Hotărârea nr. 49/2016

Hotărârea nr.49 / 25.08.2016 privind acordarea avizului de principiu al Consiliului Local al Sectorului 5 în vederea demarării procedurilor de licitaţie pentru închirierea căminului pentru elevi/studenţi aparţinând Colegiului Tehnic Energetic.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind acordarea avizului de principiu al Consiliului Local al Sectorului 5 în vederea demarării procedurilor de licitație pentru închirierea căminului pentru elevi/studenți aparținând Colegiului Tehnic Energetic

Având în vedere:

-    raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile;

-    adresa Colegiului Tehnic Energetic nr. 3042/03.08.2016, înregistrată la Primăria

Sectorului 5 sub nr. 30945/04.08.2016;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, tineret și sport.

Având în vedere propunerea Dlui. Consilier Melnic Constantin Ion, precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al Comisiei de validare.

Ținând cont de prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 3, art. 81 alin.2, lit. f, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă acordarea avizului de principiu în vederea demarării procedurilor de licitație publică pentru închirierea camerelor excedentare din căminul pentru elevi/studenți aparținând Colegiului Tehnic Energetic.

ART. 2. Avizul se acordă exclusiv pentru închirierea spațiilor către unități de învățământ preuniversitar/universitar, urmând ca, după finalizarea procedurilor de licitație, contractul să fie supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 5.

Art 3. Se desemnează dl. Consilier Matei George în calitate de membru în comisia de licitație organizată la nivelul Colegiului Tehnic Energetic.

Art. 4. Se mandatează directorul Colegiului Tehnic Energetic să deruleze procedurile legale în vederea închirierii spațiilor excedentare din căminul aparținând acestei unități de învățământ.

ART. 5. Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și directorul Colegiul Tehnic Energetic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. Â.9    2016


M A

.....Contras Secretar) S Cristina Cornelia


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

PLANUL DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR - SECTOR 5 -

ELABORAT

COMITETUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL SECTORULUI 5

BUCUREȘTI 2016

CUPRINS

CAPITOULUL I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1.    Definiție, scop, obiective.

1.2.    Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor.

1.2.1. Acte normative.

1.2.2.    Structuri organizatorice implicate.

1.2.3.    Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuții în domeniu.

CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

2.1.    Amplasare geografică și relief.

2.2.    Caracteristici climatice

2.3.    Rețea hidrografică

2.4.    Populație

2.5.    Căi de transport

2.6.    Dezvoltare economică

2.7.    Infrastructuri locale

2.8.    Specific regional

CAPITOULUL III. ANALIZA RISCURILOR

GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ

3.1.    Amaliza riscurilor naturale

3.1.1.    Riscul de inundații

3.1.2.    Riscul la cutremure

3.2.    Analiza riscurilor tehnologice

3.3.    Analiza riscurilor biologice

3.4.    Analiza riscurilor de incendiu

3.5.    Analiza riscurilor sociale

3.6.    Analiza altor tipuri de riscuri

Anexa 1. Lista autorităților și factorilor care au responsabilități în

analiza și acoperirea riscurilor în sectorul 5

Anexa 2. Fișe cu atribuțiile autorităților și responsabililor cuprinși

înPAAR

Anexa 3. Componența nominală a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 5

Anexa 4. Lista experților Inspectoratului în Construcții al Municipiului București pentru sectorul 5

Anexa 5. Lista institutelor, spitalelor și laboratoarelor din sectorul 5

Anexa 6. Obiective afectate în cazul producerii unei situații de urgență Anexa 7. Schema fluxului informațional - decizional

Anexa 8. Lista spațiilor destinate cazării și hrănirii

sinistraților

Anexa 9. Modele de raportare privind consecințele

situațiilor de urgență

Anexa 10. Reguli de comportare

Anexa 11. Sistemul de alarmare în cazul producerii

situațiilor de urgență

Anexa 12. Masuri de evitare a manifestării riscurilor

de limitare a consecințelor acestora    ?

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Definiție, scop, obiective.

Planul de analiză și acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul unității administrativ-teritoriale, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul acestora.

Scopurile acestui plan sunt de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător, pe timpul și după apariția unei situații de urgență, de a crea un nou cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Obiectivele Planului de analiză și acoperire a riscurilor sunt:

-    asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenței de producere of )

.......... limitarea consecințelor lor;.......................—...........~    ................................................................—

-    amplasarea și dimensionarea unităților operative și a celorlalte forțe

destinate asigurării funcțiilor de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;    î !

-    stabilirea concepției de intervenție;

-    alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

1.2. Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5 răspunde de întocmirea prezentului plan și îndeplinește atribuțiile prevăzute în H.G.R 1491/2004, respectiv O.G.R. 21/2004.

Unitățile pentru situații de urgență, jandarmi, poliție, unitățile pentru asistența > medicală de urgență, organizațiile neguvemamentale specializate în acțiuni de salvare îndeplinesc atribuții specifice, ce reies din anexele acestui plan.

1.2.1. Acte normative.

Actele normative care impun crearea unui cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență, sunt, Legea 481/2004 a protecției civile, Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, Ordonanța de Urgență nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, Hotărârea Guvernului României nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, Hotărârea Guvernului României nr. 1492/ 09.09.2004

privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste.

----------------------1.2.2. Structuri organizatorice implicate. --------------

-    Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5;

-    Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov

-    Inspectoratul în Construcții al Municipiului București;

-    Poliția Sectorului 5;

-    Poliția Locala Sector 5;

-    Administrația Domeniului Public a Sectorului 5;

-    Serviciul de Ambulanță al Municipiului București - substația sector 5;

-    Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;

-    Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului București;

-    Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al S.G.A.(sistemul de gospodărire a apelor) Ilfov-București;

-    Administrația Lacurilor și Agrement București;

-    S.C. Enel S.A.;

-    S.C. Engie S.A.;

(h - S.C. Apa Nova S.A.;    :-

-    Formațiuni de Cruce Roșie.

-    Deutsche Telekom;

-    RATB.

1.2.3. Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuții în domeniu.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență:

-    informează prin centrul operațional al municipiului București, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;

-    evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul unității administrați v-teritoriale, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor;

declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale;

analizează și avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane,

materiale și financiare necesare gestionării situației de urgență;

informează comitetul județean și consiliul local asupra activității desfășurate;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucur ești-Ilfov

- asigură, prin centrele operaționale, organizarea și coordonarea acțiunilor de răspuns, precum și~ elaborarea—procedurilor specifice de intervenție, corespunzătoare tipurilor de riscuri generatoare de situații de urgență..

Inspectoratul în Construcții al Municipiului București:

- asigură analiza stării construcțiilor, conform Anexei 4.

Poliția Sectorului 5 :

-    asigură documentarea imediată și continuă, la fața locului, prin toa, mijloacele și posibilitățile, asupra situației create în zonele afectate și transmiterea operativă la eșaloanele superioare a datelor și informațiilor ;

-    participă cu efective și mijloace proprii la acțiunile de protecție, evacuarea populației și a bunurilor materiale, limitarea și înlăturarea urmărilor dezastrelor, precum și la alte acțiuni specifice ;

-    stabilește limitele zonelor în care s-au produs distrugeri și sunt semnalate victime ;

controlează, îndrumă și dirijează circulația autovehiculelor și a pietonilor, în funcție de situația creată și participă la asigurarea măsurilor stabilite Comitetul Local pentru Situații de Urgență ;

participa, prin mijloace specifice, la luarea măsurilor necesare în vederea salvării, protecției și pazei bunurilor materiale aflate în pericol și restabilirii, în cel mai scurt timp, a activității normale în instituții precum și în obiectivele de importanță economică și culturală care au avut de suferit;

-    participa, la ordin, cu efective, la acțiunile de limitare și lichidare a urmărilor dezastrelor;

cunoașterea în detaliu, prin mijloace specifice, a stării de spirit a populației din zonele afectate, precum și a comportării elementelor aflate în atenția organelor de poliție ;

asigură toate măsurile pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale ; reorganizează sistemele de pază generală din sector, stabilește măsurile pentru asigurarea pazei instituțiilor publice și operatorilor economici importanți și verifică funcționarea pazei acestora ;

participa la verificarea respectării măsurilor de protecție și de intervenție, urmărește asigurarea măsurilor de pază pe timpul executării transporturilor de substanțe periculoase pe teritoriul de competență și aplică sancțiuni potrivit competențelor legale.

Poliția Locala a Sectorului 5:

executarea activităților de evitare a aglomerărilor de cetățeni sau mijloace de transport pe teritoriul de competență, îndeosebi în apropierea obiectivelor importante; .    .    ..

participarea la supravegherea obiectivelor importante;

asigurarea măsurilor de interzicere când situația impune, a circulației pietonilor și a autovehiculelor, cu excepția celor autorizate pentru intervenții; participarea la evacuarea populației și desfașuararea de acțiuni pentru a asigura securitatea bunurilor private și publice în zonele afectate și în cele unde se execută evacuarea;

participarea la identificarea victimelor din zonele afectate și la stabilirea situației persoanelor dispărute;

asigurarea, prin măsuri specifice, a intervenției forțelor și mijloacelor specializate în zonele afectate;

participarea la mobilizarea populației apte de muncă pentru intervenție. Măsurile se realizează împreună cu formațiunile de poliție și jandarmi.

Administrația Domeniului Public a Sectorului 5: ț    « i f

asigurarea mijloaceleor necesare pentru degajarea căilor de circulație afectate de dărâmături, copaci prăbușiți etc.; transportul dărâmăturilor în zone nepopulate;

transportul bunurilor afectate de inundații sau alte evenimente excepționale; evacuarea persoanelor și a bunurilor din zona afectată.

Serviciul de Ambulanță al Municipiului București — substația sector 5:

în toate situațiile produse se asigură intervenția medicală de urgență.

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București:

asigurarea măsurilor de ordine publică în zona producerii dezastrului ; asigurarea pazei bunurilor materiale recuperate în urma dezastrelor și limitarea accesului către acestea;

însoțirea transporturilor, forțelor și mijloacelor de intervenție;

descoperirea și salvarea răniților în zona producerii dezastrelor;

participarea la evacuarea personalului și bunurilor materiale din zona calamitată.

Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului București:

efectuarea de analize bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice și parazitologice din produse biologice pentru diagnosticul bolilor transmisibile

și pentru evaluarea potențialului epidemiologie, prin laboratoarele de microbiologic prin laboratoarele de specialitate prezentate în Anexa nr. 5 ; efectuarea de analize microbiologice la probe de apă, aer, alimente și factori de mediu necesare evaluării riscurilor pentru sănătate, prin laboaratoarele de microbiologic prin laboratoarele prezentate în Anexa nr. 5

aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare.

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al S.G.A. Ilfov-București, Administrația Lacurilor și Agrement București:

urmăresc creșterile de nivel ale apelor;

supraveghează în permanență punctele critice;

transmit rapoarte operative;

în funcție de pericolul de inundare se vor organiza acțiuni de apărare, astfel: o pregătirea imobilelor în vederea contracarării unor efecte nedorite; o îndepărtarea materialelor și a obstacololor existente în zona

canalelor, pentru scurgerea apei pluviale; o asigurarea scurgerii apei pluviale în zonele de intersecție și pasaje

subterane;

propune evacuarea zonelor inundate sau care urmează să fie inundate;

aplică Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale.

S.C. Enel S.A., S.C.Engie S.A., S.C. Apa Nova S.A. Telecom, RATB.:

repune în stare de funcționare serviciile și utilitățile (transport, telecomunicații, alimentare cu energie electrică, apă, gaze ).

Formațiuni de Cruce Roșie:

acordă prim ajutor premedical;

acordă sprijin psihologic;

transportă răniții la punctele de prim ajutor;

asigură adăposturi temporare;

evaluează nevoile beneficiarilor;

asigură hrană sinistraților;

asigură apă potabilă/sanitație sinistraților;

previne îmbolnăvirile / asigură educație populației; reface legăturile de familie/ asigură căutări de persoane; asigură asistență umanitară pe termen mediu și lung.

CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

2.1. Amplasare geografică și relief.

Suprafață, vecinătăți:

- Situat în partea de sud-vest a Bucureștiului, cu prelungiri în zona județului Ilfov, care conduc spre orașele Giurgiu și Alexandria, sectorul 5 se învecinează la est cu sectorul 4, la nord cu sectoarele 1-3 și la vest cu sectorul 6, desfășurându-se pe o suprafață de 30 Km, cu o populație de cca. 272.305 de locuitori.

La nord se învecinează cu sectorul 1 de-a lungul : B-Dul Regina Elisabeta (de la intersecția cu Calea Victoriei) B-Dul Mihail Kogalniceanu și Splaiul Independenței (până la intersecția cu Șoseaua Cotroceni);

La vest se învecinează cu sectorul 6 de-a lungul Șos. Cotroceni B-Dul Geniului, Drumul Sării ( până la intersecția cu Calea 13 Septembrie si B-Dul Ghencea ) B-Dul Ghencea și Prelungirea Ghencea (până la șoseaua de centură) ;

La sud se învecinează cu Județul Ilfov (de-a lungul sos. de centura) începând de la vest spre est cu comunele Bragadiru, Măgurele si Jilava ;

La est se învecinează cu sectorul 4 de-a lungul Sos. Giurgiului și a străzilor Mitropolit Iosif, dr. Constantin Istrati (Piața Autogarii Filaret), Gazelei ( p- ta George Cosbuc) Antim Ivireanu (între Piața Constituției și Piața Națiunilor Unite ) și Calea Victoriei de-a lungul careia se învecinează cu sectorul 3.

- forme de relief, specificații influențe;

Suprafața acestui sector în care predomină relieful plat de câmpie este străbătută în zona sa nordică de o porțiune a râului Dâmbovița. Zonele cu relief pronunțat sunt Dealul Spirii (străbătut de Clalea 13 Septembrie), Dealul Cotrocenilor (străbătut de Bd.Eroilor și Șos. Cotroceni) .

Solul din centrul Bucureștiului s-a format și dezvoltat sub influenta factorilor naturali și umani.

Municipiul București este localizat în partea centrală a platformei moesice în preajma flexurii Chitila, flexură vest - est ce separă platforma propriu-zisă (în sud) de flancul extern epiplatformic (în nord) al avanfosei carpatice. Platforma moesică are în alcătuire un fundament cristalin, consolidat în prima parte a Cambrianului și o cuvertură cu formațiuni aparținând ciclurilor: Cambrian superior-Westfalian, Permian-Triasic, Liasic superior-Senonian și Badenian-Holocen. Fundamentul cristalin se află la mai mult de 6 000 m adâncime și este constituit din roci metamorfozate în ciclul orogenetic assyntic.

2.2.Caracteristici climatice

- regim climatic, specificații, inflențe:

Din poziția pe glob, ca și din poziția. în interiorul Europei și în plină câmpie, Bucureștiul se situează într-un climat temperat-continental cu ușoare nuanțe și face parte din sectorul climatic central al Câmpiei Române.

După datele calculate de O.Neacșu și C.Popovici ( 1969 ) radiația solară globală este de 125.390 cal/cmp, pe suprafața orizontală, maximum insolației fiind în iulie de 18.330 cal/cmp și minimum în decembrie de 3.040 cal/cmp.

Cât privește dinamica generală a atmosferei, dominante sunt masele de aer de origine polar-maritimă și continentală (din sectorul estic) care deține 60,3%, urmate de cele de origine tropical-maritim și tropical-continental, cu 15,8%.

Acest tip de climat se caracterizează prin 4 anotimpuri cu particularități specifice:

Vara este anotimpul cel mai călduros, cu temperaturi medii lunare de 20-23C.Temperaturile zilnice pot atinge însă și 35-40 C, înregistrâdu-se cele mai mult zile tropicale ( 38,5 zile ).

Precipitațiile totalizează 190 mm și au de obicei caracter torențial. Vânturile dominante bat din nord-est, sud-vest și vest. In acest anotimp sunt prezente fenomene de secetă și uscăciune, ca urmare a adecvațiilor de aer tropiccal-continental din est.

Iama este, mai ales, sub influența circulației de aer din est și din nord, care generează crivățul. Temperaturile medii lunare oscilează între 2,7 C și 0,2 C; valorile zilnice pot atinge până la -10 - 20 C. Uneori cad zăpezi abundente și se produc viscole, iar alteori survin zile călduroase, ca urmare a aerului mairtim-mediteranean.

Suprafața activă a orașului București, total diferită de cea a câmpiei, modifică valoarea tuturor parametrilor climatici, caracterizându-se prin cel mai pregnant climat urban din România.

1

Suprafața activă în cea mai mare parte creată de om, are o structură deosebit de complexă: clădiri cu înălțimi diferite, unități industriale, suprafețe lacustre și spații verzi, rețeaua stradală cu dimensiuni și orientări diferite, care determină numeroase micro și topoclimate urbane.

- regimul precipitațiilor:

Repartiția teritorială a acestora este foarte variată. Astfel, cele mai mari cantități medii anuale se produc deasupra Municipiului București, unde cantitatea de aerosoli este mai mare,ca urmare a industrializării lui.

In cursul anului se înregistrează un maximum de precipitații în iunie, cu același regim de variație teritorială,valori mai mari în oraș și mai reduse spre periferie.

Luna cu cele mai mici cantități de precipitații este februarie, când se produc mai puțin de 1/3 din valoarea maximului pluriometric.

- temperaturi:

Municipiul București apare, sub aspect termic, ca o insulă de căldură urbană, aceasta rezultând din combustibili arși în oraș, din încălzirea excesivă a suprafețelor de astfalt, cărămidă ca și din marea aglomerare de populație.

în ianuarie mediile sunt de peste 3 C în centrul orașului și sub 3C spre periferie. în unii ani mediile lunii ianuarie au coborât chiar sub —10 C ( 1942, 1947,1963,1954 ), după cum în alți ani au fost pozitivi ( 1963,1948 ).

Mediile lunii iulie, variază în jur de +23 C fiind mai mari spre centru și mai reduse spre periferie.

Frecvența zilelor cu diferite temperaturi caracteristice pe parcursul unui an:

-    12-15 nopți geroase, 24-26 zile de iarnă și 80-95 zile cu îngheț crescând spre periferie.

-    115-120 zile de vară, 44-45 zile tropicale și respectiv 5-18 zile, nopți tropicale și mai reduse spre periferie.

2.3. Rețea hidrografică

Sectorul 5 este străbătut de râul Dâmbovița pe o porțiune de aproximativ 2

km.

Principalele caracteristici ale râului Dâmbovița sunt:

Nr.

crt.

Denumire curs de apa

Lățime

(m)

Adâncime \ (">)

Natura

fundului

Viteza

apei

(m/s)

înăl

țimea

mal

(m)

Debit

min/max

(mc)

Obs.

1.

Dâmbovița

13

6

betonat

0.5

9

0.5/55

PODURI DIN SECTORUL 5

Denumirea

Denumirea obstacolului (curs apa, vale, cale de comimicatie)

Artera de circulație

Material de construcție Suprastr./ Infrastr.

Deschideri

Lun-

gime

totala

(m)

Lățimi (m)

Nr.

Lungi

me

(m)

Parte

caro-

sab.

(m)

Totala

(m)

Pod Eroilor

RÂUL DAMBOVITA

Bd. Eroilor

Beton armat

3

31.1

32.4

29

35.9

Pod Opera

RÂUL DAMBOVITA

Piața Operei

Beton armat

3

28.8

30.5

28

34

Pod Izvor

RÂUL DAMBOVITA

Bd. Schitu Magureanu

Beton armat

3

26.5

29.4

21.1

28.7

Pod Hasdeu

RÂUL DAMBOVITA

Str, B.P.Hasdeu

Beton armat

3

27.65

.31.7

21.1

28.5

2.4.Populație

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ, POPULAȚIA ȘI DENSITATEA POPULAȚIEI

Unitate

administrativ-

teritorială

Suprafața - km.p. -

Populația -număr -

Densitatea populației -locuitori/kmp

1

2

3

Municipiul București

238

1926334

8094

Sector 1

70

231437

3306

Sector 2

32

360680

11271

Sector 3

34

391235

11507

Sector 4

34

294247

8654

Sector 5

30

272305

9077

Sector 6

38

376430

9906

POPULAȚIA DUPĂ ETNIE, PE SECTOARE ADMINISTRATIVE

Etnia

TOTAL

Sectorl

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6

1

2

3

4

5

6

7

Total

1926334

231437

360680

391235

294247

272305

376430

Din care:

Români

1869069

222298

346312

380615

288357

261760

369727

Maghiari (inclusiv

secui)

5834

954

1106

1136

1076

478

1084

Germani (inclusiv

sași și șvabi)

2358

489

471

• 463

303

212

420

Rromi (țigani)

27322

3926

6302

5110

2062

7980

1942

Etnia

TOTAL

Sectorl

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6

1

2

3

4

5

6

7

Ucraineni

425

74

85

86

53

32

95

Sârbi

324

74

91

48

36

32

43

Croați

67

13

19

7

15

3

10

Ruși-lipoveni

1141

245

146

226

141

172

211

Evrei

2473

718

527

510

289

159

270

Tătari

363

36

96

75

66

27

63

Slovaci

49

5

8

9

12

3

12

Turci

2473

245

571

593

445

366

253

Bulgari

370

65

85

86

70

24

40

Cehi

57

14

10

5

6

12

10

Greci

1592

325

355

310

190

182

230

Polonezi

246

59

'7 36

37

50

17

47

Armeni

815

104

326

144

95

56

90

Ceangăi

21

4

4

5

4

1

3

Italieni

646

143

153

131

98

47

74

Chinezi

2038

25

1608

268

41

42

54

Altă etnie

8106

1586

2237/

1316

619

659

1689

Nedeclarată

545

35

132

55

219

41

63

POPULAȚIA DUPĂ STAREA CIVILĂ LEGALĂ, PE SEXE Șl SECTOARE ADMINISTRATIVE

Total

Sect.l

Sect.2

Sect.3

Sect.4

Sect.5

Sect.6

1

2

3

4

5

6

7

Total populație

1926334

231437

360680

391235

294247

272305

376430

Masculin

900465

105874

167789

181812

137769

130718

176503

Feminin

1025869

125563

192891

209423

156478

141587

199927

Necăsătorit/ă

757711

87546

141257

150689

111709

114810

151700

Masculin

389634

44373

72522

76313

57685

60391

78350

Total

Sect. 1

Sect.2

Sect.3

Sect.4

Sect.5

Sect.6

1

2

3

4

5

6

7

Feminin

368077

43173

68735

74376

54024

54419

73350

Căsătorit/ă

897149

102998

167420

187854

141092

124155

173630

Masculin

448352

51517

83620

93632

70558

62206

86819

Feminin

448797

51481

83800

94222

70534

61949

86811

Divorțat/ă

117305

16226

21813

23060

18669

14618

22919

Masculin

35732

5484

6541

6787

5593

4805

6522

Feminin

81573

10742

15272

16273

13076

9813

16397

Văduv/ă

154169

24667

30190

29632

22777

18722

28181

Masculin

26747

4500

5106

5080

3933

3316

4812

Feminin

127422

20167

25084

24552

18844

15406

23369

2.5. Căi de transport

REȚEAUA STRADALĂ PRINCIPALĂ DIN SECTORUL 5

Nr.

crt.

Tip

artera

Denumire artera

Limite

Lungime

(ml)

Sector

Trece

prin

de la ...

pana la ...

88^

wsw

î

Calea

13 Septembrie

Bd.Libertatii

Str.Antiaeri^na

1300

5

2

Sos.

Alexandriei

Calea Rahovei

Limita administrativa

6000

5

3

Str.

Amurgului

Calea Rahovei

Sos.Salaj

1000

5

4

P-ta

P-ta Arsenalului

(fosta Puișor)

5

Nr.

crt.

Tip

artera

Denumire artera

Limite

Lungime

(ml)

Sector

Trece

prin

de la ...

pana la ...

Str.

Anghel Alexandru

Sos.Giurgiului

Str.Zetarilor

40C

Str.

Antiaeriana

Bd.Ghencea

Sos.Alexandriei

200C

'Str.

Bacau

Sos.Salaj

Str.Humulesti

23C

t

Str.

Buzoieni

Calea Rahovei

Str.Margeanului

40C

(

> Str.

Bachus

Prelung.Ferentari

Str.Bajesti

50C

IC

) Str.

Bagdasar Dumitru Dr.

P-ta Eroilor

Sos.Panduri

300

5

11

Sos.

Bucuresti-Magurele

Sos.Alexandriei

Limita administrativa

2600

5

12

Str.

Carlibaba

Sos.Salaj

Str.Salviei

800

5

13

Bd.

Cosbuc George

Str.Gazelei

Bd.T.Vladimirescu

400

5

14

Str.

Croitoru N.sold

Calea Rahovei

Str.Cap.Preda

300

5

15

Str.

Disciplinei

Str.Antiaeriana

Str.Tacerii

90

5

16

Bd.

Eroilor

Splaiul Independentei

P-ta Eroilor

850

5

17

Bd.

Eroilor Sanitari

Spaliul Independentei

Bd.Prof.Ghe.Marinescu

1000

5

18

Calea

Ferentari

Calea Rahovei

Bd.Pieptanari

1900

5

19

Prel.

Ferentari

Pieptănari

Str.Firuta

1600

5

20

Str.

Freamătului

Str.Carlibaba

Sos.Salaj

150

5

21

Str.

Hasdeu Bogdan Petriceicu

Splaiul Independentei

Bd.Natiunile Unite

300

5

22

Str.

Humulesti

Sos.Salaj

Str.Mandresti

1200

5

23

Splaiul

Independentei

Sos.Virtutii

Calea Victoriei

5000

5

6

24

Str.

Ispirescu Petre

Str.Margeanului

Calea Rahovei

850

5

25

Str.

Izvor

Bd.Natiunile Unite

Calea 13 Septembrie

1000

5

26

Bd.

Kogalniceanu Mihail

P-ta M.Kogalniceanu

Splaiul Independentei

700

- ........5

—........

27

Bd.

Libertății

P-ta Regina Maria

Splaiul Independentei

1100

5

28

Str.

