Hotărârea nr. 51/2016

Hotărârea nr.51 / 25.08.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Grupul Editorial Litera, pentru organizarea evenimentului socio-cultural și educativ ŞCOALA DE VARĂ DISNEY, în perioada 26 august – 18 septembrie 2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5

și Grupul Editorial Litera, pentru organizarea evenimentului socio-cultural și educativ ȘCOALA DE VARĂ DISNEY, în perioada 26 august -18 septembrie 2016

Având în vedere:

-    raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

-    adresa Grupului Editorial Litera, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 29084/22.07.2016;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice.

în temeiul art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2, lit. k și j, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Grupul Editorial Litera, pentru organizarea evenimentului socio-cultural și educativ ȘCOALA DE VARĂ DISNEY, în perioada 26 august -18 septembrie 2016, prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă bugetul estimativ al evenimentului socio-cultural și educativ, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Realizarea proiectului ce face obiectul prezentei hotărâri va fi susținută din bugetul local al sectorului 5, de la cap. Cultură.

ART. 4. Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Anexa 1 la HCLS 5 nr. 5/ /JM .08.2016

ACORD DE PARTENERIAT

Ca urmare adresei emise de Editura Litera, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 29084/22.07.2016 părțile, respectiv:

Primăria Sector 5, cu sediul în București, Str. Constantin Miile, nr.10, sector 1, numită în continuare Primăria Sectorului 5, reprezentată prin domnul Daniel Florea în calitate de Primar și Dna. Isabela Nicoleta Disăgilă, în calitate de Director Economic și

S.C GRUP EDITORIAL LITERA S.R.L, cu sediul în București, Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 8, sector 1, având codul unic de înregistrare nr. RO 26475186, atribut fiscal RO 26475186 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/64174/2010, contul nr. RO 09RYBR0000060012349592 deschise la RAIFFEISEN BANK Dorobanți, telefon 021.319.63.90, fax 031.425.16.20, reprezentată de dl. Marin Vidrașcu - Director Executiv

Convin încheierea prezentului acord de parteneriat:

Cap. 1 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.1.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie organizarea programului socio - cultural și educativ Școala de vară Disney, în perioada 26 august - 18 septembrie 2016, în Parcul Humulești.

Contextul proiectului:

Copiii din sectorul 5 al Capitalei se vor bucura vara aceasta de cinema, bibliotecă, ateliere educative și creative în aer liber, ring de skateuri tematic Soy Luna, și personaje Disney. Astfel, Parcul Humulești devenind un loc magic, unde cei mici și mari se vor putea întâlni cu personajele din povești. Proiectul poate oferi o altfel de vacanță categoriilor de persoane ce nu își pot permite luxul unei aventuri într-un parc de distracții Disney.

De asemenea, copiii vor putea descoperi universul magic al lecturii și împreuna cu personajele preferate, vor păși în lumea plină de magie și culoare Disney.

Scopul proiectului:

Scopul proiectului îl constituie oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber, în fami lie, în aer liber, precum și atragerea copiilor spre lectură și insuflarea calităților cu care sunt investiți eroii lor Disney preferați: onestitate, curaj, loialitate, creativitate,

voință, înțelepciune, generozitate, fidelitate și dragoste, prin oferirea gratuită de cărți Disney audio - book, elevilor din ciclul primar, înscriși în clasele 0 si I din sectorul 5.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.    educație și cultură pe înțelesul copiilor, explicate prin activități interactive;

2.    diversificarea evenimentelor culturale propuse locuitorilor din sectorul 5;

3.    stimularea interesului pentru lectură a elevilor din clasele primare;

4.    satisfacerea curiozității preșcolarilor pentru o carte frumos ilustrată.

Spațiul și intervalul de desfășurare a proiectului:

“Școala de vară Disney” se va desfășura în Parcul Humulești din sectorul 5, în perioada 26 august - 18 septembrie 2016, în intervalul orar 103° - 2130.

Activitățile specifice ale proiectului:

-    Proiecții de desene animate „Disney Classic” atât pentru copii, cât și pentru întreaga familie, în intervalul orar 1930 - 21 °°;

-    Ateliere educative și creative în intervalul orar 10°°-13°°;

-    Ring de skateuri între orele 1O°°-1400

Beneficiarii proiectului:

Locuitorii sectorului 5

Cap. 2 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 2.1 Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioadă de 3 luni de la data semnării sale. Evenimentele din cadrul proiectului se vor desfășura în perioada 26 august -18 septembrie 2016.

