Hotărârea nr. 53/2016

Hotărârea nr.53 / 25.08.2016 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor și Primăria Sectorului 5, având ca obiect organizarea „Întâlnirii tinerilor ortodocşi din toată lumea”, în perioada 1-4 septembrie 2016.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureștilor și Primăria Sectorului 5, având ca obiect organizarea “întâlnirii tinerilor ortodocși din toată lumea”, în perioada 1-4 septembrie 201S

Având în vedere:

-    raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile;

-    adresa nr. 32.499/17.08.2016 emisă de Arhiepiscopia Bucureștilor;

Luând în considerare:

-    raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice, precum și al comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

în baza art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. s, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă încheierea acordului de parteneriat dintre Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureștilor și Primăria Sectorului 5, având ca obiect organizarea “întâlnirii tinerilor ortodocși din toată lumea”, în perioada 1-4 septembrie 2016, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Finanțarea activităților din cadrul proiectului va fi asigurat din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5 - Cap. Cultură, Culte.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXĂ la HCLS 5 nr. 58    0$    2016

A CORD DE PAR TENERIA T

PRIVIND PARTENERIATUL ÎNTRE ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ A BUCUREȘTILOR

ȘI PRIMĂRIA SECTORULUI 5, ÎN VEDEREA REALIZĂRII EVENIMENTULUI “ÎNTÂLNIREATINERILOR ORTODOCȘI DIN TOATĂ LUMEA”,

ÎN PERIOADA 1-4 SEPTEMBRIE 2016

ART. 1. PĂRȚILE PREZENTULUI PARTENERIAT:

9

Arhiepiscopia Bucureștilor, cu sediul în București, Str. Miron Cristea nr. 9, Sector 4, CIF nr. 4746217, cont nr. RO 61 RNCB 0069 0076 5533 0165, deschis la Banca Comercială Română, sucursala Libertății, cod poștal 040162, telefon 021.335.68.15, fax 021.336.55.11, reprezentată prin Pr. lect. univ. dr. Aurel Mihai, Vicar eparhial, și Pr. George Lepădatu, consilier economic-financiar

ȘI

Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, Str. Constantin Miile nr. 10, Sector 1, CIF nr. 4433953, cont nr. RO 89 TREZ 24A 670330200109X, deschis la Trezoreria Sectorului 5, cod poștal 010142, telefon 021.314.70.53, fax 021.314.70.53, reprezentată prin Dl. Florea Daniel, în calitate de Primar și Dna. Nicoleta Isabela Disăgilă, în calitate de Director Economic

ART. 2. OBIECTUL PARTENERIATULUI:

Obiectul prezentului parteneriat îl constituie finanțarea și organizarea în parteneriat a unor acțiuni ale evenimentului din 1-4 septembrie, întâlnirea tinerilor ortodocși din toată lumea, vizând:

f.    Facilitarea vizitării Catedralei Mântuirii Neamului în perioada 2-3 septembrie 2016.

g.    Amplasarea de toalete ecologice și coșuri de gunoi, în curtea interioară a catedralei.

h.    Amenajarea curții interioare a catedralei, prin curățarea vegetației și terasare.

i.    Asigurarea ordinii publice prin intermediul Direcției de Poliție Locală sector 5.

j.    Asigurarea mesei de prânz din data de 4 septembrie 2016, în regim de catering, pentru 2.500 tineri (costuri estimative în valoare de 45.000 lei).

ART. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9    9

b. Obligațiile Arhiepiscopiei Bucureștilor:

-    să stabilească împreună cu reprezentanții Direcției de Poliție Locală Sector 5 modalitatea de vizitare a Catedralei Mântuirii Neamului (CMN), în siguranță, de către cei 2.500 de tineri, și să desemneze un reprezentant pentru această acțiune;

-    să pună la dispoziție curtea interioară a CMN reprezentaților Primăriei Sectorului 5, spre a fi curățată, amenajată și terasată;

-    să comunice numărul exact de meniuri, costul total al mesei de prânz și locația unde va fi servită, prezentând în acest sens documentele justificative pentru achiziție și distribuire;

-    să prezinte documentele justificative pentru sprijinul financiar solicitat, la momentul înaintării solicitării de plată, precum și pentru sprijinul financiar acordat, în termen de maximum 10 zile de la data efectuării plății de către Primăria Sectorului 5.

-    să promoveze în toate materialele de presă, materialele dedicate evenimentului și comunicările publice, implicarea Primăriei Sectorului 5, în calitate de partener al evenimentului.

b. Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

-    realizarea în condițiile legii a activităților prevăzute la art. 2.

-    eliberarea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare pentru realizarea activităților și a lucrărilor sus-menționate;

-    finanțarea activităților menționate la art. 2;

- urmărirea derulării acțiunilor din 3 și 4 septembrie 2016 de la Catedrala Mântuirii

Neamului.

ART. 4. RELAȚIILE CU TERTII:

?    5

Părțile prezentului parteneriat pot decide implicarea unor terți parteneri în vederea bunei desfășurări și/sau finanțări a întâlnirii tinerilor ortodocși din toată lumea.

ART. 5. DURATA PARTENERIATULUI:

Prezentul parteneriat se încheie pe o perioadă de 1 lună începând cu data semnării sale. Activitățile proiectului vor fi realizate în perioada 1-4 septembrie.

ART. 6. FORȚA MAJORĂ:

Nici una din părțile contractante nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege;

Partea ce invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

ART. 7. CLAUZE FINALE:

Modificarea prezentului protocol se poate face numai în scris, prin act adițional.

Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și transmisă Ia sediul partenerelor precizate în prezentul document.

încheiat azi,_în 4 exemplare câte două pentru fiecare parte semnatară.