Hotărârea nr. 43/2016

Hotărârea nr.43 / 25.08.2016 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenti pe raza sectorului 5

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de D.G.A.S.P.C. sector 5, înregistrat sub nr.l 1486/11.08.2016;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, precum si al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

In conformitate cu art.2, art.3, art.4, art.5, lit.a, lit.b, lit.c, lit.e, lit.r, art.7, art.8, alin.(l), lit.a, art.9, alin.(l), lit.a, art.ll, lit.b, art.15, alin.(l) si alin.(3), art.54, alin.(l) si art.55, alin.(l) din Legea asistentei sociale nr.292/2011;

In baza dispozițiilor art.45 alin. (1) coroborate cu cele ale art.81 alin.(2) lit.n teza I din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale in valoare lunara de 100 lei pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenti pe raza sectorului 5.

Art.2. Se aproba metodologia de acordare a beneficiilor sociale sub forma de tichete sociale in valoare lunara de 100 lei pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenti pe raza sectorului 5, prevăzută in anexa la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia.

Art.3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexă la HOTARAREA NR........

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale

pensionarilor din sistemul public de pensii,

care sunt rezidenți în mod legal pe raza sectorului 5

METODOLOGIE

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, care sunt rezidenți în mod legal pe raza sectorului 5

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 modalitatea prin care pensionarii din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului 5 pot beneficia de tichete sociale cu o valoare lunară de 100 de lei, în vederea achiziționării de bunuri și servicii.

I. Cadrul legal general

♦    Legea 292/2011 a asistenței sociale;

♦    Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

♦    Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

♦    HGR nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

♦    HGR nr.778/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011;

♦    Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H. Definiții

In sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:

a)    Tichet social - instrument care oferă un control asupra modului în care titularii dreptului utilizează fondurile primite ca beneficiu social și care indică valoarea la care se ridică bunurile ce pot fi achiziționate în baza acestuia;

b)    Bunuri/servicii ce pot fi achiziționate în baza tichetelor sociale - produse alimentare, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă personală, servicii medicale (inclusiv medicamente și intervenții medicale de mică amploare - proteze, ochelari, mici operații), precum și unele bunuri de larg consum.

IU. Selecția beneficiarilor

Criterii de eligibilitate:

♦    domiciliul sau reședința stabilit(ă) în mod legal pe raza sectorului 5;

Beneficiile sociale se acordă pensionarilor care au domiciliul/reședința stabilit(ă)

în mod legal la o adresă situată în sectorul 5; pensionarilor care, deși au în actul de identitate înscris un domiciliu pe raza sectorului 5, dar nu locuiesc în această unitate teritorial-administrativă, nu li se poate stabili dreptul la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale.

♦    calitatea de pensionar inclus în sistemul public de pensii;

♦    cuantumul venitului realizat lunar, constituit din pensie, dacă nu există și alte venituri sau din cumulul pensiei cu alte tipuri de venituri, de ex.: dividende, dobânzi la conturile bancare, venituri realizate din arendare etc.;

♦    bunurile mobile/imobile aflate în proprietate.

Au dreptul la acordarea de beneficii sociale sub forma tichetelor sociale pensionarii din sistemul public de pensii rezidenți pe raza sectorului 5, care dispun lunar de un venit mai mic de 752 lei, acest plafon reprezentând nivelul minim al venitului pentru asigurarea unui trai decent, în cazul unui pensionar singur, care trăiește în mediul urban, așa după cum au fost prezentate datele aferente lunii mai 2016 de către Institutul de Cercetare a Calității Vieții.

Prin pensionari rezidenți pe raza sectorului 5 se înțeleg acele persoane care beneficiază de una din categoriile de pensii reglementate de legislația în vigoare, care au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5 și care locuiesc efectiv pe raza sectorului 5.

Au dreptul la beneficii sociale fiecare din membrii familiei care locuiesc pe raza sectorului 5 în măsura în care beneficiază de una din categoriile de pensii reglementate de legilația în vigoare și realizează venituri în valoare de cel mult 752 lei.

Pensionarii care dispun lunar de un venit mai mic de 752 lei, dar care au în proprietate unul sau mai multe bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familale, nu sunt eligibili pentru a fi cuprinși în proiectul social de acordare a tichetelor sociale.

în cazul în care soțul/soția persoanei care solicită acordarea de beneficii sociale deține în proprietate bunurile mobile sau imobile care nu sunt considerate de strictă necesitate, solicitantul(a) nu este considerat(ă) eligibil(ă) pentru a fi inclus în proiectul social.

Beneficiile sociale sub forma tichetelor sociale se vor acorda in limita bugetului aprobat cu aceasta destinație in bugetul D.G.A.S.P.C. sector 5.

