Hotărârea nr. 45/2016

Hotărârea nr.45 / 25.08.2016 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice precum și al Comisiei pentru Protecție Socială, Sanatate si Societate Civila ;

In conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1, 2, si 3, art. 3 alin. 1, 2, si 3, art. 5 lit. “a”, “b”, “c”, “e”,” i” ,”r”, “t”, art. 9 alin. 1 lit. “c”, art. 13 alin. 1, art. 15 alin. 1 si alin. 3, art. 20 alin. 1, art. 79 alin. 1 si 2 si art. 81 alin. 2 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011 precum si cu cele ale art. 1, art. 3 lit. a si c, art. 6 lit. d din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

In baza dispozițiilor art. 45 alin. (1) si ale art. 81 alin. (2) lit. “n” teza I din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART.l. Se aprobă acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale in valoare de 100 lei/luna persoanelor încadrate in gradul de handicap mediu, accentuat sau grav care îndeplinesc condițiile prevăzute in metodologia anexa la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia.

ART.2. Se aproba metodologia de acordare a beneficiilor sociale sub forma de tichete sociale in valoare de 100 lei/luna persoanelor încadrate in gradul de handicap mediu, accentuat sau grav anexa la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia.

ART.3. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga H.C.L. sector 5 nr. 103/12.12.2014, privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5, modificata si completata prin H.C.L. sector 5 nr. 27/28.05.2015 .

ARTA. Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. b 5âQfâ >.


CONTRASE SECRETA CRISTINA CORNELIA/F

METODOLOGIE

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale in valoare de lOOlei/lunar persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 modalitatea prin care persoanele adulte încadrate in grad de handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5 pot beneficia de tichete sociale cu o valoare lunară de 100 de lei, în vederea achiziționării de produse alimentare, farmaceutice si aparatura medicala.

I.    Cadrul legal general

♦    Legea 292/2011 a asistenței sociale;

♦    Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

♦    Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

II.    Definiții

în sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:

a)    Tichet social - instrument care oferă un control asupra modului în care titularii dreptului utilizează fondurile primite ca beneficiu social și care indică valoarea la care se ridică bunurile ce pot fi achiziționate în baza acestuia;

b)    Bunuri/servicii ce pot fi achiziționate în baza tichetelor sociale -produse alimentare, farmaceutice, de igienă personală si aparatura medicala.

IU. Persoane beneficiare

Criterii de eligibilitate:

♦    domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5;

♦    au varsta peste 18 ani;

♦    sunt încadrate in gradul de handicap mediu,accentuat sau grav si fac dovada in acest sens;

♦    sunt in evidența serviciului de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5 cu plata prestațiilor sociale cuvenite persoanelor cu handicap;

♦    persoanele cu handicap ce nu realizează venituri din salarii, dar care pot realiza venituri supuse impozitului pe venit, in măsură in care cuantumul acestora este de maxim 300 lei/an;

- persoanele cu handicap care pe langa prestațiile sociale primite in baza Legii nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază și de pensie din cadrul sistemului public de pensii al cărei cuantum, cumulat cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionari acordata in temeiul O.U.G nr. 6/2009, privind instituirea pensiei sociale minime garantate, nu depășește cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari, astfel cum este aprobat prin actele normative aplicabile in domeniu. Aceasta categorie de beneficiari are dreptul la tichete sociale si in cazul in care realizează venituri impozabile, altele decât salariu, in măsură in care cuantumul acestora nu depășește 300 lei/an.

Au dreptul la aceste beneficii sociale complementare mai multi membri ai unei familii daca fiecare in parte indeplineste condițiile de mai sus.

IV. Cuantumul beneficiilor sociale acordate

In scopul integrării si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, precum si pentru respctarea drepturilor si libertăților fundamentale ale acestora si egalizării de sanse, se acorda beneficii sociale sub forma de tichete sociale in valoare de 100 lei/luna/persoana.

V. Stabilirea/suspendarea/ respingerea dreptului la beneficii sociale

In vederea acordării beneficiilor sociale, persoanele cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia, după caz, va depune o cerere la D.G.A.S.P.C. Sector 5, B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, al cărei model este prezentat in anexa la prezenta metodologie, parte integranta a acesteia..

