prin HG Hotărâre nr. 529 din 24/07/2013 care analizează și propune reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera și creșterea capacității naturale de absorbție a CO2 din atmosfera și adaptarea la schimbările climatice și altele.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53

România fiind stat membru al Uniunii Europene poate beneficia de finanțări nerambursabile din Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regională (FEDR), inclusiv pentru eficientizarea termică a clădirilor publice.

Astfel, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea B - "Clădiri publice" s-a alocat pentru Regiunea București-llfov valoarea totală de 35,74 milioane Euro.

Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv:

•    îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

•    reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

•    utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;

•    implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice);

•    înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

•    orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.).

Având în vedere cele menționate anterior supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării proiectului "Eficiență energetică - clădiri de infrastructură publică din Sectorul 5" (EECIPS -5).


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare : "în exercitarea atribuțiilor ce Ti revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate."

Având în vedere art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precizăm că proiectul propus spre aprobare trebuie dezbătut și aprobat în regim de urgență datorită perioadei scurte de deschidere a apelului de depunere a proiectului mai sus menționat, precum și timpul limitat pentru pregătirea documentației și a cererii de finanțare.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții Publice, precum și Direcția Economică vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.    I