Hotărârea nr. 52/2016

Hotărârea nr.52 / 25.08.2016 privind aprobarea procedurii pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădinițe, în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate.

Municipiul București Consiliul Local Sector 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădinițe, în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate

Având în vedere:

-    raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile;

-    raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice, al Comisiei Educație, Tineret și Sport, precum și al comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

Ținând cont de prevederile:

-    Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță;

-    HG nr. 15/2016 din 19 ianuarie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță;

în baza art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. n și j, din Legea nr. 215/2001, privind

Administrația Publică Locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă metodologia de acordare a tichetelor sociale pentru grădinițe, în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția Economică, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Direcția Generală de Asistență Socială Sector 5, precum și unitățile de învățământ preuniversitar din sectorul 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRA SECRETA CRISTINA CORNELIA/F

EAZA, TOR 5 r'oeanANEXĂ LA HCLS 5 NR. % A&fofeoi6

METODOLOGIE PRIVIND MODALITĂȚILE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR, DE SOLUȚIONARE A SITUAȚIILOR IDENTIFICATE ȘI A METODOLOGIEI DE ACORDARE A STIMULENTULUI PRIVIND PARTICIPAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR A COPIILOR PROVENIȚI DIN FAMILII DEFAVORIZATE DE PE RAZA SECTORULUI 5

Cuprins

Capitolul 1...............................................................................................................................................2

DISPOZIȚII GENERALE....................................................................................................................2

Capitolul II...............................................................................................................................................3

Condițiile de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță..................... 3

Capitolul III.............................................................................................................................................5

Modalitatea de identificare a beneficiarilor............................................................ 5

Capitolul IV..............................................................;.....................................’........................................6

Procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță............................................................6

Capitolul V..............................................................................................................................................8

Locul de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniță..................................................................8

Capitolul VI.............................................................................................................................................9

Modalitatea de soluționare a situațiilor identificate...........................................................................9

Capitolul VII..........................................................................................................................................10

Dispoziții finale....................................................................................................................................10

Capitolul 1

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 (1) Stimulentul educațional, sub forma de tichete sociale, se acordă în baza Legii nr. 248/2015, în cadrul unui program de interes național, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) și (5) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Scopul acordării stimulentului educațional îl constituie:

a)    stimularea participării, în învățământul preșcolar, a copiilor din familiile defavorizate;

b)    creșterea accesului la educație al acestora.

Art. 2 Finanțarea acordării stimulentului educațional se va face de la bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinație.

Art. 3 (1) Grupul țintă îl constituie copiii din familii defavorizate, în vederea creșterii accesului la educație al acestora, respectiv:

a)    copiii din familii defavorizate, cetățeni români, care au domiciliul sau reședința în România;

b)    copiii din familii defavorizate, cetățeni români, fără domiciliu sau reședință și/sau fără locuință, denumiți ca fiind persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

c)    copiii din familii defavorizate care nu au cetățenie română dacă se află în una din următoarele situații:

-    sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reședința în Romania;

-    sunt cetățeni sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă de protecție;

-    sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România.

(2)    Beneficiază de stimulent educațional copiii din familiile defavorizate formate din soț, soție și copii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună;

(3)    Beneficiază de stimulent și copiii din familiile defavorizate formate din persoană singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta;

(4)    Pentru acordarea stimulentului, se consideră familie și bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună;

(5) Sunt considerați ca făcând parte din familie și copiii naturali ai soților sau ai unuia dintre aceștia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptați, copiii încredințați în vederea adopției, copiii pentru care o persoană a fost desemnată pentru întreținerea copilului în temeiul art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cei aflați în plasament sau în plasament în regim de urgență la o persoană sau familie pentru care s-a instituit tutela, în condițiile legii, precum și copiii aflați în plasament la un asistent maternal profesionist.

Art. 4 în sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:

a)    stimulent educațional - acordat sub forma de tichete sociale pentru grădiniță, în vederea creșterii accesului la educație al copiilor din familii defavorizate;

b)    tichet social- instrument care oferă un control asupra modului în care beneficiarii utilizează fondurile primite ca stimulent educațional. Indică valoarea la care se ridica bunurile ce pot fi achiziționate în baza acestuia.;

c)    bunuri/servicii ce pot fi achiziționate în baza tichetelor: produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite;

d)    unități de învățământ preșcolar - grădinițele cu program normal și/sau prelungit și săptămânal, ce funcționează ca unități cu personalitate juridică sau în cadrul altor unități școlare cu personalitate juridică, inclusiv grădinițele speciale;

e)    frecvență regulată - prezența zilnică a copilului la grădiniță, în luna monitorizată, cu excepția absențelor motivate;

f)    absențe motivate - absențe medicale (numai dacă părinții prezintă scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniță până la data de 3 a lunii următoare) și învoiri (numai în limita a 3 zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice);

g)    venit net lunar pe membru de familie - veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioara solicitării stimulentului educațional;

h)    ISR - indicatorul social de referință.