Cererea (Anexa 1) va fi însoțită, în mod obligatoriu de următoarele documente:

>    xerocopie a actului de identitate (certificata conform cu originalul);

>    xerocopie a certificatului de încadrare in grad de handicap (certificata conform cu originalul);

>    xerocopie a talonului recent de pensie, daca este cazul, certificata pentru conformitate;

>    actul care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap (certificata conform cu originalul), daca este cazul;

>    xerocopie a actului de identitate pentru reprezentantul legal (certificata conform cu originalul), daca este cazul;

>    adeverința eliberata de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice București - Administrația Finanțelor Publice sector 5, din care sa rezulte ce venituri impozabile realizează persoana cu handicap, asa cum sunt ele definite iu Codul fiscal;

>    declarația pe propria răspundere in care beneficiarul declara si isi asuma veniturile realizate, acte doveditoare in acest sens (modelul declarației este prevăzut in anexa 2 la prezenta metodologie parte integranta acesteia).

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții D.G.A.S.P.C. Sector 5 - Serviciul Prestații Persoane cu Handicap, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea, precum si a informațiilor ce se regăsesc în sistemul informatic PATRIMVEN.

Soluționarea cererii se va realiza in termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii. Stabilirea/respingerea dreptului la beneficii sociale sub forma tichetelor sociale se va efectua prin dispoziția Primarului sectorului 5 la propunerea D.G.A.S.P.C. sector 5. Dispoziția primarului se va comunica titularului in termen de 15 zile de la emiterea sa. Dreptul la beneficiile sociale sub forma tichetelor sociale se va stabili pe perioada anului bugetar.

în situația în care sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, dreptul la beneficii sociale se acordă începând cu luna următoare emiterii dispoziției, plata urmând a se face in luna in curs pentru luna precedentă.

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a beneficiilor sociale următoarele:

>    nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

>    refuzul solicitantului de a pune la dispoziția/de a comunica reprezentanților D.G.A.S.P.C. sector 5 documentele si informațiile necesare necesare în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate;

In situația in care pe parcursul monitorizării acordării beneficiilor sociale sub forma de tichete sociale exista indicii privind neindeplinirea condițiilor de eligibilitate, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor efectua verificările care se impun. Pe perioada verificărilor, acordarea dreptului la beneficii sociale sub forma tichetelor sociale se suspenda. Suspendarea dreptului la tichete sociale se realizează prin dispoziția Primarului sector 5, aceasta comunicandu-i-se titularului in termen de de 15 zile de la emitere.

Daca in urma verificărilor efectuate se constata ca titularul indeplinesțe condițiile de acordare a dreptului in discuție, atunci se va relua acordarea tichetelor sociale. Reluarea acordării tichetelor sociale se va dispune prin dispoziție a Primarului sectorului 5, la propunerea D.G.A.S.P.C. sector 5. In situația in care in urma verificărilor efectuate se va constata ca titularul dreptului nu mai indeplinesțe condițiile de eligibilitate, atunci se va dispune incetarea dreptului la beneficii sociale sub forma de tichete sociale si , după caz, recuperarea sumelor incasate in mod necuvenit. încetarea dreptului la beneficii sociale si, după caz, recuperarea sumelor incasate in mod necuvenit se vor dispune prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea D.G.A.S.P.C. sector 5. Dispoziția se va comunica titularului in termen de 15 zile de la emitere.

VI.    Obligațiile solicitanților/beneficiarilor

La completarea cererii și a declarației pe propria răspundere, titularul are obligația de a menționa corect veniturile deținute.

Titularii beneficiilor sociale au obligația :

>    să comunice D.G.A.S.P.C. sector 5 în scris, orice modificare cu privire la domiciliu , venituri, încadrare in grad de handicap în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea;

>    de a comunica D.G.A.S.P.C. sector 5 noul act de identitate in cazul schimbarea acestuia;

VII.    încetarea dreptului la beneficii sociale

Dreptul la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale încetează în următoarele situații:

■=> la cererea expresă a beneficiarului;

■=> în caz de deces/declarare judecătorească a decesului/disparitiei beneficiarului;

în condițiile în care, în urma unei reevaluări, se constată că persoana cu handicap în cauză nu mai îndeplinește unul/toate criteriile de eligibilitate;

dacă titularul dreptului refuză să colaboreze cu reprezentanții D.G.A.S.P.C. sector 5 și să ofere acestora informațiile și documentele necesare în vederea efectuării verificărilor periodice ;

în cazul în care beneficiarul se intemează/este institutionalizat într-un centru de asistenta sociala pentru servicii de îngrijire specifice ;

■=> în cazul în care beneficiarul își schimbă adresa pe raza altei unității administrativ- teritoriale;

In situația în care se impune încetarea dreptului la beneficii sociale, la nivelul Serviciului Prestații Persoane cu Handicap din cadrul DGASPC Sector 5 se va întocmi un referat de încetare a dreptului la beneficii sociale, care va cuprinde:

•    datele de identificare ale beneficiarului;

•    motivul pentru care se propune încetarea dreptului la beneficii sociale;

•    data la care încetează acordarea beneficiilor.