Lacul Mare

Str.Tacerii

Sos.Alexandriei

150

5

29

Str.

Mărgeanului

Str.Petre Ispirescu

Sos.Alexandriei

1350

5

30

Str.

Marinescu Gh.Prof.

Bd.Eroilor

Sos.Cotroceni

750

5

31

Bd.

Națiunile Unite

P-ta Națiunilor Unite

Str.B.P.Hasdeu

400

5

32

Str.

Nasaud

Calea Ferentari

Str.Odoarei

975

5

33

Str.

Odoarei

Calea Rahovei

Sos.Viilor

200

5

34

Sos.

Pandurilor

Calea 13 Septembrie

Bd.Geniului

1400

5

35

Bd.

Pieptănari

Calea Serban Vodă

Calea Ferentari

1200

5

36

Str.

Progresului

Str.Razoare

Str.Inclinata

3100

5

37

Str.

Pazei

Str.Tacerii

Str.Disciplinei

90

5

38

Str.

Preda, cpt.

Str.Amurgului

Str.Sold.Croitoru

90

5

39

Str.

Pucheni

Sos.Salaj

Sos.Alexandriei

2250

5

40

Calea

Rahovei

Bd.T.Vladimirescu

Sos.Alexandriei

2050

5

41

Str.

Razoare

Sos.Panduri

P-ta Danny Huwe

200

5

42

Str.

Rainer I.Francisc prof.

P-ta Eroilor

Sos.Panduri

300

5

43

Bd.

Regina Elisabeta

P-ta M.Kogalniceanu

Calea Victoriei

700

5

44

Sos.

Salaj

Calea Ferentari

Str.Mandresti

950

5

45

Str.

Sebastian

Calea Rahovei

Drumul Sării

1850

5

46

Str.

Salviei

Str.Semanatorului

Str.Bachus

225

5

47

Str.

Tăcerii

Str.Antiaeriana

Str.LacuI Mare

350

5

48

Str.

Toporasi

Sos.Giurgiului

’rel.Ferentari

1050

5

49

Str.

Viilor

3d.George Cosbuc

Calea Serban Vodă

1850

5

50

Bd.

Vladimirescu Tudor

Calea Rahovei

Calea 13 Septembrie

700

5

51

Str.

Zețarilor

Str.Sinei

’rel.Ferentari

1000

5

TOTAL (ML) PE SECTORUL 5

55150

Căi de transport subterane. Sectorul 5 este străbătut de metrou pe traseul Eroilor-Izvor pe o distanțăță de aproximativ 2 km.

2.6. Dezvoltare economică

Pe raza sectorului 5 există aproximativ 250 de operatori economici care desfășoară activități în următoarele domenii :

- agricultură;

-    industria extractivă;

-    industria prel.alim.băut.tutun.

-    industria textilă;

-    industria celulozei, hârtiei;

-    industria chimică; .

-    industria cauciucului, mase plastice;

-    industria construcțiilor metalice;

-    industria de mașini echipamente;

-    industria de echipamente electrice și optice ;

-    industria mijloacelor de transport;

-    contrucții;

-    comerț cu ridicata și amănuntul;

-    hoteluri și restaurante;

-    transporturi și depozitare;

-    poștă și telecomunicații;

-    activități financar-bancare;

-    tranzacții imobiliare;

-    alte activități.

Creșterea animalelor.

Localitate (sector 5)

Specia de animale

Bovine

Ovine

Porcine

Cabaline

Familii de albine

Iepuri

Păsări

101

1040

41

12

108

25

1080

2.7. Infrastructuri locale

Instituții publice în sectorul 5

Muzee si teatre:

MUZEUL TATTARESCU GHEORGHE

Adresa : București, Sector 5, Strada DOMNITA ANASTASIA nr. 7

OPERA NAȚIONALA ROMANA

Adresa : București, Sector 5, B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 70-72

TEATRUL L.S. BULANDRA SALA IZVOR

Adresa : București, Sector 5, Strada Schitu Magureanu nr. 1

TEATRUL LUCIA STURDZA BULANDRA

Adresa : București, Sector 5, B-dul Schitu Magureanu nr. 1

Galerii de arta:

ATELIER 35 - SALA EFORIE

Adresa .' București, Sector 5, Strada Eforie nr. 4-6

DOMINUS Z ART S.R.L.

Adresa : București, Sector 5, Strada Sf. Elefterie nr. 27

Ambasade:

Ambasada Filipine

Adresa : București, Sector 5, Strada Carol Davila nr. 105-107

Primarii si Prefecturi

Oficiul Stării Civile Sector 5

Adresa : București, Sector 5, Strada Sapientei nr. 1

Primăria Municipiului București

Adresa : București, Sector 5, B-dul Regina Elisabeta nr. 47

Primăria Sectorului 5

Adresa : București, Sector 5, B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31

Primăria Sectorului 5

Adresa : București, Sector 5, Calea Ferentari nr. 72

Primăria Sectorului 5

Adresa : București, Sector 5, B-dul Kogalniceanu Mihail nr. 7-9

Primăria Sectorului 5

Adresa : București, Sector 5, Piața Kogalniceanu Mihail nr. 8

Primăria Sectorului 5

Adresa : București, Sector 5, B-dul Națiunile Unite nr. 3-5

Primăria Sectorului 5

Adresa : București, Sector 5, Șoseaua Panduri nr. 24

Primăria Sectorului 5

Adresa : București, Sector 5, B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31

Primăria Sectorului 5 Direcția De Taxe Si Impozite Locale Adresa : București, Sector 5, Strada Sebastian Mihail,scriitor nr. 23

PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Adresa : București, Sector 5, B-dul Regina Elisabeta nr. 47

Alte instituții

Curtea Constituționala a României

Adresa : București, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 2

Judecătoria Sectoarelor 1; 2; 4; 5; 6

Adresa : București, Sector 5

Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justiție

Adresa : București, Sector 5, B-dul Libertății nr. 14    .'<?

Anofm Agenția Locala Sector 5 (AGENȚIA NAȚIONALA PT OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA)

Adresa : București, Sector 5, B-dul Pieptănari nr. 64

Anofm Agenția Municipala București

Adresa : București, Sector 5, Strada Spătarul Preda nr. 12

Centrul de prevenire si consiliere antidrog județean BUCUREȘTI

Adresa : București, Sector 5, Piața 13 Septembrie

Consiliul Local al Sectorului 5

Adresa : București, Bd.Regina Elisabeta Nr. 29-31 Sector 5,

Consulatul onorific al Marelui Ducat de Luxemburg la București

Adresa : București, Sector 5, Strada Dr. Râureanu nr. 4

Consulatul Onorific al Republicii Democrate Madagascar la București

Adresa : București, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 112

Federația asociațiilor de proprietari din Romania

Adresa : București, Sector 5, Strada Sfinții Apostoli nr. 44

Parlamentul României - Camera Deputatilor

Adresa : București, Sector 5, Strada Izvor nr. 2-4

Direcția Generala de Politie a Municipiului București

Adresa : București, Sector 5, Strada Eforiei nr. 3-5 •

Secția de Politie nr. 24

Adresa : București, Sector 5, Strada Bazaltului nr. 17

Secția de Politie nr, 18 Sector 5

Adresa : București, Sector 5, Strada Miculescu Constantin nr. 14

Secția de Politie nr, 19 Sector 5 Adresa : București, Sector 5, Strada Amurgului nr. 17

Secția de Politie nr. 17 Sector 5

Adresa : București, Sector 5, Strada Taranu Grigore,dr nr. 10

REȚELE DE UTILITĂȚI ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

LUNGIMEA SI STAREA PRINCIPALELOR REȚELE TEHNICO-EDILITARE

1.    Lungimea totala a rețelei de distribuție a apei: 2756 km, din care:

Rețeaua propriu-zisa de distribuție a apei - 2081 km, din care:

•    artere de transport (DN 250-1000 mm) - 588 km

•    conducte de serviciu (DN 100-200 mm) -1493 km Conducte de branșament - 675 km

Starea rețelei de distribuție a apei este următoarea:

•    21,5% - peste 60 ani

•    22,9% — peste 23 ani Administrator : S.C. APA NOVA

2.    Lungimea totala a rețelei de canalizare: 2541 km, din care:

•    canale de serviciu si colectoare secundare (DN 30-150 mm) - 1446 km

•    canale colectoare principale (DN>150 mm) - 305 km

•    racorduri de canal - 790 km

40% din rețea are durata de exploatare expirata

Administrator : S.C. APA NOVA

3.    Rețeaua de distribuție gaze are o lungime de 2 947,321 km , din care 70% are peste 15 ani.

Administrator : S.C. Engie SA

4.    Rețeaua de termoficare are o lungime totala de 1 357 km (80% dintre rețele au peste 25 ani vechime), din care:

•    514 km canale principale

•    843 km canale secundare

Administrator : RADET

5.    Rețeaua de distribuție electricitate are o lungime de 18 565 km, din care:

•    165 km de 110 kv

•    9 200 km de 6-20 kv

•    9 200 km de 220 kv, din care 4350 km rețea aeriana Administrator : SC ENEL SA, SC LUXTEN LIGHTING SA

6.    Rețeaua de telefonie are o lungime de 13 796,698 km, din care:

•    4 519,928 km canal subteran

•    2 856,825 km canal aerian

•    6 419,945 km canalizatii telefonice Administrator : TELECOM

7.    Rețeaua de transport in comun are o lungime de 368,64 km Administrator : R.A.T.B.

Lungimea totala a rețelelor tehnico-edilitare in municipiul București este de 42

330,659 km din care:

-    35 123 km - in subteran

-    7 207, 659 km - la suprafața

LUNGIMEA SI STAREA REȚELELOR STRADALE

Rețeaua stradala a Municipiului București cuprinde 5 340 străzi cu o lungime

totala de 1820,8 km si o suprafața totala de 19 499,9 mii mp.

Din totalul de străzi a rețelei stradale a Municipiului București, un număr de

1932 sunt străzi cu îmbrăcăminte definitiva (1532 străzi cu asfalt si beton de ciment si 400 străzi cu pavaj din piatra fasonata). Acestea reprezintă circa 57% din totalul străzilor.

Restul sunt străzi cu pavaj din bolovani, pietruite sau neasfaltate.

Principalele date statistice privind starea rețelelor stradale din municipiul

București sunt prezentate in tabelul de mai jos :

REȚEAUA DE TRANSPORT DE PE RAZA SECTORULUI 5

La nivelul sectorului 5 rețeaua stradală cuprinde 977 străzi cu o lungime totală de 290622 m.

Nr.

crt.

Tipul de îmbrăcăminte

Număr de străzi

Lungime totală (m)

Lărgime medie (m)

1.

PAVELE

ORNAMENTALE

3

2900

24

2.

PAVELE

AUTOBLOCANTE

28

6425

6.6

3.

ASFALT

208

95217

8.7

4.

BETON

38

10703

7

5.

PIATRĂ CUBICĂ

21

6298

8.1

6.

BOLOVANI

282

69088

6.8

7.

BALAST

343

76114

6.5

8.

PĂMÂNT

31

12639

. 5-8

9.

MIXTĂ

23

11238

6.5

10.

TOTAL

977

290622

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DESTINATE CAZĂRII SINISTRAȚILOR ÎN HOTELURI, CĂMINE ȘI INTERNATE

NR.

CRT.

UNITATEA

ADRESA

CAPACITATE

CAZARE

OBS.

I

II

III

IV

V

A - HOTELURI

1

BULEVARD

Bd. Regina

Elisabeta nr. 4

RENOVARE

2

CENTRAL

Str. Brezoianu nr.

9

28

3

VENEȚIA

Piața M. Kogălniceanu

100

4

PARLIAMNET

Str. Izvor nr. 106

60

5

MARRIOTT

Calea 13

Septembrie nr 90

900

6

IBIS

Str. Izvor nr. 82-84

400

TOTAL

1488

B - CĂMINE ȘI INTEI

LNATE

1

GRUPUL ȘCOLAR ECONIMIC NR.4 „ VIILOR „

Șos. Viilor nr. 38

60

NR.

CRT.

UNITATEA

ADRESA

CAPACITATE

CAZARE

OBS.

2

GRUP ȘCOLAR IND.

„ D. MOȚOC „

Str. Spătaru Preda nr.16

600

3

ȘCOALA GEN. NR.

150

Bd. Eroii Sanitari nr.29-31

100

4

GRUP ȘCOLAR IND. ENERGETIC

Podul Giurgiului nr.5

400

TOTAL

1160

TOTAL GENERAL

2648

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DE ADĂPOSTIRE DE LA METROU

NR.

CRT.

STAȚIA

DE

METROU

ACOPERIRE CU PĂMÂNT

ACCESE

CAPACITATEA DE ADĂPOSTIRE

OBSERVAȚII

1.

IZVOR

1,4

2

2400

2.

EROILOR

0,7-3,4

2

6000

TOTAL

4

8400

SITUAȚIA

CU CAPACITĂȚILE DE ASIGURARE A HRANEI

NR.

CRT.

UNITATEA

CAPACITATE

HRĂNIRE

OBS.

I

II

III

IV

V

A - HOTELURI

1

BULEVARD

Bd. Regina Elisabeta nr. 4

-

RENOVARE

2

CENTRAL

Str. Brezoianu nr. 9

28

3

VENEȚIA

Piața M. Kogălniceanu

-

4

DĂMBOVIȚA

Bd. Schitu Măgureanu nr. 6

-

5

PARLIAMNET

Str. Izvor nr. 106

60

6

MARRIOTT

Calea 13 Septembrie nr 90

900

7

IBIS

Str. Izvor nr. 82-84

400

TOTAL

1388

B - CĂMINE ȘI INTERNATE

1

GRUPUL

ȘCOLAR

ECONIMIC NR.4 „ VIILOR „

Șos'. Viilor nr. 38

200

NR.

CRT.

UNITATEA

ADRESA

CAPACITATE

HRĂNIRE

OBS.

. 2

GRUP ȘCOLAR IND;

„ D. MOȚOC „

Str. Spătaru Preda nr.16

300

3

ȘCOALA GEN.

NR. 150

Bd. Eroii Sanitari nr.29-31

100

4

GRUP ȘCOLAR IND.

ENERGETIC

Podul Giurgiului nr.5

400

5

CENTRUL DE PLASAMENT „ Sf. ANA „

Str. Munții Carpați nr.79

100

TOTAL

1100

C-RESTAURANTE

1.

OPERA

Piața Eforie

100

2.

STADION

Str. Dr. Staicovici nr.

100

3.

DANA ȘI FII

Bd. M. Kogălniceanu nr.

100

4.

BRĂDET

Str. Carol Davila nr.

100

5.

SPRING TIME

Splaiul Independenței nr.

50

6.

CASA GORJEANA

Str. Brezoianu nr. 5

/P 100

TOTAL

550

TOTAL GENERAL

3038

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DESTINATE CAZĂRII SINISTRAȚILOR ÎN SĂLI DE SPORT

NR.

CRT.

DENUMIREA

UNITĂȚII

ADRESA

SALĂ DE SPORT ( suprafața / nr. locuri

]

OBS.

I

II

III

IV

V

1.

LICEUL TEORETIC „ ION BARBU „

Str. Nabucului nr.

18

250 mp / 53 loc.

2.

ȘCOALA GENERALĂ NR.2

Prelungirea

Ferentari nr.25

396 mp / 83 loc.

3.

ȘCOALA GENERALĂ

NR.103

Str. Vigoniei nr.7

64 mp / 13 loc.

4.

ȘCOALA GENERALĂ

NR.114

Str. Pândele Roșea nr.2-4

144 mp / 30 loc.

5.

ȘCOALA GENERALĂ NR.128

13 Septembrie nr.41

450 mp / 95 Ioc.

6.

ȘCOALA GENERALĂ NR.130

Str. Doina nr.l

61 mp / 11 loc.

7.

ȘCOALA GENERALĂ

Str.Grigore

90 mp/ 19 loc.

NR.

CRT.

DENUMIREA

UNITĂȚII

ADRESA

SALĂ DE SPORT ( suprafața / nr. locuri

)

OBS.

I

II

III

IV

V

NR.132

Tocilescu nr.20

8.

ȘCOALA GENERALĂ

NR.134

Str. Baicului nr.4

160 mp / 34 loc.

9.

ȘCOALA GENERALĂ

NR.135

Calea Ferentari nr. 72.

140 mp / 31 loc.

10.

ȘCOALA GENERALĂ

NR.139

Șos. Alexandriei nr.21

72 mp / 15 loc.

11.

ȘCOALA GENERALĂ

NR.143

Str. Banu Mărăcine nr.16

90 mp / 19 loc.

12.

ȘCOALA GENERALĂ

NR.146

Șos. Panduri nr.42

71 mp / 15 loc.

13.

ȘCOALA GENERALĂ

NR.147

Str. Bacău nr.l

560 mp / 118 loc.

14.

ȘCOALA GENERALĂ

NR.148

Str. Bahus nr.42

568 mp / 119 loc.

15.

ȘCOALA GENERALĂ

NR.150

Bd. Eroii Sanitari nr. 29-31

160 mp/34 loc.

16.

ȘCOALA GENERALĂ

NR.280

Str. Sg. Gh.Donici nr.4A

460 mp / 97 loc.

i -4’

17.

LICEUL TEORETIC

„DIMITRIE

BOLINTINEANU,,

Calea Rahovei nr.311

320 mp / 67 loc.

18.

COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR„

Bd. Regina

Elisabeta nr.48

185 mp / 39 loc.

19.

GRUP ȘCOLAR

INDUSTRIAL

ENERGETIC

Șos. Podul

Giurgiului nr.5

300 mp / 63 loc.

20. '

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL „ D. MOȚOC „

Str. Spătaru Preda nr.16

168 mp / 35 loc.

21.

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL „ GRIGORE CERCHEZ

99

Calea Șerban Vodă nr.280

168 mp / 35 loc.

22.

GRUP ȘCOLAR ECONOMIC NR. 4 „ VIILOR „

Șos. Viilor nr.38

200 mp / 42 loc.

TOTAL

5077mp /1067 loc.

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DESTINATE CAZĂRII SINISTRAȚILOR ÎN SĂLI DE SPECTACOLE ȘI STADIOANE

NR.

CRT.

DENUMIREA

UNITĂȚII

ADRESA

SALĂ DE SPECTACOL

OBS.

I

II

III

IV

V

1.

OPERA NAȚIONALA ROMANA

B-dul.

N.Kogălniceanu

nr.l

950 loc.

2.

TEATRUL BULANDRA

Str.Schitu Magureanu nr. 1

340 loc.

3.

A.N.F.CINEMATECA

ROMANA

Str. Eforie nr. 2

250 Ioc.

4.

CINEMA CORSO

Bd. Regina

Elisabeta nr.l

273 loc.

5.

CINEMA FESTIVAL

Bd. Regina

Elisabeta nr.34

750 Ioc.

6.

CINEMA LUMINA

Bd. Regina

Elisabeta nr.32

RENOVARE

7.

CINEMA BUCUREȘTI

Bd. Regina

Elisabeta nr.6

RENOVARE

8.

STADIONUL

Str. Dr. Lister nr.

37

14.500 loc.

COTROCENI

9.

TOTAL

17063

OBS: în cazul producerii unui cutremur, cazarea sinistraților în sălile de spectacol nu se poate realiza, deoarece acestea sunt situate în zona afectată de seism.

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DESTINATE CAZĂRII SINISTRAȚILOR ÎN SPITALE

Nr.

Crt.

DENUMIREA

INSTITUȚIEI

ADRESĂ ȘI

TELEFONUL

INSTITUȚIEI

PROFIL

SECȚII

Nr.

Paturi

Total

paturi

1.

Sp. Clinic Prof. Dr. Th. Burghele

Șos. Panduri Nr.20. sector 5 București

Urologie

A.T.I. Spitalizare de zi

Chirurgie

20

20

192

232

2.

Institutul de

Șos. Viilor

Pneumoftiziologie

Chirurgie

60

Pneumofiziologie „ Marius Nasta „ Sp. T.B.C. Copii

Nr.90 sector 5 București

Șos. Viilor Nr. 90 sector 5 București

Ftiziopediatrie

Pneumologie

A.T.I.

Pneumologie

copii

435

20

ICO

615

3.

Institutul de fono-audiologie și chirurgie funcțională O.R.L. Prof. Dr.

„ II. Hociotă „

Str. Mihail Cioranu Nr. 21 sector 5

București

Fono-audiologie

A.T.I.

Recuperare

copii

O.R.L.

20

90

230

340

TOTAL

1187

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DESTINATE CAZĂRII SINISTRAȚILOR ÎN BISERICI

NR.

CRT.

CAPACITATE

UNITATEA

ADRESA

CAZARE

OBS.

I

II

III

IV

V

1.

BISERICA SF. NICOLAE

Str. Sapienței nr. 4

50 loc.

2.

BISERICA

T.VLADIMIRESCU

Str. Floarea de Gheață nr. 5

50 loc.

3.

BISERICA SF. TREIME GHENCEA

. Str. Sebastian nr. 118-120

50 loc.

4.

BISERICA SF. ELEFTERIE NOU

Str. Sf.Elefterie nr.

1

50 Ioc.

5.

BISERICA SF. DUMITRU PARCUL RAHOVA

Str. Preda Caporal nr.28

50 loc.

6.

BISERICA DOMNIȚA BĂLAȘA ÎNĂLȚAREA DOMNULUI

Str. Sfinții Apostoli nr. 60

50 Ioc.

7.

BISERICA

SF.IERARH

NICOLAE

Str. Bărbătescu Vechi nr. 3

50 loc.

8.

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

Intr. Biserica Răzvan nr. 3-5

50 loc.

9.

BISERICA

CUVIOASA

PARASCHIVA

Str. Iacobeni nr. 39

50 loc.

1».

BISERICA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

Str. Mărgeanului nr. 107

50 loc.

11.

BISERICA SF. ÎMPĂRAȚI

Str. Mărgeanului nr. 6

50 loc.

NR.

CRT.

UNITATEA

ADRESA

CAPACITATE

CAZARE

OBS.

CONSTANTIN ȘI ELENA.

12.

BISERICA SF.MARE MUCENIȚA ECATERINA

Str. Ostrov nr. 11

50 loc.

13.

BISERICA SPIREA NOUĂ

Str. Puișor nr. 59

50 loc.

14.

BISERICA SF. ELEFTERIE

Str. Elefterie nr. 15C

50 loc.

15.

BISERICA SF.ILIE-GORGANI

Str. Silfidelor nr. 3-7

50 loc.

16.

BISERICA SF. ILIE-RAHOVA

Str. Silvestri Constantin nr. 18

50 loc.

17.

BISERICA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

Str. Toporași nr. 70

50 loc.

TOTAL

850

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DESTINATE CAZĂRII SINISTRAȚILOR ÎN CASE, CĂMINE DE COPII

Nr.

Crt.

DENUMIREA INSTITUȚIEI ADRESA

CAPACITATE

CAZARE

OBSERVAȚII

1.

Centrul de plasament Sf. Ana

Str. Munții Carpați nr. 72

100

2.

Centrul de plasament Sf.Maria

Str. Trompetului nr. 10

115

3.

Centrul de plasament Sf. Andrei

Str.Elev Popovici Nicolae

204

nr. 20-22

4.

Centrul de plasament Ciresarii

Calea Ferentari nr. 60

} 86

TOTAL SECTOR 5

505

SITUAȚIA

AUTOBAZELOR DE PE TERITORIUL SECTORULUI 5

NR.

CRT.

AUTOBAZA

ADRESA

NR. DE MIJLOACE

TELEFON

1

R.A.T.B.

AUTOBAZA

ALEXANDRIA

ȘOS. ALEXANDRIEI NR. 152

17

420 68 30

420 21 30

2

R.A.T.B.

AUTOBAZA

FERENTARI

STR. IACOB ANDREI NR. 30

20

312 90 22

685 68 50

Locuri de realizare a taberelor de sinistrați: Parcul Cișmigiu, Parcul Izvor

2.8. Specific regional

Sectorul 5 poate fi afectat de urmările producerii unei situații de urgență în . sectoarele 1,6,4, precum și în județul .Ilfov.

CAPITOULUL III. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ

3.1. Analiza riscurilor naturale

3.1.1. Riscul de inundații

Municipiul București este amplasat în bazinul hidrografic al râului Argeș, respectiv pe cursul inferior al râului Dâmbovița și Colentina, râuri care contribuie în principal la satisfacerea folosințelor de apă a Capitalei.

Din analiza genezei viiturilor și a inundațiilor din zona sectorului 5 rezultă că în condițiile de relief și de hidrologie, inundațiile1 produse de râul Dâmbovița se doresc următoarelor cauze:

-    viituri sosite din amonte (debite pe râul Dâmbovița mai mari de 300 mc/s);

-    ploi extraordinare cauzate asupra orașului cu frecvențe mai mari de 1/3.

Din analiza celor 14 viituri mari produse în ultimii 150 de ani pe cursul

râului Dâmbovița în București, se constată că numai una a provenit de pe Ilfov, 5 s-au datorat suprapunerii viiturilor de pe Ilfov și Dâmbovița iar 8 s-au format numai pe râul Dâmbovița.

Din punct de vedere al genezei, din cele 14 viituri 4 se datoresc topirii zăpezilor, una suprapunerii de ploi peste topirea zăpezii iar 9 au fost datorate exclusiv ploilor. Viiturile de pe râul Dâmbovița sunt atenuate parțial în acumulările situate pe cursul superior, dar pot atinge și depăși valorile caracteristice în secțiunea Lungulețu (ATENȚIE - 88 mc/s, INUNDAȚIE - 114 mc/s, PERICOL - mc/s) care, suprapuse peste viitura din râul Ilfov, pot inunda zona Slobozia Moară, îndreptându-se spre Capitală.

Datorită acumulărilor aflate în amonte pe râul Dâmbovița și, mai ales, datorită posibilităților de dirijare a viiturilor prin derivațiile existente Ilfov — Dâmbovița (Răcari) și Dâmbovița — Argeș (Brezoaiele), parțial în râul Argeș și parțial în râul Ciorogârla, debitele la intrarea în acumularea Lacul Morii sunt afectate doar de viiturile generate corespunzător sectorului de râu dintre aceste derivații și acumulări.

