Hotărârea nr. 42/2016

Hotărârea nr.42 / 25.08.2016 privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, ca măsură de prevenire si combatere a marginalizarii sociale

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de D.G.A.S.P.C. sector 5, înregistrat sub nr. 11485/ 11.08.2016;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, precum si al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

In conformitate cu art.2, art.3, art.4, art.5, lit.a, lit.b, lit.c, lit.e, lit.r, art.7, art.8, alin.(l), lit.a, art.9, alin.(l), lit.a, art.ll, lit.b, art.15, alin.(l) si alin.(3), art.54 alin.(l) si art.55 alin.(l) din Legea asistentei sociale nr.292/2011, coroborate cu prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si cu cele ale art.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art.45 alin.(l) coroborate cu cele ale art.81 alin.(2), lit.n teza I din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Art.l. Se aproba acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire si combatere a marginalizarii sociale, pentru următoarele categorii sociale:

•    tinerii in varsta de pana la 28 de ani, externați din structurile rezidențiale ale D.G.A.S.P.C. sector 5 si care au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5;

•    persoanele adulte/familiile fără adăpost care care au domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5

• persoanele fara locuința, cu domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5, care au unul sau mai multi copii care beneficiază de masuri de protecție speciala in unitati rezidențiale si/sau asistenta matemala, conform Legii nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare, si care urmeaza sa fie reintegrați in familie.

Art.2. Se aproba metodologia de acordare a ajutorului de urgenta pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire si combatere a marginalizarii sociale, astfel cum este prezentata in Anexa la prezentul proiect de hotărâre, parte integranta a acestuia.

Art.3. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 15/2008, privind acordarea unor ajutoare de urgenta ca măsură de prevenire si combatere a marginalizarii sociale, precum si Hotărârea Consiliului Local al sectorului 5 nr.68/2011, privind modificarea HCL sector 5 nr. 15/2008.

Art.4. Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat'sr Direcția Generala de Asistenta Sociala^si Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâm.

PREȘEDINTE

contrasemnează SECRETAR 'SECTOR CRISTINA CORNEIMA FEURDEAN

Anexă la Hotararea țyf.

privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

METODOLOGIE

privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 modalitatea prin care se pot acorda ajutoare de urgență pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.

I. Cadrul legal general

♦    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

♦    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

♦    Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

♦    HGR nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

♦    HGR nr.778/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011;

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată; Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, cu modificările și completările ulterioare;

♦    Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H. Definiții

In sensul prezentei metodologii, în conformitate cu Legea asistenței sociale nr.292/2011, se definesc următorii termeni:

> sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelozr temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

>    asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

>    beneficiile de asistență socială sunt măsuri de redistribuire financiară/ materială destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege;

>    beneficiarul reprezintă persoana care primește beneficii de asistență socială și/sau, după caz, servicii sociale;

>    domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

>    locuirea reprezintă faptul de a trăi pe raza unei unități administrativ-teritoriale fără a deține o locuință principală sau secundară;

>    reședința reprezintă adresa la care persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu;

>    persoanele fără adăpost reprezintă o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiareconomic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință;

>    persoanele vârstnice simt persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani;

>    procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale și asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății;

>    sărăcia reprezintă starea unei/unui persoane/familii/grup/comunități manifestată prin lipsa resurselor strict necesare cumpărării bunurilor și serviciilor considerate a asigura nivelul minim de trai într-o anumită perioadă de timp, raportat la condițiile socioeconomice ale societății. Pragul de sărăcie reprezintă cuantificarea resurselor, iar standardele utilizate pentru stabilirea acestuia sunt influențate de nivelul general al costului vieții, precum și de specificul politicilor sociale adoptate;

>    situația de dificultate este situația în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socioeconomice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat, și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială; în situația de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane și comunități, ca urmare a afectării majorității membrilor lor;

HI. Selecția beneficiarilor

Categorii sociale eligibile pentru a beneficia de ajutorul de urgență pentru plata chiriei:

•    tinerii in varsta de pana la 28 de ani externați din structurile rezidențiale ale DGASPC sector 5 ce au domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5 ;

•    persoanele adulte/familiile fără adăpost care care au domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5;

în conformitate cu prevederile art.6, lit.z din Legea asistenței sociale nr.292/2011, persoanele fără adăpost “reprezintă o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar, economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință”.

•    persoanele fără locuință cu domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5, care au unul sau mai mulți copii cu măsură de protecție specială în unități rezidențiale și/sau asistență matemală aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare, și care urmează să fie reintegrați în familie.

Ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă doar persoanelor/familiilor care sunt identificate că locuiesc pe raza sectorului 5, indiferent dacă au domiciliul/resdinta legal stabilite în actul de identitate în această unitate teritorial-administrativă.

Persoanele care nu locuiesc în această unitate teritorial-administrativă, deși au în actul de identitate înscris un domiciliu/o reședința pe raza sectorului 5, nu pot beneficia de ajutor de urgență pentru plata chiriei.

Persoanele care solicită acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei trebuie să îndeplinească și următoarele condiții generale:

>    solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu are în proprietate o locuință;

>    solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990;

>    solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuință;

>    solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu deține în calitate de chiriaș o altă locuință;

>    solicitantul își asumă întreaga responsabilitate pentru plata utilităților.

Ajutoarele de urgenta pentru plata chiriei se vor acorda in limita fondurilor

bugetare aprobate cu aceasta destinație in bugetul D.G.A.S.P.C. sector 5.