IV. Stabilirea/suspendarea/ respingerea dreptului la beneficii sociale

Admiterea în proiectul social de acordare a tichetelor sociale are la bază cererea titularului depusă la sediul DGASPC sector 5, care va fi însoțită, în mod obligatoriu de următoarele documente:

>    xerocopie a actului de identitate, certificata pentru conformitate;

>    xerocopie a talonului de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea, certificata pentru conformitate;

>    declarația dată pe propria răspundere referitoare la bunurile mobile/imobile aflate în proprietate, așa cum aceasta este prezentată în anexa la prezenta metodologie;

>    în cazul persoanelor care locuiesc la bloc, se va prezenta în mod obligatoriu și o adeverință eliberată de Asociația de locatari/proprietari.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Acordare Beneficii Sociale și Serviciul Prelucrarea Informatizată a Datelor, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea, a informațiilor ce se regăsesc în sistemul informatic PATRIMVEN, precum și pe baza anchetei sociale efectuată la domiciliului solicitantului.

Stabilirea dreptului la beneficii sociale sub forma tichetelor sociale se realizează prin dispoziția Primarului sectorului 5 la propunerea motivata a D.G.A.S.P.C. SECTOR 5.Includerea în proiectul social de acordare a tichetelor sociale se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5 în baza propunerii motivate a DGASPC sector 5. Dispoziția se va comunica titularului in termen de 15 zile de la emitere.

In situația in care pe parcursul monitorizării acordării beneficiilor sociale sub forma de tichete sociale exista indicii privind neindeplinirea condițiilor de eligibilitate, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor efectua verificările care se impun. Pe perioada verificărilor acordarea dreptului la beneficii sociale sub forma tichetelor sociale se suspenda. Suspendarea dreptului la tichete sociale se realizează prin dispoziția Primarului sector 5, aceasta comunicandu-i-se titularului in termen de de 15 zile de la emitere. Daca in urma verificărilor efectuate se constata ca titularul îndeplinește condițiile de acordare a dreptului in discuție, atunci se va relua acordarea tichetelor sociale. Reluarea acordării tichetelor sociale se va dispune prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea D.G.A.S.P.C. sector 5. In situația in care in urma verificărilor efectuate se va constata ca titularul dreptului nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate, atunci se va dispune incetarea dreptului la beneficii sociale sub forma de tichete sociale si , după caz, recuperarea sumelor încasate in mod necuvenit. încetarea dreptului la beneficii sociale si , după caz, recuperarea sumelor încasate in mod necuveuit se vor dispune prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea D.G.A.S.P.C. sector 5. Dispoziția se va comunica titularului in termen de 15 zile de la emitere.

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a beneficiilor sociale următo anele:

>    nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

>    refuzul a de oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziție documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale efectuată la domiciliul solicitantului.

Respingerea dreptului la beneficii sociale sub forma tichetelor sociale se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea motivata a D.G.A.S.P.C. sector 5. Dispoziția se va comunica petentului in termen de 15 zile de la emiterea ei.

V. Obligațiile solicitanților/beneficiarilor

La completarea cererii și a declarației pe propria răspundere, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea prevăzute în anexa la prezenta metodologie.

Titularii beneficiilor sociale au obligația să comunice DGASPC sector 5, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu sau venituri, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

VI. încetarea dreptului la beneficii sociale

Dreptul la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale încetează în următoarele situații:

la cererea expresă a beneficiarului;

*=> în caz de deces/declarare judecătorească a decesului beneficiarului;

în condițiile în care, în urma unei reevaluări prin anchetă socială a situației

socio-economice a titularului, se constată că persoana în cauză nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate;

■=> dacă titularul dreptului refuză să colaboreze și să ofere informațiile și documentele necesare în vederea efectuării anchetei sociale prin care se urmărește respectarea condițiilor de acordare a beneficiilor sociale;

*^> în cazul în care beneficiarul se internează într-un cămin pentru persoane vârstnice;

în cazul în care beneficiarul își schimbă adresa pe raza altei unității administrativ teritoriale;

cp în diverse cazuri de forță majoră (ex.: lipsa finanțării proiectului social etc.).

în situația în care se impune încetarea dreptului la beneficii sociale, la nivelul Serviciului Acordare Beneficii Sociale din cadrul DGASPC Sector 5 se va întocmi un referat de încetare a dreptului la beneficii sociale, care va cuprinde:

•    datele de identificare ale beneficiarului;

•    motivul pentru care se propune încetarea dreptului la beneficii sociale;

•    data la care încetează acordarea beneficiilor.