Conform „Studiului G.A. privind exploatarea lucrărilor hidrotehnice din bazinul hidrografic Dâmbovița - Colentina” proiect 870/1980, este necesară pregolirea acumulării Buftea în următoarele situații:

-    în cazul în care debitul înregistrat la S.H. Colacu depășește 15 mc/s;

-    în situațiile în care prognoza meteo de scurtă durată indică posibilitatea apariției unor precipitații cu caracter catastrofal în bazinul Ilfov -Colentina;

Se disting două situații:

-    ruperea barajului Lacul Morii, avarii la construcțiile hidrotehnice de pe cursul râului Dâmbovița sau precipitații abundente ce duc la apariția unei zone de inundabilitate, cuprinzând obiective și străzi;

-    precipitații abundente ce determină inundarea anumitor străzi și a clădirilor existente în zonă.

OBIECTIVELE CE POT FI AFECTATE DE INUNDAȚII PROVENITE ÎN URMA ACCIDENTELOR LA CONSTRUCȚIILE HIDROTEHNICE DE PE RÂUL DÂMBOVIȚA

..........................._..........

Crt.

OBIECTIV

ADRESA

1.

Spitalul Universitar București

Splaiul Independentei nr. 169

2.

Institutul de Igienă și Sănătate Publică

Str. Dr. Leonte nr. 1-3

3.

Institutul Cantacuzino

Splaiul Independentei nr . 103

4.

5.

Universitatea București cu subunitățile:

5.a.- Facultatea de Drept

5.b.- Complexul Studențesc

5.c. Facultatea de Biologie

B-dul. Mihail Kogalniceanu nr. 36-46

B-dul. Mihail Kogalniceanu nr. 36-46

B-dul. Mihail Kogalniceanu nr. 36-46

Splaiul Independentei nr. 91-95

6.

Opera Română cu subunitățile:

6.a. Muzeul Operei

6.b. Cabinet medical

B-dul. Mihail Kogalniceanu nr. 70-72

B-dul. Mihail Kogalniceanu nr. 70-72

B-dul. Mihail Kogalniceanu nr. 70-72

7.

Teatrul Lucia Sturza Bulandra

B-dul Schitu Magureanu nr. 1

8.

S.C.Tungal S.A.

B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 42

9.

S.C.Rofilm S.A.

B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 11

10.

Ministerul Justiției

Str .Apolodor nr. 17

11.

Ministerul Administrației și Internelor —Arhivele Statului

B-dul Regina Elisabeta nr. 49

12.

Primăria Municipiului București

B-dul Regina Elisabeta nr. 47

13.

Primăria Sectorului 5

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31

14.

S.C.Safari S.A.

Str. Dr. Raureanu nr. 1

15.

Comania Națională Loteria

Română S.A. cu subunitățile : Unitatea Poligrafică

Calea Victoriei nr. 9, sector 3

Str .Anghel Saligny nr. 2

16.

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” cu subunitățile :

16.a Cămin Studențesc și cantină

B-dul Eroilor Sanitari nr. 8

Splaiul Independentei nr. 46-48

17.

Inspectoratul Școlar Sector 5 cu

Str. Ion Creanga nr. 6

Nr.

Crt.

OBIECTIV

ADRESA

subunitățile:

17.a. Grădiniță de copii nr 32

17.b. Grădiniță de copii nr. 70

17.c. Grădiniță de copii nr. 150

17.d. Grădiniță de copii nr. 271

17.e. Liceul Gheorghe Lazar

17.f. Grădiniță de copii nr .73

Str. Dr. Pasteur nr. 47

Str. Sf. Elefterie nr. 14

B-dul Eroilor Sanitari nr. 29-31

B-dul Eroilor Sanitari nr. 77

B-dul Regina Elisabeta nr. 48

Splaiul Independentei nr. 68

18.

Spitalul Clinic „Porf. Dr.

Burghele” cu subunitățile: 18.a.Dispensarul de Adulti si Copii „Vasile Voiculescu”

18.b. Dispensarul de adulti „Splaiul Independentei”

18.c. Arhiva Spitalului si

Policlinica de Stomatologie „Victoria”

18.d. Policlinica de copii „Eforie”

Sos. Panduri nr. 20

B-dul. Eroilor Sanitari nr. 35

Splaiul Independentei nr. 64

Splaiul Independentei nr. 1 -5

Str. Eforie nr. 2-4

19.

Q C Metroul S A

----------Str. Gutenberg nr. 3 bis------

20.

Post Banc -Sediul Central

B-dul Libertății nr. 18

21.

Reprezentanță Banc Post

B-dul Națiunile Unite nr. 8

22.

Comisia Națională pentru Statistică

B-dul Libertatiii nr. 16

23.

Ministerul Finanțelor

Str. Apolodor nr. 17

24.

Ministerul Economiei și

Comerțului

Str. Apolodor nr. 17

25.

Ministerul Public - Parchetul General de pe lângă Curtea

Supremă

B-dul Libertății nr. 14

26.

Ministerul Mediului și

Gospodăririi Apelor

B-dul Libertății nr. 12

27.

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în domeniul patologiei și științelor medicale

Splaiul Independentei nr. 99-101

28.

S.C.Blănuri S.A.

Str. Sfinții Apostoli nr. 44

29.

S.A. Metrorex cu spațiile :

30.a. Piața Unirii

30.b. Stația Izvor

30.c. Stația Eroilor

B-dul Dinicu Golescu nr. 38

Piața Unirii

Splaiul Independentei

B-dul Eroilor

30.

Facultatea de Medicină Veterinară

Splaiul Independentei nr. 105

STRĂZILE

INUNDABILE DE PE RAZA SECTORULUI 5 ÎN CAZUL RUPERII BARAJULUI LACUL MORII

Nr.

Crt.

DENUMIREA STRĂZII

OBSERVAȚII

1.

STR.ZĂRII

2.

STR. BUICLIU

3.

STR. STOENESCU

4.

STR. TURNESCU

5.

STR. DR. RADOVICI

6.

STR.DR.CAROL DA VILA

7.

STR.DR. CAPȘA

8.

STR.DR.GHE. MARINESCU

...........................

9.

STR.Z.PETRESCU

10.

3    STR.DR.TEODORI

11.

STR.FELICIA RACOVIȚĂ

12.

STR.DR. DEMOSTENE ATANASIE

13.

STR.ȚĂRANU

14.

STR.N.PAULESCU

15.

STR.GRIGORE ROMNICEANU

16.

STR.DR.D.GRECESCU

17.

STR.DR.E.IOSIF

18.

STR.DR.PETRIN

19.

STR.HERESCU

20.

STR.N.TOMESCU

21.

STR.DR.LISTER

22.

STR.DR.MARINESCU

23.

STR.DR.OBEDENARU

24.

STR.DR.IATROPOL

25.

STR.DR.BUTOIANU

26.

STR.DR.N.MUSCEL

27.

STR.DR.VICOL.N

28.

STR.TIPEIU A.

29.

STR.DR.N.MANOLESCU

30.

STR.THOMA IONESCU

31.

STR.SF.ELEFTERIE

32.

STR.DR.N.MUSCEL

33.

STR.DR.CLUNET

34.

STR.KOCH

35.

STR.DR.LOUIS PASTEUR

36.

INTR.C.NEGRI

37.

INTR.PASTEUR

38.

STR.COSTACHE NEGRI

39.

STR.DR.STAICOVICI

Nr.

Crt.

DENUMIREA STRĂZII

OBSERVAȚII

40.

STR.IZVOR

41.

STR.BOGDAN PETRICEICU HASDEU

42.

B-DUL. NAȚIUNILE UNITE

43.

B-DUL. MIHAIL KOGĂLNICEANU

44.

B-DUL. REGINA ELISABETA

45.

B-DUL. LIBERTĂȚII

46.

B-DUL. UNIRII

47.

STR. GRĂDINA CU CAI

48.

STR. VASILE PĂUN

49.

STR. PLEVNEI

50.

STR. SCHITU MĂGUREANU

51.

STR. GUTENBERG

52.

STR. SILFIDELOR

53.

STR.ELIE RADU

54.

STR. ANGHEL A. SALIGNY

55.

STR. BREZOIANU

56.

STR. EFORIE

57,

QTD OANyfNTTTA AKTAQTAQTA

o 1 ix. UvJlvllNl {    /ViN/Vo 1 /VoiA

58.

STR. MIHAI VODĂ

59.

STR. BELDIMAN

60.

PASAJ EFORIE

61.

STR. MARCONI

62.

STR. ILFOV

63.

STR. POLIȚIEI

64.

STR. VÂNĂTORI

65.

STR. APOLODOLODOR

66.

STR. ORLEANU

67.

STR. RÂUREANU

68.

STR. SAPIENȚEI

69.

STR. VIGILENȚA

70.

STR. BRUTUS

OBIECTIVELE CE POT FI AFECTATE ÎN CAZUL PRECIPITAȚIILOR ABUNDENTE LA NIVELUL SECTORULUI 5

Nr.

Crt.

UNITATEA

ADRESA

1.

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE

A MARILOR CONTRIBUABILI

Str. Sebastian nr. 88

2.

S.C.ARECA.S.A.

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 31

3.

S.C.PANDURI S.A.

Calea Plevnei nr. 10

4.

MONETARIA STATULUI

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 30

5.

6.

S.CTRICORELON S.A. •

Bd.Tudor Vladimirescunr. 41

7.

8.

9.

Nr.

Crt.

UNITATEA

ADRESA

10.

DIGI 24

Șos. Panduri ar. 71

11.

S.C.CARMEN S.A.

Str. înclinată nr. 2

. 12. ’

SPITALUL CLINIC “ PROF. DR. BURGHELE” CU SUBUNITĂȚILE :

Policlinica Panduri;

Dispensarul Sebastian;

Dispensarul Ferentari;

Dispensarul Alexandriei.

Sos. Panduri or. 20

Sos. Panduri nr. 20

Str. Sebastian nr. 137

Calea Ferentari nr. 90-92

Sos. Alexandriei nr. 7

13.

Centrul Medical de Fono-audiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L.- Prof. Dr. Dorin Hociota

Str. Mihail Cioranu nr. 21

14.

INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE “MARIUS NASTA”

Șos. Viilor nr. 90    )

15.

----------------------------------------------------------------------_------------------------------—.....

.....-............................................ .................- ....

16.

S.C.ELECTROMAFNETICA S.A.

Calea Rahovei nr.226-268

17.

S.C.VENTILATORUL S.A.

Str. Sg.Nuțu Ion nr. 44

1 8.Ț

S.C.TUBAL S.A.    Ț

Str. înclinată nr. 129

19.

20.

S.C.CHIBRO S.A.

Str. Fabrica de chibrituri nr. 24-26

21.

S.C.INDUSTRIA IUTEI S.A.

Str. Veseliei nr. 10

22.

S.C.EXCELENT S.A.

Șos. Viilor nr. 20

23.

24.

S.C.LIBERTATEA PANIFICAȚIEI S.A

Șos.Sălaj nr. 173-175

25.

S.C.TEHNOPAN S.A.

Str. Veseliei nr.5

26.

SîG.FINITEX S.A.

Str.Sadului nr. 35

TI.

S.C.AMIT S.A.

Str. Sabinelor nr. 8

28.

FABRICA DE TIMBRE S.A

Str. Fabrica de chibrituri nr. 28

29.

S.C.COMET S.A.

Șos. Viilor nr. 14    \

STRĂZILE

INUNDABILE DE PE RAZA SECTORULUI 5 ÎN CAZUL PRECIPITAȚIILOR ABUNDENTE

Nr.

Crt.

DENUMIREA STRĂZII

OBSERVAȚII

1.

STR.GLADIOLEI

2.

STR. NEPTUN

3.

STR.PITESTI.

4.

STR.DANTELEI

5.

SOS.BUCURESTI MĂGURELE

6.

STR.DRUMUL LUPTĂTORILOR ANIFASCISTI

Nr.

Crt.

DENUMIREA STRĂZII

OBSERVAȚII

7.

STR.GHIDIGENI

8.

STR. DRUMUL COPOPERATIVEI

Evaluarea hazardului seismic datorat sursei Vrancea, în București devine din ce în ce mai importantă odată cu trecerea implacabilă a timpului și apropierea de

termenele majorității predicțiilor seismice realizate de către specialiștii seismologi, care prevăd producerea unui cutremur cu impact major în perioada 2006-2013.

Proiectarea capacităților și resurselor necesare răspunsului, ca și planificarea acestora într-o manieră care să permită limitarea la minimum a pierderilor umane și materiale, nu poate fi realizată fără o evaluare cât. mai apropiată de. realitate a hazardului seismic prezent în capitală.

3.1.2. Riscul la cutremure

Pe raza sectorului 5 se găsesc 30 de construcții expertizate tehnic și încadrate în clasa 1 de risc seismic, 15 construcții încadrate în clasa 2 de risc seismic și 8 construcții încadrate în clasa 3 de risc seismic.

Pericol public îl reprezintă construcțiile încadrate în clasa 1.

CONSTRUCȚII ÎNCADRATE ÎN CLASA 1 DE RISC SEISMIC

Nr.

crt.

Adresa (strada)

Tip

Nr

Tipul de imobil

Destinația

imobilului

An

constr.

nr. —

persoane

care

locuiesc în imobil

1

ALEXANDRU BELDIMAN 1

Strada

1

S+P+9E

locuință

1940

164

2

BALTAGULUI 13-15-17

Strada

13-

15-17

S+P+2E

locuință

1960

18

3

DOMNITA ANASTASIA 5

Strada

5

S+P+2E

locuință

1890

18

4

EFORIEI 8

Strada

8

S+P+8E+Ma

locuință

1940

99

5

FELICIA

RACOVITA 5

Strada

5

S+P+1E+Ma

S+P+

2E+Ma

locuință

1900

1939

27

6

ION BREZOIANU 6

Strada

6

S+P+8E

locuință

1936

17

7

LISTER 11

Strada

11

S+P+2E+Ma

locuință

1932

26

8

LOUIS PASTEUR

30

Strada

30

S+P+3E+Ma

locuință

1936

24

9

MIHAI VODĂ 13

Strada

13

S+P+4E

locuință

1935

32

10

MIHAI VODĂ 15

Strada

15

S+P+6E

locuință

1914

22

11

MIHAIL

KOGALNICEANU

15-17

[69-71]

Bulevardul

15-17

[69-

71]

S+P+3E+Ma

locuință

1920

27

12

MIHAIL

KOGALNICEANU

43

Bulevardul

43

[91 A]

S+P+7E

locuință

1937

61

13

MIHAIL

KOGALNICEANU

49

Bulevardul

49

[95A]

S+P+7E

locuință

1938

180

14

MIHAIL

KOGALNICEANU

51    •

Bulevardul

51

[97]

S+P+7E

locuință

•1929

101

(51salariati

J

15

PANDURI 30

Șoseaua

30

S+P+2E+Ma

locuință

1920

27

16

PANDURI 36

Șoseaua

36

S+P+3E+Ma

locuință

1938

24

17

PLEVNEI 1

Calea

1

S+P+8E

locuință

1930

71

18

REGINA

Bulevardul

.24 [6]

S+P+3E

locuință

1890

25

Nr.

crt.

Adresa (strada)

Tip

Nr

Tipul de imobil

Destina(ia

imobilului

An

constr.

nr.

persoane

care

locuiesc în imobil

ELISABETA 24 [6]

19

REGINA

ELISABETA 35 [15]

Bulevardul

35

[15]

S+P+7E+Ma

locuință

1940

72

20

REGINA

ELISABETA 44

Bulevardul

44

[?4] , .

S+P+7E

locuință

1938

183

21

REGINA

ELISABETA 69 [49]

Bulevardul

69

[49]

S+P+3E

locuință

1900

16

22

SABINELOR 90C

Strada

90C

S+P+1E; S+PS+P

locuință

1900

15

23

SAPIENTEI 1

Strada

1

S+P+3E

locuință

1936

28

24

SAPIENTEI 1

Strada

1

S+P+5E

locuință

1930

28

25

SCHITU MAGUREANU 3

Strada

3

S+P+4E+Ma

locuință

1898

46

26

SFANȚUL ELEFTERIE 11

Strada

11

S+P+4E+Ma

locuință

1935

44

27

SFINȚII APOSTOLI 35

Strada

35

S+P+3E

locuință

1939

28

28

VANATORI 17

Strada

17

S+P+5E

locuință

1938

26

29

VANATORI 3-3A

Strada

3-3A

S+P+3E+Ma

locuință

1891

36

30

VIILOR 96

Șoseaua

96

S+P+3E

locuință

1926

22

CONSTRUCȚII ÎNCADRATE ÎN CLASA 2 DE RISC SEISMIC

Nr.

crt.

Adresa (strada)

Tip

Nr

Tipul de imobil

Destinația

imobilului

An

construire

nr.

persoane

care

locuiesc în imobil

1

DOMNITA

ANASTASIA 15

Strada

15

S+P+6E+Ma

locuință

1939

63

2

GHEORGHE MARINESCU 19

Strada

19

S+P+4E

locuință

1934

35

3

ILFOV 1B

Strada

1B

S+P+2E

locuință

1898

19

4

JOLIOT FREDERIC CURIE 10

Strada

10

S+P+3E

locuință

1938

1940

21

5

JOLIOT FREDERIC CURIE 7

Strada

7

S+P+2E

locuință

1939

18

6

MIHAIL

KOGALNICEANU 16 [46]

Bulevardul

16 [46]

S+P+2E

locuință

1900

17

7

MIHAIL

KOGALNICEANU 37 [87]

Bulevardul

37 [87]

S+P+3E+Ma

locuință

1932

32

8

REGINA ELISABETA

25 [5]

Bulevardul

25 [5]

S+P+9E

locuință

1934

78

9

SAPIENTEI 1

Strada

1

S+P+5E

locuință

1930

46

10

SFANȚUL ELEFTERIE 14

Strada

14

S+P+2E+Ma

locuință

1934

24

11

SFANȚUL ELEFTERIE 16

Strada

16

S+P+3E

locuință

1934

27

12

SFINȚII APOSTOLI 40

Strada

40

S+P+6E

locuință

1945

43

13

SILFIDELOR 4

Strada

4

S+P+7E

locuință

1939

62

14

VICTOR BABES 7

Strada

7

S+P+2E+Ma

locuință

1940

20

15

VIILOR 95

Șoseaua

95

S+P+7E

locuință

1962

61

3.2. Analiza riscurilor tehnologice

Transportul rutier

Transprotul materialelor periculoase se realizează, în principiu, pe șoseaua de centură, dar pot fi folosite și principalele artere din sectorul 5, astfel:

-    Sos. Alexandriei

-    Calea Rahovei

-    Sos. București Măgurele

-    Str. Antiaeriană

-    Calea 13 Septembrie

-    Str. Mihail Sebastian

-    Calea Ferentari

-    Prelungirea Ferentari

-    Bd. Pieptănari

-    Sos. Viilor

-    Bd. Națiunilor Unite

-    Bd. Libertății

-    Str. Izvor

-    Str. B.P.Hasdeu 4;. Sos. Panduri

-    Bd. Tudor Vladimirescu

-    Bd. George Coșbuc

Substanțele transportate sunt în special deșeuri sub formă de uleiuri uzate și cianuri.

NUMĂRUL MEDIU DE ACCIDENTE ÎN FUNCȚIE DE INTERVALELE ORARE

nr accidente pe intervale orare

Sursa de date: Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Poliției Rutiere 38


CAUZELE PRODUCERII ACCIDENTELOR DE CIRCULAȚIE

Indisciplina pietonilor 23%


Conducerea

imprudenta

20%

18%


Sursa de date: Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Poliției Rutiere

- în cazul producerii accidentelor în care sunt implicate cisterne ce transportă substanțe periculoase, alte cauze pot fi defecțiunile la instalațiile aferente care

determină scurgeri sau scăpări în atmosferă și astfel, inițierea de incendii, explozii, contaminare chimică.

3.3. Analiza riscurilor biologice

Surse de risc biologic existente pe raza sectorului 5 dar și în zonele limitrofe acestuia sunt:

-    operatorii economici care prelucrează și fabrică produse alimentare de origine animală;

-    depozite de gunoaie menajere ale capitalei de la Domnești și Glina;

-    localitățile din județul Ilfov, vecine cu sectorul 5: Măgurele, Bragadiru, Mihăilești, Domnești, localitățile unde există populație de animale, păsări, obiective de creștere și valorificare a animalelor;

-    căile rutiere - șosele, drumuri - către sectorul 5 pe care mijloacele de transport pot deveni surse de risc traversând o zonă infectată ( contaminată).

-    locurile de depozitare ale gunoaielor de grajd, dejecții, etc., fermele de    ')

creștere a animalelor și păsărilor, precum și cele existente în gospodăriile individuale;

-    animalele, păsările și produsele alimentare de origine animală din

import, posibile purtătoare de agenți patogeni sau toxine;    ‘ c

-    oglinzile de apă ale Lacului Morii și Dâmboviței;

-    subsolurile blocurilor și ale altor construcții cu inundații de lungă durată;

-    câinii fără stăpân de pe teritoriu;

-    zona Ferentari;

-    șobolanii și alte tipuri de rozătoare mici;

-    sacrificarea animalelor și comercializarea produselor în locuri inadecvate și fără aviz sanitar-veterinar;

Instituțiile posibil generatoare de epidemii sunt:

I. Unități de cercetare-producție seruri și vaccinuri, de uz uman sau veterinar și spitale de boli infecțioase - sursa de date - Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului București

Nr.

crt.

Unitatea

Tipul

Adresa

Riscul potențial

1

Institutul de Microbiologic „Dr. I. Cantacuzino”

Unitate de cercetare-producție seruri și vaccinuri

Splaiul

Independenței nr.

103,sector 5

Colecție de tuplini de referință pt cercetare-diagnostic și producție

2

Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius

Nasta”

Spital de

pneumoftiziologie și tuberculoză

Șos. Viilor nr. 90, sector 5

Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză

A

In unitatea de cercetare-producție a serurilor și vaccinurilor sunt stocate tulpini microbiene de referință necesare atât producției de vaccinuri cât și diagnosticelor bacteriologice. Toate deșeurile cu potențial periculos rezultate din activitatea acestei unități sunt total neutralizate înainte de evacuare.

A

In cele unitatea sanitară de tip spitalicesc se asigură izolarea și tratarea surselor eliminatoare. Deșeurile cu potențial infecțios sunt neutralizate înainte de evacuare atât prin stațiile de epurare cât și prin sistemele locale de autoclavare.

II. Spitale/Institute (atât cele de stat cât și cele private) care au laborator de microbiologic și Laboratoarele de microbiologic autonome (atât cele de stat cât și cele private) - sursa de date - Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului București

A

In aceste unități, laboratoarele de microbiologic nu dețin și nu stochează tulpini bacteriene de referință și nu fac studii de cercetare. Deșeurile cu potențial infecțios sunt neutralizate conform legislației în vigoare.

a) Spitale/Institute

Nr.

crt.

Denumire unitate

• \'.Ț

Adresa

1

Spitalul Clinic „Dr. Theodor Burghele”

Șos. Panduri nr. 20, sector 5

2

Spitalul Universitar de Urgență București

Splaiul Independenței nr. 169, sector 5

b) Laboratoare microbiologie

Nr.

crt.

Denumire unitate

Adresa

68

SC „Clinica LIL MED” SRL

Str. Suzana nr. 7, sector 5

69

SC „THEAFARM-LABORATOR CLINIC”

SRL

Str. Mărgeanului nr. 24, sector 5

70

SC „Centrul Medical ROMAR” SRL

Șos. Viilor nr. 90, sector 5

71

CMI- Dr. Stoica Florisanda

Str. Eforie nr. 4, sector 5

72

CMI-Dr. Tudorache

Str. Marcoci nr. 4, sector 5

1.

Laborator Analize Medicale „Institutul Cantacuzino”

Splaiul Independnței nr. 103, sector 5

2.

SC „CLIN LAB INTERNATIONAL” SRL

Str. Sabinelor nr. 52, sector 5

3.

SC „VALCRI MEDICAL” SRL

Str. Coriolan Caius Nacius nr. 41, sector 5

4.

SC „MEDIC LINE” SRL

Calea 13 Septembrie nr. 194-196, sector 5

5.

SC „UROMED CENTER” SRL

Str. Circulației nr. 11-13, sector 5

6.

SC „Laboratoarele UNISIN” SRL

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 29, sector 5

7.

SC „Cabinet Medical Dr. Frunză Michaela”

Str. Vigilenței nr. 4, sector 5

Nr.

crt.

Denumire unitate

Adresa

SRL

8.

SC „Centrul Medical MEDICLAB” SRL

Șos. Panduri nr. 20, sector 5

9.

Laboratoare microbiologic din Institutul de Sănătate Publică București

Str. Dr. Leonte nr. 1-3, sector 5

Laboratorul de microbiologic efectuează:

-    analize bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice și parazitologice din produse biologice pentru diagnosticul bolilor transmisibile și pentru evaluarea potențialului epidemiologie;

-    analize microbiologice la probe de apă, aer, alimente și factori de mediu necesare evaluării riscurilor pentru sănătate.

3.4. Analiza riscurilor de incendiu

Riscul de incendiu definit ca un criteriu de performanță care reprezint probabilitatea globală de izbucnire a incendiilor determinată de interacțiunea proprietăților specifice materialelor și substanțelor combustibile cu sursele potențiale de aprindere se determină pentru spații, încăperi, compartimente de incendiu, clădiri sau instalații tehnologice. Analizarea nivelului riscului de incendiu se face diferențiat pe categorii de obiective utilizând metodologii și proceduri specifice de identificare și evaluare a acestuia.