Cap. 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art 3.1. Părțile se obligă de comun acord să execute întocmai, complet și la timp obligațiile ce le cad în sarcină, conform dispozițiilor prezentului acord de parteneriat și anexelor semnate de ambele părți.

Art. 3.2. Pentru neexecutare, executare tardivă sau incompletă, din culpa proprie a obligațiilor asumate, Partea care a încălcat prevederile contractuale va fi obligată la repararea prejudiciului sau a pagubei cauzate co-contractantului său.

Art. 3.3. Părțile se obligă să garanteze respectarea caracterului social al evenimentelor ce fac obiectul prezentului acord de parteneriat, respectiv accesul gratuit al publicului spectator.

Art. 3.4 Obligațiile Grupului Editorial Litera

Art. 3.4.1. Grupul Editorial Litera va asigura conceperea, organizarea, coordonarea și implementarea activităților din proiect, conform obligațiilor asumate prin prezentul acord de parteneriat. în acest sens se obligă să:

g.    Organizeze atelierele creative pentru copii (desen și quilling), asigurând materialele necesare și prezența animatorilor

h.    Difuzeze un număr de 11 filme, conform anexei 1 la prezentul acord de parteneriat, organizând pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului câte o proiecție de film de desene animate „Disney Classic”, în fiecare seară, începând cu ora 19.30.

i.    Amplaseze ringul de skate tematic „Soy Luna”, precum și să organizeze activitățile sportive din zona menționată, și să asigure prezența unui coordonator.

Art. 3.4.2. Grupul Editorial Litera se obligă să asigure cetățenilor accesul gratuit la activitățile evenimentelor socio - culturale și educative specifice proiectului.

Art. 3.4.3. Grupul Editorial Litera este răspunzătoare de achiziționarea drepturilor necesare producerii și prezentării spectacolelor cinematografice, răspunde de achitarea drepturilor de autor și conexe. Astfel, Grupul Editorial Litera se angajează ca, în baza licenței neexclusive, emise de The Walt Disney Company la data de 28 mai 2015, poate organiza proiecția publică a filmelor artistice protejate prin drepturi de autor și a altor programe licențiate obținute din orice sursă legală destinate uzului personal, privat sau numai acasă, cum ar fi casetele video și/sau DVD-urile, pe durata prevăzută în anexa 1 la prezentul acord de parteneriat. Grupul Editorial Litera, în calitate de licențiat poate comunica titlurile menționate în anexa 1, prin intermediul filmelor pe suporturi pre-înregistrate (casete video sau DVD), purtând acele titluri, legal manufacturate, achiziționate din orice sursă legitimă. Responsabilitatea obținerii suporturilor revine Grupul Editorial Litera, iar costul de achiziționare a unor astfel de suporturi vor fi suportate exclusiv de către aceasta. Orice remunerație separată, care ar putea fi datorată editorilor muzicali sau organismelor de gestiune colectivă al editorilor muzicali pentru dreptul de comunicare publică a muzicii conținute de oricare

dintre filme, constituie responsabilitatea exclusivă a Grupul Editorial Litera.

Art. 3.4.4. Grupul Editorial Litera va promova Primăria Sector 5 în calitate de partener în comunicările oficiale ale proiectului, si comunicatele de presă.

Art. 3.4.5. Grupul Editorial Litera se obligă să plaseze sigla Primăriei Sectorului 5 în toate materialele de promovare a evenimentului.

Art. 3.4.6. în nicio situație răspunderea nu va fi angajată în legătură cu veniturile realkzate de Grupul Editorial Litera în activitățile sale comerciale, incluzând, dar nelimitându-se la comunicarea publică a filmelor ce fac obiectul prezentului acord de parteneriat.

