Hotărârea nr. 46/2016

Hotărârea nr.46 / 25.08.2016 privind stabilirea situațiilor deosebite, a metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local, persoanelor și familiilor rezidente pe raza sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5 CABINET PRIMAR

HOTĂRÂRE

privind stabilirea situațiilor deosebite, a metodologiei si procedurilor de lucru in vederea acordării ajutoarelor de urgenta din bugetul local persoanelor si familiilor rezidente pe raza sectorului 5

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de D.G.A.S.P.C. sector 5, înregistrat sub nr. 11489/ 11.08.2016;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, precum si al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

In conformitate cu art.2, art.3, art.4, art.5, lit.a, lit.b, lit.c, lit.e, lit.r, art.7, art.8, alin.(l), lit.a, art.9, alin.(l), lit.a, art.ll, lit.b, art.15, alin.(l) si alin.(3), art.54, alin.(l) si art.55, alin.(l) din Legea asistentei sociale nr.292/2011, coroborate cu cele ale art.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art.45 alin.(l) coroborate cu cele ale art.81, alin.(2), lit.n teza I din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se stabilesc drept situații deosebite in care se pot acorda ajutoare de urgenta persoanelor sau familiilor rezidente pe raza sectorului 5, situațiile menționate in anexa nr. 1 la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia.

Art.2. Se aproba metodologia si procedurile de lucru in vederea acordării ajutoarelor de urgenta din bugetul local al sectorului 5, persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, asa cum sunt prezentate in anexa nr.2 a prezentei hotarari, parte integranta a acesteia.

Art.3. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr.43/2006, privind stabilirea situațiilor deosebite in care se pot acorda ajutoare de urgenta persoanelor sau familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, precum si Hotărârea Consiliului Local al sectorului 5 nr. 14/2008 privind modificarea H.C.L. sector 5 nr.43/2006.

Art.4. Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire.prevederile prezentei hotărâri.

zz o -    ? '


ff Q- /

PRESE-


Nr.


2016

Anexa nr. 1 la Hotararea    l

privind stabilirea situațiilor deosebite, a metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local persoanelor/farniliilor rezidente pe raza sectorului 5

Lista cu situațiile deosebite stabilite pentru acordarea ajutoarelor de urgență

In vederea depășirii unor situații de dificultate și pentru a reduce riscul de excluziune socială, se propune acordarea de ajutoare de urgență pentru:

1. Situația medicală deosebită, apărută ca urmare a unor afecțiuni acute sau cronice.

Se pot acorda ajutoare de urgență pentru medicamente, materiale sanitare și investigații medicale (ex.: RMN, CT), precum și pentru intervenții ale căror costuri nu sunt acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGRnr. 1017/2015).

O persoană singură/familie aflată în situație de risc de acest tip poate beneficia de maximum 2 ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

2.    Situația în care, înainte și după efectuarea unei intervenții chirurgicale, ale cărei costuri nu sunt acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate, șe impune un tratament de specialitate.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGRnr. 1017/2015).

O persoană singură/familie aflată în situație de risc de acest tip poate beneficia de maximum 2 ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

3.    Situația unei persoane singure sau familii care are în întreținere o persoană cu handicap grav sau accentuat și care dispune liniar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

4.    Situația deosebită în care se află o persoană singură/familie ca urmare a decesului unei alte persoane din familie, cu excepția categoriilor de beneficiari conform

prevederilor art.129 din Legea nr.263/2010, privind sistemul public de pensii.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care

dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr.1017/2015).

Ajutorul de urgență se acordă reprezentanților legali ai copilului, în accepțiunea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, în caz de deces al acestuia; copilului sau reprezentantului legal, în caz de deces al unuia dintre părinți; soțului sau soției, în caz de deces al unuia dintre ei.

5.    Situația decesului unei persoane vârstnice, definită în sensul Legii nr. 17/2000, republicată, lipsită de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorita veniturilor reduse.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr.1017/2015).

Acest ajutor se acordă doar în situația în care persoana vârstnică decedată nu figura ca beneficiară de ajutor social, stabilit în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, nu a realizat venituri până în momentul decesului sau/și nu figura ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat.

6.    Situația decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia trebuie să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să își îndeplinească obligațiile legale datorită veniturilor reduse.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr.1017/2015).

Cuantumul acestui ajutor de urgență va fi de maxim 50% din cheltuielile ce urmează, a fi efectuate pentru repatriere și înhumare, așa cum sunt justificate prin documentele doveditoare prezentate în original.

7.    Situația de dificultate în care se află pensionarii (persoane singure sau familii) care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr.1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

8.    Situația persoanelor singure/familii care au fost evacuate în urma unei hotărâri judecătorești.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr.1017/2015), până la rezolvarea situației locative prin repartizarea unei locuințe sociale sau până la includerea în proiectul social de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei.

9.    Situația persoanelor singure/familii care, deși trăiesc pe raza sectorului 5. nu au o locuință proprie.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015), până la rezolvarea situației locative prin repartizarea unei locuințe sociale sau până la includerea în proiectul social de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei.

10.    Situația de dificultate în care se află persoana singură/familia care a înregistrat în ultimele 12 luni restante la plata cheltuielilor de întreținere.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic, în vederea reducerii riscului de evacuare din locuință.

Se exclud de la acordarea acestui ajutor de urgență persoanele singure/familiile care au beneficiat în sezonul rece precedent de ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat potrivit prevederilor OUG nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare.

11.    Situația de dificultate în care se află beneficiarii de ajutor social acordat notrivit Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

12.    Situația de dificultate în care se află persoanele singure/familiile care au în întreținere mai multi copii și care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr.1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

13.    Situația de dificultate în care se află persoanele singure/familiile, în vederea înregistrării tardive a nașterii sau pentru punerea în legalitate pe linie de evidență a

populației și stare civilă.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie

mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGRnr.1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

14.    Situația persoanelor vârstnice, cu vârsta egală sau mai mare de 100 ani, cu grad ridicat de vulnerabilitate datorat în primul rând vârstei, stării de sănătate, a nivelului scăzut al pensiei comparativ cu creșterea progresivă a costurilor medicamentelor și a nevoilor cotidiene.

Se poate acorda un ajutor de urgență pentru persoana vârstnică, în cuantum de 1.000 lei la momentul împlinirii vârstei de 100 ani.