Ca o caracteristică generală, prin identificarea și evaluarea riscului de incendiu se poate stabili deci niveluri de risc de incendiu (pentru clădiri civile), respectiv a categoriilor de pericol de incendiu (pentru construcții de producție și depozitare), în anumite împrejurări, în același timp și spațiu pe baza următorilor parametri:

-    densitatea sarcinii termice și destinația/funcțiunea, la clădirile civile;

-    proprietățile fizico-chimice ale materialelor și substanțelor utilizate, prelucrate,

manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic și densitatea sarcinii termice, pentru construcțiile de producție și depozitare.    •)

In raport de acești parametri există niveluri distincte de risc de incendiu:

-    risc foarte ridicat (foarte mare) de incendiu asociat pericolului de explozie;

-    risc ridicat (mare) de incendiu (densitatea sarcinii termice >840 Mj/mp; ex. spații pentru arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje pentru autoturisme etc), având densitatea sarcinii termice >105 Mj/mp;

-    risc mediu (mijlociu) de incendiu ( 420 Mj/mp < densitatea sarcinii termice

< 840 Mj/mp), ex. centrale termice, oficii pentru prepararea mâncărurilor calde etc.;

risc redus de incendiu (densitatea sarcinii termice < 420 Mj/mp).

Condițiile (împrejurările) care pot determina și/sau favoriza inițierea, dezvoltarea și/sau propagarea unui incendiu pot fi:

a)    instalații și echipamente electrice defecte ori improvizate;

b)    receptori electrici lăsați sub tensiune, nesupravegheați;

c)    sisteme și mijloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;

d)    contactul materialelor combustibile cu cenușa, jarul și scânteile provenite de la sistemele de încălzire;

e)    jocul copiilor cu focul;

f)    fumatul în locuri cu pericol de incendiu;

g)    sudarea și alte lucrări cu foc deschis, tară respectarea regulilor și măsurilor specifice de P.S.I.;

h)    reacții chimice necontrolate, urmate de incendiu;

i)    folosirea de scule, dispozitive, utilaje și echipamente de lucru neadecvate, precum și executarea de operațiuni mecanice (polizare, rectificare, șlefuire etc.) în medii periculoase;

j)    neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operațiunilor și lucrărilor de reparații și întreținere a mașinilor și aparatelor cu piese în mișcare;

k)    scurgeri (scăpări) de produse inflamabile;

l)    defecțiuni tehnice de construcții-montaj;

m)    defecțiuni tehnice de exploatare;

n)    nereguli organizatorice;

o)    explozie urmată de incendiu;

p)    trăsnet și alte fenomene naturale;

q)    acțiune intenționată ;

-    riscul pentru construcții;    i

-    riscul industrial;

-    riscul de transport;

-    riscul social.

Incendii se pot produce la construcții din următoarele categorii de folosință:

a)    clădiri pentru birouri și activități administrative;

b)    clădiri pentru activități financiar-bancare;

c)    clădiri pentru afaceri și comerț;

d)    clădiri pentru învățământ, știință, cultură și artă;

e)    clădiri pentru activități de ocrotire a sănătății și de asistență socială;

f)    clădiri pentru activități industriale și de producție;

g)    clădiri pentru activități turistice, destinate cazării;

h)    clădiri și construcții speciale pentru transporturi;

i)    clădiri și construcții speciale pentru telecomunicații;

j)    clădiri de locuit.

Un pericol deosebit îl prezintă cartierul Ferentari, unde există aglomerări de case de locuit vechi cu poduri din lemn, având încălzire cu combustibil solid, iar măsurile de aparare împotriva incendiilor sun puține, chiar inexistente.

Situația la nivelul sectorului 5, în ceea ce privește analiza intervențiilor funcție de principalele tipuri de risc de incendiu în perioada 2001-2006 este următoarea:

SECTORUL 5

Cauza de incendiu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Arc sau scânteie electrică

1

1

2

2

2

O

8

Efect termic al curentului electric

11

5

8

8

6

9

47

Scurt circuit electric

37

50

54

41

50

64

296

Flacără (foc în aer liber, chibrit)

49

42

37

60

53

93

334

Jar, scântei inclusiv țigară

47

35

44

42

45

43

256

Efect termic(contact, radiație)

11

13

17

9

17

13

80

Frecare

0

1

0

0

0

0

1

Scântei mecanice

0

1

0

1

4

1

7

Autoaprindere

0

1

0

0

1

0

2

Reacție chimică

0

1

0

0

0

0

1

Explozie, efect termic

1

4

1

1

3

5

15

■\

3.5. Analiza riscurilor sociale    —•—

Prin riscuri sociale se înțeleg riscuri majore care afecteaza un mare grup uman, acestea putând fi HAZ ARDE sau CREATE DE ACTIVITATEA UMANA ( proteste, boicoturi, schimbări regimuri politice etc ) și care au consecințe sociale ( schimbări în viața omului ) cu potențial catastrofic și sever. In vederea intervenției pentru contracararea și diminuarea acestora trebuie cunoscută populația expusă, trebuie să existe măsuri de acțiune imediata și trebuiesc cunoscute efectele riscurilor sociale.

t ■ La nivelul Municipiului București populația activă reprezintă 49,7 % din care :

—    46,7% lucrează în industrie

—    7,9% lucrează în comerț

—    8,5% lucrează în construcții

—    8,5% sunt funcționari publici

—    5,8% lucrează în educație și învățământ

—    4% lucrează în sanatate

—    5,3% lucrează în cercetare

—    13,3% în alte domenii.

In sectorul 5 „riscul social” poate apare în următoarele cazuri :

> Pe timpul marilor aglomerări de persoane:

— Festivaluri, spectacole și competiții sportive organizate în piețe

(Piața Constituției, Stadionul "Cotroceni", ) și în parcuri ( Parcul Izvor );

>    Pe timpul manifestărilor sociale de protest datorate stărilor de frustrare, nemulțumiri sociale și incertitudini salariale care se pot desfășura în următoarele locații:

-    In zona Palatului Parlamentului;

-    Pe marile bulevarde (B-dul. Cotroceni, B-dul 13 Septembrie);

-    In zona ministerelor și ambasadelor.

>    Pe timpul manifestărilor ale unor mase de oameni cu nivel de trai redus ( acutizare tensiuni ) în zonele defavorizate ale Municipiului București -Ferentari / Zăbrăuți, Prelungirea Ferentari / Iacob Andrei.

ANEXA Nr. 1

LA DISPOZIȚIA .

COMPONENȚA NOMINALA A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA LA NIVELUL SECTORULUI 5

Nr.

Crt.

NUMELE SI

PRENUMELE

FUNCȚIA IN

PR. CIVILA

FUNCȚIA

ADMINISTRATIVA

TELEFON

SERVICIU

TELEFON

ACASA

1

DANIEL

FLOREA

PREȘEDINTE

COMITET

PRIMARUL

SECTORULUI 5

-

0720.103.203

2

WW

MEMBRU

VICEPRIMAR

SECTORUL 5

021.314.43.18

-

3

DRAGNEA

FLORINA

MEMBRU

p. SECRETAR SECTOR 5

021.314.21.09

0724.500.622

4

Col. (r) jurist FLOREA

CRINGUS

VICEPREȘEDINTE

COMITET

BIROUL SITUAȚII DE URGENTA SECTOR 5

021.315.08.95

0724.500.531

r

5

DRISCU IULIU

MEMBRU

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 5

021.423.39.65

0724.500.007

6

ISABELA

NICOLETA

DISAGILA

MEMBRU

DIRECTOR

ECONOMIC

021.314.43.18/162

0724.500.621

7

Prof. Dr. PETRU ARMEAN

MEMBRU

DIRECTOR Sp. Th. BURGHELE

021.410.08.22

0731.364.686

8

MARILENA

DANIELA

STROESCU

MEMBRU

SEF INSPECTOR

ȘCOLAR SECTOR S

021.411.96.23/

021.411.99^87

0749.081.319

9

Lt. Col. VALERIU

CLAUDIU

CRĂCIUN

MEMBRU

GRUP DE INTERVENȚIE 1

021.410.04.62

10

Cms. MIHAI

GIANI COSMA

MEMBRU

ȘEFUL POLITIEI SECTORULUI 5

021.410.64.90

0747.220.623

11

CORNEL STANA

MEMBRU

DIRECTOR GENERAL POLITIA LOCALA SECTORUL 5

021.314.43.18/118

0736.366.278

12

CRIST1NA

DANIELA

BASTURESCU

MEMBRU

DIRECTOR : URBANISM

PRIMĂRIA

SECTORULUI 5

021.314.43.18/145

021.312.17.69

0724.500.617

13

ADRIAN COSTIN POPESCU

MEMBRU

DIRECTOR DIRECȚIA

IMPOZITE SI TAXE

LOCALE SECTOR 5

021.314.69.07

0724.500.^07    „

14

AGAFITEI

GHEORGHITA

MEMBRU

DIRECTOR GENERAL

ADMIN.

021.412.00.76

0722.500.325

3


p'/-:

X ■ și ‘ ‘ - • ' ' .


DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

15

Dr. PAUL

IONESCU

MEMBRU

. M.S. DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA BUCUREȘTI

021.252.79.78

16

FLORENTINA

POPESCU

MEMBRU

DIRECTOR GENERAL

..    ? DGASPC

021.314.43.18

0724.500.520
ANEXA Mr. 2

LA DISPOZIȚIA Nr^..2^<?s!?2dl6

COMPONENTA NOMINALA A CENTRULUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARA PENTRU SITUAȚII DE URGENTA LA NIVELUL SECTORULUI 5

NR.CRT.

Numele si Prenumele

Compartimentul

1

-

Viceprirriar

2

Leustean Ion

Biroul Situații de Urgenta S 5(Prevenire incendii si Pr. Civila

3

Apostol Nadia

Serviciul Disciplina in Construcții

4

Violeta Dobre (0724.500.636)

Direcția Resurse Umane

5

Teodorescu Daniela

Direcția Utilitati Publice

6

Negru Aurelia

Direcția Achiziții Publice    X.

7

Mariana Duna

Serviciul Secretariat, Consiliul Local

8

Nedelcu Roxana

Direcția Invatamant si Relații

Comunitare

9

Constanta Niculai (0724.500.619)

Serviciul Evidenta Electorala

PRIMĂRIA SECTORULUI 5    Anexa 2

PRIMAR SECTOR 5 - Președinte CLSU    Fisa nr. 1 |

I. GESTIONAREA RISCURILOR

Decide întrunirea comitetului local pentru situații de urgență și activarea centrului operativ cu activitate temporară

-convoacă întrunirea comitetului

Hotărăște inspectarea zonelor afectate

-stabilește echipe de cercetare, pe domenii, compuse din reprezentanți ai serviciilor publice comunitare

Asigură condiții de funcționare a permanenței la primărie

-semnează hotărârile, măsurile adoptate

Informează Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența acestora

-se comunică Centrului Operațional al ISUBIf zona (zonele) I unde s-au produs situații de urgență, condițiile de producere, amploarea și efectele posibile ale acestora.

Solicită asistență tehnică de la celelalte forțe destinate asigurării funcțiilor de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență

-stabilește legătura cu:

•    ISUBIf;

•    unitățile de jandarmi;

•    Poliția Sectorului 5;

•    Poliția Locală a Sectorului 5;

•    ADP sector 5;

•    Serviciul de Ambulanță;

•    formațiunile de Cruce Roșie;

•    Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului

București;

•    S.C. Engie S.A.;

•    S.C.EnelS.A.;

•    S.C. Apa Nova S.A.;

•    Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al SGA

(sistemul de gospodărire a apelor) Ilfov București

Informarea preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului adoptat în cazul manifestării unui pericol

-prin comunicate de presă repetate se informează populația I în ceea ce privește stabilirea taberelor de sinistrați, locurile unde se împart ajutoare, punctele de adunare imbarcare, zonele care trebuiesc evitate

-se vor lansa comunicate de presă în scopul mobilizării populației apte de muncă, în vederea intervenției manuale și mecanice

Cooperează cu primarii sectoarelor

1,4 și 6 în probleme de interes comun

-în cazul producerii unei situații de urgență care afectează și I

sectoarele limitrofe se stabilesc măsuri și acțiuni comune

PRIMĂRIA SECTORULUI 5    Anexa 2

PRIMAR SECTOR 5 - Președinte CLSU    Fisa nr. 1

II. RESURSE NECESARE

Informare preventivă a populației asupra pericolelor specifice unității administrativ teritoriale și asupra comportamentului adoptat în cazul unui pericol

-comitetul local a luat măsuri pentru educarea elevilor în școli și a cetățenilor din sectorul 5, prin pliante și alte materiale informative, în ceea ce privește modul de comportare încazul producerii unei situații de urgență

Exerciții și aplicații

-se execută exerciții și aplicații conform Planului anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență

III. INTERVENȚIE

Asigură mijloacele necesare înștiințării și alarmării populației din zonele de risc

-comunică ISUBIf și prefectului necesitatea alarmării populației în zona afectată.

Coordonează acțiunile de limitare și înlăturare a efectelor situațiilor de urgență

în funcție de situația produsă ia următoarele măsuri penti -asigurarea mijloacelor necesare pentru descarcerare, salvare de la înălțimi, stins incendii, deblocare persoane prinse sub dărâmături, salvare persoane sau bunuri afectatede inundații, prin formațiunile de pompieri, protecție civilă; -evacuarea persoanelor și a bunurilor din zona afectată; -asigurarea cazării și hrănirii populației afectate;

-asigurarea pazei și protecției în zonele afectate, prin formațiunile de jandarmi, poliție și poliție locală;

-asigurarea pazei, fluidizarea circulației în zonele afectate cu ajutorul echipajelor de poliție;

-degajarea căilor de circulație afectate de dărâmături, copaci prăbușiți, inundații, prin formațiunile ADP;

-asigurarea asistenței medicale și transportul la spital cu ajutorul echipajelorde pe ambulanțe;

-asigurarea primului ajutor prin formațiunile de cruce roșie; -efectuarea de analize bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice și parazitologice pentru diagnosticul bolilor transmisibile și pentru evaluarea potențialului epidimiologic, prin laboratoarele de microbiologic;

-efectuarea de analize microbiologice la probe de apă, aer, alimente și factori de mediu necesare evaluării riscurilor centru sănătate, prin laboratoarele de microbiologic; -identificarea și înhumarea persoanelor decedate;

-repunerea în stare de funcționare a serviciilor și utilităților (transport, telecomunicații, alimentare cu energie electrică, apă și gaze).

Anexa 2

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

VICEPRIMAR SECTOR 5-Vicepresedinte CLSU

(Vicepreședintele îndeplinește obligațiile președintelui in lipsa acestuia)

Fisa nr. 2

LGESTIONAREA RISCURILOR

n

Privind întrunirea comitetului local pentru situații de urgenta si activarea centrului operativ cu activitate temporara.

-urmărește întrunirea in timp cat mai scurt a comitetului si activarea rapida a centrului operativ cu activitate temporara;

-informează președintele CLSU asupra locului de adunare a comitetului, prezenta acestuia si dispune masuri pentru asgurarea condițiilor necesare desfășurării optime a ședinței.

Privind inspectarea zonelor afectate

-propune component echipelor de cercetare pe domenii.

Asigura condiții de funcționare a permanentei la primărie.

-dispune masuri pentru asigurarea unui dispecerat care sa preia date referitoare la situația de urgenta.

Informează președintele CLSU, privind stările potențial generatoare de situații de urgenta si iminenta amenințării acestora.

-comunica președintelui CLSU zona (zonele) unde s-au produs situații de urgenta, condițiile de producere, amploarea si efectele posibile ale acestora, in baza informațiilor primite de la Centrul Operativ cu Activitate Temporara.

Privind solicitarea de asistenta tehnica de la celelalte forte destinate asigurării funcțiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situațiilor de urgenta.

-urmărește prin intermediul Centrului Operativ 1

cu Activitate Temporara, stabilirea legaturilor cu:

o ISUBIF

o Unitățile de jandarmi o Politia sectorului 5 o Politia Locala a sectorului 5 o ADP sector 5 o Serviciul de ambulanta o Formațiunile de Cruce Roșie o Autoritatea de Sanatate Publica a

Municipiului București.

Informarea preventiva a populației asupra pericolelor specific unitatii administrative teritoriale si asupra comportamentului adoptat in cazul manifestării unui pericol.

-stabilește conținutul comunicatelor de presa prin care se informează populația in ceea ce privește stabilirea taberelor de sinistrati, locurile unde se impart ajutoare, punctele de adunare-imbarcare, zonele care trebuiesc evitate;

-se vor lansa communicate de presa in scopul mobilizării populației apte de munca, in vederea intervenției manual si mecanice.

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

VICEPRIMAR SECTOR 5-Vicepresedinte CLSU

(Vicepreședintele îndeplinește obligațiile președintelui in lipsa acestuia)

Anexa 2

Fisa nr. 2

Privind cooperarea cu primarii sectoarelor 1,4 si 6 in probleme de interes comun.

-urmărește îndeplinirea masurilor si acțiunilor comune, precum si punerea in aplicare a PAAR si a celorlalte planuri de intervenție specific.

ILRESURSE NECESARE

Informarea preventiva a populației asupra pericolelor specifice unitatii administrativ-teritoriale si asupra comportamentului adoptat in cazul manifestării unui pericol.

-comitetul local a luat masuri pentru educarea elevilor in scoli si a cetățenilor din sectorul 5, prin pliante si alte material informative, in ceea ce privește modul de comportare in cazul producerii unei situații de urgenta.

Exerciții si aplicații.

-participa la exerciții si aplicații conform

Planului annual de pregătire in domeniul situațiilor de urgenta.

III.INTERVENTIE

Privind asigurarea de mijloace necesare instiintarii si alarmarii populației din zonele de

-Stabilește împreuna cu ISUBIF modalitatea de avertizare-alarmare a populației

Privind coordonarea acțiunilor de limitare si inlaturare a efectelor situațiilor de urgenta.

In funcție de situația produsa , prezintă puncte de vedere cu privire la modul de acțiune si urmărește îndeplinirea masurilor pentru:

•    Asigurarea mijloacelor necesare pentru descarcerare, salvare de la inaltimi, deblocare personae prinse sub daramaturi, salvare personae sau bunuri afectate de inundații, prin formațiunile de pompieri, protective civila.

•    Evacuarea persoanelor si bunurilor din zona afectata.

•    Asigurarea cazarii si hranirii populației afectate.

•    Asigurarea pazei si protecției in zonele afectate, prin formațiuni de jandarmi si politie locala

•    Degajarea cailor de circulație afectate de daramaturi, copaci prăbușiți, inundații, prin formațiunile ADP.

•    Asigurarea asistentei medicale si transportul la spital prin echipajele de pe ambulante.

•    Asigurarea primului ajutor ranitilor prin formațiunile de Cruce Roșie.

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

VICEPRIMAR SECTOR 5-Vicepresedinte CLSU (Vicepreședintele îndeplinește obligațiile președintelui in lipsa acestuia)

Anexa 2

Fisa nr. 2

....................................................-.............—-— ..........-- -

•    Efectuarea de analize bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice si parazitologice din produse biologice pentru diagnosticul bolilor transmisibile si pentru evaluarea potențialului epidemiologie prin laboratoarele de analize de microbiologic.

•    Efectuarea de analize microbiologice la probele de apa, aer, alimente si factori de mediu, necesare evaluării riscurilor pentru sanatate, prinlaboratoarele de microbiologic.

•    Identificarea si înhumarea persoanelor decedate.

•    Repunerea in stare de funcționare a serviciilor si utilităților (transport, telecomunicații, alimentare cu energie electrica, apa, gaze.)

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Director ADP SECTOR 5 - MEMBRU CLSU

Fisa nr. 3

I.GESTIONAREA RISCURILOR

Privind întrunirea comitetului local pentru situații de urgenta si activarea centrului operativ cu activitate temporara.

-participa la ședința CLSU

Privind inspectarea zonelor afectate

-informează președintele CLSU cu privire la starea drumurilor din sectorul 5, zonele care trebuiesc evitate, rutile ocolitoare.

Privind cooperarea cu primarii sectoarelor 1,4 si 6 in probleme de interes comun.

-participa cu forte si mijloace la indeplinirea masurilor si acțiunilor comune

II.RESURSE NECESARE

Resursele folosite

-ADP Sector 5 va folosi toata dotarea tehnica de care dispune

Exerciții si aplicații.

-participa la exerciții si aplicații conform

Planului anual de pregătire in domeniul situațiilor de urgenta.

III.INTER VENTIE

Privind coordonarea acțiunilor de limitare si inlaturare a efectelor situațiilor de urgenta.

In funcție de situatiâ produsa , prezintă puncte de vedere cu privire la modul de acțiune si urmărește indeplinirea masurilor pentru:

•    asigurarea mijloacelor necesare pentru degajarea cailor de circulație afectate de daramaturi, copaci prăbușiți etc.;

•    transportul dărâmăturilor in zone nepopulate;

•    transportul bunurilor afectate de inundații sau alte evenimente excepționale;

•    evacuarea persoanelor si bunurilor din zona afectata.

| PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Sef Politie Locala Sector 5 - MEMBRU CLSU

Fisa nr. 4

I.GESTIONAREA RISCURILOR

I Privind intrunirea comitetului local pentru

situații de urgenta si activarea centrului operativ cu activitate temporara.

-participa la ședința CLSU

| Informează președintele CLSU cu privire la

stările potențial generatoare de situații de urgenta si iminentaamenintarii acestora

-informează președintele CLSU cu privire la zonele unde exista riscuri de producer a faptelor antisociale

I Informarea preventive a populației asupra

pericolelor specific unitatii administrative-teritoriale si asupra comportamentului care trebuie adoptat in cazul manifestării unui pericol

-intensifica masurile de menținere a ordinii publice, de prevenire a panicii in rândul populației, precum si cele pentru combaterea infracțiunilor si a altor fapte antisociale care se pot comite in astfel de situații.

II.RESURSE NECESARE

| Resurse folosite

-politia Locala Sector 5 va folosi toate formațiunile si dotarea tehnica de care dispune

1 Exerciții si aplicații.

-participa la exerciții si aplicații conform

Planului anual de pregătire in domeniul situațiilor de urgenta.

III.INTERVENTIE

1 Privind coordonarea acțiunilor de limitare si

inlaturare a efectelor situațiilor de urgenta.

In funcție de situația produsa, prezintă puncte de vedere cu privire la modul de acțiune si urmărește indeplinirea masurilor pentru:

•    executarea activitatilor de evitare a aglomerării de cetateni sau mijloace de transport pe teritoriul de competenta, indeosebi in apropierea obiectivelor importante;

•    participarea la supravegherea obiectivelor importante;

•    asigurarea masurilor de interzicere, când situația o impune, a circulației pietonilor si a autovehicolelor, cu excepția celor autorizate pentru intervenții;

•    participarea la evacuarea populației si desfasurarea de acțiuni pentru a asigura securitatea bunurilor private si publice in zonele afectate si in zonele in care se face evacuarea;

•    participarea la identificarea victimelor din zonele afectate si la stabilirea situației persoanelor dispărute;

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Sef Politie Locala Sector 5 - MEMBRU CLSU

Anexa 2

Fisa nr. 4

Privind coordonarea acțiunilor de limitare si inlaturare a efectelor situațiilor de urgenta.

•    asigurarea, prin masuri specifice, a intervenției forțelor si mijloacelor specializate in zonele afectate;

•    participarea la mobilizarea populației apte de munca pentru intervenție.

Masurile se realizează împreuna cu formațiunile de politie si jandarmi

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Sef Politie Sector 5 - MEMBRU CLSU, șefii secțiilor 17,18,19,24

Fisa nr. 5

I.GESTIONAREA RISCURILOR

Privind întrunirea comitetului local pentru situații de urgenta si activarea centrului operativ cu activitate temporara.

-participa la ședința CLSU

Informează președintele CLSU cu privire la stările potențial generatoare de situații de urgenta si iminentaamenintarii acestora

-informează președintele CLSU cu privire la zonele unde exista riscuri de producere a faptelor antisociale

Informarea preventive a populației asupra pericolelor specific unitatii administrative-teritoriale si asupra comportamentului care trebuie adoptat in cazul manifestării unui pericol

-intensifica masurile de menținere a ordinii publice, de prevenire a panicii in rândul populației, precum si cele pentru combaterea infracțiunilor si a altor fapte antisociale care se pot comite in astfel de situații.

II.RESURSE NECESARE

Resurse folosite

-politia Sector 5 va folosi toate echipajele si dotarea tehnica de care dispune

Exerciții si aplicații.

-participa la exerciții si aplicații conform

Planului anual de pregătire in domeniul situațiilor de urgenta.

HUNTER VENTIE

Privind coordonarea acțiunilor de limitare si înlăturare a efectelor situațiilor de urgenta.

In funcție de situația produsa, prezintă puncte de vedere cu privire la modul de acțiune si urmărește îndeplinirea masurilor pentru:

•    executarea activitatilor de prevenire a aglomerării de cetateni sau mijloace de transport pe teritoriul de competenta, îndeosebi in apropierea obiectivelor importante;

•    participarea la supravegherea încetării activitatilor publice si respectarea masurilor de protecție specifice;

•    asigurarea masurilor de interzicere, când situația o impune, a circulației pietonilor si a autovehiculelor, cu excepția celor autorizate pentru intervenții;

•    participarea la evacuarea populației si desfasurarea de acțiuni pentru a asigura securitatea bunurilor private si publice in zonele afectate si in zonele in care se face evacuarea;

•    participarea la identificarea victimelor din zonele afectate si la stabilirea situației persoanelor dispărute;

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Sef Politie Locala Sector 5 - MEMBRU CLSU, șefii secțiilor 17,18, 19, 24

Anexa 2

Fisa nr. 5

Privind coordonarea acțiunilor de limitare si înlăturare a efectelor situațiilor de urgenta.

•    asigurarea, prin masuri specifice, a intervenției forțelor si mijloacelor specializate in zonele afectate;

•    participarea la mobilizarea populației apte de munca pentru intervenție;

•    asigurarea, la nevoie, impreuna cu subunitățile de jandarmi, a pazei muniției neexplodate si a terenurilor in curs de asanare.

