Hotărârea nr. 60/2016

Hotărârea nr. 60 / 05.09.2016 privind aprobarea programului Pro-CEECS – Programul Local de Creștere a Eficienței Energetice a Condominiilor din Sectorul 5.

Strada Constantin Miile, nr. 10

Tel.: 021.314.43.18

Tel./Fax: 031.403.06.98

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului ProCEECS - Programul Local de Creștere a Eficienței

Energetice a Condominiilor din Sectorul 5

Având în vedere

•    Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

•    Prevederile legale ale Programului Național de Reabilitare Termică

•    OUG nr. 18/2009 cu modificările și completările ulterioare

•    Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009, aprobate prin OMDRL nr. 16/2009, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 36, alin.(2) și alin. (6), art. 45, alin (1), art. 81 alin. 2 din Legea nr. 215 a administrației publice locale,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă programul ProCEECS - Programul Local de Creștere a Eficienței Energetice a Condominiilor din Sectorul 5.

Art. 2. Se desemnează Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă pentru demararea demersurilor necesare implementării proiectului și realizării investiției.

Art.3. Investiția menționata la art.l se va finanța din fonduri de la bugetul local, fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, fonduri europene și alte fonduri legal constituite.

Art.4. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afișării ei la Sediul Primăriei Sectorului 5 din Str. Constantin Miile nr. 10.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR SECTOR 5

CRISTINA CORNELIA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGHEORGHMESEI F*4"

NR. iSO/ OS .09.2016DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Raport de specialitate

privind aprobarea programului ProCEECS - Programul Local de Energetice a Condominiilor din Sectorul 5

în cadrul sectorului 5 există un număr semnificativ de blocuri de locuințe, din care majoritatea necesită lucrări de intervenție pentru eficientizarea energetică.

Eficiența energetică este un termen foarte vast, care se referă la mai multe modalități prin care se poate obține același beneficiu (încălzire, mișcare, lumină etc.) folosind mai putină energie, astfel scăzând și costurile de întreținere a locuințelor.

Eficientizarea energetică, pe lângă rolul de îmbunătățire a alimentării cu energie și

economisirea resurselor bănești pentru întreținerea locuințelor, răspunde și cerințelor de mediu (în special în problema schimbărilor climatice și a încălzirii planetei).

Conform prevederilor legale a OUG nr. 18/2009 ce reglementează Programul Național de Reabilitare Termică, lucrările de eficientizarea energetică cuprind mai multe etape:

lucrări de reabilitare termică a anvelopei: izolarea termică a pereților exteriori ai blocului, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților, izolarea termică a planșeului peste subsol;

lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire: repararea/refacerea instalației de distribuție între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare, repararea/ înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară;

- reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, include montarea de

robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă și al creșterii eficienței energetice;

lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură și/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziționarea acestora.

Principalele obiective ale eficientizării energetice sunt: îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic;

Reducerea pierderilor de căldura și a consumurilor energetice;

Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apa caldă de consum;

Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie;

Păstrarea valorii arhitecturale, ambientale și de integrare cromatică în mediul urban.

O astfel de intervenție este necesară pentru:

Reducerea consumului de energie pentru incălzirea blocurilor. O data cu reducerea consumului, scad și costurile de întreținere;

Reducerea emisiilor de gaze, astfel se contribuie si la îmbunătățirea calității mediului pentru locuitorii sectorului 5

Creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

Având în vedere nenumăratele deficiențe în infrastructura locuințelor și luând în considerare normele europene, precum și dorința actualei administrații de a crește calitatea vieții locuitorilor, Primăria Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, dorește să acceseze fonduri nerambursabile, guvernamentale și europene, inclusiv prin Programul Național de Reabilitare Termică, Programul Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A pentru realizarea de lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile.

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

Ținând cont atât de prevederile Programului Național de Reabilitare Termică și de necesitatea acestui tip de intervenție, am elaborat Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 la Programul Național de Reabilitare Termică prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă și a demarării proiectului.

DIRECȚIA S DE DEZV DIR


RATEGII ȘI PROGRAME OLTARîE DURABILĂ CTOR EXECI A MARIA VAS