Hotărârea nr. 44/2016

Hotărârea nr.44 / 25.08.2016 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art.23, alin(1) și (2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cuantumului acesteia.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modalității de acordare a gratuitatii la transportul urban cu mijloacele de transport in comun de suprafața si cu metroul persoanelor

prevăzute la art.23, alin (1) si (2) din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările

ulterioare, precum si a cuantumului acesteia

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, precum si al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1) si ale art. 81 alin. (2) lit. “n” teza I din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modalitatea de acordare a gratuitatii la transportul urban cu mijloacele de transport in comun de suprafața si cu metroul persoanelor prevăzute de art.23 alin. (1) si (2) din Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit anexei la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia.

Art.2. Persoanele prevăzute de art.23 alin. (1) si (2) din Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, vor beneficia de gratuitate la transportul urban cu mijloacele de transport in comun de suprafața si cu metroul in limita unei sume care va fi egala cu valoarea lunara a abonamentului RATB pe toate liniile si a abonamentului METROREX cu număr nelimitat de calatorii.

Art.3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Secțor^^Sha^uce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    ------\

CONTRASE SECRETAriCORNELIA M


AZA


EOR 5


EAN


ANEXA H.C.L. SECTOR 5 NR. 4?

I. CATEGORII DE BENEFICIARI :

Având in vedere prevederile art.23, alin. (1) si (2), art.24 din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare, potrivit carora :

„ Persoana cu handicap grav si accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun de suprafața si metroul „

Beneficiază de gratuitate privind transportul urban, următoarele categorii de persoane:

a)    persoanele cu handicap;

b)    persoanele cu handicap accentuat;

c)    însoțitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;

d)    însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;

e)    însoțitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora;

f)    asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

g)    asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

II. CONDIȚII DE ACORDARE :

Gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafața sau cu metroul, pentru categoriile de persoane menționate, se acorda cu respectarea următoarelor condiții:

-    la cererea titularul dreptului; in cazul in care titularul dreptului nu are capacitate de exercițiu / are capacitate de exercițiu restrânsă, cererea de acordare a dreptului va fi intocmita de reprezentantul legal al titularului / de titular cu încuviințarea reprezentantului sau legal;

-    la cerere se vor anexa copii ale certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, ale cârtii de identitate / cârtii de indentitate provizorii / buletinului de identitate, precum si a mandatului postai care atesta plata drepturilor salariale, in cazul asistentului personal;

-    in cazul persoanelor prevăzute la lit. “ c” ,”d” si “e” al art.23 alin.(1) din Legea nr.448/2006, pe baza anchetei sociale efectuate de reprezentanții compartimentului specializat din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5;

-    in cazul persoanelor care au domiciliul pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale decât sectorul 5, dar care au reședința pe raza sectorului 5, solicitantul va anexa la cerere o declarație pe propria răspundere ca nu a cerut acordarea dreptului direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului/serviciului public de asistenta sociala /primăriei unde isi are domiciliul.

III. PROCEDURA DE ACORDARE :

Persoanele cu handicap aflate in evidenta DGASPC Sector 5 solicita acordarea beneficiilor de asistenta sociala prin depunerea dosarului pentru acordarea drepturilor cuvenite, la sediul instituției, in cadrul Serviciului Prestații Persoane cu Handicap, in timpul programului de lucru cu publicul.

Cererea completata este valabila pe intreaga perioada de valabilitate a certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap si are ca specificație “gratuitate persoana cu handicap grav/accentuat”, respectiv “gratuitate asistent personal" cu menționarea mijloacelor de transport solicitate (RATB, METROU).

Pentru eliberarea cartelelor ce asigura gratuitatea călătoriei cu metroul se procedează asfel incat la începutul fiecărei luni calendaristice, se centralizează solicitările din luna anterioara, realizandu-se o estimare cu privire la numărul de beneficiari pentru luna următoare. Documentele sunt înaintate Direcției Economice împreuna cu solicitarea de achiziționare a numărului corespunzător de cartele METROREX.

Cartelele METROREX sunt achiziționate de către Serviciul Administrativ.

Valabilitatea cartelei de metrou este de 30 zile de la data primei activări, cu un număr nelimitat de calatorii, fara depășirea termenului de valabilitate inscris pe respectiva cartela.

Persoanele care au solicitat cartele de metrou, le ridica personal, de la sediul DGASPC Sector 5, prezenta beneficiarului fiind obligatorie. Cartela de metrou nu se acorda familiei.

La ridicarea noii cartele de metrou, persoana cu handicap preda cartela ridicata anterior, facand dovada utilizării acesteia de către beneficiarul de drept (pe cartela este inscris numele beneficiarului).

In cazul furtului / pierderii cartelei de metrou, este necesar ca beneficiarul sa prezinte, la eliberarea noii cartele, anunțul de pierdere efectuat intr-un cotidian de presa.

Plata acestor cartele se face prin factura, iar achiziționarea lor se realizează de la S.C.T.M.B. Metrorex S.A., după achitarea contravaloarii acestora.

In ceea ce privește legitimațiile gratuite de călătorie ce asigura transportul cu RATB, conform convenției nr. 45/2016 încheiata cu aceasta instituție, asa cum se prevede la art. 4 (1) “legitimațiile de călătorie nominale vor fi eliberate de către DGASPC Sector 5, pe perioada de valabilitate a documentului de incadrare in grad de handicap, a contractului individual de munca a asistentului personal si al asistentului profesionist, dar nu mai mult de 12 luni”.

IV. PERIOADA DE ACORDARE :

La acordarea cartelei de metrou cu un număr nelimitat de calatorii, se va tine cont de valabilitatea certificatului de incadrare in grad de handicap, a actului de identitate, a contractului individual de munca a asitentului personal.

Abonamentele METROREX cu număr nelimitat de calatorii, se acorda ia cererea si numai in prezenta beneficiarului, insa nu mai mult de o abonament pe o luna calendaristica.

La solicitarea unui abonament nou, beneficiarul va prezenta in mod obligatoriu precedentul abonament.

Abonamentul lunar si cartela magnetica vor fi valabile numai insotite de actele de identitate.

In vederea acordării gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafața sau cu metroul, pentru categoriile de persoane menționate la lit. “ c” ,”d” si “e” al art.23 alin.(1) din Legea nr.448/2006, D.G.A.S.P.C. sector 5 va incheia convenții cu Regia Autonoma de Transport București prin care se vor reglementa condițiile de eliberare a legitimațiilor de călătorie.

Categoriile de beneficiari preveazute de lege, inclusiv familia sau reprezentantul legal ai acestora au obligația, potrivit Legii nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare, de a aduce la cunoștința DGASPC Sector 5, in termen de 48 ore de la luarea la cunoștința, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședința, starea materiala si alte situații de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.