Referatul va fi înregistrat, iar pe baza acestuia se va emite dispoziția Primarului sectorului 5 de încetare a dreptului la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale.

Iu cazul în care este emisă o dispoziției globală, comunicarea acesteia se va realiza individual către fiecare persoană menționată în anexele dispoziției.

VU. Acordarea efectivă a beneficiilor sociale sub forma tichetelor sociale

Beneficiarii pot ridica tichetele sociale doar prin prezentarea actului de identitate in original, pe bază de semnătură pe ștatul de plată, la casieria DGASPC sector 5 sau la punctele de lucru organizate în vederea distribuirii tichetelor sociale.

In situația în care persoana se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru a intra în posesia tichetelor sociale, acestea pot fi ridicate de către reprezentantul legal al acesteia, membrii de familie sau alte persoane legal împuternicite de aceasta.

In cazul în care un titular al dreptului la beneficii sociale decedează înainte de data distribuirii tichetelor sociale, acestea nu mai pot fi ridicate de către moștenitori. De asemenea, moștenitorii nu mai pot ridica nici tichetele sociale aflate în soldul DGASPC sector 5.

Tichetele sociale pot fi folosite doar în perioada de valabilitate inscripționată pe acestea.

Nu pot fi achiziționate cu tichete sociale țigări sau băuturi alcoolice.

In cazul în care se constată că au existat persoane care au beneficiat în mod necuvenit de tichetele sociale, Primarul sectorului 5 va dispune recuperarea sumelor respective, în termenul de prescripție stabilit de lege pentru creanțele bugetare.

Dispoziția de recuperare a sumelor încasate în mod necuvenit se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere.

DGASPC sector 5 va face toate demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispoziției Primarului.

VI. Monitorizarea proiectului social

Monitorizarea și reevaluarea persoanelor incluse în proiectul de acordare a beneficiilor sociale sub forma tichetelor sociale sunt realizate prin intermediul Serviciului Acordare Beneficii Sociale și implică:

-    verificări semestriale efectuate la Casa Națională de Pensii Publice;

-    verificări semestriale efectuate la nivelul Serviciului Prelucrarea Informatizată a Datelor din cadrul DGASPC sector 5, în sistemul informatic PATRIMVEN;

-    verificări semestriale la Direcția de Evidență a Populației și Administrarea Bazelor de Date, pentru identificarea titularilor de drepturi care au decedat sau nu mai au domiciliul stabilit pe raza sectorului 5;

-    verificări lunare în tabelele înaintate către DGASPC sector 5 de Serviciul Stare Civilă, cu persoanele decedate;

-    efectuarea de anchete sociale periodic sau ori de câte ori este necesar.

Prezenta metodologie este operaționalizată în anexele atașate, care fac parte

integrantă din aceasta:

1.

2.

3.

4.


Anexa nr.l: Procedurile de lucru utilizate la nivelul Serviciului Acordare Beneficii Sociale; Anexa nr.2: Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale

Anexa nr.3: Cerere pentru acordarea unor beneficii de asistenta sociala din bugetul local sub forma de tichete sociale acordate pensionarilor cu venituri reduse Anexa nr.4: Ancheta sociala ZC /


{ țV-’ -•

PREȘEDINTE DE ȘED;

Anexa nr.l la METODOLOGIA

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale

pensionarilor din sistemul public de pensii,

care sunt rezidenti în mod legal pe raza sectorului 5

PROCEDURI DE LUCRU pentru activitățile desfășurate la nivelul Serviciului Acordare Beneficii Sociale în vederea acordării tichetelor sociale

1. Procedură privind informarea cetățenilor/beneficiarilor

1.1.    Serviciul asigură informarea potențialilor beneficiari și a oricăror persoane interesate cu privire la scopul, funcțiile sale, modul de organizare și condițiile de accesare a beneficiilor sociale.

1.2.    Serviciul deține și pune la dispoziția beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind activitățile derulate.

1.3.    La nivelul serviciului este stabilit un program de informare a beneficiarilor și de comunicare cu publicul interesat, după cum urmează:

•    de luni până miercuri, între orele 9°°- 13°°;

•    joi, între orele 12°° -16°°.

Cel puțin o persoană din cadrul SABS este desemnată pentru activitățile de comunicare cu publicul.

De asemenea, informații referitoare la acordarea beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale vor putea fi obținute de pe site-ul Primăriei sectorului 5, respectiv al DGASPC sector 5, precum și de la info-chioșcurile situate pe raza sectorului 5.

1.4.    Serviciul deține un registru de evidență privind informarea solicitanților/ beneficiarilor, în care se înscriu: numele complet al solicitantului/ beneficiarului/reprezentantului legal, tema informării, data la care s-a efectuat informarea, semnătura persoanei care a realizat informarea.

2. Procedură de accesare a beneficiilor sociale

2.1. Activitatea de primire, înregistrare și soluționare a cererilor de acordare a beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale se organizează prin intermediul Serviciiil Acordare Beneficii Sociale.

2.2.    Persoana care dorește să acceseze beneficiile sociale se prezintă la SABS pentru a se informa dacă îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniu.

2.3.    Dacă solicitarea este adresată în scris, reprezentanții SABS vor întocmi un răspuns scris în termenul legal de 30 de zile, care va cuprinde toate precizările și informațiile necesare în vederea accesării beneficiilor sociale.

2.4.    In cazul în care persoana solicitantă îndeplinește condițiile de eligibilitate, i se înmânează cererea tipizată însoțită de opisul cu actele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea de beneficii sociale.

2.5.    Cererea de acordare a beneficiilor sociale, însoțită de documentele justificative se depune la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Documentele justificative care trebuie atașate cererii sunt următoarele:

>    xerocopie a actului de identitate al solicitantului, certificata pentru conformitate;

>    xerocopie a actului de identitate al reprezentantului legal, după caz, certificata pentru conformitate;

>    xerocopie a talonului de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea, certificata pentru conformitate;

>    declarația dată pe propria răspundere referitoare la bunurile mobile/imobile aflate în prorietate, așa cum aceasta este prezentată în anexa la prezenta metodologie.

2.5.    După repartizarea cererii de către directorul general al DGASPC sector 5, aceasta se înregistrează într-un registru special din cadrul SABS și se repartizează, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, unui asistent social pentru verificarea situației ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

2.6.    In cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că acesta nu îndeplinește condițiile de acordare a beneficiilor sociale și se propunere respingerea cererii.

2.7.    Persoana care primește și înregistrează cererea de acordare a beneficiilor sociale urmărește modul de completare a acesteia și verifică corectitudinea înregistrărilor, având în vedere următoarele aspecte:

•    datele de identificare ale titularului și/sau reprezentaului legal;

•    veniturile nete realizate de solicitant;

•    bunurile mobile/imobile aflate în proprietatea solicitantului sau a soțului/ soției, care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale.

Criterii de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor sociale sub formă de tichete sociale:

•    domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5;

Beneficiile sociale se acordă pensionarilor care au domiciliul/reședința stabilit(ă) la o adresă situată în sectorul 5; pensionarilor care, deși au în actul de identitate înscris un domiciliu pe raza sectorului 5, dar nu locuiesc în această unitate teritorial-administrativă, nu li se poate stabili dreptul la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale.

♦    calitatea de pensionar inclus în sistemul public de pensii;

♦    cuantumul venitului realizat lunar, constituit din pensie, dacă nu există și alte venituri sau din cumulul pensiei cu alte tipuri de venituri, de ex.: dividende, dobânzi la conturile bancare, venituri realizate din arendare etc.;

♦    bunurile mobile/imobile aflate în proprietate.

Au dreptul la acordarea de beneficii sociale sub forma tichetelor sociale pensionarii din sistemul public de pensii rezidenți pe raza sectorului 5, care dispun lunar de un venit mai mic de 752 lei, acest plafon reprezentând nivelul minim al venitului pentru asigurarea unui trai decent, în cazul unui pensionar singur, care trăiește în mediul urban, așa după cum au fost prezentate datele aferente lunii mai 2016 de către Institutul de Cercetare a Calității Vieții.

Prin pensionari rezidenți în mod legal pe raza sectorului 5 se înțeleg acele persoane care beneficiază de una din categoriile de pensii reglementate de legislația în vigoare și care locuiesc cu forme legale pe raza sectorului 5.

Au dreptul la beneficii sociale fiecare din membrii familiei care locuiesc pe raza sectorului 5 în măsura în care beneficiază de una din categoriile de pensii reglementate de legilația în vigoare și realizează venituri în valoare de cel mult 752 lei.

Pensionarii care dispun lunar de un venit mai mic de 752 lei, dar care au în proprietate unul sau mai multe bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familale, nu sunt eligibili pentru a fi cuprinși în proiectul social de acordare a tichetelor sociale.

In cazul în care soțul/soția persoanei care solicită acordarea de beneficii sociale deține în proprietate bunurile mobile sau imobile care nu sunt considerate de strictă necesitate, solicitantul(a) nu este considerat(ă) eligibil(ă) pentru a fi inclus în proiectul social.

Beneficiile sociale sub forma tichetelor sociale se vor acorda in limita bugetului aprobat cu aceasta destinație in bugetul D.G.A.S.P.C. sector 5.