Pentru persoanele vârstnice care la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri au depășit vârsta de 100 ani se vor acorda ajutoare de urgență în cuantum egal cu cel stabilit anterior.

15.    în alte situații de necesitate, apărute ca urmare a unor evenimente neprevăzute, confirmate prin ancheta socială.

Nu se pot acorda ajutoare de urgentă pentru următoarele situații:

♦    achitarea amenzilor, indiferent de natura acestora;

♦    achitarea la zi sau a restanțelor înregistrate la plata taxelor și impozitelor locale;

♦    deținerea de active financiare (asigurări de viață, fonduri private de pensii etc.).

Anexa nr.2 la Hotararea T/h . H & $/), O K •■    >>

privind stabilirea situațiilor deosebite, a metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5

METODOLOGIE

privind acordarea de ajutoare de urgență persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza sectorului 5

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 modalitatea prin care se pot acorda ajutoare de urgență în situații deosebite persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza sectorului 5.

I. Cadrul legal general

♦    Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

♦    Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

♦    HGR nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

♦    HGR nr.778/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011;

♦    Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

♦    Legea nr.448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare;

♦    Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

II. Definiții

în sensul prezentei metodologii, în conformitate cu Legea asistenței sociale nr.292/2011, se definesc următorii termeni:

> sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

>    asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

>    beneficiile de asistență socială sunt măsuri de redistribuire financiară/materială destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege;

>    beneficiarul reprezintă persoana care primește beneficii de asistență socială și/sau, după caz, servicii sociale;

>    domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

>    locuirea reprezintă faptul de a trăi pe raza unei unități administrativ-teritoriale fără a deține o locuință principală sau secundară;

>    reședința reprezintă adresa la care persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu;

>    persoanele fără adăpost reprezintă o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiareconomic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință;

>    persoanele vârstnice suit persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani;

>    procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale și asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății;

>    sărăcia reprezintă starea unei/unui persoane/familii/grup/comunități manifestată prin lipsa resurselor strict necesare cumpărării bunurilor și serviciilor considerate a asigura nivelul minim de trai într-o anumită perioadă de timp, raportat la condițiile socioeconomice ale societății. Pragul de sărăcie reprezintă cuantificarea resurselor, iar standardele utilizate pentru stabilirea acestuia sunt influențate de nivelul general al costului vieții, precum și de specificul politicilor sociale adoptate;

>    situația de dificultate este situația în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socioeconomice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat, și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială; în situația de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane și comunități, ca urmare a afectării majorității membrilor lor;

DI. Selecția beneficiarilor

Criterii de eligibilitate:

♦    domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5;

Ajutorul de urgență se acordă doar persoanelor/familiilcr care locuiesc la o adresă situată în sectorul 5, indiferent dacă această adresă este sau nu și cea stabilită legal în actul de identitate; persoanelor care, deși au în actul de identitate înscris un domiciliu/resdinta pe raza sectorului 5, dar nu locuiesc în această unitate administraliv-teritoriala, nu li se poate stabili dreptul la ajutor de urgență.

♦    cuantumul venitului realizat lunar;

♦    situația deosebită, de dificultate sau de necesitate în care se află persoana singură/familia;

♦    bunurile mobile/imobile aflate în proprietate.

Lista cu situațiile deosebite stabilite pentru acordarea ajutoarelor de urgență

în vederea depășirii unor situații de dificultate și pentru a reduce riscul de excluziune socială se propune acordarea de ajutoare de urgență pentru:

1.    Situația medicală deosebită, apărută ca urmare a unor afecțiuni acute sau cronice.

Se pot acorda ajutoare de urgență pentru medicamente, materiale sanitare și investigații medicale (ex.: RMN, CT), precum și pentru intervenții ale căror costuri nu sunt acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGRnr. 1017/2015).

O persoană singură/familie aflată în situație de risc de acest tip poate beneficia de maximum 2 ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

2.    Situația în care, înainte și după efectuarea unei intervenții chirurgicale, ale cărei costuri nu sunt acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate, șe impune un tratament de specialitate.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGRnr. 1017/2015).

O persoană singură/familie aflată în situație de risc de acest tip poate beneficia de maximum 2 ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

3.    Situația unei persoane singure sau familii care are în întreținere o persoană cu handicap grav sau accentuat și care dispune lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/memhru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

4.    Situația deosebită în care se află o persoană singură/familie ca urmare a decesului unei alte persoane din familie, cu excepția categoriilor de beneficiari conform

prevederilor art.129 din Legea nr.263/2010. privind sistemul public de pensii.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015).

Ajutorul de urgență se acordă reprezentanților legali ai copilului, în accepțiunea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, în caz de deces al acestuia; copilului sau reprezentantului legal, în caz de deces al unuia dintre părinți; soțului sau soției, în caz de deces al unuia dintre ei.

5.    Situația decesului unei persoane vârstnice, definită în sensul Legii nr. 17/2000, republicată, lipsită de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorita veniturilor reduse.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015).

Acest ajutor se acordă doar în situația în care persoana vârstnică decedată nu figura ca beneficiară de ajutor social, stabilit în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, nu a realizat venituri până în momentul decesului sau/și nu figura ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat.

6.    Situația decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia trebuie să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să își îndeplinească obligațiile legale datorită veniturilor reduse.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015).

Cuantumul acestui ajutor de urgență va fi de maxim 50% din cheltuielile ce urmează a fi efectuate pentru repatriere și înhumare, așa cum sunt justificate prin documentele doveditoare prezentate în original.

7.    Situația de dificultate în care se află pensionarii (persoane singure sau familii) care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

8.    Situația persoanelor singure/familii care au fost evacuate în urma unei hotărâri judecătorești.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015), până la rezolvarea situației locative prin repartizarea unei locuințe sociale sau până la includerea în proiectul social de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei.

9.    Situația persoanelor singure/familii care, deși trăiesc pe raza sectorului 5, nu au o locuință proprie.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015), până la rezolvarea situației locative prin repartizarea unei locuințe sociale sau până la includerea în proiectul social de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei.

10.    Situația de dificultate în care se află persoana singură/familia care a înregistrat în ultimele 12 luni restante la plata cheltuielilor de întreținere.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic, în vederea reducerii riscului de evacuare din locuință.

Se exclud de la acordarea acestui ajutor de urgență persoanele singure/familiile care au beneficiat în sezonul rece precedent de ajutorai pentru încălzirea locuinței acordat potrivit prevederilor OUG nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare.