Art. 3.5 Obligațiile Primăriei Sectorului 5:

Art. 3.5.1. Primăria Sectorului 5 va sprijini derularea proiectului, prin obținerea tuturor avizelor și acordurilor din sfera sa de competență, în vederea asigurării desfășurării proiectului în condiții optime;

Art. 3.5.2. Primăria Sectorului 5 va asigura echipamentele tehnice necesare organizării evenimentelor (ecran cu led, sunet, tehnicieni);

Art. 3.5.3. Primăria Sectorului 5 va face demersuri către Administrația Domeniului Public Sector 5, în vederea punerii la dispoziție a spațiului necesar desfășurării activității proiectului.

Art. 3.5.4. Primăria Sectorului 5 va face demersuri către Poliția Locală Sector 5, în vederea asigurării prezenței unui efectiv de polițiști locali pentru menținerea ordinii în zona Parcului Humulești, în perioada 26 august - 18 septembrie 2016, în intervalul orar 103°-2130.

Art. 3.5.5. Primăria Sectorului 5 va sprijini derularea proiectului punând la dispoziție un număr de 200 de scaune/ pe seară.

Art. 3.5.6. Primăria Sectorului 5 va asigura pe toată durata derulării proiectului asistență medicală.

Art. 3.5.7. Primăria Sectorului 5 va achiziționa de la Grupul Editorial Litera 4.900 buc. cărți cu audio - book, din gama Disney, destinate copiilor clasei pregătitoare și I, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, precum și 4.900 buc. diplome pentru copii, format A4.

Art. 3.5.8. Primăria Sectorului 5, prin Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, va asigura monitorizarea activităților prevăzute în prezentul acord de parteneriat.

Art. 3.5.9. Primăria Sectorului 5 va desemna o persoană de legătură, din partea sa, pentru buna desfășurare a activităților, respectiv Dra. Stănciulescu Irina-Georgiana, având funcția de referent principal.

Cap. 4 ALTE CLAUZE

Art. 4.1. Prezentul acord de parteneriat va putea fi modificat doar cu acordul scris și expres al ambelor Părți, acesta căpătând forma unui act adițional la prezentul acord de parteneriat.

Art. 4.2. Partenerii își vor garanta și promova reciproc imaginea pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului.

Art. 4.3. Rezilierea acordului de parteneriat nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți, la data survenirii ei.

Art. 4.4. Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului acord de parteneriat vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la o

soluție agreabilă de ambele Părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române competente a-l soluționa.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi,_/_.08.2016, în

două exemplare cu caracter original, câte unul pentru fiecare Parte.

Anexa la Acordul de Parteneriat nr._I_.08.2016

DESFĂȘURĂTORUL EVENIMENTULUI ȘCOALA DE VARĂ DISNEY 26 AUGUST-18 SEPTEMBRIE 2016

LISTĂ PROIECȚIIILOR CINEMATOGRAFICE

Spațiu de desfășurare/ ziua

Intervalul orar

DESENE ANIMATE WALT DISNEY

“ • • ...

• •

Mica Sirena

PARCUL HUMULEȘTI

193°- 2130

Clopoțica

Avioane

Mașini

Prințesa și broscoiul

Albă ca Zăpada

în căutarea lui Nemo

Regele Leu

Regele Leu. Mândria lui Simba

Cartea Junglei

Bambi

Frumoasa din pădurea adormită

Frumoasa și bestia

Clopoțica și aventurile ei în lumea oamenilor

Cenușăreasa

Ateliere creative și educaționale

Desen

PARCUL HUMULEȘTI

10°o. 13oo

Quilling

Ring de skateuri tematic

. ' . ' ... - . ....

PARCUL HUMULEȘTI

Contraseră nJează,

Cristina


Secreta r &dctor 5 Cornelia Fetirclean


Anexa 2 la HCLS 5 nr. /$ff .08.2016

BUGETUL ESTIMATIV AL EVENIMENTULUI ȘCOALA DE VARĂ DISNEY 26 AUGUST -18 SEPTEMBRIE 2016

NR.

CRT.

DENUMIRE

VALOARE

..... .....:

1.

închiriere echipamente tehnice (ecran proiecție,

sunet, personal de specialitate) pentru 21 zile

20.000 lei

2.

Achiziție cărți cu audio-book pentru copii

(10 lei * 4.900 buc)

49.000 lei

3.

Realizare diplome copii (4.900 buc)

3.000 lei

TOTAL

• I

72.000 lei

Contrasemnează,


Secretar $4= tor 5 Cristina Cornelia F