Hotărârea nr. 39/2016

Hotărârea nr.39 / 25.08.2016 privind aprobarea Convenției pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate, încheiată între Consiliul Local Sector 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Convenției pentru eliberarea Cârdului European pentru Dizabilitate încheiata intre Consiliul Local sector 5 prin Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 si Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Dizabilitati

Având in vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte Activitati Economice, precum si al Comisiei Protecție Sociala, Sanatate si Societate Civila;

Ținând cont de Contractul de finanțare nr. 26332/21.12.2015 încheiat intre Comisia Europeana si ANPD privind implementarea proiectului VS/2015/0429 Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilitati in Romania si Europa-,

Luând in considerare prevederile Legii nr.448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, O.U.G nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale si pentru modificarea completarea unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare, precum si pe cele ale H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, republicata;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.50/2015 privind organizarea, funcționarea si atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilitati, cu modificările si completările ulterioare, prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice nr.753/25.03.2015 pentru aprobarea Regulametului de organizare si funcționare al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilitati, precum si cu Decizia nr.53/27.05.2016 emisa de către Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilitati, privind aprobarea Metodologiei de acordare a Cârdului European pentru persoanele cu dizabilitati;

In temeiul art. 45 alin. (1) si ale art. 81 alin. (2) lit. “n” teza I din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba încheierea Convenției pentru eliberarea Cârdului European pentru Dizabilitate incheiat intre Consiliul Local Sector 5 prin Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 si Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Dizabilitati conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se împuternicește d-na Florentina Popescu - Director General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 ca in numele si pentru Consiliul Local Sector 5 sa întreprindă toate demersurile necesare încheierii Convenției pentru eliberarea Cârdului European pentru Dizabilitate menționat la Art. 1 al prezentei hotarari si sa semneze oriunde este necesar.

Art.3. Primarul, Serviciul Secretariat si Direcția Generala de Asistenta Socială si Protecția Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotarari.    -yK'ANEXA H.C.L. SECTOR 5 NR.

CONVENȚIE DE COLABORARE

pentru eliberarea Cârdului European pentru Dizabilitate

în baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004, privind atribuțiile si Regulamentul-cadru de organizare si funcționare ale direcției generale de asistentă socială si protecția copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare, ale O.U.G nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale si pentru modificarea completarea unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.50/2015 privind organizarea, funcționarea si atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilitati, cu modificările si completările ulterioare, prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice nr.753/25.03.2015 pentru aprobarea Regulametului de organizare si funcționare al Autoritarii Naționale pentru Persoanele cu Dizabilitati, precum si cu Decizia nr.53/27.O5.2016 emisa de către Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilitati, privind aprobarea Metodologiei de acordare a Cârdului european pentru persoanele cu dizabilitati,

Având in vedere Contractul de finanțare nr. 26332/21.12.2015 incheiat intre Comisia Europeana si ANPD privind implementarea proiectului VS/2015/0429 Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilitati in Romania si Europa,

Se încheie prezenta CONVENȚIE DE COLABORARE între:

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 194, sector 1, reprezentată de domnul Mihai TOMESCU în calitate de Președinte, denumit în continuare ANPD

Și

Consiliul Local București Sector 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta, nr. 29-31, sector 5, reprezentata legal de doamna Florentina POPESCU in calitate de Director General, denumită în continuare DGASPC

Având în vedere:

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 50/2014 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările si completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

proiectul Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilităti în România si Europa, implementat de ANPD si finanțat de Comisia Europeană;

Metodologia de acordare a Cârdului European pentru Dizabilitate, aprobată prin Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilităti nr. 53/27.05.2016,

părțile convin de comun acord încheierea prezentei convenții:

Art. 1. Obiectul convenției:

1.1.    Prezenta Convenție are ca obiect stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre părți, conform competențelor deținute de acestea în temeiul actelor normative în conformitate cu care sunt organizate și funcționează, pentru realizarea în comun de activități în cadrul proiectului “Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilităti în România si Europa”, al cărui obiectiv general este facilitarea mobilității transnaționale prin intermediul emiterii Cârdului European pentru Dizabilitate pentru românii cu dizabilităti si recunoașterea beneficiilor din România pentru persoanele cu dizabilităti din alte țări membre UE.

1.2.    Rolul părților semnatare ale convenției este acela de a asigura funcționalitatea Cârdului European pentru Dizabilitate în favoarea persoanelor cu dizabilități.

Art. 2. Durata convenției:

2.1.    Convenția se încheie pentru o perioadă de 18 luni de la data semnării acesteia de către părți și poate fi prelungită pentru noi perioade de cîte un an, dacă niciuna dintre părți nu va comunica celeilalte, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului, intenția de denunțare.

2.2.    Convenția poate fi modificată și/sau completată prin act adițional semnat de părți, la inițiativa oricăreia dintre acestea.

2.3.    Partea care are inițiativa modificării și/sau completării convenției va transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate, cu 30 de zile înainte de data încheierii actului adițional.

Art.3. Obligațiile părților

3.1. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD)

a)    desemnează 2 (două) persoane care să mențină contactul cu CL - DGASPC, în vederea identificării și soluționării problemelor de interes comun privind obiectul Convenției;

b)    coordonează metodologic CL - DGASPC în vederea eliberării Cârdului European pentru Dizabilitate-,

c)    transmite CL - DGASPC, în format electronic, modificări ale tabloului centralizator împreună cu instrucțiunile necesare completării corecte a acestuia, ori de câte ori este cazul;

d)    realizează preluarea datelor din tabloul centralizator transmis de DGASPC;

e)    notifică CL - DGASPC în momentul în care, din analiza tabloului centralizator transmis la ANPD, rezultă neconcordanțe și deficiențe cu privire la completarea acesteia sau în procesul de acordare a Cârdul ui European pentru Dizabilitate-,

f)    păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor obținute în baza prezentei Convenții și se obligă să le utilizeze în condițiile legii și numai în scopul desfășurării activității proprii în vederea realizării obiectului prezentei Convenții;

g)    informează CL - DGASPC cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu privire la aplicarea prevederilor prezentei Convenții;

h)    asigură promovarea acțiunilor realizate de părți pentru realizarea obiectului prezentei Convenții.

3.2.Consiliul Local București Sector 5 (CL) - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC)

a)    desemnează 2 (două) persoane din cadrul DGASPC care să mențină contactul cu ANPD în vederea identificării și soluționării problemelor de interes comun, privind obiectul Convenției;

b)    asigură participarea persoanelor desemnate la sesiunile de formare organizate în cadrul proiectului;

c)    analizează cererile de eliberare a Cârdului European pentru Dizabilitate și documentele depuse de . solicitanți;

d)    întocmește tabloul centralizator cu solicitanții, în vederea eliberării Cârdului European pentru Dizabilitate',

e)    transmite tabloul centralizator către furnizor si ANPD, atât în format scris cât si electronic;

f)    eliberează Cârdul European pentru Dizabilitate conform Metodologiei de acordare a Cârdului European pentru Dizabilitate',

g)    accesează site-ul proiectului si introduce datele de validare a cârdului;

păstrează cererile si documentele depuse de solicitând, într-un spațiu care va purta elementele de identitate vizuală a proiectului;

h)    furnizează ANPD informațiile necesare pentru realizarea acțiunilor comune organizate în implementarea prezentei Convenții;

i)    participă la acțiuni ale ANPD menite să sprijine accesul la manifestări sportive si culturale a persoanelor cu dizabilități care dețin Cârdul European pentru Dizabilitate',

j)    păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor obținute în baza prezentei Convenții și se obligă să le utilizeze în condițiile legii și numai în scopul desfășurării activității proprii în vederea realizării obiectului prezentei Convenții;

k)    informează ANPD cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu privire la aplicarea prevederilor prezentei Convenții;

l)    asigură promovarea acțiunilor realizate de părți pentru realizarea obiectului prezentei Convenții.

Art. 4. Dispoziții finale

4.1.    Părțile vor urmări și asigura aplicarea unitară a dispozițiilor legale ce fac obiectul prezentei Convenții.

4.2.    Părțile vor organiza și răspunde, în condițiile legii, de îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezenta Convenție.

încheiată astăzi


........................., în 3(trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.