Hotărârea nr. 54/2016

Hotărârea nr.54 / 25.08.2016 privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română – Catedrala Mântuirii Neamului și Patriarhia Română – Mănăstirea Antim), în anul 2016.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului și Patriarhia Română -Mănăstirea Antim), în anul 2016

Având în vedere:

-    raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția învățământ,

Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile;

-    raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități

Economice, precum și al comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

-    adresa nr. 31.292/08.08.2016 emisă de Patriarhia Română - Mănăstirea Antim;

-    adresa nr. 26.328/04.07.2016 emisă de Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii

Neamului;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în anul 2016 pentru unități de cult din sectorul 5, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Sumele menționate în Anexă vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte, pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult.

Art.3 - Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al sectorului 5, precum și justificarea sprijinului financiar se va face potrivit H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASE SECRETAFyS CRISTINA CORNELIAFB

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

AGHEORGHIESEI EMIL


Acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului și Patriarhia Română -

Mănăstirea Antim), în anul 2016

Nr.

crt.

Unitatea de cult/Obiectul

Suma alocată -lei-

1.

Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii

Neamului

2.100.000

2.

Patriarhia Română - Mănăstirea Antim

1.700.000

TOTAL

3.800.000