Hotărârea nr. 41/2016

Hotărârea nr.41 / 25.08.2016 privind aprobarea condițiilor, cuantumului maxim, metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării prestației financiare excepționale acordate în vederea asigurării dezvoltării armonioase a copilului.

HOTARARE

privind stabilirea condițiilor, cuantumului maxim, metodologiei si procedurilor de lucru in

vederea acordării prestației financiare excepționale acordate in vederea asigurării dezvoltării

armonioase a copilului.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

Având in vedere raportul de specialitate intocmit de Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, precum si al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

Ținând seama de dispozițiile art.2, art.4, art.5 lit „a„b„c„e„ art.7, art.9, alin (1) lit.b, art.12 din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare , corroborate cu cele ale art.130 si art.131 din Legea 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) corroborate cu cele ale art. 81 alin. 2 lit.(n) teza I din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă condițiile, cuantumul maxim, metodologia si procedurile de lucru necesare stabilirii prestației financiare excepționale acordate in vederea asigurării dezvoltării armonioase a copilului, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre, parte integranta a acesteia.

Art.2. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr.8/26.04.2012, privind aprobarea cuantumului maxim al prestației financiare excepționale acordate in vederea asigurării dezvoltării armonioase a copilului, precum si a condițiilor in care se acorda aceasta.

CUANTUMUL MAXIM SI CONDIȚIILE DE ACORDARE A PRESTAȚIILOR FINANCIARE EXCEPȚIONALE

a.    Se acorda prestații financiare excepționale in cuantum de maximum 500 lei/ lunar pentru o perioada de maxim 12 luni familiei care are in îngrijire copii cu handicap sau cu probleme deosebite de sănătate, dovedite cu acte medicale eliberate de medici specialiști, care nu dispun de resurse financiare necesare acoperirii nevoilor acestora si care necesita pentru vindecarea/recuperarea copilului achiziționarea de proteze, medicamente, accesorii medicale sau materiale sanitare ori efectuarea unor tratamente sau investigații medicale de specialitate, ori transport în vederea efectuării unor tratamente medicale și/sau o alimentație specială mai costisitoare decât cea obișnuită.

b.    Se acorda prestații financiare excepționale in cuantum de maximum 6000 lei/familie, pe an bugetar pentru familiile care se confrunta cu o situație excepționala de risc de tipul:

-    familia care îngrijește copilul trece prin situații de risc pentru viața, sănătatea, siguranța, creșterea și dezvoltarea armonioasă a acestuia care pot duce la separarea lui de familie;

-    bugetul familiei care îngrijește copilul nu permite plata unor servicii necesare sau utile creșterii, educației si dezvoltării acestuia (internat, costul hranei la unitatea de învățământ frecventată, al creșei, grădiniței, alte servicii necesare copilului) ori achiziționarea unui minim de rechizite școlare sau a altor bunuri necesare procesului de învățământ ( ex.: uniforme, îmbrăcăminte, încălțăminte e.t.c.) existând astfel riscul major al abandonului școlar;

-    starea de degradare a locuinței familiei care ingrijeste copilul face dificilă sau imposibilă locuirea, punând în pericol sănătatea și dezvoltarea acestuia și se impune efectuarea unor reparații curente;

-    familia care ingrijeste copilul nu dispune de un buget care sa permită plata unor taxe pentru intocmirea/refacerea actelor de stare civila ori de identitate sau a altor documente necesare obținerii drepturilor prevăzute de legislația în vigoare aplicabila in materia promovării si protecției drepturilor copilului ;

-    familia are in ingrijire copii cu rezultate deosebite în activitatea școlară, culturală, artistică, sportivă, câștigători ai unor premii sau calificați în etapele naționale sau internaționale ale olimpiadelor școlare sau la competiții artistice, sportive ori cu caracter științific, la nivel național sau internațional si nu are posibilitatea de a le acorda ingrijirea corespunzătoare;

-    familia are in ingrijire copii repatriati, cu părinți decedați, beneficiari ai unei masuri de protecție speciala si trece printr-o situație de risc pentru viața, sănătatea, siguranța, creșterea și dezvoltarea armonioasă a acestora;


Stabilirea plafonului maxim de 6000 lei/familie pe an bugetar s-a stabilit prin evaluarea nevoilor reale ale copiilor (condiții de locuit, stare medicala, etc. )

METODOLOGIE

privind acordarea de prestații financiare excepționale acordate pentru familii/persoane de pe raza sectorului 5 care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 modalitatea prin care se pot acorda prestații financiare excepționale familiilor care nu pot acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare.

I.    CadruI legal general

•    Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, republicata cu modificările si completările ulterioare;

•    Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II.    Defmitii

în sensul prezentei metodologii, în conformitate cu Legea asistenței sociale nr. 292/2011 si Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și compltările ulterioare, se definesc următorii termeni:

>    Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților

>    Asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială

>    Beneficiile de asistență socială sunt măsuri de redistribuire financiară, materială destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege

>    Beneficiarul reprezintă persoana care primește beneficii de asistență socială și/sau după caz, servicii sociale

>    Domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

>    Reședința reprezintă adresa la care persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu;

>    Procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniul protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale și

asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății

>    Situația de dificultate este situația în care se află o persoană, care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socio-economice, de sănătate și care rezultă din mediul social de viață dezavantajat, și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială; în situația de dificultate se pot afla familii și grupuri de persoane și comunități ca urmare a afectării majorității membrilor lor.

>    copil - persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nici nu a dobândit capacitatea deplina de exercițiu, potrivit legii;

>    familie - părinții si copiii acestora;

>    familie extinsa - rudele copilului, pana la gradul IV inclusiv;

>    familie substitutiva - persoanele, altele decât cele care aparțin familiei extinse, inclusiv afinii pana la gradul IV si asistenții matemali, care asigura creșterea si îngrijirea copilului, in condițiile legii;

>    plan de servicii - documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor si a prestațiilor, pe baza evaluării psihosociale a copilului si a familiei, in vederea prevenirii abuzului, neglijării, exploatării, a oricăror forme de violenta asupra copilului, precum si a separării copilului de familia sa;

>    reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa îndeplinească obligațiile părintești fata de copil.