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București

Fisa nr. 6

I.GESTIONAREA RISCURILOR

Colaborează cu CLSU in ceea ce privește schimbul de date privind stările potențial generatoare de situații de urgenta si iminenta amenințării acestora

-asigura schimbul de date cu privire la zonele afectate de dezastre si cele unde exista riscuri de producere a faptelor antisociale;

Informarea preventiva a populației asupra pericolelor specific unitatii administrativ-teritoriale si asupra comportamentului care trebuie adoptat in cazul manifestării unui pericol

-intensifica masurile de menținere a ordinii publice, de prevenire a panicii in rândul populației, precum si cele pentru combaterea infracțiunilor si a altor fapte antisociale care se pot comite in astfel de situații.

II.RESURSE NECESARE

Resurse folosite

-se vor folosi toate formațiunile si dotarea de care dispune

Exerciții si aplicații.

-participa la exerciții si aplicații conform

Planului anual de pregătire in domeniul situațiilor de urgenta...........................................

III.INTERVENTIE

Privind coordonarea acțiunilor de limitare si inlaturare a efectelor situațiilor de urgenta.

In funcție de situația produsa , se urmărește îndeplinirea masurilor pentru:    ',ț:

•    Asigurarea masurilor de ordine publica in zona producerii dezastrului;

•    Asigurarea pazei bunurilormateriale recuperate in urma dezastelor si limitarea accesului către acestea;

•    însoțirea transporturilor, forțelor si mijloacelor de intervenție;

•    Descoperirea si salvarea ranitilor in zona producerii dezastrului;

•    Participarea la evacuarea personalului si bunurilor material din zona calamitata.

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Serviciul de Ambulanta București Ilfov

Fisa nr. 7

LGESTIONAREA RISCURILOR

Colaborează cu CLSU in ceea ce privește schimbul de date privind stările potențial generatoare de situații de urgenta si iminenta amenințării acestora

-asigura schimbul de date cu privire la zonele afectate de dezastre si numărul de victime;

Informarea preventiva a populației asupra pericolelor specific unitatii administrativ-teritoriale si asupra comportamentului care trebuie adoptat in cazul manifestării unui pericol

-asigura masurile de prevenire a panicii in rândul populației;

II.RESURSE NECESARE

Resurse folosite

-se vor folosi toate echipajele din dotarea microstatiei sectorului 5

Exerciții si aplicații.

-participa la exerciții si aplicații conform

Planului anual de pregătire in domeniul situațiilor de urgenta.

IILINTERVENTIE

Privind coordonarea acțiunilor de limitare si inlaturare a efectelor situațiilor de urgenta.

In toate situațiile produse se asigura intervenția medicala de urgenta.

Anexa 2

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

CRUCEA ROȘIE - FILIALA SECTOR 5

Fisa nr. 8

I.GESTIONAREA RISCURILOR

Colaborează cu CLSU in ceea ce privește schimbul de date privind stările potențial generatoare de situații de urgenta si iminenta amenințării acestora

-asigura schimbul de date cu privire la zonele afectate de dezastre si numărul de victime;

Informarea preventiva a populației asupra pericolelor specific unitatii administrativ-teritoriale si asupra comportamentului care trebuie adoptat in cazul manifestării unui pericol

-asigura masurile de prevenire a panicii in rândul populației;

II.RESURSE NECESARE

Resurse folosite

-se vor folosi toate formațiunile de care dispune

Exerciții si aplicații.

-participa la exerciții si aplicații conform

Planului anual de pregătire in domeniul situațiilor de urgenta.

III.INTERVENTIE

Privind coordonarea acțiunilor de limitare si inlaturare a efectelor situațiilor de urgenta.

In toate situațiile produse se asigura:

•    Prim ajutor premedical;

•    Sprijin psihologic;

•    Transportul ranitilor la punctele de prim ajutor;

•    Adăposturi temporare;

•    Asistenta umanitara de urgenta;

•    Evaluarea nevoilor beneficiarilor;

•    Hrana sinistratilor;

•    Apa potabila/sanitatie;

•    Prevenirea imbolnavirilor/educatie pentru sanatate;

•    Refacerea legaturilor de familie/cautari de personae;

•    Asistenta umanitara pe termen mediu si lung.

Anexa 2

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Centrul Operativ pentru Situații de Urgenta al S.G.A. București Ilfov

Fisa nr. 9

I.GESTIONAREA RISCURILOR

Colaborează cu CLSU in ceea ce privește schimbul de date privind stările potențial generatoare de situații de urgenta si iminenta amenințării acestora

-asigura schimbul de date cu privire la zonele afectate de dezastre, creșterile de nivel ale apelor si numărul de victime;

Informarea preventiva a populației asupra pericolelor specific unitatii administrativ-teritoriale si asupra comportamentului care trebuie adoptat in cazul manifestării unui pericol

-asigura masurile de prevenire a panicii in rândul populației;

II.RESURSE NECESARE

Resurse folosite

-se vor folosi toate formațiunile de care dispune

Exerciții si aplicații.

-participa la exerciții si aplicații conform

Planului anual de pregătire in domeniul situațiilor de urgenta.

III.INTERVENTIE

Privind coordonarea acțiunilor de limitare si 'P inlaturare a efectelor situațiilor de urgenta.

•    Se urmăresc creșterile de nivel ale apelor;

•    Se supraveghează in permanenta punctele critice;

•    Se transmit rapoarte operative;

•    In funcție de pericolul de inundare se vor organiza acțiuni de aparare, astfel:

1.    Pregătirea imobilelor in vederea contracarării unor efecte nedorite;

2.    îndepărtarea materialelor si a obstacolelor existente in zona canalelor, pentru scurgerea apei pluviale;

3.    Asigurarea scurgerii apei pluviale in zonele de intersecție si pasaje subterane;

•    Propune evacuarea zonelor inundate sau care urmeaza sa fie inundate;

•    Se aplica Planul de aparare impotriva inundațiilor, ghețurilor si poluării accidentale.


/ dispoziție ■•.//    -

privind delegarea atribuțiilor de coordonare și control a unor compartimente din cadrul;

Primăriei Sectorului 5 d-lui ȚIGĂNUȘ MARIAN, Viceprimar al Sectorului 5    :? ;L' ;.:-AA

Luând în considerare H.C.L. Sector 5 nr.06/06.07.2016 privind alegerea d-lui Țigănuș Marian în funcția de Viceprimar al Sectorului 5; .

Având în vedere prevederile art.57 alin.(2) și ale art.65 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată; -    - -    --------

Ținând cont de prevederile art.68 alin.(l) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;.    - .    .

Primarul Sectorului 5,

A/ DjSPUNE:

Art.l - începând cu data de 07.07.2016, se deleagă atribuțiile de coordonare și control ale următoarelor compartimente din cadrul Primăriei Sectorului 5: Direcția Arhitect Șef, cu cele două direcții: subordonate, Direcția Utilități Publice și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Compartimentul Informatică, Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație și Biroul Relații cu Publicul, Audiențe, Reclamații, Sesizări, d-lui Țigănuș Marian, Viceprimar al Sectorului 5,

Art.2 Dl. Țigănuș Marian și Serviciul Secretariat, Consiliu Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Nr    6ȚT 2016Inspector de stat coordonator Ing. Costache Maria 0740 103 846

Sector 5 - Zona 1

Șos. Alexandriei - Calea Rahovei - Str. Odoarei - Șos Viilor - Calea Șerban Vodă - limita sector 4 (str. Mitropolit Iosiv, Str. Gazelei) - limita sector 3 - B-dul Regina Elisabeta - B-dul Mihail Kogălniceanu - Splaiul Independenței -Șos. Cotroceni - B-dul Geniului - Drumul Sării - B-dul Ghencea - Prelungirea Ghencea - limita jud. Ilfov.

Nr.

Crt

Numele si prenumele

Adresa

Telefon

Expert/ nr. aut.

Verif./ Nr. aut.

Zona de care răspunde

Situația

atestării

1

Angelescu

I Rodica

Str. Dr. Petrini nr. 10, bl. 1, ap. 16, sect. 5

0745070831

021/2103980

(s)

021/4103057

13/92

17/92

Calea Victoriei — limita sect 4-calea 13 Septembrie - str. Izvor - str. Dr. N Staicovici -splaiul Independenței -Bd. Ml Kogălniceanu — bd. Regina Elisabeta

Exp. Al.

A2. A3

2

Cristidis P. Vasile

Str.Delea

Noua

nr.5,ap.5,secto

r3

0213076216

0721609181

0213233009

1505/96

1459/2

6

Splaiul Independentei-Șos. Cotroceni B-dul Geniului-Șos Panduri-Calea 13 Septembrie-str. Izvor-str. Dr. N. Staicovovi

Exp.

A1.A7.B5.D

5

3

Vasilescu

V. Rodica Elena

Str. Beldiman

nr.l,ap74,secto

r5

0721643298

0213143777

0216117050/

161

40/92

44/92

Șos. Panduri-Calea 13 Septembrie-Dr. Sării-Bd. Geniului

Exp. A1

4

Manea M. Sanda

Str. Turda nr.l 18,bl.37,ap .97,sector 1

0216666524

0722717877

0216877030/

259

526/93

19/97

B.dul Tudor Vladimirescu- str. Odoarei Șos. Viilor-limita sector 4-Calea

13 Septembrie

Exp. A1.A2

5

Cretoiu D. Ștefan

Str. N.Licaret nr.l,bl.33B,ap.

194,sector3

0213243820

0722250509

0214483151

05066/99

285/92

Calea 13 Septembrie-B-dul Tudor Vladimirescu-Calea Rahovei-str. Petre Ispirescu

Exp. A2

6

Ambrozie

T.

Vladimir

Dinu

Str.

Șiragului,nr. 17 ,sector 2

0214574412

(s)

0740107651

0212424222

138/92

292/92

Antiaeriana-Șos. Alexandriei-Calea Rahovei-str. Petre Ispirescu

Exp.

A1.A2.A3.A

8

7

Antonescu D. Eugen

Str.

int.Lucaci,nr.3

,ap.7,sector3

0213204991

174/92

376/92

Str. Antiaeriana-B-dul Gencea-str. Prelungirea Gencea-limita Jud. Ilfov-Șos. Alexandriei

Exp.Al.A2.

A3.A8.A10.

A11.A12

Inspector de stat coordonator Sing. Ghita Nicolae 0745 180 747

Sector 5 — Zona 2

Șos. Alexandriei - Calea Rahovei - Str. Odoarei - Șos Viilor - Calea Șerban Vodă- Șos. Giurgiului-limita Jud. Ilfov

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Adresa

Telefon

Expert/ nr. aut.

Verif./ Nr. aut.

Zona de care răspunde

Situația

atestării

1

Colban L.A

Gheorghe

Crinel

Str.

Creisorului

nr.4,bl.M135,a

p.31,sector5

0217762540

0722522616

05077/

99

04835/

99

B-dul Pieptanari-Șos. Giurgiului-str. Toporași-Prel. Ferentarilor

Exp. Al.

2

Popescu

Gh.Mihai

Str. Valeriu Braniște nr.60A,ap.l6, sector 3

0213224099

0745013995

148/92

342/92

Prel. Ferentarilor-str.

Zețarilor-str. Alexandru Anghel-șos. Giurgiului-str. Toporani

Exp.

A1.A2.A3.

A8.A10.A

11

3

Pop P. Gabriela

Str. G-ral Ipatescu nr.4,et. 1, sector

0212104339

(s)

0744660694

96/92

162/92

Str. Zețarilor-str. Alex.Anghel-șos.Giurgiului-limita Jud

Exp.

A1.A10.A

11

2

0216505535

Ilfov-str. N.D. Cocea

4

Diamandopo

11 Radu Nicolae

Str. Badea Cârtan,nr.67,b 1.37A,sector 2

0216193498

(a)

0212503968

299/93

646/92

Calea Rahovei-Calea Ferentarilor-șbs. Salaj-str. Amurgului

Exp.

A1.A2.A3.

A8.A11

5

Ardelea C. Aurel Traian

Str.

Sevastopol nr.4,sector 1

0212230660

(s)

0722570650

0212129783

658/92

Șos. Salaj-Calea Ferentarilor-Prel. Ferentarilor-str. Lacul Bucura-str. Zăvoiului-str. Musca Vasile-str.Bajesti-str. Grapei

Exp.

A1.A2.A3.

A8.A10.A

11.B1.B8.

E

6

Condrut N. Mircea Radu

Str. C.

Brancoveanu, nr,132,bl.35,a p. 163,sector4

0216833379

84/92

122/92

Șos. Salaj-str. Grapei-str. Bajesti-str. Musca Vasile-str. Zavoiului-str.Lacul Bucura-Prel.Ferentarilor-srt.Sold. Tunsu Petre-str.Poienița

Exp.

A1.A3.

7

Crăciun Tr. Mircea Dan

Str. E.

Popescu,

nr.31,S.3

0216482501

0216488556

131/92

241/92

Șos. Salaj-str. Poenita-str Sold Tunsu Petre-Prelungirea Ferentarilo-str. Zețarilor-str. N.D Cocea-limita Jud Ilfov-str. Teiuș-Drum Bragadiru-șos. Salaj

Exp. Al. A 2.A3.A11

8

Manole runcan D. Mihai

Str. Brașoveni nr.6,bl.l5,sc.l, ap.23,sector 2

0212427648

05854/

02

Șos. Alexandriei-str. Amurgului-șos.Salaj-str.Pucheni-str.Răcaciuni-str.Garoafei

Exp. A1

9

Nefian H.

Harutiun

Armând

Str. Drumul

Taberei

nr.20,bl.C,sc.

A,ap. 16,sector

6

0217457663

95/92

161/92

Șos. Alexandriei-str. Garoafei-str.Răcaciuni-str. Pucheni-șos.Salaj- Drum Bragadiru-str. Teiuș-limita Jud.Ilfov-șos.București Măgurele

Exp. Al. A

2

10

Petro viei

Gh. Radu

Str. Aviator Aurel Vlaicu nr.l66,ap.2,se ctor2

0216106288

45/92

252/92

Șos.București Magurele-limita Jud.Ilfov-șos.Alexandriei

Exp. Al. A

3

11

VeacsuGr. | Str.J.S Bach

0212318863

605/92

-

Calea Ferentarilor-

Exp. A1 .A

Ion

nr.l4,ap.5,sect

or2

0212111440

(s)

str.Veseliei-str. C.Istrati-șos.Viiolr-str.Odoarei-Calea Rahovei

3

12

Aleman I. Nicolae

Str. Aleea P. Antonescu nr.6,bl.23,ap.l 4,sector2

0212427480

0722470744

277/92

486/92

Calea Ferentarilor-str.Veseliei-str.C.Istrati-limita sector 4-Calea

Șerban Voda-B-dul Pieptănari

Exp.Al.A

2.A3

UNITĂȚI DE CERCETARE - PRODUCȚIE SERURI ȘI VACCINURI, DE UZ UMAN SAU VETERINAR ȘI SPITALE DE BOLI INFECȚIOASE

a) Spitale /Institute

Nr.

Crt.

Unitatea

Tipul

Adresa

Risc potențial

1.

Institutul de Microbiologic “Dr.

I. Cantacuzino”

Unitate de

cercetare -producție seruri și vaccinuri

Splaiul

Independenței nr. 103, sector 5

Colecție de tulpini de referință pentru cercetare, diagnostic și producție

2.

Institutul de

Pneumofîtiziologie “Prof. Dr. Marius

Nasta”

Spital de

pneumofîtiziologie și tuberculoză

Șos. Viilor nr. 90, sector 5

Tratamentul

bolnavilor de

tuberculoză

Nr.

Crt.

Denumire unitate

Adresa

1.

Spitalul Clinic “Dr. Theodor Burghele”

Șos. Panduri nr. 20, sector 5

2.

Spitalul Universitar de Urgență București

Splaiul Independenței nr. 169, sector 5

b) Laboratoare microbiologic

Nr.

Crt.

Denumire unitate

Adresa

1.

SC "Clinica LIL MED” SRL

Str. Suzana nr. 7

2.

SC “THEAFARM-LABORATOR CLINIC” SRL

Str. Mărgeanului nr. 24

3.

SC ”Centrul Medical ROMAR” SRL

Șos. Viilor nr. 90

4.

CMI - Dr. Stoica Florisanda

Str. Eforie nr. 4

5.

CMI - Dr. Tudorache

Str. Marcoci nr. 4

6.

Laborator Analize Medicale “Institutul Cantacuzino”

Splaiul Independenței nr. 103

7.

SC “CLIN LAB INTERNAȚIONAL “ SRL

Str. Sabinelor nr. 52

8.

SC “VALCRI MEDICAL” SRL

Str. Coriolan Caius Nacius nr.41

9.

SC “MEDIC LINE” SRL

Calea 13 Septembrie 194-196

10.

SC “UROMED CENTER” SRL

Str. Circulației nr. 11-13

11.

SC “ Laboratoarele UNISIN” SRL

B-dul Tudor Vladimirescu 29

' 12.

SC “Cabinet Medical Dr. Frunză Michaela” SRL

Str. Vigilenței nr. 4

13.

SC “Centrul Medical MEDICLAB” SRL

Șos Panduri nr. 20

14.

Laboratoare microbiologic din Institutul de

Sănătate Publică București

Str. Dr. Leonte nr. 1 -3

Laboratorul de microbiologic efectuează:

-analize bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice și parazitologice din produse biologice pentru diagnosticul bolilor transmisibile și pentru evaluarea potențialului epidemiologie;

-analize microbiologice la probe de apă, aer, alimente și factori de mediu necesare evaluării riscurilor pentru sănătate

OBIECTIVE AFECTATE ÎN CAZUL PRODUCERII

UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ

OBIECTIVELE CE POT FI AFECTATE DE INUNDAȚII PROVENITE ÎN URMA ACCIDENTELOR LA CONSTRUCȚIILE HIDROTEHNICE DE PE RÂUL DÂMBOVIȚA

Nr.

Crt.

OBIECTIV

ADRESA

1.

Spitalul Universitar București

Splaiul Independenței nr. 169

2.

Institutul de Igienă și Sănătate Publică

Str. Dr. Leonte nr. 1 -3

3.

Institutul cantacuzino

Splaiul Independenței nr. 103

4.

Universitatea București, cu subunitățile:

4.a. - Facultatea de Drept

4.b. - Complexul Studențesc

4.c. - Facultatea de Biologie

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36 — 46

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36 — 46

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36 — 46

Splaiul Independenței nr. 91 - 95

5.

Opera Română, cu subunitățile:

5.a. - Muzeul Operei

5.b. - Cabinet medical

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 70 -72

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 70 -72

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 70 -72

6.

Teatrul Lucia Sturdza Bulandra

B-dul Schitu Măgureanu nr. 1

7.

SC Tungal SA

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 42

8.

SC Rofilm SA

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 11

9.

Ministerul Justiției

Str. Apolodor nr. 17

10.

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Statului

B-dul Regina Elisabeta nr. 49

11.

Primăria Municipiului București

B-dul Regina Elisabeta nr. 47

12.

Poliția Locală a Sectorului 5

B-dul Regina Elisabeta nr. 29 - 31

13.

SC Safari SA

Str. Dr. Râureanu nr. 1

14.

Compania Loteria Română SA cu subunitățile:

14.a. - Unitatea Poligrafică

Calea Victoriei nr. 9, sect. 3

Str. Anghel Saligny nr. 2

15.

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” cu subunitățile:

15.a. - Cămin Studențesc și Cantină

B-dul Eroilor Sanitari nr. 8

Splaiul Independenței nr. 46-48

16.

Inspectoratul Școlar al Sectorului 5, cu subunitățile:

16.a. - Grădinița de copii nr. 32

16.b. - Grădinița de copii nr. 70

16.c. - Grădinița de copii nr. 150

16.d. - Grădinița de copii nr. 271

16.e. - Grădinița de copii nr. 73

16.f. - Liceul Gheorghe Lazăr

Str. Ion Creangă nr. 6

Str. Dr. Pasteur nr. 47

Str. Sf. Elefterie nr. 14

B-dul Eroilor Sanitari 29-31

B-dul Eroilor Sanitari nr. 77

Splaiul Independenței nr. 68

B-dul Regina Elisabeta nr. 48

Nr.

OBIECTIV

ADRESA

Crt.

17.

Spitalul Clinic “Prof. Dr. Burghele”, cu subunitățile:

17.a. - Dispensarul de Adulți și Copii “Vasile Voiculescu”

17.b. - Dispensarul de adulți “Splaiul Independenței”

17.c. - Arhiva Spitalului și Policlinica de Stomatologie “Victoria”

17.d. - Policlinica de copii “Eforie”

Șos. Panduri nr. 20

B-dul Eroilor Sanitari nr. 35

Splaiul Independenței nr. 64 .

Splaiul Independenței nr. 1 - 5

Str. Eforie nr.2-4

18.

SC Metroul SA

Str. Gutenberg nr. 3 bis

19.

Post Banc - Sediul Central

B-dul Libertății nr 18

20.

Reprezentanță Banc Post

B-dul Națiunile Unite nr. 8

21.

Comisia Națională pentru Statistică

B-dul Libertății nr 16

22.

Ministerul Finanțelor

Str. Apolodor nr. 17

23.

Ministerul Public - Parchetul General de pe lângăCurtea Supremă

B-dul Libertății nr. 14

24.

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

B-dul Libertății nr. 12

26.

Ministerul Economiei și Comerțului

Str. Apolodor nr. 17

27.

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în domeniul patologiei și științelor medicale

Splaiul Independenței nr. 99 - 101

28.

SC Metrorex SA, cu spațiile:

28.a. - Stația Izvor

28.b. - Stația Eroilor

B-dul Dinicu Golescu nr. 38

Splaiul Independenței

B-dul Eroilor

29.

Facultatea de Medicină Veterinară

Splaiul Independenței nr. 105

STRĂZILE

INUNDABILE DE PE RAZA SECTORULUI 5 ÎN CAZUL RUPERII BARAJULUI LACUL MORII

Nr.

Crt.

DENUMIREA STRĂZII

OBSERVAȚII

1.

STR. ZĂRII

2.

STR. BUICLIU

3.

STR. STOENESCU

4.

STR. TURNESCU

5.

STR. DR. RADOVICI

6.

STR. DR. CAROL DAVILA

7.

STR. DR. CAPȘA

Nr.

Crt.

DENUMIREA STRĂZII

OBSERVAȚII

8.

STR. DR. GHE. MARINESCU

9.

STR. Z. PETRESCU

10.

STR. DR. TEODORI

11.

STR. FELICIA RACOVIȚĂ

13,


STR. ȚARANU


14.


STR. N. PAULESCU


15.


STR. GRIGORE ROMNICEANU


16.


STR. DR. D. GRECESCU


17.


STR. DR. E. IOSIF


18.


STR. DR. PETRIN


19.


STR. HERESCU


20.


STR. N. TOMESCU


21.


STR. DR. LISTER


22.


STR. DR. MARINESCU


23.


STR. DR. OBEDENARU


24.


STR. DR. IATROPOL


25.


STR. DR. BUTOIANU


26.


STR. DR. N. MUSCEL


n.


STR. DR. VICOL. N.


28.


STR. TIPEIU A.


29.


STR. DR. N. MANOLESCU


30.


STR. THOMA IONESCU


31.


STR. SF. ELEFTERIE


32.


STR. DR. N. MUSCEL


33.


STR. DR. CLUNET


34.


STR. KOCH


35.


STR. DR. LOUIS PASTEUR


36.


INTR. C. NEGRI


37.


INTR. PASTEUR


38.


STR. COSTACHE NEGRI


39.


STR. DR. STAICOVICI


40.


STR. IZVOR


41.


STR. BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU


42.


B-DUL NAȚIUNILE UNITE


43.


B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU


44.


B-DUL REGINA ELISABETA


45.


B-DUL LIBERTĂȚII


46.


B-DUL UNIRII


47.


STR. GRADINA CU CAI


48.


STR. VASILE PĂUN


49.


STR. PLEVNEI


50.


STR. SCHITU MAGUREANU


Nr.

Crt.


DENUMIREA STRĂZII


OBSERVAȚII


51.


STR. GUTENBERG


52.


STR. SILFIDELOR


53.


STR. ELIE RADU


54.


STR. ANGHEL SALIGNY


55.


STR. BREZOIANU


56.


STR. EFORIE


57.


STR. DOMNIȚA ANASTASIA


58.


STR. MIHAI VODĂ


59.


STR. BELDIMAN


61.

STR. MARCONI

62.

STR. ILFOV

63.

STR. ILFOV

64.

STR. POLIȚIEI

65.

STR. VÂNĂTORI

66.

STR. APOLODOR

67.

STR.RÂUREANU

68.

STR. SAPIENȚEI

69.

STR. VIGILENȚA

70.

STR. BRUTUS

OBIECTIVELE CE POT FI AFECTATE ÎN CAZUL PRECIPITAȚIILOR ABUNDENTE LA NIVELUL SECTORULUI 5

Nr.

Crt.

UNITATEA

ADRESA

1.

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

Str. Sebastian nr. 88

2.

SC PANDURI SA

Calea Plevnei nr. 10

3.

MONETĂRIA STATULUI

Fabrica de chibrituri nr. 30

4.

SC TRICORELON SA

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 41

5.

RCS-RDS DIGI

Șos Panduri nr. 71

6.

SPITALUL CLINIC “PROF. DR. BURGHELE”, CU subunitățile:

6.a. - Policlinica Panduri

6.b. — Dispensarul Sebastian

6.c. - Dispensarul Ferentari

6.d. — Dispensarul Alexandriei

Șos Panduri nr. 20

Șos Panduri nr. 20

Str. Sebastian nr. 137

Calea Ferentari nr. 90 — 92

Șos. Alexandriei nr. 7

Nr.

crt.

UNITATEA

ADRESA

7.

CENTRUL MEDICAL DE FONO-AUDIOLOGIE ȘI CHIRURGIE FUNCȚIONALĂ O.R.L. - PROF.

DR. DORIN HOCIOTĂ

Mihail Cioranu nr. 21

8.

INSTITUTUL DE FTIZIOLOGIE “MARIUS NASTA”

Șos. Viilor nr. 90

9.

