Hotărârea nr. 58/2016

Hotărârea nr. 58 / 05.09.2016 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

HOTARARE

Privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în

Sectorul 5 al Municipiului bucurești

Având în vedere

Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

în conformitate cu

•    prevederile HCGMB nr.180/ 25.08.2016 privind predarea către Consiliul Local a Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului bucurești

•    Legii Serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată

•    Legii Serviciilor comunitare de utilități publice nr 51/2006

în temeiul art. 36, alin.(2) și alin. (6), art. 45, alin (1), art. 81 alin. 2 lit. J din Legea nr. 215 a administrației publice locale,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă preluarea de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului bucurești, începând cu data de 15.10.2016.

Art.2. Finanțarea serviciului public de salubrizare se va face din bugetul local și din alte forme legal constituite.

Art.3. Se aprobă inițierea demersurilor necesare pentru aplicarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în sectorul 5 al municipiului București.

Art.4. Se aprobă inițierea unei proceduri în regim de urgență pentru asigurarea serviciului public de salubrizare , inclusiv activitatea de salubrizare stradală și activitatea de iarnă pe raza sectorului 5 până la finalizarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare și a tarifelor aferente, conform prevderilor legale.

Art.4. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CRISTINA CORI


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR SECTOR 5


RDEAN


NR.^<?/ 05. /W016


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂMUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5nevoia de a dezvolta cadrul necesar implementării acesteia, CGMB a adoptat Hotărârea nr. 180/25.08.2016 privind predarea către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în sectorul 5 al Municipiului București.

Conform Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată, Municipiul București exercită atribuțiile de coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare la nivel municipal, iar autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București sunt obligate să respecte strategia locală cu privire la dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de CGMB.

Prin excepție legală de la prevederile enunțate mai sus,conform Legii nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 pot fi preluate de către autoritatea deliberativă a municipiului București, parțial sau total, competențele autorităților deliberative ale sectoarelor municipiului București cu privire la înființarea, organizarea, atribuirea și derularea activităților serviciului de salubrizare, la solicitarea motivată a acestora”.

Conform prevederilor Legii nr. 101/2006, gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează prin gestiune directă sau gestiune delegată.

Luând in considerare ca Primăria Sectorului 5 prin toate structurile sale, nu poate asigura din punct de vedere al resurselor materiale gestionarea directa a serviciilor de salubritate si ținând cont de timpul necesar pentru constituirea unei baze operaționale proprii corespunzătoare, de constrângerile legate de birocrație în urgentarea asigurării resurselor umane necesare s-a luat in considerare gestionarea serviciilor de utilitati publice prin gestiune delegata pentru asigurarea serviciului public de salubrizare.

Având în vedere data la care acest serviciu incepe sa fie asigurat de către Primăria sectorului 5 in conformitate cu HCGMB nr.180 /25.08.2016 , si anume 15 oct 2016 si analizand cadrul legislativ, se constata ca termenul estimat pentru finalizarea procedurii de delegare a gestiunii, inclusiv consultarea publica a proiectului de delegare, avizele ANAP, depășește cu mult aceasta data.

Luând in calcul data la care a fost adoptata HCGMB nr.180 /25.08. 2016, data de la care se aplica prevederile ei si durata necesară pentru desfășurarea procedurii de delegare a gestiunii menționat anterior , consideram necesară aprobarea atribuirii în regim de urgență a prestării serviciilor de salubritate până la finalizarea procedurii de delegare a gestiunii, în confomitate cu Legea 98/2016.

Astfel, propunem aprobarea preluării atribuțiilor privind activitățile de salubritate, așa cum reies din HCGMB nr. 180/25.08. 2016, prin delegarea gestiunii si totodată aprobarea atribuirii în regim de urgență a prestării serviciilor de salubritate până la finalizarea procedurii de delegare a gestiunii, în confomitate cu Legea 98/2016.

eniului Public


Serviciul Inspecție Gospodărie

Comunală și Verificări Lucrări Daniela^Peodorescu


Direcții    de Dezvoltare Durabilă

Vas'ile /\