11.    Situația de dificultate în care se află beneficiarii de ajutor social acordat potrivit Legii nr.416Z2001, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

12.    Situația de dificultate în care se află persoanele singure/familiile care au în întreținere mai mulți copii și care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit

net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară. garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență intr-un an calendaristic.

13.    Situația de dificultate în care se află persoanele singure/familiile, în vederea înregistrării tardive a nașterii sau pentru punerea în legalitate pe linie de evidență a

populației si stare civilă.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGRnr.1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

14.    Situația persoanelor vârstnice, cu vârsta egală sau mai mare de 100 ani, cu grad ridicat de vulnerabilitate datorat în primul rând vârstei, stării de sănătate, a nivelului scăzut al pensiei comparativ cu creșterea progresivă a costurilor medicamentelor și a nevoilor cotidiene.

Se poate acorda un ajutor de urgență pentru persoana vârstnică, în cuantum de 1.000 lei la momentul împlinirii vârstei de 100 ani.

Pentru persoanele vârstnice care la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri au depășit vârsta de 100 ani se vor acorda ajutoare de urgență în cuantum egal cu cel stabilit anterior.

15. în alte situații de necesitate, apărute ca urmare a unor evenimente neprevăzute, confirmate prin ancheta socială.

Nu se pot acorda ajutoare de urgentă pentru următoarele situații:

♦    achitarea amenzilor, indiferent de natura acestora;

♦    achitarea la zi sau a restanțelor înregistrate la plata taxelor și impozitelor locale;

♦    deținerea de active financiare (asigurări de viață, fonduri private de pensii etc.).

Persoanele singure/familiile aflate în situațiile deosebite menționate mai sus, dar care au în proprietate unul sau mai multe bunuri din tabelul de mai jos, nu sunt eligibile pentru a beneficia de ajutorul de urgență.

Ajutoarele de urgenta se vor acorda in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinație.

Bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului de urgență

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1,000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

1

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

4

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*)A

late în stare de funcționare

Terenuri /animale și/sau păsări

1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

In cazul persoanelor singure sau al persoanelor din familiile ce solicită acordarea ajutorului de urgență, care sunt apte de muncă și declară că nu realizează nici un venit, acestea vor trebui să respecte obligația de a efectua un număr de ore de muncă în folosul comunității locale.

Prin “persoană aptă de muncă” se înțelege persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)    are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare;

b)    nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege;

c)    are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

Face excepție de la îndeplinirea acestei condiții persoana aptă de muncă și care se află în una dintre următoarele situații:

a)    asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani și până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;

b)    asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condițiile legii;

c)    participă la un program de pregătire profesională;

d)    incapacitatea temporară sau permanentă de muncă este dovedită prin prezentarea, în original, a unui certificat medical emis de Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă.

Numărul de ore de acțiuni sau lucrări de interes local ce trebuie efectuate de aceste persoane, ca urmare a acordării ajutorului de urgență se calculează după formula prevăzută în anexele la normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, astfel:

AT    „    169,3331} x cuantum ajutor de urgență

Număr ore de munca = —, . , ,r—;—. . J.—--—-———;—>7,-

salariul de baza minim brut pe țara garantat m plata ’

1} 169,333 ore reprezintă numărul de ore medii aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual.

2) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului. în prezent, potrivit prevederilor HGR nr. 1017/2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 1.250 lei.

Ex.: în cazul unui ajutor de urgență stabilit în cuantum de 1.000 lei numărul de ore ce trebuie efectuate în folosul comunității locale este de:

169,333 x 1.000 1.250


135,46 ore


Orele de muncă în folosul comunității locale, în limita unui număr de 40 de ore/săptămână, se efectuează în zona limitrofă (100 m) adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență sau în infrastructura serviciilor sociale aflate în subordinea DGASPC sector 5.

Pentru efectuarea orelor de muncă în zona limitrofă adresei de domiciliu, în vederea punerii în practică a acestor prevederi, DGASPC Sector 5 încheie un protocol de colaborare cu Administrația Domeniului Public sector 5, instituție în sarcina căreia intră: realizarea instructajului de protecție și securitate a muncii, distribuirea echipamentului necesar, monitorizarea modului în care persoanele repartizate se achită de obligația efectuării orelor de muncă în folosul comunității.

După efectuarea orelor de muncă, Administrația Domeniului Public sector 5 va comunica în scris către DGASPC sector 5, finalizarea acestor activități desfășurate în folosul comunității pentru fiecare persoană în parte.

în situația în care persoana repartizată pentru efectuarea orelor de muncă în folosul comunității se angajează, cu forme legale, în perioada în care desfășoară aceste activități, și face dovada prin prezentarea la DGASPC sector 5 a unei adeverințe în original emisă de angajator, obligația de a presta orele de muncă în folos local încetează.

Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din familie în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă.

Dosarele depuse de persoane singure sau familii care au în componență persoane care declară că nu realizează venituri, vor fi în mod obligatoriu completate, în termen de 15 zile lucrătoare, cu o adeverință emisă de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă, din care să reiasă că persoana/persoaneie în cauză s-au înregistrat în vederea ocupării unui loc de muncă sau pentru a urma cursuri de calificare/recalificare.

IV. Stabilirea/respingerea dreptului la ajutor de urgență

Pentru acordarea prestațiilor sociale sub forma ajutoarelor de urgență solicitanții vor depune la registratura DGASPC sector 5 o cerere tip, așa cum aceasta este prezentată în anexă, care va fi în mod obligatoriu însotiță de documente doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singura, alte documente privind situația membrilor familiei (acte de stare civilă, dovada spațiului locativ etc.), precum și de documente justificative, de la caz la caz, referitoare la situația deosebită sau de necesitate în care se află persoana/familia în cauză.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Acordare Beneficii Sociale și Serviciul Prelucrarea Informatizată a Datelor, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea, a informațiilor ce se regăsesc în sistemul informatic PATRIMVEN, precum și pe baza anchetei sociale efectuată la domiciliului solicitantului.

In vederea acordării ajutoarelor de urgență, la nivelul DGASPC sector 5 se va constitui o comisie, prin dispoziție a Directorului General, care va analiza fiecare dosar depus și va face propuneri în consecință.

Organizarea și funcționarea comisiei se vor stabili prin aceeași dispoziție a Directorului General al DGASPC sector 5.