SC ELECTROMAGNETICA SA

Calea Rahovei nr. 266 - 268

10.

SC VENTILATORUL SA

Str. Sg. Nuțu Ion nr. 44

11.

SC TUBAL SA

Str. înclinată nr. 129

12.

SC CHIBRO SA

Str. Fabrica de chibrituri nr. 24-26

13.

SC INDUSTRIA IUTEI SA

Str. Veseliei nr. 10

14.

SC KANDIA DULCE SA

Șos Viilor nr. 20

15.

SC VEL PITAR SA

Șos Sălaj nr. 173-175

16.

SC TEHNOPAN SA

Str. Veseliei nr. 5

17.

SC FINITEX SA

Str. Sadului nr. 35

18.

SC AMIT SA

Str. Sabinelor nr. 8

19.

SC FABRICA DE TIMBRE SA

Str. Fabrica de chibrituri nr. 28

20.

SC INTERBRANDS M&D SRL

Șos Viilor nr.14

CONSTRUCȚII ÎNCADRATE ÎN CLASA 2 DE RISC SEISMIC

Nr.

crt.

Adresa

Tip

Nr

Tipul de imobil

Destin.

imobil

An

constr.

Nr.

Pers.

care

locuiesc

1.

DOMNIȚA

ANASTASIA

Strada

15

S+P+3E+M

locuință

1939

63

2.

GHEORGHE

MARINESCU

Strada

19

S+P+4E

locuință

1934

35

3.

ILFOV

Strada

1B

S+P+2E

locuință

1898

19

4.

JOLIOT FREDERIC CURIE

Strada

10

S+P+3E

locuință

1938

1940

21

5.

JOLIOT FREDERIC CURIE

Strada

7

S+P+2E

locuință

1939

18

6.

MIHAIL

KOGĂLNICEANU

Bulevardul

16

(46)

S+P+2E

locuință

1900

17

7.

MIHAIL

KOGĂLNICEANU

Bulevardul

37

(87)

S+P+3E+M

locuință

1932

32

8.

REGINA

ELISABETA

Bulevardul

25

(5)

S+P+9E

locuință

1934

78

9.

SFÂNTUL

ELEFTERIE

Strada

14

S+P+2E+M

locuință

1934

24

10.

SFÂNTUL

ELEFTERIE

Strada

16

S+P+3E

locuință

1934

27

11.

SFINȚII APOSTOLI

Strada

40

S+P+6E

locuință

1945

43

12.

SILFIDELOR

Strada

4

S+P+7E

locuință

1939

62

13.

VICTOR BABEȘ

Strada

7

S+P+2E+M

locuință

1940

20

14.

VIILOR

Strada

95

S+P+7E

locuință

1962

61

Adminidtrația Lacurilor P și Agrement București

021 222 84 19/021 224


Inspectoratul pentru Situații de urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov Tel. 021 207 55 00


Inspectoratul în Construcții al Municipiului București Tel. 021 330 13 28Direcția Generală de Poliție a Municipiului București Tel. 021 315 35 34 Poliția Sectorului 5 Tel 021 410 90 02


Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București Tel. 021 456 73 50


COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SECTOR 5 Tel. 021314 43 18


A.D.P. Sectorul 5 Țel. 021 412 00 76


Crucea Roșie Sectorul Tel. 021 337 06 95


Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al S.G.A. București - Ilfov


Tel. 021 318 44 49/021 318 22 28


Autoritatea de Sănătate Pu Municipiului Bucure?

TEL. 021 252 79 78

\

7


S.C. Apa Nova S.A.

Tel. 0|21 310 02 74 021 314 64 96 021 312 44 37 ENGIE S.A.

Tel. 021 301 20 00 S.C.ENEL S.A.

Tel. 021 208 59 99 R.A.T.B.

Tel. 021 314 71 30 TELECOM Tel. 021 921


13.

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

Bulevardul

(95 A)

S+P+7E

locuință

1938

180

14.

MIHAIL KOGĂLNICEA NU '

Bulevardul

51

(97)

S+P+7E

locuință

1929

101

(51

salar.)

15.

PANDURI

Șoseaua

30

S+P+2E+

M

locuință

1920

27

16.

PANDURI

Șoseaua

36

S+P+3E+

M

locuință

1938

24

17.

PLEVNEI

Calea

1

S+P+8E

locuință

1930

71

18.

REGINA

ELISABETA

Bulevardul

24

(6)

S+P+3E

locuință

1890

25

19.

REGINA

ELISABETA

Bulevardul

35

(15)

S+P+3E+

M

locuință

1940

72

Nr.

crt.

Adresa

Tip

Nr

Tipul de imobil

Destin.

imobil

An

constr.

Nr.

Pers.

care

locuiesc

20.

REGINA

ELISABETA

Bulevardul

44

(24)

S+P+7E

locuință

1938

183

21.

REGINA

ELISABETA

Bulevardul

69

(49)

S+P+3E

ii

locuință

1900

16

22.

SABINELOR

Strada

90

S+P+3E

locuință

1900

15

23.

SAPIENȚEI

Strada

1

S+P+5E

locuință

1930

28

24.

SCHITU

MĂGUREANU

Strada

3

S+P+4E+

M

locuință

1898

46

25.

SFÂNTUL

ELEFTERIE

Strada

11

S+P+4E+

M

locuință

1935

44

26.

SAPIENȚEI

Strada

l.bis

S+P+3E

locuință

1936

28

27.

SFINȚII

APOSTOLI

Strada

35

S+P+3E

locuință

1939

28

28.

VÂNĂTORI

Strada

17

S+P+5E

locuință

1938

26

29.

VÂNĂTORI

Strada

3-3A

S+P+3E+

M

locuință

1891

36

30

VIILOR

Șoseaua

96

S+P+3E

locuință

1926

22

STRĂZILE

INUNDABILE DE PE RAZA SECTORULUI 5 ÎN CAZUL PRECIPITAȚIILOR ABUNDENTE

Nr.

Crt.

DENUMIREA STRĂZII

OBSERVAȚII

1.

STR. GLADIOLEI

2.

STR. NEPTUN

3.

STR. PITEȘTI

4.

STR. DANTELEI

5.

ȘOS. BUCUREȘTI MĂGURELE

6.

STR. DRUMUL LUPTĂTORILOR ANTIFASCIȘTI

7.

STR. GHIDICENI

8.

STR. DRUMUL COOPERATIVEI

CONSTRUCȚII ÎNCADRATE ÎN CLASA 1 DE RISC SEISMIC

Nr.

crt.

Adresa

Tip

Nr

Tipul de imobil

Destin.

imobil

An

constr.

Nr.

Pers.

care

locuiesc

1.

ALEXANDRU

BELDIMAN

Strada

1

S+P+9E

locuință

1940

164

2.

BALTAGULUI

Strada

13-15-17

S+P+2E

locuință

1960

18

3.

DOMNIȚA

ANASTASIA

Strada

5

S+P+2E

locuință

1890

18

4.

EFORIEI

Strada

8

S+P+8E+

M

locuință

1940

99

5.

FELICIA

RACOVIȚĂ

Strada

5

S+P+1E+

M

S+P+2E+

M

locuință

1900

1939

27

6.

ION

BREZOIANU

Strada

6

S+P+8E

locuință

1936

17

7.

LOUIS

PASTEUR

Strada

30

S+P+2E+

M

locuință

1936

24

8.

DR. LISTER

Strada

11

S+P+2E+

M

locuință

1932

26

9.

MIHAI VODĂ

Strada

13

S+P+4E

locuință

1935

32

10.

MIHAI VODĂ

Strada

15

S+P+6E

locuință

1914

22

11.

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

Bulevardul

15-17

(69-71)

S+P+3E+

M

locuință

1920

27

12.

MIHAIL

KOGĂLNICEA

NU

Bulevardul

43

(91 A)

S+P+7E

locuință

1937

61

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DESTINATE CAZĂRII SINISTRAȚILOR ÎN HOTELURI, CĂMINE ȘI INTERNATE

Nr.

crt.

UNITATEA

ADRESA

CAPACITATE

CAZARE

OBSERVAȚII

A - HOTELURI

1.

BULEVARD

Bd. Regina Elisabeta nr. 4

RENOVARE

2.

CENTRAL

Str. Brezoianu nr. 9

28

3.

VENEȚIA

Piața M. Kogălniceanu

100

4.

PARLIAMENT

Str. Izvor nr. 106

60

5.

MARRIOTT

Calea 13 Septembrie nr.90

900

6.

IBIS

Str. Izvor nr. 82 - 84

400

TOTAL

1488

B - CĂMINE ȘI INTERN

ATE

1.

GRUP ȘCOLAR ECONOMIC “VIILOR”

Șos Viilor nr. 38

60

2.

GRUP ȘCOLAR

INDUSTRIAL “D. MOȚOC”

Str. Spătarul Preda nr. 16’

600

3.

ȘCOALA GEN. NR. 150

Bd. Eroii Sanitari nr 29-31

100

4.

GRUP ȘCOLAR

INDUSTRIAL

ENERGETIC

Podul Giurgiului nr. 5

400

TOTAL

1160

TOTAL GENERAL

2648

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DE ADĂPOSTIRE DE LA METROU

Nr.

Crt.

STAȚIA DE METROU

ACOPERIRE CU PĂMÂNT

NR. CĂI ACCES

CAPACITATE DE ADĂPOSTIRE

1.

IZVOR

1,4

2

2400

2.

EROILOR

0,7-3,4

2

6000

4

8400

SITUAȚIA

CU CAPACITĂȚILE DE ASIGURARE A HRANEI

Nr.

crt.

UNITATEA

ADRESA

CAPACITATE

HRĂNIRE

OBSERVAȚII

A - HOTELURI

1.

BULEVARD

Bd. Regina Elisabeta nr. 4

RENOVARE

2.

CENTRAL

Str. Brezoianu nr. 9

28

3.

VENEȚIA

Piața M. Kogălniceanu

100

4

DÂMBOVIȚA

Bd. Schitu Măgureanu

RENOVARE

5.

PARLIAMENT

Str. Izvor nr. 106

60

6.

MARRIOTT

Calea 13 Septembrie nr.90

900

7.

IBIS

Str. Izvor nr. 82 - 84

400

TOTAL

1488

B - CĂMINE ȘI INTER?

1ATE

1.

GRUP ȘCOLAR ECONOMIC “VIILOR”

Șos Viilor nr. 38

200

2.

GRUP ȘCOLAR

INDUSTRIAL “D. MOȚOC”

Str. Spătarul Preda nr. 16

300

3.

ȘCOALA GEN. NR. 150

Bd. Eroii Sanitari nr 29-31

100

4.

GRUP ȘCOLAR

INDUSTRIAL

ENERGETIC

Podul Giurgiului nr. 5

400

5.

CENTRUL DE PLASAMENT “SF. ANA”

Str. Munții Carpați nr. 79

100

-------------------

TOTAL

1100

C - RESTAURANTE

1.

OPERA

Piața Eforie

100

2.

STADION

Str. Costache Negri nr. 38

100

3.

DANA ȘI FII

Bd. Kogălniceanu nr.

100

4.

BRĂDET

Str. Carol Davila nr. 60

100

5.

SPRING TIME

Splaiul Independenței

50

6.

CASA

GORJEANĂ

Str. Domnița Anastasia nr.13

100

TOTAL

550

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DESTINATE CAZĂRII SINISTRȚILOR ÎN SĂLI DE SPORT

Nr.

Crt.

DENUMIREA UNITĂȚII

ADRESA

Suprafața sălii de sport/ nr. locuri

Obs.

1.

Liceul teoretic “Ion Barbu”

Str. Năbucului nr. 18

250 mp/53 loc.

2.

Șc. Gen. nr. 2

Prelungirea Ferentari nr. 25

396 mp/ 83 loc.

3.

Șc. Gen. nr. 103

Str. Vigoniei nr. 7

64 mp/ 13 loc.

4.

Șc. Gen. nr. 114

Str. Pândele Roșea nr. 2-4

144 mp/ 30 loc.

5.

Șc. Gen. nr. 128

Str. Ion Creangă nr. 6

450 mp/ 95 loc.

6.

Șc. Gen. nr. 130

Str. Doina nr. 1

61 mp/ 11 loc.

7.

Șc. Gen. nr. 132

Str. Grigore Tocilescu 20

90 mp/ 19 Ioc.

8.

Șc. Gen. nr. 134

Str. Baciului nr. 4A

160 mp/ 34 loc

9.

Șc. Gen. nr. 135

Calea Ferentari nr. 72

140 mp/31 loc.

10.

Șc. Gen. nr. 139

Șos. Alexandriei nr. 21

72 mp/ 15 loc.

11.

Șc. Gen. nr. 143

Str. Banu Mărăcine nr. 16

90 mp/ 19 loc.

12.

Șc. Gen. nr. 146

Șos. Panduri nr. 42

71 mp/ 15 loc.

13.

Șc. Gen. nr. 147

Str. Bacău nr. 1

560 mp/ 118 Ioc.

14.

Șc. Gen. nr. 148

Str. Bachus nr. 42

568 mp/ 119 Ioc.

15.

Șc. Gen. nr. 150

Bd. Eroii Sanitari nr. 29-31

160 mp/ 34 loc.

16.

Șc. Gen. nr. 280

Str. Gh. Donici nr. 4A

460 mp/ 97 loc.

17.

Lic teoretic “Dimitrie Bolintineanu”

Calea Rahovei nr. 311

320 mp/ 67 loc.

18.

Colegiul Național “Gheorghe Lazăr”

Bd. Regina Elisabeta nr. 48

185 mp/ 39 loc

19.

Grup Școlar Industrial Energetic

Șos. Podul Giurgiului 5

300 mp/ 63 loc.

20.

Grup Școlar Industrial “D. Moțoc”

Str. Spătaru Preda nr. 16

168 mp/ 35 loc.

21.

Grup Școlar Industrial “Grigore Cerchez”

Calea Șerban Vodă nr. 280

168 mp/35 loc.

22.

Grup Școlar Economic nr.

4 “Viilor”

Șos. Viilor nr. 38

200 mp/ 42 loc.

TOTAL

5077 mp/ 1067 loc.

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DETINATE CAZĂRII SINISTRAȚILOR ÎN SĂLI DE SPECTACOLE ȘI STADIOANE

Nr.

Crt.

DENUMIREA UNITĂȚII

ADRESA

CAPACITATE

OBS.

1.

OPERA NAȚIONALĂ

B-dul M. Kogălniceanu 1

950 loc.

2.

TEATRUL BULANDRA

Str. Schitu Măgureanu 1

340 loc.

3.

A.N.F. CINEMATECA

Str. Eforie nr. 2

250 loc.

4.

CINEMA CORSO

Bd. Regina Elisabeta nr.l

273 loc.

5.

STADIONUL

COTROCENI

Str. Dr. Lister nr. 37

14.500 loc.

TOTAL

16.313 Ioc.

OBS: î cazul producerii unui cutremur, cazarea sinistraților nu se poate realiza în sălile de spectacol deoarece acestea sunt situate în zona afectată de seism.

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DESTINATE CAZĂRII SINISTRAȚILOR ÎN SPITALE

Nr.

Crt.

DENUMIREA

UNITĂȚII

ADRESA

PROFIL

SECȚII

Nr.

paturi

Total

paturi

1.

Sp. Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”

Șos.

Panduri nr.

Urologie

A.T.I.

Spitalizare

20

20

232

20

de zi

Chirurgie

192

2.

Institutul de pneumoftiziologie “Marius Nasta”

Sp. T.B.C. Copii

Șos. Viilor nr. 90

Pneumo

ftiziologie

ftiziopediatrie

Chirurgie

Pneumologie

A.T.I.

Pneumologie

copii

60

435

20

100

615

3.

Institutul de fono-audiologie și chirurgie

funcțională O.R.L. “Prof. Dr. Hociotă”

Str. Mihail Cioranu nr. 21

Fono-

audiologie

A.T.I.

Recuperare

Copii

O.R.L.

20

90

230

340

TOTAL

1187

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DESTINATE CAZĂRII SINISTRAȚILOR ÎN BISERICI

Nr.

Crt.

UNITATEA

ADRESA

CAPACITATEA DE CAZARE

OBS.

I

II

III

IV

V

1.

BISERICA SF. NICOLAE

Str. Sapienței nr.4

50 loc.

2.

BISERICA T. VLADIMIRESCU

Str. Floare de Gheață nr.5

50 loc.

3.

BISERICA SF. TREIME GHENCEA

Str. Sebastian nr.118-120

50 loc.

4.

BISERICA SF. ELEFTERIE NOU

Str. Elefterie nr. 1

50 loc.

Ș.

BISERICA SF. DUMITRU PARCUL RAHOVA

Str. Caporal Preda nr.28

50 Ioc.

6.

BISERICA DOMNIȚA BĂLAȘA ÎNĂLȚAREA DOMNULUI

Str. Sfinții Apostoli nr.60

50 Ioc.

7.

BISERICA SF. IERARH NICOLAE

Str. Bărbătescu Vechi nr. 3

50 loc.

8.

BISERICA

ADORMIREA MAICII DOMNULUI

Intr. Biserica Răzvan nr. 3-5

50 loc.

9.

BISERICA CUVIOASA PARASCHIVA

Str. Iacobeni nr.39

50 loc.

10.

BISERICA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

Str. Mărgeanului nr. 107

50 loc.

11.

BISERICA SF. ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA

Str. Mărgeanului nr. 6

50 loc.

12.

BISERICA SF. MARE MUCENIȚĂ ECATERINA

Str. Ostrov nr. 11

50 Ioc.

13.

BISERICA SPIREA NOUĂ

Str. Puișor nr. 59

50 loc.

14.

BISERICA SF. ELEFTERIE

Str. Elefterie nr. 15 C

50 loc.

15.

BISERICA SF. ILIE-GORGANI

Str. Silfidelor nr. 3-7

50.1oc

16.

BISERICA SF. ILIE-RAHOVA

Str. Silvestri Constantin nr.18

50 loc.

17.

BISERICA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

Str. Toporași nr.70

50 loc.

TOTAL

850

SITUAȚIA

SPAȚIILOR DESTINATE CAZĂRII SINISTRAȚILOR ÎN CASE, CĂMINE DE COPII

Nr.

Crt.

DENUMIREA INSTITUȚIEI ADRESA

(Apartamente sociale de tip Familial)

CAPACITATEA DE CAZARE

OBSERVAȚII

1.

Ansamblul Rezidențial “Sf. Nicolae”

Str. Doina nr.14 bl. 18 sc. 2 ap. 16

Str. Baltagului nr. 3 bl. V77 sc. 2 ap. 33

Str. Moțoc nr. 11 bl. P53 sc.3 ap. 2

21

2.

Ansamblul Rezidențial „Sf. Maria”

Str. Buzoieni nr. 2 bl. M76 sc.l ap. 2

Str. Soldst V. Croitoru nr.10 bl.9A sc.l ap.4

19

3.

C.Z. “Sf. Maria”

Str. Trompetului nr. 117

40

4.

C.Z. pentru recuperarea copiilor cu dizabilități “Sf.Maria”

Str. Trompetului nr. 117

48

5.

Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități

Str. Trompetului nr. 117

30

6.

C.P.R.U. Cireșarii II

Str. Prel. Ferentari nr.72-74

56

7.

Creșa Ariei

Str. Baciului nr. 5A

60

8.

Adăpostul de zi și noapte pentru copiii străzii Str. Prel. Ferentari nr.72-74

20

9.

Creșa „Sf. Stelian”

Str. Lerești nr.22

120

Locuri de realizare a taberelor de sinistrați: Parcul Cișmigiu, Parcul Izvor

COMITETUL LOCAL PENTRU NESECRET

SITUAȚII DE URGENȚĂ AL SECTORULUI 5 Primăria Sectorului 5

Exemplar nr.......din .....

Aprob

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL AL SECTORULUI 5

RAPORT OPERATIV -CUTREMUR-

1. Locul, data și ora producerii dezastrului, elemente descriptive

2. Situația la locul evenimentului:

-    Persoane decedate:

-    Pierderi de vieți:

-    Răniți, arși, contaminați etc. :

-    Persoane traumatizate:

-    Persoane în pericol/evacuate:

-    Locuințe și anexe gospodărești afectate:

•    Distruse

•    Avariate

-    Suprafața de manifestare a dezastrului:

-    Zone afectate

-    Surse de mare risc:....................................................................................

-    Obiective socio-economice:...........................................................................

-    Situația căilor de comunicații:

-    Drumuri avariate sau distruse

- Poduri avariate sau distruse

- Linii de telecomunicații și transport a energiei

electrice............................................................................................................

- Rețele de apă

- Rețele de gaze

- Animale mari moarte

3.    Distrugeri de alte bunuri și valori culturale

4.    Forțe și mijloace de intervenție

- existente...................................................................................................

-necesare.....................................................................................................

5.    Măsuri urgente

întreprinse:................................................................................................................................

6.    Data și ora trecerii de la o etapă a operațiunilor de intervenție la

alta..........................................................................................................................................

7.    Cereri de forțe, materiale, mijloace și asistență tehnică internă și

internațională............................................................................................................................

8.    Alte date și elemente în raport de evoluția situațiilor critice intervenite, durata acestora, măsuri luate: forțe și mijloace cu care s-a acționat, rezultate obținute, numărul persoanelor și gospodăriilor evacuate, măsuri de cazare, ajutoare asistență sanitară:

COMITETUL LOCAL PENTRU NESECRET

SITUAȚII DE URGENȚĂ AL SECTORULUI 5 Primăria Sectorului 5

Exemplar nr.......din .,.....

Aprob

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL AL SECTORULUI 5

RAPORT

Privind efectele inundațiilor și al alunecărilor de teren

1. EVALUARE PAGUBE 1.1. -Infrastructură

1.1.1.

Apărare inundații

l.l.l.l.

Diguri (km)

1.1.1.2.

Apărări de maluri (km)

1.1.1.3.

Baraje (nr.)

1.1.2.

Drumuri

1.1.2.1.

Drumuri naționale (km)

1.1.2.2.

Drumuri județene (km)

1.1.2.3.

Drumuri comunale (km)

1.1.3.

Poduri, podețe și traversări pietonale

1.13.1.

Poduri (nr.)

1.13.2.

Podețe (nr.)

1.13.3.

Traversări pietonale (nr.)

1.1.4.

Căi ferate (km.)

1.1.5.

Rețele, utilități publice

1.13.1.

Rețele de alimentare cu apă (km.)

1.1.5.2.

Rețele canalizare (km.)

Ll.5.3.

Rețele electrice (km.)

1.1.5.4.

Rețele transport gaze naturale (km.)

1.1.5.5.

Rețele comunicații (nr. cabluri fibră optică)

1.1.5.6.

Surse de apă (fântâni - nr.)

1.1.6.

Uzine de apă (nr.)

Stații de epurare (nr.)

Stații de reglare gaz (nr.)

1.2.    - Agricultură

Nr. Crt.

Produs

Hectare

1.

Grâu, secară

2.

Porumb

3.

Orz, orzoaică

4.

Floarea soarelui

5.

Alte culturi

6.

Total suprafață cultivată

7.

Pășuni și fânețe

8.

Ogoare

Total

1.3. Silvicultura

1.3.1.

Drumuri forestiere (km.)

1.3.2.

Poduri și podețe forestiere (nr.)    ■■

1.3.3.

Plantații și pepiniere (ha.)

1.3.4.

Puieți forestieri distruși (buc.)

1.3.5.

Material lemnos (m.c.)

1.3.6.

Rupturi și doborâturi (m.c.)

1.3.7.

Baraje corectare torenți (nr.)

1.4. -Imobile

Număr

1.4.1.

Case

-    avariate/afectate

-    distruse

-    case în pericol de prăbușire

1.4.2.

Anexe gospodărești

-    avariate

-    distruse

1.4.3.

Obiective socio-economice, din care:

-    școli

-    grădinițe și cămine

-    spitale

-    dispensare medicale

-    biserici

1.4.4.

Alte obiective

2. - EVALUARE COSTURI RECONSTRUCȚIE

Nr. crt.

Instituția/obiective afectate

Valoare (mii lei RON)

TOTAL GENERAL

1.

Ministerul transporturilor

Total, din care:

-    infrastructură

-    case avariate/afectate (nr.)

-    case distruse (nr.)

-    case în pericol de prăbușire (nr.)

2.

Ministerul agriculturii

Total, din care:

-    agricultură (ha)

-    silvicultură (ha)

-    îmbunătățiri funciare (ha)

3.

Ministerul educației

(nr. școli și nr. grădinițe afectate)

4.

Ministerul mediului

(lucrări de apărare împotriva inundațiilor:

diguri, baraje și apărări de mal)

5.

Ministerul culturii

(nr. lăc. de cult și nr. obiective de patrimoniu)

6.

Ministerul administrației și internelor

-Total, din care:

-    rețele de alimentare cu apă (km.)

-    uzine de apă (nr.)

-    stații de epurare a apei (nr.)

-    rețele de canalizare (km.)

-    fântâni și puțuri de adâncime (nr.)

-    drumuri județene (km.)

-    drumuri comunale (km.)

-    străzi comunale (km.)

-    poduri (nr.)

-    podețe (nr.)

-    cheltuieli de urgență pentru intervenție,

recuperare și reabilitare

7.

Ministerul sănătății

8.

Ministerul economiei

Total, din care:

-    rețele electrice

-    rețele de gaze naturale

Anexa 9

3. PROIECTE

(Stadiul în care se află)

Instituția

Obiectivul

Stadiul proiectului

Ministerul Mediului

Ministerul Sănătății

Ministerul Economiei și

Comerțului

Ministerul Educației

Ministerul Culturii

Ministerul Agriculturii

Ministerul Transporturilor

Ministerul Administrației și

Internelor

4. LUCRĂRI EXECUTATE DUPĂ INUNDAȚII

.fi. Instituția

Infrastructură

Comucațională

(poduri, drumuri, căi

ferate )

Infrastructură

inundații

Altele

Ministerul Mediului

Ministerul Sănătății

Ministerul Economiei și Comerțului

Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Culturii

Ministerul Agriculturii

Ministerul Transporturilor

Ministerul Administrației și Internelor

5. -ACȚIUNI ÎN DESFĂȘURARE

5.1.

