Hotărârea nr. 57/2016

Hotărârea nr.57 / 05.09.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

iVIUlMCiriUL, iWCUKJLSU CONSILIUL LOCAL SECTOR5

HOTARARE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016

Având in vedere Adresa nr. 12372/20.01.2016 a Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 inregistrata la Primăria Sector 5 cu nr. 2181/22.01.2016 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectoruli 5 si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economica ,

Având in vedere Legea privind bugetul de stat pe anul 2016, Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale completata si modificata prin OUG nr.63/2010

In temeiul art. 45 , alin(2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016, conform anexelor nr 1-80 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2 .Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2016, conform anexelor nr. 81-82 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 3 . Prevederile art. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 06/25.03.20 16 raman neschimbate.

ART4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Administrația Piețelor Sector 5) pe anul 2016 , conform anexelor nr. 85-87 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART5 Prevederile art. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 06/25.03.201 6 raman neschimbate.

ART. 6 Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local si Direcția Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR f

CRISTINA CORNELmJeURDEAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

STR CONSTANTIN MILLE NR. 10 Tel.: 314.43.18 314.28.37 Fax: 311.04.65 314.49.90

Cod fiscal: 4433953


DIRECȚIA ECONOMICAPrivind

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Având in vedere Legii nr. 273/2006 finanțele publice locale, art. 3 , alin (1) si alin (2), art. 5, alin 1-5 , art 7, alin 1-2 , art.8, lit a, art. 9-13, art 19, alin (1) lit a si lit b si alin (2) , art 26 , alin 1-10 , art 27, art 32, art 33, art 36, art 41, art 42 , art 44, art 45, art 46, art 47, art 49, alin (1) —alin(7) , Legea bugetului de stat pe anul 2016 , Decizia nr. 863/13.01.2016 a D.G.F.P.M.B, Adresa nr. 5476/20.01.2016 a D.G.F.P.M.B., Adresa nr. 2181/22.01.2016 a Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2016, Decizia nr. 1268/22.02.2016 a D.G.F.P.M.B, Hotararea nr. 33/29.02.2016 a Consiliului General al Municipiului București , Decizia 1671/01.04.2016 a D.G.F.P.M.B, se supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 astfel:

Sursele de venituri estimate a se realiza se evidențiază astfel :

TOTAL VENITURI din care :

741.263,54 mii lei 112.615,00 mii lei 92.795,05 mii lei

700,00 mii lei 1.984,00 mii lei 102.426,00 mii lei 6.967,49 mii lei


Impozite si taxe pe proprietate

Venituri nefiscale

Venituri din propietate

Venituri din taxe administrative, eliberări permise Amenzi, penalitati si confiscări Alte venituri

Cote defalcate din impozitul pe venit =    143.156,00 mii

lei

Sume alocate de consiliul județean pentru =    56.594 ,00 mii

echilibrarea bugetelor locale    lei

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

80,00mii lei


Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pt. finanțarea chel descentralizate la niv comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata Pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume primite de bugetele locale pt. finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Sprijin financiar la constituirea familiei

Donații si sponsorizări

Subvenții pentru acordarea trusoului ptr nou

nascuti

Subvenții pentru acordarea ajut ptr incal locuinței cu lemne, cărbuni, corn petrolieri Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale in

cadrul programului FSE

Excedent

TOTAL VENITURI CONSILIUL LOCAI

CHELTUIELI TOTAL Consiliu Local


—    134.252 mii lei


=    44.394,00 mii

lei

=    45.000,00 mii

lei

=    0    mii    lei

=    0    mii    lei

=    0    mii    lei

-    50 mii

lei

=    50 mii lei

=    200 mii lei

= 217.725,55 mii lei

=    958.989,09 MII

LEI

958.989,09 mii Ici


DIN CARE:


CAP. 51.02.01 AUTORITATI

EXECUTIVE (PRIMĂRIE SECTOR 5 SI DITL SECTOR 5)

TOTAL


216.232,48


MII LEI


o Cheltuieli de personal • Bunuri si servicii


15.107,00 mii lei 125.003,85 mii lei


• Rambursări credite    =

PROIECTE DE FINANȚARE DIN FONDURI =

EXTERNBE NERAMBURSABILE

67.968,00 mii lei 226 mii lei


o Asistenta sociala o Active nefinanciare


0 mii lei 7.927,63 mii lei

(Anexe nr. 2-3 )


CAP. 55.02.30 DOBÂNZI


35.000,00 MII LEI


CAP. 54,02.10 SERVICII PUBLICE

COMUNITARE DE EVIDENTA A

PERSOANELOR SI CAP 54.02.50 ALTE

SRV PUBL GENERALE

TOTAL

o Cheltuieli de personal

o Bunuri si servicii

o Asistenta sociala


Active nefinanciare Transferuri


2.640.50    MII LEI

1.860.50    mii lei 780,00 mii lei

0 mii lei

0 mii lei


CAP. 60.02.02 APARARE NAȚIONALA

TOTAL

o    Cheltuieli de personal    =

o    Bunuri si servicii    =

Active nefinanciare    =

(Anexa 5 )


506,75 MII LEI

0 mii lei 319,75 mii lei 187,00 mii lei


CAP. 61.02 ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

TOTAL    =    31.180,65 MII LEI

o Cheltuieli de personal    =    17.539,00 mii lei

Bunuri si servicii    4.176,15 mii lei

Active nefinanciare

9.465,50 mii lei

Alte cheltuieli

(Anexa nr. 4)

0 mii lei

CAP. 65.02 INVATAMANT

TOTAL

286.779,60 MII LEI

o Cheltuieli de personal

•    Bunuri si servicii

•    Transferuri

•    Rest finanțări ani preced o Burse

o Active nefinanciare

Ajutoare sociale in natura

105.334,23 mii lei =    45.640,45 mii lei

mii lei 0 mii lei

=    1 1.516,06 mii lei

115.863,10 mii lei

=    6.592,62 mii lei

Programe de finanțare nerambursabila (Anexa nr 6-59    )

1.823,14 mii lei

CAP. 66.02 SERVICII MEDICALE IN UNITATI CU PATURI

TOTAL

=    6.562,00 mii lei

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

=    62,00 mii lei

=    6.500, 00 mii lei

CAP, 67.02.CULTURA, RECREERE SI

RELIGIE

TOTAL

211.748,70 mii Iei 1.267,90 mii Iei 46.634,00 mii Iei


o Cheltuieli de personal o Bunuri si servicii

Rest fin ani preced    0 mii lei

o Active nefinanciare    =    155.346,80 mii lei

o Alte cheltuieli    =    8.500 mii Iei

Anexa nr. 60-61

Pe titlul II Bunuri si servicii s-a prins acțiunea ZIUA RECOLTEI

CAP. 68.02 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

TOTAL

o Cheltuieli de personal o Bunuri si servicii o Ajutoare sociale

Active nefinanciare


=    132.413,78 mii lei

=    35.114,00 mii lei

=    9.597,96 mii lei

= 66.692,50 milei = 21.009,32 mii lei

(Anexa nr.62-64 )


Rest fin anii precedenti


CAP. 70.02 LOCUINTESI DEZ PUBLICA

LOCUINȚE , MEDIU SI APE

TOTAL

o Cheltuieli de personal o Bunuri si servicii o Active nefinanciare

o Asistenta sociala

Active financiare

Active nefinanciare

=    21.961,63 mii lei

2.766,00mii lei

775,00 mii lei =    0 mii lei

=    0 mii lei

0 mii lei

18.420,63 mii lei (Anexe nr. 65 -75,81-84


Rest fin anii precedent!


O mii lei


CAPITOL 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI


TOTAL

o Cheltuieli de personal o Bunuri si servicii o Active nefinanciare

Asistenta sociala


0 MII LEI

0 mii lei 0 mii lei 0 mii lei

0 mii lei


CAPITOL 84.02 TRANSPORTURI

TOTAL

o Cheltuieli de personal

o Bunuri si servicii Asistenta sociala

o Active nefinanciare


13.973,00 MII LEI

=    1.462,00 mii lei

=    2.133,20 mii lei

=    0 mii lei

=    10.377,80 mii lei


(Anexa nr. 76-78    )

Se aproba bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

VENITURI INVATAMANT

12.964,05 MII LEI

12.964,05 MII LEI

523,76 miilei 12.284,29 MIILEI


TOTAL CHELTUIELI INVATAMANT

Cheltuieli personal

Bunuri si servicii

Active nefinanciare Alte cheltuieli Dobânzi

Asistenta sociala


=    156 mii lei

mi lei

=    0 mii lei

=    0 mii lei

anexa nr. 88-95

Se aproba bugetul institutulor publice finanțate integral din venituri proprii

TOTAL VENITURI

4625,52 MII

LEI

TOTAL CHELTUTELI

LEI

4625,52 MII

Cheltuieli personal

lei

2.061,00 mii

Bunuri si servicii

=

1.847,52 mii lei

Asistenta sociala

=

0 mii lei

Active nefinanciare

=

717 mii lei

Rest finanțare anii precedenti

=

Anexe nr 85-87