IV. Stabilirea/ suspendarea/respingcrea dreptului la ajutor de urgență pentru plata

chiriei

Im vederea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei solicitanții vor depune la registratura DGASPC sector 5 o cerere tip, așa cum aceasta este prezentată în anexă, care va fi în mod obligatoriu însotiță de documente doveditoare privind

componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singura, precum și de alte documente privind situația membrilor familiei (acte de stare civilă, dovada că locuința ocupată anterior a fost retrocedată, declarații notariale individuale, pentru fiecare membru major al familiei, că nu a beneficiat de o locuință după dața de 01.01.1990 și că nu deține în calitate de chiriaș o altă locuință, acte medicale, dacă este cazul, etc.).

De asemenea, cererea de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei va fi însoțită de un acord de principiu încheiat între solicitant și proprietarul locuinței, referitor la perioada de închiriere și cuantumul lunar solicitat drept chirie. Vor putea face obiectul contractelor de închiriere numai immobile situate pe raza sectorului 5.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Acordare Beneficii Sociale și Serviciul Prelucrarea Informatizată a Datelor, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea, a informațiilor ce se regăsesc în sistemul informatic PATRIMVEN, precum și pe baza anchetei sociale efectuată la adresa indicată de titularul cererii.

zs.

In vederea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei, la nivelul DGASPC sector 5 se va constitui o comisie, prin dispoziție a Directorului General, care va analiza fiecare dosar depus și va face propuneri în consecință.

Organizarea și funcționarea comisiei se vor stabili prin aceeași dispoziție a Directorului General al DGASPC sector 5.

Dezbaterile din cadrul comisiei vor fi consemnate într-un proces-verbal de ședință, care va fi semnat de fiecare din membrii comisiei și vor sta la baza propunerii motivate de acordare a ajutorului, ce va fi înaintată Primarului sectorului 5 în vederea emiterii dispoziției de acordare a ajutorului de uigență pentru plata chiriei.

Propunerea de acordare a ajutorului de urgență se va face de către responsabilul de caz, după identificarea și evaluarea nevoilor socio-economice și/sau medicale reale ale persoanei/familiei care a solicitat sprijinul financiar.

Ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă pentru o perioadă de 2 ani.

Plin excepție, în situații deosebite generatoare de marginalizare și excluziune socială, perioada de 2 ani de zile poate fi depășită până la 3 ani.

Valoarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei se stabilește în limita unor plafoane, în funcție de punctajul obținut ca urmare a evaluării situației socio-economice și medicale.

Stabilirea dreptului la acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei se va realize prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea motivata a D.G.A.S^P.C. sector 5. Dispoziția se va comunica titularului in termen de 15 zile de la emitere.

Criteriile pentru evaluarea situației socio-economice și punctajul acordat sunt următoarele:

® Pentru tinerii in varsta de pana la 28 de ani cu domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5 externați din structurile rezidențiale ale DGASPC sector 5:

Criterii


Punctaj

SSKaMBsBaB


Salariat


Lucrător ocazional


Persoană aptă de muncă, fără venituri declarate


5 p.


JtPv
•A.

In funcție de punctajul obținut cuantumul maxim al ajutorului de urgență pentru plata chiriei este următorul:

>    7 p. - 18 p. ■=> 1.000 lei

>    19p.-22p. ■=> 1.100 lei

>    23 p. - 27 p. 1.200 lei

© Pentru persoanele adulte/familiile fără adăpost cu domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5 si care locuiesc pe raza sectorului 5:

în funcție de punctajul obținut cuantumul maxim al ajutorului de urgență pentru plata chiriei este următorul:

>    9p.-22p.    1.200 lei

>    23 p. - 28 p. 1.300 lei

>    29 p. -33 p. <4> 1.400 lei

@ Pentru persoanele fără locuință cu domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5, ce locuiesc pe acest sector, care au unul sau mai mulți copii cu măsură de protecție specială în unități rezidențiale și/sau asistență matemală aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și care urmează să fie reintegrați în familie:

•    Dacă minorul/minorii își continuă studiile într-o formă de 5 p. învățământ fără frecvență, cursuri seral, ID și concomitent lucrează

•    până în 35 de ani_5 p.

• peste 35 de ani

0 - 500 lei

In funcție de punctajul obținut cuantumul maxim al ajutorului de urgență pentru plata chiriei este următorul:

>    9p. -24p.    1.200 lei

>    25 p. -31 p. ■=> 1.300 lei

>    32p.-38p. <4> 1.400 lei

Cererile însoțite de documente justificative se analizează în ordinea înregistrării.

Respingerea cererii de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a ajutorului de urgență următoarele:

>    nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

>    refuzul a de oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziție documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale;

>    neprezentarea în termen de 30 de zile a tuturor documentelor justificative solicitate, necesare în instrumentarea dosarului.

