Hotărârea nr. 34/2016

Hotărârea nr.34 / 25.08.2016 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Matei George.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier al d-lui Matei George

Ținând cont de Adresa Partidului Social Democrat nr. 184/20.07.2016, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 32829/18.08.2016 ;

Luând în considerare Procesul Verbal al Comisiei de Validare precum și Jurământul depus de dl consilier Matei George;

In baza art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează mandatul de consilier local al d-lui Matei George, supleant pe listele electorale ale Alianței Electorale PSD-UNPR.

Art.2. - Domnul Matei George înlocuiește pe dl. Serediuc Mircea în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local sector 5 constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.07/06.07.2016.

Art.3. - Primarul Sectorului 5 și Serviciul Relații cu Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează Secreta/Sector,

Cristina Cornelia Eeurdean

Nr. /25.08.2016