Dezbaterile din cadrul comisiei vor fi consemnate într-un proces-verbal de ședință, care va fi semnat de fiecare dintre membri și va sta la baza propunerii motivate de acordare a ajutorului, ce va fi înaintată Primarului sectorului 5, în vederea emiterii dispoziției de acordare a ajutorului de urgență. Dispoziția se va comunica titularului in termen de 15 zile de la emitere.

Propunerea de acordare a ajutorului de urgență, precum și cuantumul acestuia, se va face de către responsabilul de caz, după identificarea și evaluarea nevoilor socio-economice și/sau medicale reale ale persoanei/familiei care a solicitat sprijinul financiar.

Respingerea dreptului la acordarea ajutorului de urgenta se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea motivata a D.G.A.S.P.C. sector 5. Dispoziția se va comunica petentului in termen de 15 zile de la emiterea ei.

în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor sau accidentelor, DGASPC sector 5 poate propune acordarea ajutorului de urgență, având în vedere pagubele înregistrate, așa după cum acestea sunt evidențiate în procesul-verbal eliberat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Cererile însoțite de documente justificative se analizează în ordinea înregistrării.

In cazul persoanei singure/familiei care a beneficiat de un ajutor de urgență care, potrivit listei de situații deosebite, se poate acorda o singură dată într-un an calendaristic, prin excepție se poate acorda al doilea ajutor de urgență dacă solicitatul se află într-o altă situație, deosebită decât cea pentru care s-a dispus primul ajutor.

Dacă valoarea ajutorului de urgență aprobat este mai mare de 3.000 lei, dosarul inițial se completează în mod obligatoriu, în termen de 30 de zile de la ridicarea ajutorului, cu documentele care demonstrează că titularul a utilizat suma acordată în scopul pentru care a solicitat-o.

în cazul neprezentării de către titular, în termen de 30 de zile, a dovezii solicitate, nu se vor mai acorda ajutoare de urgență nici unuia dintre membrii familiei înscriși în dosar pe o perioadă de 2 ani.

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a ajutorului de urgență următoarele:

>    nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

>    refuzul a de oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziție documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale efectuată la domiciliul solicitantului;

>    refuzul de a efectua orele de muncă în folosul comunității locale, în cazul persoanelor care declară că nu realizează venituri și sunt apte de muncă.

V. Obligațiile solicitanților/beneficiarilor

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea prevăzute în anexa la prezenta metodologie.

Solicitanții ajutorului de urgență au obligația să comunice DGASPC sector 5, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu sau venituri, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Dacă nu se respectă obligația de a efectua ore de muncă în folosul comunității sau aceasta este îndeplinită parțial, sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență se recuperează integral sau, după caz, parțial, proporțional cu numărul de ore de muncă neefectuate, iar titularul acestui beneficiu social sau oricare dintre membrii familiei înscriși la dosar nu vor mai putea accesa această prestație socială pe o perioadă de 2 ani. Recuperarea sumelor in cauza se va face de către D.G.A.SP.C. Sector 5 in baza dispoziției Primarului sectorului 5.

VI. Acordarea efectivă a ajutoarelor de urgență

Titularii dreptului la ajutor de urgență pot ridica acest beneficiu social doar prin prezentarea actului de identitate în original, pe bază de semnătură pe ștatul de plată, la casieria DGASPC sector 5.

In cazul persoanelor singure sau familiilor care au în componență unul sau mai mulți membri ce trebuie să efectueze ore de muncă în folosul comunității locale, odată cu ridicarea ajutorului financiar se va elibera, pe bază de semnătură, într-un registru special, și repartiția către ADP sector 5.

Dacă titularul ajutorului se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru a intra în posesia ajutorului financiar, acesta poate fi ridicat de către reprezentantul legal al acestuia, membrii de familie sau alte persoane legal împuternicite de acesta.

In cazul în care un titular al dreptului la ajutor de urgență decedează înainte de ridicarea sprijinului financiar, acesta nu mai poate fi ridicat de către moștenitori. De asemenea, moștenitorii nu mai pot ridica nici ajutoarele de urgență aflate în soldul DGASPC sector 5, acestea urmând a fi virate către sursa de finanțare, respectiv bugetul local.

în cazul în care se constată că ajutoarele de urgență nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost acordate, acestea vor fi recuperate de la titularul dreptului în termenul de prescripție stabilit de lege pentru creanțele bugetare. Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor de urgență se face de către DGASPC sector 5, în urma dispoziției emisă de Primarul sectorului 5, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere.

Ajutorul de urgență neridicat de către titular, direct sau printr-o persoană împuternicită, în termen de 6 luni de la data înregistrării dispoziției de stabilire a dreptului, se virează către bugetul local.

Prezenta metodologie este operaționalizată în anexele atașate, care fac parte integrantă din aceasta:

1.    Anexa nr. 2.1: Procedurile de lucru utilizate la nivelul Serviciului Acordare Beneficii Sociale;

2.    Anexa nr.2.2: Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care au beneficiat de ajutor de urgență acordat din bugetul local;

3.    Anexa nr.2.3: Cerere pentru acordarea ajutorului de urgenta din bugetul local

Anexa nr.2.1 la METODOLOGIA

privind acordarea de ajutoare de urgență

persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza sectorului 5

PROCEDURI DE LUCRU pentru activitățile desfășurate la nivelul Serviciului Acordare Beneficii Sociale în vederea acordării ajutorului de urgență

1. Procedură privind informarea cetățenilor/beneficiarilor

1.1.    Serviciul asigură informarea potențialilor beneficiari și a oricăror persoane interesate cu privire la scopul, funcțiile sale, modul de organizare și condițiile de accesare a beneficiilor sociale, acordate sub formă de ajutor de urgență.

1.2.    Serviciul deține și pune la dispoziția beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind activitățile derulate.

1.3.    La nivelul serviciului este stabilit un program de informare a beneficiarilor și de comunicare cu publicul interesat, după cum urmează:

-    de luni până miercuri, între orele 9°°- 13°°;

-    joi, între orele 12°° - 16°°.

Cel puțin o persoană din cadrul SABS este desemnată pentru activitățile de comunicare cu publicul.

1.4.    Serviciul deține un registru de evidență privind informarea solicitanților/ beneficiarilor, în care se înscriu: numele complet al solicitantului/beneficiarului/ reprezentantului legal, tema informării, data la care s-a efectuat informarea, semnătura persoanei care a realizat informarea.