Evacuare ape

5.2.

Refacere infrastructură rutieră

5.3.

Refacere infrastructură feroviară

5.4.

Refacerea sistemului de

îmbunătățiri funciare

5.5.

Refacere poduri

5.6.

Alte acțiuni

ROMANIA

CENTRUL DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A EVACUĂRII

Primăria Sectorului 5

Exemplar nr.......din .....


Anexa 9

NESECRET


Aprob

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL AL SECTORULUI 5


RAPORT - SINTEZĂ

PRIVIND STADIUL EXECUTĂRII EVACUĂRII

1. Date și concluzii despre evoluția situației de urgență și consecințe

2. Data, ora și autoritatea care a hotărât aplicarea măsurilor prevăzute în planul de evacuare și primire/repartiție

3. Acțiuni în curs de desfășurare

4. Măsurile de asigurare a acțiunilor de evacuare întreprinse


5. Graficul desfășurării acțiunilor de evacuare și primire/repartiție


6. Concluzii din desfășurarea acțiunilor de evacuare și primire/repartiție


Anexa 9


Pierderi umane și pagube înregistrate pe timpul evacuării


7. Cereri de Ia subordonați și modul de rezolvare


8. Concluzii la încheierea acțiunilor de evacuare


întocmit


REGULI DE PREGĂTIRE ANTISEISMICĂ, PROTECȚIE, COMPORTARE ȘI ACȚIUNE A POPULAȚIEI ÎN CAZ DE CUTREMUR ȘI/SAU ALUNECĂRI DE TEREN

A) CUNOȘTINȚE DESPRE CLĂDIRILE ȘI SPAȚIILE ÎN CARE LOCUIM SAU LUCRĂM, PRIVIND

evenimentele seismice precedente și acțiunile lor asupra clădirilor - aplicarea măsurilor și acțiunilor de evitare a distrugerilor parțiale sau totale asupra

clădirilor în cazul declanșării unui cutremur puternic și anume pentru:

•    Executarea tuturor lucrărilor de întreținere și reparații curente pentru a menține caracteristicile de rezistență pe întreaga durată de exploatare a clădirii;

•    Conștientizarea riscurilor la care s-ar expune dacă ar efectua modificări la clădire fără un aviz privind proiectul intervenției și autorizațiile legale din partea unui expert; toate modificările efectuate se înscriu în cartea tehnică a construcției;

•    Efectuarea unei expertize tehnice asupra clădirii, de către un expert autorizat sau de către un institut specializat, conform prevederilor legale;

•    Executarea lucrărilor de consolidare, refacere și reparații atât la clădire, cât și la instalațiile aferente clădirii: apă, gaze, încălzire, electricitate, canalizare etc., numai pe baza raportului de expertizăși a proiectelor autorizate;

•    Respectarea unor principii simple și sigure pentru execuția de clădiri rezistente în localități rurale, respectiv a cerințelor legale privind calitatea construcțiilor în zone urbane, precum și luarea măsurilor privind reabilitarea clădirilor în conformitate cu normele actuale;

•    Interzicerea intervenției asupra structurii clădirii - ex. lărgirea unor camere, mutarea pereților, practicarea de goluri, supraetajarea, săparea de pivnițe sau garaje etc.-, fără a avea un proiect întocmit de un specialist atestat pentru astfel de lucrări și toate autorizațiile necesare, deoarece astfel se pot declanșa, cu sau fără seisme, procese de degradare rapidă sau chiar bruscă a clădirii care pot pune în pericol vieți omenești!

•    întocmirea proiectelor de consolidare și execuția acestora, precum și recepția lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare și alte regulamente în vigoare;

•    Cunoașterea de către asociațiile de proprietari/locatari ale clădirilor multietajate — tip bloc -, a modului în care firmele cu sediul în apartamente respectă măsurile de protecție antiseismică, precum și pe cele de prevenire a unor incendii, explozii, deversări de materiale combustibile, toxice și chimice. în aceste spații se interzice depozitarea de materiale pe planșee peste sarcina pentru care au fost proiectate.

Dacă firma este în locuința personală de 1 - 2 niveluri, se vor aplica toate măsurile de protecție pentru a nu afecta clădirile învecinate în cazul producerii unui cutremur, alunecare de teren, prin declanșarea de incendii, explozii etc.;

•    Interzicerea depozitării de materiale combustibile, explozive, substanțe toxice etc. în clădiri de locuit; plasarea și fixarea obiectelor grele se va face după consultarea unui specialist;

•    Fixarea antenelor de satelit de elementele strucurale ale clădirii pentru ca în cazul producerii unui cutremur să se evite căderea lor și producerea de accidente;

•    Cunoașterea măsurilor necesare prevenirii și stingerii incendiilor și aplicarea lor de către proprietarii, administratorii, locatarii din clădirile de tip bloc;

•    Cunoașterea planului subsolului clădirii tip bloc și a rețelelor de conducte din subsolul clădirii precum și cunoașterea locurilor de amplasare a robineților și vanelor de închidere a diferitelor utilități, pe diferite ramificații;

•    Cunoașterea și verificarea periodică a tavanelor, podului, acoperișului, balcoanelor, cornișelor, calcanelor, coșurilor, terasei și învelitorii blocului/casei, astfel ca în cayul unui cutremur să se evite căderea cărămizilor, placajelor, tencuielilor, ornamentelor, țiglelor, olanelor, jardinierelor, în zona intrărilor, aleilor înconjurătoare, străzilor sau la vecini. Se va proceda similar la elementele ce ar putea să cadă dinspre clădirea învecinată, inclusiv pentru îmbinarea cu blocul alăturat sau gardurile de zid ale vecinilor;

•    Consultarea unui expert autorizat la cumpărarea sau închirierea unei locuițe sau sediu de firmă, asupra evaluării rezistenței antiseismice conform normativelor tehnice în vigoare, în vederea evitării expunerii la un potențial risc.

B) PROTECȚIA ANTISEISMICĂ ÎN INTERIORUL LOCUINȚEI SAU LOCULUI DE MUNCĂ

Măsuri de pregătire a locului de muncă sau locuinței pentru prevenirea distrugerilor provocate de efectele unui seism:

Evitarea aglomerării spațiilor de la locul de muncă sau din locuință cu piese de mobilier sau aparatură instabile la seism și amplasate în vecinătatea locurilor în care se

•:    aglomerează de obicei familia, sau în spațiul de lucru;

- - Asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse și înalte, între ele și prin

prinderea de un perete, grindă solidă în locurile în care se aglomerează de obicei persoane la locul de muncă sau în familie;

- Amplasarea echipamentelor tehnice și aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile

- de exemplu: copiatoare, calculatoare mari, mașini de spălat, frigidere etc., - astfel încât să nu se afle în vecinătatea ieșirilor din încăperi sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul în cazul unui cutremur;

Fixarea aparatelor în așa fel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de seism; Amplasarea obiectelor fragile și valoroase într-un loc mai jos și sigur;

Amplasarea vaselor cu chimicale sau combustibili în dulapuri în care să nu se poată răsturna, în încăperi în care nu se locuiește și nu există pericolul de contaminare și de incendiu;

Asigurarea ușilor dulapurilor cu încuietori eficiente la oscilații, astfel încât deplasarea veselei depozitate să nu producă accidente;

-    Procurarea în locuință a cel puțin unui extinctor și amplasarea acestuia într-un loc cunoscut și accesibil în orice moment, lângă susrsele potențiale de incendiu; învățați utilizarea acestuia;

-    Reținerea locului de amplasare a comutatoarelor, siguranțelor, robinetelor generale și locale pentru apă, gaze și electricitate și.a modului lor de manevrare, astfel încât, la . • nevoie, după seism, să puteți lua măsurile minime de intervenție de urgență -închidere/deschidere;

-    Păstrarea la îndemână a unei truse de scule adecvate.

Dacă locuiți într-o clădire multifamilială tip bloc, informați-vă personal sau prin administrația asociației despre îndeplinirea obligațiilor legale privind:

-    Evaluarea rezistenței antiseismice actuale a structurii clădirii

-    Reparațiile și consolidările necesare

-    Proiectarea și executarea lucrărilor necesare

-    Asigurarea pentru daune seismice, forme și taxe necesare

Rețineți în memoria dvs. particularitățile localității, cartierului și împrejurimile locuinței dvs., ale drumului pe care vă deplasați zilnic la serviciu, școală sau cumpărături, având în vedere eventualele pericole descrise mai jos:

Căderea unor elemente de construcție nestructurale: tencuieli, cărămizi etc.

Spargerea și căderea unor geamuri, în special la clădirile înalte

-    Căderea unor obiecte, mobilier etc.

-    Căderea unor stâlpi și linii electrice

Incendii rezultând din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte răsturnarea unor instalații de încălzire etc.

-    Alunecări de teren, avalanșe în zona muntoasă, lichefierea unor terenuri nisipoase.

Obișnuiți-vă să vă protejați și când vă aflați într-o altă situație: în concediu, în delegație, la spectacole, în vizită etc.

Discutați cu toți membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce ați face fiecare în caz de cutremur și faceți periodic repetiții.

C) REGULI DE COMPORTARE RAȚIONALĂ, INDIVIDUALE ȘI DE GRUP: LOC DE MUNCĂ, FAMILIE, PE STRADĂ, ÎN TIMPUL PRODUCERII SEISMULUI

1.    Păstrați-vă calmul, nu intrați în panică, liniștiți-i și pe ceilalți, protejați copiii, bătrânii și femeile. Nu vă speriați de zgomotele din jur.

2.    Preveniți tendințele de a părăsi camera sau locuința deoarece faza seismică inițial are o durată redusă, astfel încât tocmai faza puternică a micării tectonice vă poate surprinde pe scări, holuri, paliere, în aglomerație și panică, conducând la accidente grave.

Atenție! Scările sunt elemente de constructive foarte sensibile la deplasările diferențiate ale etajelor și chiar dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări sub efectul oscilației seismice este extreme de periculoasă. Chiar dacă ieșirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuință situată la parter ar fi în principiu posibilă și fezabilă în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară sunt alte riscuri: calcane și coșuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc.

3.    Rămâneți în încăpere sau locuință, departe de ferestre care se pot sparge și vă pot accidenta, protejați-vă sub o grindă toc de ușă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse, lămpi, tencuieli ornamentale etc. In lipsa unor asfel de posibilități vă puteți proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi și coate, cu fața în jos iar cu palmele

împreunate vă veți proteja capul. Această recomandare implică o cunoaștere prealabilă a acelor elemente de construcție rezistente, după consultarea unui specialist atestat.

4.    Dacă este posibil, închideți sursele de foc cât puteți de repede iar dacă a luat foc ceva interveniți imediat după ce a trecut șocul inițial.

5.    Nu fugiți pe ușă, nu săriți pe fereastră, nu alergați pe scări, nu utilizați liftul, evitați aglomerația, îmbulzeala, iar dacă este posibil deschideți ușa locuinței spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea evacuării după terminarea mișcării seismice.

6.    Nu alergați în stradă.

7.    Dacă vă aflați în afara unei clădiri, deplasați-vă cât mai departe de clădire, feriți-vă de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuși în stradă. Nu fugiți pe stradă, deplasați-vă calm spre un loc deschis și sigur.

8.    Acordați prim ajutor persoanelor rănite.

9.    în cazul în care sunteți surprinși de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier răsturnate, căutați să vă protejați capul și membrele sau să vă asigurați supraviețuirea; ulterior veți căuta să alarmați prin diferite metode vecinii cât și echipele de salvare -intervenție.

D) COMPORTAMENTUL DUPĂ PRODUCEREA UNUI CUTREMUR

r

1.    Nu părăsiți imediat spațiul, camera, apartamentul, clădirea în care v-a surprins seismul. Acordați mai întâi primul ajutor celor afectați de cutremur. Calmați persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii de vârstă mai fragedă.

2.    Ajutați pe cei răniți sau prinși sub mobilier, obiecte sau elemente ușoare de construcții, să se degajeze. Nu mișcați răniții grav - dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniți suplimentar din alte cauze - până la acordarea unui ajutor sanitar - medical calificat.

3.    îngijiți-vă de siguranța copiilor, bolnavilor, bătrânilor, asigurându-le îmbrăcăminte și îmcălțăminte corespuzătoare sezonului în care s-a declanșat seismul, în vederea unei eventuale evacuări din locuință sau clădire pe operioadă anume, de la câteva ore la câteva zile.

4.    Nu utilizați telefonul decât pentru apeluri de salvare, pompieri sau de către organismul cu însărcinări oficiale în privința intervenției post-dezastru, în cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.

5.    Dacă s-a declanșat un incendiu, căutați să-l stingeți prin forțe proprii.

6.    Verificați preliminar starea instalațiilor electrice, gaze, apă, canal, verificați vizual starea construcției în interior. în cazul constatării de avarii, închideți alimentarea locală sau generală și anunțați unitatea pentru intervenție. Nu folosiți foc deschis.

7.    Părăsiți cu calm clădirea, farăa lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificați mai întâi scara și drumul spre ieșire spre a nu vă expune la pericole.

8.    Pentru orice eventualitate, preveniți rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi etc. la ieșirea din clădire utilizând o cască de protecție sau în lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector: geantă, ghiozdan, cărți groase.

9.    Dacă la ieșire întâlniți uși blocate, acționați fără panică pentru deblocare. Dacă nu reușiți, iar acestea au vitraje, procedați cu calm la spargerea geamului și curățirea ramei și a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază etc. Dacă se constată că în ascensor sunt persoane blocate, liniștiți-le, mai întâi, după care solicitați concursul persoanelor ■ autoirizate.

10.    Evitați clădirile grav avariate, cu excepția unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri ce trebuie întreprinse cu un minimum de măsuri de securitateși fără riscuri inutile. Evitați să

fiți confundat cu răufăcătorii prinși în astfel de clădiri, nu aglomerați farărost yonele calamitate.

11.    Ajutați echipele de intervenție pentru ajutor sau salvare.

12.    Ascultați numai anunțurile posturilor de radioteleviziune naționale și recomandările de acțiune imediată ale organelor în drept.

13.    Fiți pregătiți psihic și fizic pentru eventualitatea unor șocuri ulterioare primei mișcări seismice - așa numitele replici fără a intra în panică. Nu dați crezare zvonurilor care apar frecvent imediat după seisme, chiar dacă aparent sunt vehiculate de așa-ziși specialiști!

14.    La evacuare dați prioritate celor răniți sau copiilor, bătrânilor, femeilorși ascultați întocmai recomandările salvatorilor.

15.    Experiența cutremurelor precedente a dovedit că este util să aveți cunoștințe necesare supraviețuiri până la intervenția echipelor de salvare în cazul unei situații extreme în care, de exemplu, ați fi surprinși sub niște dărâmături, mobilier răstumatsau într-o cameră, incintă, ascensor etc. prin înțepenirea ușilor sau din alte cauze.

16.    în primul rând trebuie să fiți calmi, să îi liniștiți pe cei șocați, să nu permiteți reacții de panică, să acordați primul ajutorcelor răniți iar dacă dumneavoastră sau altă persoană din grup are posibilitatea de mișcare să faceți un mic plan de salvare. Deblocarea căii de acces se poate încerca nuimai dacă prin aceastanu se înrăutățește situația - de exemplu prin mișcarea dărâmăturilor sau a mobilierului.

O variantă clasică de comunicare cu cei de afară este să bateți la intervale regulate cu un obiect tare în conducte învecinate sau în pereții incintei, iar dacă ați stabilit contactul verbal, furnizați informațiile cerute și cereți primul ajutor necesar. Inspectoratul județean/local pentru Situații de Urgență va concentra personal specializat și aparate de ascultare ca să identifice locurile cu persoane blocate.

Nu vă preocupați cu durata timpului scurs până la salvare, deoarece în astfel de condiții, deși timpul de așteptare pare nesfârșit, corpul uman își mobilizează resurse nebănuite pentru a trece peste o perioadă critică. în acest mod se explică durate extreme de rezistență de sute de ore în condiții de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile, înregistrate în țara noastră în 1977 și în mod similar în întreaga lume.

E) MĂSURI DE VERIFICARE A STĂRII CLĂDIRII, LOCUINȚEI

-Dați concursul dvs. organizațiilor de intervenție post-seismică pentru analiza stării construcțiilor, precum și pentru celelalte activități întreprinse de organele în drept,

-Verificați mai întâi afară și apoi cu precauții și în interior starea locuinței, a clădirii pentru a vedea avariile. După primele constatări proprii, este bine săvă adresați unui specialist-expert autorizat în construcții pe care îl cunoașteți din timp sau cu care aveți o înțelegere sau un contract pentru asfel de situații - în cazul instituțiilor sau firmelor.

Dacă starea structurii construcției prezintă avarii evidente, iar echipele autorizate nu au sosit încă, solicitați instituțiilor abilitate evaluarea de către specialiști a stării post-seismice a structurii clădirii și aveți în vedere continuarea ulterioară a operațiunilor de proiectare și execuție a reparațiilor și consolidărilor, cu concursul asociației de locatari sau proprietari.

- în cazul în care clădirea în care locuiți este într-o stare de avariere a structurii evaluată de specialiștii abilitați legal ca fiind grav afectată de cutremur, va trebui să respectați dispozițiile legale și să vă adaptați la condițiile de sinistrat. în acest sens organele admnistrației publice locale vor lua măsurile de relocare.

Anexa 10

- Dacă ați contractat o asigurare la o societate de profil, informați-vă cum trebuie să procedați pentru înregistrarea în termenlegal a daunelor complete produse de cutremur, în vederea solicitării despăgubirilor.

F) MĂSURI DE REVENIRE ÎN NORMAL A ACTIVITĂȚII UMANE DIN ZONA

AFECTATĂ DE CUTREMUR

După producerea unui cutremur cu urmări deosebite, autoritățile publice locale împreună cu oganismele abilitate vor lua măsurile necesare revenirii la normal a activităților umane din zona sinistrată sau calamitată.

Autoritățile publice locale vor întocmi pe baza investigațiilor și a expertizelor tehnice listele de priorități ale clădirilor afectate pentru execuția intervențiilor/consolidărilor și reabilitării construcțiilor de locuit.

In acest sens investitorii, proprietarii și/sau administratorii clădirilor de locuit vor participa la îndeplinirea măsurilor de investigare a clădirilor de locuit pentru a cunoaște situația acestora după dezastru, vor solicita efectuarea de expertize tehnice asupra clădirilor afectate și elaborarea de proiecte de intervenție/consolidare la clădirile avariate de cutremur, conform legislației în vigoare.

G) REGULI DE COMPORTAMENT ÎN CAZUL ALUNECĂRILOR DE TEREN

Alunecările de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu după precipitații intense, în zone predispuse la aceste fenomene și au evoluție progresivă, astfel încât desfășurarea lor se realizează într-un anumit interval de timp suficient pentru realizarea unor măsuri de protecție. Atunci când începerea alunecării de teren poate fi semnalață, autoritățile publice locale împreună cu Comitetul local informează instituțiile și populația din zona respective asupra pericolului creat și acțiunilor de alarmarecând alunecarea de pământ este iminentă, odată cu urmărirea evoluției fenomenelor din zonă.

Informarea și alarmarea; asupra alunecării de teren se realizează de către autoritățile publice și de Comitetul local și județean cu mijloace specific acestor tipuri de acțiuni. La recepționarea informării sau a unor semnale despre începerea alunecării terenului, în zona care ar putea fi afectată se vor lua următoarele măsuri:

Pregătirea evacuării persoanelor, instituțiilor și bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregătite anticipat.

Deconectarea, de către reprezentanți autorizați - în caz de necesitate - a clădirilor de la sistemul de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, încălzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte negative.

Sprijinirea formațiilor de intervenție ale Comitetului local sau județean în acțiunile de oprire, diminuare sau de deviere a alunecării de teren cu scopul de protejare a persoanelor și construcțiilor, pentru micșorarea efectelor distructive ale alunecării de teren.

Desfășurarea acțiunilor sub conducerea comitetului local sau județean; vor fi luate în considerare numai sursele oficiale locale și recomandările organelor în drept, evitându-se informațiile bazate pe zvonuri.

La recepționarea semnalului de alarmare în cazul alunecărilor de teren, care înseamnă că pericolul alunecării de teren nu poate fi evitat, se vor lua următoarele măsuri: Evacuarea persoanelor și bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de evacuare, fără a lua lucruri inutile și păstrând calmul.

-    Respectarea regulilor de conviețuire în locuri sigure în care Comitetul județean/local, împreună cu autoritățile locale, cât și Crucea Roșie vor lua măsurile necesare adăpostirii și desfășurării vieții.

După stabilizarea alunecării de teren, organele abilitate vor face o analiză a avariilor și distrugerilor provocate la construcții și bunuri. în funcție de avarii se vor lua măsuri de începere a lucrărilor de reparații și consolidări iar în cazurile de distrugeri se vor lua măsuri de construire de noi clădiri pe alte amplasamente, autorizate. După caz se vor face demersurile necesare pentru obținerea despăgubirilor prin sistemul de asigurări pentru pagubele produse de alunecărilor de teren.

H) REGULI DE COMPORTARE ȘI ACȚIUNE ÎN CAZ DE INCENDIU

-    Dacă pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceți prin încăperi incendiate, puneți pe cap o pătură umedă,

Deschideți cu prudență ușile, deoarece afluxul rapid de aer provoacă creșterea rapidă a flăcărilor,

-    Prin încăperile cu fum dens deplasați-vă târâș sau aplecați,

Strigați victimele, găsiți-i și salvați-i,

-    Dacă vi se aprinde îmbrăcămintea nu fugiți, culcați-vă la pământ și rostogoliți-vă,

Asupra persoanelor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea aruncați o haină groasă, o pătură sau ceva care să îi acopere etanș,    ș,

Pentru stingerea incendiului folosiți stingătoare, apă, nisip, pământ, învelitori etc.

Dacă suprafața arde vertical apa se aruncă de sus în jos,

Lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ sau cuverturi grele, Instalațiile electrice se sting numai după întreruperea prealabile a sursei de energie, Ieșiți din zona incendiată în direcția din care bate vântul,

Bombele incendiare de aviație se sting prin acoperire cu pământ sau prin scufundare în butoaie cu apă,

Picăturile de napalm se sting prin acoperirea locului cu pânză subțire, lut sau nisip, Amestecurile pe bază de fosfor sau sodiu se sting prin1 izolarea acestora de aerul înconjurător prin acoperire cu pământ, nisip, acoperiri etanșe,

-    Aplicați pe părțile afectate pansament curat și uscat și prezentați-vă la punctele medicale.

I) REGULI DE COMPORTARE ȘI ACȚIUNE LA ÎNZĂPEZIM

Informați-vă permanent asupra condițiilor atmosferice folosind radioul și televizorul,

-    Fiți pregătit pentru a rezista acasă; pregătiți rezerve de alimente, apă și combustibil și asigurați-vă mijloace diferite de încălzit și preparat hrana,

Pregătiți mijloace de iluminat independente de rețeaua electrică,

Păstrați la îndemână uneltele pentru degajarea zăpezii,

Evitați orice călătorie dacă nu este necesară,

Dacă totuși este necesar să plecați luați-vă îmbrăcăminte groasă, căciulă, mănuși, Călătoriți numai ziua și folosiți șoselele principale,

-    Nu fiți cutezători și temerari; opriți, întoarceți-vă sau cereți ajutorul,

-    Dacă plecați cu mașina, asigurați-vă că aveți lanțuri, lopată, nisip, cablu de remorcare, carburant suplimentar și asigurați-vă că știe cineva încotro plecați,

Dacă mijlocul de transport se defectează, nu intrați în panică, aprindeți luminile, ridicați capota mașinii și așteptați ajutorul, nu părăsiți vehicolul pentru a căuta ajutor pentru că există riscul să vă rătăciți,

Evitați suprasolicitarea.

J) PROCEDURI COMPORTAMENTALE ÎN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC ȘI POLUARE ACCIDENTALĂ

Accidentul chimic este un eveniment imprevizibil! Ca urmare există posibilitatea ca la orice dereglarea aprocesului tehnologic prin avarierea sau deteriorarea unei instalații, a unui utilaj sau mijloc de transport să se elibereze în mediul înconjurător (apă, aer, sol) substanțe toxice care pot avea impact atât asupra mediului cât și asupra populației.

Aceasta impune realizarea unor măsuri și acțiuni de prevenire și protecție.

Populația trebuie să cunoască:

Care este unitatea susrsă de pericol chimic,

Tipul de substanță toxică industrial pe care îl deține,

Caracteristicile și modul de acțiune al substanței toxice,

Zona de risc în care v-ați putea afla,

Măsurile de protecție specific zonei,

Locul în care se asigură protecția prin adăpostire sau izolare,

Locurile de dispunere și itinerarele de evacuare temporară.

In locurile de adăpostire-izolare pentru populație trebuie asigurate măsurile de siguranță prin:

Procurarea materialelor de etanșare (chit, bandă adezivă, bureți izolatori, purfix etc.) Asigurarea mijloacelor de protecție individuală speciale (mască contra gazelor, aparat de respirație, costume de protecție) sau improvizate,

Populația trebuie să-și însușească:

Cunoștințe necesare în vederea realizării măsurilor de protecție,

Regulile de comportare la accident în zona norului toxic

Dintre măsurile de protecție ce se iau în caz de accident chimic amintim: înștiințarea și alarmarea populației despre pericolul chimic,

Asigurarea protecției cu mijloace individuale de protecție,

Asigurarea protecției prin adăpostire (izolare) sau prin evacuare (autoevacuare) temporară,

Introducerea restricțiilor de consum al apei, produselor agroalimentare, vegetalelor etc., contaminate,

Introducerea unor restricții de circulație și acces, a unor măsuri de pază și ordine în zona de acțiune a norului toxic,

Organizarea cercetării chimice, a controlului și supravegherii zonei de acțiune a norulu» ' toxic

Acordarea primului ajutor și a asistenței medicale de urgență persoanelor intoxicate - Aplicarea măsurilor de neutralizare și împiedicare a răspândirii substanțelor toxice.

Colectarea transportul și depozitarea materialelor contaminate.

Apărarea în caz de accident chimic se referă la un ansamblu de măsuri care se realizează în mod unitar și continuu și se împarte în acțiuni:

1.    Pre-dezastru,

2.    în timpul dezastrului,

3.    Post-dezastru

Faza de Pre-Dezastru

Informați-vă asupra sursei de risc, substanțele toxice industriale, zonele de pericol! Participați la exercițiile de protecție civilă, procurați-vă materiale cu reguli de comportare și acțiune în caz de dezastre și însușiți-vi-le!

Evitați amplasarea locuințelor în apropierea unor instalații cu procese de risc!

Procurați-vă materiale de etanșare!

-    Asigurați-vă mijloace de protecție individualăspeciale (mască contra gazelor, aparat de respirație, costume de protecție) sau improvizate!

-    Pregătiți-vă o rezervă permanent de apă și alimente!

-    Procurați-vă un radioreceptor pe baterii!

Faza de Dezastru:

Urmați întocmai anunțurile făcute de Inspectoratul pentru Situații de Urgență prin intermediul mass media sau prin semnalele de alarmare!

Anunțați-vă vecinii și prietenii despre pericolul chimic!

-    Adăpostiți-vă în locul stabilit și etanșați toate intrările pentru a evita pătrunderea agentului toxic! Dacă adăpostirea se face în propria casă sau apartament, etanșați toate ușile și ferestrele și rămâneți într-o cameră cu cât mai puține ferestre și uși! închideți toate instalațiile cu pericol (gaze, apă, curent electric)!

Opriți toate ventilatoarele și instalațiile de aer condiționat!

-    Țineți la îndemână mijloacele de protecție respiratorie și folosițile dacă este cazul! Asigurați-vă că aveți acces la rezerva de apă și alimente și că nu sunt afectate de pericolul chimic!

-    Țineți radioreceptorul deschis și fiți atenți la anunțurile care se fac!

-    Nu părăsiți locul de adăpostire până nu se anunță că acest lucru este posibil!

Dacă sunteți surprins în afara locuinței:    f

-    Nu intrați în panică, de cele mai multe ori în cazul accidentelor chimice victimele din rândul populațieicivile au apărut ca urmare a panicii!

-    Acoperiți-vă căile respiratoriisuperioare cu o batistă și îndreptați-vă spre adăpostul cel mai apropiat!

-    Respectați restricțiile de circulație și acces!

Evitați deplasarea pe direcția vântului, deplasați-vă perpendicular pe direcția lui!

Faza Post-Dezastru:    i?

-    Nu părăsiți adăpostul sau locuința chiar dacă pericolul a trecut, riscați să încurcați intervenția forțelor specializate!

-    Ascultați cu atenție mesajele către populație transmise prin mass media!

-    Verificați dacă vecinii și prietenii au probleme. în cazul în care au probleme acordați-le primul ajutor și chemați ambulanța!

Respectați restricțiile de circulație și consum!

Reveniți la activitățile cotidiene, remediind eventualele pagube!

-    Rețineți învățămitele trase din aceste din aceste situații și pregătiți-vă continuu pentru a putea face față unor alte evenimente asemănătoare!

ANEXA 11

SIRENE ELECTRICE DE 5,5 KW DIN SECTORUL 5 ACȚIONARE LOCALA

1.    BD. EROILOR NR. 15

2.    STR. DR.LISTER NR. 1

3.    CASA DE CULTURA MAI- STR.MIHAI VODĂ NR. 15

4.    DIGI 24- FOST U.C.R.- SOS. PANDURI NR.71

5.    STR. ION URDAREANU NR.4 BL.P23 SC2

6.    CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.97 BL.93

7.    CALEA 13 SEPTEMBRIE NR 55 BL. 55-57

8.    BD. TUDOR VLADIMIRESCU NR.84 BL. 131

9.    STR. MIHAIL SEBASTIAN NR.141 BL. V73 SC.2 10.STR. MIHAIL SEBASTIAN NR.33 BL. S 6 SC.B

11.    QUANTUM 94 SRL - STR. GHEORGHIENI NR.34

12.    D G A M C - STR MIHAIL SEBASTIAN NR.88

13.    ELECTROMAGNETIC A - CALEA RAHOVEI NR. 266 14.STR. DUMBRAVA NOUA NR.36 BL.P25 SC.2

15.    MO ARA “ȘAPTE SPICE” CALEA RAHOVEI NR.268 (in lichidare)

16.    CLUBUL STEAUA - BD. GHENCEA NR.35

17.    ȘCOALA GENERALA NR. 143 - STR.BANU MĂRĂCINE NR.16 18.STR. MĂRGEANULUI NR. 52 BL.M124 SC.l

19. STR. ILEANA COSANZEANA NR. 8 BL.P8 20.STR. BÂRCA NR.l 1 BL. M86 SC.l 21.CALEA RAHOVEI NR. 332-334 BL.43B 22.STR. CRIZANTEMELOR NR.8 BL.Z 23.CALEA RAHOVEI NR.323 BL.26 SC.l 24.STR. PRICOPANNR.l BL.33

25.    CALEA FERENTARI NR.72 INTRAREA B

26.    DUAL MAN STR. DOINA NR.9

27.    TEHNOPAM S.A. STR. VESELIEI NR.5

28.    CALEA SERBAN VODĂ NR.286 BL.3A SC.C

29.    VIGOTEX - STR. GAROAFEI NR.10

30.    ȘCOALA GENERALA NR.141 - STR. AMURGULUI NR.35

31.    ȘCOALA GENERALA NR.l25 - SOS. BUCUREȘTI MĂGURELE NR.45

32.    ȘCOALA GENERALA NR.127 - STR.MUNTII CARP ATI NR.72 33.STR. CHIMIRULUI NR. 34 BL.S4 SC.l

34.PRELUNGIREA FERENTARI NR.52 BL.A+B SC.2

35.STR. BACIULUI NR. 5 BL.9

36.    CALEA FERENTARI NR. 10 BL.l 19 SC.A

37.    Sțr. DRUMUL SĂRII NR 2 - BL. V 55 SC. 1

38.    SOS. ALEXANDRIEI NR.2 - BL. PC 1

39.    HOTEL MARRIOTT CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90-Sirena Electronica 600w

INUNDAȚII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE, ACCIDENTE LA CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE

MĂSURI DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCULUI

Se disting două situații:

- Ruperea barajului Lacul Morii, avarii la construcțiile hidrotehnice de pe cursul râului Dâmbovița sau precipitații abundente ce duc la apariția unei zone de inundabilitate, cuprinzând obiective și străzi;

Precipitații abundente ce determină inundarea anumitor străzi și a clădirilor existente în zonă.

1.    întocmirea planurilor de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale.

2.    Organizarea, pregătirea și asigurarea forțelor, mijloacelor și a materialelor de intervenție de către Comitetul local, agenții economici care au obiective ce pot fi afectate de inundații și fenomene meteorologice periculoase, deținătorii de lucrări hidrotehnice, precum și utilizatorii de apă potențiali poluatori au obligația de a organiza și asigura apărarea acestor obiective cu forțe și mijloace proprii, prevăzute din timp în. planurile de apărare, adaptate la condițiile concrete care pot apărea. Formațiile de intervenție locale vor fi instruite de către specialiști din cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, pe categorii de risc, pentru cunoașterea exactă a atribuțiilor ce le revin în diferite situații de urgență.

3.    Deținătorii de lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor vor efectua verificări periodice în vederea asigurării condițiilor tehnice și funcționale corespunzătoare.

4.    Se va verifica funcționalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de măsură și control, a comportării construcțiilor, echipamentelor de telecomunicație și a surselor de energie de rezervă. De asemenea, se va verifica existența materialelor și mijloacelor de intervenție potrivit Normativului - cadru de dotare cu mijloace și materiale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și combaterea poluărilor accidentale din Ordinul nr. 638/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, precum și modul în care sunt depozitate, luându-se măsurile ce se impugn în toate aceste direcții.

MĂSURI DE LIMITARE A CONSECINȚELOR

în cazul prognozării atingerii pragurilor critice sau la atingerea intempestivă a acestora se iau următoarele măsuri:    .    .    .    .

Comitetul Local pentru Situații de Urgență

a)    Asigură permanența la sediul primăriei în vederea primirii prognozelor și avertizărilor hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului municipiului București și pentru transmiterea informațiilor privind evoluția fenomenelor periculoase, efectelor lor, măsurilor luate și măsurile necesare suplimentare;

b)    Folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populației și obiectivelor aflate în zonele de risc la inundații din revărsări de cursuri de apă și accidente la construcții hidrotehnice, așa cum sunt ele delimitate în planurile locale de apărare, precum și a populației aflate în zonele de risc de producere a fenomenelor meteorologice periculoase și a poluărilor accidentale;

c)    Delanșează acțiunile operative de apărare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile planurilor de apărare aprobate, constând în principal din:

Supravegherea permanentă a zonelor de risc;

Dirijarea forțelor și mijloacelor de intervenție;

Supraînălțarea și consolidarea digurilor și a malurilor, în funcție de cotele maxime prognozate;

Evacuarea preventivă a oamenilor și animalelor și punerea în siguranță a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau ancorare;

d)    Iau măsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori și ghețuri, în special în zonele podurilor rutiere și de cale ferată, prizelor de apă, căilor de evacuare a apei din incintă;

e)    Asigură participarea forțelor de intervenție alcătuite din localnici la acțiunile operative desfășurate de specialiștii unităților deținătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundațiilor;

f)    Localizează apele revărsate, precum și pe cele provenite din infiltrații și le dirijează în albiile cursurilor de apă, gravitațional sau prin pompare;

g)    Asigură surse suplimentare pentru alimentarea cu apă a populației în perioadele deficitare.

Deținătorii de lucrări de gospodărire a apelor

a)    Aplică regulile de exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor prevăzute în regulamentele de exploatare la ape mari și pentru perioadele deficitare;

b)    Supraveghează continuu barajele, digurile și instalațiile de evacuare a apelor mari și alte lucrări hidrotehnice și urmăresc aparatura de măsură și control pentru verificarea comportării lucrărilor hidrotehnice și luarea măsurilor preventive care se impun;

c)    Execută lucrări de intervenție în scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrărilor hidrotehnice;

d)    Limitează extinderea deteriorărilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrări provizorii;

e)    Anunță obiectivele social economice interesate asuora manevrelor ce se efectuează la construcțiile hidrotehnice și care pot produce pagube în zonele de influență;

f)    Iau măsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate în zona de influență, în caz de pericol iminent de avariere a construcțiilor hidrotehnice, utilizând în acest scop sistemele de avertizare-alarmare;

g)    Asigură funcționarea fluxului informațional decizional de apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase, mărind frecvența transmiterilor de informații, prognoze și avertizări către obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de apărare;

Anexa 12

h) Transmit informații despre efectele inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase și despre măsurile luate.

Persoanele juridice utilizatori de apă care au produs o poluare accidentală iau măsuri imediate pentru înlăturarea cauzelor, pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestora și informează imediat cea mai apropiată unitate de gospodărire a apelor. Cheltuielile generate de acțiunile de limitare și înlăturare a efectelor poluărilor accidentale sunt suportate de către poluatori conform principiului “poluatorul plătește”.

Unitățile de gospodărire a apelor au obligația să ia în considerare orice informație legată de poluări accidentale și să identifice poluantul, precum și cauzele poluării. în caz de poluări accidentale, unitățile de gospodărire a apelor avertizează imediat utilizatorii și autoritățile administrației publice din aval pentru a lua măsuri de protecție a apelor și de evitare sau diminuare a pagubelor.

Deținătorii de mijloace specific de intervenție în caz de poluare accidentală sunt obligați să le utilizeze indiferent de cauza apariției fenomenului de poluare, din dispoziția Comitetului municipiului București pentru Situații de Urgență.

MĂSURI DE REABILITARE

După trecerea perioadelor de inundații, fenomenelor meteorologice periculoase sau după accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, în vederea restabilirii situației normale, se iau următoarele măsuri:

a)    Repunerea în funcțiune a instalațiilor de alimentare cu apă, de evacuare a apelor reziduale industriale și menajere care au fost afectate, precum și evacuarea apelor din inundații și băltiri de pe terenurile agricole, prin săparea unor canale de scurgere și prin instalarea de agregate de pompare mobile;

b)    Aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare;

c)    Stabilirea pagubelor fizice și valorice determinate de inundații, fenomnene meteorologice periculoase și poluări accidentale și a măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;

d)    Refacerea căilor de comunicații și a podurilor, refacerea instalațiilor de pompare a apelor;

e)    Refacerea liniilor de telecomunicații și de transport a energiei electrice;

f)    Repararea și punerea în funcțiune a conductelor de apă, abur, gaze, petrol avariate sau distruse;

g)    Repunerea în funcțiune a obiectivelor social-economice afectate;

h)    Sprijinirea populației pentru refacerea gospodăriilor proprietate personală, avariate sau distruse;

i)    Demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare care împiedică desfășurarea normală a activităților și recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate, remedierea avariilor la lucrările hidrotehnice.

CUTREMURE ȘESAU ALUNECĂRI DE TEREN

MĂSURI DE EVITAREA A MANIFESTĂRII RISCULUI

•    Acumularea cunoștințelor asupra cauzelor naturale de risc (poziția geografică și adâncimea zonelor de sursă seismică, recurența mișcărilor seismice cu diferite caracteristici, zone de interdicție a amplasării construcțiilor) și elementele de risc la construcții, rețele, populație și instituții publice

•    Planificarea dezvoltării la scara teritoriului care implică măsuri de limitare a riscului ce afectează căile de transport rutiere și feroviare, rețele de alimentare cu apă, energie electrică și combustibil și rețelele de transmitere a informațiilor. Planificarea implică și adoptarea unor măsuri de reamplasare a surselor secundare de risc create de om - chimic, biologic, inundații, explozii, incendii -de așa natură încât să limiteze riscul de afectare a aglomerărilor umane;

•    Protecția consumatorilor cu diferite destinații;

•    Protecția populației și a grupurilor de oameni cu atribuții speciale;

•    Protecția bunurilor de valoare - clădiri, lucrări inginerești, dotări tehnologice diverse, valori cultural-artistice;

•    Protecția capacităților productive și funcționale;

•    Protecția infrastructurii urbane;

•    Protecția sistemelor suport necesare serviciilor curente de interes social — rețeaua medico-sanitară, infrastructura sistemului de apărare contra incendiilor și a altor accidente, infrastructura sistemului de apărare a ordinii publice, infrastructura sistemului de conducere și administrație și infrastructura sistemului informațional;

•    Protecția capacităților de reacție în situații de dezastru - echipe cu atribuții speciale, unități cu atribuții speciale din rețeaua medico-sanitară, din rețeaua protecției contra incendiilor, din rețeaua de păstrare a ordinii publice, sisteme funcționale, dotări, sisteme de comunicare, coordonare și conducere, spații de acces și evacuare, spații de adăpostire a răniților și sinistraților, rezerve de alimentare cu apă, medicamente, alimente, energie electrică, combustibil;

•    Protecția lucrărilor și instalațiilor care includ surse de mare risc pentru colectivitățile urbane;

•    Elaborarea planurilor de protecție și intervenție;

•    Educarea și informarea populației și a grupurilor de persoane cu atribuții speciale;

•    Constituirea unor structuri de conducere, coordonare și control; constituirea unor sisteme de urmărire, avertizare și alarmare; sprijinirea activității de cercetare de specialitate.

MĂSURI DE LIMITARE A CONSECINȚELOR

•    Culegerea și transmiterea oportună a datelor semnificative necesare pentru elaborarea deciziei de intervenție în vederea limitării'și înlăturării urmărilor seismului și/sau alunecărilor de teren;

•    Analiza și interpretarea datelor, elaborarea deciziei și transmiterea urgentă a dispozițiilor forțelor și mijloacelor destinate pentru intervenție;

•    Organizarea și menținerea unei cooperări stabile cu toate forțele care au atribuții de apărare pe toată durata intervenției;

•    Corelarea permanentă a activităților cu organizațiile cu caracter umanitar care au atribuții de apărare împotriva dezastrelor;

•    Pentru transmiterea de comunicate pentru populație se vor folosi mij loacele de informare în masă - mass media, inclusiv rețelele de televiziune prin cablu existente pe teritoriul sectorului, conform protocoalelor încheiate.

MĂSURI DE REABILITARE

• Colectarea, stocarea, interpretarea și sintetizarea informației dar și punerea în siguranță a elementelor expuse pe baza unor priorități:

a.    Refacerea bunurilor, capacităților funcționale și a capacităților operaționale afectate;

b.    Revizuirea planului pentru prevenirea și apărarea împotriva efectelor seismelor și alunecărilor de teren pe baza experienței acumulate.

c.    Evacuarea populației din imobilele avariate se va organiza și executa prin grija Comitetului Local pentru Situații de Urgență al sectorului 5, conform planului de evacuare la dezastre și convențiilor încheiate cu proprietarii spațiilor de cazare.

EPIDEMII, EPIZOOTII

MĂSURI DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCULUI

Operatorii economici și instituțiile publice sursă de risc:

•    Elaborează studii de evaluare a riscului de epizotii și de contaminare R.B.C. (radiologic-bacteriologic-chimic) a produselor vegetale și animale;

•    Asigură sistemul propriu de supraveghere și control;

•    Elaborează strategii de realizare a acțiunilor de prevenire, protecție și intervenție;

•    Elaborează planuri proprii de protecție-intervenție în cazul unor epizootii și contaminare R.B.C. a produselor vegetale și animale;

•    Constitue fondul de mijloace materiale necesare executării acțiunilor de intervenție și le mențin în stare de operativitate;

•    Organizează înștiițarea-alarmarea salariațiilor pentru apărare în cazul epidemiilor/epizootiilor;

•    Asigură informarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sector 5 despre apariția unor situații critice și declanșarea bolilor.

•    Respectă normele specifice de prevenire a îmbolnăvirilor colectivităților de animale și a contaminării R.B.C. a produselor vegetale și animale, norme și normativele emise de către organele competente.

•    Exploatează, întrețin și utilizează instalațiile și mijloacele proprii de strictă igienă sanitar-veterinară, respectând normele și normativele specifice.

•    Organizează sistemul propriu de supraveghere și control specific epizootiilor și epidemiilor.

Populația:

•    Asigură respectarea strictă a condițiilor de creștere în condiții de igienă sanitar-veterinară pentru activitățile de creștere a animalelor și amenajărilor specifice acestor activități.

•    Asigură apărarea sănătății animalelor și prevenirea transmiterii de boli între animale, și de la acestea la om.

•    Asigură realizarea acțiunilor de protecție a produselor vegetale și animale împotriva unor eventuale contaminări.

•    Asigură sacrificarea animalelor numai în locuri permise și sub control sanitar-veterinar.

•    Asigură desfacerea produselor de origine animală și circulația animalelor numai cu

avizul organelor sanitar-veterinare.    V,

•    Iși însușește metodele de asigurare a prevenirii apariției unor îmbolnăviri de animale, a modului de realizare a protecției și a unor reguli specifice, obligatorii, de comportare în cazul unei epizootii/epidemii.

•    Participă la programele de înștiițare-educare organizate și desfășurate de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5, Inspectoratul Poliției Sanitar-Veterinare și alte organisme sanitar-veterinare autorizate.

•    Elaborarea planurilor anuale de instruire-pregătire;

•    Instruirea structurilor organizatorice realizate;

•    Instruirea - educarea populației;

•    Elaborarea, tipărirea și difuzarea unor materiale didactice necesare instruirii populației;

•    Utilizarea mijloacelor de informare în masă: presă scrisă, radio și televiziune pentru asigurarea instruirii-educării populației;

înștiințarea. Notificarea. Informarea.

înștiințarea se referă la avertizarea asupra pericolului apariției unei epizootii, zoonoze, toxiinfecții sau contaminări radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale și animale, în sector sau asupra declanșării unor asemenea dezastre.

înștiințarea se realizează prin dispoziție a primarului sectorului 5 - președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al sectorului 5, la propunerea șefului Grupului de suport tehnic pentru Epizootii și supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice a produselor vegetale și animale.

înștiințarea se realizează prin Centrul operativ al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5, cu mijloacele existente în dotarea acestuia.

înștiințarea se adresează:

(a)    Comitetului Local pentru Situații de Urgență al sectorului 5;

(b)    Grupului de suport tehnic Epizootii și supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice a produselor vegetale și animale;

(c)    Circumscripțiilor Sanitar Veterinare de Asistență, Igienă și Sănătate Publică;

(d)    Circumscripțiilor Sanitar Veterinare pentru Controlul Alimentelor (CSVCA);

(e)    Laboratoarelor sanitar-veterinare;

(f)    Laboratoarelor de control și supraveghere a mediului înconjurător;

(g)    Formațiunilor de intervenție sanitar-veterinare; D.D.D.; protecție civilă;

Notificarea se adresează:

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5 - Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București Ilfov;

Organismelor specializate ale municipiului și sectoarelor vecine, când este nevoie de cooperare și ajutor. Această acțiune se realizează cu aprobarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5 sau direct de către acest comitet.

Informarea se adresează:

Salariaților și populației din zona de risc și se va referi la: situația creată și evoluția acesteia; acțiunile care s-au realizat și care trebuie să se realizeze; restricțiile introduse; respectarea regulilor de comportare în zona de risc.

Alarmarea

Alarmarea se referă la avertizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5, Grupului de suport tehnic Epizootii și supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice a produselor vegetale și animale, a formațiunilor subordonate și populației despre declanșarea epizootiei, la instalarea carantinei și la producerea accidentului tehnologic care creează contaminarea radioactive, chimică sau biologică a produselor vegetale și animale.

Alarmarea se realizează cu ajutorul sistemului de sirene al Biroului de Prevenire a Incendiilor și Protecție Civilă al Sectorului 5, ca urmare a propunerii Grupului de suport tehnic Epizootii și supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice a produselor vegetale și animale.

în etapa predezastru se asigură toate acțiunile de menținere în stare de operativitate a întregului sistem de alarmare din sector.

Protecția animalelor și a produselor vegetale și animale

Protecția animalelor se realizează la descoperirea semnelor specifice declanșării unei epizootii, în momentul declanșării acesteia și pericolul de contaminare radioactivă, chimică sau biologică a animalelor.

Protecția se realizează prin:

-    Izolarea animalelor;

-    Retragerea de la pășunat;

-    Introducerea animalelor în grajduri și aplicarea măsurilor de siguranță;

-    Respectarea regulilor de întreținere și hrană în locul de adăpostire;

Introducerea carantinei în zonele de risc;

-    Asigurarea acțiunilor de asistență sanitar veterinară, tratament;

Protecția surselor de apă prin acoperirea cu sisteme special realizate adecvate fiecărui tip de instalație, cu folii de materiale plastice etc.

Protecția produselor vegetale și animale împotriva contaminării radioactive, chimice sau biologice se realizează prin:

Retragerea produselor vegetale și animale în spații de congelare: depozite, hale, magazii, încăperi etc.

Asigurarea etanșării spațiilor de congelare

-    Acoperirea produselor în vrac și a celor din clăi, stive etc. cu folii de material plastic, țesături textile, rogojini etc.

Protecția prin evacuare

Acțiunea de evacuare a animalelor se realizează în mod excepțional din zonele de risc de contaminare radioactiv, chimic sau biologic, pentru valori ale nivelurilor de intervenție și condiții care impun executarea acestei acțiuni. în faza predezastru se evaluează nivelurile probabile de intervenție și se elaborează, dacă este cazul, planuri de evacuare.

Profilaxia

Acțiunile profilactice se deslășoară permanent în etapa predezastru și se intensifică la apariția semnelor sau culegerea informațiilor despre posibilitatea declanșării unei epidemii/epizootii și se realizează prin:

•    Vaccinări periodice și obligatorii a oamenilor și pentru toate categoriile de animale și păsări;

•    Controlul respectării regulilor de creștere, circulație, sacrificare și valorificare a animalelor și păsărilor;

•    Controlul și supravegherea stării de sănătate a animalelor și păsărilor;

Controlul și supravegherea:

Acțiunile de control și supraveghere se referă la:

Controlul și supravegherea calității factorilor de mediu

Controlul și supravegherea produselor destinate hrănirii animalelor, respectiv a furajelor, nutrețurilor combinate etc.

- Controlul și supravegherea produselor animale destinate alimentației populației Controlul și supravegherea stării de sănătate a animalelor și a produselor alimentare de origine animală produse în țară -și a celor de import

MĂSURI DE LIMITARE A CONSECINȚELOR

în această etapă acțiunile de intervenție se realizează cu scopul de a înlătura urmări le epidemi i lor/epizootii lor.

Trebuie asigurate:

o Executarea acțiunilor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, de neutralizare a substanțelor toxice industriale și de decontaminare a produselor vegetale și animale;

o Desfășurarea acțiunilor de tratament al animalelor bolnave din zona de risc; o Sacrificarea animalelor netratabile, înhumarea cadavrelor sau incinerarea în

locurile în locurile și instalațiile stabilite; o Continuarea acțiunilor de supraveghere și control;

o Decontaminarea surselor de apă, a furajelor și a instalațiilor de fabricație a nutrețurilor combinate.

o Interdicția de consum a produselor vegetale și animale, a furajelor și nutrețurilor, a surselor de apă care nu se pot decontamina.

o Menținerea acțiunilor de intervenție și interdicții în zona carantinei.

MĂSURI DE REABILITARE

în această etapă acțiunile se referă la crearea condițiilor de revenire la situația inițială și trebuie să asigure:

•    Restabilirea condițiilor de creștere a animalelor și de asigurare a produselor vegetale și animale;

•    . Reabilitarea fondului de animale și a activităților legate de creșterea, sacrificarea și

valorificarea produselor vegetale și animale;

•    Se desfășoară acțiuni globale de asigurare a revenirii la situația inițială.A


)