Respingerea dreptului la acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea motivata a D.G.A.S.P.C. Sector 5. Dispoziția se va comunica petentului in termen de 15 zile de la emitere,

Suspendarea dreptului la ajutorul de urgenta pentru plata chiriei

In situația in care pe parcursul monitorizării acordării ajutorului de urgenta pentru plata chiriei exista indicii privind neindeplinirea condițiilor de eligibilitate, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor efectua verificările care se impun. Pe perioada verificărilor acordarea dreptului la ajutor de urgenta pentru plata chiriei se suspenda. Suspendarea dreptului la ajutor de urgenta pentru plata chiriei se realizează prin dispoziția Primarului sector 5, aceasta comunicandu-i-se titularului in termen de de 15 zile de la emitere. Daca in urma verificărilor efectuate se constata ca titularul îndeplinește condițiile de acordare a dreptului in discuție, atunci se va relua acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei. Reluarea acordării ajutorului de urgenta pentru plata chiriei se va dispune prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea D.G.A.S.P.C. sector 5. In situația in care in urma verificărilor efectuate se va constata ca titularul dreptului nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate, atunci se va dispune încetarea dreptului la ajutor de urgenta pentru plata chiriei si , după caz, recuperarea sumelor încasate in mod necuvenit. încetarea dreptului la ajutor de urgenta pentru plata chiriei si, după caz, recuperarea sumelor încasate in mod necuvenit se vor dispune prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea D.G.A.S.P.C. sector 5. Dispoziția se va comunica titularului in termen de 15 zile de la emitere.

V". Obligațiile solicitanților/benefîciarilor

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei,, precum și veniturile membrilor acesteia.

Solicitanții ajutorului de urgență au obligația să comunice DGASPC sector 5 în scris, orice modificare cu privire la domiciliu sau venituri, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Proprictarul/proprietarii locuinței împreună cu titularul ajutorului de urgență pentru plata chiriei vor încheia un contract-tip de închiriere existent la Administrația Finanțelor Publice a sectorului 5, iar durata contractului va fi egală cu perioada pentru care s-a acordat ajutorul de urgență.

Acest contract va fi prezentat de către titularul ajutorului de urgență la sediul DGASPC sector 5 în maxim 30 de zile de la data la care acestuia i-a fost comunicată dispoziția de stabilire a dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei.

în cazul neîndeplinirii acestei obligații, dispoziția de stabilire a dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei va fi revocată.

x\

In cazul persoanelor singure sau al persoanelor din familiile ce solicită acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei, care sunt apte de muncă și declară că nu realizează nici un venit, acestea vor trebui să respecte obligația de a efectua un număr de ore de muncă în folosul comunității locale.

Prin “persoană aptă de muncă” se 'nțelege persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)    are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare;

b)    nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege;

c)    are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

Face excepție de la îndeplinirea acestei condiții persoana aptă de muncă și care se află în una dintre următoarele situații:

a)    asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani și până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;

b)    asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condițiile legii;

c)    participă la un program de pregătire profesională;

d)    incapacitatea temporară sau permanentă de muncă este dovedită prin prezentarea, în original, a unui certificat medical emis de Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă.

Numărul de ore de acțiuni sau lucrări de interes local ce trebuie efectuate de aceste p ersoane, ca urmare a acordării ajutorului de urgență se calculează după formula prevăzută în anexele la normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, astfel:

Număr ore de muncă =


169,333^ x cuantum ajutor de urgență_

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată2)

n 169,333 ore reprezintă numărul de ore medii aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual.

2) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului. în prezent, potrivit prevederilor HGR nr.1017/2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 1.250 lei.

Ex.: în cazul unui ajutor de urgență pentru plata chiriei stabilit în cuantum de 1.000 lei/lună, numărul de ore ce trebuie efectuate în folosul comunității locale este de:

169,333 x 1.000 1.250


135,46 ore/lună


Orele de muncă în folosul comunității locale, în limita unui număr de 40 de ore/săptămână, se efectuează în cadrul Administrației Domeniului Public sector 5 sau în infrastructura serviciilor sociale aflate în subordinea DGASPC sector 5.

Pentru efectuarea orelor de muncă, în vederea punerii în practică a acestor prevederi DGASPC sector 5 încheie un protocol de colaborare cu Administrația Domeniului Public sector 5, instituție în sarcina căreia intră: realizarea instructajului de protecție și securitate a muncii, distribuirea echipamentului necesar, monitorizarea modului în care persoanele repartizate se achită de obligația efectuării orelor de muncă în folosul comunității.

După efectuarea orelor de muncă, Administrația Domeniului Public sector 5 va comunica în scris către DGASPC sector 5 finalizarea acestor activități desfășurate în folosul comunității pentru fiecare persoană în parte.

In situația în care persoana repartizată pentru efectuarea orelor de muncă în folosul comunității se angajează cu forme legale, în perioada în care desfășoară aceste activități, și face dovada prin prezentarea la DGASPC sector 5 a unei adeverințe în original emisă de angajator, obligația de a presta orele de muncă în folos local încetează.

Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din familie în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă.

Dosarele depuse de persoane singure sau familii care au în componență persoane care declară că nu realizează venituri, vor fi în mod obligatoriu completate, în termen de 15 zile lucrătoare, cu o adeverință emisă de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă, din care să reiasă că persoana/persoanele în cauză s-au înregistrat în vederea ocupării unui loc de muncă sau pentru a urma cursuri de calificare/recalificare.

D acă nu se respectă obligația de a efectua ore de muncă în folosul comunității sau aceasta este îndeplinită parțial, dreptul la ajutorul de urgență pentru plata chiriei înceteaz ă, sumele încasate în mod necuvenit, aferente numărului de ore neefectuate se recuperează proporțional, iar titularul acestui beneficiu social sau oricare dintre membrii

familiei înscriși la dosar nu vor mai putea accesa această prestație socială pe o perioadă de 2 ani.

VI. Acordarea efectivă a ajutoarelor de urgență

Ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă în limita sumei maxime corespunzătoare punctajului obținut, pe o perioadă de 2 ani, care, prin excepție, poate fi depășită până la o perioadă de maxim 3 ani.

Sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei se vor plăti direct proprietarului/proprietarilor locuinței, prin casieria DGASPC sector 5, beneficiarii urmând a primi o xerocopie a dispoziției de plată.

Dacă proprietarul locuinței se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru a intra în posesia ajutorului financiar, acesta poate fi ridicat de către reprezentantul legal al acestuia, membrii de familie sau alte persoane legal împuternicite de acesta.

în cazul în care se constată că ajutorul a fost acordat în mod necuvenit (ex: titularul ajutorului a părăsit spațiul locativ ocupat și locuiește la alta adresă), acesta va fi recuperat în termenul de prescripție stabilit de lege pentru creanțele bugetare.

Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor de urgență se face de către DGASPC sector 5 in baza dispoziției Primarului sectorului 5, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere.

Drepturile la ajutor de urgență pentru plata chiriei, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale HCL nr. 15/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgență ca măsură de prevenire și combatere a marginalizăiii sociale, modificată prin HCL nr.68/2011, se mențin în plată până la expirarea contractului de închiriere existent la fiecare dosar în parte, care se află în evidență DGASPC sector 5.

Prezenta metodologie este operaționalizată în anexele atașate, care fac parte integrantă din aceasta:

1. Anexa nr.l: Procedurile de lucru utilizate la nivelul Serviciului Acordare Beneficii Sociale;

2. Anexa nr.2: CERERE pentru acordarea ajutorului de urgenta din bugetul local

Anexa nr. 1 la METODOLOGIA

privind acordarea de ajutoare de urgență pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza sectorului 5

PROCEDURI DE LUCRU pentru activitățile desfășurate la nivelul Serviciului Acordare Beneficii Sociale

în vederea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei

1. Procedură privind informarea cetățenilor/beneficiarilor

1.1.    Serviciul asigură informarea potențialilor beneficiari și a oricăror persoane interesate cu privire la scopul, funcțiile sale, modul de organizare și condițiile de accesare a beneficiilor sociale, acordate sub formă de ajutor de urgență.

1.2.    Serviciul deține și pune la dispoziția beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind activitățile derulate.

1.3.    La nivelul serviciului este stabilit un program de informare a beneficiarilor și de comunicare cu publicul interesat, după cum urmează:

-    de luni până miercuri, între orele 9°° - 13°°;

-    joi, între orele 12°° - 16°°.

Cel puțin o persoană din cadrul SABS este desemnată pentru activitățile de comunicare cu publicul.

1.4.    Serviciul deține un registru de evidență privind informarea solicitanților/ beneficiarilor, în care se înscriu: numele complet al solicitantului/beneficiarului/ reprezentantului legal, tema informării, data la care s-a efectuat informarea, semnătura persoanei care a realizat informarea.

2. Procedură de accesare a beneficiilor sociale acordate sub formă de ajutor de urgență

2.1.    Activitatea de primire, înregistrare și soluționare a cererilor de acordare a beneficiilor sociale sub formă de ajutor de urgență se organizează prin intermediul Serviciul Acordare Beneficii Sociale.

2.2.    Persoana care dorește să acceseze beneficiile sociale se prezintă la SABS pentru a se informa dacă îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniu.

2.3.    Dacă solicitarea este adresată în scris, reprezentanții SABS vor întocmi un răspuns scris în termenul legal de 30 de zile, care va cuprinde toate precizările și informațiile necesare în vederea accesării beneficiilor sociale.

2.4.    în cazul în care persoana solicitantă îndeplinește condițiile de eligibilitate i se înmânează cererea tipizată însoțită de opisul cu actele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea de beneficii sociale.

2.5.    Cererea de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei, însoțită de documentele justificative se depune la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Documentele justificative care trebuie atașate cererii, de la caz la caz, sunt următoarele:

>    actul de identitate al persoanei singure/membrilor familiei (xerocopie);

>    acte care dovedesc situația financiară a persoanei/familiei (original sau xerocopie);

>    alte documente privind situația membrilor familiei (acte de stare civilă, dovada că locuința ocupată anterior a fost retrocedată, declarații notariale individuale, pentru fiecare membru major al familiei, că nu a beneficiat de o locuință după data de 01.01.1990 și că nu deține în calitate de chiriaș o altă locuință, acte medicale, dacă este cazul, etc. (xerocopie sau original);

>    un acord de principiu încheiat între solicitant și proprietarul locuinței, referitor la perioada de închiriere și cuantumul lunar solicitat drept chirie.

Documentele atașate ulterior la un dosar întocmit în vederea acordării ajutorului de urgență sunt:

>    ancheta socială întocmită la adresa indicată în cerere de persoana/familia care a solicitat ajutorul de urgență pentru plata chiriei;

>    referatul emis de DGASPC sector 5 prin care se propune acordarea ajutorului;

>    dispoziția Primarului sectorului 5 prin care se aprobă acordarea ajutorului solicitat;

>    comunicarea în scris transmisă solicitantului în cazul în care cererea este respinsă.

2.6.    După repartizarea cererii de către directorul general al DGASPC sector 5, aceasta se înregistrează într-un registru special din cadrul SABS și se repartizează, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, unui asistent social pentru verificarea situației ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

2.7.    în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că acesta nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei și se propunere respingerea cererii.

