Hotărârea nr. 48/2016

Hotărârea nr.48 / 25.08.2016 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 5

Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Compartimentul Prevenire Situații de Urgență;

Luând în considerare Raportul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

A

In conformitate cu prevederile art. 10 lit.”d” din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, art. 13 lit. ”a” din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de Analiză și Acoperirea Riscurilor , aprobată prin Ordinul Ministerului Administrației si Internelor nr. 132/2007;

5    5    ?

A    .

In temeiul art. 45 alin. (1) și art.81 alin. (2) lit. ”j” și alin 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 5, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Comitetul Local pentru Situații de Urgență Sector 5 și Serviciul Relații cu Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.