2.8. După verificarea documentației depusă în vederea acordării de beneficii sociale, se va aduce la cunoștință solicitantului sau reprezentantului legal al acestuia obligația de a comunica, în scris, modificările cu privire la adresa de domiciliu, componența familiei și/sau a veniturilor realizate, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea,

2.9. Pentru fiecare solicitant se întocmește o documentație distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la acordarea de beneficii sociale (cerere, documente justificative, anchetă socială), cele emise ulterior în cadrul DGASPC sector

5, cele emise de Primarul sectorului 5 privind stabilirea sau încetarea dreptului la acordarea de beneficii sociale, precum și cele prezentate ulterior de beneficiar.

2.10. Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul SABS pe o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al DGASPC Sector 5, la solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentatului legal putându-se elibera o xerocopie a acestuia. SABS ține evidența dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

2.11.    Stabilirea dreptului la beneficii sociale sub formă de tichete sociale se face prin dispoziție a Primarului sectorului 5.

în situația în care sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, dreptul la beneficii sociale se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

în cazul în care este emisă o dispoziției globală, comunicarea acesteia se va realiza individual către fiecare persoană menționată în anexele dispoziției.

2.12.    O cerere de acordare a beneficiilor sociale poate fi respinsă din următoarele motive:

>    nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

>    refuzul a de oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziție documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale efectuată la domiciliul solicitantului.

Constituie motiv de respingere a solicitării și neprezentarea tuturor documentelor justificative solicitate în vederea soluționării cererii de acordare a beneficiilor sociale.

Respingerea dreptului la beneficii sociale sub forma de tichete sociale se face prin dispoziție a Primarului sectorului 5.

3. Procedură privind încetarea dreptului la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale

3.1. Dreptul la beneficii sociale încetează în următoarele situații:

<=> la cererea expresă a beneficiarului;

*=> în caz de deces/declarare judecătorească a decesului beneficiarului;

•=> în condițiile în care, în urma unei reevaluări prin anchetă socială a situației socio-economice a titularului, se constată că persoana în cauză nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate;

■=> dacă titularul dreptului refuză să colaboreze și să ofere informațiile și documentele necesare în vederea efectuării anchetei sociale prin care se urmărește respectarea condițiilor de acordare a beneficiilor sociale;

în cazul în care beneficiarul se internează într-un cămin pentru persoane

vârstnice;

■=> în cazul în care beneficiarul își schimbă adresa pe raza altei unității administrativ teritoriale;

■=> în diverse cazuri de forță majoră (ex.: lipsa finanțării proiectului social etc.).

3.2.    în cazul încetării dreptului la beneficii sociale la cererea titularului, acesta sau reprezentantul său legal va depune o cerere scrisă la registratura generală a DGASPC sector 5, care poate fi sau nu motivată.

3.3.    în celelalte cazuri precizate anterior, în urma evaluărilor realizate și în baza documentelor justificative întocmite, la nivelul SABS se va întocmi un referat de încetare a dreptului la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale, care va cuprinde:

•    datele de identificare ale beneficiarului;

•    motivul pentru care se propune încetarea dreptului la beneficii sociale;

•    data la care încetează acordarea beneficiilor.

3.4.    Referatul va fi înregistrat, iar pe baza acestuia se va emite dispoziția Primarului sectorului 5 de încetare a dreptului la beneficii sociale acordate sub formă de tichete sociale.

In cazul în care este emisă o dispoziție globală, comunicarea acesteia se va realiza individual către fiecare persoană menționată în anexele dispoziției.

3.5.    Persoana din cadrul SABS responsabilă cu informarea beneficiarilor va comunica dispoziția de încetare a dreptului la beneficii sociale, în termen de 5 zile de la emitere. Această comunicare va fi înregistrată în Registrul de evidență privind informarea beneficiarilor.

4. Procedură privind sesizările și reci am ații le

4.1.    SABS pune la dispoziția beneficiarilor de tichete sociale și/sau reprezentanților lor legali formulare tipizate pentru înregistrarea sesizărilor/ reclamațiilor.

Beneficiarii ce nu pot comunica verbal și/sau scris vor fi sprijiniți în acest demers de persoana de referință desemnată și/sau de reprezentanții legali.

4.2.    SABS pune la dispoziția beneficiarilor de tichete sociale următoarele mijloace prin care aceștia pot sesiza diferite aspecte referitoare la modul de acordare a serviciilor:

♦    la sediul SABS din B-dul Regina Elisabeta nr.29-31, scara B, et.l;

♦    la numărul de telefon: 021-315.94.13, interior 202;

♦    prin email la adresa1 prelucrare.date@dgaspc5.ro;

♦    online folosind formularele de sesizări din site-ul DGASPC Sector 5.

4.3.    Reclamațiile/sesizările sunt adresate conducerii DGASPC Sector 5, care în funcție de elementele reclamate/sesizate va dispune efectuarea de verificări la nivelul instituției sau la domiciliul persoanei reclamate.

4.4.    în funcție de natura aspectelor semnalate în sesizare/reclamație, modalitățile de informare a beneficiarului/reprezentantului legal cu privire la demersurile întreprinse

la nivelul DGASPC Sector 5 pot fi: adresă scrisă, transmisă cu sau fără confirmare de primire, telefonic, e-mail.

4.5. In urma concluziilor trase după efectuarea verificărilor, răspunsul în scris va fi transmis beneficiarului/reprezentantului legal în termen de 30 de zile de la data înregistrării sesizării/reclamației sau se vor sesiza alte instituții abilitate să cerceteze aspectele semnalate în sesizare/reclamație.

Răspunsul comunicat beneficiarului/reprezentantului legal va fi înregistrat în Registrul de evidență privind informarea beneficiarilor.

5. Procedură privind efectuarea anchetei sociale în cazul persoanelor care solicită acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale

5.1.    Ancheta socială se efectuează în baza oricărei cereri de acordare a tichetelor sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

5.2.    Pentru efectuarea anchetei sociale, inspectorul/inspectorii, dacă sunt în echipă, se deplasează la adresa indicată în cerere de solicitantul beneficiilor sociale.

5.3.    Completarea rubricilor referitoare la datele de identitate ale persoanei care solicită acordarea de beneficii sociale, precum și ale celorlalți membri ai familiei, se face prin confruntarea cu actele de identitate originale.

5.4.    înainte de a trece la completarea rubricilor privitoare la sursele, tipurile și cuantumurile veniturilor nete individuale și familiale, inspectorii vor reaminti solicitantului, precum și celorlalți membri ai familiei, că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform art.326 Cod Penal.

5.5.    Pe baza declarațiilor făcute pe proprie răspundere de către solicitantul/reprezentantul legal al persoanei care solicită acordarea de beneficii sociale, inspectorul va completa toate rubricile din formularul de anchetă socială, înregistrând, de asemenea, și bunurile în proprietate sau folosință, care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale.

5.6.    La rubrica de motivare a propunerii de acordare sau nu a beneficiilor sociale, inspectorii care au efectuat ancheta socială vor face referire și la alte date decât cele economice, date calitative, necuantificabile, dar care pot întregi imaginea asupra condițiilor de viață ale persoanei ce solicită dreptul la servicii socio-medicale.

5.7.    Pentru confirmarea veridicității unor declarații, precum și pentru verificarea nivelului de încredere ai subiecților anchetați, inspectorii pot utiliza informații și de la alte persoane, respectiv vecini care cunosc situația familială și material-economică a persoanei/familiei în cauză.

5.8.    La efectuarea anchetei sociale pot participa și reprezentanți ai instituțiilor publice care își desfășoară activitatea pe raza sectorului 5, precum și reprezentanți ai organizațiilor neguvemamentale locale.

5.9.    Revenirea la ancheta socială se face în următoarele situații:

♦    când există o sesizare scrisă întemeiată a unei persoane fizice sau juridice;

♦    când referentul care întocmește dosarul de acordare a dreptului la beneficii sociale constată că există neconcordanțe între cele declarate de solicitant și datele înscrise în celelalte documente justificative;

♦    la interval de 6 luni sau ori de câte ori este necesar sau solicitat, în mod întemeiat, de conducerea instituției.

Anexa nr.2 la Metodologia

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale

pensionarilor din sistemul public de pensii,

care sunt rezidenți în mod legal pe raza sectorului 5

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII BENEFICIILOR SOCIALE SUB FORMA DE TICHETE SOCIALE

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile

1

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau Iară remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

4

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Afi

ate în stare de funcționare

Terenuri /animale și/sau păsări

1

Suprafețe de teren, animale si păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării beneficiilor sociale.    N

Anexa nr. 3. la METODOLOGIA

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale

pensionarilor din sistemul pubEc de pensn,

care sunt rezidenți în mod legal pe raza sectorului 5

CERERE pentru acordarea unor beneficii de asistență socială din bugetul local sub forma de tichete sociale acordate pensionarilor cu venituri reduse

A. Subsemnatul(a):

Al. Date personale ale solicitantului

Numele LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLU_LLLLLI

Prenumele LLLLLIJ_LLLLLLLLLLLIJ_LLLLLLI

Cod numeric personal LLLLLLLLLLLIJJ

Act de identitate/doveditor*) LLLLI Seria |JJJ Nr. LLLLLLU I

(copie atașată)

Eliberat de LLIJJJ JJJJJ J La data de |_|_|_|_|_|_|_|_|

A2. Domiciliul/Date de contact:

strada |_LLI _I_LL J JJJJJ JJJJJ_IJ_ _L .LLLLLLU JJ

Nr. LLIJ Bl- LLL Sc.__Et. |J_I Apart. _|_ Sector |_|_l

Localitatea LLIJJJ J____LLLLLL

Județ LLLLLLLLLLLLLLLLLLI “

Telefon |J_J__JJ_ JJJJJ

Mobil LLL JJ_JJ_ JJJJJ I

A3. ADRESA IN FAPT

Strada | | 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nr. LLLI Bl. _

__l_

Sc. | | | Et. | | | Apart. |

Sector | | |

A4. Stare civila____|_l Casatorit/a |J Divorțat |J Despărțit in fapt |J Necasatorit/a _

_ LI Vaduv/a |_| Uniune consensuala

A5. Daca beneficiază de unele drepturi de asistenta sociala

LI NU LI DA din Romania |_l DA din alte tari

Vă rog să aprobați acordarea de: |_l Beneficii sociale sub forma de tichete sociale

Venituri nete totale realizate de familie/persoana singura în luna anterioara depunerii

cererii

LLLLI lei

Denumire sursa venit


Cuantum lei lei lei

Declar pe proprie răspundere ca dețin / nu dețin in proprietate bunuri din lista prezentata mai jos.

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spatii locative in afara locuinței gospodărești - da | J; nu | |.

de domiciliu si a anexelor

2

Terenuri de imprejmuire a locuinței si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala - da | |; nu LI-

Bunuri mobile*

1

Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani - da Ll;nu| |.

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze - da | I; nu 1 1.

3

Șalupe, barei cu motor, scutere de apa, iahturi - da

;nu| J.

4

Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata - da

LUinuJL

5

Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale - da | j; nu | |.

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric - da |J; nu ||.

(*)Aflate in stare de funcționare

Terenuri/animale si/sau păsări

1

Suprafețe de teren, animale si păsări a căror valoare neta de producție anuala depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie - da | |; nu | |.

Declar pe proprie răspundere ca soțul / soția deține / nu deține in proprietate bunuri din lista prezentata mai jos.

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spatii locative in afara locuinței de domiciliu s gospodărești - da | |; nu | |.

a anexelor

2

Terenuri de imprejmuire a locuinței si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala - da J |; nu

LU

Bunuri mobile*

1

Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani - da LI; nu |1-

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze - da J |; nu | |.

3

Șalupe, barei cu motor, scutere de apa, iahturi - da ; nu | •

4

Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata - da |;nu| |.

5

Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale - da ; nu |.

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric - da |J; nu |J.

(*)Aflate in stare de funcționare

Terenuri/animale si/sau păsări

Suprafețe de teren, animale si păsări a căror valoare neta de producție anuala

1

depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie - da | |; nu | |.

Data....................

Numele solicitantului......................................................

Semnătura................................

Anexa nr.4 la METODOLOGIA

privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale

pensionarilor din sistemul public de pensii,

care surit rezidenți în mod legal pe raza sectorului 5

ANCHETA SOCIALĂ Efectuată la data de........................................

Scopul efectuării anchetei sociale:

acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale

I. PERSOANA EVALUATĂ

NUME □□□□□□□□□□..PRENUME □□□□□□□□...□□□□□□..

CNP:..........................................................

DOMICILIUL LEGAL STABILIT:

Str. □ □□□□□□□□□□□□..,nr. □□,B1. □□, Sc. □□, Ap. .□□

LOCALITATEA □□□□□□□□□□□□., JUDEȚUL □□□.□□□□....□.

SECTOR □□□,

TELEFON fix □□□□□□□.........mobil...............................................................

PROFESIA □□□□□□...□□□□□□□□□□..

OCUPAȚIA □□□□□□□□□□□□□□□□□

STUDII: Fără (.....) Primare (.....) Gimnaziale (.....) Liceale (.....) Universitare (.....)

C.N./C.P./B.I./C.L: Seria □□□□., nr. □□□□□, Eliberat de:......................

la data........./......../..............Valabilitate:................................................

CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP (dacă este cazul)

nr......................din data de.............................

Gradul.................Codul handicapului...................

Valabilitatea certificatului: data de revizuire......................................

DECIZIE ASUPRA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ (dacă este cazul) nr............................ din data de.......................

Capacitatea de muncă......................Gradul de invaliditate...........................

Valabilitatea certificatului: data de revizuire......................................

STAREA CIVILĂ : [] necăsătorit; [] căsătorit; [] văduv/ă de la data de...............;

[] divorțat de la data de..............; [] despărțit în fapt de la data de................; []

altele.............

COPII: [] da/ [] nu (dacă da completeți tabelul de mai jos):

Nume si prenume

CNP

ADRESĂ

TELEFON

REPREZENTANT LEGAL/PERSOANA DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENȚĂ

NUME...................................PRENUME...........................................

CALITATEA : [] soț/soție; [] fiu/fiica; [] rudă, relația de rudenie........................;

[] alte persoane

Locul si data nașterii..........................................

Vârsta...............................................

)

Adresa..............................................................................................

TelefonfixD□□□□□□□ mobil................□ serviciu □□□□□□□□□

II. EVALUAREA SOCIO-ECONOMICĂ

A.    LOCUINȚA: [] casă; [] apartament la bloc; [] alte situații..............................,

Situație juridică a locuinței (proprietate personală, etc).......................................

SITUATĂ LA : [] parter; [] etaj; [] acces lift.

Se compune din:

Nr. camere......; [] bucătărie; [] baie; [] duș; [] wc; [] situate în interior/[] în exterior.

ÎNCĂLZIRE: [] fără; [] centrală; [] cu lemne/cărbuni; [] gaze; [] cu combustibil lichid.

APĂ CURENTĂ: [] da; [] rece/caldă; [] alte situații.....................................

CONDIȚII DE LOCUIT: Luminozitate: [] adecvată/ [] neadecvată;

Umiditate: [] adecvată/ [] igrasie.

IGIENA: [] adecvată/ [] neadecvată.

DOTĂRI: [] aragaz/ [] mașină de gătit/ [] frigider/ [] mașină de spălat/ [] radio/ [] televizor/ [] aspirator.

B.    REȚEA DE FAMILIE: [] trăiește singur; [] cu soț/soție; [] cu copii; [] cu alte rude; [] cu alte persoane;

♦ una dintre persoanele cu care locuiește este:

bolnavă []; cu dizabilități/handicap; [] dependentă de alcool;

4 persoana este susținută de:

familia extinsa []; alte persoane [].

[] da; [J cu bani; [] cu mâncare; [] activități de menaj; [] găzduire temporară; [] nu.

▼ relațiile cu familia sunt:

[] bune; [] cu probleme; [] fără relații.

4 exista risc de neglijare : [] da; [] nu.

(dacă da, specificați)..............................................................................

- există risc de abuzare: [] da; [] nu.

(dacă da, specificați)..............................................................................

C. RELAȚII SOCIALE:

•I are relații cu prietenii, vecinii: [] da; [] nu; [] relații de întrajutorare.

♦    relațiile sunt: [] permanente; [] ocazionale;

♦    este ajutat de prieteteni/vecini pentru: [] cumpărături; [] activități de menaj; [] deplasare în exterior;

♦    participă la: [] activități ale comunității; [] activități recreative; comunitatea îi oferă un anumit suport: [] da; [] nu.

Dacă da, specificați...............................................................................

D. SITUAȚIA ECONOMICĂ:

Nr.

crt.

Componența familiei

Veniturile familiei

Nume și prenume

CNP

Relația de rudenie

Ocupație

Sursa

Cuantum

(lei)

1

2

3

4

5

Total =

Venit net pe membru de familie (VMF) =

Alte tipuri de venit/ajutoare financiare de care beneficiază:

Bunuri mobile și imobile aflate în posesie:

E. EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE (afecțiune/intervenții chirurgicale/certificate medicale și de evaluare și încadrare într-o categorie de persoane cu handicap)

III.    REZULTATELE EVALUĂRII:

Nevoile identificate:

1..............................................................................................

2..............................................................................................

3..............................................................................................

IV.    CONCLUZII/RECOMANDĂRI/PROPUNERI:

Specificăm faptul ca persoana în cauză pune/nu pune la dispoziție fotocopii ale documentele justificative.

Atașăm prezentei, fotocopii ale următoarelor documente:

Ancheta socială s-a efectuat în prezenta următoarelor persoane (nume și prenume, calitatea, semnătura, data)

1....................................................................................................

2....................................................................................................

3....................................................................................................

întocmit:

Funcția:...................................................

Nume/Prenume:......................................

Semnătură:........................................................

Titular,

Nume și prenume...............................................

Semnătura..........................................................

CNP...................................................................

sau reprezentant legal (dacă este cazul)

Nume și prenume...............................................

Semnătura..........................................................

CNP...................................................................