III. Selecția beneficiarilor

Criterii de eligibilitate:

•    Familii care au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5;

•    Situația excepționala in care se afla familia;

Lista cu situațiile deosebite stabilite pentru acordarea de prestații financiare excepționale

în vederea depășirii unor situații de dificultate și pentru a reduce riscul de excluziune socială, se pot acorda prestații financiare excepționale in următoarele situații:

•    Familia are in îngrijire copii cu handicap sau cu probleme deosebite de sănătate, dovedite cu acte medicale eliberate de medici specialiști, care necesită intervenții chirurgicale ale căror costuri nu sunt suportate din bugetul asigurărilor sociale de sănătate, achiziționarea de proteze, medicamente, accesorii medicale sau materiale sanitare ori efectuarea unor tratamente sau investigații medicale de specialitate, ori transport în vederea efectuării unor tratamente medicale și/sau o alimentație specială mai costisitoare decât cea obișnuită, ale căror familii nu dispun de resursele financiare acoperirii nevoilor acestora.

•    Familiile se confrunta cu o situație excepționala de risc de tipul:

-familia care îngrijește copilul trece prin situații de risc pentru viață, sănătatea, siguranța, creșterea și dezvoltarea armonioasă a acestuia care pot duce la separarea lui de familie;

-bugetul familiei care îngrijește copilul nu permite plata unor servicii necesare sau utile creșterii, educației si dezvoltării acestuia (internat, costul hranei la unitatea de învățământ frecventată, al creșei, grădiniței, alte servicii necesare copilului) ori achiziționarea unui minim de rechizite școlare sau a altor bunuri necesare procesului de învățământ ( ex.: uniforme, îmbrăcăminte, încălțăminte e.t.c.) existând astfel riscul major al abandonului școlar;

-starea de degradare a locuinței familiei care îngrijește copilul face dificilă sau imposibilă locuirea, punând în pericol sănătatea și dezvoltarea acestuia, și se impune efectuarea unor reparații curente;

-familia care îngrijește copilul nu dispune de un buget care sa permită plata unor taxe pentru întocmire a/refaeerea actelor de stare civilă ori de identitate sau a altor documente necesare obținerii

drepturilor prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă în materia promovării și protecției drepturilor copilului;

-familia are în îngrijire copii cu rezultate deosebite în activitatea școlară, culturală, artistică, sportivă, câștigători ai unor premii sau calificați în etapele naționale sau internaționale ale olimpiadelor școlare sau la competiții artistice, sportive ori cu caracter științific, la nivel național sau internațional si nu are posibilitatea de a le acorda ingrijirea corespunzătoare;

-familia are în îngrijire copii repatriați, cu părinți decedați, beneficiari ai unei măsuri de protecție specială și trece printr-o situație de risc pentru viața, sănătatea, siguranța, creșterea și dezvoltarea armonioasă a acestora;

Prestațiile financiare excepționale se vor acorda in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinație in bugetul D.G.A.S.P.C. sector 5.

IV. Stabilirea/suspendarea/respingerea dreptului la acordarea de prestații financiare excepționale

Pentru acordarea prestațiilor financiare excepționale, solicitantii vor depune la DGASPC sector 5 o cerere tip, asa cum aceasta este prezentata in anexa nr. 2.2 a prezentei Metodologii, care va fi in mod obligatoriu insotita de documente doveditoare privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau, după caz, de persoana singura, alte documente privind situația membrilor familiei (acte de stare civila, dovada spațiului locativ etc.), precum si de documente justificative, de la caz la caz, referitoare la situația deosebita sau de necesitate in care se afla familia in cauza.

Verificarea indeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții D.G.A.S.P.C. Sector 5 - Serviciul Prevenire Abandon Copil si Familie, pe baza documentelor doveditoare ce insotesc cererea, precum si pe baza anchetei sociale efectuata la domiciliului solicitantului.

Cererile insotite de documente justificative se analizeaza in ordinea înregistrării. Stabilirea dreptului la prestații financiare excepționale se realizează prin dispoziție a Primarului sectorului 5 pe baza anchetei sociale, documentelor justificative si a propunerii D.G.A.S.P.C. sector 5. Serviciile oferite familiei si implicit scopul pentru care sunt acordate prestațiile finaciare excepționale vor fi detaliate in cadrul planului de servicii întocmit in urma evaluării situației copilului si a familiei acestuia. Planul de servicii se aproba prin dispoziția primarului. Dispoziția se va comunica titularului in termen de 15 zile de la emitere.

Dosarul inițial se completează in mod obligatoriu, in termen de 30 de zile de la ridicarea prestației financiare excepționale, cu documentele care demonstrează ca titularul a utilizat suma acordata in scopul pentru care a solicitat-o.

In cazul neprezentarii de către titular, in termenul mai sus aratat, a documentelor ce atesta cheltuirea sumei in scopul acordat, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor efectua verificările care se impun pentru a se stabili modul de utilizare a acesteia. Pe perioada verificărilor effectuate, acordarea prestației financiare excepționale va fi suspendata. Suspendarea plătii prestației financiare excepționale se va realiza prin dispoziția Primarului sectorului 5 in baza propunerii D.G.A.S.P.C. sector 5. Daca in urma verificărilor efectuate se constata ca titularul a utilizat suma primita in scopul pentru care i-a fost acordata, atunci se va relua plata prestației financiare excepționale. Reluarea plătii prestației financiare excepționale se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5. In situația in care in urma verificărilor efectuate se va constata ca suma acordata cu titlu de prestație financiara excepționala nu a fost utilizata in scopul pentru care a fost acordata atunci se va proceda la recuperarea acesteia. Recuperarea sumelor acordate cu titlu de prestații financiare excepționale ce au fost folosite in alte scopuri decât cele pentru care au fost date se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5.

Dispozițiile Primarului sectorului 5 privind suspendarea, reluarea plătii prestației financiare excepționale, respectiv recuperarea sumelor utilizate in alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, se vor comunica in termen de 15 zile de la emitere.

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a prestației financiare excepționale următoarele:

>    neindeplinirea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

>    refuzul a de oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziția reprezentanților D.G.A.S.P.C. sector 5 documentele necesare in vederea soluționării cererii.

Respingerea dreptului la prestații financiare se realizează prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea motivata D.G.A.S.P.C. SECTOR 5.Dispoziția se va comunica petentului in termen de 15 zile de la emitere.

V.    Obligațiile solicitantilor/beneficiarilor

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile deținute, asa cum sunt acestea prevăzute in cererea de acordare a prestațiilor prezentata in anexa nr. 2.2. la prezenta metodologie.

Solicitantii prestațiilor financiare extraordinare au obligația sa comunice DGASPC Sector 5-Serviciul Prevenire Abandon Copil si Familie orice modificare cu privire la domiciliu, componenta sau venituri, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Beneficiarii vor prezenta lunar documente justificative care sa ateste ca prestațiile financiare excepționale primite in luna anterioara au fost utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.