Capitolul II

Condițiile de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

Art. 5 Cererea și declarația pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare, se depun de către reprezentantul legal al copilului, la sediul Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Sector 5 - B-dul. Regina Elisabeta, nr. 29-31, până la data de 20

decembrie a fiecărui an calendaristic. Formularele de cerere se găsesc pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, precum și la sediul acesteia.

Art. 6 (1) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie, pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și dovada înscrierii/frecventării activităților organizate de grădiniță.

(2)    Stimulentul se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat cursurile unităților de învățământ preșcolar din sectorul 5;

(3)    Prin frecvență regulată se înțelege prezența zilnică a copilului la grădiniță, în luna monitorizată, cu excepția absentelor motivate;

(4)    Stimulentul educațional se acordă copiilor din familii defavorizate, în condițiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii :

a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar

curent;

b)    vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar curent, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale metodologiei de înscriere în învățământul primar;

c)    venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

d)    stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie- iunie.

Art.7 (1) Stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale este utilizat pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor.

(2)    Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani;

(3)    în cazul în care se constată una din situațiile prevăzute la alin.(2), acordarea stimulentului educațional încetează, iar sumele utilizate astfel se recuperează de la titularul dreptului.

Art.8 Stimulentul educațional nu este inclus în veniturile salariale, nu este impozitabil, conform Codului fiscal și nu se urmărește silit decât pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu același titlu.

Art.9 Stimulentul educațional nu se ia în calcul la stabilirea unor obligații legale de întreținere și nici la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă beneficii de asistență socială sau alte prestații sociale, bazate pe verificarea veniturilor.

Art.10 Activitatea de acordare a stimulentului educațional pentru copiii din grădinițe, care provin din familii defavorizate, se va implementa de către Serviciul Prevenire Abandon, Copil și Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și de către Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minorități, din cadrul Primăriei Sector 5.

Capitolul III

Modalitatea de identificare a beneficiarilor

Art.ll (1) Identificarea va fi făcută de către personalul din cadrul unităților de învățământ preșcolar, de pe raza sectorului 5, prin :

Informarea părinților la ședințele organizate de către educatorii din grădinițe despre programul privind stimulentul educațional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță;

îndrumarea părinților către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în vederea depunerii cererilor și a actelor necesare pentru acordarea stimulentului educațional, sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță;

Afișarea la sediul grădinițelor a unei informări privind condițiile de acordare a stimulentului educațional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță.

(2)    Identificarea va fi făcută prin afișarea pe site-ul Primăriei Sectorului 5 și la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a informațiilor/metodologiei privind condițiile de acordare a stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță;

(3)    Identificarea va fi făcută și prin activitățile de prevenire a separării copiilor de familiile naturale sau extinse potrivit Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4)    Identificarea beneficiarilor va fi făcută și în urma consilierii familiilor cu copii, atât la domiciliul acestora, cat și la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Capitolul IV

Procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

Art.12 (1) Dreptul la stimulent educațional se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplinește criteriile de eligibilitate;

(2)    Dreptul la stimulent se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de acte doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și înscrierea/frecventarea activităților organizate de grădiniță.

(3)    Cererea și declarația pe propria răspundere se întocmesc de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condițiile legii, se înregistrează și se depun la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

(4)    Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniță este reprezentantul legal al copilului.

Art.13 în situația în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, sau de alocație pentru susținerea familiei, conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, stimulentul educațional se acordă reprezentantului legal al copilului, doar pe baza de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de dovada înscrierii la grădiniță.

Art.14 (1) Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal, se dovedesc cu livretul de familie.

(2) în cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situația familiei nu este evidențiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată, sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:

a)    certificatele de naștere a copiilor aflați în întreținerea familiei defavorizate;

b)    certificat de căsătorie;

c)    hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

d)    hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

e)    hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind instituirea unei masuri de protecție sau sentința judecătorească ;

f)    sentința judecătorească privind instituirea tutelei ;

g)    sentința judecătorească privind delegarea exercițiului drepturilor părintești ;

h)    hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;

i)    hotărâre judecătorească prin care soțul sau soția este arestat/arestată preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participa la întreținerea copiilor;

j)    alte acte, în funcție de fiecare caz în parte, privind componența familiei.

Art.15 (1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți, pe care membrii le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

(2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, sunt exceptate următoarele:

a)    sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)    alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c)    ajutorul social acordat în baza Legii nr 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

d)    alocația pentru susținerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e)    ajutorul pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece acordat în baza OUG nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială, în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;

f)    ajutoare de stat acordate pentru activitățile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;

g)    sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar, destinate exclusiv susținerii educației preșcolarilor, elevilor și studenților;

h)    sume primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011;

i)    sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii;

j)    sumele primite cu titlul de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență.

Art. 16 Asistentul maternal profesionist poate solicita stimulentul educațional atât pentru copiii săi, cât și pentru cei pe care îi are în plasament.