încetarea dreptului la beneficii sociale sub forma tichetelor sociale se realizează prin dispoziția Primarului sectorului 5, emisa in baza propunerii motivate a D.G.A.S.P.C. Sector 5. Dispoziția se va comunica beneficiarului in termen de 15 zile de la emiterea acesteia.

VIU. Acordarea efectivă a beneficiilor sociale sub forma tichetelor sociale

Beneficiarii pot ridica tichetele sociale doar prin prezentarea actului de identitate în original, pe bază de semnătură pe ștatul de plată, la punctele de lucru organizate de către D.G.A.S.P.C. sector 5 în vederea distribuirii acestora.

în situația în care titularul dreptului se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru a intra în posesia tichetelor sociale, acestea pot fi ridicate de către reprezentantul legal al acesteia, membrii de familie sau alte persoane legal împuternicite de aceasta.

In cazul în care un titular al dreptului la beneficii sociale decedează înainte de data distribuirii tichetelor sociale, acestea nu mai pot fi ridicate de către moștenitori. De asemenea, moștenitorii nu mai pot ridica nici tichetele sociale aflate în soldul D.G.A.S.P.C. sector 5, acestea urmând sa fie redistribuite altor beneficiari eligibili.

Tichetele sociale pot fi folosite doar în perioada de valabilitate inscripționată pe acestea.

Nu pot fi achiziționate cu tichete sociale țigări sau băuturi alcoolice.

Sumele încasate necuvenit cu titlu de beneficii sociale se recuperează de la titularul dreptului în termenul de prescripție stabilit de lege pentru creanțele bugetare. Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de beneficiu socia se stabilește prin dispoziție a Primarului sectorului 5 , aceasta fiind dusa la îndeplinire de către D.G.A.S.P.C. Sector 5. Dispoziția se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere.

IX. Monitorizarea proiectului social

Monitorizarea și reevaluarea persoanelor incluse în proiectul de acordare a beneficiilor sociale sub forma tichetelor sociale sunt realizate de D.G.A.S.P.C. Sector 5 prin intermediul Serviciului Prestații Persoane cu Handicap și implică:

-    verificări efectuate la Casa Națională de Pensii Publice;

-    verificări semestriale efectuate la nivelul serviciului de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5, în sistemul informatic PATRIMVEN;

-    verificări semestriale la Direcția de Evidență a Populației și Administrarea Bazelor de Date, pentru identificarea titularilor de drepturi care au decedat sau nu mai au domiciliul stabilit pe raza sectorului 5;

-    verificări lunare în tabelele înaintate către D.G.A.S.P.C. sector 5 de Serviciul Stare Civilă, cu persoanele decedate;

-    efectuarea de anchete sociale ori de câte ori situația o impune .

ANEXA 1: Cererea de acordare de beneficii sociale complementare, respectiv a tichetului social in valoare de 100 lei/luna.

ANEXA 2: Declarație pe proprie răspundere cu privire la venituri

Anexa 1 la METODOLOGIE

plivind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale in valoare de lOOlei/lunar persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5

Doamna/Domnule Director General,

Subsemnatul(a)........................................................................,

domiciliat(a)    in    București,    Sector.......,

Str.......................................................Nr........, Bl........., Sc......, Ap.........,

in calitate de persoana cu handicap/curator/tutore/imputemicit pentru persoana cu

handicap.................................................................. incadrata in grad de

handicap grav/ accentuat / mediu, va rog sa aprobați cererea de acordare de beneficii sociale complementare, respectiv a tichetului social in valoare de 100 lei/luna.

Situația socio-economica a persoanei cu handicap se justifica prin documentele anexate prezentei cereri.

Am luat la cunoștința si ma angajez sa anunț in scris, DGASPC Sector 5 cu privire la orice modificare care intervine in situația socio - economica a persoanei cu handicap de natura sa schimbe acordarea beneficiilor solicitate, in termen de maxim 15 zile de la data la care a intervenit aceasta.

Telefon......................

Data................

Semnătură.................

Anexa 2 la METODOLOGIE

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale in valoare de lOOlei/lunar persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)_domiciliat(ă)    în

București str._ nr.___bl._sc._et._ap.

_, Sector 5, posesor al CI/BI seria _ nr. _ eliberata de

_la data de _, CNP_, declar pe

proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul in declarații,

următoarele:

1.    NU REALIZEZ VENITURI DIN SALARII

2.    Beneficiez de prestație sociala handicap gr._in valoare de_lei (Legea

nr.448/2006).

3.    Beneficiez de pensie sociala in valoare de_lei.

4.    Realiz alte venituri supuse impozitului pe venit, iar cuantumul acestora este de

maxim 300 lei/an.

Data:    Semnătură