Hotărârea nr. 55/2016

Hotărârea nr.55 / 25.08.2016 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 19 la Acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 19 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5

Având în vedere:

-    raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 19 la acordul de parteneriat nr. 32686/8.10.2001 încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sectorului 5;

-    acordul de parteneriat nr. 32.686/08.10.2001;

O)    - adresa nr. 1891/13.07.2016, emisă de S.C. Electromagnetica S.A. și

înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 27666/13.07.2016;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, tineret și sport și al Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 19 la acordul de parteneriat nr. »,    32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sectorului 5,

conform anexei la prezenta hotărâre.

ART. 2. Se mandatează Doamna Maria Berdilă - Director al Grădiniței Electromagnetica să semneze actul adițional menționat la art. 1.

ART. 3. Primarul, Serviciul Secretariat, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Direcția Economică și Grădinița Electromagnetica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXĂ LA HCLS5 NR. 55 l^5.cS 2016

ACT ADIȚIONAL NR. 19 La acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001

încheiat între:

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul principal în Calea Rahovei nr.

266-268, sector 5, București, România, cu codul unic de înregistrare 414118, nr. de ordine în Registrul Comerțului J 40/19/1991, având cont virament RO 12RNCB5075000275610001, deschis la BCR Sucursala Ghencea, reprezentată prin Director Comercial Balmus Dumitru, în calitate de proprietar

Și

O    GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA, cu sediul în Calea Rahovei nr. 266,

sector 5, București, cod fiscal 33324720, reprezentată prin Maria Berdilă - Director, Cristina Georgescu - Administrator Financiar și Gina Dogaru - Administrator Patrimoniu, în calitate de chiriaș.

I.    Prin prezentul Act Adițional, cu acordul părților, se modifică prevederile acordului de parteneriat nr. 32686/8.10.2001 după cum urmează:

Art. 2 , punctul 2.1 se modifică astfel:

2.1 Perioada închirierii se prelungește de la data de 01.09.2016 până la 31.08.2017, cu posibilitatea de prelungire prin acordul scris al părților.

II.    Celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat nr. 32686/08.10.2001 și ale actelor adiționale subsecvente, rămân în vigoare.

III.    Prezentul act adițional intră în vigoare începând cu data de 01.09.2016.

IV.    Prezentul act adițional a fost întocmit în trei exemplare, dintre care unul revine Primăriei Sectorului 5, unul S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., iar cel de al treilea, Grădiniței Electromagetica.