Art. 17 (1) Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează de către personalul Serviciului Prevenire Abandon Copil și Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

(2) în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii, personalul din cadrul Serviciului Prevenire Abandon Copil și Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 va efectua verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare și va întocmi un referat care va sta la baza emiterii Dispoziției Primarului Sectorului 5.

Art. 18 Acordarea sau respingerea dreptului de stimulent se face prin dispoziție scrisă a Primarului Sectorului 5, în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la art. 17(2).

Art. 19 Titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia, în maximum 15 zile de la producerea acesteia.

Art. 20 (1) în situația în care se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului de stimulent, prin dispoziție a primarului se încetează dreptul și/sau se recuperează tichetele sociale pentru grădiniță, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

(2)    Dacă restituirea în natura a tichetelor sociale pentru grădiniță necuvenite nu este posibilă, sumele reprezentând contravaloarea acestora se recuperează de la titular, pe baza dispoziției primarului, în condițiile legii.

(3)    Tichetele sociale pentru grădiniță necuvenite și neutilizate, respectiv sumele reprezentând contravaloarea acestora, se restituie/achită de către titular, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării dispoziției.

Capitolul V

Locul de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniță

Art. 21 (1) Tichetele sociale pentru grădiniță vor fi distribuite beneficiarilor, de către unitățile de învățământ preșcolar din sectorul 5, de la sediul acestora.

(2) Conducerea unității de învățământ va desemna, prin decizie, un responsabil cu distribuirea tichetelor sociale.

Capitolul VI

Modalitatea de soluționare a situațiilor identificate

Art. 22 (1) Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situația în care se comunică sau se constată modificarea numărului de copii din familie, pentru care a fost acordat inițial dreptul.

(2)    Dreptul la stimulent se suspendă pe perioada în care copilul/copiii nu îndeplinește/îndeplinesc condițiile de frecvență prevăzute de Legea nr. 248/2015.

(3)    Dreptul la stimulent încetează dacă nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 248/2015.

(4)    Modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului se face prin dispoziție scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care se comunică sau, după caz, se constată una din situațiile prevăzute la alin. (1)- (3), care se comunică titularului, în termenul prevăzut la art. 14 alin (1).

Art. 23 în urma analizării, dacă este cazul, a absențelor consemnate în situația transmisă de către unitățile de învățământ preșcolar, Serviciul Prevenire Abandon Copil și Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 propune justificat aprobarea, de către primar, a cazurilor excepționale în care copiii care au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță în luna monitorizată, din motive medicale, pot beneficia de tichet social. Excepția se aplică o singură dată într-un an școlar.

Art. 24 în cazul absențelor nemotivate ale copilului, aceste drepturi se sistează, urmând ca, odată cu revenirea preșcolarului la cursuri, în condiții de frecvență regulată să se emită o dispoziție de reluare a acordării stimulentului educațional.

Art. 25 Valoarea nominală lunară a stimulentului educațional se raportează la indicatorul social de referința și este de 0,1 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniță, beneficiar al stimulentului educațional.

Art. 26 Cererea de participare în program, privind acordarea stimulentului educațional, poate fi tăcută în termen de 30 de zile de la înscrierea copilului la grădiniță, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvență stabilite de lege și dacă se mențin criteriile de eligibilitate prevăzute de lege. Pentru anul școlar 2016-2017, cererile pot fi depuse până la data de 15 octombrie.

Art. 27 Stimulentul se va acorda începând cu data emiterii dispoziției Primarului Sectorului 5.

Art. 28 Cererea și declarația pe proprie răspundere, însoțite de documentele justificative, se depun de către reprezentantul legal al copilului la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară.

Art.29 (1) Responsabilitatea achiziționării și gestionarii tichetelor sociale pentru grădiniță revine compartimentelor de specialitate ale Primăriei Sectorului 5.

(2) Punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se realizează pe baza situației întocmite de către DGASPCS5, cuprinzând numărul beneficiarilor eligibili.

Capitolul VII Dispoziții finale

ART. 30 (1) Unitățile de învățământ preșcolar, respectiv grădinițele cu program normal, prelungit și săptămânal de pe raza sectorului 5, au obligația de a transmite Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minorități din cadrul Primăriei Sectorului 5, până la data de 5 a lunii, situația centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenței înregistrate în luna anterioară, în format electronic și letric, semnată de conducătorul unității de învățământ.

(2)    Situația centralizatoare va conține în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal ale copilului și ale reprezentantului acestuia, precum și numărul de absente înregistrate.

(3)    Notarea prezenței de către educatori se va face conform unei proceduri care se transmite de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice către unitățile de învățământ.

ART. 32 Pentru solicitanții cărora li s-a acordat dreptul la stimulent, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 întocmește o listă cu datele de identificare ale acestora, pe care o transmite pe suport electronic AGENȚIEI PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘT, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare.

ART. 31 Sumele reprezentând cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent, pentru tipărirea formularelor cererii și declarației pe propria răspundere, revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, iar cele aferente emiterii tichetelor sociale pentru grădiniță și transmiterii acestora către unitățile de învățământ sunt suportate de Primăria Sectorului 5, cu sume prevăzute din bugetul local.

10