Hotărârea nr. 35/2016

Hotărârea nr.35 / 25.08.2016 privind validarea mandatului de consilier al d-nei Florea Alexandra Cristina.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier al drei Florea Alexandra Cristina

Ținând cont de Adresa Partidului Social Democrat nr. 195/18.08.2016, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 32828/18.08.2016 ;

Luând în considerare Procesul Verbal al Comisie de Validare precum și Jurământul depus de dra Florea Alexandra Cristina;

In baza art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează mandatul de consilier local al d-nei Florea Alexandra Cristina, supleant pe listele electorale ale Alianței Electorale PSD-UNPR.

Art.2. - Doamna Florea Alexandra Cristina înlocuiește pe dl. Ciupitu Teodor în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local sector 5 constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.07/06.07.2016.

Art.3. - Primarul Sectorului 5 și Serviciul Relații cu Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează SecretaÂ* ȘWtor,


Secret: Cristina Cornelia,

Nr. V. /25.08.2016

Președinte de Ședință,

5    9    .9    7

Emil Agheorghiesei