2. Procedură de accesare a beneficiilor sociale acordate sub formă de ajutor de urgență

2.1. Activitatea de primire, înregistrare și soluționare a cererilor de acordare a beneficiilor sociale sub formă de ajutor de urgență se organizează prin intermediul Serviciul Acordare Beneficii Sociale.

2.2. Persoana care dorește să acceseze beneficiile sociale se prezintă la SABS pentru a se informa dacă îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniu.

2.3.    Dacă solicitarea este adresată în scris, reprezentanții SABS vor întocmi un răspuns scris în termenul legal de 30 de zile, care va cuprinde toate precizările și informațiile necesare în vederea accesării beneficiilor sociale.

2.4.    în cazul în care persoana solicitantă îndeplinește condițiile de eligibilitate, i se înmânează cererea tipizată însoțită de opisul cu actele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea de beneficii sociale.

2.5.    Cererea de acordare a ajutorului de urgență, însoțită de documentele justificative, se depune la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Documentele justificative care trebuie atașate cererii, de la caz la caz, sunt următoarele:

>    actul de identitate al persoanei singure/membrilor familiei (xerocopie);

>    acte care dovedesc situația financiară a persoanei/familiei (original sau xerocopie);

>    acte care dovedesc situația locativă a persoanei/familiei (xerocopie);

>    documente justificative care atestă starea de necesitate sau deosebită în care se află persoana singură/familia (acte medicale, scrisori medicale, bilete de intemare-extemare din spital, facturi și chitanțe, certificat de deces - xerocopie, procesul-verbal încheiat de autoritatea competentă, de ex. Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care să ateste starea de fapt a producerii calamității, incendiului sau accidentului, etc.);

>    adeverința eliberată de Asociația de locatari/proprietari, din care să reiasă dacă persoana/familia locuiește la adresa indicată în cererea depusă, precum și dacă înregistrează sau nu restanțe la plata cotelor de întreținere (original), în cazul persoanelor care locuiesc la bloc;

Documentele atașate ulterior la un dosar întocmit în vederea acordării ajutorului de urgență sunt:

>    ancheta socială întocmită la domiciliul persoanei/familie care a solicitat ajutorul de urgență;

>    referatul întocmit de DGASPC sector 5 prin care se propune acordarea ajutorului;

>    dispoziția Primarului sectorului 5 prin care se aprobă acordarea ajutorului solicitat;

>    comunicarea în scris transmisă solicitantului în cazul în care cererea este respinsă.

Dacă referatul de propunere și dispoziția de acordare a ajutorului de urgență sunt emise în mod global, acestea se păstrează la nivelul Serviciului Acordare Beneficii Sociale separat de dosarele titularilor, în care se face referire la dispoziția emisă în mod global.

2.6. După repartizarea cererii de către directorul general al DGASPC sector 5, aceasta se înregistrează într-un registru special din cadrul SA3S și se repartizează, în

termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, unui asistent social pentru verificarea situației ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

2.7.    In cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că acesta nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență și se propune respingerea cererii.

2.8.    Persoana care primește și înregistrează cererea de acordare a ajutorului de urgență urmărește modul de completare a acesteia și verifică corectitudinea înregistrărilor, având în vedere următoarele aspecte:

♦    datele de identificare ale titularului și/sau reprezentantului legal;

♦    veniturile nete realizate de solicitant;

♦    bunurile mobile/imobile aflate în proprietatea solicitantului sau a soțului/ soției, care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale.

Criterii de eligibilitate:

♦    domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5;

Ajutorul de urgență se acordă doar persoanelor/familiilcr care locuiesc la o adresă situată în sectorul 5, indiferent dacă această adresă este sau nu și cea stabilită legal în actul de identitate; persoanelor care, deși au în actul de identitate înscris un domiciliu pe raza sectorului 5, dar nu locuiesc în această unitate teritorial-administrativă, nu li se poate stabili dreptul la ajutor de urgență.

♦    cuantumul venitului realizat lunar;

♦    situația deosebită, de dificultate sau de necesitate în care se află persoana singură/familia;

♦    bunurile mobile/imobile aflate în proprietate.

Lista cu situațiile deosebite stabilite pentru acordarea ajutoarelor de urgența

In vederea depășirii unor situații de dificultate și pentru a reduce riscul de excluziune socială se pot acorda ajutoare de urgență pentru:

1. Situația medicală deosebită, apărută ca urmare a unor afecțiuni acute sau cronice.

Se pot acorda ajutoare de urgență pentru medicamente, materiale sanitare și investigații medicale (ex.: RMN, CT), precum și pentru intervenții ale căror costuri nu sunt acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGRnr. 1017/2015).

O persoană singură/familie aflată în situație de risc de acest tip poate beneficia de maximum 2 ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

2.    Situația în care. înainte și după efectuarea unei intervenții chirurgicale, ale cărei costuri nu sunt acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate, șe impune un tratament de specialitate.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGRnr. 1017/2015).

O persoană singură/familie aflată în situație de risc de acest tip poate beneficia de maximum 2 ajutoare de urgență într-un an calendaristic.

3.    Situația unei persoane singure sau familii care are în întreținere o persoană cu handicap grav sau accentuat și care dispune lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

4.    Situația deosebită în care se află o persoană singură/familie ca urmare a decesului unei alte persoane din familie, cu excepția categoriilor de beneficiari conform

prevederilor art 129 din Legea nr.263/2010, privind sistemul public de pensii.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGRnr. 1017/2015).

Ajutorul de urgență se acordă reprezentanților legali ai copilului, în accepțiunea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, în caz de deces al acestuia; copilului sau reprezentantului legal, în caz de deces al unuia dintre părinți; soțului sau soției, în caz de deces al unuia dintre ei.

5.    Situația decesului unei persoane vârstnice, definită în sensul Legii nr. 17/2000, republicată, lipsită de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorita veniturilor reduse.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015).

Acest ajutor se acordă doar în situația în care persoana vârstnică decedată nu figura ca beneficiară de ajutor social, stabilit în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, nu a realizat venituri până în momentul decesului sau/și nu figura ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat.

6.    Situația decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia trebuie să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să își îndeplinească obligațiile legale datorită veniturilor reduse.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGRnr. 1017/2015).

Cuantumul acestui ajutor de urgență va fi de maxim 50% din cheltuielile ce urmează a fi efectuate pentru repatriere și înhumare, așa cum sunt justificate prin documentele doveditoare prezentate în original.

