Hotărârea nr. 40/2016

Hotărârea nr.40 / 25.08.2016 privind suportarea de la bugetul local, ca modalitate de prevenire a abandonului educațional și instituțional, a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor expuși riscului abandonului și înscriși la creșele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTARARE

privind suportarea de ia bugetui local, ca modalitate de prevenire a abandonului educațional si instituțional, a contribuției parintiior/reprezentantilor legali ai copiilor expuși riscului abandonului si inscrisi la cresele dip subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si

Protecția Copilului Sector 5

Având in vedere raportul de specialitate intocmit de Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, precum si al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

Ținând seama de :

-Prevederile art.l, art.9 alin.(l) si alin.(2) din Legea 263/2007 privind înființarea, organizarea si funcționarea creselor, republicata; cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art.l, art.2, art.66 lit.”a” si “b” din Metodologia de organizare si funcționare a creselor si a altor unitati de educație timpurie anteprescolara, aprobata prin H.G.nr. 1252/2012;

-Prevederile art.5 alin.(l) si (3), art.39, art.40 din Legea 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata; cu modificările si completările ulterioare;

-H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale In temeiul dispozițiilor art.45 alin (1) precum si cele ale art. 81 alin.(l), lit.n, teza I din

Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă suportarea de la bugetul local al sectorului 5, ca modalitate de prevenire a abandonului educațional si instituțional, a contribuției parintiior/reprezentantilor legali ai copiilor expuși riscului abandonului si inscrisi la cresele din subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, potrivit anexei la prezenta hotarare, parte integrantă a acesteia.

Ajf.2 Primarul sectorului 5, Serviciul Secretariat si Direcția Generala de Asistenta Sociala si

/    ANEXA LA KOTARAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 NR    

/    Situațiile iu care se suporta de la bugetul local al sectorului 5 contribuția

parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor inscrisi Ia cresele aflate in

subordinea DGASPC sector 5

Se aproba suportarea de la bugetul local al sectorului 5, ca modalitate de prevenire a abandonului educațional si instituțional, a contribuției parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor expuși riscului abandonului, inscrisi la cresele din subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, pentru următoarele categorii de beneficiari:

•    Situații de urgenta de ex: deces, accidente ale parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor care duc la incapacitatea ingrijirii temporare a copilului pentru care se solicita inscrierea la cresa.

•    Familia nu dispune de venituri, iar membrii adulți apți de muncă (părinții/reprezentantul

)

legal al copilului) sunt înscriși în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă la nivel local și nu au refuzat consecutiv mai mult de trei locuri de muncă oferite.

•    Părinții/reprezentantii legali ai copilului execută o pedeapsă privativă de libertate sau au fost liberați recent din penitenciar, iar în prezent sunt înscriși în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă la nivel local și nu au refuzat consecutiv mai mult de trei locuri de muncă oferite.

•    Familii/persoane aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 5, care beneficiază de ajutor social (venitul minim garantat) și care au trei sau mai mulți copii în întreținere.

•    Familii/persoane aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 5, care beneficiază de ajutor constând în plata chiriei pentru locuință și care au trei sau mai mulți copii în întreținere.

•    Familii/persoane aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 5, cu venituri mai mici de 400 lei pe membru de familie și care fac dovada că nu pot suporta din veniturile proprii cheltuielile integrale/parțiale pentru includerea copilului în programul unei crese.

•    Familia nu dispune de venituri, iar membrii săi adulți nu pot, din motive obiective, să muncească (ex: afecțiuni medicale cu pierderea capacității de muncă, femei însărcinate sau lăuze etc).

Pentru fiecare din cazurile sociale se efectuează ancheta sociala si planul de servicii de către Serviciul Prevenire Abandon Copil si Familie din cadrul si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5