VI.    Criterii de încetare a acordării prestațiilor financiare excepționale

1)    Utilizarea în alte scopuri decât pentru îmbunatatirea situației copilului a prestațiilor financiare acordate;

2)    Furnizarea de informații eronate sau dovedit denaturate cu privire la situația copilului sau familiei;

3)    Refuzarea consecutiva a mai mult de trei locuri de munca oferite de AMOFM ;

4)    Refuzarea consecutivă a unor prestații sau servicii care pot contribui la îmbunatatirea situației copilului într-o măsură vădit superioara acordării de prestații financiare excepționale

5)    Refuzarea accesului asistentului social sau responsabilului/managerului de caz pentru monitorizarea sau evaluarea situației copilului pe parcursul acordării prestațiilor financiare excepționale.

încetarea acordării prestațiilor financiare excepționale se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea D.G.A.S.P.C. sector 5. dispoziția se va comunica titularului in termen de 15 zile de la emitere.

VII.    Acordarea efectiva a prestațiilor financiare excepționale

In vederea plătii prestației financiare excepționale se va proceda la încheierea contractului cu familia de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului, conform metodologiei si procedurilor de lucru aplicabile, în care vor fi stipulate drepturile si obligațiile pârtilor.

Titularii dreptului la prestații financiare excepționale pot ridica aceste beneficii numai prin prezentarea actului de identitate, pe baza semnăturii pe statul de plata, la casieria DGASPC sector 5.

In cazul în care se constat ca prestațiile financiare excepționale nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost acordate, acestea vor fi recuperate de la titularul dreptului în termenul de prescripție stabilit de lege pentru creanțele bugetare. Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlul de prestații financiare excepționale se face de către DGASPC sector 5 in baza dispoziției Primarului sectorului 5, care se comunica debitorului în termen de 15 zile de la emitere.

Prezenta metodologie este operationalizata in anexele atașate, care fac parte integranta din aceasta:

1. Anexa nr.2.1: Procedurile de lucru utilizate la nivelul Serviciului Prevenire Abandon Copil si

Familie din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5;

ANEXA 2.1 la METODOLOGIA

privind acordarea de prestații financiare excepționale acordate pentru familii de pe raza sectorului 5 care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare

PROCEDURI DE LUCRU

Pentru activitățile desfășurate la nivelul Serviciului Prevenire Abandon Copil și Familie in vederea acordării de prestații financiare excepționale pentru familii de pe raza sectorului 5 care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare

1.    Procedură privind informarea cetățenilor și beneficiarilor

1.1.    Serviciul asigură informarea potențialilor beneficiari și a oricăror persoane interesate cu privire la scopul, funcțiile sale, modul de organizare și condițiile de accesare a beneficiilor sociale, acordate sub formă de prestații financiare excepționale.

1.2.    Serviciul Prevenire Abandon Copil și Familie deține și pune la dispoziția beneficiarului și a oricărei alte persoane interesate materiale informative privind activitățile derulate.

1.3.    La nivelul serviciului este stabilit un program de informare a beneficiarilor și de comunicare cu publicul interesat.

Informarea cetățenilor sectorului cu privire la procedura de acordare a prestațiilor financiare excepționale se va realiza prin : afișarea la sediul Primăriei sectorului 5, respectiv la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 5, prin publicare pe site-urile celor doua instituții mai sus aratate a procedurii in cauza.Totodată personalul din cadrul info-chioscurilor existente pe raza sectorului 5 vor asigura, zilnic, informarea cetățenilor sectorului 5 cu privire la condițiile si procedura de acordare a prestației financiare excepționale.

Cel puțin o persoană din cadrul Serviciului Prevenire Abandon Copil și Familie este desemnată pentru activitățile de comunicare cu publicul.

2.    Procedură de accesare a beneficiilor sociale acordate sub formă de prestații financiare excepționale

2.1.    Activitatea de primire, înregistrare și soluționare a cererilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale se organizează prin intermediul Serviciului Prevenire Abandon Copil și Familie.

2.2.    Persoana care dorește să acceseze beneficiile sociale se prezintă la Serviciul Prevenire Abandon Copil și Familie pentru a se informa dacă îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniu.

2.3.    Daca solicitarea este adresată în scris, reprezentanții Serviciului Prevenire Abandon Copil și Familie vor intocmi un răspuns scris in termenul legal de 30 de zile, care va cuprinde toate precizările si informațiile necesare in vederea accesării beneficiilor sociale.

2.4.In cazul în care persoana solicitantă îndeplinește condițiile de eligibilitate, i se înmânează cererea tipizată însoțită de opisul cu actele necesare, în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea de beneficii sociale.

2.5. Cererea de acordare a prestațiilor financiare excepționale însoțite de documentele justificative, se depune la Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Actele necesare la întocmirea dosarului de prestații financiare excepționale sunt următoarele : -documente doveditoare privind componenta familiei ( certificate de naștere, carte de identitate, etc);

-documente privind veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singura; -documente justificative, de la caz la caz, referitoare la situația deosebita sau de necesitate in care se afla familia in cauza;

- alte documente privind situația membrilor familiei (acte de stare civila, dovada spațiului locativ etc.),

In vederea soluționării cererii de acordarea a prestațiilor fmaciare excepționale se vor intocmi următoarele documente:

>    evaluarea inițiala a cazului;

>    ancheta sociala intocmita la domiciliul/resedinta persoanei/familiei care a solicitat acordarea de prestații financiare excepționale;

>    raportul de evaluare detaliata în care se vor descrie explicit problemele cu care se confruntă copilul, cauzele care au determinat aceste probleme, obiectivele de îmbunătățire a situației copilului, modul în care acordarea de prestații financiare excepționale poate contribui, eventual alături de alte servicii, la îndeplinirea obiectivelor de îmbunătățire a situației copilului, motivele pentru care acordarea de prestații financiare excepționale reprezintă alternativa optimă de suport pentru copil și familie la momentul realizării evaluării situației ;

>    planul de servicii;

>    referatul întocmit de DGASPC sector 5 prin care se propune acordarea beneficiului solicitat;

>    dispoziția Primarului sectorului 5 prin care se aproba acordarea beneficiului solicitat;

>    comunicarea in scris transmisa solicitantului in cazul in care cererea este respinsa.

2.6.    După repartizarea cererii de către directorul general al DGASPC sector 5, aceasta se înregistrează într-un registru special din cadrul Serviciului Prevenire Abandon Copil și Familie și se repartizează unui asistent social, pentru verificarea situației ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

2.7.    In cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că acesta nu îndeplinește condițiile de acordare a prestațiilor financiare excepționale și se propune respingerea cazului.

2.8. Persoana care primește si înregistrează cererea de acordare a prestațiilor financiare excepționale urmărește modul de completare a acesteia si verifica corectitudinea înregistrărilor, având in vedere următoarele aspecte:

•    datele de identificare ale titularului si/sau reprezentantului legal;

•    veniturile nete realizate de solicitant;

3.    Criterii de eligibilitate:

•    familii care au domiciliul sau reședința stabilita in mod legal pe raza sectorului 5;

•    situația excepționala in care se afla familia;

4.    Lista cu situațiile deosebite stabilite pentru acordarea de prestații financiare excepționale

în vederea depășirii unor situații de dificultate și pentru a reduce riscul de excluziune socială se pot acorda prestații financiare excepționale in următoarele situații:

•    ZFamilia are in îngrijire copii cu handicap sau cu probleme deosebite de sănătate, dovedite cu acte medicale eliberate de medici specialiști, care necesită intervenții chirurgicale ale căror costuri nu sunt suportate din bugetul asigurărilor sociale de sănătate, achiziționarea de proteze, medicamente, accesorii medicale sau materiale sanitare ori efectuarea unor tratamente sau investigații medicale de specialitate, ori transport în vederea efectuării unor tratamente medicale și/sau o alimentație specială

mai costisitoare decât cea obișnuită, ale căror familii nu dispun de resursele financiare acoperirii nevoilor acestora.

• Familiile se confrunta cu o situație excepționala de risc de tipul:

-familia care îngrijește copilul trece prin situații de risc pentru viață, sănătatea, siguranța, creșterea și dezvoltarea armonioasă a acestuia care pot duce la separarea lui de. familie;

-bugetul familiei care îngrijește copilul nu permite plata unor servicii necesare sau utile creșterii, educației si dezvoltării acestuia (internat, costul hranei la unitatea de învățământ frecventată, al creșei, grădiniței, alte servicii necesare copilului) ori achiziționarea unui minim de rechizite școlare sau a altor bunuri necesare procesului de învățământ ( ex.: uniforme, îmbrăcăminte, încălțăminte e.t.c.) existând astfel riscul major al abandonului școlar;

-    starea de degradare a locuinței familiei care îngrijește copilul face dificilă sau imposibilă locuirea, punând în pericol sănătatea și dezvoltarea acestuia și se impune efectuarea unor reparații curente;

-    familia care îngrijește copilul nu dispune de un buget care sa permită plata unor taxe pentru întocmirea/refacerea actelor de stare civilă ori de identitate sau a altor documente necesare obținerii drepturilor prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă în materia promovării și protecției drepturilor copilului;

-    familia are în îngrijire copii cu rezultate deosebite în activitatea școlară, culturală, artistică, sportivă, câștigători ai unor premii sau calificați în etapele naționale sau internaționale ale olimpiadelor școlare sau la competiții artistice, sportive ori cu caracter științific, la nivel național sau internațional si nu are posibilitatea de a le acorda îngrijirea corespunzătoare;

-    familia are în îngrijire copii repatriați, cu părinți decedați, beneficiari ai unei măsuri de protecție specială și trece printr-o situație de risc pentru viața, sănătatea, siguranța, creșterea și dezvoltarea armonioasă a acestora;

Prestațiile financiare excepționale se vor acorda in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinație in bugetul D.G.A.S.P.C. sector 5.

S Stabilirea/suspendarea/respingerea dreptului la acordarea de prestații financiare excepționale

Pentru acordarea prestațiilor financiare excepționale, solicitantii vor depune la DGASPC sector 5 o cerere tip, asa cum aceasta este prezentata in anexa nr. 2.2 a prezentei Metodologii, care va fi in mod obligatoriu insotita de documente doveditoare    privind

compo nenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau, după caz, de persoana singura, alte documente privind situația membrilor familiei (acte de stare civila, dovada spațiului locativ etc.), precum si de documente justificative, de la caz la caz, referitoare la situația deosebita sau de necesitate in care se afla familia in cauza.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanții D.G.A_S.P.C. Sector 5 - Serviciul Prevenire Abandon Copil si Familie, pe baza documentelor doveditoare ce însoțesc cererea, precum si pe baza anchetei sociale efectuata la domiciliului solicitantului.

Cererile insotite de documente justificative se analizeaza in ordinea înregistrării. Stabilirea dreptul ui la prestații financiare excepționale se realizează prin dispoziție a Primarului sectorului 5 pe baza anchetei sociale, documentelor justificative si a propunerii D.G.A.S.P.C. sector 5. Serviciile oferite familiei si implicit scopul pentru care sunt acordate prestațiile finaciare excepționale vor fi detaliate in cadrul planului de servicii întocmit in urma evaluării situației copilului si a familiei acestui a. Planul de servicii se aproba prin dispoziția primarului. Dispoziția se va comunica titularului in termen de 15 zile de la emitere.

Dosarul inițial se completează in mod obligatoriu, in termen de 30 de zile de la ridicarea prestației financiare excepționale, cu documentele care demonstrează ca titularul a utilizat suma acordata in scopul pentru care a solicitat-o.

In cazul neprezentarii de către titular, in termenul mai sus aratat, a documentelor ce atesta cheltuirea sumei in scopul acordat, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor efectua verificările care se impun pentru a se stabili modul de utilizare a acesteia. Pe perioada verificărilor effectuate, acordarea prestației financiare excepționale va fi suspendata. Suspendarea plătii prestației financiare excepționale se va realiza prin dispoziția Primarului sectorului 5 in baza propunerii D.G.A.S.P.C. sector 5. Daca in urma verificărilor efectuate se constata ca titularul a utilizat suma primita in scopul pentru care i-a fost acordata, atunci se va relua plata prestației financiare excepționale. Reluarea plătii prestației financiare excepționale se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5. In situația in care in urma verificărilor efectuate se va constata ca suma acordata cu titlu de prestație financiara excepționala nu a fost utilizata in scopul pentru care a fost acordata atunci se va proceda la recuperarea acesteia. Recuperarea sumelor acordate cu titlu de prestații financiare excepționale ce au fost folosite in alte scopuri decât cele pentru care au fost date se va realiza prin dispoziție a Primarului sectorului 5.

Dispozițiile Primarului sectorului 5 privind suspendarea, reluarea plătii prestației financiare excepționale, respectiv recuperarea sumelor utilizate in alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, se vor comunica in termen de 15 zile de la emitere.

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a prestației financiare excepționale următoarele:

>    neindeplinirea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;

>    refuzul a de oferi informațiile solicitate sau de a pune la dispoziția reprezentanților D.G.A.S.P.C. sector 5 documentele necesare in vederea soluționării cererii.

Respingerea dreptului la prestații financiare se realizează prin dispoziție a Primarului sectorului 5 la propunerea motivata D.G.A.S.P.C. SECTOR 5.Dispozitia se va comunica petentului in termen de 15 zile de la emitere.

6.    Obligațiile solicitantilor/beneficiarilor

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile deținute, asa cum sunt acestea prevazrute in cererea de acordare a prestațiilor prezentata in anexa nr. 2.2. la prezenta metodologie.

Solicitantii prestațiilor financiare extraordinare au obligația sa comunice DGASPC Sector 5-Serviciul Prevenire Abandon Copil si Familie orice modificare cu privire la domiciliu, componenta sau venituri, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Beneficiarii vor prezenta lunar documente justificative care sa ateste ca prestațiile financiare excepționale primite in luna anterioara au fost utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.

7.    Criterii de încetare a acordării prestațiilor financiare excepționale

1)    Utilizarea în alte scopuri decât pentru îmbunatatirea situației copilului a prestațiilor financiare acordate;

2)    Furnizarea de informații eronate sau dovedit denaturate cu privire la situația copilului sau familiei;

3)    Refuzarea consecutiva a mai mult de trei locuri de munca oferite de AMOFM ;

4)    Refuzarea consecutivă a unor prestații sau servicii care pot contribui la îmbunatatirea situației copilul ui într-o măsură vădit superioara acordării de prestații financiare excepționale

5)    Refuzarea accesului asistentului social sau responsabilului/managerului de caz pentru monitorizarea sau evaluarea situației copilului pe parcursul acordării prestațiilor financiare excepționale

încetarea acordării prestațiilor financiare excepționale se va realiza prin dispoziție a Primarului sectortxlui 5 la propunerea D.G.A.S.P.C. sector 5. dispoziția se va comunica titularului in termen de 15 zile de la emitere.

8. Acordarea efectivă a prestațiilor financiare excepționale

In cazul în care se constat ca prestațiile financiare excepționale nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost acordate, acestea vor fi recuperate de la titularul dreptului, în termenul de prescripție stabilit de lege pentru creanțele bugetare. Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlul de prestații financiare excepționale se face de către DGASPC sector 5, in baza dispoziției Primarului sectorului 5, care se comunica debitorului în termen de 15 zile de la emitere.

9. Procedura privind sesizările si reclamatiile

9.1.    Serviciul Prevenire Abandon Copil si Familie pune la dispoziția solicitantilor/beneficiarilor de prestații financiare excepționale si/sau reprezentanților lor legali formulare tipizate pentru înregistrarea sesizărilor/ reclamatiilor.

Beneficiarii ce nu pot comunica verbal si/sau scris vor fi sprijiniți in acest demers de persoana de referința desemnata si/sau de reprezentanții legali.

9.2.    Serviciul Prevenire Abandon Copil si Familie pune la dispoziția beneficiarilor de prestații financiare excepționale următoarele mijloace prin care aceștia pot sesiza diferite aspecte referitoare la modul de acordare a serviciilor:

♦    la sediul Serviciul Prevenire Abandon Copil °i Familie din B-dul Regina Elisabeta nr.29-31, Sector 5

♦    la numărul de telefon: 021-420.28.44;

♦    prin email la adresa: prevenire.abandon@yahoo.com;

♦    Online folosind formularele de sesizări din site-ul DGASPC Sector 5.

9.3.    Reclamatiile/sesizarile sunt adresate conducerii DGASPC Sector 5, care in funcție de elementele reclamate/sesizate va dispune efectuarea de verificări la nivelul instituției sau la domiciliul persoanei reclamate.

9.4.    in funcție de natura aspectelor semnalate in sesizare/reclamatie, modalitățile de informare a beneficiarului/reprezentantului legal cu privire la demersurile întreprinse la nivelul DGASPC Sector 5 pot fi: adresa scrisa, transmisa cu sau fara confirmare de primire, telefonic, e-mail.

9.5.    In urma concluziilor trase după efectuarea verificărilor, răspunsul in scris va fi trasmis beneficiarului/reprezentantului legal in termen de 30 de zile de la data înregistrării sesizarii/reclamatiei sau se "vor sesiza alte instituții abilitate sa cerceteze aspectele semnalate in sesizare/reclamatie. Răspunsul comunicat beneficiarului/reprezentantului legal va fi înregistrat in Registrul de evidenta privind informarea beneficiarilor.

10. Procedura privind efectuarea anchetei sociale in cazul persoanelor care solicita acordarea de beneficii sociale sub forma de prestații financiare excepționale.

10.1.    Ancheta sociala se efectuează in urma oricărei cereri de acordare a prestațiilor financiare excepționale, in termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării cererii.

10.2.    Pentru efectuarea anchetei sociale, inspectorul/inspectorii, daca sunt in echipa, se deplasează la adresa indicata in cerere de solicitantul beneficiilor sociale.

10.3.    Completarea rubricilor referitoare la datele de identitate ale persoanei care solicita acordax-ea de beneficii sociale, precum si ale celorlalți membri ai familiei se face prin confruntarea cu actele ele identitate originale.

10.4.    înainte de a trece la completarea rubricilor privitoare la sursele, tipurile si cuantumurile veniturilor nete individuale si familiale, inspectorii vor reaminti solicitantului, precum si celorlalți membri ai familiei, ca falsul in declarații constituie infracțiune si se pedepsește confrom art.326 Cod Penal.

10.5.    Pe baza declarațiilor făcute pe propria răspundere de către solicitant, inspectorul va completa rubricile referitoare la veniturile nete individuale lunare si la veniturile familiale.

10.6.    Daca persoana sau familia care solicita acordarea de prestații financiare excepționale conviețuiește in aceeași gospodărie cu alte persoane sau familii, inspectorii vor menționa care este modul de gospodărire al acestor persoane.

10.7.    La rubrica de motivare a propunerii de acordare a prestației financiare excepționale, inspectorii care au efectuat ancheta sociala vor face referire si la alte date decât cele economice, date calitative, necuantificabile, dar care pot intregi imaginea asupra condițiilor de viata ale persoanei/familiei.

10.8.    Pentru confirmarea veridicității unor declarații, precum si pentru verificarea nivelului de incredere al subiecților anchetați, inspectorii pot utiliza informații si de la alte persoane, respectiv, vecini care cunosc situația familiala si material-economica a persoanei/familiei in cauza.

10.9.    La efectuarea anchetei sociale pot participa si reprezentanți ai instituțiilor publice care isi desfasoara activitatea pe raza sectorului 5, precum si reprezentanți ai organizațiilor neguvemamentale locale.

10.10.    Revenirea la ancheta sociala se face in următoarele situații:

♦    când exista o sesizare scrisa a unei persoane fizice sau juridice;

♦    când referentul care instrumentează dosarul constata ca exista neconcordante intre cele declarate de solicitant si datele inscrise in celelalte documente justificative;

♦    ori de câte ori este necesar sau solicitat, in mod întemeiat, de conducerea'instituției.

10.11.    Daca la adresa menționata in cererea de acordare a prestațiilor financiare excepționale nu mai locuiește persoana singura/familia, inspectorii vor intocmi un referat in care sa prezinte situația întâlnită

ANEXA 2.2 la METODOLOGIA

privind acordarea de prestații financiare excepționale acordate pentru familii de pe raza sectorului 5 ci nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare

Nr

Data _

CERERE și DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea de prestații financiare excepționale

Subsemnata(ul),

I Al. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI

I

I |_| Dl. |_| Dna.

I

I Nume l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l I

I Prenume l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l I

I CNP |    |    |    |    |    | I I I I |    |    |    | I |    |

I Act identitate* l_l_l_l Seria |_|_| Nr. I_l_l_l_l_l_l

I

I eliberat de l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l la data de |_l_l_l_I_I_I

I    (z z) (1 1) (a a)

I A2. DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI

I Strada    I I I I I I I I I I

Nr. I_l_l_l_l Bl.

l_l_l_l Apart.

l_l_l_l_l Sector |_|

Localitatea | I |

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

I Județ    Telefon l_l_l_l_l_l I I I I I I I I I I I

I Mobil l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l Fax    !_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l I I I I I I

I E-mail l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l I I I I I I I I I I I

I A4. STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI

I

I l_| Căsătorit(ă)    |_| Necăsătorit(ă)    |_| Văduv(ă)

I _

I l_| Divorțat (ă)    |_| Despărțit în fapt    |_| Uniune consensuală

! Altele ....................................................................

I__

I A5. SITUAȚIA ȘCOLARĂ A SOLICITANTULUI

I

I < ) Fără studii    ( ) Generale    ( ) Medii    ( ) Superioare

B. DACĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

|_| NU |_| DA, din România (se vor atașa actele doveditoare: mandat poștal/extras de cont/decizie/adeverință)

|_| DA, din alte țări (se vor atașa actele doveditoare: mandat poștal/extras de cont/decizie/adeverință)

CI. SITUAȚIA PROFESIONALA A SOLICITANTULUI

( ) Elev*    ( ) Student*    ( ) Lucrător    ( ) Independent

( ) Fără loc de muncă

( ) Casnic(ă)

angajator, talon


agricol

( ) Salariat* ( ) Șomer*    ( ) Lucrător    ( ) Pensionar*

ocazional

Altele ....................................................

* Se vor atașa adeverințe, după caz, de la unitatea școlară de pensie

C2. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? I I NU I I DA

I    _    _    I

| în calitate de reprezentant legal al parintele/reprezentant legal

al copilului..............................................., născut la data de ..........................., pentru

acordarea de prestații financiare excepționale declar următoarele I

I Dl.    DATE    PERSONALE    ALE    PARTENERULUI/PERSOANEI    ÎNDREPTĂȚITE    |

I    I

I Nume    l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l I

I    I

I Prenume    I l_l I I I I I I I I

I CNP I I I I I I I I I I I I I I I I I

I Act identitate* l_l_l_l Seria l_l_l Nr. I_l_l_l_l_l_l

I

I eliberat de l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l la data de |_|_|_|_(_|_|

I    (z z) (1 1) (a a)

D2. DATE DE CONTACT ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE

Strada

Nr. I_l_l_l_l Bl. I_l_l_l_l_l_l_l_l_l Sc. I_l_l_l Apart. I_l_l_l_l Sector | Localitatea l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l Județ: I I I I I I I I I I I I I I I Telefon I I I I I I | I | | | | | | | |

I Mobil | I

I E -mai 1 I


.l_l_l_l_l_l„l_l_l_l_l_l_l Fax

I I I I I I I I I I I I I i I


l_l_l_l_l_l_J_l_l_l_l_.l_l._l_

I

_l I I I I I i i I I I I I I I

I D3. P_ARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ ARE REȘEDINȚA (locul de ședere I obișn-uită)

I ÎN AFARA ROMÂNIEI:    |_| NU |_| DA, în localitatea ____

I    _

I D4. SITUAȚIA ȘCOLARA A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE I

I ( ) Fără studii    ( ) Generale    ( ) Medii    ( ) Superioare    |

I D5. PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI DE

I ASISTENTĂ SOCIALĂ

I

I |_| NU |_| DA, din România (se vor atașa actele doveditoare: mandat I    poștal/extras de cont/decizie/adeverință)

I

I    |_| DA, din alte țări (se vor atașa actele doveditoare: mandat

I    poștal/extras de cont/decizie/adeverintă)

I D6. SITUAȚIA PROFESIONALĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE

I

I ( ) Elev*    ( ) Student* ( ) Lucrător ( ) Independent ( ) Fără loc

I    agricol    de muncă

I

I ( ) Salariat* ( ) Șomer* ( ) Lucrător ( ) Pensionar* ( ) Casnic(ă)

I    ocazional

I Altele ....................................................................

I * Se vor atașa adeverințe, după caz, de la unitatea școlară, angajator, talon I de pensie

I

I D7. DACĂ PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI?

I

I II NU I I DA

El. COPIII FAMILIEI*

I 1. Numele și prenumele l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

I

Cod numeric personal


l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

Act de identitate/ act doveditor**


|    |    |    | Seria I I I I Nr. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

I    I    Unitatea

I    I    școlară

I    |    Dacă    este elev

I    |    înv-ată    la    Clasa

I Dacă beneficiază de unele drepturi I de asistentă socială:

I I I I NU


Dacă realizează venituri din muncă:

Cl NU

Ci da


(se vor atașa acte doveditoare: mandat poștal/extras de cont/ decizie/adeverintă)


DA, din România

DA, din alte țări

I | Cod numeric personal

I I Act de identitate/

I I act doveditor**    |    ||| Seria I I I I Nr. I I I I I I I I I |

I    I    Unitatea

I    I    școlară

I    |    Dacă    este elev

I    |    învață    la    Clasa

I I_

I I I I I I I I I I I I


I I I I I I I I I I I I I I I I I I I


I | Dacă beneficiază de unele drepturi I I de asistență socială:


l_| NU

_l DA,

din

România

Zi da,

din

alte țări

(se vor atașa acte dovedi toare: mandat poștal/extras de cont/ decizie/adeverință)


Dacă realizează venituri din muncă:

Cl NU

Ci da


I I 3. Numele și prenumele I I I |_l I I I I I I I I I I I I I I I I I I


I I Cod. numeric personal


I I Act. de identitate/ I | act doveditor**


l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

I |    | I Seria I I I I Nr. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


I    I    Unitatea

I    I    școlară

I    I    Dacă    este elev

I    I    învață    la    Clasa

I    I_


I I I I I I I I I I I I I I I I I I I


I I I I I I I I I I I


I I Dacă beneficiază de unele drepturi I | de asistență socială:


I Dacă realizează I venituri din muncă:


I l_| NU

I

i |_| DA, din România I

I || DA, din alte țări


(se vor atașa acte doveditoare: mandat poștal/extras de cont/ decizie/adeverință)


l_l NU Cl DA


| Cod numeric personal

I Act de identitate/

| act doveditor**    ll_ll Seria l_l I I Nr. |    |    |    | I 1 I I I I

I    Unitatea

I    școlară

I Dacă este elev I învață la    Clasa


l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I Dacă beneficiază de unele drepturi I de asistentă socială:

Dacă realizează venituri din muncă:

Cl NU Ci da


l_| NU

_l DA,

din

România

Zi da,

din

alte țări

(se vor atașa acte doveditoare: mandat poștal/extras de cont/ decizie/adeverintă)

*) Se includ și copii care au împlinit vârsta de 18 ani și se află în întreținerea familiei

**) In cazul cetățenilor români se va specifica tipul de act de identitate:

-B.I. - buletin de identitate

-    C.I. - carte de identitate

-    C.I.P. - carte de identitate

provizorie

-    P — pașaport


Pentru cetățenii străini sau apatrizi: |

-    P.S.T. - permis de ședere temporară |

-    P.S.P. - permis de ședere permanentă I

-    D.I. - document de identitate    |

-    CR - carte de rezidentă    |

-    CRP - carte de rezidentă permanentă I


In cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de naștere.

In toate cazurile de mai sus se vor atașa copii după actele menționate

E2. COPIII FAMILIEI1 2

I 5. Humele și prenumele I _ I _ l_ I _ I _ I _ l_ I _ l_l_l _ I _l_ I _l _ I _ l_l _ l_l_ I __l _ I I

|    | Cod numeric personal

I | Act de identitate/

I | act doveditor**    |    |    |    | Seria I I I I Nr. I I I |    | I I |    |    |

I | Dacă beneficiază de unele drepturi I | de asistentă socială:


I I l_l NU

I I

I I |__| DA, din România

I I

I |_| DA, din alte țări

I

(se vor atașa acte    |

doveditoare: mandat    |

poștal/extras de cont/ | decizie/adeverintă)    |

I

Dacă realizează    |

venituri din muncă:    |

I

l_l NU    |

I

l_l DA    |

I I I I

_ I

6. Numele și prenumele l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l    I

I

_I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I    I


I Cod numeric personal


I Act de identitate/

I act doveditor**    |_||| Seria I l_l I Nr. |_| I I I I I |    |    |


I    Uni tatea

I    școlară

I Dacă este elev

I învață la    Clasa


l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

l_lIIIl_ll_l_l_l I I I I I I I I


I Dacă beneficiază de unele drepturi I de asistentă socială:


l_l NU

l_l da,

din

România

Ci da,

din

alte țări

(se vor atașa acte doveditoare: mandat poștal/extras de cont/ deci z i e/adeverință)


Dacă realizează venituri din muncă:

Cl NU

Ci daI    I    Unitatea

I    I    școlară

I    I    Dacă    este elev

I    |    învață    la    Clasa


î | Dacă beneficiază de unele drepturi


I Dacă realizează


de asistență socială:

I venituri din muncă;

NU

(se vor atașa acte dovedi toare: manda t

1    1    1 NU

1

DA, din România

poștal/extras de cont/ decizie/adeverință)    |

1    1 1 da

1

DA, din alte țări

1

I

I | 8. Numele și prenumele    I I I I I I


l_l NU

(se vor atașa acte doveditoare: mandat

1    1    1 NU

1

_| DA, din România

poștal/extras de cont/

1    1 1 da

decizie/adeverință)

1

I DA, din alte țări

1

I F. STAREA LOCATIVĂ A FAMILIEI/PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE

I _~    _

I I FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ gospodărește:

I I _

I I |_| singură |_| împreună cu altă(e)    |_| împreună cu altă(e)

I I    persoană(e) singură(e)    familie(i)

Casă cu curte

1

1

1

1

I Nr. camere|    |

1 i

| Suprafața| I

1 1 1

Regimul juridic al locuinței

Casă fără curte |

1

I Nr.

1

camere|    |

1 1

| Suprafața!

1 1

| Proprietate | personală

1

Apartament la    |

I Nr.

camere|    |

| Suprafața|

bloc    |

1

1

1

1 !

1 1

1 1

1 1

| în închiriere

! public/privat

1

Locuință socială |

1

| Nr. i

pamorpj j

1 !

I Suprafața| i    1

Alte situații .......

Tipul de încălzire al

Locsuință de    |

sezrviciu    |

I Nr. i

camere|    |

1 1

I Suprafața |

1 1

locuinței

| Energie termică în | | | sistem centralizat | |

I Locuință de I necesitate


I Suprafața |    |


I Institutionalizat


I Nu are locuință| Gaze naturale

I Lemne, cărbuni,    | |

I combustibili    | |

| petrolieri    | |

I /\ I V

Tipul    |

locuinței <


| TIP A (construcția cu structura de rezistentă din beton I    armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din

I    piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale

I    rezultate în urma unui tratament termic și/sau

I    chimic)

| /\ | TIP B (construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsăl| I \/ I sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament| | |_ | termic și/sau chimic) | |

I_| |

G. FAMILIA/PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ DEȚINE IN PROPRIETATE/FOLOSINȚĂ

BUNURI IMOBILE

II 1| Clădiri sau alte spatii locative în afara locuinței de domiciliu | I I | sau alte imobile aflate proprietate | I I_I_:_I

I I    BUNURI MOBILE

I    I_

II    2| Aparatura electronică*: camere video, amplificatoare audio,    |

I I    | copiatoare    |

II    3|    Obiecte de valoare: tablouri și obiecte    de artă, obiecte    |

I    I    |    ornamentale, bijuterii    sau monezi din metale prețioase, obiecte    |

II    |    de cristal și porțelan    de mare valoare,    blănuri de valoare    mare,    |

II    I    în stare vandabilă    |

I I_I_I.

I I    TERENURI

I    I    I    Terenuri intravilane, inclusiv    cel    pe    care    se    află    locuința    de    |    |

I    I    I    domiciliu,    cu suprafața    mai    mare    de    1000    mp    în    zona    urbană    și    III

I    I    I    2000 mp în    zona rurală    |    |    |

I    I_I_I_I    I

I I    Terenuri extravilane în zona colinară, de șes și de munte cu    III

I    I    | potențial productiv    (exploatabile) cu    suprafață    mai mare da 1,5 ha |    |    |

I    I    I pentru familiile cu    1 - 3 membri și 2    ha pentru    familiile cu pestei    |    |

I    ,    |3 membri    |    |    |

I H. REFERITOR LA VENITURILE REALIZATE DE FAMILIE SAU PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ:

I

I    |    |_| singură

împreună cu altă(e) | persoană(e) singură(e)|


FAMIUIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ gospodărește <

VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE IN LUNA:

Codi


Categoria de venituri


I Acte

I doveditoare*


Veni tul realizat** | lei |


_SALARIUL ȘI ALTE DREPTURI SALARIALE


I I

I I I I

1 4

1

1

| Salariul obținut pe bază de contract | muncă/raport de serviciu

1

de

1 5

1

1

| Salariul asistentului personal al | persoanei cu handicap

1

1 6

1

| Salariul asistentului maternal

1

1 7

1

1

| Salariul îngrijitorului la domiciliu

I persoanei vârstnice dependente

1

al

1

1 9

| Indemnizația de șomaj și/sau venit lunar

1

1

I de completare

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR

25 | 1

veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței

eliberată de

mandat poștal/ extras de cont

| bunurilor mobile și imobile, obținute de| I către proprietar, uzufructuar sau alt | | deținător legal, altele decât veniturile| | din activități independente | I_I


I I I I I I I I I I I I I I I I I I


adeverință eliberată de Administrația financiară


I PENSII

PENSII DE STAT

31

| pensia

1

pentru limită de vârstă

1

1

32

| pensia

1

anticipată

1

1

33

| pensia

1

anticipată parțială

1

1

34

I pensia

1

de invaliditate

1

1

35

I pensia

de urmaș

1

1

mandat poștal/ extras de cont/decizie

I | INDEMNIZAȚII

II 41    |    Indemnizația pt. persoanele care și-au    |

!    |    pierdut total sau parțial capacitatea    de|

I    |    muncă ca urmare a participării la    I

I    |    revoluție și pt. urmașii acestora    |    mandat    poștal/

I    |    I    extras    de

42

Indemnizația de însoțitor pentru | pensionari gr. I invaliditate/nevăzători| handicap grav |

1

cont/decizie 1    1    1    1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

43

Indemnizația pentru incapacitatea    |

adeverință    1 1 1    1

1 1

temporară de muncă    |

eliberată de 1    1    1    1

1 1

1

1

angajator    1    1    1    1

1 1 1 1

1 1

1 1

44

Indemnizația lunară pentru activitatea |

1 1 1 1

1 1

de liber-profesionist a artiștilor    |

1 1 1 1

1 1

I I | interpreti sau executanti

I _ I

I I INDEMNIZAȚII ȘI STIMULENTE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI    |    |

I 45

1

1

1

| Indemnizația pentru maternitate

1

1

1

adeverință 1 1 1 1 1 1 eliberată de 1 1 1 1 1 1 angajator 1 1 1 1 1 I

1 1 1 1 1 1

| 46

1

1

| Indemnizația pentru creșterea copilului | până la vârsta de 1, 2 sau 3 ani    |

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 47

1

1

|    Indemnizația și ajutoare pentru    j

I    creșterea copilului cu handicap    |

1    1

cont/decizie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

53 I Indemnizația lunară pentru pensionarii |

1

1

1

1 1

| sistemului de pensii, membri ai    |

| uniunilor de creație, legal constituite |

| și recunoscute ca persoane juridice de |

| utilitate publică    |

1 1

mandat poștal/ extras de cont/decizie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

54

[ Indemnizația lunară pentru persoanele cu| handicap    |

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

I I ALOCAȚII

1 71 i

1 1

Alocația de stat pentru copii    |

1

mandat poștal/1 1    1    1    1 I

extras de    1    1    1    1    1    1

1 72    |

1 1

Alocația lunară de plasament    |

1

cont/decizie 1    1    1    1    1    1

1    1    1    1    1    1

1 73    |

Alocația de întreținere    |

Hotărâre    1    1    1    1    1    1

1 1

1 1

1

1

judecătorească| I I | | |

1 1 I 1 1 1

I BURSE*

1 1

1 74    |

pentru elevi    |

adeverință    1    1    1    1    1    1    1

1 1

1

instituție    1 1 1 1 1 1 1

1 75    |

1 1

pentru studenti    1

1

învățământ    1 1 1 1 1 1 !

1 1 1 1 1 1 1

* C-u

excepția burselor de studiu și a burselor

sociale precum și a

sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004

I AJUTOARE    |

1 1

1 76 j

Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele |

mandat poștal/1 1 I 1 I I |

1 1

care au devenit incapabile de muncă în |

extras de    1    !    1    !    ! i 1

! 1

perioada efectuării unei pedepse    |

cont/decizie 111(111

I I    | privative de libertate

I

I VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI

I I VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE

I J. Declar pe propria răspundere că nu am solicitat dreptul la ajutor social | sau alocație pentru susținerea familiei de la alte primării.

I

I K. Declar că mă oblig să aduc la cunoștința orice modificare

| intervenită în componenta familiei și a veniturilor realizate, inclusiv a | bunurilor mobile și imobile deținute, precum și a informațiilor privitoare la | domiciliu/reședintă declarată, în termen de 15/10 zile de la data la care a | intervenit modificarea.

I

I Prin semnarea prezentei, am luat la cunoștință că cele declarate sunt corecte I și complete, iar declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește | conform legii penale.

1

I    I    Unitatea

I    I    școlară

I    |    Dacă    este elev

2

   |    învață    la    Clasa