2.8.    Persoana care primește și înregistrează cererea de acordare a ajutorului de urgență urmărește modul de completare a acesteia și verifică corectitudinea înregistrărilor, având în vedere următoarele aspecte:

•    datele de identificare ale titularului și/sau reprezentantului legal;

•    veniturile nete realizate de solicitant;

Selecția beneficiarilor:

Categorii sociale eligibile pentru a beneficia de ajutorul de urgență pentru plata chiriei:

•    tinerii externați din structurile rezidențiale ale DGASPC sector 5 ce au domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5 ;

•    persoanele adulte/familiile fără adăpost care au domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5;

s\

In conformitate cu prevederile art.6, lit.z din Legea asistenței sociale nr.292/2011, persoanele fără adăpost “reprezintă o categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar, economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință”.

•    persoanele fără locuință cu domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5, care au unul sau mai mulți copii cu măsură de protecție specială în unități rezidențiale și/sau asistență matemală, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și care urmează să fie reintegrați în familie.

Ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă doar persoanelor/familrilor care sunt identificate că locuiesc pe raza sectorului 5, indiferent dacă au domiciliul/resedinta legal stabilite în actul de identitate în această unitate teritorial-administrativă.

Persoanele care nu locuiesc în această unitate teritorial-administrativă, deși au în actul de identitate înscris un domiciliu/o reședința pe raza sectorului 5, nu pot beneficia de ajutor de urgență pentru plata chiriei.

Persoanele care solicită acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei trebuie să îndeplinească și următoarele condiții generale:

>    solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu are în proprietate o locuință;

>    solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990;

>    solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuință;

>    solicitantul, precum și oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu deține în calitate de chiriaș o altă locuință;

>    solicitantul își asumă întreaga responsabilitate pentru plata utilităților.

Ajutoarele de urgenta pentru plata chiriei se vor acorda in limita fondurilor

bugetare aprobate cu aceasta destinație in bugetul D.G.A.S.P.C. sector 5.

2.9. După verificarea documentației depusă în vederea acordării de beneficii sociale, se va aduce la cunoștință solicitantului sau reprezentantului legal al acestuia obligația de a comunica, în scris, modificările cu privire la adresa de domiciliu,

componența familiei și/sau a veniturilor realizate, în termen de maximum 15 zile.

2.10.    Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții DGASPC Sector 5 - Serviciul Acordare Beneficii Sociale și Serviciul Prelucrarea Informatizată a Datelor, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea, a informațiilor ce se regăsesc în sistemul informatic PATRIMVEN, precum și pe baza anchetei sociale efectuată la adresa indicată în cerere de solicitant

2.11.    Pentru fiecare solicitant se întocmește o documentație distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor de urgență (cerere, documente justificative, anchetă socială), cele emise ulterior în cadrul DGASPC sector 5, cele emise de Primarul sectorului 5 privind stabilirea dreptului la acordarea ajutorului de urgență, precum și cele prezentate ulterior de beneficiar.

2.12.    Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul SABS pe o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al DGASPC Sector 5, la solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentatului legal putându-se elibera o xerocopie a acestuia. SABS ține evidența dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

2.13.    în vederea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei, la nivelul DGASPC sector 5 se va constitui o comisie, prin dispoziție a Directorului General, care va analiza fiecare dosar depus și va face propuneri în consecință.

2.14.    Propunerea de acordare a ajutorului de urgență se va face de către responsabilul de caz, după identificarea și evaluarea nevoilor socio-economice și/sau medicale reale ale persoanei/familiei care a solicitat sprijinul financiar.

2.15.    Stabilirea dreptului la beneficii sociale sub formă de ajutor de urgență pentru plata chiriei se face prin dispoziție scrisă a Primarului sectorului 5.

2.16.    Ajutorul de urgență pentru plata chiriei se acordă pentru o perioadă de 2 ani.

Prin excepție, în situații deosebite generatoare de marginalizare și excluziune

socială, perioada de 2 ani de zile poate fi depășită până la 3 ani.

2.17.    Valoarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei se stabilește în limita unor plafoane, în funcție de punctajul obținut ca urmare a evaluării situației socio-economice și medicale.

Criteriile pentru evaluarea situației socio-economice și punctajul acordat sunt următoarele;

® Pentru tinerii in varsta de pana la 28 de ani cu domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5 externați din structurile rezidențiale ale DGASPC sector 5:

Criterii

Punctaj

11

Hyji

tflSlilSlfc

• Salariat

5 p.

• Lucrător ocazional

3 p.

• Persoană aptă de muncă, fără venituri declarate

Op.

2. Situația'socto^nrowkjor

SSSftSMB

• dacă a abandonat pregătirea școlară și concomitent lucrează

2p.

• dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ fără frecvență, cursuri seral, ID și concomitent lucrează

5p.

..ri ■ . 7    ■ ri '    . 7 . : ,    .7 • < •' .    .

țifetos

• conviețuire modulară în garsonieră/apartament împreună cu 1-5 membri

4p.

• persoana singura

1 P.

S    4. r.; >,

• până în 20 de ani

5 p.

• peste 20 de ani

4p.

• 0 - 500 lei

3 P-

• 501 - 1.000 lei

2p.

• 1.001 - 1.500 lei

1 P-

• 1.501 lei-2.000 lei

0 p.

|Miffi®,o.ine încadrate m gi

tiâKhandBW-.ecT/c-*.’..;:;?.-?II

H

Ia funcție de punctajul obținut cuantumul maxim al ajutorului de urgență pentru plata chiriei este următorul:

>    7p. - 18p. ==> 1.000 lei

>    19p.-22p. -4> 1.100 lei

>    23 p. - 27 p. ri> 1.200 lei

® Pentru persoanele adulte/familiile fără adăpost cu domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5 si care locuiesc pe raza sectorului 5:

Criterii

Punctaj

• Salariat

5 p.

• Lucrător ocazional

3p.

• Persoană aptă de muncă, fără venituri declarate

• Familie lărgită cu peste 4 membri (până la gradul III)

Al

• Familie monoparentală

5 p.

• Familie legal constituită și uniune consensuală

4p.

• Persoană singură

3 p.

SSSfi88BSI8BBfi8

• 1 copil

2p-

• 2 copii

3p.

• 3 copii

4p.

• 4 copii

5p.

In funcție de punctajul obținut cuantumul maxim al ajutorului de urgență pentru plata cliiriei este următorul:

>    9p. -22p,    1.200 lei

>    23 p. -28 p.    1.300 lei

>    29 p. - 33 p.    1.400 lei

® Pentru persoanele fără locuință cu domiciliul/resedinta pe raza sectorului 5, ce locuiesc pe acest sector, care au unul sau mai mulți copii cu măsură de protecție specială in unități rezidențiale și/sau asistență matemală aflate in subordinea D.G.A.S.P. C. sector 5, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și care urmează să fie reintegrați în familie:în funcție de punctajul obținut cuantumul maxim al ajutorului de urgență pentru plata chiriei este următorul:

>    9p.-24p. => 1,200 lei

>    25p.-31 p. >4> 1,300 lei

> 32 p. -38p. -4> 1.400 lei

2.18.    Proprietarul/proprietarii locuinței împreună cu titularul ajutorului de urgență pentru plata chiriei vor încheia un contract-tip de închiriere existent la Administrația Finanțelor Publice a sectorului 5, iar durata contractului va fi egală cu perioada pentru care s-a acordat ajutorul de urgență.

Acest contract va fi prezentat de către titularul ajutorului de urgență la sediul DGASPC sector 5 în maxim 30 de zile de la data la care acestuia i-a fost comunicată dispoziția de stabilire a dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei.

In cazul neîndeplinirii acestei obligații, dispoziția de stabilire a dreptului la ajutor de urgență pentru plata chiriei va fi revocată.

2.19.    In cazul persoanelor singure sau al persoanelor din familiile ce solicită acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei, care sunt apte de muncă și declară că nu realizează nici un venit, acestea vor trebui să respecte obligația de a efectua un număr de ore de muncă în folosul comunității locale.

Prin “persoană aptă de muncă” se înțelege persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)    are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare;

b)    nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege;

c)    are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

Face excepție de la îndeplinirea acestei condiții persoana aptă de muncă și care se află în una dintre următoarele situații:

a)    asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani și până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;

b)    asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condițiile legii;

c)    participă la un program de pregătire profesională;

d)    incapacitatea temporară sau permanentă de muncă este dovedită prin prezentarea, în original, a unui certificat medical emis de Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă.

Numărul de ore de acțiuni sau lucrări de interes local ce trebuie efectuate de aceste persoane, ca urmare a acordării ajutorului de urgență se calculează după formula prevăzută în anexele la normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, astfel:

XT - j    -    169.3331} x    cuantum arutor de urgența

Număr    ore de    munca =    —    , , ,—;—. . <—--—2-———y,

satanul de baza minim brut pe țara garantat m plata ’

:) 169,333 ore reprezintă numărul de ore medii aferente salariului de bază minim

brut pe țară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual.

2) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel aprobat anual prin

hotărâre a Guvernului. în prezent, potrivit prevederilor HGR nr. 1017/2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 1.250 lei.

Ex.: în cazul unui ajutor de urgență pentru plata chiriei stabilit în cuantum de 1.000 lei/lună, numărul de ore ce trebuie efectuate în folosul comunității locale este de:

169,333 x 1.000 1.250


= 135,46 ore/lună


Orele de muncă în folosul comunității locale, în limita unui număr de 40 de ore/săptămână, se efectuează în cadrul Administrației Domeniului Public sector 5 sau în infrastructura serviciilor sociale aflate în subordinea DGASPC sector 5.

Pentru efectuarea orelor de muncă, în vederea punerii în practică a acestor prevederi DGASPC sector 5 încheie un protocol de colaborare cu Administrația Domeniului Public sector 5, instituție în sarcina căreia intră: realizarea instructajului de protecție și securitate a muncii, distribuirea echipamentului necesar, monitorizarea modului în care persoanele repartizate se achită de obligația efectuării orelor de muncă în folosul comunității.

După efectuarea orelor de muncă, Administrația Domeniului Public sector 5 va comunica în scris către DGASPC sector 5 finalizarea acestor activități desfășurate în folosul comunității pentru fiecare persoană în parte.

In situația în care persoana repartizată pentru efectuarea orelor de muncă în folosul comunității se angajează cu forme legale, în perioada în care desfășoară aceste activități, și face dovada prin prezentarea la DGASPC sector 5 a unei adeverințe în original emisă de angajator, obligația de a presta orele de muncă în folos local încetează.

Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din familie în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă.

Dosarele depuse de persoane singure sau familii care au în componență persoane care declară că nu realizează venituri, vor fi în mod obligatoriu completate, în termen de 15 zile lucrătoare, cu o adeverință emisă de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă, din care să reiasă că persoana/persoanele în cauză s-au înregistrat în vederea ocupării unui loc de muncă sau pentru a urma cursuri de calificare/recalificare.

Dacă nu se respectă obligația de a efectua ore de muncă în folosul comunității sau aceasta este îndeplinită parțial, dreptul la ajutorul de urgență pentru plata chiriei încetează, sumele încasate în mod necuvenit, aferente numărului de ore neefectuate se recuperează proporțional, iar titularul acestui beneficiu social sau oricare dintre membrii familiei înscriși ia dosar nu vor mai putea accesa această prestație socială pe o perioadă

de 2 ani.

2.20.    Cererile însoțite de documente justificative se analizează în ordinea înregistrării.

2.21.    Sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență pentru plata chiriei se vor plăti direct proprietarului/proprietarilor locuinței, prin casieria DGASPC sector 5, beneficiarii urmând a primi o xerocopie a dispoziției de plată.

2.22.    Proprietarul locuinței poate ridica sumele cuvenite doar prin prezentarea actului de identitate în original, pe bază de semnătură pe ștatul de plată, la casieria DGASPC sector 5.

2.23. O cerere de acordare a beneficiilor sociale poate fi respinsă din următoarele motive:

>    nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

>    refuzul de a oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziție documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale;

>    neprezentarea în termen de 30 de zile a tuturor documentelor justificative solicitate, necesare în instrumentarea dosarului.

2.24.    In cazul în care comisia de analiză a dosarelor hotărăște respingerea solicitării de acordare a ajutorului de urgență, DGASPC sector 5 are obligația de a comunica solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare, motivele pentru care cererea nu a putut fi propusă spre aprobare Primarului sectorului 5.

2.25.    Drepturile la ajutor de urgență pentru plata chiriei, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale HCL nr. 15/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgență ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, modificată prin HCL nr.68/2011, se mențin în plată până la expirarea contractului de închiriere existent la fiecare dosar în parte, care se află în evidență DGASPC sector 5.

3. Procedură privind sesizările și reclamațiile

3.1.    SABS pune la dispoziția solicitanților/beneficiarilor de ajutor de urgență și/sau reprezentanților lor legali formulare tipizate pentru înregistrarea sesizărilor/ reclamațiilor.

Beneficiarii ce nu pot comunica verbal și/sau scris vor fi sprijiniți în acest demers de persoana de referință desemnată și/sau de reprezentanții legali.

3.2.    SABS pune la dispoziția beneficiarilor de ajutor de urgență următoarele mijloace prin care aceștia pot sesiza diferite aspecte referitoare la modul de acordare a serviciilor:

*    Ia sediul SABS din B-dul Regina Elisabeta nr.29-31, scara B, et.l;

♦    la numărul de telefon: 021-315.94.13, interior 202;

♦    prin email la adresa: prelucrare.date@dgaspc5.ro;

♦    online folosind formularele de sesizări din site-ul DGASPC Sector 5.

3.3.    Reclamațiile/sesizările sunt adresate conducerii DGASPC Sector 5, care în funcție de elementele reclamate/sesizate, va dispune efectuarea de verificări la nivelul instituției sau la domiciliul persoanei reclamate.

3.4.    în funcție de natura aspectelor semnalate în sesizare/reclamație, modalitățile de informare a beneficiarului/reprezentantului legal cu privire la demersurile întreprinse la nivelul DGASPC Sector 5 pot fi: adresă scrisă, transmisă cu sau fără confirmare de primire, telefonic, e-mail.

3.5.    în urma concluziilor trase după efectuarea verificărilor, răspunsul în scris va fi transmis benefidarului/reprezentantului legal în termen de 30 de zile de la data înregistrării sesizării/reclamației sau se vor sesiza alte instituții abilitate să cerceteze aspectele semnalate în sesizare/reclamație.

Răspunsul comunicat beneficiarului/reprezentantului legal va fi înregistrat în Registrul de evidență privind informarea beneficiarilor.

4. Procedură privind efectuarea anchetei sociale în cazul persoanelor care solicită acordarea de beneficii sociale sub formă de ajutor de urgență pentreu plata chiriei

4.1. Ancheta socială se efectuează în urma oricărei cereri de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

4.2.    Pentru efectuarea anchetei sociale inspectorul/inspectorii, dacă sunt în echipă, se deplasează la adresa indicată în cerere de solicitantul beneficiilor sociale.

4.3.    Completarea rubricilor referitoare la datele de identitate ale persoanei care solicită acordarea de beneficii sociale, precum și ale celorlalți membri ai familiei, se face prin confruntarea cu actele de identitate originale.

4.4.    înainte de a trece la completarea rubricilor privitoare la sursele, tipurile și cuantumurile veniturilor nete individuale și familiale, inspectorii vor reaminti solicitantului, precum și celorlalți membri ai familiei, că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește confrom art.326 Cod Penal.

4.5.    Pe baza declarațiilor făcute pe propria răspundere de către solicitantul ajutorului de urgență, inspectorul va completa rubricile referitoare la veniturile nete individuale lunare și la veniturile familiale, înregistrând, de asemenea, și alte aspecte care pot concura la realizarea unei imagini de ansamblu asupra condițiilor de viață ale persoanei/familiei în cauză.

4.6.    Pentru confirmarea veridicității unor declarații, precum și pentru verificarea nivelului de încredere al subiecților anchetați, inspectorii pot utiliza informații și de la alte persoane, respectiv, vecini care cunosc situația familială și material-economică a perșoanei/familiei în cauză.

4.7.    La efectuarea anchetei sociale pot participa și reprezentanți ai instituțiilor publice care își desfășoară activitatea pe raza sectorului 5, precum și reprezentanți ai organizațiilor neguvemamentale locale.

4.8.    Revenirea la ancheta socială se face în următoarele situații:

♦    din 3 în 3 luni pentru a se verifica dacă sunt întrunite condițiile de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei.

♦    când există o sesizare scrisă a unei persoane fizice sau juridice;

♦    când referentul care instrumentează dosarul de acordare a ajutorului de urgență constată că există neconcordanțe între cele declarate de solicitant și datele înscrise în celelalte documente justificative;

♦    ori de câte ori este necesar sau solicitat, în mod întemeiat, de conducerea instituției.

4.9. Dacă la adresa menționată în cererea de acordare a ajutorului de urgență nu mai locuiește persoana singură/familia, inspectorii vor întocmi un referat în care să prezinte situația întâlnită în teren și eventuale informații despre noua adresă la care locuiește cel care a solicitat ajutorul de urgență.

Anexa nr.2 la METODOLOGIA privind acordarea de ajutoare de urgență pentru plata chirei persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza sectorului 5

CERERE

pentru acordarea ajutorului de urgenta din bugetul local

A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI

Strada | | 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nr | | | | Bloc

J | |J Scara | | | | Etaj | | | | Ap. | | | |


I. Al. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI

Nume

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 IJIII

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INI

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 LII

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

CNP :

J 1 1 LL

J UI

1 1 1 1 1 1 1

1

Act de identitate * : |

| | | Seria :

_ INr: | | 1 1 1 1 II

Eliberat de : |

1 1 IJ 1 1 1 1 1 1 1

a data de : I I 1 1 1 1 1 1

JJ Prenume

Localitatea : JJJJJJJJJJJJJ

Județ: JJJJJJJJJJJJ J

A3. ADRESA IN FAPT Strada__|__JJJJ J JJJJ JJJJJJJJ

Nr JJJJ Bloc JJJJ Scara J__J_ Etaj__JJJ Ap. JJ jj

Telefon : J JJJ JJJ JJJ JJ Mobil: JJJJJJJJ JJJ JJJ A4. STAREA CIVILA A SOLICITANTULUI |J Casatorit(a) |J Divortat(a) JJ Despărțit in fapt |J Necasatorit(a) | J Vaduv(a) | J Uniune consensuala A5. SITUAȚIA ȘCOLARA A SOLICITANTULUI

|J Fara studii |J Generale |_| Medii |J Superioare

A6. DACA BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA LI NU | J DA, din Romania | J DA, din alte tari (se vor atașa actele doveditoare : mandat postal/extras de cont/decizie/adeverinta)

A7. SITUAȚIA PROFESIONALĂ A SOLICITANTULUI

| J Elev | J Student | J Lucrator agricol | J Independent |J Salariat | J Șomer | J Lucrator ocazional | J Pensionar | J Fara loc de munca |_| Casnic(a) Altele................................

In calitate de | J persoana singura / reprezentant legal al: |_| familiei

|J persoanei indreptatite in numele careia se face cererea pentru acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei:

Declar următoarele despre :

COMPONENTAFAMILIEI: |_| persoana singura IJfamilia este compusa din:_

persoane:

DATE PERSONALE ALE PARTENERULUI

Nume| | | | 1

1 1 1 1 IUI.

J 1 1 IJ L IIIIIL

J 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I L JUNI

| I I 1 1 1 1 1 1 Prenume! | | 1 1 I 1 1 1 li

cnp : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLI

Act de identitate * : |JJ J Seria : |_| J_| Nr : |________

Eliberat de LLLLLLLLLLLLI la data de :________|

ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL PARTENERULUI

Strada

1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 II 1 1 1 1 1

| Localitatea

Nr

Bloc J | | Scara | |

1 Etaj J | |Ap.

1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 Județ: | | | |J | J | J | |

COPIII FAMILIEI

1    Numele si prenumele LLLLI___LI I I I I I

Cod numeric personal: LLLLI___LI LLLLI

Act identitate / act doveditor : JJJ JJJ JJJ JJJ JJJJ

Daca este elev, invata la

Unitatea școlara : I I I I 1 1 I I I I I I I I I I

Clasa LLLIJJ

2    Numele si prenumele_____________|_|__

Cod numeric personal:______________|

Act identitate / act doveditor: 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I

Daca este elev, invata la

Unitatea școlara : JJJJJJJJJJJJJJJJ

Clasa LLLIJJ

3 Numele si prenumele

1

1 1

II 1 1 1 1

1

Cod numeric personal:

1

1

1 II 1 II

1

Act identitate / act doveditor :

1 1 L

JJJJ.

J 1.

J 1 II

Daca este elev, invata la

Unitatea școlara: J J J J J J J J Clasa LLLJJ

4 Numele si prenumele

Cod numeric personal:

Act identitate / act doveditor: 1 | 1 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1

Daca este elev, invata la

Unitatea școlara : J J J J J J J J

Clasa LLLIJJ

5    Numele si prenumele_______LLLI_____L

Cod numeric personal:______LLLLI ___L

Act identitate / act doveditor : _|_LLLIJ_LI_LLLLLLLI

Daca este elev, invata la

Unitatea școlara : JJJJJJJJJJJJJJJJ

Clasa LLLIJJ

6    Numele si prenumele JJJJJJJJ LLLIJJ JJJ

Cod numeric personal : JJJJJJJJJJJJJJJJ Act identitate / act doveditor : JJJJJ J_LLLLLLLIJJ Daca este elev, invata la

Unitatea școlara: I I I 1 H I 1 1 1 I I 1 I I I Clasa LLLLLI

II. VENITURI NETE REALIZATE DE FAMILIE/PERSOANA SINGURA

Nume si prenume

Tip venit

Cuantum net lunat (lei)

Descrierea situației pentru care se solicita ajutorul de urgenta pentru plata chiriei:

Data: