Hotărârea nr. 38/2016

Hotărârea nr.38 / 25.08.2016 privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5


HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI PENTRU PROIECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Având în vedere raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 numit prin H.C.L.Sector 5, nr.83/24.12.2004 si Dispoziția Primarului Sector 5 nr.769/27.12.2004, modificata prin H.C.L.Sector 5 nr.86/14.11.2007.

Luând în considerare adresa Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București nr. 15105/01.08.2016 si înregistrata la sediul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5 cu nr.31081/03.08.2016 precum si raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate si Societate Civila;

In conformitate cu prevederile art. 4, art. 5 alin 1 si alin 2 lit a din H.G. 1437/2004 privind metodologia de organizare si funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului art. 115, din Legea 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului

In temeiul prevederile art. 2 alin 1, art. 4 alin 2, art 45 alin. (1) si alin.(6), precum si al art. 81 alin. (2) lit. “n” din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE.

Art. 1. Se modifica componenta Comisiei pentru Protecția Copilului sector 5 in sensul ca reprezentantul Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București este doamna Miruna Constantinescu.

Art.2. Primarul, Serviciul Relații cu Consiliul Local si Direcția Generala de

Asistenta Sociala si Pi '    "    ” ' ' " '    "    ....... ’ "e

prezentelui proiect de ]