7. Situația de dificultate în care se află pensionarii (persoane singure sau familii) care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr.1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

8. Situația persoanelor singure/familii care au fost evacuate în urma unei hotărâri judecătorești.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr.1017/2015), până la rezolvarea situației locative prin repartizarea unei locuințe sociale sau până la includerea în proiectul social de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei.

9. Situația persoanelor singure/familii care, deși trăiesc pe raza sectorului 5, nu au o locuință proprie.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr.1017/2015), până la rezolvarea situației locative prin repartizarea unei locuințe sociale sau până la includerea în proiectul social de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei.

10. Situația de dificultate în care se află persoana singură/familia care a înregistrat în ultimele 12 luni restante la plata cheltuielilor de întreținere.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr.1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic, în vederea reducerii riscului de evacuare din locuință.

Se exclud de la acordarea acestui ajutor de urgență persoanele singure/familiile care au beneficiat în sezonul rece precedent de ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat potrivit prevederilor OUG nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare.

11.    Situația de dificultate în care se află beneficiarii de ajutor social acordat potrivit Legii nr.416/2001. cu modificările si completările ulterioare.

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență intr-un an calendaristic.

12.    Situația de dificultate în care se află persoanele singure/familiile care au în întreținere mai mulți copii și care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr. 1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

13.    Situația de dificultate în care se află persoanele singure/familiile, în vederea înregistrării tardive a nașterii sau pentru punerea în legalitate pe linie de evidentă a

populației și stare civilă.

Pot beneficia de acest ajutor de urgență persoanele singure sau familiile care dispun lunar de un venit net sau, după caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.250 lei conform HGR nr.1017/2015).

Pentru o asemenea situație o persoană singură/familie poate beneficia doar de un singur ajutor de urgență într-un an calendaristic.

14.    Situația persoanelor vârstnice, cu vârsta egală sau mai mare de 100 ani, cu grad ridicat de vulnerabilitate datorat în primul rând vârstei, stării de sănătate, a nivelului scăzut al pensiei comparativ cu creșterea progresivă a costurilor medicamentelor și a nevoilor cotidiene.

Se poate acorda un ajutor de urgență pentru persoana vârstnică, în cuantum de 1.000 lei la momentul împlinirii vârstei de 100 ani.

Pentru persoanele vârstnice care la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri au depășit vârsta de 100 ani se vor acorda ajutoare de urgență în cuantum egal cu cel stabilit anterior.

15.    în alte situații de necesitate, apărute ca urmare a unor evenimente neprevăzute. confirmate prin ancheta socială.

Nu se pot acorda ajutoare de urgentă pentru următoarele situații:

♦    achitarea amenzilor, indiferent de natura acestora;

♦    achitarea la zi sau a restanțelor înregistrate la plata taxelor și impozitelor locale;

♦    deținerea de active financiare (asigurări de viață, fonduri private de pensii etc.).

Persoanele singure/familiile aflate în situațiile deosebite menționate mai sus, dar care au în proprietate unul sau mai multe bunuri din tabelul de mai jos, nu sunt eligibile pentru a beneficia de ajutorul de urgență.

Ajutoarele de urgenta se vor acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinație in bugetul D.G.A.S.P.C. sector 5.

Bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului de urgență

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

1

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

4

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*)A

late în stare de funcționare

Tere

iuri /animale și/sau păsări

1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

In cazul persoanelor singure sau al persoanelor din familiile ce solicită acordarea ajutorului de urgență, care sunt apte de muncă și declară că nu realizează nici un venit, acestea vor trebui să respecte condiția de a efectua un număr de ore de muncă în folosul comunității locale.

Prin “persoană aptă de muncă” se înțelege persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)    are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare;

b)    nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege;

c)    are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

Face excepție de la îndeplinirea acestei condiții persoana aptă de muncă și care se află în una dintre următoarele situații:

a)    asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani și până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;

b)    asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condițiile legii;

c)    participă la un program de pregătire profesională;

d)    incapacitatea temporară sau permanentă de muncă este dovedită prin prezentarea, în original, a unui certificat medical emis de Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă.

Numărul de ore de acțiuni sau lucrări de interes local ce trebuie efectuate de aceste persoane, ca urmare a acordării ajutorului de urgență se calculează după formula prevăzută în anexele la normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, astfel:

xt - j -    169,3331} x cuantum ajutor de urgență

Număr ore de munca = —;—. . , ,—;—. . <—--—-———-

salariul de baza minim brut pe țara garantat m plata ’

n 169,333 ore reprezintă numărul de ore medii aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual.

2) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului. în prezent, potrivit prevederilor HGR nr. 1017/2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 1.250 lei.

Ex.: în cazul unui ajutor de urgență stabilit în cuantum de 1.000 lei numărul de ore ce trebuie efectuate în folosul comunității locale este de:

169,333 x 1.000 1.250


135,46 ore


Orele de muncă în folosul comunității locale, în limita unui număr de 40 de ore/săptămână, se efectuează în zona limitrofă (100 m) adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență sau în infrastructura serviciilor sociale aflate în subordinea DGASPC sector 5.

Pentru efectuarea orelor de muncă în zona limitrofă adresei de domiciliu, în vederea punerii în practică a acestor prevederi DGASPC Sector 5 încheie un protocol de colaborare cu Administrația Domeniului Public sector 5, instituție în sarcina căreia intră: realizarea instructajului de protecție și securitate a muncii, distribuirea echipamentului necesar, monitorizarea modului în care persoanele repartizate se achită de obligația efectuării orelor de muncă în folosul comunității.

După efectuarea orelor de muncă, Administrația Domeniului Public sector 5 va comunica în scris către DGASPC sector 5 finalizarea acestor activități desfășurate în folosul comunității pentru fiecare persoană în parte.

în situația în care persoana repartizată pentru efectuarea orelor de muncă în folosul comunității se angajează cu forme legale, în perioada în care desfășoară aceste activități, și face dovada prin prezentarea la DGASPC sector 5 a unei adeverințe în original emisă de angajator, obligația de a presta orele de muncă în folos local încetează.

Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din familie în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile

sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă.

Dosarele depuse de persoane singure sau familii care au în componență persoane care declară că nu realizează venituri, vor fi în mod obligatoriu completate, în termen de 15 zile lucrătoare, cu o adeverință emisă de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă, din care să reiasă că persoana/persoanele în cauză s-au înregistrat în vederea ocupării unui loc de muncă sau pentru a urma cursuri de calificare/recalificare.

2.9.    După verificarea documentației depusă în vederea acordării de beneficii sociale, se va aduce la cunoștință solicitantului sau reprezentantului legal al acestuia obligația de a comunica, în scris, modificările cu privire la adresa de domiciliu, componența familiei și/sau a veniturilor realizate, în termen de maximum 15 zile.

2.10.    Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Acordare Beneficii Sociale și Serviciul Prelucrarea Informatizată a Datelor, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea, a informațiilor ce se regăsesc în sistemul informatic PATRIMVEN, precum și pe baza anchetei sociale efectuată la domiciliului solicitantului.

2.11.    Pentru fiecare solicitant se întocmește o documentație distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor de urgență (cerere, documente justificative, anchetă socială), cele emise ulterior în cadrul DGASPC sector 5, cele emise de Primarul sectorului 5 privind stabilirea dreptului la acordarea ajutorului de urgență, precum și cele prezentate ulterior de beneficiar.

2.12.    Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul SABS pe o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al DGASPC Sector 5, la solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentatului legal putându-se elibera o xerocopie a acestuia. SABS ține evidența dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

2.13.    Stabilirea dreptului la beneficii sociale sub formă de ajutor de urgență se face prin dispoziție scrisă a Primarului sectorului 5.

în cazul în care este emisă o dispoziției globală, comunicarea acesteia se va realiza individual către fiecare persoană menționată în anexele dispoziției.

2.14.    în cazul persoanei singure/familiei care a beneficiat de un ajutor de urgență care, potrivit listei de situații deosebite, se poate acorda o singură dată într-un an calendaristic, prin excepție se poate acorda al doilea ajutor de urgență dacă solicitatul se află într-o altă situație deosebită decât cea pentru care s-a dispus primul ajutor.

2.15.    Dacă valoarea ajutorului de urgență aprobat este mai mare de 3.000 lei, dosarul inițial se completează în mod obligatoriu, în termen de 30 de zile de la ridicarea ajutorului, cu documentele care demonstrează că titularul a utilizat suma acordată în scopul pentru care a solicitat-o.

2.16.    în cazul neprezentării de către titular, în termen de 30 de zile, a dovezii solicitate, nu se vor mai acorda ajutoare de urgență nici unuia dintre membrii familiei înscriși în dosar pe o perioadă de 2 ani.

2.17.    în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor sau accidentelor, DGASPC sector 5 poate propune acordarea ajutorului de urgență, având în vedere pagubele înregistrate, așa după cum acestea sunt evidențiate în procesul-verbal eliberat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

2.18.    Cererile însoțite de documente justificative se analizează în ordinea înregistrării.

2.19.    Titularii dreptului la ajutor de urgență pot ridica acest beneficiu social doar prin prezentarea actului de identitate în original, pe bază de semnătură pe ștatul de plată, la casieria DGASPC sector 5.

2.20.    în cazul persoanelor singure sau familiilor care au în componență unul sau mai mulți membri ce trebuie să efectueze ore de muncă în folosul comunității locale, odată cu ridicarea ajutorului financiar se va elibera, pe bază de semnătura într-un registru special, și repartiția către ADP sector 5.

2.21.    Dacă titularul ajutorului se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru a intra în posesia ajutorului financiar, acesta poate fi ridicat de către reprezentantul legal al acesteia, membrii de familie sau alte persoane legal împuternicite de aceasta.

2.22.    In cazul în care un titular al dreptului la ajutor de urgență decedează înainte de ridicarea sprijinului financiar, acesta nu mai poate fi ridicat de către moștenitori. De asemenea, moștenitorii nu mai pot ridica nici ajutoarele de urgență aflate în soldul DGASPC sector 5, acestea urmând a fi virate către sursa de finanțare, respectiv bugetul local.

2.23.    O cerere de acordare a beneficiilor sociale poate fi respinsă din următoarele motive:

>    nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

>    refuzul a de oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziție documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale efectuată la domiciliul solicitantului;

>    refuzul de a efectua orele de muncă în folosul comunității locale, în cazul persoanelor care declară că nu realizează venituri și sunt apte de muncă.

>    neprezentarea la sediul DGASPC sector 5 a tuturor documentelor justificative solicitate în vederea soluționării cererii de acordare a ajutorului de urgență.

2.24.    Dacă nu se respectă obligația de a efectua ore de muncă în folosul comunității sau aceasta este îndeplinită parțial, sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență se recuperează integrai sau, după caz, parțial, proporțional cu numărul de ore de

muncă neefectuate, iar titularul acestui beneficiu social sau oricare dintre membrii familiei înscriși la dosar nu vor mai putea accesa această prestație socială pe o perioadă de 2 ani. Recuperarea sumelor in cauza se va face de către D.G.A.S.P.C. sector 5 in baza dispoziției Primarului sector 5.

2.25. Respingerea dreptului la acordarea ajutorului de urgenta se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea motivata a D.G.A.S.P.C. sector 5. Dispoziția se va comunica petentului in termen de 15 zile de la emiterea ei.

Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local

care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care au beneficiat de ajutor de urgență acordat din bugetul local

Ni. crt

Tipul activității

Perioada

Locul desfășurării

Resurse impEcate/responsabili

1.

Instructaj de protecție și securitate a muncii

Lunar, la repartizarea în muncă

Sediul Administrației Domeniului Public sector

5

Persoanele repartizate în muncă și angajați ai Administrației Domeniului Public sector 5.

2.

întreținerea și curățenia spațiilor verzi din zona limitrofă adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență

-    defrișări și toaletări arbori la sesizări;

-    tăieri de corecție la arbori și arbuști;

-    tuns gard viu;

-    cosit iarbă;

-    greblat peluze;

-    strâns hârtii din peluze, garduri vii;

-    golit coșuri de gunoi.

Lunar

Spațiile verzi de pe raza Sectorului 5 - zona limitrofă adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care au beneficiat de ajutor de urgență acordat din bugetul local

3.

1

Amenajarea și reamenajarea spațiilor verzi din zona limitrofă adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de

Lunar

Spațiile verzi de pe raza Sectorului 5 - zona limitrofă adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care au beneficiat de ajutor de urgență acordat din bugetul local.

urgență

-    dezgropat, tuns și săpat trandafiri;

-    săpat șeibi de arbori și arbuști;

-    cioplit margini la alei;

-    greblat peluze;

-    plantarea materialului dendro-floricol;

-    montarea de gard metalic în jurul spațiilor verzi aferente blocurilor.

ajutorului de urgență

4.

