Hotărârea nr. 37/2016

Hotărârea nr.37 / 25.08.2016 privind modificarea componenței Comisiei pentru evaluarea persoanelor adulte cu handicap Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTARARE

PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI PENTRU EVALUAREA PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP SECTOR 5

Având în vedere raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 numit prin H.C.L.Sector 5, nr.83/24.12.2004 si Dispoziția Primarului Sector 5 nr.769/27.12.2004, modificata prin H.C.L.Sector 5 nr.86/14.11.2007.

Luând in considerare raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate si Societate Civila;

In conformitate cu prevederile anexei 1, art 8, alin 2 din H.G 430/2008, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, art 85, alin 4 lit a si lit b, si alin 6 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precum si cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice.

In temeiul prevederile art. 2 alin 1, art. 4 alin 2, art 45 alin. (1) si alin.(6), precum si al art. 81 alin.(2) lit. “n” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifica componenta Comisiei pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap sector 5 in sensul ca președintele Comisiei pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap va fi doamna Chiri ta Felicia iar reprezentantul Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București in cadrul aceleași Comisii va fi doamna Pisica Carmen.