Salubrizarea permanentă a zonelor limitrofe adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență

-    măturat alei;

udat material dendro-floricol;

-    încărcat gunoi la tractor;

-    curățat zăpada de pe alei;

-    spart gheața de pe alei.

Lunar și specific pentru sezonul rece

Zona limitrofă adresei de domiciliu indicată în cererea de solicitare a ajutorului de urgență

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care au beneficiat de ajutor de urgență acordat din bugetul local.

5.

întocmirea pontajelor    și

comunicarea către DGASPC sector 5 a finalizării numărului de ore de acțiuni sau lucrări de interes local

Lunar

Sediul Administrației Domeniului Public sector

5

Angajați ai Administrației Domeniului Public sector 5.

PREȘEDINTE DE SEDIMA,

CERERE

pentru acordarea ajutorului de urgenta din bugetul local

Strada | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nr JJJJ BlocJJJJ Scara J__

_ J Etaj JJJJ Ap. J_

Localitatea : _|J_LLLLLU_LUJ Județ: J_LLLLLLIJ_LIJ J A3. ADRESA IN FAPT Strada


Nr J_|_J J Bloc

Telefon : | | | | | | | l | | | | mo Oi A4. STAREA CIVILA A SOLICITANTULUI Despărțit in fapt |_| Necasatorit(a) |_| Vaduv(a) |

A5. SITUAȚIA ȘCOLARA A SOLICITANTULUI


|J_|J Scara _|_

I I I I I I I I Mo


Etaj


Ap. _|J.


JJ.


Casatorit(a) |J Divortat(a) | J Uniune consensuala


|_| Fara studii |_| Generale |J Medii |_| Superioare

A6. DACA BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA LI NU LI DA, din Romania |_| DA, din alte tari (se vor atașa actele doveditoare : mandat postal/extras de cont/decizie/adeverinta)

A7. SITUAȚIA PROFESIONALĂ A SOLICITANTULUI

|_| Elev |J Student |J Lucrator agricol |_| Independent |J Salariat |J Șomer |J Lucrator

ocazional |_| Pensionar |J Fara loc de munca |J Casnic(a) Altele................................

In calitate de |_| persoana singura / reprezentant legal al: |_| familiei

|_| persoanei indreptatite in numele careia se face cererea pentru acordarea ajutorului de urgenta:


I. Al. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI

Nume | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Prenume

INI II I I 1 LI LI II 1 1 1 LI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CNP : | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

_LIJ

Act de identitate * : | | 1 1 Seria :

_ 1 1 Nr: | | 1 1 1 1 1 1

Eliberat de: | | 1 1 II 1 1 1 1 1 1

a data de : | I I 1 1 1 1 1

A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI

Descrierea situației pentru care se solicita ajutorul:

Declar următoarele despre :

COMPONENTA FAMILIEI: |_| persoana singura IJfamiîia este compusa din:_

persoane:

DATE PERSONALE ALE PARTENERULUI.!


cnp:LLLLLLL

Seria : |_IJJ Nr :


Act de identitate *

Eliberat de -LLLLLLIJ-LLLLI la data de :

ADRESA DI N DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL PARTENERULUI

Strada

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1II1IIII

J LI Localitatea

Nr

JJ_

J__ 1 _

_ Bloc JJJJ Scara J_

_ 1 1 1 1 1 1 | Județ: |_ |

| Eta

"IUI

JJJJ Ap. _

1 II 1 1 II

COPIII FAMILIEI

1    Numele si prenumele LLLI LLI LLI L

Cod numeric personal: LLLI LLI IJ J L

Act identitate / act doveditor : JJJJJJJJJJJJJJJJ

Daca este elev, invata la

Unitatea școlara : JJJJJJJJJJJJJJJJ

Clasa LLIJJJ

2    Numele si prenumele____________| J J

Cod numeric personal:____________| |

Act identitate / act doveditor : JJJJJJJJJJJJJJJJ Daca este elev, invata la Unitatea școlara : JJJJJJJJJJJJJJJJ Clasa LLLI J_l

3    Numele si prenumele J J___LLLLLLLI_LI_LI

Cod numeric personal: JJ___|JJJJJJJJJJJ

Act identitate / act doveditor: | | I I I I I I I I I I I I I I

Daca este elev, invata la

Unitatea școlara: JJJJJJJJJJJJJJJJ

Clasa LIJJJJ

4    Numele si prenumele JJJJJJ___LI IJ LI

Cod numeric personal: JJJJJJ___LI I___LI

Act identitate / act doveditor : I I I I I I I I I I I I I I I I Daca este elev, invata la Unitatea școlara: JJJJJJJJJJJJJJJJ Clasa LLLUJ

5    Numele si prenumele JJJJJJJJJJJJJ JJJ Cod numeric personal: _|_LI_I_IJJJJJJJJJJJ

Act identitate / act doveditor : JJJJJJJJJJJJJJJJ

Daca este elev, invata la

Unitatea școlara: JJJJJ JJJJJ JJ JJJ_|

Clasa LLLUJ

6    Numele si prenumele J___LLI J JJ JJJJJ

Cod numeric personal: J___IJJJJJJJJ I

Act identitate / act doveditor : J JJJ JJJ JJJ JJJ JJJ

Daca est e elev, invata la

Unitatea școlara : J JJJ JJJJJJJJ.JJJJ

Clasa LLLIJJ

II. VENITURI NETE REALIZATE DE FAMILIE/PERSOANA SINGURA

Nume si prenume

Tip venit

Cuantum net lunat (lei)

III. BUNURI MOBILE/IMOBILE DEȚINUTE DE FAMILIE/PERSOANA SINGURA

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

1

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

4

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*)A

late în stare de funcționare

Tere

îuri /animale și/sau păsări

1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Declar că am luat la cunoștința următoarele:

1.    In cazul în care ajutorul de urgenta acordat din buget local nu a fost utilizat in scopul pentru care a fost stabilit, acesta va fi recuperat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

2.    Ajutorul de urgenta neridicat de către titular in termen de 6 luni de la data înregistrării dispoziției de stabilire a dreptului se vireaza către sursa de finanțare, respectiv bugetul local.

Data: